Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region"

Transkript

1 Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2

2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech. Ve Zlínském kraji vznikly za několik málo let, ať už s podporou kraje, univerzity, měst, či s účastí soukromé sféry, první instituce nabízející zvýhodněné služby pro podnikatele a příležitosti k rozvoji jejich podnikání a inovačních aktivit. Zlínský kraj aktivně napomáhá vybudování funkční infrastruktury podpůrných institucí ve svém regionu. Důkazem toho je mimo jiné podpora zakládání podnikatelských inkubátorů a technologických parků, které svými službami vytvářejí přidanou hodnotu pro podnikatele. V souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje pro období byla v rámci našeho regionu založena síť podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center transferu technologií. Od roku 2008 tyto organizace mezi sebou aktivně spolupracují, ať už zapojením do společných projektů, nebo předáváním know-how a dobré praxe ze svého fungování. Takto vytvořená inovační infrastruktura v sobě soustřeďuje souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost. Rádi bychom Vám tímto způsobem představili infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání budovanou ve Zlínském kraji, kterou můžete s důvěrou využít. Věřím, že tento materiál pro Vás bude užitečným zdrojem informací a podá Vám základní představu o možnostech využití podpory tohoto typu při Vašem podnikání. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje Dear Ladies, Dear Gentlemen, The current policy of the European Union and respectively the Czech Republic is supportive of efforts to create a positive business environment in the regions. In just a few years the first institutions were created in the Zlín Region, whether with the support of the Region, the university, towns or with partial support of the private sector, which offer advantageous services to entrepreneurs and opportunities for the development of their businesses and innovation activities. The Zlín Region actively supports the establishment of a functional infrastructure of support institutions in its region. This is demonstrated by, among other things, the support of the establishment of business incubators and technology parks, which through their services create added value to entrepreneurs. In accordance with the Regional Innovation Strategy of the Zlín Region for a network of business incubators, science and technology parks and technology transfer centres have been established in our region. Since 2008 these organisation have been actively cooperating, whether by working on joint projects or by the transfer of know-how and good organisational practices. Such an innovation structure concentrates in itself an array of support services not just for innovative entrepreneurs and those just starting out, but also for students and the public at large. In this way we would like to present the infrastructure for the support of innovative business in the Zlín Region, which you can take advantage of with confidence. I believe that this material will be a useful source of information for you and will give you a basic understanding of the possibilities for taking advantage of this type of support for your business. MVDr. Stanislav Mišák, Governor of the Zlín Region 5

3 Technologické inovační centrum s.r.o. Technology Innovation Centre Ltd. Společnost byla založena Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Společnost je provozovatelem Podnikatelského inovačního centra Zlín, podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku. Mezi další aktivity společnosti patří zejména podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí, provozování Inovačního portálu Zlínského kraje, vytváření podmínek pro vznik a rozvoj klastrů, vyhledávání partnerů pro výzkumné a vývojové projekty na národní i mezinárodní úrovni, poradenství při vyhledávání možných finančních zdrojů pro inovační projekty, dotační management a organizace odborných seminářů a školení se zaměřením na podporu inovačních aktivit a ochranu duševního vlastnictví. The organisation was founded by the Zlín Regional Government and the Tomas Bata University in Zlín. The primary objective of the organisation is to execute the strategy of economic development of the Zlín Region, to create conditions for the creation and development of innovative companies, to take advantage of research and development results from business practice with a focus on advanced technologies and the expansion of new fields, technologies and services. The organisation operates the Zlín Business Innovation Centre, Business Incubator and Science and Technology Park. Among other activities the organisation supports technology transfer between universities and industry practice, operates the Zlín Region s Innovation Portal, creates conditions for the establishment and development of clusters, identifies partners for research and development projects on both the national and international level, consulting in identifying possible financial sources for innovative projects, grant management and the organisation of professional seminars and training with Vavrečkova 5262, Zlín Web: / Tel.: Vavrečkova 5262, Zlín Web: / Tel.:

4 Regionální centrum kooperace, a.s. Regional Cooperation Centre, Inc. Společnost byla založena městem Slavičín a společností INTEC, s.r.o. Mezi hlavní cíle společnosti patří podpora malých a středních podnikatelů, vytváření nadstandardních podmínek pro realizaci podnikatelských aktivit s přímým dopadem na zvýšení zaměstnanosti v regionu, usnadnění přístupu k dotačním titulům strukturálních fondů Evropské unie a Zlínského kraje vyhledáváním příležitostí pro realizaci projektů, podpora rozvoje lidských zdrojů pro potřeby podnikatelů v regionu ve spolupráci se středními a vysokými školami v regionu a okolí. Společnost provozuje Podnikatelské centrum Slavičín a vědeckotechnický park a Centrum informačních technologií a aplikované informatiky. Podnikatelské centrum Slavičín nabízí zejména tyto služby: pronájem kancelářských a prezentačních prostor, poradenství k podnikatelským záměrům, ekonomické, účetní, právní poradenství, poradenství při zpracování projektů a jejich realizaci, poradenství v rámci návrhu a využívání informačních technologií, poradenství při organizování seminářů, školení, podpora rozvoje lidských zdrojů, marketingové služby a podpora přístupu na trhy. The organisation was established by the town of Slavičín and the company INTEC, Ltd. Among the primary objectives of the organisation are the support of small to medium enterprises, the creation of above standard conditions for the implementation of business activities with a direct impact on increased employment in the region, making grants from the structural funds of the EU and the Zlín Region more easily accessible by identifying opportunities for the implementation of projects, support of human resource development for the needs of entrepreneurs in the Region in cooperation with secondary and tertiary educational institutions in and around the Region. The organisation operates the Slavičín Business Centre and the Science and Technology Park and the Centre of Information Technologies and Applied Informatics. The Slavičín Business Centre offers the following services: rental of office and presentation space, consulting on business plans, business accounting, legal consulting, consulting during the processing and implementation of projects, consulting within the framework of the design and application of information technologies, organisation of seminars, training, support of human resource development, marketing services and support in access to markets. Komenského 882, Slavičín Web: / / Tel.: , Komenského 882, Slavičín Web: / / Tel.: ,

5 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Společnost byla založena za účelem řešení nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje, rozvoje podnikání, zvyšování kvality života obyvatel zejména vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování podnikatelské veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Společnost provozuje podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer technologií a připravuje projekt vědeckotechnického parku. Mezi další aktivity společnosti patří zejména zabezpečování kontaktů na výzkumná a vývojová střediska, vysoké školy v České Republice a poskytování pomoci při inovacích, zabezpečování technologického transferu, dotační management, podpora přílivu investorů do regionu, marketing průmyslových zón, poskytování služeb neziskovým organizacím na území města, zabezpečování informačního servisu, poradenská činnost a pořádání vzdělávacích akcí a seminářů. Společnost je stálou kontaktní platformou pro komunikaci obce s podnikateli. Agency for the Economic Development of the Vsetín District, p.s.o (public service organisation). The organisation was established by the Town of Vsetín for the purpose of addressing unemployment, economic development, business development and to increase the quality of life for the citizens of the Vsetín Region, the development of a citizen community, inclusion of the business community into the activities of the community and decision making processes, while respecting the fundamentals of sustainable development. The organisation operates a business incubator, a technology transfer centre and is preparing a project for a science and technology park. Among other activities the organisation provides contacts to research and development centres, Czech tertiary institutions and provides assistance in the provision of technology transfers, grant management, support for attracting investors to the Region, marketing of industrial zones, provision of services to non-profit organisations located in the town, provision of an information service, consulting activity and the organisation of educational events and seminars. The organisation has become a contact platform for communications between the town and entrepreneurs. Horní náměstí 3, Vsetín Web: Tel.: Horní náměstí 3, Vsetín Web: Tel.:

6 Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. Business Centre Valašské Klobouky, Ltd. Společnost byla založena městem Valašské Klobouky za účelem vybudování podnikatelského centra v lokalitě Zákostelí Valašské Klobouky. Cílem společnosti je řešení nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje, rozvoje podnikání a zvyšování kvality služeb regionu, dále pak zabezpečování činností týkajících se podnikatelského inkubátoru a podpora intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a technologií do hospodářské praxe regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. Společnost připravuje v dané lokalitě projekt podnikatelského inkubátoru. Realizace stavby byla zahájena v září Otevření podnikatelského inkubátoru se plánuje od listopadu The organisation was established by the Town of Valašské Klobouky to create a business centre in the location of Zákostelí Valašské Klobouky. The objective of the organisation is to address unemployment, economic development, business development and to increase the quality of services in the region, and furthermore to manage the activities related to the business incubator and support the intensity, quality and the speed of spreading innovations and technologies into the economic practice of the region with an emphasis on progressive (hightech) technologies. In the given locality the organisation is preparing a business incubator project. Construction was commenced in September The opening of the business incubator is planned from November Masarykovo náměstí 103, Valašské Klobouky Web: Tel.: , Masarykovo náměstí 103, Valašské Klobouky Web: Tel.: ,

7 Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s.r.o. Společnost byla založena městem Kunovice za účelem podpory podnikání v regionu a za účelem přípravy a realizace projektu podnikatelského inkubátoru v areálu Panský dvůr v centru města. Mezi hlavní cíle společnosti patří zajištění obsazenosti inkubátoru, vytváření podmínek pro podporu malých a středních podnikatelů a podpora rozvoje lidských zdrojů pro potřeby podnikatelů v regionu ve spolupráci se středními a vysokými školami v regionu a okolí. Rekonstrukce areálu Panského dvora byla zahájena v září Otevření podnikatelského inkubátoru je plánováno na červen Společnost se především zaměřuje na zabezpečování činností podnikatelského inkubátoru, poskytování pomoci podnikatelům při inovacích, poskytování informačního servisu, a pořádání vzdělávacích akcí a seminářů. Business Incubator Kunovice - Panský Dvůr, Ltd. The organisation was established by the Town of Kunovice to support business activity in the Region and to prepare and implement the business incubator project in the Panský Dvůr complex in the town s centre. The primary objectives of the organisation is to ensure the occupancy of the incubator, to create conditions for the support of small and medium sized entrepreneurs and to support human resource development for the needs of entrepreneurs in the region in cooperation with secondary and tertiary level schools from in and around the region. Renovation works on the Panský Dvůr complex were commenced in September The opening of the business incubator is planned for June The organisation primarily focuses on the management of the business incubator activities, the provision of assistance to entrepreneurs in innovation, the provision of information and the organisation of educational events and seminars. Panská 25, Kunovice Web: Tel.: Panská 25, Kunovice Web: Tel.:

8 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut Univerzitní institut (UNI) je samostatnou součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Posláním institutu a jeho hlavní činností je podpora výzkumu, vývoje a inovací s důrazem na aplikovaný výzkum a spolupráci s firmami. Aktivity UNI jsou zaměřeny na podporu všech fází výzkumné, vývojové a inovační činnosti od zrodu nápadu až po úspěšné umístění výsledků výzkumu do praxe nebo na komerční trh. UNI je provozovatelem Vědeckotechnického parku UTB ve Zlíně, disponuje moderní infrastrukturou pro vědu a výzkum, zaměstnává vlastní vědecké pracovníky a úzce spolupracuje s nejlepšími vědeckými kapacitami na univerzitě i mimo ni. Na institutu dále působí řada odborníků a specialistů, kteří nabízejí komplex expertních služeb k usnadnění vědecké, vývojové a inovační činnosti. Výzkumné, vývojové a inovační aktivity realizované v prostorách Vědeckotechnického parku při UTB ve Zlíně jsou orientovány do oblasti polymerních věd, tj. polymerních materiálů, technologií a výrobků uplatnitelných zejména v oborech jako zdravotnictví, veterinární péče, potravinářství a biotechnologie. Univerzitní institut ve vztahu ke komerčním subjektům nabízí možnost realizovat výzkumné aktivity v prostorách vědeckotechnického parku a využívat služby zahrnující zprostředkování kontaktu s vědeckými kapacitami, zabezpečení průmyslově právní ochrany k výsledkům vědecké činnosti, přípravu výzkumných a inovačních projektů a další expertní služby. Naplňuje tak svůj hlavní cíl, jímž je podpora spolupráce s průmyslovou praxí. Nad Ovčírnou 3685, Zlín Web: / Tel.: Tomas Bata University in Zlín, University Institute University Institute (UNI) is a separate part of Tomas Bata University in Zlín. Its mission includes supporting research, development and innovation with emphasis on applied research and co-operation with companies. UNI focuses on supporting all stages of research, development and innovative activities, from the original idea to a successful placement of results into the market or practice. UNI operates Technology Park at TBU in Zlín, disposes of modern R&D infrastructure, employs own researchers, and closely co-operates with the leading scientific capacities both inside and outside the University. Numerous experts and specialists, providing complex professional services for R&D+I, work for the Institute as well. Research, development and innovative activities, carried out in the Technology Park premises, are oriented to polymer science, i.e. polymer materials, technologies and products for sectors such as human and veterinary medicine, food industry and biotechnology. The University Institute offers its commercial customers possibilities to implement their research activities within the Technology Park and to utilize services including contact to scientific capacities liaison, industrial property protection of research results, preparation of research and innovative projects, etc. These ways the Institute fulfils its mission to promote cooperation with industrial practice. Nad Ovčírnou 3685, Zlín Web: / Tel.:

9 Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. Regional Support Fund, Ltd. Společnost byla založena Zlínským krajem za účelem podpory rozvoje podnikatelské činnosti a realizace rozvojových projektů. Hlavním cílem je řešit problémy malých a středních podniků spojené s financováním jejich podnikatelských aktivit. Programy: - Podpora malého a středního podnikání (program Mikroúvěr RPZ, Regionální úvěr RPZ) - Podpora obcí, organizací zřizovaných krajem a obcemi, podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji (Program PODPORA EU) Členové Inovační infrastruktury Zlínského kraje mohou využívat programy Regionálního podpůrného zdroje, především se jedná o rozšíření programu Mikroúvěr na všechny členy sítě, respektive na firmy zasídlené v jednotlivých parcích v rámci sítě. The organisation was established by the Zlín Regional Government for the purpose of supporting business activity development and the implementation of development projects. The primary objective is to address problems of small and medium sized companies connected to the financing of their business activities. Programmes: - Support of small and medium enterprises (MicroLoan programme Regional Support Fund, Regional loan RSF) - Support of towns, organisations instituted by the Region and towns, business entities in the Zlín Region (Programme SUPPORT EU) The members of the Innovation Infrastructure of the Zlin Region can take advantage of the Regional Support Fund, where this is primarily concerned with the extension of the MicroLoan programme for all members of the network, respectively companies with their headquarters in individual parks within the framework of the network. Vavrečkova 5262 (budova 23), ZLÍN Web: Tel.: , Vavrečkova 5262, Zlín Web: Tel.: ,

10 Inovačni Infrastruktura Zlínského kraje Innovation Infrastructure of the Zlin Region Technologické inovační centrum s.r.o. Regionální centrum kooperace, a.s. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. Reprodukce - archívy institucí Grafické zpracování - STUDIO 6.15 s.r.o. Prosinec 2009 Neprodejná publikace 20

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

NEZDI PROXIMA SOCIALE

NEZDI PROXIMA SOCIALE NEZDI PROXIMA SOCIALE Výroční zpráva Annual report 2012 Prvky jubilejní komunikace použité ve vlacích ČD Elements of anniversary communication used in Czech Railways trains Někdy zajdu do nízkoprahového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více