ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda"

Transkript

1

2 ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití fan-coil ) Venkovní jednotka (typ) Tepelný výkon Topení (kw) Chlazení (kw) Topení (COP) Ú innost Chlazení (EER) Rozm ry VxŠxH (mm) Hlu nost (db/1m) P íkon / Jmen. proud Topení (kw / A) Chlazení (kw / A) Cena venk. jedn. K bez DPH Tepelné erpadlo HWS-802H-E HWS-1102H-E 8,0 11,2 6,0 10,0 4,08 4,66 2,13 3,52 890x900x x900x ,96 / 8,6 2,13 / 9,4 1f / 230V 1f / 230V 2,40 / 10,5 3,52 / 15,3 1f / 230V 1f / 230V 3,15 / 13,7 4,08 / 17,9 HWS-1402H-E 14,0 11,0 4,45 4, x900x f / 230V 1f / 230V * COP p i výkonu 100%, A7W35, ΔT=5 C ("Coeficient of Performance" - koeficient využití p íkonu v režimu topení) EER p i výkonu 100%, A35W18, ΔT=5 C ("Energy Eficiency Rating" - koeficient energetické ú innosti v režimu chlazení) , , ,- ESTIA Vnit ní jednotky (Hydro-box) Kompaktní provedení "jako kotel" Elektrické p ídavné topení Provozní teploty výstupu Topení: C Chlazení: C ízení dvou teplotních zón + TUV Speciální kabelový LCD ovlada (sou ástí jednotky) Ovlada lze p emístit nebo p idat druhý Hydro-box (vnit ní jednotka) Kompatibilní s venkovní jednotkou Rozm ry VxŠxH (mm) Elektrické záložní topení specifikace proud Cena vnit ní jedn. K bez DPH Tepelné erpadlo HWS-802XWHM3-E 925x525x355 3 kw; 1 fáze; 1x230V 1 x 13 A ,- HWS-802H-E (8,0kW/6,0kW) HWS-802XWHT6-E 925x525x355 6 kw; 2 fáze; 2x230V 2 x 13 A ,- HWS-1402XWHM3-E 925x525x355 3 kw; 1 fáze; 1x230V 1 x 13 A ,- HWS-1102H-E (11,2/10,0kW) HWS-1402XWHT6-E - 925x525x kW; 2fáze; 2x230V230V 2 x 13 A ,- HWS-1402H-E (14,0/11,0kW) HWS-1402XWHT9-E 925x525x355 9 kw; 3 fáze; 3x230V 3 x 13 A ,- Strana 2

3 ESTIA Zásobník TUV Materiál nerez + p nová izolace Elektrické topení TUV 2,75 kw Integrovaný teplotní sezor ESTIA Optimalizace oh evu a p enosu tepla Bezpe nostní termostat proti p eh átí Zásobník TUV (typové ozna ení) Objem TUV (litry) Max. teplota vody ( C) Výška (mm) Rozm ry zásobníku Pr m r (mm) Materiál ( - ) Elektrické topení zásobníku P íkon (kw) Proud (A) Napájení (fáze/v) Cena zásobníku K bez DPH Zásobník TUV HWS-1501CSHM3-E C ,- HWS-2101CSHM3-E C Nerez 2,75 kw 12 A 1-fáze 230V ,- HWS-3001CSHM3-E C ,- ESTIA P íslušenství Typ p íslušenství Popis funkce p íslušenství (možnost použití více rozhraní sou asn podle požadovaných externích vstup a výstup ) Cena za kus K bez DPH TBC-PCM03E Rozhraní pro externí vstupy (ovládání p es beznap ové kontakty) Vstup - požadavek od dálkového ovládání na zapnutí/vypnutí ON/OFF 2 100,- Vstup - požadavek od externího pokojového termostatu (topit/chladit) TBC-PCIN3E Vstup - požadavek od termostatu TUV externího zásobníku TUV Rozhraní pro externí výstupy (signalizace beznap ovými kontakty) Povel pro zapnutí externího zdroje tepla (zapnutí nap. jiného kotle) Použití pro hlášení a signalizaci provozních stav : Signalizace hlášení poruchy Signalizace pr b hu odmrazování venkovní jednotky Signalizace provozu za ízení (provoz kompresoru) 2 800,- Senzor Teplotní idlo pro zásobník TUV jiného výrobce 1 200,- Podmínky m ení výkonových parametr : Topení: Venkovní teplota 7 C ST, 6 C MT, teplota na výstupu 35 C, Δ T = 5 C Chlazení: Venkovní teplota 35 C ST, teplota na výstupu 18 C, Δ T = 5 C Délky rozvod : Délka 7,5 m, bez p evýšení mezi vnit ní a venkovní jednotkou Hladina akustického tlaku: M eno ve vzdálenosti 1 metr od venkovní jednotky Strana 3

4 ESTIA Základní informace UPOZORN NÍ! Následující informace nenahrazují Návod k instalaci a slouží pouze jako vodítko pro návrh instalace a shrnutí základních informací pro montáž tepelného erpadla Toshiba ESTIA. Základní typy instalací P íkon / Jmen. proud Strana 4

5 Teplotní výkonové k ivky Parametry k ivek a dimenzování -m eno p i 100% výkonu, v etn odtávání, p i stálé venkovní teplot a teplot na výstupu -za ízení vybírejte dle tepelných ztrát objektu p i výpo tové okolní teplot (dle projektu) -sou et výkonu tepelného erpadla a pomocného elektrického kéh topení musí pokrýt celkovou pot ebu tepla (nap. p i -12 C, resp. p i -15 C) - koncová za ízení (radiátory, podlahové topení) musí být dimenzována na požadovaný výkon dle uvažované teploty topné vody na výstupu kw HWS-802H-E 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0-20 C -15 C -7 C -2 C 2 C 7 C 12 C 15 C 20 C kw 20,0 HWS-1102H-E kw 22,5 HWS-1402H-E 17,5 20,0 15,0 12,5 17,5 15,0 12,5 10,0 10,0 75 7,5 7,5 5,0-20 C -15 C -7 C -2 C 2 C 7 C 12 C 15 C 20 C 5,0-20 C -15 C -7 C -2 C 2 C 7 C 12 C 15 C 20 C Instalace a montáž Odstupy a umíst ní Rozvody chladiva mezi venkovní jednotkou a Hydro-boxem Venkovní jednotka Pr m ry rozvod Cu: - kapalina 10x1 mm - plyn 16x1 mm min 75 min 56 min venkovní jednotku umíst ním nevystavujte nadm rn nep íznivým pov trnostním podmínkám. -p i umíst ní dodržte minimální odstupy po stranách za ízení (nad za ízením min.150 mm). -umíst ní min. 30 cm nad terénem, resp. dle obvyklé výšky sn hové pokrývky. Max. délka potrubí: 30 m Max. p evýšení: 30 m P edpln ní R410A: do 30 m délky potrubí Hydro-box Rozte upev ovacích c prvk 380 Montážní postup dle EN 378 1) Tlaková zkouška - po p ipojení rozvod natlakujte systém dusíkem N2 na tlak 4,15 MPa na dobu min. 30 min (Provozní tlak až 3,5 MPa!) min ) Test podtlakem - zvakuujte rozvody na technické vakuum - 270Pa a ov te podtlak po dobu 30min/2h. 3) Napušt ní otopného systému 4) Otev ení ventil venkovní jednotky (p edpln ní na maximální délku rozvod ) min 96 min 19 min 66 min 95 Strana 5

6 Ob hová erpadla - charakteristiky Musí být zaru en minimální pr tok topné vody Hydro-boxem! (nap. by-pass u radiátor s termostatickou hlavicí) Pokud hlída pr toku zjistí nižší pr tok než minimální, jednotka se odstaví a nahlásí poruchu. Charakteristika erpadla HWS-802XWH (8kW) (Minimální pr tok 13l/min) Charakteristika erpadla HWS-1402XWH (11kW, 14 kw) (Minimální pr tok 17,5 l/min) Otopný systém - p ipojení Hydro-boxu Zásobník TUV - p ipojení Výstup TUV Expanzní nádoba (dle pot eby) min. 20 mm 5/4" Zp tný ventil (klapka) Reduk ní ventil Pojiš ov. ventil max. 7 Bar Odtok do odpadu P ívod studené vody nap.: Filterball Vstup topné vody Výstup topné vody - p ipojení topné vody a TUV: ¾ nebo 22 mm - pojiš ovací ventil zásobníku max. 7 bar - vstup a výstup hydro-boxu: 5/4 - reduk ní ventil na vstupu (p ed pojiš ovacím ventilem) - instalujte filtr na vstup do Hydro-boxu - pro eliminaci tlakových ráz potrubí TUV - p ed Hydro-box osa te dva kulové kohouty doporu ujeme instalovat expanzní nádobu. - pamatujte na dopl ovací (vypoušt cí) kohout - NEPOUŽÍVEJTE k napojení pozinkované potrubí! Expanzní nádoba - dimenzování Elektrický topný kabel (doporu ení) Expanzní nádoba Hydro-boxu má objem 12 l, což posta uje pro topný systém o objemu cca 210 litr (v etn objemu radiátor!). U v tších systém je nutné osadit odpovídající p ídavnou expanzi. P i instalaci v extrémních podmínkách doporu ujeme instalaci elektrického topného kabelu proti namrzání odvodu kondenzátu z venkovní jednotky. - doporu ený výkon 60W (nap. délka 1,5 m á 40W/m) L N Strana 6 Jišt ní Termostat Topný lánek Napojení v etn podružného jišt ní z hlavního p ívodu!

7 Schéma komunika ního zapojení Teplotní idlo TUV Schéma silového zapojení Specifikace kabel a jišt ní Specifikace p ívodu P ívod venkovní jednotky Napájení Jmenovitý proud Jisti Pr ez kabelu 8 kw ~ 230V 50 Hz 1F 9,4 A 20 A 3 x 4,0 mm2 11 kw ~ 230V 50 Hz 1F 15,3 A 25 A 3 x 4,0 mm2 14 kw ~ 230V 50 Hz 1F 17,9 A 25 A 3 x 4,0 mm2 Propojení venk. jednotka - Hydro-box x 1,5 mm2 P ívod záložního 3 kw ~ 230V 50 Hz 1F 13 A 16 A 3 x 2,5 mm2 elektrotopení Hydro- 6kW ~ 400V 50 Hz 2F 2x13 A 2x16A+N 5x25mm2 2,5 boxu 9 kw ~ 400V 50 Hz 3F 3x13 A 3 x 16 A + N 5 x 2,5 mm2 P ívod el. oh evu zásobníku TUV do Hydro-boxu ~ 230V 50 Hz 1F 15 A 16 A 3 x 2,5 mm2 z Hydro-boxu do zásob. TUV - 12 A - 3 x 2,5 mm2 Stana 7

8

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00)

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) DIVtop C 32 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, P e t te si pozorn upozorn

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

4. Technické parametry NIBE SPLIT 8 5. Energetické parametry NIBE SPLIT 10 5.2 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 10-12 10

4. Technické parametry NIBE SPLIT 8 5. Energetické parametry NIBE SPLIT 10 5.2 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 10-12 10 PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT ACVM270, 270,AMS AMS0-8, 0-8,22 ACVM m m m m m m m m 0 m 0 m 0 m 0 m 270,0-8, AMS2

Více

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2 I TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL Kvalita především Základní filozofií výrobce zařízení TOSHIBA je neustálé zvyšování kvality a hledání, a aplikace

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A. PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi. 2-trubkové a 3-trubkové modulární VRF systémy

CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A. PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi. 2-trubkové a 3-trubkové modulární VRF systémy CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A 2-trubkové a 3-trubkové modulární systémy PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR. Řešení přívodu čerstvého vzduchu

2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR. Řešení přívodu čerstvého vzduchu 2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR Řešení přívodu čerstvého vzduchu Řešení přívodu čerstvého vzduchu 2 I TOSHIBA ČERSTVÝ, ZDRAVÝ a SVĚŽÍ VZDUCH klíč k vyšší kvalitě života Po celém světě se hledá řešení problému

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL pro byty, rodinné domy a kanceláře LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM VYDÁNÍ 1. DUBNA

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy CGG-2-18/24 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 2 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 5 3 Konstrukce kotle 4 Konstrukce kotle manostat vzduchu spalinový ventilátor s reguláciou otáčok zberač spalín

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

OBSAH. Vážení zákazníci, dostává se vám do rukou doplněk letošní Projektové dokumentace, který je zaměřen

OBSAH. Vážení zákazníci, dostává se vám do rukou doplněk letošní Projektové dokumentace, který je zaměřen Vážení zákazníci, dostává se vám do rukou doplněk letošní Projektové dokumentace, který je zaměřen na novinku s názvem MULTI V IV Tepelné čerpadlo. Tato zařízení, označovaná též jako 4.generace MULTI V,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více