CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE"

Transkript

1 CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE

2 My name is Peter Kučera. I m the managing director of the Czech Credit Bureau. We are basically operator of two major credit registries in the Czech Republic of the Banking Credit Bureau and the Non-banking Credit Bureau. I guess I should explain what a credit bureau is because it s not a commonly known term. It is basically a registry database that contains data on all clients who can be either physical individuals and entrepreneurs or companies who ever entered into obtaining a loan application. So this shared database contains at the moment about six million people from the Czech Republic, about entrepreneurs and businesses. And we record in this database the full credit repayment, the full credit history of the people when they were repaying their loan. The database basically operates in a way that all the member institutions which are banks, leasing companies, sales finance companies - type Home Credit, Cetelem etc. Before they would give a loan to a new applicant, they would send an inquiry into this database and verify what has been the history of repayment of this particular person or company. They do it because they want to see what has been the credit risk assessed with this person so that they could either accept or reject the loan application or they could perhaps apply the right interest rate to this loan application. Since our bureaus represent majority of the financial market, we have, for the record, 50 members in the two credit bureaus, we have 25 banks and 25 leasing and sales finance companies. We can say that we basically monitor the trends of the credit defaults in the Czech Republic. The default, I should explain, is a matrix which explains the percentage of clients which are in past default, in past payment due over 90 days. So they were supposed to pay on a certain date and they didn t pay for more than 90 days. So the statistic for the Czech market as we can see it in our credit bureau database ranges between 5-7% at the moment. Of course, we ve been seeing some worsening over the past couple of crisis years, but I should say that the situation is quite healthy at the moment, the credit exposure is not terribly high and if we compare our statistics with some western European countries, I think the Czech population is still in a quite healthy state. The Czech consumers have more assets or more money deposited in the bank accounts than what they have loaned from the banks. So this is one of the statistics of the few countries in Europe. The credit registries are basically a closed user group where only those who are reporting data on people are also members and they can also access this information. So the credit bureaus by default are not open to the public or open to other businesses. For this reason we have basically opened a branch of our company which is focussing on business information. We collect data from about 40 public data sources in the Czech Republic. We collect data on every single company that is registered in the Czech Republic and we put this into a huge database that we call Cribis.cz. It s a public portal where everyone can access and every company that has a need to verify the financial stability of their business partners or if they are prospecting or looking for a new business partner, they are open to verify the creditworthiness of this company or the financial stability and they can obtain some services from this Cribis portal. They could either download a report on the company where they could see the detailed financial statements, financial ratios calculated, probability of default in the future, probability of bankruptcy of the company, for example. They could also see the economic links of this company where, for example, not the company itself is in troubles but the shareholders of the company might be in financial troubles so later on, it might actually affect the company itself or another service, which is very commonly used, is a monitoring service. That s for companies that have a high number of business partners and they are basically only recording information that have changed in their portfolio. So we monitor every single company on a daily basis and we send by every day a monitoring alert.

3 Jmenuji se Petr Kučera. Jsem generálním ředitelem firmy Czech Credit Bureau. Jsme v podstatě provozovatelem dvou velkých registrů úvěrů v České republice bankovního a nebankovního registru úvěrů. Myslím, že bych měl vysvětlit, co znamená úvěrový registr, protože to není běžně známé sousloví. Je to v podstatě databáze, která obsahuje data o klientech, fyzických osobách, podnikatelích nebo firmách, které požádaly o úvěr. Tato sdílená databáze momentálně obsahuje šest milionů lidí z ČR, asi podnikatelů a firem. V této databázi zaznamenáváme celé splácení úvěru, celou úvěrovou historii lidí, kteří spláceli úvěr. Databáze funguje tak, že všechny členské instituce, což jsou banky leasingové společnosti, úvěrové společnosti typu Home Credit, Cetelem atd. Než schválí úvěr novému žadateli, zašlou dotaz do databáze a ověří si, jaká byla historie splácení konkrétní osoby či firmy. Dělají to, protože chtějí vidět hodnocení úvěrového rizika u dané osoby, aby mohli půjčku buď schválit, nebo odmítnout a stanovit správnou úrokovou sazbu k dané žádosti o úvěr. Protože naše společnost reprezentuje většinu finančního trhu, máme, pro přesnost, 50 členů ve dvou úvěrových registrech. Máme 25 bank a 25 leasingových a úvěrových společností. Dá se říct, že v podstatě monitorujeme trendy v platební neschopnosti v ČR. Měl bych vysvětlit, že platební neschopnost reprezentuje procento klientů, kteří se v minulosti dostali do situace, kde nebyli schopni po více než 90 dní splácet úvěr. Měli tedy zaplatit k určitému datu a po dalších 90 dní tak neučinili. Statistika pro ČR, jak ji vidíme v našem registru, se momentálně pohybuje v pásmu 5-7%. Samozřejmě jsem v posledních krizových letech zaznamenali zhoršení situace, ale ta je v současné době, měl bych říct, docela zdravá, riziko nesplácení není hrozně vysoké a ve srovnání se statistikami některých západoevropských zemí se domnívám, že populace v ČR je v tomto ohledu docela zdravá. Čeští spotřebitelé mají stále více aktiv nebo uložených peněz na účtech než úvěrů od bank. Takovou statistiku má jen málo evropských zemí. Úvěrový rejstřík je v podstatě uzavřená skupina uživatelů, kde jen ti, kteří dodávají data o lidech, jsou také členy a mají k informacím přístup. Takže tyto rejstříky už z definice nejsou přístupné pro veřejnost či firmy. Z tohoto důvodu jsme otevřeli pobočku firmy, která se soustředí na informace o firmách. Sbíráme data z asi 40 veřejných zdrojů v ČR. Sbíráme data o každé firmě registrované v ČR a tato data umísťujeme do obří databáze, která se jmenuje Cribis.cz. jedná se o veřejný portál, kam může kdokoli a každá firma, která má potřebu ověřit si finanční stabilitu svého obchodního partnera, nebo když hledá nového obchodního partnera, si může ověřit úvěrovou nebo finanční spolehlivost dané firmy, nebo získat na Cribis.cz další služby. Mohou si stáhnout zprávu o dané firmě, kde se dočtou detaily z finančního výkazu, finanční propočty a pravděpodobnost platební neschopnosti a bankrotu do budoucna. Vidí zde i ekonomické vazby firem, které, ač samy nejsou v potížích, mají akcionáře, kteří ve finančních obtížích mohou být a mohou v budoucnu firmu negativně ovlivnit. Další velmi populární služba je monitoring. To platí o firmách s velkým počtem obchodních partnerů. Tato služba zaznamenává změny v jejich portfoliích. Takže my každý den monitorujeme všechny firmy a denně zasíláme jako výsledek monitoringu em upozornění.

4 write check discuss share match answer find info EXERCISE 1 Discuss and share your answers to the following questions: 1. Have you ever borrowed money? What did you need it for? 2. What do you think is more risky to borrow or to lend money? Why? 3. When would you lend money to someone? 4. Did you ever lend money to someone who didn t pay you back? How did you react?

5 EXERCISE 2 Are these statements TRUE or FALSE? 1. The CCB company basically offers a database of credit history of people and companies. 2. Anybody can be a user of the credit history database. 3. The main reason why financial institutions use the CCB database is to assess the potential credit risk. 4. The CCB company also runs Cribis.cz which is accessible to the public. 5. The speaker thinks that Czech citizens are in a relatively good financial situation. 6. You cannot find at Cribis.cz data about shareholders of certain companies. 7. The CCB company gets data from secret sources. EXCERCISE 3 Listen and fill in the missing text. 1. I m the managing director of the Czech Credit Bureau. We are basically operator of two major credit registries in the Czech republic of the Banking Credit Bureau and the Non-banking Credit Bureau. 2. physical individuals and entrepreneurs or companies who ever entered into obtaining a loan application. 3. And we record in this database the full credit repayment, the full credit history of the people when they were repaying their loan. The database basically operates in a way that all the member institutions which are banks, leasing companies, sales finance companies - type Home Credit, Cetelem, etc. 4. We can say that we basically monitor the trends of the credit defaults in the Czech republic. 5. The Czech consumers have more assets or more money deposited in the bank accounts than what they have loan from the banks. 6. It s a public portal where everyone can access and every company that has a need to verify the financial stability of their business partners or if they are prospecting or looking for a new business partner, they are open to verify the creditworthiness of this company 7. They could also see the economic links of this company where, for example, not the company itself is in troubles but the shareholders of the company might be in financial troubles so later on, it might actually affect the company itself

6 EXERCISE 4 Match the following English expressions with their Czech equivalent. 1. CREDITWORTHINESS A) REJSTŘÍK 8. REGISTRY H) VAZBA 2. VERIFY B) GENERÁLNÍ ŘEDITEL 9. LINK I) ÚVĚROVÁ SPOLEHLIVOST 3. LOAN C) ŽÁDOST 10. MANAGING DIRECTOR J) PODNIKATEL 4. ENTREPRENEUR D) SPLÁCENÍ 11. APPLICATION K) PŮJČKA 5. DEFAULT E) ÚVĚROVÁ SPOLEČNOST 6. AFFECT F) OVLIVNIT 13. SALES FINANCE COMPANY 12. REPAYMENT L) PLATEBNÍ NESCHOPNOST M) OVĚŘIT 7. SHAREHOLDER G) AKTIVA 14. ASSETS N) AKCIONÁŘ PHRASE BOOK Use the vocabulary list above to develop questions you could ask the Manager in a mock interview. With a partner, take turns being the Manager. Role play asking and answering your questions. AFFECT APPLICATION CREDITWORTHINESS ENTREPRENEUR SHAREHOLDER A response that is emotionally-based and differentiated from effect. A review process with a standardized form to be completed with relevant personal, educational, and/or financial information. Can involve personal interview as well. The degree to which character, assets, and income qualify a person for a loan. A person who is responsible for the idea and concept of a business initiative using capital investments. Person who has invested income in a company and who is given an equivelent percentage ownership or number of shares of stock with which they may use directly to participate in decision-making processes or sell.

7 EXERCISE 5 ROLEPLAY Work in small groups. Imagine you are a team of scriptwriters who have 5 minutes to create a comedy sketch called A CRAZY LOAN APPLICANT. It should be a dialogue between a serious bank manager and an insane entrepreneur. What questions would the bank manager ask? Select a pair of people from each group to perform the dialogue in front of your classmates. Than take a vote to choose the funniest dialogue! EXERCISE 6 Answer the following questions. 1. The speaker in the video said: So they were supposed to pay on a certain date and they didn t pay for more than 90 days. Does the underlined phrase mean that A) There was a possibility to pay. B) There was an obligation to pay. C) There was no need to pay. 2. Translate the following sentences. A) Měli jste mě o tom informovat dříve. B) Neměl jsi nic rozhodovat sám. C) Měla přijet už včera. D) Neměl jsi to kupovat bez mého svolení. 3. Is it possible to translate sentences in Exercise 3 using SHOULD+HAVE+PAST PARTICIPLE? If so, try it. 4. Think of four things you were supposed to do and write sentences about them. Then, try to rewrite them using SHOULD+HAVE+PAST PARTICIPLE.

8 WHILE YOU WATCH EXERCISE 2 1. TRUE, 2. FALSE, 3. TRUE, 4. TRUE, 5. TRUE, 6. FALSE, 7. FALSE WHILE YOU WATCH EXERCISE 3 1. I m the managing director of the Czech Credit Bureau. We are basically operator of two major credit registries in the Czech republic of the Banking Credit Bureau and the Non-banking Credit Bureau. 2. physical individuals and entrepreneurs or companies who ever entered into obtaining a loan application. 3. And we record in this database the full credit repayment, the full credit history of the people when they were repaying their loan. The database basically operates in a way that all the member institutions which are banks, leasing companies, sales finance companies - type Home Credit, Cetelem etc. 4. We can say that we basically monitor the trends of the credit defaults in the Czech republic. 5. The Czech consumers have more assets or more money deposited in the bank accounts than what they have loan from the banks. 6. It s a public portal where everyone can access and every company that has a need to verify the financial stability of their business partners or if they are prospecting or looking for a new business partner, they are open to verify the creditworthiness of this company 7. They could also see the economic links of this company where, for example, not the company itself is in troubles but the shareholders of the company might be in financial troubles so later on, it might actually affect the company itself AFTER YOU WATCH EXERCISE 4 1I,2M,3K,4J,5L,6F,7N,8A,9H,10B,11C,12D,13E,14G

9 AFTER YOU WATCH EXERCISE 6 1. B 2. A) You were supposed to inform me earlier. B) You were not supposed to decide about anything on your own. C) She was supposed to come yesterday. D) You were not supposed to buy it without my permission. 3. A) You should have informed me earlier. B) You shouldn t have decided about anything on your own. C) She should have come yesterday. D) You shouldn t have bought it without my permission.

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE What the World Bank is a poverty alleviation agency, that s our main call, and we do that by two means. One is projects, so we finance projects.

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International.

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Your meeting is in the executive conference room. Vaše jednání je v konferenční

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka témata Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_temata.rar

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007,

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

O N T H E S I T U A T I O N O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H

O N T H E S I T U A T I O N O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H O N T H E S I T U A T I O N M I G R A N T Ů V D O B Ě O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H E K O N O M I C K É K R I Z E T E

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of our graduates came through the doors, and it set me reflecting

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Charles University in Prague Faculty of Human Studies Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Bc. Adéla Bělunková Management of Volunteering in the Czech Republic

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více