Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport."

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

2 ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POTŘEBA A CHARAKTER STRATEGICKÉHO PLÁNU METODIKA ZPRACOVÁNÍ... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA ZÁKLADNÍ PROFIL MĚSTA DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ REKREACE A CESTOVNÍ RUCH HISTORICKÉ DĚDICTVÍ A KULTURA... 5 VIZE MĚSTA JÍLOVÉHO U PRAHY... 6 SWOT ANALÝZA... 7 OBLASTI ŘEŠENÍ A STRATEGICKÉ CÍLE DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Záměr: Snížení intenzity dopravy přes město Záměr: Zlepšení bezpečnosti dopravy ve městě a podmínek pro chodce Záměr: Zlepšení dostupnosti centra města Záměr: Zlepšení technické infrastruktury města TURISTIKA, KULTURA, HISTORIE A SPORT (RODINNÁ TURISTIKA, ZÁBAVA A SPORT) Záměr: Zlepšení vzhledu města Záměr: Zatraktivnění města pro turisty a návštěvníky LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ Záměr: Zvýšení kapacity a modernizace předškolních zařízení města Záměr: Zajištění dostatečné kapacity pro vzdělávání a sport Záměr: Zlepšení aktivit občanské společnosti OBČANSKÁ VYBAVENOST, BYDLENÍ A PODNIKÁNÍ Záměr: Podpora bydlení, rozšiřování služeb pro občany Záměr: Podpora vybavenosti a živnostenského podnikání Záměr: Zajištění důstojné péče o seniory REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE ŘÍZENÍ REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA JÍLOVÉHO U PRAHY Organizační zajištění Financování a finanční řízení realizace Strategického plánu rozvoje ROZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NUTNÝ PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU PŘÍLOHA 1 - SITUAČNÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA - PROFIL MĚSTA ZÁKLADNÍ PROFIL MĚSTA DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ REKREACE A CESTOVNÍ RUCH HISTORICKÉ DĚDICTVÍ A KULTURA... 8 PŘÍLOHA 2: MAPA PŘÁNÍ PŘÍLOHA 3: SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK PŘÍLOHA 4: ČASOVÝ PLÁN CÍLŮ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA DO ROKU 2013

3 Úvod Úvod 1. Úvodní slovo starosty Město Jílové u Prahy dosud nemělo vytvořený plán svého rozvoje, který by obsahoval záměry samosprávy města a stanovoval směr, kterým se bude město v následujících letech ubírat. Občané města mají právo znát záměry samosprávy, kterou si zvolili ve svobodných komunálních volbách koncem roku 2006, po kterých jsem stanul v čele města jako starosta. Budoucnost města může být nejistá jen tehdy, pokud si jeho samospráva nestanoví cíle a priority a nebude ho řídit tak, aby co nejvíce využila příležitostí, které město má k jeho rozvoji a rozkvětu ku prospěchu všech jeho obyvatel i návštěvníků. Strategický plán je dokument užitečný pro každého, kdo chce znát záměry samosprávy a je také výhodou při zpracovávání žádostí na čerpání různých dotací zejména z Evropské unie. Realizace plánu rozvoje nám umožní lépe využívat prostředky města, zlepšovat kvalitu života v něm a lépe řídit jeho rozvoj. Z tohoto dokumentu se dozvíte, že chceme vycházet z historie města, jeho královského původu a přírodního bohatství, které naše město obklopuje. Chceme, aby naše město deklarovalo svůj jedinečný původ, postavení i záměry, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Byli bychom rádi, kdyby byl každý jílovský občan na své město hrdý a aby se k nám každý host rád vracel. Město Jílové u Prahy je jedinečné, plné krás a já věřím, že také plné lidí, kteří to cítí podobně jako já a budou ochotni pomáhat realizovat náročné cíle, které jsme si před sebe postavili a v jejichž splnění pevně věřím. Ing. Ladislav Čmelík 1

4 Úvod 2. Potřeba a charakter strategického plánu Strategický plán rozvoje města Jílového u Prahy (též SPROM) je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje města. Je zde deklarována vize města, která je všeobecnou dohodou o jeho budoucnosti. Na základě analýz definuje cíle města a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními prostředky rozpočtu města včetně účelného čerpání prostředků z fondů EU. Strategický plán rozvoje města vychází z celostátních koncepcí, jako je Národní rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje ČR. Strategický plán rozvoje města reflektuje především na slabé stránky ROP NUTS 2 Střední Čechy a snaží se zlepšit situaci města, které je součástí NUTS 2 Střední Čechy. Základním východiskem se však stal především schválený Národní strategický referenční rámec a strategické dokumenty a vize vyššího územního samosprávného celku - Středočeského kraje, který si předsevzal, že: Bude dynamicky se rozvíjejícím, ekonomicky výkonným a konkurenceschopným regionem se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu a na sousední regiony, při respektování různorodosti přírodních, historických, sociálních, kulturních a ekonomických podmínek jednotlivých částí kraje a při vyváženém rozvoji městských, příměstských i venkovních oblastí. Středočeský kraj bude regionem s rozvíjející se ekonomikou a rostoucí životní úrovní svých obyvatel. V rámci rozvoje kraje bude aktivně, efektivně a v souladu s principy udržitelného rozvoje využíván a rozvíjen potenciál a zdroje kraje. Středočeský kraj má potenciál atraktivního místa pro život, bydlení, zaměstnání, podnikání, rekreaci a cestovní ruch, zejména díky kvalitnímu životnímu prostředí, dobré dopravní obslužnosti, kvalitní infrastruktuře, službám a pracovním příležitostem. Město Jílové u Prahy do plánů Středočeského kraje svou strategií rozvoje skvěle zapadá. 2

5 Úvod 3. Metodika zpracování Strategický plán rozvoje města Jílového u Prahy byl připraven ve spolupráci členů zastupitelstva města včele se starostou města, komise pro rozvoj města, pracovníků městského úřadu a společností Regionservis s.r.o., která se specializuje na rozvoj samospráv. Hlavním konzultantem byl Ing. Luděk Tesař, dlouholetý zaměstnanec Ministerstva financí a Úřadu vlády ČR. Práce byly zahájeny na pracovním semináři 21. května 2007, kterého se zúčastnila většina zastupitelů, členové komise pro rozvoj města a vedoucí odborů městského úřadu. Přípravě plánu se dále věnovalo jednání rozšířené rady města a mnoho pracovních schůzek se uskutečnilo se starostou města a některými radními. Východiskem pro práce bylo definování výchozího stavu města (profilu města). V každé oblasti byl zhodnocen současný stav a vymezeny základní závěry a trendy vývoje v posledních letech. Bylo upuštěno od klasického dotazníkového šetření u obyvatel města, které je v podobných případech sice běžné, ale má malou vypovídací hodnotu. Zpracovatelé proto volili pro vytvoření Strategického plánu rozvoje města efektivnější formu, kterou byla těsná spolupráce především s volenými zástupci města a představiteli veřejných zájmových skupin města. Následně byla volena klasická konstrukce tvorby Strategického plánu rozvoje města s cílem co nejvíce zmapovat příležitosti rozvoje města, jeho ohrožení, silné i slabé stránky (tzv. SWOT analýza) a dobrat se ke konkrétním strategickým cílům směřujícím k realizaci vize. Jednání asi čtyřicetičlenné pracovní skupiny, složené ze zastupitelů, vybraných pracovníků MěÚ, zástupců spolků, osadních výborů a členů odborných komisí rady města, architekta a projektanta se nad SWOT analýzou sešlo v prostorách SOÚ potravinářského. Dle výsledků SWOT analýzy byly voleny takové strategické cíle, které jsou s ohledem na reálné možnosti města klíčové pro zpracovávání akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu realizace celé strategie rozvoje města. Pro stanovení dalších prací bylo nutné definovat vizi města, tedy nejobecnější formu přání toho, jaké by město Jílové u Prahy mělo být v dlouhodobém horizontu 15 až 20 let. Vize města byla sestavena dle mapy přání, kterou vypracovali na svém jednání volení zástupci samosprávy města se zástupci veřejnosti a zaměstnanců městského úřadu. Popsaným postupem město dosáhlo maximálního efektu s důrazem na praktické využití dokumentu a potenciálu rozvoje města Jílového u Prahy. Bylo důsledně dbáno, aby celý dokument navazoval na strategické dokumenty vyššího územně samosprávného celku, Středočeského kraje. 3

6 Závěry ze situační analýzy současného stavu města Závěry ze situační analýzy současného stavu města 1. Základní profil města blízkost hlavního města Prahy mírně stoupající počet obyvatel zpomalení bytové výstavby v posledních letech větší počet objektů individuální rekreace než trvale obydlených objektů na území města Jílové u Prahy obec s pověřeným obecním úřadem, stavebním a matričním úřadem a dalšími službami členství města v Místní akční skupině Posázaví (též MAS Posázaví ), ve sdružení obcí Posázavská cyklostezka (č.19), ve Svazku obcí pro dopravu v pražském jižním regionu město je členem Svazu měst a obcí ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jílové u Prahy má dvě partnerská města Holzgerlingen (Německo) a Peschici (Itálie) 2. Doprava a technická infrastruktura velmi špatný stav silnic v majetku kraje ( silnice II. a III. třídy) nedobrý stav místních komunikací a chodníků silné zatížení páteřní komunikace města i celého silničního spojení na Prahu napojení všech místních částí na Pražskou integrovanou dopravu historická železniční trať s využitím zejména pro rekreační dopravu na veřejný vodovod nejsou napojeny všechny místní části města špatný stav některých úseků stávajícího veřejného vodovodu, zejména na Radlíku rekonstruovaná čistírna odpadních vod Jílové u Prahy s dostatečnou kapacitou splašková kanalizace je pouze na území místní části Jílové u Prahy na Radlíku je nově vybudována přečerpávací stanice pod lokalitou U Ručiček, která je pomocí tlakové kanalizace napojena na hlavní splaškovou kanalizační síť ve městě a umožní tak odkanalizování celé této místní části včetně nové zástavby město vlastní skládku tuhých komunálních odpadů ( pronajata na 6 let soukr. firmě) 3. Místní ekonomika a podnikání vysoký počet podnikatelských subjektů, zejména fyzických osob malý počet firem (společností) s počtem zaměstnanců nad 20 osob malé využívání tradičních slavností (posvícení, trhy místních produktů, chovatelů, apod.) převážná část práceschopných obyvatel dojíždí za prací do Prahy nízká míra nezaměstnanosti rozpočet města se stabilními daňovými příjmy a relativně nízkými dotacemi vysoký podíl běžných výdajů v neprospěch kapitálových výdajů rozpočtu města 4

7 Závěry ze situační analýzy současného stavu města 4. Veřejné služby a volnočasové aktivity plně vytížená kapacita stávajících mateřských škol základní škola s malou kapacitní rezervou, bez zázemí pro odborné předměty areál základní školy s nedokončeným zázemím pro sportovní i volnočasové aktivity dětí a mládeže existence různých spolků a občanských sdružení problémy s údržbou a rozvojem majetku spolků, který je využíván pro veřejně prospěšnou činnost a pro neorganizované členy 5. Životní prostředí a zemědělství oblast s dobře zachovaným životním prostředím velké množství chat na celém území obce městská zeleň zanedbané parky v historickém středu města a za muzeem na území města několik významných krajinných prvků zdravé lesy v okolí města vhodný prostor pro rekreaci a turistické i sportovní aktivity extenzivní zemědělství spojené s údržbou kulturní krajiny 6. Rekreace a cestovní ruch Jílové u Prahy - tradiční centrum přípražské rekreační oblasti východisko turistických cest, možné nástupní místo Posázavské cyklotrasy č.19 chybí propojení cyklotras s hlavním městem Prahou (napojení na MHD) vodácké využití řeky Sázavy přístupné v lokalitě Žampach kromě řeky Sázavy není ve městě vhodná lokalita pro přírodní koupání rozhledna na kopci Pepř přístupná veřejnosti existence vyhlídkových tras pro pěší turistiku v okolí města Chotouňský potok není v dobrém stavu, voda je znečištěná splašky znečištěná a zanedbaná vodní nádrž Hacák v Borku chybí dostatečná veřejná i podnikatelská infrastruktura pro návštěvníky města nedostatečná propagace města a možných aktivit v jeho okolí 7. Historické dědictví a kultura Jílové u Prahy královské zlatohorní město s bohatou historií Městská památková zóna s jedinečnou urbanistickou skladbou a památkově chráněnými objekty další památkové objekty i mimo soustředěnou zástavbu města Kulturní centrum radnice sál pro pořádání koncertů, představení a kroužků pro děti tradice a historie města nejsou dostatečně využívány k účinné propagaci a hospodářskému růstu tradiční kulturní akce - Dny evropského dědictví (EHD), Jílovské zpívání (sbory) Regionální muzeum se specializací na těžbu zlata v Čechách a historii trampingu, zpřístupněné zlatorudné štoly, pravidelné předváděcí dny a tématické výstavy 5

8 Vize města Jílového u Prahy Vize města Jílového u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Malebné městečko je zasazené v překrásné krajině a nabízí zároveň příjemné bydlení a rekreaci. 6

9 SWOT analýza SWOT analýza Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí města, které bude potřeba řešit. SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH Blízkost Prahy Dobrá dostupnost (MHD) Příroda kolem Historie města (zlato, doly) Historicko-kulturní potenciál Bohatá spolková činnost Urbanistické kvality města Aktivní samospráva Perspektivní personální obsazení úřadu Existence platného Územního plánu města Areál školy s potenciálem rozvoje Knihovna, regionální muzeum Kulturní centrum města - nabídka kulturních akcí, kroužků pro děti a div. představení Historické náměstí Nízká nezaměstnanost Město disponuje skládkou tuhých komunálních odpadů SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS Málo služeb pro občany a návštěvníky Špatný stav chodníků a komunikací Neexistující obchvat města (chybí možnost objížďky) Stávající silnice jsou přetížené Budovy ve špatném stavu (hlavně u průtahu městem Pražská, Nádražní) Chaty velké množství (rušivý element v krajině, problémy s likvidací odpadů) Finance nízké příjmy města Pracovní příležitosti málo v místě Ubytovací kapacity málo Občanská vybavenost chybí nová Nevhodné umístění průmyslových zón v platném územním plánu Inženýrské sítě špatný stav zejména v osadách, kde chybí vodovod, plyn, kanalizace Propagace města slabá, málo účinná Chybí efektivní Informační centrum města Majetkoprávní vztahy nevyjasněné, brání rozvoji (např. pozemky pod školkou, pod kotelnou na sídlišti, v parku za muzeem). Chybí pravidelné akce (trhy, festivaly...) Parkovací plochy absolutní nedostatek Neexistence technických služeb města (firma založená městem pro správu jeho majetku) Špatné nebo neexistující místní značení Skládka TKO pronajata soukromé firmě Nedostatek pozemků v majetku města vhodných pro realizaci cílů SPROM 7

10 SWOT analýza PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY Zlepšení dostupnosti města výhody dálnice D3 oprava komunikací v majetku kraje Jílové = startovní bod pro rodinnou zábavu všech věkových kategorií Rodinné aktivity (město pro rodinu) Rozvoj služeb v turistice = pracovní příležitosti Rozvoj areálu ZŠ využití pro rekreaci, turistiku, volnočasové aktivity a sport Pozitivní migrace co do počtu i struktury (příliv mladé generace - rodin) Spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty v regionu Sportovní vyžití Využití potenciálu krajiny Zlepšení marketinku a propagace města historická jedinečnost zlatohorní město rodinná zábava a sport Zvýšit servis spojený s bydlením Posázavský Pacifik obnova a využití, napojení turistických tras a cyklostezek (spojení s městem) Vyčištění Chotouňského potoka a úprava vodní nádrže Hacák v Borku ke koupání OHROŽENÍ/THREAT Následky stavby a provozu dálnice D3 ohrožení krajiny nadmíra dopravy Závislost města pouze na turistice sezónnost Následky důlní činnosti Neřízený urbanismus nevhodná zástavba k bydlení Zanedbání technické infrastruktury Nárůst kriminality Špatná dopravní dostupnost ještě vyšší přetížení současných, již nyní nedostačujících komunikací Nedostatek pracovních příležitostí ve městě (vliv. Prahy) 8

11 Oblasti řešení a strategické cíle Oblasti řešení a strategické cíle Základní priority města Jílového u Prahy jsou turistika, občanská vybavenost a důraz na historii a přírodní krásy. Město má v plánu v první řadě řešit nedobrou dopravní infrastrukturu a rekonstrukci historického náměstí. Přetíženost dopravy vedoucí přes střed města a jeho historické náměstí nadměrně obtěžuje obyvatele a návštěvníky, škodí turistickému ruchu, kazí historický ráz města a poškozuje historické stavby. Město se rozhodlo řešit své záměry postupnou realizací dílčích cílů a opatření při využití vícezdrojového financování. Zapojeny budou nejen finanční zdroje města, ale také finance státu, Evropské unie a také soukromé finanční prostředky podnikatelských subjektů s možností zhodnotit investice samotných obyvatel města. 1. Doprava a technická infrastruktura 1.1. Záměr: Snížení intenzity dopravy přes město Cíl: Výstavba obchvatu města I. Etapa: Radlík Lázně P: TR: Zdroje: město, kraj II. Etapa: Lázně Kabáty P: TR: Zdroje: ŘSD Záměr: Zlepšení bezpečnosti dopravy ve městě a podmínek pro chodce Cíl: Zlepšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů ve městě Projekt Bezpečná doprava v Jílovém Provést analýzu současné dopravní situace města a připravit plán koncepčního řešení s cílem zklidnit dopravu a zlepšit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů ve městě, zejména v dopravně nejvíce zatížených lokalitách. Zohlednit turistické trasy a stezky. Velmi citlivě projekt provázat s rekonstrukcí náměstí. Město co nejvíce otevřít pěším, zejména na trasách za zajímavostmi a službami ve městě. Nutná je logistická provázanost potřeb obyvatel města a návštěvníků. Chodci i cyklisté musí cítit, že jsou vítáni a automobilový provoz je nutné zlo. Klást důraz na historický koncept středu města a technické úpravy navrhovat citlivě s propojením moderní techniky s estetikou. Připravit návrhy rekonstrukcí nejfrekventovanějších ulic, komunikací a chodníků. Výsledkem by měl být projekt Bezpečná doprava v Jílovém obsahující nejen cílový stav, ale také návrhy řešení objezdů v průběhu rekonstrukce. P: TR: Zdroje: město, kraj Cíl: Rekonstrukce a výstavba místních komunikací Dostavba komunikací v připojených osadách P: 2009 TR: Zdroje: EU, město, kraj 1 Ředitelství silnic a dálnic 9

12 Rekonstrukce ulice Pražská P: 2007 TR: Zdroje: kraj + město 1.3. Záměr: Zlepšení dostupnosti centra města Oblasti řešení a strategické cíle Cíl: Vybudování cca 300 parkovacích míst v dosahu centra I. Etapa: Vybudování 18 parkovacích míst v ulici Pod Mincovnou P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město II. Etapa: vybudování 150 parkovacích míst v tzv. Centrálním turistickém místu (viz projekt Centrální turistické místo Jílové u Prahy, kapitola ) Vybudování přehledného dopravního značení o možnostech parkování ve městě P: průběžně TR: průběžně Zdroje: město Cíl: Zajištění dopravních spojů navazujících na turistické trasy a stezky Podpora revitalizace historické železniční trati Posázavský Pacifik P: 2007 TR: Zdroje: EU + MAS Posázaví Lepší dopravní spojení s Prahou pro turisty, cyklisty i lyžaře Zaměřit se na dvě oblasti: 1.zvýšení četnosti autobusových spojů s návazností na metro (vzhledem k turistice řešit víkendy a informovanost turistů o spojích) 2.rozšíření technických možností přepravy kol, lyží v MHD apod. P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město + D P Hl.m. Praha Cíl: Propojení cyklistických stezek s Hl. m. Prahou Napojení cyklostezek v Jílovém u Prahy na cyklostezky v Praze P: TR: Zdroje: město + kraj + MAS Posázaví Cíl: Zlepšení dopravního spojení centra města s vlakovým nádražím v Borku a v Lukách p. Medníkem Vybudování autobusové zastávky - Luka pod Medníkem, vlakové nádraží P: 2007 TR: 2007 Zdroje: město Úprava autobusové zastávky a zbudování přechodu pro chodce v Borku u Hacáku P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město 1.4. Záměr: Zlepšení technické infrastruktury města Cíl: Dotažení infrastrukturních sítí do místních částí města I. etapa: Radlík kanalizace splašková, dešťová a vodovod P: 2007 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město II. etapa: Šenflukova ulice kanalizace splašková, dešťová a vodovod P: 2007 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město III. etapa: Luka pod Medníkem výstavba stokové sítě, ČOV a vodovodu P: 2007 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město IV. etapa: Vodovod Borek výstavba vodovodu, řešení likvidace odpadních vod P: 2008 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město V. etapa: Severozápadní část Jílového stará zástavba rekonstrukce vodovodu P: 2009 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město 10

13 Oblasti řešení a strategické cíle 2. Turistika, kultura, historie a sport (rodinná turistika, zábava a sport) 2.1. Záměr: Zlepšení vzhledu města Cíl: Rekonstrukce historické části města Využití domu na náměstí č.p Zlatý šlojíř Cílem je zajištění rekonstrukce a následné lepší využití tohoto historického objektu ve špatném tech. stavu (nejlépe ve spolupráci se soukromým investorem) Připravit podnikatelský záměr na poptávku pro soukromé subjekty s doporučením provozovat zde po celkové rekonstrukci domu např. penzion, kavárnu, prodejnu suvenýrů, nebo jiné služby užitečné pro obyvatele a návštěvníky města. P: 2007 TR: Zdroje: město + soukromé zdroje Rekonstrukce náměstí s parkem P: TR: Zdroje: EU + město + MK ČR + Norské fondy popř. EIB Obnovení fasád domů a staveb s historickou hodnotou Motivovat majitele historických domů a objektů k opravám, renovaci a udržování svých staveb, např. formou příspěvku na opravu, soutěží o nejhezčí dům s peněžitou cenou pro vítěze (hlasovali by občané a návštěvníci města) apod. P: 2008 TR: Zdroje: město + soukromý kapitál + MK ČR + EU Cíl: Revitalizace parků a zeleně města Revitalizace parku u muzea - zmapování, úprava a rozšíření ostatní městské zeleně Vykoupit od vlastníků pozemky v parku za muzeem. Revitalizace a promenádní propojení parků a městské zeleně. Parky v městě by měly sloužit lidem k promenádám, odpočinku, zábavě, piknikům a setkávání občanů, k pořádání kulturních a společenských akcí Příprava promenády parkem z centra města do Centrálního turistického místa. V parku za muzeem doplnění prostor pro hry a dětské hřiště s lavičkami. Omlazení zeleně v parcích. Zajištění dobře udržovaných travních ploch a květin Vybudování zón k odpočinku a promenádních alejí. Vstup na trávníky bude vesměs povolen, venčení psů bude zakázáno (vyjma povolené zóny). P: 2008 TR: 2009 Zdroje: město + kraj + EU 2.2. Záměr: Zatraktivnění města pro turisty a návštěvníky Cíl: Vybudování Centrálního turistického místa Projekt Centrální turistické místo se zázemím Město má záměr vybudovat Centrální turistické místo, jako výchozí a nástupní bod pro turisty, kde bude možné pohodlně zaparkovat, získat veškeré potřebné informace pro nástup na turistické trasy, cyklostezky a další aktivity. Bude zde možné získat potřebné informace a servis pro návštěvníky města a jeho okolí. P: 2008 TR: Zdroje: EU + město 11

14 Oblasti řešení a strategické cíle Cíl: Propojení a ozvláštnění turistických aktivit ve městě a jeho okolí Realizace dobrodružných cest v Jílovém u Prahy Rodiče si odpočinou a děti zažijí dobrodružství, to je smysl dobrodružných cest v Jílovém u Prahy. Projekt tzv. dobrodružných cest v Jílovém u Prahy spočívá především v propojení turistických zajímavostí a pamětihodností do lákavé trasy pro zejména dětské návštěvníky města Jílového u Prahy a jeho okolí. Základem tohoto záměru je propojit současné zajímavosti, které město má už dnes k dispozici (muzeum, štoly, kaple, Posázavský Pacifik) a navázat je na další historické, přírodní a kulturní zajímavosti v regionu jílovska. Cesty budou postupně ozvláštňovány a doplňovány. Jako příklad lze uvést: je-li město spojeno se jménem magistr Kelly, měli by mít návštěvníci k dispozici program Dobrodružná cesta Magistra Kellyho. Program cest by měl být načasován tak, aby jeho návštěvníci mohli na své cestě vše pohodlně stihnout a zažít a nemuseli složitě plánovat, kdy a kam mají jít, kdy je tam otevřeno a jak se tam dostanou. Itinerář takové cesty bude samozřejmě na jejím startu k dispozici. Na počátku může být cesta jedna, pokud se projekt ujme tak druhá, např. dobrodružná cesta Karla IV. apod. P: 2007 TR: Zdroje: město + MAS Posázaví + EU Vybudování rekreačních stezek pro terénní cyklistiku Projekt spočívá ve vybudování sítě na sebe navazujících okruhů. Okruh nejblíže městu by měl být nenáročný, vyhovující co největší skupině cyklistů. Okruhy budou tvořeny kombinací stávajících a nových lesních a polních cest. Město hodlá zapojit do projektu Českou mountainbikovou asociaci ČEMBA. P: 2008 TR: 2009 Zdroje: kraj + EU + město + MAS Posázaví Vybudování účelného místního značení Atraktivní a přehledné značení by mělo být zaměřeno především na návštěvníky města, kteří město neznají a mělo by podpořit rozvoj informací o službách podnikatelů (pekař, řezník, zámečník, hospoda, ubytování, cykloservis, hřiště ) Váže na projekt dobrodružných cest v Jílovém u Prahy. P: 2008 TR: Zdroje: město + MAS Posázaví + EU Cíl: Vybudování ubytovacích kapacit pro návštěvníky města a okolí Vybudovat hotel nebo penzion u parku za muzeem V souladu s platným územním plánem města v určeném místě nedaleko od Centrálního turistického místa vyhledat investora na realizaci stavby hotelu nebo penzionu. P: 2008 TR: Zdroje: soukromý kapitál a město Cíl: Zajištění propagace města Vypracování strategie a materiálů k propagaci města a realizace propagace Podrobné zmapování turisticky zajímavých objektů, domů, přírodních zajímavostí, akcí a k nim se vážících příběhů a podrobností, které by turisty zaujaly. Příprava plánu toho kde, jak a kdy propagovat město, včetně rozpočtu. Soustředit 12

15 Oblasti řešení a strategické cíle se na cílovou skupinu Pražanů, zejména rodiny s dětmi, turisty a milovníky historie a sportu. Pokusit se přilákat také zahraniční návštěvníky. Propagace bydlení a vhodných míst a příležitostí k podnikání. Zajistit propagační zvláštnosti a doplňky tak, aby se město stalo cílem zájmových skupin občanů, kteří tyto materiály vyhledávají. Např. turistické známky, ražené unikátní mince, upomínkové předměty, poštovní známky, trička, odznaky, razítka Součástí musí být napojení města na informační zdroje v Praze a okolí. P: 2008 TR: 2008 a průběžně Zdroje: město + MAS Posázaví Cíl: Vybudování rodinného zábavního a přírodního areálu Projekt rodinného zábavního a přírodního areálu Cílem je vybudovat větší centrum svého druhu v blízkosti Prahy. Areál by sloužil rozvoji dětského poznání, zábavy, rodinných aktivit a sportu. Rodina by zde nalezla mnoho atrakcí pro děti, ale také zážitky pro dospělé. Součástí areálu by byl přídní park (domácí ZOO) plný domácích zvířat, aby je mohly děti poznávat, a to nikoliv jen z klece. Areál by po vzoru podobných zařízení z Německa obsahoval atraktivní součásti, jako např. bobovou dráhu (bez sněhu), minigolf, dětský vláček, bludiště, vodní dráhu, lanový most, lezeckou stěnu, čluny a mnoho dalších her a soutěží... Areál by měl obsahovat pikniková místa s ohništěm a prodejním místem potřeb pro piknik pod širým nebem. Rozhodně se nejedná o obdobu pouti nebo ZOO, spíše jde multifunkční místo podporující fantazii, aktivní život, znalosti a dovednosti. P: 2008 TR: Zdroje: město + soukromý kapitál + EU + kraj 3. Lidské zdroje, vzdělávání a školství 3.1. Záměr: Zvýšení kapacity a modernizace předškolních zařízení města Cíl: Moderní předškolní zařízení města s vyšší kapacitou Modernizace a zvýšení kapacity MTŠ Pod Školkou Vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod školkou odkupem Celková rekonstrukce a modernizace areálu a budovy školky v ulici Pod Školkou v Jílovém u Prahy s cílem: o Zvýšení kapacity školky. o Modernizace a zvětšení kapacity kuchyně. o Zajištění více kvalitního zázemí pro aktivity předškolních dětí. P: 2008 TR: Zdroje: EU + město Přehodnocení využití a technického stavu objektu MTŠ Tyršova P: 2008 TR: 2009 Zdroje: EU + město + kraj 13

16 Oblasti řešení a strategické cíle 3.2. Záměr: Zajištění dostatečné kapacity pro vzdělávání a sport Cíl: Vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí, aktivní i rekreační sportování a volnočasové aktivity Modernizace základní školy a jejího zázemí s využitím blízkosti školního areálu, areálu TJ Sokol Jílové a stadionu FC Jílové Zvýšení kapacity základní školy. Zajištění zázemí pro výuku vybraných odborných předmětů. Doplnění a dovybavení školního areálu pro sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže, ale i dospělých. Vytvoření auly místa pro setkávání jak dětí, tak ostatních obyvatel města. Rekonstrukce tělocvičny. ROP OP Vzdělávání a konkurenceschopnost, zejména: o Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami... P: TR: Zdroje: EU + město Příprava vzdělávacích a zájmových projektů pro děti a dospělé Možná realizace mnoha zajímavých projektů, jako je prevence kriminality, rozvoj zájmových aktivit, realizace sportovních akcí atp. ROP OP Lidské zdroje a zaměstnanost: o Iniciovat vytvoření systému koordinovaného vzdělávání dospělých, využití zázemí školských zařízení ve městě pro celoživotní vzdělání obyvatel, o využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích a společenských center města, o iniciovat projekty pro podporu celoživotního vzdělávání ve městě. o Prevence sociálně patologických jevů příprava a realizace speciálních programů pro děti a mládež, pedagogy a rodiče se zvláštním důrazem na programy pro rodiny s problémovými dětmi... P: 2008 TR: Zdroje: EU + město 3.3. Záměr: Zlepšení aktivit občanské společnosti Cíl: Zlepšení spolupráce samosprávy a místních spolků Zlepšení vzájemné součinnosti spolků a samosprávy, zvýšení spolupráce Koordinovat a provázat veřejně prospěšné činnosti spolků s aktivitami města Spolky by měly pomáhat městu při realizaci vybraných cílů města a podílet se na jeho propagaci a kulturně společenských akcích (oslavy, zábavy, atp.) P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město Cíl: Zlepšení podmínek pro činnost a aktivity místních spolků Podpořit aktivní spolky při správě městského i vlastního majetku Vytvořit příznivější podmínky pro provozování veřejně prospěšné činnosti 14

17 Oblasti řešení a strategické cíle spolků, působících zejména v oblasti sportu a mládeže formou převzetí financování správy a údržby zejména sportovních zařízení a hřišť Spolky by měly vlastním úsilím získané finance používat hlavně na úhradu nákladů souvisejících s jejich sportovní činností P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město 4. Občanská vybavenost, bydlení a podnikání 4.1. Záměr: Podpora bydlení, rozšiřování služeb pro občany Cíl: Podpora rozšiřování rodinné výstavby Informování investorů, zájemců o bydlení a podnikatelů o možnostech ve městě V návaznosti na platný ÚP města informovat zájemce o možnosti stavební činnosti v oblasti bytové výstavby a o lokalitách, které jsou k tomuto ve městě v platném ÚP určeny. P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město Cíl: Dořešení průmyslových zón a průmyslových provozů ve městě Přehodnocení stávajících prostor pro podnikání a skladování Zvážit vhodnost možného rozšiřování stávajících dvou průmyslových zón na Radlíku (podél budoucího obchvatu), kam by bylo možné přemístit stávající průmyslové provozy a provozy zatěžující nadbytečně centrum města (pila, 1.JAS) P: 2008 TR: Zdroje: město, soukromý kapitál Cíl: Rekonstrukce obecních bytů a úspora energií budov v majetku města Rekonstrukce bytového domu č.p. 359 až 362 Umožnění nástavby domu soukr. investorovi za protihodnotu jeho rekonstrukce. P: 2008 TR: Zdroje: soukromý kapitál + město Projekt úspora energií - zateplení vybraných budov města Ucelený projekt by měl přinést úsporu energií vhodnou tepelnou izolací vybraných budov v majetku města (DPS, ZUŠ, škola, MTŠ, atp). P: 2008 TR: Zdroje: soukromý kapitál + město Cíl: Obnovení koupaliště Hacák v Borku Vyčištění Chotouňského potoka Nutno řešit společně s projektem odkanalizování RD a chat v této lokalitě ČOV P: 2008 TR: Zdroje: město + kraj + EU Koupaliště Hacák v Borku Obnovení možnosti koupání v Hacáku a další rozvoj tohoto místa na sportovně rekreační zařízení s hřišti na nohejbal, volejbal a tenis a minifotbal. Podmínkou obnovy koupaliště je zajištění čištění přítoku vody do rybníka. P: 2008 TR: Zdroje: město + kraj + EU Cíl: Lékařská péče ve městě Rozšíření nabídky lékařských služeb pro občany Vytvořit podmínky pro zřízení ordinace odborného lékaře např. O R L, zubař P: TR: Zdroje: město, soukromý kapitál 15

18 Oblasti řešení a strategické cíle Cíl: Zlepšení služeb městského úřadu Zlepšit služby a servis občanům vybudováním modernějšího zázemí pro jeho pracovníky výstavba zázemí pro technické služby, archív, skladové prostory P: TR: Zdroje: město + EU 4.2. Záměr: Podpora vybavenosti a živnostenského podnikání Cíl: Vybudování nákupního střediska Nákupní středisko s odpovídajícím parkovištěm Vybudování vkusného obchodního střediska s přiměřenou prodejní kapacitou a sortimentem ve vhodné lokalitě města spojené s možností parkování. P: 2008 TR: Zdroje: soukromý kapitál + město Cíl: Podpora živnostenského podnikání Podpora rozšiřování podnikání v oblasti služeb pro turisty Město bude podporovat příliv turistů a rozvoj drobného podnikání na svém území. Zejména bude organizovat informační a marketingové kampaně. P: 2009 TR: Zdroje. město + soukromý kapitál Finanční podpora nového živnostenského podnikání sídlícího ve městě Podle situace zákona o rozpočtovém určení daní. P: 2008 TR: Zdroje: město 4.3. Záměr: Zajištění důstojné péče o seniory Cíl: Oprava a zateplení stávajícího domu s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou v ulici Tyršova 318 Záměrem je zlepšit podmínky života pro seniory žijící v tomto domě. P: 2007 TR: Zdroje: město, kraj, EU Cíl: Výstavba nového domu s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou novostavba ve vhodné lokalitě Záměrem je zajistit kvalitní životní podmínky, odpovídající služby a všestrannou péči o seniory nejen z našeho města a jeho okolí. V rámci této stavby zbudovat vhodné zázemí pro setkávání se seniorů, kteří nebudou bydlet v tomto domě zejména společenskou místnost na pořádání různých akcí ( spolupráce s klubem seniorů) P: TR: Zdroje: soukromý kapitál, EU, kraj, město 16

19 Realizace strategického plánu rozvoje Realizace strategického plánu rozvoje Po schválení strategického plánu zastupitelstvem města bude zahájena příprava projektů a opatření. Prvním krokem bude, vyjma stanovení organizační struktury realizace plánu, zajistit finanční plán, který se soustředí na možnost využití dotací z EU a zajištění dalších finančních prostředků pro realizaci jednotlivých cílů a projektů strategického plánu rozvoje. 1. Řízení realizace Strategického plánu rozvoje města Jílového u Prahy 1.1. Organizační zajištění Realizaci Strategického plánu rozvoje města Jílového u Prahy zajišťuje Rada města v čele se starostou města. Starosta informuje zastupitelstvo města o průběhu realizace strategického plánu rozvoje na zasedáních zastupitelstva. Rada města zejména jmenuje vedoucí jednotlivých projektů a opatření v rámci cílů uvedených ve strategickém plánu rozvoje a dohlíží na realizaci plánu Financování a finanční řízení realizace Strategického plánu rozvoje Realizace strategického plánu rozvoje města se neobejde bez zajištění dostatku financí. Město bude v řadě případů usilovat o využití prostředků z EU, ale pokusí se také zajistit daleko širší, tzv. vícezdrojové financování vytčených cílů. Prvním úkolem rady města bude zajistit finanční plán v jehož rámci budou zmapovány záměry čerpání financí z EU a jiných zdrojů, vlastní zdroje města a v neposlední řadě objemy financí, které bude možné čerpat z úvěrů. V těch projektech a opatřeních, kde to bude možné, město využije také zdrojů soukromých investorů. Je to vhodné tam, kde se záměr města shoduje se záměrem soukromého investora. Jisté je, že bez určité míry zadlužení nemá město nejmenší šanci pomýšlet na rozvoj a realizaci tohoto strategického plánu. Našim cílem vždy bude sjednat úvěry pro město v takové výši, aby město bylo vždy schopné zajistit pravidelné splácení půjčených prostředků bez rizika předlužení města a případného ohrození jeho základních činností 2. Rozpracování Strategického plánu rozvoje města Podle časového plánu cílů a opatření zajistí rada města rozpracování projektové dokumentace prvních projektů. Každý projekt musí mít svého vedoucího a řídit se zásadami projektového řízení. 3. Nutný předpoklad úspěchu Záměry města, pakliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu nejen v penězích, ale především ve víře a odhodlání lidí realizovat je a nést za ně společně zodpovědnost, jinak zůstane každý plán jen nenaplněným přáním. 17

20 Příloha 1 - Situační analýza současného stavu města - Profil města Příloha 1 - Situační analýza současného stavu města - Profil města Analytická část strategického plánu rozvoje města Jílové u Prahy byla zpracována jako podklad pro přípravu a formulování dalších částí strategického plánu rozvoje města. Nejvýznamnějšími zdroji informací pro její zpracování byly podklady ze schváleného Územního plánu města Jílové u Prahy z května 2004, podklady z jednotlivých odborů Městského úřadu Jílové u Prahy, údaje Českého statistického úřadu a údaje poskytnuté dalšími institucemi sídlícími na území města. Snahou bylo použít co nejaktuálnější dostupné údaje. Profil města si neklade za cíl přinést vyčerpávající přehled všech údajů souvisejících s městem Jílové u Prahy, ale jedná se o cílený výběr údajů využitelných pro účel strategického plánu rozvoje města. 4. Základní profil města Město Jílové u Prahy se nachází na území okresu Praha západ asi 25 kilometrů jižně od Prahy. Město tvoří 3 katastrální území Borek, Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem. Celková rozloha jeho území je 1624 hektarů. Město se dále dělí na 8 místních částí Jílové u Prahy, Borek, Kabáty, Luka pod Medníkem, Radlík, Studené, Žampach a Kamenná Vrata K mělo Jílové u Prahy evidováno obyvatel. Od roku 1980 vykazuje Jílové u Prahy každoroční přírůstek obyvatel zejména z důvodu nové výstavby na území města. Například v roce 2005 se do města přistěhovalo 137 obyvatel. Pozitivním trendem je, že i přirozený přírůstek obyvatel v několika posledních letech dosahuje kladných hodnot. Vývoj počtu obyvatel města Jílového u Prahy Podle údajů sčítání lidu v roce 2001 bylo celkem v Jílovém u Prahy 964 domů, z tohoto počtu je 616 rodinných domů. Ve všech domech je 1457 bytů, z toho je 1159 trvale obydlených. Z porovnání výsledků posledních sčítání je ale zřejmé, že ve městě došlo ke zpomalení bytové výstavby, které je zvlášť zřetelné v porovnání z celým okresem Praha západ ve městě se zvýšil počet trvale obydlených bytů pouze o 3.2 %, kdežto v celém okrese o 13,4 %. Rekreační funkci města dokládají pouze údaje ze sčítání v roce 1991, které udává 1546 objektů individuální rekreace na území města. Zejména v místních částech Luka pod 1

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. Brno 2015 Pořizovatel dokumentu: Město Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více