Lidské aktivity a problémy životního prostředí na příkladu obce Křenovice a blízkého okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidské aktivity a problémy životního prostředí na příkladu obce Křenovice a blízkého okolí"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_143 Lidské aktivity a problémy životního prostředí na příkladu obce Křenovice a blízkého okolí. Duben 2012 Určeno pro žáky 9. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Krajina a životní prostředí Mgr. Regina Kokešová

2 Podrobný přehled lidských aktivit ovlivňujících životní prostředí v obci, ve které žáci žijí. Rozvíjí práci s textem Slouží jako příklad zpracování aktuálního tématu přímo v regionu Informuje žáky o možnostech použití interních zdrojů Obce Křenovice (vše včetně územního plánu dostupné na stránkách obce Křenovice)

3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV) změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.).

4 Obec Křenovice Obr. 1 Poloha obce Křenovice

5 Obec Křenovice - 3 km jihozápadně od města Slavkov u Brna - po obou stranách potoka Rakovce - z části na rovině, v západní části se zvedá - průměrná nadmořská výška obce je 216m n.m. - patří územně do okresu Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj - katastrální plocha obce je 885 ha, z toho orná půda zabírá osmdesát jedna procent obyvatel

6 Obr.2 Letecký snímek obce Křenovice

7 Strukturální skladba obyvatelstva V obci k žilo celkem 1879 obyvatel. Do 15 let nad 15 let Muži do 15 let Muži nad 15 let Ženy do 15 let Ženy nad 15 let Průměrný věk obyvatel je 37 let. Od roku 1990 vzrostl počet obyvatel o více než 800.

8 Důvod nárůstu obyvatel: - Atraktivní poloha (dosažitelnost Brna min po dálnici, koncový uzel IDS) - Nadprůměrné sportovní a kulturní možnosti, spolková činnost, volnočasové aktivity - Vynikající občanská vybavenost (MŠ, úplná ZŠ, lékařská péče, služby, úplná plynofikace, odkanalizování )

9 Struktura krajiny a životního prostředí: - Přírodní podmínky a vazby - Geologické a geomorfologické poměry - Funkční plochy sídelní zeleně - Plochy rekreační zeleně - Plochy ostatní sídelní zeleně (včetně zeleně hřbitovní)

10 Negativní vlivy zemědělství na životní prostředí Vlivy zemědělství na půdu a vodu hnojení (=> eutrofizace povrchových vod, úbytek humusu), používání pesticidů (=> průnik do pitné vody, řek, vstup do potravního řetězce), používání těžké techniky (=> zhutňování), zavlažování (=> zasolování), využívání vodních nádrží k intenzivnímu chovu ryb (=> přehnojování, snižování biodiverzity) Vliv zemědělství na biodiverzitu likvidace přirozených porostů (např. v podmínkách ČR ničení přirozených biotopů zcelováním pozemků,rozoráváním luk a pastvin, dále intezifikací výroby (např. rozorávání mezí, likvidací remízků...), používáním pesticidů a herbicidů zejména v monokulturách kukuřice, řepky olejky, slunečnice Vliv zemědělství na atmosféru zejména v rostlinné oblasti u koloběhu uhlíku a dusíku a obdobně v živočišné výroběv produkci NOx, NH3, H2S, CO2, CH4... Možná řešení uvádění půdy do klidu zatravněním (snížení zornění), změna technologií (tzv. precizní nebo ekologické zemědělství), větší používání statkových hnojiv s uzavřeným koloběhem živin v ekosystému.

11 Zemědělská výroba na katastrálním území obce Křenovice Na území se vyvinuly typy půd odpovídající místním přírodním podmínkám. Převážně na čtvrtohorních eolických usazeninách se vyvinula skupina černozemních a hnědozemních půd. Jedná se o velice kvalitní půdy s mocnou humusovou vrstvou. V příkřejších svazích je humusová vrstva většinou erozně narušena, a to vodou nebo větrem. V údolí Rakovce se vyvinula skupina půd nivních. Roční dlouhodobý průměrný úhrn srážek činí mm. Charakteristika prouděni vzduchu je výrazněji ovlivňována tvary reliéfu. Převládá severozápadní proudění, v zimě též jihovýchodní.

12 Na území obce Křenovice působí v oblasti zemědělství několik soubjektů. Největším z nich je Rakovec, a.s., dále pak soukromníci v oblasti agropodnikání pan Drápal, pan Eremiáš a pan Žoužela Rakovec, a. s. Rakovec, a.s. hospodaří na 1325 ha, z toho KU Křenovice 470 ha. Pěstované plodiny se rok od roku mění, ne ale nijak výrazně. pšenice ozimá ječmen jarní řepka ozimá kukuřice silážní kukuřice zrnová řepa cukrovka tráva na orné půdě mák žito 34% 19% 9% 17% 6% 6% 2% 6% 1%

13 Živočišná výroba V živočišné výrobě chová Rakovec, a.s. v průměru 850 ks prasat na výkrm (selata nakupuje) ks kuřecích brojlerů v jednom turnusu 6x do roka. Provoz bioplynové stanice Bioplynová stanice realizace červen 2011, výkon 547 kw za hod.,nepřetržitý provoz, tvorba bioplynu /metan/ se děje ve fermentoru o obsahu 2500 m3 a to z kukuřičné siláže, drůbeží a vepřové podestýlky, odpadů při čištění obilovin a olejnin - to vše cca 23 t /24 hod a cca 3 m3 vepřové kejdy. Vzniklý plyn se spaluje v kogenerační jednotce /motor/ typu Jenbacher. Proces je plně automatizovaný, řízený počítačem. Vzniklé odpady po vykvašení - tekutá složka - fugát, se používá na hnojení buď přímo rostlin /pšenice/, nebo se zapravuje do půdy pro následnou plodinu. Tuhá odseparovaná složka se používá rovněž jako hnojivo. Rozmetá se přímo na pole společně s chlévským hnojem a poté se zaorává. Oboje je klasifikováno jako hnojivo s obsahem N,P,K,S,Mg,Mn.

14 Soukromí zemědělci Na ploše 180 ha podniká soukromník v oboru agropodnikání pan Drápal. Zaměřuje se především na živočišnou výrobu. V současnosti chová 120 kusů hovězího dobytka, z toho 60 dojnic. Součástí živočišné výroby je zpracování mléka a výroba tvarohu a sýrů (momentálně 4 druhy) Rostlinná výroba se zaměřuje na krmiva pro dobytek a na obilniny. Na ploše 9,8 ha podniká pan Žoužela. Zaměřuje se na rostlinnou výrobu. V současnosti je převážná část pozemků oseta ječmenem, 0,5 ha je osázeno bramborami, 0,3 ha dýněmi. Dýně v současnosti získávají na popularitě a to zejména v domácím zpracování (výroba kompotů a marmelád) vhodné zejména odrůdy Hokaidó, zájem je také o dýně k dekorativním účelům. Na ploše 3,8 ha hospodaří pan Eremiáš. Zabývá se především pěstováním zeleniny (prioritně okurek).

15 Velkou část plochy obce tvoří malé zahrady, sady a předzahrádky obyvatel. Jsou u každého domu. Jejich pojetí je různé. Původně všechny sloužily k pěstování zeleniny a krmiv pro domácí zvířectvo (jeteloviny pro králíky, brambory pro prasata, obilí pro drůbež). Dnes se změnou životního stylu na vesnici (mizí chov domácích drobných zvířat,) a především i proto, že ovoce a zelenina jsou celoročně dostupné, mění se i zahrady. Můžeme je rozdělit do tří skupin: a) zahrady užitkové - převládají hlavně u starousedlíků. Z důvodů ekonomické krize se ale opět pouští do pěstování zeleniny i mnoho mladých lidí a lidí přistěhovaných z měst. Mnoho lidí bere drobné zahrádkaření jako příjemný způsob relaxace, navíc s efektem vypěstované vlastní zeleniny.

16 b) zahrady okrasné - jsou většinou výsadou novostaveb, lidí přistěhovaných z města a okrasným způsobem bývají většinou upraveny předzahrádky. Do okrasných zahrad bývají vysazovány velmi často nepůvodní dřeviny a byliny. V takto upravených zahradách nenachází místo ovocné stromy, což je určitě škoda. c) neudržované zarostlé pozemky

17 Závěr k tematice zemědělství je potřeba upozornit v návaznosti na změnu struktury zemědělské výroby,tj. prakticky přechodu jen na rostlinnou produkci na některé nově vznikající možné negativní dopady.pěstování převážně intenzivních obilovin,kukuřice,řepky olejky a máku na více jak 90% orné půdy,při absenci víceletých jetelovin vede z dlouhodobého hlediska ke snižování úrodnosti půdy(obsahu humusu,zhoršování struktury půdy),dále ke zvyšování nebezpečí eroze půdy. Vysoká potřeba živin dodávaných v průmyslových hnojivech může být příčinou jejich infilrace do podzemních vod a zhoršování kvality zdrojů pitné vody. Pro žáky může být změna struktury hospodaření příkladem úspěšného využívání alternativních zdrojů energie s vyžitím např. řepky a kukuřice s příznivým dopadem do zaměstnanosti obyvatelstva. Na straně druhé zase využívání odpadu ( popela z BPS k hnojení zemědělských plodin je spojeno s možnými dopady do úrodnosti půdy) Příkladem zemědělské výroby s klasickým, téměř uzavřeným koloběhem organických látek a živin může být farma založená na chov dojnic a produkci mléka s jeho využitím k výrobě regionálních produktů(sýrů).

18 Třetí okruh problémů je dán změnou funkčnosti zahrad při obytných domech. Je poukázáno na často nevhodné přeměny na okrasné zahrady s využitím nepůvodních prvků.

19 Rozvoj průmyslu a jeho vliv na životní prostředí Historické mezníky Nutnost snižování energetické a surovinové náročnosti, omezování produkce odpadů a vypouštění škodlivin do ovzduší a do vody. Průmysl v Křenovicích a okolí Minimální dopad, jen řemeslníci a malé soukromé firmy - zámečnictví, - truhlářství, výroba nábytku a dřevěných hraček, - kovovýroba, - výroba plastových součástek, - výroba drobné elektroniky.

20 Vliv dopravy na životní prostředí Hlavní negativní vlivy dopravy na životní prostředí znečišťování ovzduší (emise), hluk, vibrace, znečištění vody a půdy, nehody zabírání orné půdy pro výstavbu silnic a dálnic

21 Dopravní situace v Křenovicích Železniční doprava: tratě č. 340 Brno Veselí nad Moravou (Brno - Slavkov u Brna Bučovice vybudovaná v roce 1888) č. 300 z Brna přes Rousínov - Vyškov (vybudovaná v roce 1869). Tyto liniové prvky zásadně předurčují rozvoj zástavby obce. V obci jsou na těchto dvou železničních tratích umístěna dvě železniční nádraží: západně od centra Horní nádraží Křenovice a východně od centra Křenovice Dolní nádraží (Křenovice zastávka). Silniční doprava silnice II/416 Slavkov - Židlochovice - Pohořelice, II/417 Brno - Tuřany - Křenovice, III/4161 Holubice Křenovice III/4164 Křenovice - Zbýšov, III/41711 Křenovice - průjezdná. Obec Křenovice leží v blízkosti dálnice D1, která je vedena severně ve vzdálenosti 4,5 km od obce. Severně od katastru obce (k.ú. Holubice) prochází dálniční přivaděč silnice I/50 procházející Slavkovem u Brna.

22 Letecká doprava Východně od obce Křenovice je situováno Mezinárodní letiště Brno - Tuřany. Tuřanské letiště je diverzním (záložním) pro letiště v Praze a Ostravě, která má VPD pouze II. kategorie. Celé katastrální území Křenovice spadá do ochranného pásma letiště.

23 Na občany obce negativně působí: - hluk (obě železniční tratě, silniční doprava, - letecká doprava především přistávání velkých nákladních letadel v nočních hodinách. - vibrace (železnice, kamionová doprava přes obec) - znečišťování ovzduší výfukovými plyny - zabírání půdy (nový návrh Jmk na zřízení tzv. Křenovické spojky= propojení tratě Hostěrádky Slavkov, zřízení zastávky Křenovice-Hrušky).

24 Plán obce s vyznačením rezervy pro tzv. Křenovickou spojku ( fialově)

25 DOPRAVA = největší problém obce Křenovice z hlediska negativních vlivů na život obyvatel v obci a kvalitu životního prostředí. Svými jednáními s jednotlivými provozovateli dopravy a investory staveb se ZO snaží o omezení negativních vlivů: - omezení nočních letů nákladních letadel (jednáním s letištěm Brno bylo dosaženo zákazu nočních letů) - jedná se s Jmk o jiné možné variantě propojení drah Křenovické spojky. Obec navrhla šetrnější i ekonomičtější řešení propojení obou tratí v severní části obce) - s dopravním inspektorátem probíhá jednání o omezení kamionové dopravy na spojnici Slavkov Židlochovice a možnosti odklonu, případně zbudování obchvatu dotčených obcí, - jednání probíhají i se společností KORDIS a Jmk o obnovení železniční dopravy do okresního města Vyškov (byla nahrazena dopravou autobusovou).

26 Problematika odpadového hospodářství Pojem odpadové hospodářství Nakládání s odpady Odpadové hospodářství obce Křenovice - současný stav třídění odpadu - budování nového sběrného dvora - motivační systém vybírání poplatků za odpad

27 Stručná doporučení a náměty ke zlepšení životního prostředí Obec Křenovice se snaží o zlepšování ŽP různými prostředky. Jak už bylo napsáno v jednotlivých kapitolách, probíhají jednání s dotčenými subjekty, které nějakým způsobem ovlivňují život občanů a životní prostředí obce a okolí. Jsou to především: - Jihomoravský kraj odbor dopravy, odbor životního prostředí aj.. - Policie ČR (snaha o odklon kamionové dopravy mimo obce na spojnici Blučina- Slavkov) - Letiště Brno - Respono, Sita, EKOKOM a další společnosti ohledně odpadového hospodářství. Mimo jednotlivá jednání si stanovila obec také několik hlavních projektů, na kterých systematicky pracuje.

28 Hlavní projekty: Revitalizace zeleně v obci Bylo vybráno 15 lokalit, které budou revitalizovány, nebo zcela nově osázeny. Jedná se jak o malé plochy (pásy pro parkování, stromořadí podél cest), tak i vznik ploch o velikosti více než 1000m2, kde vzniknou nové parky a rekreační plochy. drobné výsadby zeleně v extravilánu obce (osazování polních cest apod. V minulých dvou letech byla vysazena 3 stromořadí o celkovém počtu asi 120 stromů (jeřáby, lípy, jívy, moruše, dříny). Osazování probíhá ve spolupráci s neziskovými organizacemi (mimo jiné včelaři prosazují stromy, které jsou pastvou pro včely, myslivci potrava pro zvěř ). Revitalizace mlýnského náhonu, vznik biotopu a odvodnění polí pod kopcem Cikán Dokončení rekonstrukce sběrného dvora Obnova hřbitovní zeleně (provádí se pravidelně každých 5 let. Hlavní část hřbitovní zeleně tvoří lípy v řadách kolem cest. Některé jsou už velmi nebezpečné (přerostlé, vyhnilé, lámou se ) Obec nechtěla vykácet všechny najednou, bylo rozhodnuto o postupné obnově. V současné době jsou obnoveny 2 řady, 6 řad ještě na obnovu čeká.

29

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří Záměr MAS do programu LEADER ČR 1 (celkem 47) Obsah: 1. Území MAS 2 1.1 Předkladatel/Zpracovatel Záměru 2 1.2 Základní údaje o území MAS 3 1.3 Analýza území MAS 3 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více