Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport."

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

2 ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POTŘEBA A CHARAKTER STRATEGICKÉHO PLÁNU METODIKA ZPRACOVÁNÍ... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA ZÁKLADNÍ PROFIL MĚSTA DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ REKREACE A CESTOVNÍ RUCH HISTORICKÉ DĚDICTVÍ A KULTURA... 5 VIZE MĚSTA JÍLOVÉHO U PRAHY... 6 SWOT ANALÝZA... 7 OBLASTI ŘEŠENÍ A STRATEGICKÉ CÍLE DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Záměr: Snížení intenzity dopravy přes město Záměr: Zlepšení bezpečnosti dopravy ve městě a podmínek pro chodce Záměr: Zlepšení dostupnosti centra města Záměr: Zlepšení technické infrastruktury města TURISTIKA, KULTURA, HISTORIE A SPORT (RODINNÁ TURISTIKA, ZÁBAVA A SPORT) Záměr: Zlepšení vzhledu města Záměr: Zatraktivnění města pro turisty a návštěvníky LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ Záměr: Zvýšení kapacity a modernizace předškolních zařízení města Záměr: Zajištění dostatečné kapacity pro vzdělávání a sport Záměr: Zlepšení aktivit občanské společnosti OBČANSKÁ VYBAVENOST, BYDLENÍ A PODNIKÁNÍ Záměr: Podpora bydlení, rozšiřování služeb pro občany Záměr: Podpora vybavenosti a živnostenského podnikání Záměr: Zajištění důstojné péče o seniory REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE ŘÍZENÍ REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA JÍLOVÉHO U PRAHY Organizační zajištění Financování a finanční řízení realizace Strategického plánu rozvoje ROZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NUTNÝ PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU PŘÍLOHA 1 - SITUAČNÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA - PROFIL MĚSTA ZÁKLADNÍ PROFIL MĚSTA DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ REKREACE A CESTOVNÍ RUCH HISTORICKÉ DĚDICTVÍ A KULTURA... 8 PŘÍLOHA 2: MAPA PŘÁNÍ PŘÍLOHA 3: SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK PŘÍLOHA 4: ČASOVÝ PLÁN CÍLŮ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA DO ROKU 2013

3 Úvod Úvod 1. Úvodní slovo starosty Město Jílové u Prahy dosud nemělo vytvořený plán svého rozvoje, který by obsahoval záměry samosprávy města a stanovoval směr, kterým se bude město v následujících letech ubírat. Občané města mají právo znát záměry samosprávy, kterou si zvolili ve svobodných komunálních volbách koncem roku 2006, po kterých jsem stanul v čele města jako starosta. Budoucnost města může být nejistá jen tehdy, pokud si jeho samospráva nestanoví cíle a priority a nebude ho řídit tak, aby co nejvíce využila příležitostí, které město má k jeho rozvoji a rozkvětu ku prospěchu všech jeho obyvatel i návštěvníků. Strategický plán je dokument užitečný pro každého, kdo chce znát záměry samosprávy a je také výhodou při zpracovávání žádostí na čerpání různých dotací zejména z Evropské unie. Realizace plánu rozvoje nám umožní lépe využívat prostředky města, zlepšovat kvalitu života v něm a lépe řídit jeho rozvoj. Z tohoto dokumentu se dozvíte, že chceme vycházet z historie města, jeho královského původu a přírodního bohatství, které naše město obklopuje. Chceme, aby naše město deklarovalo svůj jedinečný původ, postavení i záměry, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Byli bychom rádi, kdyby byl každý jílovský občan na své město hrdý a aby se k nám každý host rád vracel. Město Jílové u Prahy je jedinečné, plné krás a já věřím, že také plné lidí, kteří to cítí podobně jako já a budou ochotni pomáhat realizovat náročné cíle, které jsme si před sebe postavili a v jejichž splnění pevně věřím. Ing. Ladislav Čmelík 1

4 Úvod 2. Potřeba a charakter strategického plánu Strategický plán rozvoje města Jílového u Prahy (též SPROM) je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje města. Je zde deklarována vize města, která je všeobecnou dohodou o jeho budoucnosti. Na základě analýz definuje cíle města a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními prostředky rozpočtu města včetně účelného čerpání prostředků z fondů EU. Strategický plán rozvoje města vychází z celostátních koncepcí, jako je Národní rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje ČR. Strategický plán rozvoje města reflektuje především na slabé stránky ROP NUTS 2 Střední Čechy a snaží se zlepšit situaci města, které je součástí NUTS 2 Střední Čechy. Základním východiskem se však stal především schválený Národní strategický referenční rámec a strategické dokumenty a vize vyššího územního samosprávného celku - Středočeského kraje, který si předsevzal, že: Bude dynamicky se rozvíjejícím, ekonomicky výkonným a konkurenceschopným regionem se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu a na sousední regiony, při respektování různorodosti přírodních, historických, sociálních, kulturních a ekonomických podmínek jednotlivých částí kraje a při vyváženém rozvoji městských, příměstských i venkovních oblastí. Středočeský kraj bude regionem s rozvíjející se ekonomikou a rostoucí životní úrovní svých obyvatel. V rámci rozvoje kraje bude aktivně, efektivně a v souladu s principy udržitelného rozvoje využíván a rozvíjen potenciál a zdroje kraje. Středočeský kraj má potenciál atraktivního místa pro život, bydlení, zaměstnání, podnikání, rekreaci a cestovní ruch, zejména díky kvalitnímu životnímu prostředí, dobré dopravní obslužnosti, kvalitní infrastruktuře, službám a pracovním příležitostem. Město Jílové u Prahy do plánů Středočeského kraje svou strategií rozvoje skvěle zapadá. 2

5 Úvod 3. Metodika zpracování Strategický plán rozvoje města Jílového u Prahy byl připraven ve spolupráci členů zastupitelstva města včele se starostou města, komise pro rozvoj města, pracovníků městského úřadu a společností Regionservis s.r.o., která se specializuje na rozvoj samospráv. Hlavním konzultantem byl Ing. Luděk Tesař, dlouholetý zaměstnanec Ministerstva financí a Úřadu vlády ČR. Práce byly zahájeny na pracovním semináři 21. května 2007, kterého se zúčastnila většina zastupitelů, členové komise pro rozvoj města a vedoucí odborů městského úřadu. Přípravě plánu se dále věnovalo jednání rozšířené rady města a mnoho pracovních schůzek se uskutečnilo se starostou města a některými radními. Východiskem pro práce bylo definování výchozího stavu města (profilu města). V každé oblasti byl zhodnocen současný stav a vymezeny základní závěry a trendy vývoje v posledních letech. Bylo upuštěno od klasického dotazníkového šetření u obyvatel města, které je v podobných případech sice běžné, ale má malou vypovídací hodnotu. Zpracovatelé proto volili pro vytvoření Strategického plánu rozvoje města efektivnější formu, kterou byla těsná spolupráce především s volenými zástupci města a představiteli veřejných zájmových skupin města. Následně byla volena klasická konstrukce tvorby Strategického plánu rozvoje města s cílem co nejvíce zmapovat příležitosti rozvoje města, jeho ohrožení, silné i slabé stránky (tzv. SWOT analýza) a dobrat se ke konkrétním strategickým cílům směřujícím k realizaci vize. Jednání asi čtyřicetičlenné pracovní skupiny, složené ze zastupitelů, vybraných pracovníků MěÚ, zástupců spolků, osadních výborů a členů odborných komisí rady města, architekta a projektanta se nad SWOT analýzou sešlo v prostorách SOÚ potravinářského. Dle výsledků SWOT analýzy byly voleny takové strategické cíle, které jsou s ohledem na reálné možnosti města klíčové pro zpracovávání akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu realizace celé strategie rozvoje města. Pro stanovení dalších prací bylo nutné definovat vizi města, tedy nejobecnější formu přání toho, jaké by město Jílové u Prahy mělo být v dlouhodobém horizontu 15 až 20 let. Vize města byla sestavena dle mapy přání, kterou vypracovali na svém jednání volení zástupci samosprávy města se zástupci veřejnosti a zaměstnanců městského úřadu. Popsaným postupem město dosáhlo maximálního efektu s důrazem na praktické využití dokumentu a potenciálu rozvoje města Jílového u Prahy. Bylo důsledně dbáno, aby celý dokument navazoval na strategické dokumenty vyššího územně samosprávného celku, Středočeského kraje. 3

6 Závěry ze situační analýzy současného stavu města Závěry ze situační analýzy současného stavu města 1. Základní profil města blízkost hlavního města Prahy mírně stoupající počet obyvatel zpomalení bytové výstavby v posledních letech větší počet objektů individuální rekreace než trvale obydlených objektů na území města Jílové u Prahy obec s pověřeným obecním úřadem, stavebním a matričním úřadem a dalšími službami členství města v Místní akční skupině Posázaví (též MAS Posázaví ), ve sdružení obcí Posázavská cyklostezka (č.19), ve Svazku obcí pro dopravu v pražském jižním regionu město je členem Svazu měst a obcí ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jílové u Prahy má dvě partnerská města Holzgerlingen (Německo) a Peschici (Itálie) 2. Doprava a technická infrastruktura velmi špatný stav silnic v majetku kraje ( silnice II. a III. třídy) nedobrý stav místních komunikací a chodníků silné zatížení páteřní komunikace města i celého silničního spojení na Prahu napojení všech místních částí na Pražskou integrovanou dopravu historická železniční trať s využitím zejména pro rekreační dopravu na veřejný vodovod nejsou napojeny všechny místní části města špatný stav některých úseků stávajícího veřejného vodovodu, zejména na Radlíku rekonstruovaná čistírna odpadních vod Jílové u Prahy s dostatečnou kapacitou splašková kanalizace je pouze na území místní části Jílové u Prahy na Radlíku je nově vybudována přečerpávací stanice pod lokalitou U Ručiček, která je pomocí tlakové kanalizace napojena na hlavní splaškovou kanalizační síť ve městě a umožní tak odkanalizování celé této místní části včetně nové zástavby město vlastní skládku tuhých komunálních odpadů ( pronajata na 6 let soukr. firmě) 3. Místní ekonomika a podnikání vysoký počet podnikatelských subjektů, zejména fyzických osob malý počet firem (společností) s počtem zaměstnanců nad 20 osob malé využívání tradičních slavností (posvícení, trhy místních produktů, chovatelů, apod.) převážná část práceschopných obyvatel dojíždí za prací do Prahy nízká míra nezaměstnanosti rozpočet města se stabilními daňovými příjmy a relativně nízkými dotacemi vysoký podíl běžných výdajů v neprospěch kapitálových výdajů rozpočtu města 4

7 Závěry ze situační analýzy současného stavu města 4. Veřejné služby a volnočasové aktivity plně vytížená kapacita stávajících mateřských škol základní škola s malou kapacitní rezervou, bez zázemí pro odborné předměty areál základní školy s nedokončeným zázemím pro sportovní i volnočasové aktivity dětí a mládeže existence různých spolků a občanských sdružení problémy s údržbou a rozvojem majetku spolků, který je využíván pro veřejně prospěšnou činnost a pro neorganizované členy 5. Životní prostředí a zemědělství oblast s dobře zachovaným životním prostředím velké množství chat na celém území obce městská zeleň zanedbané parky v historickém středu města a za muzeem na území města několik významných krajinných prvků zdravé lesy v okolí města vhodný prostor pro rekreaci a turistické i sportovní aktivity extenzivní zemědělství spojené s údržbou kulturní krajiny 6. Rekreace a cestovní ruch Jílové u Prahy - tradiční centrum přípražské rekreační oblasti východisko turistických cest, možné nástupní místo Posázavské cyklotrasy č.19 chybí propojení cyklotras s hlavním městem Prahou (napojení na MHD) vodácké využití řeky Sázavy přístupné v lokalitě Žampach kromě řeky Sázavy není ve městě vhodná lokalita pro přírodní koupání rozhledna na kopci Pepř přístupná veřejnosti existence vyhlídkových tras pro pěší turistiku v okolí města Chotouňský potok není v dobrém stavu, voda je znečištěná splašky znečištěná a zanedbaná vodní nádrž Hacák v Borku chybí dostatečná veřejná i podnikatelská infrastruktura pro návštěvníky města nedostatečná propagace města a možných aktivit v jeho okolí 7. Historické dědictví a kultura Jílové u Prahy královské zlatohorní město s bohatou historií Městská památková zóna s jedinečnou urbanistickou skladbou a památkově chráněnými objekty další památkové objekty i mimo soustředěnou zástavbu města Kulturní centrum radnice sál pro pořádání koncertů, představení a kroužků pro děti tradice a historie města nejsou dostatečně využívány k účinné propagaci a hospodářskému růstu tradiční kulturní akce - Dny evropského dědictví (EHD), Jílovské zpívání (sbory) Regionální muzeum se specializací na těžbu zlata v Čechách a historii trampingu, zpřístupněné zlatorudné štoly, pravidelné předváděcí dny a tématické výstavy 5

8 Vize města Jílového u Prahy Vize města Jílového u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Malebné městečko je zasazené v překrásné krajině a nabízí zároveň příjemné bydlení a rekreaci. 6

9 SWOT analýza SWOT analýza Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí města, které bude potřeba řešit. SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH Blízkost Prahy Dobrá dostupnost (MHD) Příroda kolem Historie města (zlato, doly) Historicko-kulturní potenciál Bohatá spolková činnost Urbanistické kvality města Aktivní samospráva Perspektivní personální obsazení úřadu Existence platného Územního plánu města Areál školy s potenciálem rozvoje Knihovna, regionální muzeum Kulturní centrum města - nabídka kulturních akcí, kroužků pro děti a div. představení Historické náměstí Nízká nezaměstnanost Město disponuje skládkou tuhých komunálních odpadů SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS Málo služeb pro občany a návštěvníky Špatný stav chodníků a komunikací Neexistující obchvat města (chybí možnost objížďky) Stávající silnice jsou přetížené Budovy ve špatném stavu (hlavně u průtahu městem Pražská, Nádražní) Chaty velké množství (rušivý element v krajině, problémy s likvidací odpadů) Finance nízké příjmy města Pracovní příležitosti málo v místě Ubytovací kapacity málo Občanská vybavenost chybí nová Nevhodné umístění průmyslových zón v platném územním plánu Inženýrské sítě špatný stav zejména v osadách, kde chybí vodovod, plyn, kanalizace Propagace města slabá, málo účinná Chybí efektivní Informační centrum města Majetkoprávní vztahy nevyjasněné, brání rozvoji (např. pozemky pod školkou, pod kotelnou na sídlišti, v parku za muzeem). Chybí pravidelné akce (trhy, festivaly...) Parkovací plochy absolutní nedostatek Neexistence technických služeb města (firma založená městem pro správu jeho majetku) Špatné nebo neexistující místní značení Skládka TKO pronajata soukromé firmě Nedostatek pozemků v majetku města vhodných pro realizaci cílů SPROM 7

10 SWOT analýza PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY Zlepšení dostupnosti města výhody dálnice D3 oprava komunikací v majetku kraje Jílové = startovní bod pro rodinnou zábavu všech věkových kategorií Rodinné aktivity (město pro rodinu) Rozvoj služeb v turistice = pracovní příležitosti Rozvoj areálu ZŠ využití pro rekreaci, turistiku, volnočasové aktivity a sport Pozitivní migrace co do počtu i struktury (příliv mladé generace - rodin) Spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty v regionu Sportovní vyžití Využití potenciálu krajiny Zlepšení marketinku a propagace města historická jedinečnost zlatohorní město rodinná zábava a sport Zvýšit servis spojený s bydlením Posázavský Pacifik obnova a využití, napojení turistických tras a cyklostezek (spojení s městem) Vyčištění Chotouňského potoka a úprava vodní nádrže Hacák v Borku ke koupání OHROŽENÍ/THREAT Následky stavby a provozu dálnice D3 ohrožení krajiny nadmíra dopravy Závislost města pouze na turistice sezónnost Následky důlní činnosti Neřízený urbanismus nevhodná zástavba k bydlení Zanedbání technické infrastruktury Nárůst kriminality Špatná dopravní dostupnost ještě vyšší přetížení současných, již nyní nedostačujících komunikací Nedostatek pracovních příležitostí ve městě (vliv. Prahy) 8

11 Oblasti řešení a strategické cíle Oblasti řešení a strategické cíle Základní priority města Jílového u Prahy jsou turistika, občanská vybavenost a důraz na historii a přírodní krásy. Město má v plánu v první řadě řešit nedobrou dopravní infrastrukturu a rekonstrukci historického náměstí. Přetíženost dopravy vedoucí přes střed města a jeho historické náměstí nadměrně obtěžuje obyvatele a návštěvníky, škodí turistickému ruchu, kazí historický ráz města a poškozuje historické stavby. Město se rozhodlo řešit své záměry postupnou realizací dílčích cílů a opatření při využití vícezdrojového financování. Zapojeny budou nejen finanční zdroje města, ale také finance státu, Evropské unie a také soukromé finanční prostředky podnikatelských subjektů s možností zhodnotit investice samotných obyvatel města. 1. Doprava a technická infrastruktura 1.1. Záměr: Snížení intenzity dopravy přes město Cíl: Výstavba obchvatu města I. Etapa: Radlík Lázně P: TR: Zdroje: město, kraj II. Etapa: Lázně Kabáty P: TR: Zdroje: ŘSD Záměr: Zlepšení bezpečnosti dopravy ve městě a podmínek pro chodce Cíl: Zlepšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů ve městě Projekt Bezpečná doprava v Jílovém Provést analýzu současné dopravní situace města a připravit plán koncepčního řešení s cílem zklidnit dopravu a zlepšit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů ve městě, zejména v dopravně nejvíce zatížených lokalitách. Zohlednit turistické trasy a stezky. Velmi citlivě projekt provázat s rekonstrukcí náměstí. Město co nejvíce otevřít pěším, zejména na trasách za zajímavostmi a službami ve městě. Nutná je logistická provázanost potřeb obyvatel města a návštěvníků. Chodci i cyklisté musí cítit, že jsou vítáni a automobilový provoz je nutné zlo. Klást důraz na historický koncept středu města a technické úpravy navrhovat citlivě s propojením moderní techniky s estetikou. Připravit návrhy rekonstrukcí nejfrekventovanějších ulic, komunikací a chodníků. Výsledkem by měl být projekt Bezpečná doprava v Jílovém obsahující nejen cílový stav, ale také návrhy řešení objezdů v průběhu rekonstrukce. P: TR: Zdroje: město, kraj Cíl: Rekonstrukce a výstavba místních komunikací Dostavba komunikací v připojených osadách P: 2009 TR: Zdroje: EU, město, kraj 1 Ředitelství silnic a dálnic 9

12 Rekonstrukce ulice Pražská P: 2007 TR: Zdroje: kraj + město 1.3. Záměr: Zlepšení dostupnosti centra města Oblasti řešení a strategické cíle Cíl: Vybudování cca 300 parkovacích míst v dosahu centra I. Etapa: Vybudování 18 parkovacích míst v ulici Pod Mincovnou P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město II. Etapa: vybudování 150 parkovacích míst v tzv. Centrálním turistickém místu (viz projekt Centrální turistické místo Jílové u Prahy, kapitola ) Vybudování přehledného dopravního značení o možnostech parkování ve městě P: průběžně TR: průběžně Zdroje: město Cíl: Zajištění dopravních spojů navazujících na turistické trasy a stezky Podpora revitalizace historické železniční trati Posázavský Pacifik P: 2007 TR: Zdroje: EU + MAS Posázaví Lepší dopravní spojení s Prahou pro turisty, cyklisty i lyžaře Zaměřit se na dvě oblasti: 1.zvýšení četnosti autobusových spojů s návazností na metro (vzhledem k turistice řešit víkendy a informovanost turistů o spojích) 2.rozšíření technických možností přepravy kol, lyží v MHD apod. P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město + D P Hl.m. Praha Cíl: Propojení cyklistických stezek s Hl. m. Prahou Napojení cyklostezek v Jílovém u Prahy na cyklostezky v Praze P: TR: Zdroje: město + kraj + MAS Posázaví Cíl: Zlepšení dopravního spojení centra města s vlakovým nádražím v Borku a v Lukách p. Medníkem Vybudování autobusové zastávky - Luka pod Medníkem, vlakové nádraží P: 2007 TR: 2007 Zdroje: město Úprava autobusové zastávky a zbudování přechodu pro chodce v Borku u Hacáku P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město 1.4. Záměr: Zlepšení technické infrastruktury města Cíl: Dotažení infrastrukturních sítí do místních částí města I. etapa: Radlík kanalizace splašková, dešťová a vodovod P: 2007 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město II. etapa: Šenflukova ulice kanalizace splašková, dešťová a vodovod P: 2007 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město III. etapa: Luka pod Medníkem výstavba stokové sítě, ČOV a vodovodu P: 2007 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město IV. etapa: Vodovod Borek výstavba vodovodu, řešení likvidace odpadních vod P: 2008 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město V. etapa: Severozápadní část Jílového stará zástavba rekonstrukce vodovodu P: 2009 TR: Zdroje: SFŽP (EU) + město 10

13 Oblasti řešení a strategické cíle 2. Turistika, kultura, historie a sport (rodinná turistika, zábava a sport) 2.1. Záměr: Zlepšení vzhledu města Cíl: Rekonstrukce historické části města Využití domu na náměstí č.p Zlatý šlojíř Cílem je zajištění rekonstrukce a následné lepší využití tohoto historického objektu ve špatném tech. stavu (nejlépe ve spolupráci se soukromým investorem) Připravit podnikatelský záměr na poptávku pro soukromé subjekty s doporučením provozovat zde po celkové rekonstrukci domu např. penzion, kavárnu, prodejnu suvenýrů, nebo jiné služby užitečné pro obyvatele a návštěvníky města. P: 2007 TR: Zdroje: město + soukromé zdroje Rekonstrukce náměstí s parkem P: TR: Zdroje: EU + město + MK ČR + Norské fondy popř. EIB Obnovení fasád domů a staveb s historickou hodnotou Motivovat majitele historických domů a objektů k opravám, renovaci a udržování svých staveb, např. formou příspěvku na opravu, soutěží o nejhezčí dům s peněžitou cenou pro vítěze (hlasovali by občané a návštěvníci města) apod. P: 2008 TR: Zdroje: město + soukromý kapitál + MK ČR + EU Cíl: Revitalizace parků a zeleně města Revitalizace parku u muzea - zmapování, úprava a rozšíření ostatní městské zeleně Vykoupit od vlastníků pozemky v parku za muzeem. Revitalizace a promenádní propojení parků a městské zeleně. Parky v městě by měly sloužit lidem k promenádám, odpočinku, zábavě, piknikům a setkávání občanů, k pořádání kulturních a společenských akcí Příprava promenády parkem z centra města do Centrálního turistického místa. V parku za muzeem doplnění prostor pro hry a dětské hřiště s lavičkami. Omlazení zeleně v parcích. Zajištění dobře udržovaných travních ploch a květin Vybudování zón k odpočinku a promenádních alejí. Vstup na trávníky bude vesměs povolen, venčení psů bude zakázáno (vyjma povolené zóny). P: 2008 TR: 2009 Zdroje: město + kraj + EU 2.2. Záměr: Zatraktivnění města pro turisty a návštěvníky Cíl: Vybudování Centrálního turistického místa Projekt Centrální turistické místo se zázemím Město má záměr vybudovat Centrální turistické místo, jako výchozí a nástupní bod pro turisty, kde bude možné pohodlně zaparkovat, získat veškeré potřebné informace pro nástup na turistické trasy, cyklostezky a další aktivity. Bude zde možné získat potřebné informace a servis pro návštěvníky města a jeho okolí. P: 2008 TR: Zdroje: EU + město 11

14 Oblasti řešení a strategické cíle Cíl: Propojení a ozvláštnění turistických aktivit ve městě a jeho okolí Realizace dobrodružných cest v Jílovém u Prahy Rodiče si odpočinou a děti zažijí dobrodružství, to je smysl dobrodružných cest v Jílovém u Prahy. Projekt tzv. dobrodružných cest v Jílovém u Prahy spočívá především v propojení turistických zajímavostí a pamětihodností do lákavé trasy pro zejména dětské návštěvníky města Jílového u Prahy a jeho okolí. Základem tohoto záměru je propojit současné zajímavosti, které město má už dnes k dispozici (muzeum, štoly, kaple, Posázavský Pacifik) a navázat je na další historické, přírodní a kulturní zajímavosti v regionu jílovska. Cesty budou postupně ozvláštňovány a doplňovány. Jako příklad lze uvést: je-li město spojeno se jménem magistr Kelly, měli by mít návštěvníci k dispozici program Dobrodružná cesta Magistra Kellyho. Program cest by měl být načasován tak, aby jeho návštěvníci mohli na své cestě vše pohodlně stihnout a zažít a nemuseli složitě plánovat, kdy a kam mají jít, kdy je tam otevřeno a jak se tam dostanou. Itinerář takové cesty bude samozřejmě na jejím startu k dispozici. Na počátku může být cesta jedna, pokud se projekt ujme tak druhá, např. dobrodružná cesta Karla IV. apod. P: 2007 TR: Zdroje: město + MAS Posázaví + EU Vybudování rekreačních stezek pro terénní cyklistiku Projekt spočívá ve vybudování sítě na sebe navazujících okruhů. Okruh nejblíže městu by měl být nenáročný, vyhovující co největší skupině cyklistů. Okruhy budou tvořeny kombinací stávajících a nových lesních a polních cest. Město hodlá zapojit do projektu Českou mountainbikovou asociaci ČEMBA. P: 2008 TR: 2009 Zdroje: kraj + EU + město + MAS Posázaví Vybudování účelného místního značení Atraktivní a přehledné značení by mělo být zaměřeno především na návštěvníky města, kteří město neznají a mělo by podpořit rozvoj informací o službách podnikatelů (pekař, řezník, zámečník, hospoda, ubytování, cykloservis, hřiště ) Váže na projekt dobrodružných cest v Jílovém u Prahy. P: 2008 TR: Zdroje: město + MAS Posázaví + EU Cíl: Vybudování ubytovacích kapacit pro návštěvníky města a okolí Vybudovat hotel nebo penzion u parku za muzeem V souladu s platným územním plánem města v určeném místě nedaleko od Centrálního turistického místa vyhledat investora na realizaci stavby hotelu nebo penzionu. P: 2008 TR: Zdroje: soukromý kapitál a město Cíl: Zajištění propagace města Vypracování strategie a materiálů k propagaci města a realizace propagace Podrobné zmapování turisticky zajímavých objektů, domů, přírodních zajímavostí, akcí a k nim se vážících příběhů a podrobností, které by turisty zaujaly. Příprava plánu toho kde, jak a kdy propagovat město, včetně rozpočtu. Soustředit 12

15 Oblasti řešení a strategické cíle se na cílovou skupinu Pražanů, zejména rodiny s dětmi, turisty a milovníky historie a sportu. Pokusit se přilákat také zahraniční návštěvníky. Propagace bydlení a vhodných míst a příležitostí k podnikání. Zajistit propagační zvláštnosti a doplňky tak, aby se město stalo cílem zájmových skupin občanů, kteří tyto materiály vyhledávají. Např. turistické známky, ražené unikátní mince, upomínkové předměty, poštovní známky, trička, odznaky, razítka Součástí musí být napojení města na informační zdroje v Praze a okolí. P: 2008 TR: 2008 a průběžně Zdroje: město + MAS Posázaví Cíl: Vybudování rodinného zábavního a přírodního areálu Projekt rodinného zábavního a přírodního areálu Cílem je vybudovat větší centrum svého druhu v blízkosti Prahy. Areál by sloužil rozvoji dětského poznání, zábavy, rodinných aktivit a sportu. Rodina by zde nalezla mnoho atrakcí pro děti, ale také zážitky pro dospělé. Součástí areálu by byl přídní park (domácí ZOO) plný domácích zvířat, aby je mohly děti poznávat, a to nikoliv jen z klece. Areál by po vzoru podobných zařízení z Německa obsahoval atraktivní součásti, jako např. bobovou dráhu (bez sněhu), minigolf, dětský vláček, bludiště, vodní dráhu, lanový most, lezeckou stěnu, čluny a mnoho dalších her a soutěží... Areál by měl obsahovat pikniková místa s ohništěm a prodejním místem potřeb pro piknik pod širým nebem. Rozhodně se nejedná o obdobu pouti nebo ZOO, spíše jde multifunkční místo podporující fantazii, aktivní život, znalosti a dovednosti. P: 2008 TR: Zdroje: město + soukromý kapitál + EU + kraj 3. Lidské zdroje, vzdělávání a školství 3.1. Záměr: Zvýšení kapacity a modernizace předškolních zařízení města Cíl: Moderní předškolní zařízení města s vyšší kapacitou Modernizace a zvýšení kapacity MTŠ Pod Školkou Vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod školkou odkupem Celková rekonstrukce a modernizace areálu a budovy školky v ulici Pod Školkou v Jílovém u Prahy s cílem: o Zvýšení kapacity školky. o Modernizace a zvětšení kapacity kuchyně. o Zajištění více kvalitního zázemí pro aktivity předškolních dětí. P: 2008 TR: Zdroje: EU + město Přehodnocení využití a technického stavu objektu MTŠ Tyršova P: 2008 TR: 2009 Zdroje: EU + město + kraj 13

16 Oblasti řešení a strategické cíle 3.2. Záměr: Zajištění dostatečné kapacity pro vzdělávání a sport Cíl: Vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí, aktivní i rekreační sportování a volnočasové aktivity Modernizace základní školy a jejího zázemí s využitím blízkosti školního areálu, areálu TJ Sokol Jílové a stadionu FC Jílové Zvýšení kapacity základní školy. Zajištění zázemí pro výuku vybraných odborných předmětů. Doplnění a dovybavení školního areálu pro sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže, ale i dospělých. Vytvoření auly místa pro setkávání jak dětí, tak ostatních obyvatel města. Rekonstrukce tělocvičny. ROP OP Vzdělávání a konkurenceschopnost, zejména: o Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami... P: TR: Zdroje: EU + město Příprava vzdělávacích a zájmových projektů pro děti a dospělé Možná realizace mnoha zajímavých projektů, jako je prevence kriminality, rozvoj zájmových aktivit, realizace sportovních akcí atp. ROP OP Lidské zdroje a zaměstnanost: o Iniciovat vytvoření systému koordinovaného vzdělávání dospělých, využití zázemí školských zařízení ve městě pro celoživotní vzdělání obyvatel, o využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích a společenských center města, o iniciovat projekty pro podporu celoživotního vzdělávání ve městě. o Prevence sociálně patologických jevů příprava a realizace speciálních programů pro děti a mládež, pedagogy a rodiče se zvláštním důrazem na programy pro rodiny s problémovými dětmi... P: 2008 TR: Zdroje: EU + město 3.3. Záměr: Zlepšení aktivit občanské společnosti Cíl: Zlepšení spolupráce samosprávy a místních spolků Zlepšení vzájemné součinnosti spolků a samosprávy, zvýšení spolupráce Koordinovat a provázat veřejně prospěšné činnosti spolků s aktivitami města Spolky by měly pomáhat městu při realizaci vybraných cílů města a podílet se na jeho propagaci a kulturně společenských akcích (oslavy, zábavy, atp.) P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město Cíl: Zlepšení podmínek pro činnost a aktivity místních spolků Podpořit aktivní spolky při správě městského i vlastního majetku Vytvořit příznivější podmínky pro provozování veřejně prospěšné činnosti 14

17 Oblasti řešení a strategické cíle spolků, působících zejména v oblasti sportu a mládeže formou převzetí financování správy a údržby zejména sportovních zařízení a hřišť Spolky by měly vlastním úsilím získané finance používat hlavně na úhradu nákladů souvisejících s jejich sportovní činností P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město 4. Občanská vybavenost, bydlení a podnikání 4.1. Záměr: Podpora bydlení, rozšiřování služeb pro občany Cíl: Podpora rozšiřování rodinné výstavby Informování investorů, zájemců o bydlení a podnikatelů o možnostech ve městě V návaznosti na platný ÚP města informovat zájemce o možnosti stavební činnosti v oblasti bytové výstavby a o lokalitách, které jsou k tomuto ve městě v platném ÚP určeny. P: 2007 TR: 2008 Zdroje: město Cíl: Dořešení průmyslových zón a průmyslových provozů ve městě Přehodnocení stávajících prostor pro podnikání a skladování Zvážit vhodnost možného rozšiřování stávajících dvou průmyslových zón na Radlíku (podél budoucího obchvatu), kam by bylo možné přemístit stávající průmyslové provozy a provozy zatěžující nadbytečně centrum města (pila, 1.JAS) P: 2008 TR: Zdroje: město, soukromý kapitál Cíl: Rekonstrukce obecních bytů a úspora energií budov v majetku města Rekonstrukce bytového domu č.p. 359 až 362 Umožnění nástavby domu soukr. investorovi za protihodnotu jeho rekonstrukce. P: 2008 TR: Zdroje: soukromý kapitál + město Projekt úspora energií - zateplení vybraných budov města Ucelený projekt by měl přinést úsporu energií vhodnou tepelnou izolací vybraných budov v majetku města (DPS, ZUŠ, škola, MTŠ, atp). P: 2008 TR: Zdroje: soukromý kapitál + město Cíl: Obnovení koupaliště Hacák v Borku Vyčištění Chotouňského potoka Nutno řešit společně s projektem odkanalizování RD a chat v této lokalitě ČOV P: 2008 TR: Zdroje: město + kraj + EU Koupaliště Hacák v Borku Obnovení možnosti koupání v Hacáku a další rozvoj tohoto místa na sportovně rekreační zařízení s hřišti na nohejbal, volejbal a tenis a minifotbal. Podmínkou obnovy koupaliště je zajištění čištění přítoku vody do rybníka. P: 2008 TR: Zdroje: město + kraj + EU Cíl: Lékařská péče ve městě Rozšíření nabídky lékařských služeb pro občany Vytvořit podmínky pro zřízení ordinace odborného lékaře např. O R L, zubař P: TR: Zdroje: město, soukromý kapitál 15

18 Oblasti řešení a strategické cíle Cíl: Zlepšení služeb městského úřadu Zlepšit služby a servis občanům vybudováním modernějšího zázemí pro jeho pracovníky výstavba zázemí pro technické služby, archív, skladové prostory P: TR: Zdroje: město + EU 4.2. Záměr: Podpora vybavenosti a živnostenského podnikání Cíl: Vybudování nákupního střediska Nákupní středisko s odpovídajícím parkovištěm Vybudování vkusného obchodního střediska s přiměřenou prodejní kapacitou a sortimentem ve vhodné lokalitě města spojené s možností parkování. P: 2008 TR: Zdroje: soukromý kapitál + město Cíl: Podpora živnostenského podnikání Podpora rozšiřování podnikání v oblasti služeb pro turisty Město bude podporovat příliv turistů a rozvoj drobného podnikání na svém území. Zejména bude organizovat informační a marketingové kampaně. P: 2009 TR: Zdroje. město + soukromý kapitál Finanční podpora nového živnostenského podnikání sídlícího ve městě Podle situace zákona o rozpočtovém určení daní. P: 2008 TR: Zdroje: město 4.3. Záměr: Zajištění důstojné péče o seniory Cíl: Oprava a zateplení stávajícího domu s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou v ulici Tyršova 318 Záměrem je zlepšit podmínky života pro seniory žijící v tomto domě. P: 2007 TR: Zdroje: město, kraj, EU Cíl: Výstavba nového domu s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou novostavba ve vhodné lokalitě Záměrem je zajistit kvalitní životní podmínky, odpovídající služby a všestrannou péči o seniory nejen z našeho města a jeho okolí. V rámci této stavby zbudovat vhodné zázemí pro setkávání se seniorů, kteří nebudou bydlet v tomto domě zejména společenskou místnost na pořádání různých akcí ( spolupráce s klubem seniorů) P: TR: Zdroje: soukromý kapitál, EU, kraj, město 16

19 Realizace strategického plánu rozvoje Realizace strategického plánu rozvoje Po schválení strategického plánu zastupitelstvem města bude zahájena příprava projektů a opatření. Prvním krokem bude, vyjma stanovení organizační struktury realizace plánu, zajistit finanční plán, který se soustředí na možnost využití dotací z EU a zajištění dalších finančních prostředků pro realizaci jednotlivých cílů a projektů strategického plánu rozvoje. 1. Řízení realizace Strategického plánu rozvoje města Jílového u Prahy 1.1. Organizační zajištění Realizaci Strategického plánu rozvoje města Jílového u Prahy zajišťuje Rada města v čele se starostou města. Starosta informuje zastupitelstvo města o průběhu realizace strategického plánu rozvoje na zasedáních zastupitelstva. Rada města zejména jmenuje vedoucí jednotlivých projektů a opatření v rámci cílů uvedených ve strategickém plánu rozvoje a dohlíží na realizaci plánu Financování a finanční řízení realizace Strategického plánu rozvoje Realizace strategického plánu rozvoje města se neobejde bez zajištění dostatku financí. Město bude v řadě případů usilovat o využití prostředků z EU, ale pokusí se také zajistit daleko širší, tzv. vícezdrojové financování vytčených cílů. Prvním úkolem rady města bude zajistit finanční plán v jehož rámci budou zmapovány záměry čerpání financí z EU a jiných zdrojů, vlastní zdroje města a v neposlední řadě objemy financí, které bude možné čerpat z úvěrů. V těch projektech a opatřeních, kde to bude možné, město využije také zdrojů soukromých investorů. Je to vhodné tam, kde se záměr města shoduje se záměrem soukromého investora. Jisté je, že bez určité míry zadlužení nemá město nejmenší šanci pomýšlet na rozvoj a realizaci tohoto strategického plánu. Našim cílem vždy bude sjednat úvěry pro město v takové výši, aby město bylo vždy schopné zajistit pravidelné splácení půjčených prostředků bez rizika předlužení města a případného ohrození jeho základních činností 2. Rozpracování Strategického plánu rozvoje města Podle časového plánu cílů a opatření zajistí rada města rozpracování projektové dokumentace prvních projektů. Každý projekt musí mít svého vedoucího a řídit se zásadami projektového řízení. 3. Nutný předpoklad úspěchu Záměry města, pakliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu nejen v penězích, ale především ve víře a odhodlání lidí realizovat je a nést za ně společně zodpovědnost, jinak zůstane každý plán jen nenaplněným přáním. 17

20 Příloha 1 - Situační analýza současného stavu města - Profil města Příloha 1 - Situační analýza současného stavu města - Profil města Analytická část strategického plánu rozvoje města Jílové u Prahy byla zpracována jako podklad pro přípravu a formulování dalších částí strategického plánu rozvoje města. Nejvýznamnějšími zdroji informací pro její zpracování byly podklady ze schváleného Územního plánu města Jílové u Prahy z května 2004, podklady z jednotlivých odborů Městského úřadu Jílové u Prahy, údaje Českého statistického úřadu a údaje poskytnuté dalšími institucemi sídlícími na území města. Snahou bylo použít co nejaktuálnější dostupné údaje. Profil města si neklade za cíl přinést vyčerpávající přehled všech údajů souvisejících s městem Jílové u Prahy, ale jedná se o cílený výběr údajů využitelných pro účel strategického plánu rozvoje města. 4. Základní profil města Město Jílové u Prahy se nachází na území okresu Praha západ asi 25 kilometrů jižně od Prahy. Město tvoří 3 katastrální území Borek, Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem. Celková rozloha jeho území je 1624 hektarů. Město se dále dělí na 8 místních částí Jílové u Prahy, Borek, Kabáty, Luka pod Medníkem, Radlík, Studené, Žampach a Kamenná Vrata K mělo Jílové u Prahy evidováno obyvatel. Od roku 1980 vykazuje Jílové u Prahy každoroční přírůstek obyvatel zejména z důvodu nové výstavby na území města. Například v roce 2005 se do města přistěhovalo 137 obyvatel. Pozitivním trendem je, že i přirozený přírůstek obyvatel v několika posledních letech dosahuje kladných hodnot. Vývoj počtu obyvatel města Jílového u Prahy Podle údajů sčítání lidu v roce 2001 bylo celkem v Jílovém u Prahy 964 domů, z tohoto počtu je 616 rodinných domů. Ve všech domech je 1457 bytů, z toho je 1159 trvale obydlených. Z porovnání výsledků posledních sčítání je ale zřejmé, že ve městě došlo ke zpomalení bytové výstavby, které je zvlášť zřetelné v porovnání z celým okresem Praha západ ve městě se zvýšil počet trvale obydlených bytů pouze o 3.2 %, kdežto v celém okrese o 13,4 %. Rekreační funkci města dokládají pouze údaje ze sčítání v roce 1991, které udává 1546 objektů individuální rekreace na území města. Zejména v místních částech Luka pod 1

Strategický plán rozvoje města Jílového u Prahy

Strategický plán rozvoje města Jílového u Prahy Strategický plán rozvoje města Jílového u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje Obec Hostovlice Strategický plán rozvoje 1 Obsah Úvodní slovo 3 Strategický plán rozvoje obce Hostovlice v kontextu rozvoje Středočeského kraje 4 Metodika zpracování 5 Situační analýza současného stavu

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Dotazníkové šetření mezi starosty a zastupiteli probíhalo etapově prostřednictvím e-mailu a osobním jednáním na v období červen 2013 až květen 2014. Toto šetření

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky Strategický plán rozvoje obce Chaloupky OBSAH ÚVOD... 2 ÚVODNÍ SLOVO ZASTUPITELSTVA... 2 STRUKTURA A METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNU... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU... 4 ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Obec Kbelany. Strategický rozvojový plán obce pro

Obec Kbelany. Strategický rozvojový plán obce pro Obec Kbelany Strategický rozvojový plán obce pro 2016-2021 prosince 2015 Strategický rozvojový plán obce Kbelany pro roky 2016 2021 byl zastupitelstvem obce Kbelany schválen jako součást základních dokumentů

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 2010-2011 návrh 06/2010

Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 2010-2011 návrh 06/2010 Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 21-211 návrh 6/21 Oblasti 21 211 CELKEM Fungování obce a ekonomika 2 595 12 Kč 2 73 Kč 5 325 12 Kč Infrastruktura a životní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více