ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005"

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

2 Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní charakteristika činnosti 3 3. Organizační uspořádání Úřadu 3 4. Hlavní činnosti v roce Lidské zdroje Majetek organizace Příjmy a výdaje Hodnocení a analýza vybraných údajů Příjemci služeb ÚNMZ Příjemci služeb ÚNMZ Závěr 33 2

3 1. Základní údaje o Úřadu Název: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zkratka: ÚNMZ Sídlo: Gorazdova 24, Praha 2 IČ: Poštovní adresa: ÚNMZ, PO BOX 49, Praha 2 Tel.: Fax:: Elektronická pošta: Webové stránky: 2. Základní charakteristika činnosti Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ ) je zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jako orgán státní správy pro předmětné činnosti. ÚNMZ je organizační složkou státu v rámci rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ), které je pro tuto oblast ústředním správním úřadem. Hlavním posláním ÚNMZ je: - zabezpečovat úkoly vyplývající z právních předpisů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - zabezpečovat úkoly formulované usneseními vlády pro tyto oblasti včetně sbližování technických předpisů a technických norem České republiky s technickými předpisy a technickými normami Evropských společenství i související infrastruktury - zajišťovat plnění závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, v oblastech jeho působnosti. Pro MPO zpracovává ÚNMZ především návrhy materiálů legislativní i nelegislativní povahy, u kterých je nutné, aby je předkládal ústřední správní orgán. 3. Organizační uspořádání Úřadu Organizační strukturu Úřadu tvoří vertikální i horizontální uspořádání organizačních útvarů, které vyjadřuje jejich vzájemné vztahy. Na Úřadu jsou uplatněny následující stupně řízení : a) předseda Úřadu, b) náměstek předsedy, c) odbor ( ředitel odboru), d) oddělení (vedoucí oddělení), e) popř. samostatný referát. Z hlediska horizontální dělby práce je aparát Úřadu členěn na : 3

4 a) kancelář Úřadu, čtyři odbory b) rámcových vztahů EU, c) metrologie, d) státního zkušebnictví a technické normalizace, e) ekonomický Organizační schéma ÚNMZ 4

5 4. Hlavní činnosti v roce TECHNICKÁ NORMALIZACE Tvorba a vydávání českých technických norem (dále jen ČSN ) se řídí zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. ), který stanoví podmínky pro tuto činnost. Právnickou osobou, která je ve smyslu tohoto zákona pověřena MPO k zabezpečování tvorby a vydávání ČSN, je Český normalizační institut (dále jen ČNI ) Plán standardizace Plán technické normalizace ÚNMZ uzavírá každoročně s ČNI smlouvu, která se týká především spolupráce při realizaci Plánu technické normalizace, a jejímž předmětem v roce 2005 bylo: - zajištění úkolů tvorby českých technických norem a úkolů mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem vyplývajících z požadavků ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, které podle 5 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb. hradí stát, - spolupráce při oznamování harmonizovaných norem, jejich změn nebo zrušení, a určených norem, jejich změn nebo zrušení, a dalších informací ve Věstníku ÚNMZ, - spolupráce při zajišťování úkolů z oblasti technické normalizace vyplývajících pro ÚNMZ z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a z členství ČNI v příslušných mezinárodních a evropských organizacích, - zajišťování odborných stanovisek ČNI k textům harmonizovaných norem, určených norem a dalších českých technických norem využívaných při posuzování shody podle nařízení vlády vydaných k provádění zákona č. 22/1997 Sb. na vyžádání ÚNMZ, - spolupráce při informování odborné veřejnosti o vývoji evropské normalizace, v roce 2005 zejména v oblasti stavebnictví. Plán technické normalizace obsahoval v roce 2005 následující počty úkolů s uvedenými plánovanými náklady na řešení: Plán TN na rok 2005 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Přecházející úkoly z roku ,-- Nově zařazené úkoly ,-- Celkem ,-- Změny -759,-- Plánované náklady celkem včetně změn: ,-- 5

6 Z toho: Přecházející úkoly do roku 2006 Skladba úkolů plánu byla následující: Plán TN na rok ,-- Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Úkoly zabezpečující převzetí evropských norem ,-- Úkoly zabezpečující převzetí ,-- mezinárodních norem Úkoly zabezpečující tvorbu ,-- čistých ČSN Rozborové úkoly ,-- Úkoly mezinárodní spolupráce ,-- Celkem ,-- Přehled o počtu schválených norem v roce 2005 dává následující tabulka: Schválené normy v roce 2005 Počet* Evropské (CEN, CLC, ETSI) Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC) 175 čisté ČSN 91 Celkem * Uvedené údaje se týkají pouze norem. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 645 změn a oprav norem, 9 rozborových úkolů a 7 technických normalizačních informací. Tzn., že bylo celkem schváleno normalizačních dokumentů. Pro rok 2005 MPO poskytlo k základní částce 40 mil. Kč, určené na financování Plánu technické normalizace, mimořádný příspěvek, který byl účelově vázán na řešení problémů při přejímání norem v oblasti stavebnictví, jehož celková výše činila 6 mil. Kč. Většinou byl, obdobně jako v roce 2004, čerpán na analýzy potřeb zpracování národních příloh k přejímaným evropským stavebním normám. Dále poskytlo příspěvek 0,05 mil. Kč pro zajištění účasti zástupců spotřebitelů na zasedání technických komisí evropských normalizačních organizací a jejich zapojení do procesu tvorby norem. Pro Program standardizace - Plán rozvoje technické normalizace ( PS-PRTN), zahrnující metodicky a rozvojově zaměřené úkoly na podporu rozvoje technické normalizace, byla celkově přidělena částka 2 mil. Kč. PS-PRTN na rok 2005 obsahoval celkem 5 smluvně zabezpečených úkolů. Jeden úkol byl, na žádost zpracovatele, z časových důvodů zrušen. Dva úkoly byly zpracovány ČNI a byly zaměřeny na zlepšení softwarového prostředí používaného v komunikaci technických normalizačních komisí, zpracovatelů úkolů a dotčených autorizovaných osob a dále zlepšení služeb uživatelům norem. Další dva úkoly byly zpracovány AAAO a týkaly se zefektivnění a zintenzivnění účasti státu na 6

7 mezinárodní spolupráci a analýzy technické normalizace z pohledu ochrany oprávněného zájmu. Všechny řešené úkoly byly splněny a úspěšně oponovány. Vzhledem ke zrušení jednoho úkolu a absenci dalších vhodných námětů došlo v této části k úspoře 755 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity v dalších částech Plánu standardizace Rada pro technickou normalizaci, poradní orgán předsedy ÚNMZ, která zasedala v roce 2005 třikrát, se vyjadřovala k návrhům Plánu technické normalizace a PS - PRTN před jejich schválením předsedou ÚNMZ a k dalším otázkám z oblasti technické normalizace. Pozornost byla také pravidelně věnována projektu značky shody s normou, ČSN TEST (realizuje ČNI). Rada formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ. Odděleně od činnosti Rady pro TN pokračovala ve své práci Technická komise ÚNMZ pro normalizaci, která poskytuje odborné zázemí pro práci zástupců ČR v pracovní skupině Rady Evropské unie G7 Technická harmonizace, podskupina Standardizace, a v dalších orgánech Evropské unie, zabývajících se problematikou technické normalizace. Podílí se především na zpracování stanovisek za ČR k projednávaným dokumentům METROLOGIE Legislativní úkoly V rámci legislativních prací byla vydáním nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, dokončena implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích. Toto nařízení nabude účinnosti dne 30. října V souladu s koncepcí tvorby právních předpisů o metrologii byly zpracovány návrhy 5 vyhlášek MPO, kterými se stanoví požadavky jednotlivé druhy stanovených měřidel. Tyto návrhy prošly legislativním procesem a v lednu 2006 byly postoupeny MPO pro vypravení do Legislativní rady vlády. Dále byl do legislativního procesu vypraven návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Na konci roku 2005 byl tento návrh postoupen do Legislativní rady vlády. Byl zahájen legislativní proces k návrhu nového zákona o metrologii, který však byl po mezirezortním připomínkovém řízení pozastaven. V rámci ÚNMZ následně pokračovaly práce na tomto návrhu Nelegislativní úkoly Vládě ČR byla postoupena k projednání informace o plnění usnesení vlády č. 812/2000 k návrhu koncepce rozvoje metrologického systému ČR. Informace byla vládou vzata na vědomí bez připomínek. V průběhu roku 2005 byly realizovány úkoly v rámci plnění rozvoje národního metrologického systému stanovené usnesením vlády ČR č ze dne Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace subjektů k ověřování stanovených měřidel (autorizovaná metrologická střediska dále jen AMS ) a subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. 7

8 Celkový počet AMS k byl 251. V průběhu roku bylo nově autorizováno 13 subjektů, 17 autorizací bylo zrušeno. V rozhodnutích o autorizaci byly provedeny změny u 34 subjektů, u 106 subjektů byly provedeny změny v podmínkách autorizace, z toho udělena 2 oprávnění prvotního EHS ověření. Se 111 subjekty, které projevily zájem o novou autorizaci nebo rozšíření stávající autorizace, byl projednán jejich záměr. AMS ověřila v r celkem 12 mil. kusů stanovených měřidel podléhajících ověřování ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k sedmdesát jedna. Z tohoto počtu bylo v r autorizováno 6 nových subjektů Pověřování subjektů k výkonu činnosti střediska kalibrační služby (dále jen SKS ). Bylo pověřeno celkem 6 subjektů, z toho 5 subjektů bylo opakovaně pověřeno na základě nového osvědčení o akreditaci. Pěti subjektům platnost pověření zanikla. Počet SKS ke dni 31. prosince 2005 byl celkem Uznávání metrologických úkonů provedených v zahraničí. Od 30. dubna 2004, t. j. po nabytí účinnosti zákona č. 226/2003 Sb., kterým byl zrušen 12 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ÚNMZ uznávání metrologických úkonů provedených v zahraničí již neprovádí. Tento stav je důsledkem vstupu ČR do EU Vyhlašování státních etalonů Na základě realizace programu tvorby státních etalonů byly k datu navrženy k vyhlášení 4 státní etalony. Vlastní vyhlášení bude provedeno v roce Celkem je k vyhlášeno v ČR 29 státních etalonů Spolupráce s metrologickými subjekty a dalšími partnery Řešení problematiky rozvoje národního metrologického systému vyžadovalo i nadále rozsáhlou spolupráci se subjekty, které se na tomto rozvoji podílejí. Jednalo se zejména o ČMI, AMS, subjekty autorizované k úřednímu měření, vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, SKS, výrobce, dovozce a uživatele měřidel, Českou metrologickou společnost, České kalibrační sdružení, zájmová sdružení z oblasti metrologie, Český institut pro akreditaci, o. p. s. (dále jen ČIA ), Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI ), Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR a Sdružení značkových výrobců ČR Spolupráce s ČMI při zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření ČMI provedl kalibraci kusů etalonů pro jednotlivé subjekty, ověřil kusů stanovených měřidel a kalibroval měřidel pro uživatele. Dále provedl zkoušky pro vydání certifikátů o schválení typu u 185 stanovených měřidel, uskutečnil 148 mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, zkalibroval kusů vlastních etalonů a na úseku ionizujícího záření vyrobil a ověřil kusů etalonů a měřidel. Vydal 2 certifikáty OIML schválení typu. ČMI vykonal 513 dozorových akcí. Jako autorizovaná osoba č. 250 vydal 7 certifikátů schválení typu a 1664 certifikátů shody. V rámci koordinovaného řešení společných úkolů ÚNMZ a ČMI bylo pokračováno v pořádání společných porad vedení 8

9 ÚNMZ a ČMI. Byly projednávány zásadní záležitosti související s dalším rozvojem národního metrologického systému ČR Plán standardizace Program rozvoje metrologie V roce 2005 bylo v rámci programu rozvoje metrologie řešeno 47 úkolů. Z toho řešil Český metrologický institut 24 úkolů a ostatní subjekty mimo přímou působnost MPO řešily 23 úkolů. Obsahově bylo řešení jednotlivých úkolů zaměřeno na: - uchovávání státních etalonů a rozvoj primární a sekundární etalonáže měřidel, zabezpečovaný ČMI; - uchovávání a rozvoj státních a primárních etalonů subjekty mimo ČMI; - oblast metrologie zajišťovanou podle právních předpisů o metrologii ČMI; - mezinárodní spolupráci; - oblast metrologické legislativy a ostatních metrologických předpisů; - přípravu vědeckých a výzkumných podkladů pro zvyšování úrovně státních etalonů ČR; - přípravu podkladů pro rozhodovací proces ÚNMZ k realizaci koncepce rozvoje metrologického systému ČR. Na uvedené úkoly bylo vynaloženo celkem 44,51 mil. Kč hrazených z větší části přímo z rozpočtu MPO (úkoly řešené ČMI ) a částečně z rozpočtu ÚNMZ (ostatní úkoly) Kontrolní činnost V roce 2005 bylo provedeno celkem 15 kontrol metrologických subjektů. Jejich cílem bylo prověřit dodržování ustanovení zákona, dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, platnost ověření stanovených měřidel, prověření dokladů o odborné způsobilosti zaměstnanců autorizovaných subjektů, a též provozních a prostorových podmínek. U subjektů autorizovaných k úřednímu měření byly kontroly zaměřeny také na náležitosti dokladu o úředním měření a vedení deníku úředního měření. V ČMI byl kontrolován zejména výkon státní metrologické kontroly měřidel a stav uchovávání a používání státních etalonů. Cílem kontrolní činnosti ÚNMZ bylo také předcházení nežádoucím jevům. Kontrolní zjištění potvrdila celkově dobrý stav u prověřovaných subjektů. Ani v jednom případě nebylo ze strany kontrolních pracovníků ÚNMZ nutné navrhnout zrušení nebo pozastavení autorizace, ani uložení pokuty Odborná způsobilost pracovníků Všichni odborní zaměstnanci ÚNMZ, působící v oblasti metrologie, mají certifikát o metrologické způsobilosti, vystavený akreditovanou osobou (Česká metrologická společnost). Jedná se celkem o 6 zaměstnanců. Pokud se jedná o zaměstnance autorizovaných subjektů, je ze strany ÚNMZ vyžadováno a kontrolováno, zda splňují kvalifikační podmínky předepsané předpisy o metrologii Rada pro metrologii, poradní orgán předsedy ÚNMZ, se schází pravidelně a dle potřeby se doplňuje o nové členy. Zvýšila se aktivita technických komisí rady. Rada uskutečnila 4 zasedání a zabývala se zásadními otázkami rozvoje metrologie v ČR, projednávala PS PRM, program podpory investic a formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ. 9

10 Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují tři technické komise pro legislativu EU v oblasti metrologie: - technická komise pro váhy s neautomatickou činností, - technická komise pro hotově balené zboží, - technická komise pro měřidla. Tyto technické komise ÚNMZ (dále jen TK ) jsou poradními orgány, ve kterých je zastoupeno široké spektrum zainteresovaných subjektů a jejichž účelem je poskytnout ÚNMZ odborné zázemí pro zaujímání stanovisek za ČR při jednání v EU v předmětných oblastech Program podpory investic V rámci programu podpory investic byly řešeny potřeby vybavení vrcholových metrologických pracovišť přístroji. Pro potřeby primární etalonáže ČMI byl pořízen: - optický analyzátor FC 8004 (pro dobudování státních etalonů délky a času). Pro potřeby Institutu pro testování a certifikaci, a. s., byl pořízen: - ICP spektrometr Integra XL. Celková cena pořízených přístrojů byla ,-- Kč včetně DPH a ve srovnání s předchozím rokem se prostředky využité v tomto programu zvýšily o cca 30 % Informace pro odbornou veřejnost Odborné konzultace, jejichž počet lze odhadnout cca na 400, byly poskytnuty tuzemským i zahraničním subjektům. Ve většině případů telefonicky či elektronickou poštou. 4.3 STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Legislativní úkoly V oblasti legislativních prací bylo v roce 2005 novelizováno nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a to nařízením vlády č. 312/2005 Sb. Dále byl připraven návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. Tento návrh byl postoupen k projednání v Legislativní radě vlády. V souladu s převzetím gesce za směrnici 2000/14/ES, která byla na konci roku 2005 novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, byl připraven návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku: 10

11 Autorizace ÚNMZ podle 11 zákona č. 22/1997 Sb. může udělit pověření k činnostem při posuzování shody výrobků (autorizaci) ve vymezeném rozsahu právnickým osobám (dále jen autorizované osoby ), které splňují všechny podmínky stanovené konkrétním nařízením vlády, či přímo zákonem. V roce 2005 bylo vydáno 22 rozhodnutí o autorizaci k následujícím nařízením vlády: NV č. 426/2000 Sb. (rádiová a telekomunikační koncová zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.190/2002 Sb. (stavební výrobky označované CE) 8 rozhodnutí z toho 7 rozšíření působnosti, NV č.17/2003 Sb. (el. zařízení nízkého napětí) 2 rozhodnutí - změna s rozšířením rozsahu a změna citace nařízení vlády, NV č.18/2003 Sb. (elektromagnetická kompatibilita) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.20/2003 Sb. (jednoduché tlakové nádoby) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.21/2003 Sb. (osobní ochranné prostředky) 1 rozhodnutí - změna s rozšířením rozsahu, NV č.24/2003 Sb. (strojní zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.26/2003 Sb. (tlaková zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.27/2003 Sb. (výtahy) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.336/2004 Sb. (zdravotnické prostředky) 1 rozhodnutí - změna se zúžením rozsahu, NV č.174/2005 Sb. (rekreační plavidla) 1 rozhodnutí v důsledku změny nařízení vlády, zákon č.266/1994 Sb. (zákon o dráhách) - 1 rozhodnutí, zákon č.18/1997 Sb. (atomový zákon) - 2 rozhodnutí. Do systému státního zkušebnictví přibyly 2 nové subjekty. Jedné autorizované osobě bylo na její žádost rozhodnutí o autorizaci zrušeno. Sjednocování činnosti všech subjektů působících v jedné oblasti výrobků zajišťuje ÚNMZ vedle stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob v rozhodnutích o autorizaci též zadáváním příslušných úkolů v rámci Plánu standardizace - Programu rozvoje zkušebnictví vybraným autorizovaným osobám. V roce 2005 byla vydána 4 rozhodnutí o zamítnutí žádosti o autorizaci, a to z důvodu nenaplnění podmínek k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovených příslušným nařízením vlády nebo zákonem. V rámci jediného odvolání bylo rozhodnutí ÚNMZ zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Nové projednání přešlo do roku V 11 případech skončilo řízení o udělení autorizace zastavením z podnětu žadatele (NV č. 173/1997 Sb. - 1 případ, NV č. 163/2002 Sb. - 2 případy, NV č. 190/2002 Sb. - 1 případ, NV č. 133/2005 Sb. - 1 případ, zákon č. 266/1994 Sb. - 5 případů a zákon č. 18/1997 Sb. - 1 případ). 11

12 Ke dni zahrnoval systém státního zkušebnictví 32 autorizovaných osob, posuzujících shodu ve 26 oblastech stanovených nařízeními vlády, 5 kompetentních osob působících podle NV č. 18/2003 Sb., a 2 organizace autorizované k odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů a pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení podle NV č. 26/2003 Sb. Využívání akreditace. ÚNMZ využíval při rozhodování o autorizaci plně výsledků akreditace prováděné ČIA v rámci jeho pověření ze strany MPO na základě zákona č. 22/1997 Sb. V roce 2005 ČIA pokračoval i v plnění úkolů k zajištění souladu procesu akreditace s pravidly mezinárodních organizací v této oblasti. Jednalo se především o aktivní působení ČIA v rámci organizací Evropská spolupráce v akreditaci (EA), Mezinárodní rada pro akreditaci laboratoří (ILAC) a Mezinárodní fórum pro akreditaci (IAF). Předseda ÚNMZ působil již třetí funkční období v poradním výboru EA, který je jejím vrcholným orgánem. ÚNMZ spoluzabezpečoval stabilitu a objektivitu ČIA zastupováním státu ve správní radě ČIA a členstvím v Radě pro akreditaci. Ke spolupráci obou orgánů přispívají též pravidelná společná jednání jejich vedení. Mezinárodní spolupráce ČIA prováděná v zájmu ČR byla ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. hrazena z rozpočtových prostředků MPO. Autorizované osoby působící ve vyhodnocovaném období v systému a jejich výkony: Období Autorizované osoby (dále jen AO ) v systému 32+5*+2** 32+5*+2** Z toho: vlastněno státem 13+2* 14+2* nestátní 19+3*+2** 18 +3*+2 ** ukončilo činnost jako AO 3 1 nově zahájilo činnost jako AO 3 2 posuzováno výrobků z toho výkony podle NV č. 42/2003 Sb systémy řízení výroby přijato subdodávek poskytnuto subdodávek Uznání zkoušky v celém rozsahu 817 (dle 17) částečně 2409 vstupem ČR do EU 17 zrušen Spolupráce s ČOI spolupráce existuje ano ano zkoušky výrobků pro ČOI * oprávněné osoby s působností podle nařízení vlády č. 18/03 Sb. 12

13 ** organizace autorizované podle nařízení vlády č. 26/03 Sb Notifikace autorizovaných osob Evropské komisi a členským státům EU ČR notifikuje EK a členským státům EU a dále i sekretariátu ESVO v návaznosti na udělené autorizace, či na jejich změny, autorizované osoby působící podle jednotlivých nařízení vlády, která transponují směrnice nového přístupu do právního řádu ČR. V příslušném útvaru ÚNMZ se pro každou autorizovanou osobu a pro příslušnou směrnici zpracovávají notifikační formuláře požadované EK. Notifikace připravené v ÚNMZ rozesílá Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu. K bylo celkem notifikováno 29 autorizovaných osob podle 22 směrnic nového přístupu, 5 kompetentních osob pro oblast elektromagnetické kompatibility a 2 uznané nezávislé organizace podle čl. 13 směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení. V roce 2005 byly odeslány 2 nové notifikace (NB 1648 pro směrnici 1999/5/ES, NB 1017 pro směrnici 89/106/EHS), nebo byly prováděny změny notifikací odeslaných dříve (6 případů). Další 2 notifikační dokumenty se týkaly zrušení notifikace (NB 1018 pro směrnice 98/37/ES a 2000/14/EHS). Celkem bylo odesláno 10 notifikačních dokumentů. Tabulka Přehled notifikací autorizovaných osob ČR podle směrnic nového přístupu ilustruje stav k (viz příloha č. 2) Kontrola autorizovaných osob Kontrolu činnosti autorizovaných osob zabezpečuje ÚNMZ na základě 11 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. Tato kontrola byla v roce 2005 prováděna pracovníky odboru státního zkušebnictví a technické normalizace podle schváleného plánu kontrol. V rámci těchto kontrol bylo prověřováno, zda autorizované osoby dodržují ustanovení citovaného zákona, nařízení vlády vydaných k jeho provedení a podmínky autorizace uvedené v přílohách příslušných rozhodnutí o autorizaci. V uplynulém roce bylo provedeno celkem 13 plánovaných kontrol. Na základě posouzení výsledků kontrol lze konstatovat, že většina autorizovaných osob důsledně dodržuje příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády, která jsou předmětem udělených autorizací a podmínky uvedené v rozhodnutích o autorizaci. Některé ojedinělé nedostatky byly zjištěny například: v nedůsledném plnění oznamovací povinnosti o změnách údajů, na jejichž základě byla udělena autorizace, v nedůsledném dodržení postupu posuzování shody, v neověřování a nepotvrzování protokolů dodaných autorizované osobě v rámci smluvních subdodávek, v užívané terminologii a v administrativních údajích. Nalezené nedostatky byly v některých případech odstraněny již v průběhu kontrolních akcí, nebo byla pro jejich odstranění přijata statutárními zástupci autorizovaných osob příslušná nápravná opatření. Zjištěné nedostatky neměly zásadní vliv na objektivitu postupu autorizovaných osob a nevedly k pozastavení nebo odejmutí autorizace Plán standardizace Program rozvoje zkušebnictví (dále jen PS PRZ ) PS PRZ v roce 2005 byl zpracován s cílem metodického zabezpečení činnosti autorizovaných osob v systému posuzování shody stanovených výrobků v souladu s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády. PS PRZ zajišťoval jednotný postup autorizovaných osob působících v dané výrobkové oblasti při posuzování shody. Mimořádná pozornost byla zaměřena k zajištění aktivní účasti pověřených zástupců notifikovaných osob na jednání pracovních skupin pro jednotlivé směrnice ES a využívání důležitých dokumentů EU v systému posuzování shody v ČR. 13

14 PS-PRZ na rok 2005 byl rozčleněn do pěti částí, přičemž jeho realizace byla následující: část 1 metodické zabezpečení posuzování shody podle platných nařízení vlády obsahovala 31 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 2 metodické zabezpečení posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování shody je připravováno, neobsahovala žádný úkol část 3 zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob obsahovala 18 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 4 mezinárodní spolupráce obsahovala 37 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 5 zdokonalování činnosti autorizovaných osob obsahovala 27 úkolů ve finančním objemu tis. Kč PS PRZ na rok 2005 obsahoval celkem 113 vyřešených úkolů v celkové smluvně zajištěné finanční částce tis. Kč. Celková finanční částka stanovená k čerpání na řešení úkolů v rámci PS PRZ v roce 2005 byla tis. Kč. Během roku došlo k posílení této finanční částky převodem 350 tis. Kč na řešení nových důležitých úkolů v rámci PS PRZ z Plánu standardizace Programu rozvoje technické normalizace (PS-PRTN) Program podpory investic Tyto investice v roce 2005 představovaly prostřednictvím Programu podpory investic (PPI) mimořádnou investiční podporu k zajištění technického vybavení autorizovaných osob. Měřicí a zkušební technika investičního charakteru podporuje zabezpečení výkonů autorizovaných osob při posuzování shody výrobků na evropské úrovni. Prioritně byly zabezpečovány touto technikou výkony autorizovaných osob působících v oblasti stavebních výrobků. Finanční prostředky pro rok 2005 byly stanoveny ve výši tis. Kč. Zakoupeno bylo celkem 9 zkušebních a měřicích zařízení investičního charakteru pro vybrané autorizované osoby. Realizace nákupu jednotlivých zkušebních a měřicích zařízení byla provedena podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Zakoupená měřicí a zkušební technika zůstává majetkem ÚNMZ (resp. státu) a byla formou nájmu za smluvních podmínek zapůjčena za úplatu příslušným autorizovaným osobám Koordinace činnosti autorizovaných osob ÚNMZ na základě ustanovení 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje v součinnosti s jím pověřenými autorizovanými osobami koordinaci jejich jednotného postupu při posuzování shody stanovených výrobků podle jednotlivých nařízení vlády. V roce 2005 byla realizována koordinační činnost k 16 nařízením vlády, pro něž je autorizováno více subjektů. Tuto činnost smluvně zabezpečovalo celkem 7 autorizovaných osob. K jednotlivým nařízením vlády se uskutečnilo celkem 49 koordinačních porad, kterých se zúčastnili nejen zástupci věcně příslušných autorizovaných osob, ale i zástupci České obchodní inspekce, zainteresovaných resortů, podnikatelské sféry a profesních asociací. Na koordinačních poradách jsou sjednocovány názory na řešení problémů vzniklých 14

15 při realizaci jednotlivých nařízení vlády v praxi a aplikovány dokumenty přijaté na zasedáních horizontálních i vertikálních výborů notifikovaných osob pro příslušné směrnice nového přístupu Vzdělávání pracovníků autorizovaných osob V ČR je od roku 2000 za součinnosti ÚNMZ provozován jednotný systém vzdělávání a certifikace pracovníků působících v oblasti posuzování shody. Cílem tohoto systému, který zajišťuje Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) je, aby všichni stálí pracovníci autorizovaných/notifikovaných osob měli srovnatelné všeobecné znalosti. Výstupem programu je osvědčení o absolvování kurzů a případně, po složení příslušných zkoušek, i osobní certifikát způsobilosti, vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci personálu. Odborným garantem programu je Komise pro vzdělávání AAAO, organizačně jej z pověření Asociace zajišťuje na základě uzavřené smlouvy Strojírenský zkušební ústav, s. p., v Brně, který rovněž provádí certifikaci odborných pracovníků autorizovaných /notifikovaných osob. Přednášejícími jsou přední odborníci z ÚNMZ, autorizovaných osob, vysokých škol, ČIA a ČOI. Standardní školení probíhá ve třech úrovních. První (základní) úroveň je určena pro řadové pracovníky, druhá (střední) pro střední management, tj. samostatné pracovníky a vedoucí pracovních skupin. Třetí (nejvyšší) úroveň školení je určena pro vrcholový management, tj. pro vedoucí zkušeben, odborů a úseků a vedoucí pracovníky. Kromě toho je pro odborné pracovníky autorizovaných osob, posuzující shodu podle nařízení vlády pro stavební výrobky pořádán speciální stavařský kurz tzv. modul S. V roce 2005 byly realizovány tři základní kurzy a dva speciální kurzy střední úrovně pro modul S. Na základě absolvování těchto kurzů bylo účastníkům vydáno 69 osvědčení. Od zahájení vzdělávacího programu v roce 2001 se uskutečnilo celkem 25 kurzů, které absolvovalo 416 účastníků. Komise pro vzdělávání AAAO se průběžně zabývá perspektivami jednotného systému vzdělávání a v prvním čtvrtletí 2006 bude rozhodnuto o jeho další budoucnosti. Předpokládá se zejména změna skladby standardních kurzů. V červnu 2005 zorganizoval TZÚS Praha, s. p. formou semináře školení posuzovatelů notifikovaných osob pro činnosti posuzování shody dle harmonizovaných technických specifikací ve smyslu směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Semináře se zúčastnilo 81 posluchačů a 9 lektorů, kterými byli vedoucí pracovníci TZÚS Praha, s. p. Do oblasti vzdělávání spadá i účast zástupce PAVUS, a. s. AO 216 na výcvikovém kurzu pořádaném Evropským sdružením oficiálních požárních laboratoří (EGOLF), který se uskutečnil v červnu 2005 v Belgii. Cílem kurzu bylo dosažení vysoké odborné úrovně požárních zkušeben, včetně zavádění nejnovějších poznatků při zkouškách nových výrobků a materiálů a aplikace jednotných zkušebních postupů Komise pro posuzování shody Tato komise je stálým poradním orgánem předsedy ÚNMZ pro oblast státního zkušebnictví. V roce 2005 se Komise sešla ke dvěma zasedáním, na kterých se zabývala převážně aktuálními otázkami z oblasti posuzování shody, problematikou autorizací právnických osob při posuzování shody a jejich notifikacemi u Evropské komise, úkoly Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví a realizací investičních prostředků ve prospěch autorizovaných osob v rámci Programu podpory investic. Řídící výbor této Komise se v průběhu roku 2005 sešel k devíti schůzkám, na kterých řešil operativní záležitosti Komise spojené zejména s projednáváním žádostí uchazečů o autorizaci k činnostem při posuzování 15

16 shody, rozšiřováním autorizací stávajících autorizovaných osob a s projednáváním změn a doplňků Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví a Programu podpory investic. Komise formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují následující technické komise pro legislativu EU v oblasti státního zkušebnictví: Technická komise ÚNMZ pro elektrická zařízení nízkého napětí Technická komise ÚNMZ pro výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility Technická komise ÚNMZ pro strojní zařízení Technická komise ÚNMZ pro osobní ochranné prostředky Technická komise ÚNMZ pro jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení Technická komise ÚNMZ pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Technická komise ÚNMZ pro spotřebiče plynných paliv Technická komise ÚNMZ pro výtahy Technická komise ÚNMZ pro účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva Technická komise ÚNMZ pro hračky Technická komise ÚNMZ pro stavební výrobky Technická komise ÚNMZ pro váhy s neautomatickou činností Technická komise ÚNMZ pro hotově balené zboží Technická komise ÚNMZ pro normalizaci Technická komise ÚNMZ pro měřidla. 4.4 HARMONIZACE PŘEDPISŮ ČR S PŘEDPISY ES Harmonizace předpisů ČR s předpisy ES je jednou z podstatných podmínek nezbytných pro řádné fungování členských států v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie Harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES Pro oblast volného pohybu zboží zahrnuje harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES (dále jen technická harmonizace) souhrn činností a oblastí, které se vztahují k přípravě a 16

17 uplatňování technických předpisů, technických norem a postupů posuzování shody. ČR má, stejně jako ostatní členské státy, za povinnost zajistit transpozici všech nově přijatých předpisů ES do termínu, který je v každém předpise uveden. Nesplněním této povinnosti se členský stát vystavuje možnosti postihu ze strany EK. Cílem technické harmonizace obecně je vytváření a upevňování systémů, které podporují a usnadňují mezinárodní obchod. Vývoj harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES je po vstupu plně v gesci jednotlivých rezortů. ÚNMZ, v návaznosti na UV č. 232/2002 a UV č. 217/2004 zajišťuje sledování vývoje v oblasti technických předpisů formou doplňování nově vytvořené databáze v systému Úřadu vlády ISAP. Na základě uváděných usnesení vlády je vládě ČR předkládána Informace o plnění povinností ČR v oblasti harmonizace technických předpisů ES a povinností dle nařízení vlády č. 339/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace shrnuje vývoj v transpozici technických předpisů ES do práva ČR za uplynulý kalendářní rok s poukazem na zpoždění v transpozici oproti termínům pevně stanoveným v předpisech ES. V roce 2004 bylo v EU přijato více než 130 technických předpisů, z toho přibližně polovina předpisů byly směrnice. V roce 2005 bylo přijato o polovinu technických předpisů ES méně než v roce 2004, celkem 39 směrnic ES a 33 přímo aplikovatelných předpisů. O pokroku ve vývoji harmonizace technických předpisů ES ÚNMZ pravidelně zpracovává podklady rovněž pro materiály Úřadu vlády a MZV Pracovní a poradní orgány V oblasti technické harmonizace ÚNMZ zabezpečuje činnost pracovních orgánů, které byly ustaveny k zajištění mezirezortní spolupráce. Především se jedná o Sektorovou skupinu pro technickou harmonizaci (SSTH) v rámci Rezortní koordinační skupiny MPO (RKS MPO) a Komisi pro technické překážky obchodu coby poradní orgán ministra průmyslu a obchodu. Dále se ÚNMZ podílí na činnosti Výboru pro EU (VEU) a Rezortní pracovní skupiny pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Výbor pro EU (VEU) V návaznosti na Usnesení vlády č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování se ÚNMZ podílí na činnosti VEU. Jedná se především o přípravu a prezentaci stanovisek a instrukcí k jednáním pracovních orgánů Rady EU (v návaznosti na projednání v rámci RKS MPO), dále se podílí na stanoviscích v rámci VEU projednávaných koncepčních materiálů, zprávách a informacích pro vládu a další orgány. VEU zasedá pravidelně každé úterý dopoledne Sektorová skupina Technická harmonizace v rámci Resortní koordinační skupiny MPO Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 ze dne byl roce 2005 rozšířen počet sektorových skupin RKS MPO o SSTH, jejíž činnost zajišťuje ÚNMZ. Sektorová skupina pro technickou harmonizaci je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace. Zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině Rady EU G7 technická harmonizace a v pracovních skupinách Evropské komise, které tématicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ. Materiály projednávané v rámci SSTH jsou z části v gesci ÚNMZ, z části v gesci jiných resortů (MD, MŽP, ). RKS zasedá pravidelně každé pondělí. 17

18 Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Na základě Usnesení vlády č. 523 ze dne 4. května 2005 bylo v rámci MPO vydáno Opatření ministra č. 27/2005, kterým se ustanovila Rezortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU. Hlavním úkolem pro zajištění předsednictví je v současné době výběr pracovníků a jejich vyškolení pro činnosti v době přípravy a vlastního předsednictví. Jedná se především o jazykové vzdělávání, ale i o znalosti o fungování orgánů EU a vlastním výkonu předsednictví. V rámci ÚNMZ bude zajištěno předsednictví pro jednání pracovních skupin v rámci G7 a dílčím způsobem i pro další oblasti. V současné době probíhá výběr pracovníků a zajištění jejich vzdělávání Komise pro technické překážky obchodu V návaznosti na již zmiňované usnesení vlády č. 232/2002 a ve smyslu "Zásad" a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 189 ze dne 25. října 2002 byla koncem roku 2002 zřízena Komise pro technické překážky obchodu (dále jen KTPO ), jako poradní orgán ministra. Hlavním posláním KTPO je zajišťovat koordinaci a řízení procesu technické harmonizace a výměnu informací ve spolupráci se správními úřady, institucemi a organizacemi působícími v souvisejících oblastech včetně hospodářských a sociálních partnerů. Předsedou KTPO je předseda ÚNMZ. KTPO se schází nejméně dvakrát do roka (v roce 2003 se uskutečnila 4 zasedání, v roce zasedání a v roce zasedání). V rámci KTPO byly v roce 2003 zřízeny 4 subkomise, úzce specializované na jednotlivé oblasti v působnosti ÚNMZ (SOGS - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny vyšších státních úředníků pro standardizaci, tj. technické normy, akreditace, technické předpisy EU; notifikace - plnění ustanovení Dohody WTO o technických překážkách obchodu; 98/34/ES notifikační a informační povinnosti vyplývající ze směrnice a EHK/OSN - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny 6 pro technickou harmonizaci a normalizaci WP. 6 v rámci Evropské hospodářské komise OSN). Prostřednictvím zástupců jednotlivých rezortů a hospodářských a sociálních partnerů v těchto subkomisích jsou zajišťovány operativní reakce na aktuální dokumenty a úkoly v dané oblasti a koordinovaná, horizontálně projednaná stanoviska pro jednání za ČR PECA Tento Protokol vstoupil v platnost 1. července 2001 a tvořil nedílnou součást Evropské dohody. Byl zrušen vstupem ČR do EU, zkušenosti z jeho sjednávání a fungování jsou však stále využitelné pro práci v rámci ÚNMZ např. ve vtazích s kandidátskými a asociovanými zeměmi při technické asistenci a realizaci konkrétních projektů podpory Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ve znění 98/48/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti. Tato směrnice byla zavedena do českého právního řádu v r Byla transponována zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády NV č. 339/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, které nabylo účinnosti dnem vstupu ČR do EU. Uvedené nařízení vlády řeší otázku postupu poskytování informací v oblasti, která není plně harmonizována, tedy není ani na úrovni ES jednotně ošetřena a je upravena národními předpisy členských států EU. Tato tzv. neharmonizovaná oblast znesnadňuje princip vzájemného uznávání, tedy volný pohyb zboží, a proto na základě směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES byly stanoveny postupy pro předávání informací mezi členskými státy EU o záměru přijmout předpis jdoucí nad rámec harmonizace. ÚNMZ je zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 18

19 určen jako národní informační středisko ve vztahu k EU. Na základě připomínek EK k transpozici tohoto předpisu (nepřesné převzetí definic - nezbytná úprava ještě před vstupem do EU) byl připraven návrh novely NV č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Novela byla schválena vládou jako nařízení vlády č. 178/2004 Sb. V roce 2002 bylo rovněž pro tuto oblast přijato usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 601 o řešení problematiky překážek volného pohybu zboží ve sféře, která není harmonizována s právem ES, spolu s metodickými pokyny pro zajištění příslušné agendy a určitými institucionálními opatřeními. V návaznosti na toto usnesení ÚNMZ zajišťuje funkci informačního místa pro podnikatele, spotřebitele a jiné zainteresované subjekty. ÚNMZ byl dále pověřen příslušnými usneseními vlády a právními předpisy k zabezpečení příjmu, zpracování a předávání informací v oblasti technických předpisů jak z domácích, tak zahraničních zdrojů v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a v souladu s členstvím ČR v EU. ÚNMZ proto zavedl systém pro výměnu informací (INEX), který splňuje i požadavky kladené na správní úřady v informační společnosti. V závěru roku 2003 byl systém certifikován dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Od do oznámila Česká republika celkem 14 návrhů technických předpisů, přičemž u jednoho oznámení požádala o nouzový stav (tj. schválení předpisu bez uplatnění tříměsíční odkladné lhůty stanovené směrnicí 98/34/ES nouzový stav byl Evropskou komisí schválen) a jeden návrh předpisu byl označen jako fiskální opatření (tj. nevztahuje se na něj tříměsíční odkladná lhůta), v roce 2005 pak již 27 návrhů technických předpisů. Na všechny návrhy se dle směrnice 98/34/ES vztahuje odkladná lhůta, během níž mají ostatní členské státy EU a Evropská komise právo zaslat k návrhu svá stanoviska. Před jejím uplynutím není možné návrh předpisu schválit. Konečné znění předpisu je vždy oznámeno Evropské komisi. Česká republika má také právo vyjádřit se k návrhům technických předpisů ostatních členských států EU, členských států Evropského sdružení volného obchodu a Turecka. Toto právo využila pouze ve třech případech. K plnění povinností vyplývajících ze směrnice 98/34/ES byla vytvořena Subkomise pro směrnici 98/34/ES v rámci Komise pro technické překážky obchodu (KTPO). Tato Subkomise je složena z kontaktních osob na jednotlivých rezortech. Člen Subkomise na každém rezortu je zodpovědný za oznamování zpracovaných návrhů technických předpisů tohoto rezortu Úřadu a v rámci svého rezortu, vč. spolupracujících partnerů, za zajištění připomínkování návrhů ostatních členských států, které Česká republika obdrží Institucionální zajištění členství ČR v EU (UV č. 427/2003) V souladu s UV č. 427 ze dne 28. dubna 2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, stejně jako na ostatních rezortech, zřízena rezortní koordinační skupina. Tímto usnesením bylo také stanoveno gestorství za jednotlivé pracovní orgány Rady EU a ÚNMZ se stal gestorem pracovní skupiny Rady EU G7 - technická harmonizace (PS G7), která zahrnuje oblasti a) Standardizace; b) Motorová vozidla; c) Nebezpečné látky a přípravky; d) Strojírenství; e) Kosmetika; f) Měřicí přístroje; g) Hnojiva. V rámci Rezortní koordinační skupiny MPO byla tato agenda součástí Sektorové skupiny Konkurenceschopnost. Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 ze dne byla ustavena samostatná Sektorové skupina pro technickou harmonizaci. V návaznosti na plnění UV č. 427/2003 ÚNMZ zřídil zrcadlovou strukturu k příslušným pracovním orgánům EK a Rady EU tzv. Technické komise ÚNMZ (TK ÚNMZ) pro 19

20 směrnice či problematiku v jeho gesci a do kterých si ÚNMZ vyžádal jmenování kontaktních osob. Seznam pracovních orgánů ke gescím ÚNMZ je zveřejněn na webové stránce V TK jsou zastoupeny orgány státní správy, experti pro danou oblast i zástupci hospodářských a sociálních partnerů. Témata projednávaná v rámci PS G7 nejsou všechna v přímé působnosti ÚNMZ, ale ÚNMZ v takových případech zodpovídá za koordinaci přípravy stanovisek, instrukcí a mandátů na tato jednání. V průběhu roku 2005 byl doladěn zcela funkční mechanismus spolupráce mezi ÚNMZ a ostatními gestorskými ministerstvy Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví. V roce 2005 se zástupci ÚNMZ v rámci PS G7 pravidelně zúčastňovali projednávání návrhu změny Směrnice o strojních zařízeních a změně směrnice 97/16/2S o výtazích (diskuse nad tímto návrhem byla koncem roku 2005 v pracovní skupině ukončena) a návrhu Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU o financování evropské normalizace. V rámci PS G7 byla také v roce 2005 projednávána změna Směrnice 2000/14/ES týkající se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí, jejíž gesci ÚNMZ převzal od Ministerstva pro životní prostředí s účinností od V roce 2005 bylo v rámci pracovní skupiny Rady EU G1 pro konkurenceschopnost a růst zahájeno projednávání návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady stanovující pravidla na nominální množství hotově baleného zboží, jehož gestorem je ÚNMZ. Pozici České republiky na těchto jednáních zastával zástupce ÚNMZ. V roce 2005 se ÚNMZ podílel na přípravě rámcové pozice, instrukcí a mandátů k návrhu Směrnice o službách na vnitřním trhu, zástupce Úřadu se také pravidelně zúčastňoval těch jednání, která se dotýkala přímé působnosti ÚNMZ. Kromě toho je ÚNMZ také spolugestorem PS A4 výbor čl. 133 Experti vzájemné uznávání. V roce 2005 se žádné zasedání této podskupiny nekonalo, nicméně ÚNMZ se podílel na zpracování rámcových pozic a instrukcí k materiálům projednávaným v rámci PS C10 pro otázky ESVO, které se této problematiky dotýkaly. Vzhledem k zapojení ÚNMZ do činnosti pracovních orgánů Rady EU, stala se v roce 2005 velmi aktuální otázka zapojení do příprav na předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009, které byly zahájeny v roce 2005 v rámci MPO. Nejdůležitější úkoly k zabezpečení předsednictví v resortu MPO byly uloženy Opatřením ministra č. 27/2005. Tímto opatřením byla mimo jiné zřízena Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě předsednictví, jejímž členem je také zástupce ÚNMZ. Interním pokynem č. 4/2005 resortního koordinátora přípravy MPO na předsednictví ČR v Radě EU byli vybraní zaměstnanci ÚNMZ zapojeni do Programu vzdělávání EU Překlady technických předpisů ES, terminologie TH a sborníky TH ÚNMZ Významnou činností ÚNMZ související s technickou harmonizací bylo zajišťování překladů souboru předpisů ES s technickým obsahem (dále jen TP ES), včetně jejich projednání s příslušnými správními úřady. Tato povinnost vyplývala z usnesení vlády č. 645 ze dne 30. září Projekt zajištění projednaných překladů byl rozvržen na období let 1998 až 2003 a vzhledem ke změnám v termínu vstupu ČR do EU dokončen úspěšně v roce Výsledkem jsou překlady předpisů ES (celkem více než stran textu), publikované postupně v OJEC v české verzi. ÚNMZ se i nadále podílí na kontrole a přípravě českých verzí právních předpisů ES a to především formou kontroly a revize terminologie ve spolupráci se zástupci ČR v příslušných pracovních orgánech EU. Terminologie TH (TTH) byla zpracovávána souběžně s překlady podle příslušných českých ekvivalentů v jazyce anglickém, francouzském a německém s adresným odkazem na konkrétní výskyt v TP ES. TTH slouží pro zajištění jednotné terminologie při přípravě 20

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Z p r á v a o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2004 a výhled na rok 2005 únor 2005 1 O

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2007 a výhled na rok 2008 (Tato zpráva slouží

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2008 a výhled na rok 2009 (Tato zpráva slouží

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz Legislativa v oblasti metrologie (9. září 2010) FSI VUT Brno Ing. Emil Grajciar 1. Právní úprava metrologie - Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR Metrologický řád (1) Metrologický řád Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Zápis z 3. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO)

Zápis z 3. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Zápis z 3. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Datum a čas konání: 10. června 2003, 9:00 hod Místo jednání: MPO, velká zasedací místnost Praha 1, Politických vězňů 20 Přítomni: dle presenční

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI systém právních předpisů ČR pro metrologii uvedení měřidla na trh a do provozu v ČR rozsah a účel Opatření

Více

Standardizace, akreditace a posuzováníshody

Standardizace, akreditace a posuzováníshody Standardizace, akreditace a posuzováníshody K čemu to vlastně je? 20.4.2012 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1 Rozvoj akreditace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6. P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti Metrologie - věda o měření Measurements Science Metrologie Definice

Více

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p.

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. 1 Legislativa v ČR vztahující se na stavební výrobky Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

60 let zkoušení v SZZPLS

60 let zkoušení v SZZPLS STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. 60 let zkoušení v SZZPLS Seminář s diskusí Homologace a typové schvalování zemědělských a lesnických vozidel k provozu na pozemních

Více

Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO)

Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Datum a čas konání: 25. března 2003, 9:00 hod Místo jednání: ÚNMZ, velká zasedací místnost Praha 2, Gorazdova 24 Přítomni: dle presenční

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro vynakládání

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz 41. Konference ČKS Ing. Jiří Kuba ÚVOD Stav projednávaných právních předpisů v metrologii. Zákon č. 155/2010 Sb., který obsahuje významnou novelu zákona o metrologii (SKS,..), ve sbírce zákonů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1.7.2013 Postupy subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR),

Více

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII A. Grošpic A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 DRUHY MĚŘIDEL ETALONY STANOVENÁ MĚŘIDLA CERTIFIKOVANÉ A NECERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MĚŘIDLA INFORMAČNÍ MĚŘIDLA

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku,

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku, Ministerstvo a) projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany hospodářských zvířat, pokusných zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, včetně zvířat v zoologických zahradách,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV.

NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV. NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV. OBSAH Část Název Stránka I. Úvod 3 II. Obsah Národního programu ochrany kritické infrastruktury 3 1) Zásady určování prvků kritické infrastruktury 4

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice)

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) III. Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) Hlava I Úvodní ustanovení 1. Dne 6. 3. 2008 byla mezi Ministerstvem financí

Více

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY O b s a h str. předseda vlády 1 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 2 ministr dopravy 3 4 ministryně

Více

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD)

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Vznik Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

PŘIPOMÍNKY. Zásadní konkrétní připomínky k části III. předkládaného materiálu

PŘIPOMÍNKY. Zásadní konkrétní připomínky k části III. předkládaného materiálu k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů V

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik

Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 Ing. Hýbler Jaroslav - Odd. kontroly ZP 14. 2. 2006 - seminář 1 Osnova Legislativní

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Zápis ze zasedání TNK

Zápis ze zasedání TNK Zápis ze zasedání TNK 59. zasedání TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu, které se konalo v PSP Real Estate, s. r. o., Přerov ve dnech

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

HARMONIZACE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBKY V RAKOUSKU

HARMONIZACE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBKY V RAKOUSKU únor 2014 HARMONIZACE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBKY V RAKOUSKU Technické normy Technická norma je předpis stanovující důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu.

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více