ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005"

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

2 Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní charakteristika činnosti 3 3. Organizační uspořádání Úřadu 3 4. Hlavní činnosti v roce Lidské zdroje Majetek organizace Příjmy a výdaje Hodnocení a analýza vybraných údajů Příjemci služeb ÚNMZ Příjemci služeb ÚNMZ Závěr 33 2

3 1. Základní údaje o Úřadu Název: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zkratka: ÚNMZ Sídlo: Gorazdova 24, Praha 2 IČ: Poštovní adresa: ÚNMZ, PO BOX 49, Praha 2 Tel.: Fax:: Elektronická pošta: Webové stránky: 2. Základní charakteristika činnosti Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ ) je zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jako orgán státní správy pro předmětné činnosti. ÚNMZ je organizační složkou státu v rámci rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ), které je pro tuto oblast ústředním správním úřadem. Hlavním posláním ÚNMZ je: - zabezpečovat úkoly vyplývající z právních předpisů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - zabezpečovat úkoly formulované usneseními vlády pro tyto oblasti včetně sbližování technických předpisů a technických norem České republiky s technickými předpisy a technickými normami Evropských společenství i související infrastruktury - zajišťovat plnění závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, v oblastech jeho působnosti. Pro MPO zpracovává ÚNMZ především návrhy materiálů legislativní i nelegislativní povahy, u kterých je nutné, aby je předkládal ústřední správní orgán. 3. Organizační uspořádání Úřadu Organizační strukturu Úřadu tvoří vertikální i horizontální uspořádání organizačních útvarů, které vyjadřuje jejich vzájemné vztahy. Na Úřadu jsou uplatněny následující stupně řízení : a) předseda Úřadu, b) náměstek předsedy, c) odbor ( ředitel odboru), d) oddělení (vedoucí oddělení), e) popř. samostatný referát. Z hlediska horizontální dělby práce je aparát Úřadu členěn na : 3

4 a) kancelář Úřadu, čtyři odbory b) rámcových vztahů EU, c) metrologie, d) státního zkušebnictví a technické normalizace, e) ekonomický Organizační schéma ÚNMZ 4

5 4. Hlavní činnosti v roce TECHNICKÁ NORMALIZACE Tvorba a vydávání českých technických norem (dále jen ČSN ) se řídí zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. ), který stanoví podmínky pro tuto činnost. Právnickou osobou, která je ve smyslu tohoto zákona pověřena MPO k zabezpečování tvorby a vydávání ČSN, je Český normalizační institut (dále jen ČNI ) Plán standardizace Plán technické normalizace ÚNMZ uzavírá každoročně s ČNI smlouvu, která se týká především spolupráce při realizaci Plánu technické normalizace, a jejímž předmětem v roce 2005 bylo: - zajištění úkolů tvorby českých technických norem a úkolů mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem vyplývajících z požadavků ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, které podle 5 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb. hradí stát, - spolupráce při oznamování harmonizovaných norem, jejich změn nebo zrušení, a určených norem, jejich změn nebo zrušení, a dalších informací ve Věstníku ÚNMZ, - spolupráce při zajišťování úkolů z oblasti technické normalizace vyplývajících pro ÚNMZ z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a z členství ČNI v příslušných mezinárodních a evropských organizacích, - zajišťování odborných stanovisek ČNI k textům harmonizovaných norem, určených norem a dalších českých technických norem využívaných při posuzování shody podle nařízení vlády vydaných k provádění zákona č. 22/1997 Sb. na vyžádání ÚNMZ, - spolupráce při informování odborné veřejnosti o vývoji evropské normalizace, v roce 2005 zejména v oblasti stavebnictví. Plán technické normalizace obsahoval v roce 2005 následující počty úkolů s uvedenými plánovanými náklady na řešení: Plán TN na rok 2005 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Přecházející úkoly z roku ,-- Nově zařazené úkoly ,-- Celkem ,-- Změny -759,-- Plánované náklady celkem včetně změn: ,-- 5

6 Z toho: Přecházející úkoly do roku 2006 Skladba úkolů plánu byla následující: Plán TN na rok ,-- Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Úkoly zabezpečující převzetí evropských norem ,-- Úkoly zabezpečující převzetí ,-- mezinárodních norem Úkoly zabezpečující tvorbu ,-- čistých ČSN Rozborové úkoly ,-- Úkoly mezinárodní spolupráce ,-- Celkem ,-- Přehled o počtu schválených norem v roce 2005 dává následující tabulka: Schválené normy v roce 2005 Počet* Evropské (CEN, CLC, ETSI) Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC) 175 čisté ČSN 91 Celkem * Uvedené údaje se týkají pouze norem. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 645 změn a oprav norem, 9 rozborových úkolů a 7 technických normalizačních informací. Tzn., že bylo celkem schváleno normalizačních dokumentů. Pro rok 2005 MPO poskytlo k základní částce 40 mil. Kč, určené na financování Plánu technické normalizace, mimořádný příspěvek, který byl účelově vázán na řešení problémů při přejímání norem v oblasti stavebnictví, jehož celková výše činila 6 mil. Kč. Většinou byl, obdobně jako v roce 2004, čerpán na analýzy potřeb zpracování národních příloh k přejímaným evropským stavebním normám. Dále poskytlo příspěvek 0,05 mil. Kč pro zajištění účasti zástupců spotřebitelů na zasedání technických komisí evropských normalizačních organizací a jejich zapojení do procesu tvorby norem. Pro Program standardizace - Plán rozvoje technické normalizace ( PS-PRTN), zahrnující metodicky a rozvojově zaměřené úkoly na podporu rozvoje technické normalizace, byla celkově přidělena částka 2 mil. Kč. PS-PRTN na rok 2005 obsahoval celkem 5 smluvně zabezpečených úkolů. Jeden úkol byl, na žádost zpracovatele, z časových důvodů zrušen. Dva úkoly byly zpracovány ČNI a byly zaměřeny na zlepšení softwarového prostředí používaného v komunikaci technických normalizačních komisí, zpracovatelů úkolů a dotčených autorizovaných osob a dále zlepšení služeb uživatelům norem. Další dva úkoly byly zpracovány AAAO a týkaly se zefektivnění a zintenzivnění účasti státu na 6

7 mezinárodní spolupráci a analýzy technické normalizace z pohledu ochrany oprávněného zájmu. Všechny řešené úkoly byly splněny a úspěšně oponovány. Vzhledem ke zrušení jednoho úkolu a absenci dalších vhodných námětů došlo v této části k úspoře 755 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity v dalších částech Plánu standardizace Rada pro technickou normalizaci, poradní orgán předsedy ÚNMZ, která zasedala v roce 2005 třikrát, se vyjadřovala k návrhům Plánu technické normalizace a PS - PRTN před jejich schválením předsedou ÚNMZ a k dalším otázkám z oblasti technické normalizace. Pozornost byla také pravidelně věnována projektu značky shody s normou, ČSN TEST (realizuje ČNI). Rada formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ. Odděleně od činnosti Rady pro TN pokračovala ve své práci Technická komise ÚNMZ pro normalizaci, která poskytuje odborné zázemí pro práci zástupců ČR v pracovní skupině Rady Evropské unie G7 Technická harmonizace, podskupina Standardizace, a v dalších orgánech Evropské unie, zabývajících se problematikou technické normalizace. Podílí se především na zpracování stanovisek za ČR k projednávaným dokumentům METROLOGIE Legislativní úkoly V rámci legislativních prací byla vydáním nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, dokončena implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích. Toto nařízení nabude účinnosti dne 30. října V souladu s koncepcí tvorby právních předpisů o metrologii byly zpracovány návrhy 5 vyhlášek MPO, kterými se stanoví požadavky jednotlivé druhy stanovených měřidel. Tyto návrhy prošly legislativním procesem a v lednu 2006 byly postoupeny MPO pro vypravení do Legislativní rady vlády. Dále byl do legislativního procesu vypraven návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Na konci roku 2005 byl tento návrh postoupen do Legislativní rady vlády. Byl zahájen legislativní proces k návrhu nového zákona o metrologii, který však byl po mezirezortním připomínkovém řízení pozastaven. V rámci ÚNMZ následně pokračovaly práce na tomto návrhu Nelegislativní úkoly Vládě ČR byla postoupena k projednání informace o plnění usnesení vlády č. 812/2000 k návrhu koncepce rozvoje metrologického systému ČR. Informace byla vládou vzata na vědomí bez připomínek. V průběhu roku 2005 byly realizovány úkoly v rámci plnění rozvoje národního metrologického systému stanovené usnesením vlády ČR č ze dne Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace subjektů k ověřování stanovených měřidel (autorizovaná metrologická střediska dále jen AMS ) a subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. 7

8 Celkový počet AMS k byl 251. V průběhu roku bylo nově autorizováno 13 subjektů, 17 autorizací bylo zrušeno. V rozhodnutích o autorizaci byly provedeny změny u 34 subjektů, u 106 subjektů byly provedeny změny v podmínkách autorizace, z toho udělena 2 oprávnění prvotního EHS ověření. Se 111 subjekty, které projevily zájem o novou autorizaci nebo rozšíření stávající autorizace, byl projednán jejich záměr. AMS ověřila v r celkem 12 mil. kusů stanovených měřidel podléhajících ověřování ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k sedmdesát jedna. Z tohoto počtu bylo v r autorizováno 6 nových subjektů Pověřování subjektů k výkonu činnosti střediska kalibrační služby (dále jen SKS ). Bylo pověřeno celkem 6 subjektů, z toho 5 subjektů bylo opakovaně pověřeno na základě nového osvědčení o akreditaci. Pěti subjektům platnost pověření zanikla. Počet SKS ke dni 31. prosince 2005 byl celkem Uznávání metrologických úkonů provedených v zahraničí. Od 30. dubna 2004, t. j. po nabytí účinnosti zákona č. 226/2003 Sb., kterým byl zrušen 12 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ÚNMZ uznávání metrologických úkonů provedených v zahraničí již neprovádí. Tento stav je důsledkem vstupu ČR do EU Vyhlašování státních etalonů Na základě realizace programu tvorby státních etalonů byly k datu navrženy k vyhlášení 4 státní etalony. Vlastní vyhlášení bude provedeno v roce Celkem je k vyhlášeno v ČR 29 státních etalonů Spolupráce s metrologickými subjekty a dalšími partnery Řešení problematiky rozvoje národního metrologického systému vyžadovalo i nadále rozsáhlou spolupráci se subjekty, které se na tomto rozvoji podílejí. Jednalo se zejména o ČMI, AMS, subjekty autorizované k úřednímu měření, vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, SKS, výrobce, dovozce a uživatele měřidel, Českou metrologickou společnost, České kalibrační sdružení, zájmová sdružení z oblasti metrologie, Český institut pro akreditaci, o. p. s. (dále jen ČIA ), Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI ), Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR a Sdružení značkových výrobců ČR Spolupráce s ČMI při zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření ČMI provedl kalibraci kusů etalonů pro jednotlivé subjekty, ověřil kusů stanovených měřidel a kalibroval měřidel pro uživatele. Dále provedl zkoušky pro vydání certifikátů o schválení typu u 185 stanovených měřidel, uskutečnil 148 mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, zkalibroval kusů vlastních etalonů a na úseku ionizujícího záření vyrobil a ověřil kusů etalonů a měřidel. Vydal 2 certifikáty OIML schválení typu. ČMI vykonal 513 dozorových akcí. Jako autorizovaná osoba č. 250 vydal 7 certifikátů schválení typu a 1664 certifikátů shody. V rámci koordinovaného řešení společných úkolů ÚNMZ a ČMI bylo pokračováno v pořádání společných porad vedení 8

9 ÚNMZ a ČMI. Byly projednávány zásadní záležitosti související s dalším rozvojem národního metrologického systému ČR Plán standardizace Program rozvoje metrologie V roce 2005 bylo v rámci programu rozvoje metrologie řešeno 47 úkolů. Z toho řešil Český metrologický institut 24 úkolů a ostatní subjekty mimo přímou působnost MPO řešily 23 úkolů. Obsahově bylo řešení jednotlivých úkolů zaměřeno na: - uchovávání státních etalonů a rozvoj primární a sekundární etalonáže měřidel, zabezpečovaný ČMI; - uchovávání a rozvoj státních a primárních etalonů subjekty mimo ČMI; - oblast metrologie zajišťovanou podle právních předpisů o metrologii ČMI; - mezinárodní spolupráci; - oblast metrologické legislativy a ostatních metrologických předpisů; - přípravu vědeckých a výzkumných podkladů pro zvyšování úrovně státních etalonů ČR; - přípravu podkladů pro rozhodovací proces ÚNMZ k realizaci koncepce rozvoje metrologického systému ČR. Na uvedené úkoly bylo vynaloženo celkem 44,51 mil. Kč hrazených z větší části přímo z rozpočtu MPO (úkoly řešené ČMI ) a částečně z rozpočtu ÚNMZ (ostatní úkoly) Kontrolní činnost V roce 2005 bylo provedeno celkem 15 kontrol metrologických subjektů. Jejich cílem bylo prověřit dodržování ustanovení zákona, dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, platnost ověření stanovených měřidel, prověření dokladů o odborné způsobilosti zaměstnanců autorizovaných subjektů, a též provozních a prostorových podmínek. U subjektů autorizovaných k úřednímu měření byly kontroly zaměřeny také na náležitosti dokladu o úředním měření a vedení deníku úředního měření. V ČMI byl kontrolován zejména výkon státní metrologické kontroly měřidel a stav uchovávání a používání státních etalonů. Cílem kontrolní činnosti ÚNMZ bylo také předcházení nežádoucím jevům. Kontrolní zjištění potvrdila celkově dobrý stav u prověřovaných subjektů. Ani v jednom případě nebylo ze strany kontrolních pracovníků ÚNMZ nutné navrhnout zrušení nebo pozastavení autorizace, ani uložení pokuty Odborná způsobilost pracovníků Všichni odborní zaměstnanci ÚNMZ, působící v oblasti metrologie, mají certifikát o metrologické způsobilosti, vystavený akreditovanou osobou (Česká metrologická společnost). Jedná se celkem o 6 zaměstnanců. Pokud se jedná o zaměstnance autorizovaných subjektů, je ze strany ÚNMZ vyžadováno a kontrolováno, zda splňují kvalifikační podmínky předepsané předpisy o metrologii Rada pro metrologii, poradní orgán předsedy ÚNMZ, se schází pravidelně a dle potřeby se doplňuje o nové členy. Zvýšila se aktivita technických komisí rady. Rada uskutečnila 4 zasedání a zabývala se zásadními otázkami rozvoje metrologie v ČR, projednávala PS PRM, program podpory investic a formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ. 9

10 Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují tři technické komise pro legislativu EU v oblasti metrologie: - technická komise pro váhy s neautomatickou činností, - technická komise pro hotově balené zboží, - technická komise pro měřidla. Tyto technické komise ÚNMZ (dále jen TK ) jsou poradními orgány, ve kterých je zastoupeno široké spektrum zainteresovaných subjektů a jejichž účelem je poskytnout ÚNMZ odborné zázemí pro zaujímání stanovisek za ČR při jednání v EU v předmětných oblastech Program podpory investic V rámci programu podpory investic byly řešeny potřeby vybavení vrcholových metrologických pracovišť přístroji. Pro potřeby primární etalonáže ČMI byl pořízen: - optický analyzátor FC 8004 (pro dobudování státních etalonů délky a času). Pro potřeby Institutu pro testování a certifikaci, a. s., byl pořízen: - ICP spektrometr Integra XL. Celková cena pořízených přístrojů byla ,-- Kč včetně DPH a ve srovnání s předchozím rokem se prostředky využité v tomto programu zvýšily o cca 30 % Informace pro odbornou veřejnost Odborné konzultace, jejichž počet lze odhadnout cca na 400, byly poskytnuty tuzemským i zahraničním subjektům. Ve většině případů telefonicky či elektronickou poštou. 4.3 STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Legislativní úkoly V oblasti legislativních prací bylo v roce 2005 novelizováno nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a to nařízením vlády č. 312/2005 Sb. Dále byl připraven návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. Tento návrh byl postoupen k projednání v Legislativní radě vlády. V souladu s převzetím gesce za směrnici 2000/14/ES, která byla na konci roku 2005 novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, byl připraven návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku: 10

11 Autorizace ÚNMZ podle 11 zákona č. 22/1997 Sb. může udělit pověření k činnostem při posuzování shody výrobků (autorizaci) ve vymezeném rozsahu právnickým osobám (dále jen autorizované osoby ), které splňují všechny podmínky stanovené konkrétním nařízením vlády, či přímo zákonem. V roce 2005 bylo vydáno 22 rozhodnutí o autorizaci k následujícím nařízením vlády: NV č. 426/2000 Sb. (rádiová a telekomunikační koncová zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.190/2002 Sb. (stavební výrobky označované CE) 8 rozhodnutí z toho 7 rozšíření působnosti, NV č.17/2003 Sb. (el. zařízení nízkého napětí) 2 rozhodnutí - změna s rozšířením rozsahu a změna citace nařízení vlády, NV č.18/2003 Sb. (elektromagnetická kompatibilita) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.20/2003 Sb. (jednoduché tlakové nádoby) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.21/2003 Sb. (osobní ochranné prostředky) 1 rozhodnutí - změna s rozšířením rozsahu, NV č.24/2003 Sb. (strojní zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.26/2003 Sb. (tlaková zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.27/2003 Sb. (výtahy) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.336/2004 Sb. (zdravotnické prostředky) 1 rozhodnutí - změna se zúžením rozsahu, NV č.174/2005 Sb. (rekreační plavidla) 1 rozhodnutí v důsledku změny nařízení vlády, zákon č.266/1994 Sb. (zákon o dráhách) - 1 rozhodnutí, zákon č.18/1997 Sb. (atomový zákon) - 2 rozhodnutí. Do systému státního zkušebnictví přibyly 2 nové subjekty. Jedné autorizované osobě bylo na její žádost rozhodnutí o autorizaci zrušeno. Sjednocování činnosti všech subjektů působících v jedné oblasti výrobků zajišťuje ÚNMZ vedle stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob v rozhodnutích o autorizaci též zadáváním příslušných úkolů v rámci Plánu standardizace - Programu rozvoje zkušebnictví vybraným autorizovaným osobám. V roce 2005 byla vydána 4 rozhodnutí o zamítnutí žádosti o autorizaci, a to z důvodu nenaplnění podmínek k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovených příslušným nařízením vlády nebo zákonem. V rámci jediného odvolání bylo rozhodnutí ÚNMZ zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Nové projednání přešlo do roku V 11 případech skončilo řízení o udělení autorizace zastavením z podnětu žadatele (NV č. 173/1997 Sb. - 1 případ, NV č. 163/2002 Sb. - 2 případy, NV č. 190/2002 Sb. - 1 případ, NV č. 133/2005 Sb. - 1 případ, zákon č. 266/1994 Sb. - 5 případů a zákon č. 18/1997 Sb. - 1 případ). 11

12 Ke dni zahrnoval systém státního zkušebnictví 32 autorizovaných osob, posuzujících shodu ve 26 oblastech stanovených nařízeními vlády, 5 kompetentních osob působících podle NV č. 18/2003 Sb., a 2 organizace autorizované k odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů a pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení podle NV č. 26/2003 Sb. Využívání akreditace. ÚNMZ využíval při rozhodování o autorizaci plně výsledků akreditace prováděné ČIA v rámci jeho pověření ze strany MPO na základě zákona č. 22/1997 Sb. V roce 2005 ČIA pokračoval i v plnění úkolů k zajištění souladu procesu akreditace s pravidly mezinárodních organizací v této oblasti. Jednalo se především o aktivní působení ČIA v rámci organizací Evropská spolupráce v akreditaci (EA), Mezinárodní rada pro akreditaci laboratoří (ILAC) a Mezinárodní fórum pro akreditaci (IAF). Předseda ÚNMZ působil již třetí funkční období v poradním výboru EA, který je jejím vrcholným orgánem. ÚNMZ spoluzabezpečoval stabilitu a objektivitu ČIA zastupováním státu ve správní radě ČIA a členstvím v Radě pro akreditaci. Ke spolupráci obou orgánů přispívají též pravidelná společná jednání jejich vedení. Mezinárodní spolupráce ČIA prováděná v zájmu ČR byla ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. hrazena z rozpočtových prostředků MPO. Autorizované osoby působící ve vyhodnocovaném období v systému a jejich výkony: Období Autorizované osoby (dále jen AO ) v systému 32+5*+2** 32+5*+2** Z toho: vlastněno státem 13+2* 14+2* nestátní 19+3*+2** 18 +3*+2 ** ukončilo činnost jako AO 3 1 nově zahájilo činnost jako AO 3 2 posuzováno výrobků z toho výkony podle NV č. 42/2003 Sb systémy řízení výroby přijato subdodávek poskytnuto subdodávek Uznání zkoušky v celém rozsahu 817 (dle 17) částečně 2409 vstupem ČR do EU 17 zrušen Spolupráce s ČOI spolupráce existuje ano ano zkoušky výrobků pro ČOI * oprávněné osoby s působností podle nařízení vlády č. 18/03 Sb. 12

13 ** organizace autorizované podle nařízení vlády č. 26/03 Sb Notifikace autorizovaných osob Evropské komisi a členským státům EU ČR notifikuje EK a členským státům EU a dále i sekretariátu ESVO v návaznosti na udělené autorizace, či na jejich změny, autorizované osoby působící podle jednotlivých nařízení vlády, která transponují směrnice nového přístupu do právního řádu ČR. V příslušném útvaru ÚNMZ se pro každou autorizovanou osobu a pro příslušnou směrnici zpracovávají notifikační formuláře požadované EK. Notifikace připravené v ÚNMZ rozesílá Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu. K bylo celkem notifikováno 29 autorizovaných osob podle 22 směrnic nového přístupu, 5 kompetentních osob pro oblast elektromagnetické kompatibility a 2 uznané nezávislé organizace podle čl. 13 směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení. V roce 2005 byly odeslány 2 nové notifikace (NB 1648 pro směrnici 1999/5/ES, NB 1017 pro směrnici 89/106/EHS), nebo byly prováděny změny notifikací odeslaných dříve (6 případů). Další 2 notifikační dokumenty se týkaly zrušení notifikace (NB 1018 pro směrnice 98/37/ES a 2000/14/EHS). Celkem bylo odesláno 10 notifikačních dokumentů. Tabulka Přehled notifikací autorizovaných osob ČR podle směrnic nového přístupu ilustruje stav k (viz příloha č. 2) Kontrola autorizovaných osob Kontrolu činnosti autorizovaných osob zabezpečuje ÚNMZ na základě 11 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. Tato kontrola byla v roce 2005 prováděna pracovníky odboru státního zkušebnictví a technické normalizace podle schváleného plánu kontrol. V rámci těchto kontrol bylo prověřováno, zda autorizované osoby dodržují ustanovení citovaného zákona, nařízení vlády vydaných k jeho provedení a podmínky autorizace uvedené v přílohách příslušných rozhodnutí o autorizaci. V uplynulém roce bylo provedeno celkem 13 plánovaných kontrol. Na základě posouzení výsledků kontrol lze konstatovat, že většina autorizovaných osob důsledně dodržuje příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády, která jsou předmětem udělených autorizací a podmínky uvedené v rozhodnutích o autorizaci. Některé ojedinělé nedostatky byly zjištěny například: v nedůsledném plnění oznamovací povinnosti o změnách údajů, na jejichž základě byla udělena autorizace, v nedůsledném dodržení postupu posuzování shody, v neověřování a nepotvrzování protokolů dodaných autorizované osobě v rámci smluvních subdodávek, v užívané terminologii a v administrativních údajích. Nalezené nedostatky byly v některých případech odstraněny již v průběhu kontrolních akcí, nebo byla pro jejich odstranění přijata statutárními zástupci autorizovaných osob příslušná nápravná opatření. Zjištěné nedostatky neměly zásadní vliv na objektivitu postupu autorizovaných osob a nevedly k pozastavení nebo odejmutí autorizace Plán standardizace Program rozvoje zkušebnictví (dále jen PS PRZ ) PS PRZ v roce 2005 byl zpracován s cílem metodického zabezpečení činnosti autorizovaných osob v systému posuzování shody stanovených výrobků v souladu s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády. PS PRZ zajišťoval jednotný postup autorizovaných osob působících v dané výrobkové oblasti při posuzování shody. Mimořádná pozornost byla zaměřena k zajištění aktivní účasti pověřených zástupců notifikovaných osob na jednání pracovních skupin pro jednotlivé směrnice ES a využívání důležitých dokumentů EU v systému posuzování shody v ČR. 13

14 PS-PRZ na rok 2005 byl rozčleněn do pěti částí, přičemž jeho realizace byla následující: část 1 metodické zabezpečení posuzování shody podle platných nařízení vlády obsahovala 31 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 2 metodické zabezpečení posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování shody je připravováno, neobsahovala žádný úkol část 3 zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob obsahovala 18 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 4 mezinárodní spolupráce obsahovala 37 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 5 zdokonalování činnosti autorizovaných osob obsahovala 27 úkolů ve finančním objemu tis. Kč PS PRZ na rok 2005 obsahoval celkem 113 vyřešených úkolů v celkové smluvně zajištěné finanční částce tis. Kč. Celková finanční částka stanovená k čerpání na řešení úkolů v rámci PS PRZ v roce 2005 byla tis. Kč. Během roku došlo k posílení této finanční částky převodem 350 tis. Kč na řešení nových důležitých úkolů v rámci PS PRZ z Plánu standardizace Programu rozvoje technické normalizace (PS-PRTN) Program podpory investic Tyto investice v roce 2005 představovaly prostřednictvím Programu podpory investic (PPI) mimořádnou investiční podporu k zajištění technického vybavení autorizovaných osob. Měřicí a zkušební technika investičního charakteru podporuje zabezpečení výkonů autorizovaných osob při posuzování shody výrobků na evropské úrovni. Prioritně byly zabezpečovány touto technikou výkony autorizovaných osob působících v oblasti stavebních výrobků. Finanční prostředky pro rok 2005 byly stanoveny ve výši tis. Kč. Zakoupeno bylo celkem 9 zkušebních a měřicích zařízení investičního charakteru pro vybrané autorizované osoby. Realizace nákupu jednotlivých zkušebních a měřicích zařízení byla provedena podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Zakoupená měřicí a zkušební technika zůstává majetkem ÚNMZ (resp. státu) a byla formou nájmu za smluvních podmínek zapůjčena za úplatu příslušným autorizovaným osobám Koordinace činnosti autorizovaných osob ÚNMZ na základě ustanovení 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje v součinnosti s jím pověřenými autorizovanými osobami koordinaci jejich jednotného postupu při posuzování shody stanovených výrobků podle jednotlivých nařízení vlády. V roce 2005 byla realizována koordinační činnost k 16 nařízením vlády, pro něž je autorizováno více subjektů. Tuto činnost smluvně zabezpečovalo celkem 7 autorizovaných osob. K jednotlivým nařízením vlády se uskutečnilo celkem 49 koordinačních porad, kterých se zúčastnili nejen zástupci věcně příslušných autorizovaných osob, ale i zástupci České obchodní inspekce, zainteresovaných resortů, podnikatelské sféry a profesních asociací. Na koordinačních poradách jsou sjednocovány názory na řešení problémů vzniklých 14

15 při realizaci jednotlivých nařízení vlády v praxi a aplikovány dokumenty přijaté na zasedáních horizontálních i vertikálních výborů notifikovaných osob pro příslušné směrnice nového přístupu Vzdělávání pracovníků autorizovaných osob V ČR je od roku 2000 za součinnosti ÚNMZ provozován jednotný systém vzdělávání a certifikace pracovníků působících v oblasti posuzování shody. Cílem tohoto systému, který zajišťuje Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) je, aby všichni stálí pracovníci autorizovaných/notifikovaných osob měli srovnatelné všeobecné znalosti. Výstupem programu je osvědčení o absolvování kurzů a případně, po složení příslušných zkoušek, i osobní certifikát způsobilosti, vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci personálu. Odborným garantem programu je Komise pro vzdělávání AAAO, organizačně jej z pověření Asociace zajišťuje na základě uzavřené smlouvy Strojírenský zkušební ústav, s. p., v Brně, který rovněž provádí certifikaci odborných pracovníků autorizovaných /notifikovaných osob. Přednášejícími jsou přední odborníci z ÚNMZ, autorizovaných osob, vysokých škol, ČIA a ČOI. Standardní školení probíhá ve třech úrovních. První (základní) úroveň je určena pro řadové pracovníky, druhá (střední) pro střední management, tj. samostatné pracovníky a vedoucí pracovních skupin. Třetí (nejvyšší) úroveň školení je určena pro vrcholový management, tj. pro vedoucí zkušeben, odborů a úseků a vedoucí pracovníky. Kromě toho je pro odborné pracovníky autorizovaných osob, posuzující shodu podle nařízení vlády pro stavební výrobky pořádán speciální stavařský kurz tzv. modul S. V roce 2005 byly realizovány tři základní kurzy a dva speciální kurzy střední úrovně pro modul S. Na základě absolvování těchto kurzů bylo účastníkům vydáno 69 osvědčení. Od zahájení vzdělávacího programu v roce 2001 se uskutečnilo celkem 25 kurzů, které absolvovalo 416 účastníků. Komise pro vzdělávání AAAO se průběžně zabývá perspektivami jednotného systému vzdělávání a v prvním čtvrtletí 2006 bude rozhodnuto o jeho další budoucnosti. Předpokládá se zejména změna skladby standardních kurzů. V červnu 2005 zorganizoval TZÚS Praha, s. p. formou semináře školení posuzovatelů notifikovaných osob pro činnosti posuzování shody dle harmonizovaných technických specifikací ve smyslu směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Semináře se zúčastnilo 81 posluchačů a 9 lektorů, kterými byli vedoucí pracovníci TZÚS Praha, s. p. Do oblasti vzdělávání spadá i účast zástupce PAVUS, a. s. AO 216 na výcvikovém kurzu pořádaném Evropským sdružením oficiálních požárních laboratoří (EGOLF), který se uskutečnil v červnu 2005 v Belgii. Cílem kurzu bylo dosažení vysoké odborné úrovně požárních zkušeben, včetně zavádění nejnovějších poznatků při zkouškách nových výrobků a materiálů a aplikace jednotných zkušebních postupů Komise pro posuzování shody Tato komise je stálým poradním orgánem předsedy ÚNMZ pro oblast státního zkušebnictví. V roce 2005 se Komise sešla ke dvěma zasedáním, na kterých se zabývala převážně aktuálními otázkami z oblasti posuzování shody, problematikou autorizací právnických osob při posuzování shody a jejich notifikacemi u Evropské komise, úkoly Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví a realizací investičních prostředků ve prospěch autorizovaných osob v rámci Programu podpory investic. Řídící výbor této Komise se v průběhu roku 2005 sešel k devíti schůzkám, na kterých řešil operativní záležitosti Komise spojené zejména s projednáváním žádostí uchazečů o autorizaci k činnostem při posuzování 15

16 shody, rozšiřováním autorizací stávajících autorizovaných osob a s projednáváním změn a doplňků Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví a Programu podpory investic. Komise formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují následující technické komise pro legislativu EU v oblasti státního zkušebnictví: Technická komise ÚNMZ pro elektrická zařízení nízkého napětí Technická komise ÚNMZ pro výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility Technická komise ÚNMZ pro strojní zařízení Technická komise ÚNMZ pro osobní ochranné prostředky Technická komise ÚNMZ pro jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení Technická komise ÚNMZ pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Technická komise ÚNMZ pro spotřebiče plynných paliv Technická komise ÚNMZ pro výtahy Technická komise ÚNMZ pro účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva Technická komise ÚNMZ pro hračky Technická komise ÚNMZ pro stavební výrobky Technická komise ÚNMZ pro váhy s neautomatickou činností Technická komise ÚNMZ pro hotově balené zboží Technická komise ÚNMZ pro normalizaci Technická komise ÚNMZ pro měřidla. 4.4 HARMONIZACE PŘEDPISŮ ČR S PŘEDPISY ES Harmonizace předpisů ČR s předpisy ES je jednou z podstatných podmínek nezbytných pro řádné fungování členských států v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie Harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES Pro oblast volného pohybu zboží zahrnuje harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES (dále jen technická harmonizace) souhrn činností a oblastí, které se vztahují k přípravě a 16

17 uplatňování technických předpisů, technických norem a postupů posuzování shody. ČR má, stejně jako ostatní členské státy, za povinnost zajistit transpozici všech nově přijatých předpisů ES do termínu, který je v každém předpise uveden. Nesplněním této povinnosti se členský stát vystavuje možnosti postihu ze strany EK. Cílem technické harmonizace obecně je vytváření a upevňování systémů, které podporují a usnadňují mezinárodní obchod. Vývoj harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES je po vstupu plně v gesci jednotlivých rezortů. ÚNMZ, v návaznosti na UV č. 232/2002 a UV č. 217/2004 zajišťuje sledování vývoje v oblasti technických předpisů formou doplňování nově vytvořené databáze v systému Úřadu vlády ISAP. Na základě uváděných usnesení vlády je vládě ČR předkládána Informace o plnění povinností ČR v oblasti harmonizace technických předpisů ES a povinností dle nařízení vlády č. 339/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace shrnuje vývoj v transpozici technických předpisů ES do práva ČR za uplynulý kalendářní rok s poukazem na zpoždění v transpozici oproti termínům pevně stanoveným v předpisech ES. V roce 2004 bylo v EU přijato více než 130 technických předpisů, z toho přibližně polovina předpisů byly směrnice. V roce 2005 bylo přijato o polovinu technických předpisů ES méně než v roce 2004, celkem 39 směrnic ES a 33 přímo aplikovatelných předpisů. O pokroku ve vývoji harmonizace technických předpisů ES ÚNMZ pravidelně zpracovává podklady rovněž pro materiály Úřadu vlády a MZV Pracovní a poradní orgány V oblasti technické harmonizace ÚNMZ zabezpečuje činnost pracovních orgánů, které byly ustaveny k zajištění mezirezortní spolupráce. Především se jedná o Sektorovou skupinu pro technickou harmonizaci (SSTH) v rámci Rezortní koordinační skupiny MPO (RKS MPO) a Komisi pro technické překážky obchodu coby poradní orgán ministra průmyslu a obchodu. Dále se ÚNMZ podílí na činnosti Výboru pro EU (VEU) a Rezortní pracovní skupiny pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Výbor pro EU (VEU) V návaznosti na Usnesení vlády č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování se ÚNMZ podílí na činnosti VEU. Jedná se především o přípravu a prezentaci stanovisek a instrukcí k jednáním pracovních orgánů Rady EU (v návaznosti na projednání v rámci RKS MPO), dále se podílí na stanoviscích v rámci VEU projednávaných koncepčních materiálů, zprávách a informacích pro vládu a další orgány. VEU zasedá pravidelně každé úterý dopoledne Sektorová skupina Technická harmonizace v rámci Resortní koordinační skupiny MPO Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 ze dne byl roce 2005 rozšířen počet sektorových skupin RKS MPO o SSTH, jejíž činnost zajišťuje ÚNMZ. Sektorová skupina pro technickou harmonizaci je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace. Zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině Rady EU G7 technická harmonizace a v pracovních skupinách Evropské komise, které tématicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ. Materiály projednávané v rámci SSTH jsou z části v gesci ÚNMZ, z části v gesci jiných resortů (MD, MŽP, ). RKS zasedá pravidelně každé pondělí. 17

18 Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Na základě Usnesení vlády č. 523 ze dne 4. května 2005 bylo v rámci MPO vydáno Opatření ministra č. 27/2005, kterým se ustanovila Rezortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU. Hlavním úkolem pro zajištění předsednictví je v současné době výběr pracovníků a jejich vyškolení pro činnosti v době přípravy a vlastního předsednictví. Jedná se především o jazykové vzdělávání, ale i o znalosti o fungování orgánů EU a vlastním výkonu předsednictví. V rámci ÚNMZ bude zajištěno předsednictví pro jednání pracovních skupin v rámci G7 a dílčím způsobem i pro další oblasti. V současné době probíhá výběr pracovníků a zajištění jejich vzdělávání Komise pro technické překážky obchodu V návaznosti na již zmiňované usnesení vlády č. 232/2002 a ve smyslu "Zásad" a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 189 ze dne 25. října 2002 byla koncem roku 2002 zřízena Komise pro technické překážky obchodu (dále jen KTPO ), jako poradní orgán ministra. Hlavním posláním KTPO je zajišťovat koordinaci a řízení procesu technické harmonizace a výměnu informací ve spolupráci se správními úřady, institucemi a organizacemi působícími v souvisejících oblastech včetně hospodářských a sociálních partnerů. Předsedou KTPO je předseda ÚNMZ. KTPO se schází nejméně dvakrát do roka (v roce 2003 se uskutečnila 4 zasedání, v roce zasedání a v roce zasedání). V rámci KTPO byly v roce 2003 zřízeny 4 subkomise, úzce specializované na jednotlivé oblasti v působnosti ÚNMZ (SOGS - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny vyšších státních úředníků pro standardizaci, tj. technické normy, akreditace, technické předpisy EU; notifikace - plnění ustanovení Dohody WTO o technických překážkách obchodu; 98/34/ES notifikační a informační povinnosti vyplývající ze směrnice a EHK/OSN - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny 6 pro technickou harmonizaci a normalizaci WP. 6 v rámci Evropské hospodářské komise OSN). Prostřednictvím zástupců jednotlivých rezortů a hospodářských a sociálních partnerů v těchto subkomisích jsou zajišťovány operativní reakce na aktuální dokumenty a úkoly v dané oblasti a koordinovaná, horizontálně projednaná stanoviska pro jednání za ČR PECA Tento Protokol vstoupil v platnost 1. července 2001 a tvořil nedílnou součást Evropské dohody. Byl zrušen vstupem ČR do EU, zkušenosti z jeho sjednávání a fungování jsou však stále využitelné pro práci v rámci ÚNMZ např. ve vtazích s kandidátskými a asociovanými zeměmi při technické asistenci a realizaci konkrétních projektů podpory Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ve znění 98/48/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti. Tato směrnice byla zavedena do českého právního řádu v r Byla transponována zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády NV č. 339/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, které nabylo účinnosti dnem vstupu ČR do EU. Uvedené nařízení vlády řeší otázku postupu poskytování informací v oblasti, která není plně harmonizována, tedy není ani na úrovni ES jednotně ošetřena a je upravena národními předpisy členských států EU. Tato tzv. neharmonizovaná oblast znesnadňuje princip vzájemného uznávání, tedy volný pohyb zboží, a proto na základě směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES byly stanoveny postupy pro předávání informací mezi členskými státy EU o záměru přijmout předpis jdoucí nad rámec harmonizace. ÚNMZ je zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 18

19 určen jako národní informační středisko ve vztahu k EU. Na základě připomínek EK k transpozici tohoto předpisu (nepřesné převzetí definic - nezbytná úprava ještě před vstupem do EU) byl připraven návrh novely NV č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Novela byla schválena vládou jako nařízení vlády č. 178/2004 Sb. V roce 2002 bylo rovněž pro tuto oblast přijato usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 601 o řešení problematiky překážek volného pohybu zboží ve sféře, která není harmonizována s právem ES, spolu s metodickými pokyny pro zajištění příslušné agendy a určitými institucionálními opatřeními. V návaznosti na toto usnesení ÚNMZ zajišťuje funkci informačního místa pro podnikatele, spotřebitele a jiné zainteresované subjekty. ÚNMZ byl dále pověřen příslušnými usneseními vlády a právními předpisy k zabezpečení příjmu, zpracování a předávání informací v oblasti technických předpisů jak z domácích, tak zahraničních zdrojů v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a v souladu s členstvím ČR v EU. ÚNMZ proto zavedl systém pro výměnu informací (INEX), který splňuje i požadavky kladené na správní úřady v informační společnosti. V závěru roku 2003 byl systém certifikován dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Od do oznámila Česká republika celkem 14 návrhů technických předpisů, přičemž u jednoho oznámení požádala o nouzový stav (tj. schválení předpisu bez uplatnění tříměsíční odkladné lhůty stanovené směrnicí 98/34/ES nouzový stav byl Evropskou komisí schválen) a jeden návrh předpisu byl označen jako fiskální opatření (tj. nevztahuje se na něj tříměsíční odkladná lhůta), v roce 2005 pak již 27 návrhů technických předpisů. Na všechny návrhy se dle směrnice 98/34/ES vztahuje odkladná lhůta, během níž mají ostatní členské státy EU a Evropská komise právo zaslat k návrhu svá stanoviska. Před jejím uplynutím není možné návrh předpisu schválit. Konečné znění předpisu je vždy oznámeno Evropské komisi. Česká republika má také právo vyjádřit se k návrhům technických předpisů ostatních členských států EU, členských států Evropského sdružení volného obchodu a Turecka. Toto právo využila pouze ve třech případech. K plnění povinností vyplývajících ze směrnice 98/34/ES byla vytvořena Subkomise pro směrnici 98/34/ES v rámci Komise pro technické překážky obchodu (KTPO). Tato Subkomise je složena z kontaktních osob na jednotlivých rezortech. Člen Subkomise na každém rezortu je zodpovědný za oznamování zpracovaných návrhů technických předpisů tohoto rezortu Úřadu a v rámci svého rezortu, vč. spolupracujících partnerů, za zajištění připomínkování návrhů ostatních členských států, které Česká republika obdrží Institucionální zajištění členství ČR v EU (UV č. 427/2003) V souladu s UV č. 427 ze dne 28. dubna 2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, stejně jako na ostatních rezortech, zřízena rezortní koordinační skupina. Tímto usnesením bylo také stanoveno gestorství za jednotlivé pracovní orgány Rady EU a ÚNMZ se stal gestorem pracovní skupiny Rady EU G7 - technická harmonizace (PS G7), která zahrnuje oblasti a) Standardizace; b) Motorová vozidla; c) Nebezpečné látky a přípravky; d) Strojírenství; e) Kosmetika; f) Měřicí přístroje; g) Hnojiva. V rámci Rezortní koordinační skupiny MPO byla tato agenda součástí Sektorové skupiny Konkurenceschopnost. Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 ze dne byla ustavena samostatná Sektorové skupina pro technickou harmonizaci. V návaznosti na plnění UV č. 427/2003 ÚNMZ zřídil zrcadlovou strukturu k příslušným pracovním orgánům EK a Rady EU tzv. Technické komise ÚNMZ (TK ÚNMZ) pro 19

20 směrnice či problematiku v jeho gesci a do kterých si ÚNMZ vyžádal jmenování kontaktních osob. Seznam pracovních orgánů ke gescím ÚNMZ je zveřejněn na webové stránce V TK jsou zastoupeny orgány státní správy, experti pro danou oblast i zástupci hospodářských a sociálních partnerů. Témata projednávaná v rámci PS G7 nejsou všechna v přímé působnosti ÚNMZ, ale ÚNMZ v takových případech zodpovídá za koordinaci přípravy stanovisek, instrukcí a mandátů na tato jednání. V průběhu roku 2005 byl doladěn zcela funkční mechanismus spolupráce mezi ÚNMZ a ostatními gestorskými ministerstvy Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví. V roce 2005 se zástupci ÚNMZ v rámci PS G7 pravidelně zúčastňovali projednávání návrhu změny Směrnice o strojních zařízeních a změně směrnice 97/16/2S o výtazích (diskuse nad tímto návrhem byla koncem roku 2005 v pracovní skupině ukončena) a návrhu Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU o financování evropské normalizace. V rámci PS G7 byla také v roce 2005 projednávána změna Směrnice 2000/14/ES týkající se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí, jejíž gesci ÚNMZ převzal od Ministerstva pro životní prostředí s účinností od V roce 2005 bylo v rámci pracovní skupiny Rady EU G1 pro konkurenceschopnost a růst zahájeno projednávání návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady stanovující pravidla na nominální množství hotově baleného zboží, jehož gestorem je ÚNMZ. Pozici České republiky na těchto jednáních zastával zástupce ÚNMZ. V roce 2005 se ÚNMZ podílel na přípravě rámcové pozice, instrukcí a mandátů k návrhu Směrnice o službách na vnitřním trhu, zástupce Úřadu se také pravidelně zúčastňoval těch jednání, která se dotýkala přímé působnosti ÚNMZ. Kromě toho je ÚNMZ také spolugestorem PS A4 výbor čl. 133 Experti vzájemné uznávání. V roce 2005 se žádné zasedání této podskupiny nekonalo, nicméně ÚNMZ se podílel na zpracování rámcových pozic a instrukcí k materiálům projednávaným v rámci PS C10 pro otázky ESVO, které se této problematiky dotýkaly. Vzhledem k zapojení ÚNMZ do činnosti pracovních orgánů Rady EU, stala se v roce 2005 velmi aktuální otázka zapojení do příprav na předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009, které byly zahájeny v roce 2005 v rámci MPO. Nejdůležitější úkoly k zabezpečení předsednictví v resortu MPO byly uloženy Opatřením ministra č. 27/2005. Tímto opatřením byla mimo jiné zřízena Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě předsednictví, jejímž členem je také zástupce ÚNMZ. Interním pokynem č. 4/2005 resortního koordinátora přípravy MPO na předsednictví ČR v Radě EU byli vybraní zaměstnanci ÚNMZ zapojeni do Programu vzdělávání EU Překlady technických předpisů ES, terminologie TH a sborníky TH ÚNMZ Významnou činností ÚNMZ související s technickou harmonizací bylo zajišťování překladů souboru předpisů ES s technickým obsahem (dále jen TP ES), včetně jejich projednání s příslušnými správními úřady. Tato povinnost vyplývala z usnesení vlády č. 645 ze dne 30. září Projekt zajištění projednaných překladů byl rozvržen na období let 1998 až 2003 a vzhledem ke změnám v termínu vstupu ČR do EU dokončen úspěšně v roce Výsledkem jsou překlady předpisů ES (celkem více než stran textu), publikované postupně v OJEC v české verzi. ÚNMZ se i nadále podílí na kontrole a přípravě českých verzí právních předpisů ES a to především formou kontroly a revize terminologie ve spolupráci se zástupci ČR v příslušných pracovních orgánech EU. Terminologie TH (TTH) byla zpracovávána souběžně s překlady podle příslušných českých ekvivalentů v jazyce anglickém, francouzském a německém s adresným odkazem na konkrétní výskyt v TP ES. TTH slouží pro zajištění jednotné terminologie při přípravě 20

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO)

Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Datum a čas konání: 25. března 2003, 9:00 hod Místo jednání: ÚNMZ, velká zasedací místnost Praha 2, Gorazdova 24 Přítomni: dle presenční

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM 1. KAPITOLA TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM Technická normalizace je důležitá technická činnost zabývající se tvorbou technických předpisů, norem. V oblasti kontrolních a zkušebních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Statut Výboru pro Evropskou unii Článek 1 Výbor pro Evropskou unii 1) Výbor pro Evropskou unii (dále jen V-EU ) je stálým

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií

03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 311 03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. SZZPLS, a.s. Třanovského 622/11 163 04 Praha 6 Řepy Česká republika Tel.: 235 018 276 Fax: 235 018 226 E-mail: szzpls@szzpls.cz Výroční

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost týmu č. 1 pro legislativu, který

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE. Sborník dokumentů technické harmonizace

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE. Sborník dokumentů technické harmonizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace BEZPEČNOST HRAČEK Praha, červen 2004 Svazek č. 2 K VNITŘNÍMU TRHU

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Úvod Při nákupu celé řady výrobků nebo služeb jsme různými způsoby neustále ujišťováni o jejich kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Libor Dupal L.Dupal, listopad 2012 1 Obsah prezentace Vnitřní trh Struktury pro zapojení spotřebitelů Mezinárodní Evropská Národní Zapojení spotřebitelské

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

11.2 Normy a normalizace

11.2 Normy a normalizace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více