ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ"

Transkript

1 ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží i pro účely Zprávy stanovené vyhláškou MF č. 323/2005 Sb.) únor

2 O B S A H 1. Základní údaje o Úřadu Základní charakteristika činnosti Organizační uspořádání Úřadu Zhodnocení plnění zaměření činností Úřadu v roce Výsledky činnosti v roce Technická normalizace Plán standardizace - Plán technické normalizace Rada pro technickou normalizaci Metrologie Legislativní úkoly Nelegislativní úkoly Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace subjektů Pověřování subjektů Vyhlašování státních etalonů Spolupráce s metrologickými subjekty a dalšími partnery Spolupráce s ČMI při zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření Plán standardizace - Program rozvoje metrologie Kontrolní činnost Odborná způsobilost pracovníků Rada pro metrologii Technické komise ÚNMZ

3 Program podpory investic Informace pro odbornou veřejnost Státní zkušebnictví Legislativní úkoly Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace Notifikace autorizovaných osob Evropské komisi a členským státům EU Kontrola autorizovaných osob Plán standardizace - Program rozvoje zkušebnictví Program podpory investic Koordinace činnosti autorizovaných osob Vzdělávání pracovníků autorizovaných osob Komise pro posuzování shody Technické komise ÚNMZ Harmonizace předpisů ČR s předpisy ES Harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES Pracovní a poradní orgány Výbor pro EU (VEU) Sektorová skupina Technická harmonizace v rámci Resortní koordinační skupiny MPO Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Komise pro technické překážky obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ve znění 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti Institucionální zajištění členství ČR v EU (UV č. 427/2003) Překlady technických předpisů ES, terminologie TH a sborníky TH ÚNMZ

4 5.5 Mezinárodní spolupráce a aktivity Mezinárodní spolupráce Oblast metrologie Oblast posuzování shody Mezinárodní aktivity WTO/TBT EHK/OSN Pracovní orgány EK Mezinárodní projekty Publikační činnost Věstník ÚNMZ Časopis "Metrologie" Odborová organizace Lidské zdroje Majetek organizace Příjmy a výdaje Příjmy Výdaje Neinvestiční prostředky Investiční prostředky Hodnocení a analýza vybraných údajů Zdůvodnění rozpočtových opatření Vyhodnocení příjmů Podíl SR na financování činnosti ÚNMZ Čerpání mzdových prostředků

5 10.5 Programy a projekty ISPROFIN Příspěvky mezinárodním organizacím Zahraniční pracovní cesty Rezervní fond Výsledky vnějších a vnitřních kontrol Příjemci služeb ÚNMZ Další informace o ÚNMZ WWW stránky ÚNMZ Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok Zaměření činnosti v roce Legislativní oblast Nelegislativní oblast Technická normalizace Metrologie Státní zkušebnictví Kontrola autorizovaných osob Program podpory investic Zastupování ČR - stálé výbory, pracovní skupiny EK a orgánů Rady EU Rámcové vztahy EU Lidské zdroje Finanční zajištění Seznam použitých zkratek. 53 5

6 1. Základní údaje o Úřadu Název: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zkratka: ÚNMZ Sídlo: Gorazdova 24, Praha 2 IČ: Poštovní adresa: ÚNMZ, PO BOX 49, Praha 2 Tel.: Fax:: Elektronická pošta: Webové stránky: 2. Základní charakteristika činnosti Působnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Dále jen ÚNMZ ) je stanovena zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, dále zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii a dále vyplývá z příslušných usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Úřad je organizační složkou státu v rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ), které je pro tuto oblast ústředním správním orgánem. Mezi hlavní úkoly Úřadu patří: - plnit úkoly vyplývající z právních předpisů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, - zabezpečovat úkoly formulované usneseními vlády pro tyto oblasti včetně sbližování technických předpisů a technických norem České republiky s technickými předpisy a technickými normami Evropských společenství i související infrastruktury, - pro MPO zpracovávat návrhy materiálů legislativní i nelegislativní povahy, u kterých je nutné, aby je předkládal ústřední správní úřad, 6

7 - určovat podmínky jednotného postupu autorizovaných osob a kontrolovat jejich činnost, udělovat autorizace právnickým osobám k činnostem při posuzování shody výrobků včetně měřidel a notifikovat autorizované osoby Evropské komisi a členským státům EU, - zajišťovat autorizaci a pověřování subjektů v oblasti metrologie a kontrolovat jejich činnost, - zajišťovat plnění závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, v oblastech jeho působnosti, - zajišťovat funkci kontaktního místa k plnění notifikačních povinností podle směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES, - zastupovat Českou republiku ve svěřených oblastech v mezinárodních organizacích a orgánech Evropské unie, - spolupracovat se zahraničními orgány činnými v oblastech působnosti Úřadu. 3. Organizační uspořádání Úřadu Organizační strukturu Úřadu tvoří vertikální i horizontální uspořádání organizačních útvarů, které vyjadřuje jejich vzájemné vztahy. Na Úřadu jsou uplatněny následující stupně řízení : a) předseda Úřadu, b) náměstek předsedy, c) odbor ( ředitel odboru), d) oddělení (vedoucí oddělení), e) popř. samostatný referát. Z hlediska horizontální dělby práce je aparát Úřadu členěn na : a) kancelář Úřadu, čtyři odbory b) rámcových vztahů EU, c) metrologie, d) státního zkušebnictví a technické normalizace, e) ekonomický. 7

8 Organizační schéma Úřadu 4. Zhodnocení plnění zaměření činností Úřadu v roce 2006, které bylo uvedeno ve Zprávě o činnosti Úřadu za rok 2005, je součástí této zprávy v rámci hodnocení jednotlivých oblastí činnosti Úřadu. 5. Výsledky činnosti v roce TECHNICKÁ NORMALIZACE Tvorba a vydávání českých technických norem (dále jen ČSN ) se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. ), který stanoví podmínky pro tuto činnost. 8

9 Právnickou osobou, která je ve smyslu tohoto zákona pověřena MPO k zabezpečování tvorby a vydávání ČSN, je Český normalizační institut (dále jen ČNI ) Plán standardizace Plán technické normalizace ÚNMZ uzavírá každoročně s ČNI smlouvu, která se týká především spolupráce při realizaci Plánu technické normalizace, a jejímž předmětem v roce 2006 bylo: - zajištění úkolů tvorby českých technických norem a úkolů mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem vyplývajících z požadavků ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, které podle ustanovení 5 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb. hradí stát, - spolupráce při oznamování harmonizovaných norem, jejich změn nebo zrušení a určených norem, jejich změn nebo zrušení, a dalších informací ve Věstníku ÚNMZ, - spolupráce při zajišťování úkolů z oblasti technické normalizace vyplývajících pro ÚNMZ z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství ČNI v příslušných mezinárodních a evropských organizacích, - zajišťování odborných stanovisek ČNI k textům harmonizovaných norem, určených norem a dalších českých technických norem využívaných při posuzování shody podle nařízení vlády vydaných k provádění zákona č. 22/1997 Sb., na vyžádání ÚNMZ, - spolupráce při informování odborné veřejnosti o vývoji evropské normalizace. Plán technické normalizace obsahoval v roce 2006 následující počty úkolů s uvedenými plánovanými náklady na řešení: Plán TN na rok 2006 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Přecházející úkoly ,- z roku 2005 Nově zařazené úkoly ,- Celkem ,- Změny 693,- Plánované náklady celkem včetně změn: ,- Přecházející úkoly do roku ,- 9

10 Skladba úkolů plánu byla následující: Plán TN na rok 2006 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Úkoly zabezpečující převzetí ,- evropských norem Úkoly zabezpečující převzetí ,- mezinárodních norem Úkoly zabezpečující tvorbu ,- čistých ČSN Rozborové úkoly ,- Úkoly mezinárodní ,- spolupráce Celkem ,- Přehled o počtu schválených norem v roce 2006 dává následující tabulka: Schválené normy v roce 2006 Počet* Evropské (CEN, CLC, ETSI) Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC) 124 čisté ČSN 73 Celkem * Uvedené údaje se týkají pouze norem. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 573 změn a oprav norem a 30 rozborových úkolů. Celkem bylo schváleno normalizačních dokumentů a 1 technická normalizační informace. Na financování Plánu technické normalizace na rok 2006 byla na zvláštní účet ČNI z rozpočtové kapitoly MPO poskytnuta částka 48 mil. Kč, včetně mimořádného příspěvku MPO, který byl účelově vázán na řešení problémů při přejímání norem v oblasti stavebnictví a jehož celková výše činila 5 mil. Kč. Většinou byl čerpán na analýzy potřeb zpracování národních příloh k přejímaným evropským stavebním normám. V roce 2006 byl do Plánu standardizace ÚNMZ opět zařazen Program rozvoje technické normalizace (dále jen PS PRTN ), který obsahoval celkem 7 smluvně zabezpečených úkolů s celkovými náklady na řešení tis. Kč. Všech 7 řešených úkolů bylo splněno a úspěšně oponováno. Na PS PRTN na rok 2006 byla MPO přidělena částka 2 mil. Kč, došlo tedy k úspoře 210 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu ÚNMZ k případnému využití v jiných oblastech. 10

11 5.1.2 Rada pro technickou normalizaci, poradní orgán předsedy ÚNMZ, která zasedala v roce 2006 třikrát, se vyjadřovala k návrhům Plánu technické normalizace a PS PRTN před jejich schválením předsedou ÚNMZ a k dalším otázkám z oblasti technické normalizace. Ve své práci pokračovala také Technická komise ÚNMZ pro normalizaci, která poskytuje odborné zázemí pro práci zástupců ČR v pracovní skupině Rady Evropské unie G7 Technická harmonizace, podskupina Standardizace, a v dalších orgánech Evropské unie, zabývajících se problematikou technické normalizace. Podílí se především na zpracování instrukcí pro jednání a stanovisek za ČR k projednávaným dokumentům METROLOGIE Legislativní úkoly Byl ukončen legislativní proces návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, a tato vyhláška byla zveřejněna ve sbírce zákonů jako č. 65/2006 Sb. Dále byl ukončen legislativní proces návrhů 5 vyhlášek, kterými se stanoví požadavky na jednotlivé druhy stanovených měřidel. Tyto vyhlášky byly zveřejněny ve sbírce zákonů jako vyhlášky č. 379/2006 Sb. až č. 383/2006 Sb. V souvislosti s vydáním vyhlášky č. 65/2006 Sb. byly v průběhu roku urychleně vypracovány návrhy 3 vyhlášek, kterými se stanoví požadavky na silniční rychloměry, automatické hladinoměry a analyzátory alkoholu v dechu. Tyto vyhlášky byly po ukončeném mezirezortním připomínkovém řízení a notifikaci postoupeny na MPO k předání do Legislativní rady vlády. V souladu s koncepcí tvorby právních předpisů o metrologii byly zpracovány návrhy dalších 13 vyhlášek MPO, kterými se stanoví požadavky za jednotlivé druhy stanovených měřidel. Dne 30. října 2006 nabylo účinnost nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla Nelegislativní úkoly V průběhu roku 2006 byly realizovány úkoly v rámci plnění koncepce rozvoje národního metrologického systému stanovené usnesením vlády ČR č ze dne , (pokračování usnesení vlády ČR č. 812 ze dne ). 11

12 5.2.3 Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace subjektů k ověřování stanovených měřidel (autorizovaná metrologická střediska dále jen AMS ) a subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. Celkový počet AMS k byl 253. V průběhu roku bylo nově autorizováno 16 subjektů, 14 autorizací bylo zrušeno. V rozhodnutích o autorizaci byly provedeny změny u 36 subjektů, u 165 subjektů byly provedeny změny v podmínkách autorizace, z toho uděleno 1 oprávnění prvotního EHS ověření. Se 43 subjekty, které projevily zájem o novou autorizaci nebo rozšíření stávající autorizace, byl projednán jejich záměr. AMS ověřila v r celkem 12,83 mil. kusů stanovených měřidel podléhajících ověřování ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k sedmdesát čtyři. Z tohoto počtu byly v r autorizovány 4 nové subjekty Pověřování subjektů k výkonu činnosti SKS. Jako SKS bylo pověřeno celkem 5 subjektů, z toho 3 subjekty byly pověřeny opakovaně na základě nového osvědčení o akreditaci. Třem subjektům platnost pověření zanikla. Počet SKS ke dni 31. prosince 2006 byl celkem Vyhlašování státních etalonů Na základě realizace programu tvorby státních etalonů byly k datu vyhlášeny 4 státní etalony: - státní etalon rovinného úhlu, - státní etalon síly ESZ 3kN, - státní etalon momentu síly EZMS 1kN.m, - státní etalon vakua. Celkem je k vyhlášeno v ČR 33 státních etalonů Spolupráce s metrologickými subjekty a dalšími partnery Řešení problematiky rozvoje národního metrologického systému a přípravy návrhů právních předpisů vyžadovalo i nadále rozsáhlou spolupráci se subjekty, které se na tomto 12

13 rozvoji podílejí. Jednalo se zejména o Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Autorizovaná metrologická střediska (dále jen AMS ), subjekty autorizované k úřednímu měření, vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, Střediska kalibračních služeb (dále jen SKS ), výrobce, dovozce a uživatele měřidel, Českou metrologickou společnost, České kalibrační sdružení, zájmová sdružení z oblasti metrologie, Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA ), Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI ), Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR a Sdružení značkových výrobců ČR Spolupráce s ČMI při zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření ČMI provedl kalibraci kusů etalonů pro jednotlivé subjekty, ověřil kusů stanovených měřidel a kalibroval 5512 měřidel pro uživatele. Dále provedl zkoušky pro vydání certifikátů o schválení typu u 110 stanovených měřidel u 101 certifikátů typového schválení měřidel provedl revizi či vydal doplněk, uskutečnil 108 mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, zkalibroval kusů vlastních etalonů a na úseku ionizujícího záření vyrobil a ověřil kusů etalonů a měřidel. Vydal 2 certifikáty OIML schválení typu. ČMI vykonal 528 dozorových akcí. Jako autorizovaná osoba č. 250 vydal 5 certifikátů schválení typu, u 4 certifikátů schválení typu vydal doplněk a vydal 1890 certifikátů shody. ČMI byl autorizován jako orgán posuzující shodu výrobků podle NV 464/2005 Sb. V rámci koordinovaného řešení společných úkolů ÚNMZ a ČMI bylo pokračováno v pořádání společných porad vedení ÚNMZ a ČMI. Byly projednávány zásadní záležitosti související s dalším rozvojem národního metrologického systému ČR Plán standardizace Program rozvoje metrologie Celkem bylo v rámci tohoto Programu v roce 2006 řešeno 48 úkolů. Z toho Český metrologický institut zpracovával 24 úkolů, ostatní subjekty řešily zbývajících 24 úkolů. Podstatnou část prací ČMI tvořily úkoly zabezpečující rozvoj etalonáže měřidel (14), rozsáhlý úkol uchovávání státních etalonů, dále úkoly mezinárodní metrologické spolupráce, Metrologické legislativy, státního metrologického dozoru, chemické metrologie a nanometrologie. 13

14 Ve skupině ostatních zpracovatelů se hlavně jednalo o úkoly, týkající se uchovávání státního etalonu času a frekvence a rozvoje etalonáže v této oblasti metrologie, prací na připravovaných státních etalonech troposférického ozonu, velkých délek (geodetické základny Koštice), pro parametr poloha a tíže a vývoje primárního etalonu vakuové netěsnosti. Dále úkoly z oblasti elektrických veličin a chemické metrologie. Na uvedené úkoly bylo vynaloženo celkem tis. Kč hrazených z větší části přímo z rozpočtu MPO (úkoly řešené ČMI ) a částečně z rozpočtu ÚNMZ (ostatní úkoly) Kontrolní činnost V roce 2006 bylo provedeno celkem 30 kontrol, z toho 2 u ČMI (na úseku LM a OI Opava), 10 kontrol u AMS s přidělenou úřední značkou K, 10 kontrol u AMS autorizovaných k ověřování tachografů s úřední značkou CZK a 8 kontrol u subjektů autorizovaných k úřednímu měření, z toho 1 kontrola byla mimořádná. Jejich cílem bylo prověřit dodržování ustanovení zákona, dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, platnost ověření stanovených měřidel, prověření dokladů o odborné způsobilosti zaměstnanců autorizovaných subjektů a též provozních a prostorových podmínek. U subjektů autorizovaných k úřednímu měření byly kontroly zaměřeny také na náležitosti dokladu o úředním měření a vedení deníku úředního měření. V ČMI byl kontrolován zejména výkon státní metrologické kontroly měřidel, činnost posuzování odborné způsobilosti žadatelů o autorizaci metrologických středisek a stav uchovávání a používání státních etalonů. Cílem kontrolní činnosti ÚNMZ bylo také předcházení nežádoucím jevům. Kontrolní zjištění potvrdila celkově dobrý stav u prověřovaných subjektů. Ani v jednom případě nebylo ze strany kontrolních pracovníků ÚNMZ nutné navrhnout zrušení nebo pozastavení autorizace, ani uložení pokuty Odborná způsobilost pracovníků Všichni odborní zaměstnanci ÚNMZ, působící v oblasti metrologie, mají certifikát o metrologické způsobilosti, vystavený akreditovanou osobou (Česká metrologická společnost). Jedná se celkem o 6 stálých zaměstnanců. 14

15 Pokud se jedná o zaměstnance autorizovaných subjektů, je ze strany ÚNMZ vyžadováno a kontrolováno, zda splňují kvalifikační podmínky předepsané předpisy o metrologii Rada pro metrologii Rada pro metrologii naplnila své poslání poradního orgánu předsedy Úřadu. Aktivita technických komisí rady byla na požadované úrovni. Rada uskutečnila 4 zasedání a zabývala se zásadními otázkami rozvoje metrologie v ČR, projednávala PS PRM, program podpory investic a formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují tři technické komise pro legislativu EU v oblasti metrologie: - technická komise pro váhy s neautomatickou činností, - technická komise pro hotově balené zboží, - technická komise pro měřidla. Tyto Technické komise ÚNMZ jsou poradními orgány, ve kterých je zastoupeno široké spektrum zainteresovaných subjektů a jejichž účelem je poskytnout ÚNMZ odborné zázemí pro zaujímání stanovisek za ČR Program podpory investic V rámci programu podpory investic byly řešeny potřeby vybavení vrcholových metrologických pracovišť měřicími přístroji. Pro potřeby ČMI byl pořízen: - multisenzorový souřadnicový měřicí stroj výrobce Werth Messentechnik GmbH, SRN. Je určen k rozšíření možností národního metrologického systému do oblasti nanotechnologie a vytváří technické předpoklady pro plnění úkolů uložených usnesením vlády ČR č. 1250/2004. Pro potřeby Institutu pro testování a certifikaci, a.s., byl pořízen: - ultrazvukový zmlžovač CETAC U 5000 AT k ICP spektrometru Integra (investice roku 2006). 15

16 Umožňuje analyzovat těžké toxické kovy zejména v oblasti detekčního limitu přístroje, studovat spektrální překryvy na těchto koncentračních úrovních a matricové jevy. Celková cena pořízených přístrojů byla ,- Kč včetně DPH a ve srovnání s předchozím rokem se prostředky využité v tomto programu snížily o cca 10 % Informace pro odbornou veřejnost Odborné konzultace, jejichž počet lze odhadnout cca na 300, byly poskytnuty tuzemským i zahraničním subjektům. Ve většině případů telefonicky či elektronickou poštou. 5.3 STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Legislativní úkoly V oblasti legislativních úkolů v roce 2006 byl v souvislosti s gescí ÚNMZ ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS připraven návrh nového nařízení vlády. Na základě tohoto návrhu bylo vládou dne 20. prosince 2006 vydáno nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, které nabývá účinnosti dnem Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku: Autorizace ÚNMZ podle 11 zákona č. 22/1997 Sb. může udělit pověření k činnostem při posuzování shody výrobků (autorizaci) ve vymezeném rozsahu právnickým osobám (dále jen autorizované osoby ), které splňují všechny podmínky stanovené konkrétním nařízením vlády či přímo zákonem. V roce 2006 vydal ÚNMZ 53 rozhodnutí o autorizaci k následujícím nařízením vlády (dále jen NV ) a zákonům: - NV 173/97 Sb. (vybrané výrobky) 1 rozhodnutí, - NV 70/02 Sb. (zařízení pro dopravu osob) 2 rozhodnutí, - NV 163/02 Sb.(vybrané stavební výrobky) 20 rozhodnutí -změny na základě NV 312/02 Sb., - NV 190/02 Sb. (stavební výrobky označované CE) 14 rozhodnutí - rozšíření působnosti, - NV 18/03 Sb. (elektromagnetická kompatibilita) 1 rozhodnutí, 16

17 - NV 21/03 Sb. (osobní ochranné prostředky) 1 rozhodnutí - rozšíření působnosti, - NV 24/03 Sb. (strojní zařízení) 1 rozhodnutí - zúžení působnosti na žádost AO, - NV 26/03 Sb. (tlaková zařízení) 2 rozhodnutí, z toho 1 změna názvu AO, - NV 27/03 Sb. (výtahy) 1 rozhodnutí - změna názvu AO, - NV 42/03 Sb. (přepravitelné tlakové nádoby) 1 rozhodnutí - změna názvu AO, - NV 336/04 Sb. (zdravotnické prostředky) 2 rozhodnutí - úprava působnosti, - NV 133/05 Sb. (interoperabilita) - 2 rozhodnutí, - NV 464/05 Sb. (měřidla) 1 rozhodnutí, - zákon 266/94 Sb. (zákon o dráhách) 1 rozhodnutí - rozšíření působnosti, - zákon 18/97 Sb. (atomový zákon) 3 rozhodnutí, z toho 1 změna názvu AO. Do systému státního zkušebnictví přibyly 2 nové subjekty. Na vlastní žádost bylo jedné z autorizovaných osob zrušeno rozhodnutí o autorizaci v oblasti vymezené NV 9/02 Sb. Sjednocování činnosti všech subjektů působících v jedné oblasti výrobků zajišťuje ÚNMZ vedle stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob v rozhodnutích o autorizaci též zadáváním příslušných úkolů v rámci Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví vybraným autorizovaným osobám. V roce 2006 bylo vydáno 1 rozhodnutí o zamítnutí žádosti o autorizaci, a to z důvodu nenaplnění podmínek k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovených příslušným nařízením vlády nebo zákonem. V rámci odvolání bylo rozhodnutí ÚNMZ změněno odvolacím orgánem ve prospěch odvolatele. V 5 případech skončilo řízení o udělení autorizace zastavením z podnětu žadatele (NV 163/02 Sb. - 1 případ, NV 70/02 Sb. - 1 případ, zákon 266/94 Sb. - 1 případ a zákon 18/97 Sb. - 2 případy). Ke dni zahrnoval systém státního zkušebnictví 34 autorizovaných osob posuzujících shodu ve 27 oblastech výrobků stanovených nařízeními vlády a zákony, 6 kompetentních osob působících podle NV 18/03 Sb., 1 uznanou nezávislou organizaci autorizovanou k odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů tlakových zařízení podle NV 26/03 Sb., 3 uznané nezávislé organizace autorizované k odsouhlasování pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení podle NV 26/03 Sb. a 2 pověřené autorizované osoby k činnostem při vydávání evropského technického schválení podle NV 190/02 Sb. 17

18 Využívání akreditace. ÚNMZ využíval při rozhodování o autorizaci plně výsledků akreditace prováděné ČIA v rámci jeho pověření ze strany MPO na základě zákona č. 22/1997 Sb. V roce 2006 ČIA pokračoval i v plnění úkolů k zajištění souladu procesu akreditace s pravidly mezinárodních organizací v této oblasti. Jednalo se především o aktivní působení ČIA v rámci organizací Evropská spolupráce v akreditaci (EA), Mezinárodní rada pro akreditaci laboratoří (ILAC) a Mezinárodní fórum pro akreditaci (IAF). Předseda ÚNMZ byl zvolen již pro čtvrté funkční období v trvání dvou let do poradního výboru EA, který je jejím vrcholným orgánem. ÚNMZ spoluzabezpečoval stabilitu a objektivitu ČIA zastupováním státu ve správní radě ČIA a členstvím v Radě pro akreditaci. Ke spolupráci obou orgánů přispívají též pravidelná společná jednání jejich vedení. Mezinárodní spolupráce ČIA prováděná v zájmu ČR byla ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. hrazena z rozpočtových prostředků MPO. Autorizované osoby působící ve vyhodnocovaném období v systému a jejich výkony: Období Autorizované osoby (dále jen AO ) v systému 32+5*+2** 34+6*+4** Z toho: Výkony AO Spolupráce s ČOI vlastněno státem 14+2* 14+3* nestátní 18+3*+2** 20+3*+3** ukončilo činnost jako AO 1 - nově zahájilo činnost jako AO 2 2 posuzováno výrobků z toho výkony podle NV č. 42/2003 Sb posuzováno výrobků bez výkonů podle NV č. 42 /2003 Sb z toho posuzován systém řízení výroby přijato subdodávek poskytnuto subdodávek spolupráce existuje 32+5*+2** 34+6*+4** zkoušky výrobků pro ČOI * kompetentní osoby s působností podle nařízení vlády č. 18/2003 Sb. ** uznané nezávislé organizace autorizované podle nařízení vlády č. 26/2003 Sb. 18

19 Poznámka: V roce 2006 provedly AO celkem 2379 dohledů nad systémem jakosti u výrobců. V roce 2006 bylo vydáno celkem 2205 stavebně technických osvědčení podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb Notifikace autorizovaných osob Evropské komisi a členským státům EU ČR notifikuje v návaznosti na udělené autorizace, či na jejich změny, autorizované osoby působící podle jednotlivých nařízení vlády, která transponují odpovídající evropské směrnice nového přístupu do právního řádu ČR. Do května 2006 rozesílalo (obvykle faxem) notifikace zpracované v ÚNMZ na formulářích požadovaných EK Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu. Tyto notifikace pak Generální ředitelství pro podnikání a průmysl EK zapracovalo do informačního systému NANDO, který je pro veřejnost přístupný na internetu a umožňuje vyhledání notifikovaných osob v EU a osob jmenovaných v rámci dohod s třetími zeměmi a v rámci Dohody o EHP, zodpovědných za provádění postupů posuzování shody podle směrnic Nového přístupu. Od května 2006 Generální ředitelství pro podnikání a průmysl EK spustilo webovou aplikaci NANDO Input, která umožňuje provádět notifikace přes internet. Aplikace spočívá v těchto krocích: - vytvoření návrhu notifikace (tj. vyplnění požadovaných dat), - postoupení notifikace do EK, kde dojde ke kontrole sektorovými experty. Poté je návrh buď schválen a objeví se v IS NANDO, nebo se vrátí ke zpracovateli s žádostí o vysvětlení či doplnění notifikace. V současné době již aplikace NANDO Input funguje poměrně plynule a informace o notifikovaných osobách jsou aktuálně k dispozici na adrese K bylo celkem notifikováno 31 autorizovaných osob podle 24 směrnic nového přístupu, 6 kompetentních osob pro oblast elektromagnetické kompatibility, 4 uznané nezávislé organizace podle čl. 13 směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení, a sice 1 organizace podle bodu přílohy 1 směrnice 97/23/ES (nerozebíratelné spoje) a 3 organizace podle bodu uvedené přílohy (nedestruktivní zkoušky), a 2 pověřené autorizované osoby k činnostem při vydávání evropského technického schválení pro oblast stavebních výrobků. V roce 2006 bylo odesláno 11 nových notifikací, nebo byly prováděny změny notifikací odeslaných dříve (19 případů). Celkem bylo odesláno 31 notifikací. 19

20 Tabulka Přehled notifikací autorizovaných osob ČR podle směrnic nového přístupu ilustruje stav k (viz příloha č. 4) Kontrola autorizovaných osob Kontrola činnosti autorizovaných osob byla v roce 2006 realizována pracovníky odboru státního zkušebnictví a technické normalizace ÚNMZ na základě ustanovení 11 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. Jednotlivé kontroly byly prováděny podle schváleného plánu kontrol na uplynulý rok. V rámci těchto kontrol bylo prověřováno, zda autorizované osoby dodržují ustanovení citovaného zákona, nařízení vlády vydaných k jeho provedení a podmínky autorizace uvedené v přílohách k příslušným rozhodnutím o autorizaci. V roce 2006 bylo provedeno celkem 11 kontrol. Z výsledků kontrol vyplývá, že většina autorizovaných osob dodržuje příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády, která jsou předmětem udělených autorizací, a podmínky uvedené v rozhodnutích o autorizaci. Některé ojedinělé nedostatky byly zjištěny například: v nedůsledném plnění oznamovací povinnosti o změnách údajů, na jejichž základě byla udělena autorizace, v použití nesprávného postupu posuzování shody, v chybném vydání certifikátu, v nedodržení lhůty pro provedení dohledu nad řádným fungováním systému řízení jakosti, v užívané terminologii a v administrativních údajích. Zjištěné nedostatky byly v některých případech odstraněny již v průběhu kontrolních akcí, nebo byla pro jejich odstranění přijata statutárními zástupci autorizovaných osob příslušná nápravná opatření. Zjištěné nedostatky neměly zásadní vliv na objektivitu postupu autorizovaných osob a nevedly k pozastavení nebo odejmutí autorizace Plán standardizace Program rozvoje zkušebnictví (dále jen PS PRZ ) PS PRZ v roce 2006 byl zpracován s cílem metodického zabezpečení činnosti autorizovaných osob v systému posuzování shody stanovených výrobků v souladu s technickými požadavky stanovenými jednotlivými nařízeními vlády. Program rozvoje zkušebnictví zajišťoval jednotný postup autorizovaných osob působících v dané výrobkové oblasti při posuzování shody. Dále PS PRZ obsahoval úkoly zaměřené na zajištění aktivní účasti pověřených zástupců autorizovaných/notifikovaných osob na jednání pracovních 20

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Z p r á v a o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2004 a výhled na rok 2005 únor 2005 1 O

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2007 a výhled na rok 2008 (Tato zpráva slouží

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2008 a výhled na rok 2009 (Tato zpráva slouží

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz Legislativa v oblasti metrologie (9. září 2010) FSI VUT Brno Ing. Emil Grajciar 1. Právní úprava metrologie - Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI systém právních předpisů ČR pro metrologii uvedení měřidla na trh a do provozu v ČR rozsah a účel Opatření

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti Metrologie - věda o měření Measurements Science Metrologie Definice

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR Metrologický řád (1) Metrologický řád Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p.

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. 1 Legislativa v ČR vztahující se na stavební výrobky Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

Standardizace, akreditace a posuzováníshody

Standardizace, akreditace a posuzováníshody Standardizace, akreditace a posuzováníshody K čemu to vlastně je? 20.4.2012 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1 Rozvoj akreditace

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII A. Grošpic A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 DRUHY MĚŘIDEL ETALONY STANOVENÁ MĚŘIDLA CERTIFIKOVANÉ A NECERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MĚŘIDLA INFORMAČNÍ MĚŘIDLA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz 41. Konference ČKS Ing. Jiří Kuba ÚVOD Stav projednávaných právních předpisů v metrologii. Zákon č. 155/2010 Sb., který obsahuje významnou novelu zákona o metrologii (SKS,..), ve sbírce zákonů

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6. P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

60 let zkoušení v SZZPLS

60 let zkoušení v SZZPLS STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. 60 let zkoušení v SZZPLS Seminář s diskusí Homologace a typové schvalování zemědělských a lesnických vozidel k provozu na pozemních

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

Zápis z 3. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO)

Zápis z 3. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Zápis z 3. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Datum a čas konání: 10. června 2003, 9:00 hod Místo jednání: MPO, velká zasedací místnost Praha 1, Politických vězňů 20 Přítomni: dle presenční

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové,

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro vynakládání

Více

Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO)

Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Datum a čas konání: 25. března 2003, 9:00 hod Místo jednání: ÚNMZ, velká zasedací místnost Praha 2, Gorazdova 24 Přítomni: dle presenční

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008 Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu Naše č.j. Vyřizuje: Linka: E-mail: Praha dne: 188/09/ČIAO Ing. M. Badal 501 badalm@cai.cz 22.1.2009 Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1.7.2013 Postupy subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR),

Více

Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání

Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří lrutar@cmi.cz 3. dubna 2012 +420602527025 Obecně: Ve smyslu 16 zákona

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv Page 1 of 6 Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA METROLOGIE...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA cena elektřiny odvíjí od spotřeby změřené elektroměrem zboží v obchodě se váží na vahách prodejce čas od času seřizujeme a tedy kalibrujeme své hodiny při

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více