ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005"

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

2 Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní charakteristika činnosti 3 3. Organizační uspořádání Úřadu 3 4. Hlavní činnosti v roce Lidské zdroje Majetek organizace Příjmy a výdaje Hodnocení a analýza vybraných údajů Příjemci služeb ÚNMZ Příjemci služeb ÚNMZ Závěr 33 2

3 1. Základní údaje o Úřadu Název: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zkratka: ÚNMZ Sídlo: Gorazdova 24, Praha 2 IČ: Poštovní adresa: ÚNMZ, PO BOX 49, Praha 2 Tel.: Fax:: Elektronická pošta: Webové stránky: 2. Základní charakteristika činnosti Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ ) je zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jako orgán státní správy pro předmětné činnosti. ÚNMZ je organizační složkou státu v rámci rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ), které je pro tuto oblast ústředním správním úřadem. Hlavním posláním ÚNMZ je: - zabezpečovat úkoly vyplývající z právních předpisů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - zabezpečovat úkoly formulované usneseními vlády pro tyto oblasti včetně sbližování technických předpisů a technických norem České republiky s technickými předpisy a technickými normami Evropských společenství i související infrastruktury - zajišťovat plnění závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, v oblastech jeho působnosti. Pro MPO zpracovává ÚNMZ především návrhy materiálů legislativní i nelegislativní povahy, u kterých je nutné, aby je předkládal ústřední správní orgán. 3. Organizační uspořádání Úřadu Organizační strukturu Úřadu tvoří vertikální i horizontální uspořádání organizačních útvarů, které vyjadřuje jejich vzájemné vztahy. Na Úřadu jsou uplatněny následující stupně řízení : a) předseda Úřadu, b) náměstek předsedy, c) odbor ( ředitel odboru), d) oddělení (vedoucí oddělení), e) popř. samostatný referát. Z hlediska horizontální dělby práce je aparát Úřadu členěn na : 3

4 a) kancelář Úřadu, čtyři odbory b) rámcových vztahů EU, c) metrologie, d) státního zkušebnictví a technické normalizace, e) ekonomický Organizační schéma ÚNMZ 4

5 4. Hlavní činnosti v roce TECHNICKÁ NORMALIZACE Tvorba a vydávání českých technických norem (dále jen ČSN ) se řídí zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. ), který stanoví podmínky pro tuto činnost. Právnickou osobou, která je ve smyslu tohoto zákona pověřena MPO k zabezpečování tvorby a vydávání ČSN, je Český normalizační institut (dále jen ČNI ) Plán standardizace Plán technické normalizace ÚNMZ uzavírá každoročně s ČNI smlouvu, která se týká především spolupráce při realizaci Plánu technické normalizace, a jejímž předmětem v roce 2005 bylo: - zajištění úkolů tvorby českých technických norem a úkolů mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem vyplývajících z požadavků ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, které podle 5 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb. hradí stát, - spolupráce při oznamování harmonizovaných norem, jejich změn nebo zrušení, a určených norem, jejich změn nebo zrušení, a dalších informací ve Věstníku ÚNMZ, - spolupráce při zajišťování úkolů z oblasti technické normalizace vyplývajících pro ÚNMZ z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a z členství ČNI v příslušných mezinárodních a evropských organizacích, - zajišťování odborných stanovisek ČNI k textům harmonizovaných norem, určených norem a dalších českých technických norem využívaných při posuzování shody podle nařízení vlády vydaných k provádění zákona č. 22/1997 Sb. na vyžádání ÚNMZ, - spolupráce při informování odborné veřejnosti o vývoji evropské normalizace, v roce 2005 zejména v oblasti stavebnictví. Plán technické normalizace obsahoval v roce 2005 následující počty úkolů s uvedenými plánovanými náklady na řešení: Plán TN na rok 2005 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Přecházející úkoly z roku ,-- Nově zařazené úkoly ,-- Celkem ,-- Změny -759,-- Plánované náklady celkem včetně změn: ,-- 5

6 Z toho: Přecházející úkoly do roku 2006 Skladba úkolů plánu byla následující: Plán TN na rok ,-- Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Úkoly zabezpečující převzetí evropských norem ,-- Úkoly zabezpečující převzetí ,-- mezinárodních norem Úkoly zabezpečující tvorbu ,-- čistých ČSN Rozborové úkoly ,-- Úkoly mezinárodní spolupráce ,-- Celkem ,-- Přehled o počtu schválených norem v roce 2005 dává následující tabulka: Schválené normy v roce 2005 Počet* Evropské (CEN, CLC, ETSI) Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC) 175 čisté ČSN 91 Celkem * Uvedené údaje se týkají pouze norem. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 645 změn a oprav norem, 9 rozborových úkolů a 7 technických normalizačních informací. Tzn., že bylo celkem schváleno normalizačních dokumentů. Pro rok 2005 MPO poskytlo k základní částce 40 mil. Kč, určené na financování Plánu technické normalizace, mimořádný příspěvek, který byl účelově vázán na řešení problémů při přejímání norem v oblasti stavebnictví, jehož celková výše činila 6 mil. Kč. Většinou byl, obdobně jako v roce 2004, čerpán na analýzy potřeb zpracování národních příloh k přejímaným evropským stavebním normám. Dále poskytlo příspěvek 0,05 mil. Kč pro zajištění účasti zástupců spotřebitelů na zasedání technických komisí evropských normalizačních organizací a jejich zapojení do procesu tvorby norem. Pro Program standardizace - Plán rozvoje technické normalizace ( PS-PRTN), zahrnující metodicky a rozvojově zaměřené úkoly na podporu rozvoje technické normalizace, byla celkově přidělena částka 2 mil. Kč. PS-PRTN na rok 2005 obsahoval celkem 5 smluvně zabezpečených úkolů. Jeden úkol byl, na žádost zpracovatele, z časových důvodů zrušen. Dva úkoly byly zpracovány ČNI a byly zaměřeny na zlepšení softwarového prostředí používaného v komunikaci technických normalizačních komisí, zpracovatelů úkolů a dotčených autorizovaných osob a dále zlepšení služeb uživatelům norem. Další dva úkoly byly zpracovány AAAO a týkaly se zefektivnění a zintenzivnění účasti státu na 6

7 mezinárodní spolupráci a analýzy technické normalizace z pohledu ochrany oprávněného zájmu. Všechny řešené úkoly byly splněny a úspěšně oponovány. Vzhledem ke zrušení jednoho úkolu a absenci dalších vhodných námětů došlo v této části k úspoře 755 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity v dalších částech Plánu standardizace Rada pro technickou normalizaci, poradní orgán předsedy ÚNMZ, která zasedala v roce 2005 třikrát, se vyjadřovala k návrhům Plánu technické normalizace a PS - PRTN před jejich schválením předsedou ÚNMZ a k dalším otázkám z oblasti technické normalizace. Pozornost byla také pravidelně věnována projektu značky shody s normou, ČSN TEST (realizuje ČNI). Rada formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ. Odděleně od činnosti Rady pro TN pokračovala ve své práci Technická komise ÚNMZ pro normalizaci, která poskytuje odborné zázemí pro práci zástupců ČR v pracovní skupině Rady Evropské unie G7 Technická harmonizace, podskupina Standardizace, a v dalších orgánech Evropské unie, zabývajících se problematikou technické normalizace. Podílí se především na zpracování stanovisek za ČR k projednávaným dokumentům METROLOGIE Legislativní úkoly V rámci legislativních prací byla vydáním nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, dokončena implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích. Toto nařízení nabude účinnosti dne 30. října V souladu s koncepcí tvorby právních předpisů o metrologii byly zpracovány návrhy 5 vyhlášek MPO, kterými se stanoví požadavky jednotlivé druhy stanovených měřidel. Tyto návrhy prošly legislativním procesem a v lednu 2006 byly postoupeny MPO pro vypravení do Legislativní rady vlády. Dále byl do legislativního procesu vypraven návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Na konci roku 2005 byl tento návrh postoupen do Legislativní rady vlády. Byl zahájen legislativní proces k návrhu nového zákona o metrologii, který však byl po mezirezortním připomínkovém řízení pozastaven. V rámci ÚNMZ následně pokračovaly práce na tomto návrhu Nelegislativní úkoly Vládě ČR byla postoupena k projednání informace o plnění usnesení vlády č. 812/2000 k návrhu koncepce rozvoje metrologického systému ČR. Informace byla vládou vzata na vědomí bez připomínek. V průběhu roku 2005 byly realizovány úkoly v rámci plnění rozvoje národního metrologického systému stanovené usnesením vlády ČR č ze dne Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace subjektů k ověřování stanovených měřidel (autorizovaná metrologická střediska dále jen AMS ) a subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. 7

8 Celkový počet AMS k byl 251. V průběhu roku bylo nově autorizováno 13 subjektů, 17 autorizací bylo zrušeno. V rozhodnutích o autorizaci byly provedeny změny u 34 subjektů, u 106 subjektů byly provedeny změny v podmínkách autorizace, z toho udělena 2 oprávnění prvotního EHS ověření. Se 111 subjekty, které projevily zájem o novou autorizaci nebo rozšíření stávající autorizace, byl projednán jejich záměr. AMS ověřila v r celkem 12 mil. kusů stanovených měřidel podléhajících ověřování ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k sedmdesát jedna. Z tohoto počtu bylo v r autorizováno 6 nových subjektů Pověřování subjektů k výkonu činnosti střediska kalibrační služby (dále jen SKS ). Bylo pověřeno celkem 6 subjektů, z toho 5 subjektů bylo opakovaně pověřeno na základě nového osvědčení o akreditaci. Pěti subjektům platnost pověření zanikla. Počet SKS ke dni 31. prosince 2005 byl celkem Uznávání metrologických úkonů provedených v zahraničí. Od 30. dubna 2004, t. j. po nabytí účinnosti zákona č. 226/2003 Sb., kterým byl zrušen 12 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ÚNMZ uznávání metrologických úkonů provedených v zahraničí již neprovádí. Tento stav je důsledkem vstupu ČR do EU Vyhlašování státních etalonů Na základě realizace programu tvorby státních etalonů byly k datu navrženy k vyhlášení 4 státní etalony. Vlastní vyhlášení bude provedeno v roce Celkem je k vyhlášeno v ČR 29 státních etalonů Spolupráce s metrologickými subjekty a dalšími partnery Řešení problematiky rozvoje národního metrologického systému vyžadovalo i nadále rozsáhlou spolupráci se subjekty, které se na tomto rozvoji podílejí. Jednalo se zejména o ČMI, AMS, subjekty autorizované k úřednímu měření, vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, SKS, výrobce, dovozce a uživatele měřidel, Českou metrologickou společnost, České kalibrační sdružení, zájmová sdružení z oblasti metrologie, Český institut pro akreditaci, o. p. s. (dále jen ČIA ), Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI ), Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR a Sdružení značkových výrobců ČR Spolupráce s ČMI při zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření ČMI provedl kalibraci kusů etalonů pro jednotlivé subjekty, ověřil kusů stanovených měřidel a kalibroval měřidel pro uživatele. Dále provedl zkoušky pro vydání certifikátů o schválení typu u 185 stanovených měřidel, uskutečnil 148 mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, zkalibroval kusů vlastních etalonů a na úseku ionizujícího záření vyrobil a ověřil kusů etalonů a měřidel. Vydal 2 certifikáty OIML schválení typu. ČMI vykonal 513 dozorových akcí. Jako autorizovaná osoba č. 250 vydal 7 certifikátů schválení typu a 1664 certifikátů shody. V rámci koordinovaného řešení společných úkolů ÚNMZ a ČMI bylo pokračováno v pořádání společných porad vedení 8

9 ÚNMZ a ČMI. Byly projednávány zásadní záležitosti související s dalším rozvojem národního metrologického systému ČR Plán standardizace Program rozvoje metrologie V roce 2005 bylo v rámci programu rozvoje metrologie řešeno 47 úkolů. Z toho řešil Český metrologický institut 24 úkolů a ostatní subjekty mimo přímou působnost MPO řešily 23 úkolů. Obsahově bylo řešení jednotlivých úkolů zaměřeno na: - uchovávání státních etalonů a rozvoj primární a sekundární etalonáže měřidel, zabezpečovaný ČMI; - uchovávání a rozvoj státních a primárních etalonů subjekty mimo ČMI; - oblast metrologie zajišťovanou podle právních předpisů o metrologii ČMI; - mezinárodní spolupráci; - oblast metrologické legislativy a ostatních metrologických předpisů; - přípravu vědeckých a výzkumných podkladů pro zvyšování úrovně státních etalonů ČR; - přípravu podkladů pro rozhodovací proces ÚNMZ k realizaci koncepce rozvoje metrologického systému ČR. Na uvedené úkoly bylo vynaloženo celkem 44,51 mil. Kč hrazených z větší části přímo z rozpočtu MPO (úkoly řešené ČMI ) a částečně z rozpočtu ÚNMZ (ostatní úkoly) Kontrolní činnost V roce 2005 bylo provedeno celkem 15 kontrol metrologických subjektů. Jejich cílem bylo prověřit dodržování ustanovení zákona, dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, platnost ověření stanovených měřidel, prověření dokladů o odborné způsobilosti zaměstnanců autorizovaných subjektů, a též provozních a prostorových podmínek. U subjektů autorizovaných k úřednímu měření byly kontroly zaměřeny také na náležitosti dokladu o úředním měření a vedení deníku úředního měření. V ČMI byl kontrolován zejména výkon státní metrologické kontroly měřidel a stav uchovávání a používání státních etalonů. Cílem kontrolní činnosti ÚNMZ bylo také předcházení nežádoucím jevům. Kontrolní zjištění potvrdila celkově dobrý stav u prověřovaných subjektů. Ani v jednom případě nebylo ze strany kontrolních pracovníků ÚNMZ nutné navrhnout zrušení nebo pozastavení autorizace, ani uložení pokuty Odborná způsobilost pracovníků Všichni odborní zaměstnanci ÚNMZ, působící v oblasti metrologie, mají certifikát o metrologické způsobilosti, vystavený akreditovanou osobou (Česká metrologická společnost). Jedná se celkem o 6 zaměstnanců. Pokud se jedná o zaměstnance autorizovaných subjektů, je ze strany ÚNMZ vyžadováno a kontrolováno, zda splňují kvalifikační podmínky předepsané předpisy o metrologii Rada pro metrologii, poradní orgán předsedy ÚNMZ, se schází pravidelně a dle potřeby se doplňuje o nové členy. Zvýšila se aktivita technických komisí rady. Rada uskutečnila 4 zasedání a zabývala se zásadními otázkami rozvoje metrologie v ČR, projednávala PS PRM, program podpory investic a formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ. 9

10 Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují tři technické komise pro legislativu EU v oblasti metrologie: - technická komise pro váhy s neautomatickou činností, - technická komise pro hotově balené zboží, - technická komise pro měřidla. Tyto technické komise ÚNMZ (dále jen TK ) jsou poradními orgány, ve kterých je zastoupeno široké spektrum zainteresovaných subjektů a jejichž účelem je poskytnout ÚNMZ odborné zázemí pro zaujímání stanovisek za ČR při jednání v EU v předmětných oblastech Program podpory investic V rámci programu podpory investic byly řešeny potřeby vybavení vrcholových metrologických pracovišť přístroji. Pro potřeby primární etalonáže ČMI byl pořízen: - optický analyzátor FC 8004 (pro dobudování státních etalonů délky a času). Pro potřeby Institutu pro testování a certifikaci, a. s., byl pořízen: - ICP spektrometr Integra XL. Celková cena pořízených přístrojů byla ,-- Kč včetně DPH a ve srovnání s předchozím rokem se prostředky využité v tomto programu zvýšily o cca 30 % Informace pro odbornou veřejnost Odborné konzultace, jejichž počet lze odhadnout cca na 400, byly poskytnuty tuzemským i zahraničním subjektům. Ve většině případů telefonicky či elektronickou poštou. 4.3 STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Legislativní úkoly V oblasti legislativních prací bylo v roce 2005 novelizováno nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a to nařízením vlády č. 312/2005 Sb. Dále byl připraven návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. Tento návrh byl postoupen k projednání v Legislativní radě vlády. V souladu s převzetím gesce za směrnici 2000/14/ES, která byla na konci roku 2005 novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, byl připraven návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku: 10

11 Autorizace ÚNMZ podle 11 zákona č. 22/1997 Sb. může udělit pověření k činnostem při posuzování shody výrobků (autorizaci) ve vymezeném rozsahu právnickým osobám (dále jen autorizované osoby ), které splňují všechny podmínky stanovené konkrétním nařízením vlády, či přímo zákonem. V roce 2005 bylo vydáno 22 rozhodnutí o autorizaci k následujícím nařízením vlády: NV č. 426/2000 Sb. (rádiová a telekomunikační koncová zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.190/2002 Sb. (stavební výrobky označované CE) 8 rozhodnutí z toho 7 rozšíření působnosti, NV č.17/2003 Sb. (el. zařízení nízkého napětí) 2 rozhodnutí - změna s rozšířením rozsahu a změna citace nařízení vlády, NV č.18/2003 Sb. (elektromagnetická kompatibilita) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.20/2003 Sb. (jednoduché tlakové nádoby) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.21/2003 Sb. (osobní ochranné prostředky) 1 rozhodnutí - změna s rozšířením rozsahu, NV č.24/2003 Sb. (strojní zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.26/2003 Sb. (tlaková zařízení) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.27/2003 Sb. (výtahy) 1 rozhodnutí - změna citace nařízení vlády, NV č.336/2004 Sb. (zdravotnické prostředky) 1 rozhodnutí - změna se zúžením rozsahu, NV č.174/2005 Sb. (rekreační plavidla) 1 rozhodnutí v důsledku změny nařízení vlády, zákon č.266/1994 Sb. (zákon o dráhách) - 1 rozhodnutí, zákon č.18/1997 Sb. (atomový zákon) - 2 rozhodnutí. Do systému státního zkušebnictví přibyly 2 nové subjekty. Jedné autorizované osobě bylo na její žádost rozhodnutí o autorizaci zrušeno. Sjednocování činnosti všech subjektů působících v jedné oblasti výrobků zajišťuje ÚNMZ vedle stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob v rozhodnutích o autorizaci též zadáváním příslušných úkolů v rámci Plánu standardizace - Programu rozvoje zkušebnictví vybraným autorizovaným osobám. V roce 2005 byla vydána 4 rozhodnutí o zamítnutí žádosti o autorizaci, a to z důvodu nenaplnění podmínek k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovených příslušným nařízením vlády nebo zákonem. V rámci jediného odvolání bylo rozhodnutí ÚNMZ zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Nové projednání přešlo do roku V 11 případech skončilo řízení o udělení autorizace zastavením z podnětu žadatele (NV č. 173/1997 Sb. - 1 případ, NV č. 163/2002 Sb. - 2 případy, NV č. 190/2002 Sb. - 1 případ, NV č. 133/2005 Sb. - 1 případ, zákon č. 266/1994 Sb. - 5 případů a zákon č. 18/1997 Sb. - 1 případ). 11

12 Ke dni zahrnoval systém státního zkušebnictví 32 autorizovaných osob, posuzujících shodu ve 26 oblastech stanovených nařízeními vlády, 5 kompetentních osob působících podle NV č. 18/2003 Sb., a 2 organizace autorizované k odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů a pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení podle NV č. 26/2003 Sb. Využívání akreditace. ÚNMZ využíval při rozhodování o autorizaci plně výsledků akreditace prováděné ČIA v rámci jeho pověření ze strany MPO na základě zákona č. 22/1997 Sb. V roce 2005 ČIA pokračoval i v plnění úkolů k zajištění souladu procesu akreditace s pravidly mezinárodních organizací v této oblasti. Jednalo se především o aktivní působení ČIA v rámci organizací Evropská spolupráce v akreditaci (EA), Mezinárodní rada pro akreditaci laboratoří (ILAC) a Mezinárodní fórum pro akreditaci (IAF). Předseda ÚNMZ působil již třetí funkční období v poradním výboru EA, který je jejím vrcholným orgánem. ÚNMZ spoluzabezpečoval stabilitu a objektivitu ČIA zastupováním státu ve správní radě ČIA a členstvím v Radě pro akreditaci. Ke spolupráci obou orgánů přispívají též pravidelná společná jednání jejich vedení. Mezinárodní spolupráce ČIA prováděná v zájmu ČR byla ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. hrazena z rozpočtových prostředků MPO. Autorizované osoby působící ve vyhodnocovaném období v systému a jejich výkony: Období Autorizované osoby (dále jen AO ) v systému 32+5*+2** 32+5*+2** Z toho: vlastněno státem 13+2* 14+2* nestátní 19+3*+2** 18 +3*+2 ** ukončilo činnost jako AO 3 1 nově zahájilo činnost jako AO 3 2 posuzováno výrobků z toho výkony podle NV č. 42/2003 Sb systémy řízení výroby přijato subdodávek poskytnuto subdodávek Uznání zkoušky v celém rozsahu 817 (dle 17) částečně 2409 vstupem ČR do EU 17 zrušen Spolupráce s ČOI spolupráce existuje ano ano zkoušky výrobků pro ČOI * oprávněné osoby s působností podle nařízení vlády č. 18/03 Sb. 12

13 ** organizace autorizované podle nařízení vlády č. 26/03 Sb Notifikace autorizovaných osob Evropské komisi a členským státům EU ČR notifikuje EK a členským státům EU a dále i sekretariátu ESVO v návaznosti na udělené autorizace, či na jejich změny, autorizované osoby působící podle jednotlivých nařízení vlády, která transponují směrnice nového přístupu do právního řádu ČR. V příslušném útvaru ÚNMZ se pro každou autorizovanou osobu a pro příslušnou směrnici zpracovávají notifikační formuláře požadované EK. Notifikace připravené v ÚNMZ rozesílá Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu. K bylo celkem notifikováno 29 autorizovaných osob podle 22 směrnic nového přístupu, 5 kompetentních osob pro oblast elektromagnetické kompatibility a 2 uznané nezávislé organizace podle čl. 13 směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení. V roce 2005 byly odeslány 2 nové notifikace (NB 1648 pro směrnici 1999/5/ES, NB 1017 pro směrnici 89/106/EHS), nebo byly prováděny změny notifikací odeslaných dříve (6 případů). Další 2 notifikační dokumenty se týkaly zrušení notifikace (NB 1018 pro směrnice 98/37/ES a 2000/14/EHS). Celkem bylo odesláno 10 notifikačních dokumentů. Tabulka Přehled notifikací autorizovaných osob ČR podle směrnic nového přístupu ilustruje stav k (viz příloha č. 2) Kontrola autorizovaných osob Kontrolu činnosti autorizovaných osob zabezpečuje ÚNMZ na základě 11 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. Tato kontrola byla v roce 2005 prováděna pracovníky odboru státního zkušebnictví a technické normalizace podle schváleného plánu kontrol. V rámci těchto kontrol bylo prověřováno, zda autorizované osoby dodržují ustanovení citovaného zákona, nařízení vlády vydaných k jeho provedení a podmínky autorizace uvedené v přílohách příslušných rozhodnutí o autorizaci. V uplynulém roce bylo provedeno celkem 13 plánovaných kontrol. Na základě posouzení výsledků kontrol lze konstatovat, že většina autorizovaných osob důsledně dodržuje příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády, která jsou předmětem udělených autorizací a podmínky uvedené v rozhodnutích o autorizaci. Některé ojedinělé nedostatky byly zjištěny například: v nedůsledném plnění oznamovací povinnosti o změnách údajů, na jejichž základě byla udělena autorizace, v nedůsledném dodržení postupu posuzování shody, v neověřování a nepotvrzování protokolů dodaných autorizované osobě v rámci smluvních subdodávek, v užívané terminologii a v administrativních údajích. Nalezené nedostatky byly v některých případech odstraněny již v průběhu kontrolních akcí, nebo byla pro jejich odstranění přijata statutárními zástupci autorizovaných osob příslušná nápravná opatření. Zjištěné nedostatky neměly zásadní vliv na objektivitu postupu autorizovaných osob a nevedly k pozastavení nebo odejmutí autorizace Plán standardizace Program rozvoje zkušebnictví (dále jen PS PRZ ) PS PRZ v roce 2005 byl zpracován s cílem metodického zabezpečení činnosti autorizovaných osob v systému posuzování shody stanovených výrobků v souladu s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády. PS PRZ zajišťoval jednotný postup autorizovaných osob působících v dané výrobkové oblasti při posuzování shody. Mimořádná pozornost byla zaměřena k zajištění aktivní účasti pověřených zástupců notifikovaných osob na jednání pracovních skupin pro jednotlivé směrnice ES a využívání důležitých dokumentů EU v systému posuzování shody v ČR. 13

14 PS-PRZ na rok 2005 byl rozčleněn do pěti částí, přičemž jeho realizace byla následující: část 1 metodické zabezpečení posuzování shody podle platných nařízení vlády obsahovala 31 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 2 metodické zabezpečení posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování shody je připravováno, neobsahovala žádný úkol část 3 zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob obsahovala 18 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 4 mezinárodní spolupráce obsahovala 37 úkolů ve finančním objemu tis. Kč část 5 zdokonalování činnosti autorizovaných osob obsahovala 27 úkolů ve finančním objemu tis. Kč PS PRZ na rok 2005 obsahoval celkem 113 vyřešených úkolů v celkové smluvně zajištěné finanční částce tis. Kč. Celková finanční částka stanovená k čerpání na řešení úkolů v rámci PS PRZ v roce 2005 byla tis. Kč. Během roku došlo k posílení této finanční částky převodem 350 tis. Kč na řešení nových důležitých úkolů v rámci PS PRZ z Plánu standardizace Programu rozvoje technické normalizace (PS-PRTN) Program podpory investic Tyto investice v roce 2005 představovaly prostřednictvím Programu podpory investic (PPI) mimořádnou investiční podporu k zajištění technického vybavení autorizovaných osob. Měřicí a zkušební technika investičního charakteru podporuje zabezpečení výkonů autorizovaných osob při posuzování shody výrobků na evropské úrovni. Prioritně byly zabezpečovány touto technikou výkony autorizovaných osob působících v oblasti stavebních výrobků. Finanční prostředky pro rok 2005 byly stanoveny ve výši tis. Kč. Zakoupeno bylo celkem 9 zkušebních a měřicích zařízení investičního charakteru pro vybrané autorizované osoby. Realizace nákupu jednotlivých zkušebních a měřicích zařízení byla provedena podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Zakoupená měřicí a zkušební technika zůstává majetkem ÚNMZ (resp. státu) a byla formou nájmu za smluvních podmínek zapůjčena za úplatu příslušným autorizovaným osobám Koordinace činnosti autorizovaných osob ÚNMZ na základě ustanovení 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje v součinnosti s jím pověřenými autorizovanými osobami koordinaci jejich jednotného postupu při posuzování shody stanovených výrobků podle jednotlivých nařízení vlády. V roce 2005 byla realizována koordinační činnost k 16 nařízením vlády, pro něž je autorizováno více subjektů. Tuto činnost smluvně zabezpečovalo celkem 7 autorizovaných osob. K jednotlivým nařízením vlády se uskutečnilo celkem 49 koordinačních porad, kterých se zúčastnili nejen zástupci věcně příslušných autorizovaných osob, ale i zástupci České obchodní inspekce, zainteresovaných resortů, podnikatelské sféry a profesních asociací. Na koordinačních poradách jsou sjednocovány názory na řešení problémů vzniklých 14

15 při realizaci jednotlivých nařízení vlády v praxi a aplikovány dokumenty přijaté na zasedáních horizontálních i vertikálních výborů notifikovaných osob pro příslušné směrnice nového přístupu Vzdělávání pracovníků autorizovaných osob V ČR je od roku 2000 za součinnosti ÚNMZ provozován jednotný systém vzdělávání a certifikace pracovníků působících v oblasti posuzování shody. Cílem tohoto systému, který zajišťuje Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) je, aby všichni stálí pracovníci autorizovaných/notifikovaných osob měli srovnatelné všeobecné znalosti. Výstupem programu je osvědčení o absolvování kurzů a případně, po složení příslušných zkoušek, i osobní certifikát způsobilosti, vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci personálu. Odborným garantem programu je Komise pro vzdělávání AAAO, organizačně jej z pověření Asociace zajišťuje na základě uzavřené smlouvy Strojírenský zkušební ústav, s. p., v Brně, který rovněž provádí certifikaci odborných pracovníků autorizovaných /notifikovaných osob. Přednášejícími jsou přední odborníci z ÚNMZ, autorizovaných osob, vysokých škol, ČIA a ČOI. Standardní školení probíhá ve třech úrovních. První (základní) úroveň je určena pro řadové pracovníky, druhá (střední) pro střední management, tj. samostatné pracovníky a vedoucí pracovních skupin. Třetí (nejvyšší) úroveň školení je určena pro vrcholový management, tj. pro vedoucí zkušeben, odborů a úseků a vedoucí pracovníky. Kromě toho je pro odborné pracovníky autorizovaných osob, posuzující shodu podle nařízení vlády pro stavební výrobky pořádán speciální stavařský kurz tzv. modul S. V roce 2005 byly realizovány tři základní kurzy a dva speciální kurzy střední úrovně pro modul S. Na základě absolvování těchto kurzů bylo účastníkům vydáno 69 osvědčení. Od zahájení vzdělávacího programu v roce 2001 se uskutečnilo celkem 25 kurzů, které absolvovalo 416 účastníků. Komise pro vzdělávání AAAO se průběžně zabývá perspektivami jednotného systému vzdělávání a v prvním čtvrtletí 2006 bude rozhodnuto o jeho další budoucnosti. Předpokládá se zejména změna skladby standardních kurzů. V červnu 2005 zorganizoval TZÚS Praha, s. p. formou semináře školení posuzovatelů notifikovaných osob pro činnosti posuzování shody dle harmonizovaných technických specifikací ve smyslu směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Semináře se zúčastnilo 81 posluchačů a 9 lektorů, kterými byli vedoucí pracovníci TZÚS Praha, s. p. Do oblasti vzdělávání spadá i účast zástupce PAVUS, a. s. AO 216 na výcvikovém kurzu pořádaném Evropským sdružením oficiálních požárních laboratoří (EGOLF), který se uskutečnil v červnu 2005 v Belgii. Cílem kurzu bylo dosažení vysoké odborné úrovně požárních zkušeben, včetně zavádění nejnovějších poznatků při zkouškách nových výrobků a materiálů a aplikace jednotných zkušebních postupů Komise pro posuzování shody Tato komise je stálým poradním orgánem předsedy ÚNMZ pro oblast státního zkušebnictví. V roce 2005 se Komise sešla ke dvěma zasedáním, na kterých se zabývala převážně aktuálními otázkami z oblasti posuzování shody, problematikou autorizací právnických osob při posuzování shody a jejich notifikacemi u Evropské komise, úkoly Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví a realizací investičních prostředků ve prospěch autorizovaných osob v rámci Programu podpory investic. Řídící výbor této Komise se v průběhu roku 2005 sešel k devíti schůzkám, na kterých řešil operativní záležitosti Komise spojené zejména s projednáváním žádostí uchazečů o autorizaci k činnostem při posuzování 15

16 shody, rozšiřováním autorizací stávajících autorizovaných osob a s projednáváním změn a doplňků Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví a Programu podpory investic. Komise formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují následující technické komise pro legislativu EU v oblasti státního zkušebnictví: Technická komise ÚNMZ pro elektrická zařízení nízkého napětí Technická komise ÚNMZ pro výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility Technická komise ÚNMZ pro strojní zařízení Technická komise ÚNMZ pro osobní ochranné prostředky Technická komise ÚNMZ pro jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení Technická komise ÚNMZ pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Technická komise ÚNMZ pro spotřebiče plynných paliv Technická komise ÚNMZ pro výtahy Technická komise ÚNMZ pro účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva Technická komise ÚNMZ pro hračky Technická komise ÚNMZ pro stavební výrobky Technická komise ÚNMZ pro váhy s neautomatickou činností Technická komise ÚNMZ pro hotově balené zboží Technická komise ÚNMZ pro normalizaci Technická komise ÚNMZ pro měřidla. 4.4 HARMONIZACE PŘEDPISŮ ČR S PŘEDPISY ES Harmonizace předpisů ČR s předpisy ES je jednou z podstatných podmínek nezbytných pro řádné fungování členských států v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie Harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES Pro oblast volného pohybu zboží zahrnuje harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES (dále jen technická harmonizace) souhrn činností a oblastí, které se vztahují k přípravě a 16

17 uplatňování technických předpisů, technických norem a postupů posuzování shody. ČR má, stejně jako ostatní členské státy, za povinnost zajistit transpozici všech nově přijatých předpisů ES do termínu, který je v každém předpise uveden. Nesplněním této povinnosti se členský stát vystavuje možnosti postihu ze strany EK. Cílem technické harmonizace obecně je vytváření a upevňování systémů, které podporují a usnadňují mezinárodní obchod. Vývoj harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES je po vstupu plně v gesci jednotlivých rezortů. ÚNMZ, v návaznosti na UV č. 232/2002 a UV č. 217/2004 zajišťuje sledování vývoje v oblasti technických předpisů formou doplňování nově vytvořené databáze v systému Úřadu vlády ISAP. Na základě uváděných usnesení vlády je vládě ČR předkládána Informace o plnění povinností ČR v oblasti harmonizace technických předpisů ES a povinností dle nařízení vlády č. 339/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace shrnuje vývoj v transpozici technických předpisů ES do práva ČR za uplynulý kalendářní rok s poukazem na zpoždění v transpozici oproti termínům pevně stanoveným v předpisech ES. V roce 2004 bylo v EU přijato více než 130 technických předpisů, z toho přibližně polovina předpisů byly směrnice. V roce 2005 bylo přijato o polovinu technických předpisů ES méně než v roce 2004, celkem 39 směrnic ES a 33 přímo aplikovatelných předpisů. O pokroku ve vývoji harmonizace technických předpisů ES ÚNMZ pravidelně zpracovává podklady rovněž pro materiály Úřadu vlády a MZV Pracovní a poradní orgány V oblasti technické harmonizace ÚNMZ zabezpečuje činnost pracovních orgánů, které byly ustaveny k zajištění mezirezortní spolupráce. Především se jedná o Sektorovou skupinu pro technickou harmonizaci (SSTH) v rámci Rezortní koordinační skupiny MPO (RKS MPO) a Komisi pro technické překážky obchodu coby poradní orgán ministra průmyslu a obchodu. Dále se ÚNMZ podílí na činnosti Výboru pro EU (VEU) a Rezortní pracovní skupiny pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Výbor pro EU (VEU) V návaznosti na Usnesení vlády č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování se ÚNMZ podílí na činnosti VEU. Jedná se především o přípravu a prezentaci stanovisek a instrukcí k jednáním pracovních orgánů Rady EU (v návaznosti na projednání v rámci RKS MPO), dále se podílí na stanoviscích v rámci VEU projednávaných koncepčních materiálů, zprávách a informacích pro vládu a další orgány. VEU zasedá pravidelně každé úterý dopoledne Sektorová skupina Technická harmonizace v rámci Resortní koordinační skupiny MPO Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 ze dne byl roce 2005 rozšířen počet sektorových skupin RKS MPO o SSTH, jejíž činnost zajišťuje ÚNMZ. Sektorová skupina pro technickou harmonizaci je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace. Zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině Rady EU G7 technická harmonizace a v pracovních skupinách Evropské komise, které tématicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ. Materiály projednávané v rámci SSTH jsou z části v gesci ÚNMZ, z části v gesci jiných resortů (MD, MŽP, ). RKS zasedá pravidelně každé pondělí. 17

18 Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Na základě Usnesení vlády č. 523 ze dne 4. května 2005 bylo v rámci MPO vydáno Opatření ministra č. 27/2005, kterým se ustanovila Rezortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU. Hlavním úkolem pro zajištění předsednictví je v současné době výběr pracovníků a jejich vyškolení pro činnosti v době přípravy a vlastního předsednictví. Jedná se především o jazykové vzdělávání, ale i o znalosti o fungování orgánů EU a vlastním výkonu předsednictví. V rámci ÚNMZ bude zajištěno předsednictví pro jednání pracovních skupin v rámci G7 a dílčím způsobem i pro další oblasti. V současné době probíhá výběr pracovníků a zajištění jejich vzdělávání Komise pro technické překážky obchodu V návaznosti na již zmiňované usnesení vlády č. 232/2002 a ve smyslu "Zásad" a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 189 ze dne 25. října 2002 byla koncem roku 2002 zřízena Komise pro technické překážky obchodu (dále jen KTPO ), jako poradní orgán ministra. Hlavním posláním KTPO je zajišťovat koordinaci a řízení procesu technické harmonizace a výměnu informací ve spolupráci se správními úřady, institucemi a organizacemi působícími v souvisejících oblastech včetně hospodářských a sociálních partnerů. Předsedou KTPO je předseda ÚNMZ. KTPO se schází nejméně dvakrát do roka (v roce 2003 se uskutečnila 4 zasedání, v roce zasedání a v roce zasedání). V rámci KTPO byly v roce 2003 zřízeny 4 subkomise, úzce specializované na jednotlivé oblasti v působnosti ÚNMZ (SOGS - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny vyšších státních úředníků pro standardizaci, tj. technické normy, akreditace, technické předpisy EU; notifikace - plnění ustanovení Dohody WTO o technických překážkách obchodu; 98/34/ES notifikační a informační povinnosti vyplývající ze směrnice a EHK/OSN - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny 6 pro technickou harmonizaci a normalizaci WP. 6 v rámci Evropské hospodářské komise OSN). Prostřednictvím zástupců jednotlivých rezortů a hospodářských a sociálních partnerů v těchto subkomisích jsou zajišťovány operativní reakce na aktuální dokumenty a úkoly v dané oblasti a koordinovaná, horizontálně projednaná stanoviska pro jednání za ČR PECA Tento Protokol vstoupil v platnost 1. července 2001 a tvořil nedílnou součást Evropské dohody. Byl zrušen vstupem ČR do EU, zkušenosti z jeho sjednávání a fungování jsou však stále využitelné pro práci v rámci ÚNMZ např. ve vtazích s kandidátskými a asociovanými zeměmi při technické asistenci a realizaci konkrétních projektů podpory Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ve znění 98/48/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti. Tato směrnice byla zavedena do českého právního řádu v r Byla transponována zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády NV č. 339/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, které nabylo účinnosti dnem vstupu ČR do EU. Uvedené nařízení vlády řeší otázku postupu poskytování informací v oblasti, která není plně harmonizována, tedy není ani na úrovni ES jednotně ošetřena a je upravena národními předpisy členských států EU. Tato tzv. neharmonizovaná oblast znesnadňuje princip vzájemného uznávání, tedy volný pohyb zboží, a proto na základě směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES byly stanoveny postupy pro předávání informací mezi členskými státy EU o záměru přijmout předpis jdoucí nad rámec harmonizace. ÚNMZ je zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 18

19 určen jako národní informační středisko ve vztahu k EU. Na základě připomínek EK k transpozici tohoto předpisu (nepřesné převzetí definic - nezbytná úprava ještě před vstupem do EU) byl připraven návrh novely NV č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Novela byla schválena vládou jako nařízení vlády č. 178/2004 Sb. V roce 2002 bylo rovněž pro tuto oblast přijato usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 601 o řešení problematiky překážek volného pohybu zboží ve sféře, která není harmonizována s právem ES, spolu s metodickými pokyny pro zajištění příslušné agendy a určitými institucionálními opatřeními. V návaznosti na toto usnesení ÚNMZ zajišťuje funkci informačního místa pro podnikatele, spotřebitele a jiné zainteresované subjekty. ÚNMZ byl dále pověřen příslušnými usneseními vlády a právními předpisy k zabezpečení příjmu, zpracování a předávání informací v oblasti technických předpisů jak z domácích, tak zahraničních zdrojů v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a v souladu s členstvím ČR v EU. ÚNMZ proto zavedl systém pro výměnu informací (INEX), který splňuje i požadavky kladené na správní úřady v informační společnosti. V závěru roku 2003 byl systém certifikován dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Od do oznámila Česká republika celkem 14 návrhů technických předpisů, přičemž u jednoho oznámení požádala o nouzový stav (tj. schválení předpisu bez uplatnění tříměsíční odkladné lhůty stanovené směrnicí 98/34/ES nouzový stav byl Evropskou komisí schválen) a jeden návrh předpisu byl označen jako fiskální opatření (tj. nevztahuje se na něj tříměsíční odkladná lhůta), v roce 2005 pak již 27 návrhů technických předpisů. Na všechny návrhy se dle směrnice 98/34/ES vztahuje odkladná lhůta, během níž mají ostatní členské státy EU a Evropská komise právo zaslat k návrhu svá stanoviska. Před jejím uplynutím není možné návrh předpisu schválit. Konečné znění předpisu je vždy oznámeno Evropské komisi. Česká republika má také právo vyjádřit se k návrhům technických předpisů ostatních členských států EU, členských států Evropského sdružení volného obchodu a Turecka. Toto právo využila pouze ve třech případech. K plnění povinností vyplývajících ze směrnice 98/34/ES byla vytvořena Subkomise pro směrnici 98/34/ES v rámci Komise pro technické překážky obchodu (KTPO). Tato Subkomise je složena z kontaktních osob na jednotlivých rezortech. Člen Subkomise na každém rezortu je zodpovědný za oznamování zpracovaných návrhů technických předpisů tohoto rezortu Úřadu a v rámci svého rezortu, vč. spolupracujících partnerů, za zajištění připomínkování návrhů ostatních členských států, které Česká republika obdrží Institucionální zajištění členství ČR v EU (UV č. 427/2003) V souladu s UV č. 427 ze dne 28. dubna 2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, stejně jako na ostatních rezortech, zřízena rezortní koordinační skupina. Tímto usnesením bylo také stanoveno gestorství za jednotlivé pracovní orgány Rady EU a ÚNMZ se stal gestorem pracovní skupiny Rady EU G7 - technická harmonizace (PS G7), která zahrnuje oblasti a) Standardizace; b) Motorová vozidla; c) Nebezpečné látky a přípravky; d) Strojírenství; e) Kosmetika; f) Měřicí přístroje; g) Hnojiva. V rámci Rezortní koordinační skupiny MPO byla tato agenda součástí Sektorové skupiny Konkurenceschopnost. Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 ze dne byla ustavena samostatná Sektorové skupina pro technickou harmonizaci. V návaznosti na plnění UV č. 427/2003 ÚNMZ zřídil zrcadlovou strukturu k příslušným pracovním orgánům EK a Rady EU tzv. Technické komise ÚNMZ (TK ÚNMZ) pro 19

20 směrnice či problematiku v jeho gesci a do kterých si ÚNMZ vyžádal jmenování kontaktních osob. Seznam pracovních orgánů ke gescím ÚNMZ je zveřejněn na webové stránce V TK jsou zastoupeny orgány státní správy, experti pro danou oblast i zástupci hospodářských a sociálních partnerů. Témata projednávaná v rámci PS G7 nejsou všechna v přímé působnosti ÚNMZ, ale ÚNMZ v takových případech zodpovídá za koordinaci přípravy stanovisek, instrukcí a mandátů na tato jednání. V průběhu roku 2005 byl doladěn zcela funkční mechanismus spolupráce mezi ÚNMZ a ostatními gestorskými ministerstvy Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví. V roce 2005 se zástupci ÚNMZ v rámci PS G7 pravidelně zúčastňovali projednávání návrhu změny Směrnice o strojních zařízeních a změně směrnice 97/16/2S o výtazích (diskuse nad tímto návrhem byla koncem roku 2005 v pracovní skupině ukončena) a návrhu Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU o financování evropské normalizace. V rámci PS G7 byla také v roce 2005 projednávána změna Směrnice 2000/14/ES týkající se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí, jejíž gesci ÚNMZ převzal od Ministerstva pro životní prostředí s účinností od V roce 2005 bylo v rámci pracovní skupiny Rady EU G1 pro konkurenceschopnost a růst zahájeno projednávání návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady stanovující pravidla na nominální množství hotově baleného zboží, jehož gestorem je ÚNMZ. Pozici České republiky na těchto jednáních zastával zástupce ÚNMZ. V roce 2005 se ÚNMZ podílel na přípravě rámcové pozice, instrukcí a mandátů k návrhu Směrnice o službách na vnitřním trhu, zástupce Úřadu se také pravidelně zúčastňoval těch jednání, která se dotýkala přímé působnosti ÚNMZ. Kromě toho je ÚNMZ také spolugestorem PS A4 výbor čl. 133 Experti vzájemné uznávání. V roce 2005 se žádné zasedání této podskupiny nekonalo, nicméně ÚNMZ se podílel na zpracování rámcových pozic a instrukcí k materiálům projednávaným v rámci PS C10 pro otázky ESVO, které se této problematiky dotýkaly. Vzhledem k zapojení ÚNMZ do činnosti pracovních orgánů Rady EU, stala se v roce 2005 velmi aktuální otázka zapojení do příprav na předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009, které byly zahájeny v roce 2005 v rámci MPO. Nejdůležitější úkoly k zabezpečení předsednictví v resortu MPO byly uloženy Opatřením ministra č. 27/2005. Tímto opatřením byla mimo jiné zřízena Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě předsednictví, jejímž členem je také zástupce ÚNMZ. Interním pokynem č. 4/2005 resortního koordinátora přípravy MPO na předsednictví ČR v Radě EU byli vybraní zaměstnanci ÚNMZ zapojeni do Programu vzdělávání EU Překlady technických předpisů ES, terminologie TH a sborníky TH ÚNMZ Významnou činností ÚNMZ související s technickou harmonizací bylo zajišťování překladů souboru předpisů ES s technickým obsahem (dále jen TP ES), včetně jejich projednání s příslušnými správními úřady. Tato povinnost vyplývala z usnesení vlády č. 645 ze dne 30. září Projekt zajištění projednaných překladů byl rozvržen na období let 1998 až 2003 a vzhledem ke změnám v termínu vstupu ČR do EU dokončen úspěšně v roce Výsledkem jsou překlady předpisů ES (celkem více než stran textu), publikované postupně v OJEC v české verzi. ÚNMZ se i nadále podílí na kontrole a přípravě českých verzí právních předpisů ES a to především formou kontroly a revize terminologie ve spolupráci se zástupci ČR v příslušných pracovních orgánech EU. Terminologie TH (TTH) byla zpracovávána souběžně s překlady podle příslušných českých ekvivalentů v jazyce anglickém, francouzském a německém s adresným odkazem na konkrétní výskyt v TP ES. TTH slouží pro zajištění jednotné terminologie při přípravě 20

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2000 květen 2001 ÚVOD Český telekomunikační

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více