Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D."

Transkript

1 Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

2 Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné. Zpráva o nevyléčitelné nemoci je těţká, vţdy se jedná o KRIZI.

3 Umírání: poslední etapa ţivota Pomozte umírajícímu uvědomit si, ţe nastal čas umírání (pomoci ţít v přítomnosti) Pomoci umírajícímu objevit smysl ţivota Přijmout jakoukoliv reakci umírajícího na zprávu o jeho nemoci a umírání Buďte citliví k potřebě umírajícího mluvit/mlčet Pomoci umírajícímu v tom, jak sdělit ostatním, ţe umírá Pomoci v praktickém plánování smrti

4 Praktické plánování smrti Nezanechat nepořádek Postarat se o své věci Učinit přání Dát na vědomí svá přání kolem pohřbu Ujistit se, ţe někdo blízký ví o důleţitých dokumentech

5 Podpora rodiny Restrukturalizace pozic a rolí v rodině Moţnosti vnější pomoci Podpora členů rodiny v péči o sebe sama Stres z nemoci odhalí způsob zacházení se stresem v rodině (podpořit porozumění nemoci) Vyrovnání se se šokující zprávou

6 SMRT BLÍZKÉHO ČLOVĚKA Je krizovou situací i v případě, ţe byla anticipována (starý, nemocný člověk) Způsobuje silné emoční reakce Nabourává pocit vlastní identity, vztahy s jinými lidmi a přesvědčení o stabilitě světa Krize je o to větší, není-li smrt očekávána Je nejtěţší ztrátou, která nás můţe postihnout

7 Reakce na smrt Zármutek je normální, přirozená a zdravá odezva na (jakoukoliv) ztrátu.

8 TRUCHLENÍ Konfliktní záplava emocí: smutek, obavy ( Co se mnou bude? Co si počnu? ), hněv, vztek ( Proč mi to udělal? ), pocit viny, opuštěnosti, ztráta smyslu ţivota Truchlení se projevuje na rovině psychické, sociální i somatické Splňuje téměř všechna kritéria nemoci, ale není to nemoc! Truchlení se podobá depresi, ale není depresí (ztráta a prázdnota se týká vnějšího světa, nikoliv - jako u deprese vnitřního)

9 PROJEVY TRUCHLENÍ Kromě psychických reakcí se objevují Somatické obtíţe Vyčerpání, nechutenství, nespavost Problémy na úrovni chování a jednání Dezorganizace denního pořádku, normálního fungování a běţného ţivota Impulzivní, chaotické jednání, rezignace na sociální kontakty, únikové tendence

10 FÁZE TRUCHLENÍ Otřes, šok, citová otupělost (bezprostředně po informaci o smrti) Pláč, protest (hodiny, minuty) Dezorganizace (hodiny, dny, měsíce) Reorganizace (půl roku aţ rok)

11 ABNORMÁLNÍ SMUTEK NORMÁLNÍ TRUCHLENÍ ABNORMÁLNÍ TRUCHLENÍ Neliší se ve své podstatě, ale ve své intenzitě či délce trvání 1.Chronické reakce 2.Odloţené reakce 3.Přehnané (excesivní) reakce 4.Larvované reakce

12

13 ÚKOLY TRUCHLENÍ Pochopit, ţe někdo umřel Uvědomit si důsledky této ztráty Aktivizovat obranné mechanismy Přijmout a dovolit si truchlení Prozkoumat a zhodnotit ztracený vztah Znovu nastolit pocit identity a integrity Investovat do nových vztahů Vyrovnat se s periodickým oţivením bolesti

14 POMOC TRUCHLÍCÍM Rychlé navázání kontaktu Vytvoření podmínek a atmosféry k rozhovoru a expresi emocí Emocionální opora je nejdůleţitější Být emocionální houbou

15 Pokud chcete pomoci pozůstalým, musíte být emocionální houbou. Většina lidí si myslí, ţe musí radit, řešit problémy, být uţiteční. Nemusíte. Nemusíte nic říkat, vlastně ani nemůţete říci nic, co by opravdu potěšilo, nemusíte dávat rady (i tak by to bylo k ničemu) a nemusíte dělat nic. Prostě tam jen buďte, vciťte se do jejich bolesti, strachu a trápení. Plňte roli houby. Tato role znamená, ţe se budete cítit bezradní a neuţiteční, protoţe nic neděláte ale ve skutečnosti děláte hrozně moc jste tam, s ním, pro něho (Wilber, 1995)

16 NEÚČELNÉ JSOU RADY: Vzchopte se, máte přece pro koho ţít! Musíte být silná! Vzmuţ se trochu! Jsi pořád mladá, můţeš se ještě znovu provdat. To bude dobré Chce to čas Máte ještě celý ţivot před sebou

17 NEJČASTĚJŠÍ OMYLY: Vyhýbání se pouţívání silných slov Místo smrt říkat to Obava zmínit se o zemřelém Pozůstalým více pomůţe pěkná vzpomínka na zemřelého, neţ vyhýbání se vzpomínkám vůbec Snaha zabránit pláči Poskytnout bezpečný prostor pro ventilaci emocí jsou na místě

18 KOMPLIKOVANÉ OTÁZKY: Jak se cítíte? Co ode mne očekáváte? Co pro Vás mohu udělat?

19 DOPORUČENÍ: Udělat si na rozhovor čas. Představit si sám sebe v roli pozůstalého. Pouţívat otevřené otázky. Nedávat zbytečné rady. Nepřerušovat truchlícího v hovoru. Pouţívat prvky aktivního naslouchání (aha, ano, hmm )

20 Nemluvit příliš, nechat prostor hlavně pozůstalému. Dovolit, aby se ticho stalo součástí konverzace. Spíš, neţ zvaţovat, co říci, naslouchat bez odsuzování. Poskytovat ujištění, ţe jste udělali Vy i pozůstalí vše, co bylo ve Vašich silách. Dovolit truchlení - normalizovat reakce.

21 VHODNÉ FORMULACE: Je mi to líto Cítím s Vámi. Jak to všechno zvládáte? Musí to být pro Vás těţké. Co je pro Vás nejtěţší? Ne, není to spravedlivé. Ne, netrpěl. (Zemřel ve spánku...)

22 UPOZORNĚNÍ: Konfrontace s jinou ztrátou můţe znovuoţivit proţívání zármutku. Můţe dojít k aktivizaci dřívějšího nezpracovaného zármutku. Smrt je přirozenou součástí ţivota.

23 Literatura BLUMENTHAL-BARBY, K. a kol. Kapitoly z thanatologie. Praha : Avicenum, HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha : Galén, KUBÍČKOVÁ, N. Zármutek a pomoc pozůstalým. Praha: Nakladatelství ISV, 2001.

24 Literatura SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. Praha : Ecce homo, ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha : Grada, WOLFOVÁ, D. Kdyţ partner odchází Praha : Ikar, GROSZ, A. Dopisy umírajícímu příteli. Praha : DharmaGaia, 2001.

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ

PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ Naděžda Špatenková PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ Principy, proces, metody 2., aktualizované a doplněné vydání Cesta truchlením je dlouhá cesta. Bolestivá, trnitá, plná slz. A mnohdy s cílem v nedohlednu N.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s.

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s. Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte Contributions of the Association The Long Way for Mothers and Families of Dead Children Zdeňka Dohnalová, Libor Musil

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Dr. Daniela Tausch-Flammer: Čas zármutku Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ISBN 978-80-254-8944-4 Jednoho

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. JANA STRAŠKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hospicová péče - představy zdravotníků a laiků. Bc. Jana Strašková

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech Simona Hyková Katedra sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM O BIOLOGICKÉ RODINĚ KONTAKT DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU. Velký vůz Sever. Mgr. Veronika Uhlířová

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM O BIOLOGICKÉ RODINĚ KONTAKT DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU. Velký vůz Sever. Mgr. Veronika Uhlířová 1 KOMUNIKACE S DÍTĚTEM O BIOLOGICKÉ RODINĚ & KONTAKT DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU Mgr. Veronika Uhlířová Všechna práva vyhrazena! Šíření příručky bez souhlasu autora je zakázáno. 2 1. Komunikace s dítětem

Více

Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy pečujících dcer

Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy pečujících dcer Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2014 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2010 2014 1 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová,

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat

Více