ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY"

Transkript

1 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Místo zasedání: Guarant International, Opletalova 22, Praha 1 Datum: 22. září 2010, 14:00 Přítomní členové výboru: Truhlář, Uhlíř, Mathauser, Janota, Dostál, Doleček (zastupující Slezáka), Šeblová, Dizon, Dlask, Kasal, Škulec Sekretariát ČRR: Králová (Guarant International) Omluveni: Gřegoř, Drábková, Černý Poznámka: Všechna jména jsou v zápise uváděna bez titulů. 1. Informace o registraci ČRR o. s. V průběhu letních prázdnin proběhla úspěšně registrace ČRR o. s. na Ministerstvu vnitra, získáno IČO ( ). Sekretariát ERC i předseda ERC byli o tomto kroku informováni, rovněţ zaslány stanovy ČRR po překladu do anglického jazyka. Všechny podmínky poţadované pro podepsání smlouvy byly splněny. 2. Stanovy Změny stanov budou provedeny ve 3 bodech: a) Individuálním členem ČRR se můţe stát občan České nebo Slovenské republiky b) Předseda a místopředseda jsou voleni členy výbor ČRR na funkční období výboru. c) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň třetina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Změny byly jednohlasně schváleny všemi přítomnými členy výboru. 3. Organizační struktura ČRR Dlask jmenován vedením Sekce intenzivní medicíny České pediatrické společnosti zástupcem této společnosti ve výboru ČRR a nahradil tak Šaška. Slezák z osobních důvodů delegoval Dolečka zastupováním na jednání výboru, další spolupráce bude dojednána dodatečně. Stránka 1

2 4. Pracovní skupiny Výborem schválen vznik pracovních skupin a zvoleni členové výboru, zodpovědní za chod kaţdé z nich: MANAGEMENT KURZŮ ČRR Dizon vedoucí pracovní skupiny, Králová PS PRO ZÁKLADNÍ NEODKLADNOU RESUSCITACI A POUŢITÍ AED Uhlíř vedoucí pracovní skupiny, Mathauser PS PRO ROZŠÍŘENOU NEODKLADNOU RESUSCITACI Kasal vedoucí pracovní skupiny, Truhlář, Černý, Gřegoř PS PRO NEODKLADNOU RESUSCITACI U DĚTÍ Dlask vedoucí pracovní skupiny, příp. další člen bude doplněn dodatečně (preferován odborník na neonatologickou péči) PS AKUTNÍ KARDIOLOGIE Janota vedoucí pracovní skupiny, Škulec REGISTRY NEODKLADNÉ RESUSCITACE A AED Škulec vedoucí pracovní skupiny, Smrţová (ZZS Ústeckého kraje) 5. Podpis smlouvy se společností Guarant International Mandátní smlouva vychází s existujících smluv českých lékařských společností. Odměna bude plynout ze získaných sponzorských a z členských příspěvků. Návrh rozpočtu na rok 2011 bude předán všem členům výboru před začátkem příští schůze k oponentuře. 6. Spolupráce s ERC Truhlář a Uhlíř připraví veškeré podklady pro ERC prokazující způsobilost ČRR vykonávat funkci National Council pro ČR. Podklady budou odeslány spolu s Application for Cooperation nutné k uzavření smlouvy o partnerství. Termín poţadovaný ze strany sekretariátu ERC v Bruselu: 28. září 2010, kdy proběhne zasedání Executive Committee. 7. Nové webové stránky ČRR Prověřena moţnost pouţívání všech potenciálně vhodných a dostupných adres pro web ČRR. Po jednáních s dr. Fraňkem (ZZS hlavního města Prahy) bylo domluveno převedení jeho soukromé domény pro potřeby ČRR, za coţ mu výbor vyjadřuje poděkování. Vzhledem k tomu, ţe je webová adresa povaţována za klíčovou pro další fungování a rozvoj společnosti, bude za přenechání domény poskytnuta jedna bezplatná registrace na kurz organizovaný ČRR. K doméně budou vytvořeny ové adresy a (pro komunikaci s výborem). Webové stránky budou plně zprovozněny do včetně formuláře pro online registraci nových členů. Zvolené řešení významně sníţí roční náklady ČRR na tuto činnost. Za obsah webu a grafický design odpovídá Truhlář, technická podpora - Uhlíř. Příspěvky k aktualizaci webu členy výboru budou vítány. Stránka 2

3 8. Kampaň za účelem získání nových členů Výbor odsouhlasil kampaň formou informačního letáku (přikládán jako součást kongresových materiálů na odborných akcích), vyuţití odborných periodik (informaci o vzniku ČRR prostřednictvím časopisů Urgentní medicína a Anesteziologie a intenzivní medicína zajistí po dohodě se šéfredaktory Truhlář), webových stránek a databáze odborných společností, propagačního slidu na webu ČRR ke staţení do prezentací, oslovení lékařských fakult, nemocnic, spolků Českého červeného kříţe, Hasičského záchranného sboru a Horské sluţby (preferován direct mailing Truhlář a Uhlíř připraví k rozeslání Informaci o zaloţení ČRR ). 9. Tisková konference Po zhodnocení všech pozitiv a negativ výbor zamítl návrh na prezentaci vzniku ČRR a informování veřejnosti o způsobech poskytnutí první pomoci formou tiskové konference, zejména z důvodu nerentability vynaloţených nákladů, a odsouhlasil prezentaci činnosti formou osobních kontaktů s ověřenými novináři a redaktory. K představení ČRR ve sdělovacích prostředcích bude vyuţito období zveřejnění nových doporučených postupů koordinaci zajistí Uhlíř, tiskovou zprávu připraví Truhlář. 10. Registrace členů Formuláře na webu s moţností online registrace, výbor odsouhlasil jednohlasně výši členských přípěvků na rok 2011: Lékaři 300 Kč/rok Ostatní 200 Kč/rok Benefity pro členy: Sleva na publikace vydané ve spolupráci s ČRR (15%) Newsletter ČRR (4 x ročně) Osobní certifikát členství v pdf (grafický návrh připraví Guarant ve spolupráci s Truhlářem) Vzhledem k velmi nízké ceně registračních poplatků výbor zamítl poskytování slev na kurzy organizované ČRR. 11. Sponzoring Guarant připraví ve spolupráci s vedením ČRR návrh nabídky pro partnery v kategoriích Generální partner, Hlavní partner a Partner a zahájí jednání o moţnostech sponzoringu ČRR na rok Osobní jednání se zástupci firem proběhnou na Dostálových dnech urgentní medicíny v Ostravě Truhlář, Králová. 12. Časopis Informace o jednání se Šeblovou a Machem za časopis Urgentní medicína. Vydavatel časopisu je ochotný s ČRR úzce spolupracovat. Se změnou grafiky a obsahu časopisu od začátku roku 2011 bude na obálce uvedeno Stránka 3

4 Urgentní medicína je partnerem ČRR. Stránky věnované aktivitám, sdělením a odborným textům ČRR budou k dispozici společnosti v pdf a rozesílány všem členům ČRR v podobě newsletteru. Předběţně domluven prostor o rozsahu 1 aţ 2 stránky / 4x ročně. 13. Guidelines 2010 Nové doporučené postupy budou zveřejněny online 18. října Na příští jednání výboru budou připraveny návrhy rozpočtu dvou moţných variant překladu fulltextu. Po zveřejnění GL bude zahájeno jednání s ERC ohledně moţnosti překladu posterů s algoritmy za překlady budou zodpovědní vedoucí PS, editace a sjednocení výstupů Truhlář. Výuková lekce KPR připravována na 13. PG kurz Sepse a MODS (leden 2011), vyzvaná přednáška o novinkách v KPR vyţádána Drábkovou na Anesteziologické dny Vysočiny v Jihlavě (říjen 2010). 14. Připravované publikace Autorská publikace Resuscitace v Edici intenzivní medicína Černého a Matějoviče připravována v nakladatelství Maxdorf plánované vydání jaro ČRR projevila zájem o spolupráci při tvorbě této knihy, která bude podporována i dalšími společnostmi. Pokud ERC vydá Pocket book s doporučenými postupy, bude zvolen optimální způsob předání informací z této publikace odborné i laické veřejnosti v ČR. 15. Odborné akce na rok 2011 Resuscitace 2011 Pro samostatnou odbornou akci ČRR zvaţována varianta dvoudenní konference v kongresovém hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové v termínu Guarant připraví návrh rozpočtu, dle kterého bude rozhodnuto o konání akce v této podobě nebo přípravě alternativního řešení. Po konzultaci s vedením ČSARIM a ČSIM bude zváţena rovněţ varianta připojení symposia ČRR k některému z jiţ existujících tradičních kongresů z důvodu vysokého rizika nevyrovnaného rozpočtu nebo neúměrně vysokých registračních poplatků při samostatné akci. ALS Provider Course Databáze českých absolventů kurzů ERC: ALS Provider, Instructor Potential, Instructor Candidate poţadavek na sekretariát ERC Zajištění výuky nutné zahraničními instruktory (např. Velká Británie, Malta, Maďarsko) Úhrada cestovních nákladů, ubytování, stravování Maximální počet účastníků kurzu: 32 Počet instruktorů: 10 (z toho 50% můţe být ICs) Definované prostorové a technické poţadavky Stránka 4

5 Termíny budou směřovány ke kongresům ČSIM a/nebo ČSARIM, jaro a podzim 2011, Praha Poţadavky: 4 místnosti na praktickou výuku, 1 místnost pro přednášky, 1 místnost pro instruktorský tým (celkem 6 místností) mail zástupcům obou společností o snaze pořádání tohoto kurzu v ČR Evropský kongres ERC Výbor souhlasí s nabídnutím kandidatury Prahy jako místa konání některého z budoucích evropských kongresů ERC. 16. Projekt Registr AED Vzorový projekt: Přednáška na Dostálových dnech optimálním řešením propojení databáze přístrojů se SW operačních středisek ZZS Seznamy veřejných instalací a pouţití AED v praxi 17. Projekt Registr KPR Vzorový projekt: American Heart Association V ČR zatím neexistuje registr poskytující informace o provedených úkonech spojených s KPR ani sledující systematicky základní parametry Výbor na příštím zasedání projedná obsah databází a účelnost jednotlivých řešení Příští jednání výboru ČRR se bude konat v 10:00 hodin v sídle společnosti Guarant International, Opletalova 22, Praha 1 (garáţe Opletalova přes ulici, otevřeno nonstop). Zápis doplnil a zkontroloval: Truhlář V Praze dne 22. září 2010 Stránka 5

6 Příloha č. 1: Prezenční listina Stránka 6

7 Příloha č. 2: Informační leták ČRR Stránka 7

ZÁPIS Č.j. 2012/06/09

ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 Ze schůze u České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 6. září 2012; 10.00 14.30; Guarant, Opletalova 22, Praha 1 Přítomni (bez titulů): Omluveni:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Zápis z 3. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 29.9. 2010 v Brně

Zápis z 3. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 29.9. 2010 v Brně 1(5) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 3. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 29.9. 2010 v Brně

Více

Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012

Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012 Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012 Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Nalos, Horáček, Drábková, Kozlík, Mixa, Chytra, Šturma, Dostál, Šrámek, Herold, Černý, Kasal, Novák Omluveni: Březina Hosté: Mrozek,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně Přítomni:

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více