NÁVRH NA STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BRADAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH NA STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BRADAVY"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NÁVRH NA STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BRADAVY ř. km 0,000-9,736 TECHNICKÁ ZPRÁVA Březen 2017

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NÁVRH NA STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BRADAVY ř. km 0,000-9,736 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka Denisovo nábřeží Plzeň Zpracovatel České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Thákurova Praha 6 Praha, březen 2017

3 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 2. SPECIFIKACE PRACÍ 2 3. POUŽITÉ PODKLADY 3 4. METODIKA ŘEŠENÍ 5 5. SESTAVENÍ A KALIBRACE MODELU 7 6. ŘEŠENÉ PŘÍPADY A OKRAJOVÉ PODMÍNKY 9 7. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KONSTRUKCE ZÁPLAVOVÝCH ČAR VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ZHODNOCENÍ NEJISTOT 13 LITERATURA 14 SEZNAM PŘÍLOH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka Denisovo nábřeží Plzeň Zpracovatel: České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Thákurova Praha 6 Řešitelé: Doc. Ing. Jana Valentová, CSc. Doc. Ing. Petr Valenta, CSc. 1

4 2. SPECIFIKACE PRACÍ Předmětem díla je zpracování hydrotechnických výpočtů a související dokumentace pro účely návrhu stanovení záplavových území Bradavy v úseku od soutoku s Úslavou po rybník Hvížďalka. Řešený úsek začíná v oblasti soutoku s Úslavou, kde v ř. km 0,000 navazuje na úsek řešený v rámci studie Návrh na stanovení záplavového území řeky Úslavy, úsek Šťáhlavy - Žinkovy" (FSv ČVUT, 2016). Horní konec řešeného úseku je dán profilem hráze rybníka Hvížďalka nad Spáleným Poříčím, řešení zde končí na objektu bezpečnostního přelivu. Hydrotechnické výpočty byly zpracovány pomocí metodiky kombinace dvourozměrného (2D) a jednorozměrného (1D) numerického modelování. Oblast soutoku, kde dochází v důsledku interakce proudění vody v Úslavě a v ústí Bradavy k složitým proudovým poměrům, byla řešena pomocí 2D modelu. Výpočty průběhů hladin výše proti proudu Bradavy byly zpracovány pomocí jednorozměrného modelu HEC-RAS, který umožňuje hydraulické výpočty ustáleného nerovnoměrného proudění v obecném otevřeném korytě s možností rozdělení profilu na dílčí profily včetně detailního řešení hydrotechnických a dalších objektů ovlivňujících proudění vody. Provedené práce zahrnovaly následující činnosti: pořízení hydrologických podkladů převzetí a zpracování geodetických, hydrotechnických a dalších podkladů podrobná rekognoskace území návrh a zpracování numerických modelů řešené oblasti kalibrace modelu zpracování a vyhodnocení hydrotechnických výpočtů pro simulace ustáleného nerovnoměrného proudění v zájmové oblasti pro ustálené průtoky Q 5, Q 20 a Q 100 zpracování rozsahu záplavového území na základě vypočtených hladin povodňových průtoků při průtocích Q 5, Q 20 a Q 100 stanovení aktivní zóny záplavového území Q 100 dle 66 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. a 4 odst. 3 vyhl. č.236/2002 Sb. 2

5 3. POUŽITÉ PODKLADY Hydrologické podklady Hydrologické podklady byly čerpány ze základních hydrologických údajů pro tok Bradavy, které byly získány od ČHMÚ. Údaje byly pořízeny pro dva vybrané profily, které byly zvoleny tak, aby umožňovaly dostatečně podrobné zadání hodnot řešených průtoků v rozsahu modelu. Přehled použitých údajů pro N-leté průtoky uvádí tabulka 1. Originální doklady ČHMÚ jsou archivovány u zpracovatele. PROFIL Q 1 Q 2 Q 5 Q 10 Q 20 Q 50 Q 100 ústí do Úslavy 8,80 13,1 20,6 27,9 36,4 50,0 62,0 pod ústím Struhařovského potoka 7,93 11,8 18,6 25,1 32,8 45,0 55,8 Tabulka 1: N-leté průtoky [m 3 s -1 ] podklady ČHMÚ Pro účely kalibrace modelu byly k dispozici podklady z vyhodnocení povodní ze srpna 2002 a června Informace byly čerpány ze zpráv Výsledná zpráva o projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 a návrh úpravy systému prevence před povodněmi" (MŽP, 2004) a "Vyhodnocení povodní v červnu hydrologický průběh povodní" (ČHMÚ, 2013). Podklady obsahují informace o vyhodnocených kulminačních průtocích Q a odpovídajících dobách opakování N: - Spálené Poříčí (Q 2002 = 107 m 3 s -1, N > 1000), - Žákava (Q 2013 = 27,4 m 3 s -1, N = 10). Geodetické a mapové podklady Použité numerické modely vycházejí při popisu koryta řeky ze zaměření korytových a objektových profilů na toku Bradavy, pořízených v rámci zaměření pro technickoprovozní evidenci toků (TPE). Zpracovatelem zaměření byla společnost GEFOS a.s., měření bylo provedeno v roce Kromě příčných profilů toku byly využity i další podklady v podobě výkresů objektů a jejich fotodokumentace, podélných profilů a situačních plánů. Podklady TPE byly dále aktualizovány doplňkovým zaměřením zahušťujících korytových profilů a některých objektů na toku. Měření provedly firmy GEOPLAN Plzeň a David Kladívko, Přeštice, zaměření bylo předáno v digitální podobě. Nové objekty rybníka Hvížďalka (doplňkový přeliv se skluzem) byly modelovány podle dokumentace skutečného provedení stavby - geodetická část (GEOING Plzeň, s.r.o., 2015). 3

6 Pro modelování inundačního území při tvorbě modelu a pro konstrukci záplavových čar byla využita data digitálního modelu terénu pořízeného na základě leteckého snímkování metodou laserscanningu. Jednalo se o nově dostupná data digitálního modelu reliéfu páté generace (DMR5G). Digitální model reliéfu DMR 5G má podobu nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Data DMR5G byla v případě potřeby selektivně kombinována s daty z pozemního měření k upřesnění průběhu významných terénních hran (násypy komunikací apod.). Obdobně bylo zapotřebí postupovat v případě modelování koryta toku z podkladů TPE, neboť vodou zatopené oblasti nejsou součástí vyhodnocení DMR5G. Datové podklady poskytlo pro účely studie Povodí Vltavy. Jako podkladový materiál byly dále využity letecké snímky zájmové oblasti, a to především ke stanovení oblastí s různými hydraulickými drsnostmi. Mapové podklady pro účely vykreslení výstupů řešení byla pořízena objednatelem studie od ČÚZK, jednalo se o podklad pro vykreslení záplavových čar v podobě základních rastrových map ČR ZM 10 v měřítku 1 : v digitální podobě (ČÚZK, 2017). Kalibrační podklady Při volbě kalibračních parametrů modelu bylo přihlíženo k povodňovým značkám, které poskytl objednatel ze svých archivních materiálů, resp. byly převzaty z předchozí studie odtokových poměrů Bradavy ("Zpracování návrhu na stanovení záplavového území Bradavy v ř. km 0,000 20,655", Šindlar s.r.o, 2007). Počet značek je značně omezený. Pro povodeň 2002 byl z výše uvedené studie k dispozici údaj o výšce hladiny 416,73 m n. m. v ř. km 8,701 ve Spáleném Poříčí. Při rekognoskaci území byla identifikována ryska s popisem 2002 na konstrukci mostu v Žákavě, výška rysky odpovídá kótě 368,75 m n. m. (stanoveno dopočtem ze známých kót konstrukce mostu). Ani k jedné z uvedených značek nemá správce toku žádné podrobnější informace. Při povodni v červnu 2013 (první vlna) byla v profilu limnigrafické stanice Žákava zaznamenána hladina na úrovni 366,37 m n. m. Další související podklady V průběhu zpracování hydrotechnických výpočtů byla provedena podrobná rekognoskace modelované oblasti a byla pořízena potřebná fotodokumentace a videodokumentace modelovaného území. 4

7 4. METODIKA ŘEŠENÍ Ke stanovení průběhů hladin při řešených průtokových stavech byl v převážném rozsahu řešené oblasti použit jednorozměrný model HEC RAS ve verzi 4.1 (HEC-RAS River Analyzing System, US Army Corps of Engineers, ). Jedná se o model pro řešení proudění ve větevné síti otevřených koryt. Model vychází ze soustavy rovnic Saint Venanta ve tvaru Q x A + = 0 t, Q t ( UQ) h + ga S 0 + gas = 0 x + f x kde Q je průtok [m 3 s -1 ], A průtočná plocha příčného řezu [m 2 ], U = Q/A je střední průřezová rychlost [m.s -1 ], h je hloubka vody [m], S 0 je sklon dna [-], S f je sklon čáry energie [-] a g je gravitační zrychlení [m.s -2 ]. Sklon čáry energie S f reprezentuje celkové hydraulické odpory, které kromě tření na dně zahrnují i vlivy turbulence proudění, nerovnoměrnosti rychlostního pole v příčném řezu, prostorové efekty proudění apod. Model byl vyvinut v US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center. Při řešení ustáleného proudění model používá metodu po úsecích podle rovnice 2 2 α 2 V2 α1 V1 H 2 + Z 2 + = H1 + Z g 2g h e h e = L S f α V + C 2g α1 V 2g kde indexy 1 a 2 označují dva sousední profily. Další označení představuje: H 1, H 2 = hloubky vody Z 1, Z 2 = poloha dna V 1, V 2 = průměrné rychlosti α 1,α 2 = rychlostní součinitel g = gravitační zrychlení h e = ztrátová výška L = délka úseku S f = sklon čáry energie 5

8 C = koeficient kontrakce Model je schopen modelovat jak říční, tak bystřinné proudění, popřípadě kombinace obou. V rámci modelu lze použít obecný tvar příčných profilů, které lze členit v příčném směru na dílčí části (koryto a inundace, případně podrobněji) a geometrický popis příčného řezu lze doplnit o specifikaci neprůtočných bloků, neaktivních ploch a bočních přelévaných hrází. Model má velmi podrobně propracovanou metodiku modelování řady různých typů objektů (zejména propustků a mostů) a jejich kombinací. Objekty se zadávají přímo popisem geometrie a příslušných hydraulických parametrů. Model se se běžně používá pro účely stanovení záplavového území i při řešení problematiky protipovodňové ochrany. Pro dvourozměrné numerické modelování v oblasti soutoku s Úslavou byl použit model FAST2D, který umožňuje podrobné numerické modelování povodňových situací v reálných geometrických podmínkách otevřených koryt a inundačních územích včetně urbanizovaných oblastí. Aktuální verze modelu (Valenta, 2004) koncepčně vychází z původní verze modelu vyvinutého v Institutu pro hydrodynamiku univerzity Karlsruhe (Wenka, Valenta, Rodi, 1991), který uvádějí Wenka a Valenta (1991). Uvedený 2D model je u nás opakovaně používán pro řešení aktuálních úloh vodohospodářské praxe i výzkumu, v posledních letech především v souvislosti s problematikou ochrany proti povodním viz např. Valenta a Valentová, 2001 a 2003, FSv ČVUT, Podrobný popis modelu FAST 2D a jeho aplikace pro řešení záplavového území Úslavy je uveden v související studii Návrh na stanovení záplavového území řeky Úslavy, úsek Šťáhlavy - Žinkovy" (FSv ČVUT, 2016), z níž modelování oblasti soutoku Bradavy s Úslavou při povodňových stavech na Bradavě vychází. 6

9 5. SESTAVENÍ A KALIBRACE MODELU 2D model oblasti soutoku Pro podrobné vyšetření proudových poměrů a hydraulických podmínek průchodu povodně v oblasti soutoku Úslavy a Bradavy byl využit detailní dvourozměrný model vytvořený v rámci studie Návrh na stanovení záplavového území řeky Úslavy, úsek Šťáhlavy - Žinkovy" (FSv ČVUT, 2016). S ohledem na značnou členitost zájmového území bylo zapotřebí přistoupit k aplikaci modelu s relativně velmi vysokým rozlišením (zhruba 1,5 m x 1,5 m) a tedy i velmi vysokým počtem výpočetních buněk. Výpočetní síť konečných objemů použitého dvourozměrného modelu (model 2) byla navržena jako křivočará. Parametry výpočetní sítě pro řešený úsek jsou uvedeny v tabulce 2. Při použitém rozlišení modelu již bylo možno podrobně modelovat jednotlivé překážky proudění v podobě budov a dalších objektů. Model č. Rozsah (ř. km) Délka (m) Šířka (m) Počet buněk Rozměr buňky (m) 2 25,280 30, x 650 1,4 x 1,4 Tabulka 2: Parametry výpočetní sítě pro řešený úsek Při definování morfologie terénu se vycházelo z dostupných topografických a geodetických podkladů, využita byla především geodetická data z pozemního a leteckého laserového zaměření podrobněji specifikovaná v kap. 3. Výchozí surová data modelu terénu získaného leteckým laserovým zaměřením musela být doplněna informacemi o tvaru říčního koryta s využitím příčných profilů a dalšími podklady zpřesňujícími popis terénu v zájmovém území. Součástí podkladů nebyly dostatečně podrobné údaje o průběhu náhonů a kanálů v zájmovém území, většinou byly zaměřeny profily pouze na začátku a konci příslušné vodoteče. U významnějších z těchto vodotečí bylo ve spolupráci s objednatelem v průběhu zpracování zajištěno doplňkové zaměření vybraných profilů, podružnější kanály byly po dohodě s objednatelem modelovány jen přibližně na základě interpolace mezi počátečním a koncovým profilem. Na základě výsledných diskrétních vstupních dat pro digitální model byla preprocesorem vytvořena spojitá aproximace terénu pro numerický model. Následně byly hodnoty nadmořských výšek terénu převedeny do všech uzlů výpočetní sítě 2D modelu a tak vytvořena finální reprezentace modelovaného území v numerické podobě. V další fázi návrhu 7

10 modelu bylo zapotřebí zohlednit veškeré překážky proudění, které byly do modelu zapracovány v podobě zablokování (zneprůtočnění) příslušných buněk výpočetní sítě. Zadání překážek probíhalo interaktivně nad podkladem tvořeným leteckým snímkem (ortofotomapou) zájmového území, aby byla zajištěna polohová návaznost zadání na modelovanou skutečnost. 1D model Bradavy Sestavený jednorozměrný numerický model se skládá z hlavního úseku tvořeného tokem Bradavy v řešeném rozsahu ř. km 0,000 až 9,736. Základní úsek je doplněn dvěma vedlejšími větvemi v místech významného dělení proudu - jedná se o větev vedenou doplňkovým bezpečnostním přelivem a skluzem na rybníku Hvížďalka a dále o pravostrannou inundační větev mezi ř. km 4,8 a 5,4. Sestavení numerického modelu vychází ze zaměřené sady příčných profilů, jak je dokumentována na situacích v příloze 3. Součástí tvorby modelu byla digitalizace příčných profilů a lokální doplnění interpolovaných příčných řezů koryta v oblastech s výraznějšími změnami v průbězích hladin. Pro účely hydrotechnických výpočtů byly následně využity korytové části příčných profilů, které byly doplněny o inundační části sestrojené jako řezy modelem terénu DMR5G. Mostní konstrukce a další hydrotechnické objekty byly modelovány na základě objektových příčných profilů, s přihlédnutím k údajům ze zaměřených situačních plánů, fotografické dokumentaci a výsledkům terénní rekognoskace. Součástí tvorby modelu dále byla specifikace neprůtočných a průtokově neaktivních oblastí a zadání hydraulických drsností koryta Bradavy a přilehlého inundačního území na základě terénního průzkumu a dalších dostupných podkladů (letecká ortofotomapa). Kalibrace modelu Vhodnost zvolených součinitelů drsnosti byla ověřena pomocí simulací povodní s kulminačními průtoky odpovídajícími svými velikostmi kulminačním průtokům povodní z let 2002 a 2013 a následného porovnání výsledků s dostupnými údaji o povodňových značkách. Informace o kulminačních průtocích a povodňových značkách byly čerpány z podkladů uvedených v kapitole 3. Kalibrační výsledky pro povodeň ze srpna 2002 je možno hodnotit na základě dvou povodňových značek. První značka nacházející se na konstrukci mostu Žákava odpovídá výšce hladiny 368,75 m n. m. Umístění značky odpovídá snížené hladině v mostním otvoru v 8

11 důsledku koncentrace proudu a zvýšených rychlostí. Značka je tedy v rámci kalibrace porovnávána s vypočtenou úrovní hladiny těsně u návodní hrany průtočného profilu mostu, která činí 368,73 m n. m. Reprezentativní úroveň hladiny nad mostem (mimo oblast koncentrace proudu a s ní související depresi hladiny) je ve skutečnosti vyšší o příslušné ztráty. Druhá značka s výškou hladiny 416,73 m n. m. se nachází podle dostupných podkladů v ř. km 8,701 ve Spáleném Poříčí. Vypočtená úroveň hladiny v tomto místě činí 416,90 m n. m. Pro hodnocení kalibrace modelu pro průtok při povodni v červnu 2013 byl k dispozici jediný údaj, kdy v profilu limnigrafické stanice Žákava byla při první povodňové vlně zaznamenána hladina na úrovni 366,37 m n. m. (vodní stav 177 při nule vodočtu 364,60). Vypočtená hladina při tomto průtoku zde činí 366,49 m. n. m. Diference mezi vypočtenými hladinami a povodňovými značkami jsou přijatelné, s ohledem na minimální počet dostupných povodňových značek je však nutno výsledky kalibrace považovat za orientační. 6. ŘEŠENÉ PŘÍPADY A OKRAJOVÉ PODMÍNKY Při hydrotechnických výpočtech byl numerický model zatěžován průtoky v souladu s údaji o N-letých průtocích dle ČHMÚ (tabulka 1). Změny velikosti zadávaných průtoků byly zadávány v místech významnějších přítoků. V úsecích při absenci průtokově významného přítoku byla v zadání změna průtoku plynuleji rozložena podél celé délky úseku a přizpůsobena tak předpokládanému skutečnému průběhu dotace z mezipovodí. Přehled použitých průtokových okrajových podmínek uvádí tabulka 3. Úsek modelu Průtok (m 3 s -1 ) (ř. km) Q 5 Q 20 Q 100 9,736-7,422 18,6 32,8 56 7,422-6, ,350-0,000 20,6 36,4 62 Tabulka 3 : Průtoky zadávané v numerickém 1D modelu Bradavy Při specifikaci okrajových podmínek pro polohu hladiny na dolním okraji 1D modelu byly uvažovány polohy hladiny v navazujícím níže ležícím úseku (2D model Úslavy). Dvourozměrný model oblasti soutoku Bradavy s Úslavou byl řešen pro dvě kombinace průtokových stavů na Bradavě a Úslavě. Stavy byly definovány tak, aby pod soutokem obou toků nastal vždy příslušný celkový průtok dané N-letosti. To znamená, že vždy jeden z toků byl zatížen příslušným N-letým průtokem, zatímco z druhého toku přitékal průtok doplňující 9

12 svou hodnotou daný N-letý průtokový stav pod soutokem. Souběh povodňových průtoků stejných N-letostí na obou tocích nad soutokem, který by v součtu vedl ke vzniku povodní vyšších N-letostí pod soutokem, nebyl uvažován z důvodu jeho malé pravděpodobnosti. Přehled celkem šesti takto definovaných variant průtokových zatěžovacích stavů 2D modelu udává tabulka 4. Varianta Q na Úslavě [m 3 s -1 ] Q na Bradavě [m 3 s -1 ] Q pod soutokem [m 3 s -1 ] Q 100 na Úslavě Q 100 na Bradavě Q 20 na Úslavě Q 20 na Bradavě 132,6 36,4 169 Q 5 na Úslavě 80,4 14,7 95,1 Q 5 na Bradavě 74,5 20,6 95,1 Tabulka 4: Modelované průtokové stavy pro 2D model soutoku Výpočty byly zpracovány za předpokladu zachování plné průtočnosti veškerých objektů (mostů, propustků, přelivů). Řešené případy nezahrnují zvláštní povodňové stavy vznikající v důsledku poruch objektů, prolomení hrází (průlomové vlny) a další podobné případy zvláštních povodní.. 7. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KONSTRUKCE ZÁPLAVOVÝCH ČAR Výsledky výpočtů (vypočtené úrovně hladin při uvažovaných průtocích (Q 5, Q 20, Q 100 ) byly vyhodnoceny v podobě psaného podélného profilu (příloha 2). Uváděná hladina představuje vypočtenou hladinu v ose koryta, v závislosti na lokálních podmínkách proudění se mohou hladiny v inundačním území případně lišit. Přehled mostních objektů ve vztahu k vypočteným výškám hladiny při průtocích Q 5, Q 20 a Q 100 je uveden v tabulkách 5.1 až 5.3. Pro konstrukci záplavových čar byl použit digitální model DMR5G, zákres byl proveden v souladu se zněním vyhlášky 236/2002 Sb. do základních map ČR map v měřítku 1 : (příloha 3). Při konstrukci záplavových čar byl rozsah záplavy určen sestrojením průsečnice simulované hladiny s digitálním modelem terénu. S ohledem na omezenou přesnost 10

13 Tok Označení dle TPE Bradava Staničení Dolní hrana mostovky Horní hrana mostovky Hladina Q5 Čelo v kontaktu s vodou Přelévaný most [ř. km] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] [m] [m] most Nezvěstice 0, ,25 360,51 357,92 ne -0,33 ne -2,59 lávka Nezvěstice 0, ,90 358,24 358,29 ne 0,39 ne 0,05 lávka Žákava 0, ,94 363,14 362,11 ne -0,83 ne -1,03 lávka Žákava 1, ,93 365,13 364,86 ne -0,07 ne -0,27 silniční most Žákava 1, ,55 369,71 367,85 ne -0,70 ne -1,86 lávka Žákava 2, ,17 371,39 371,25 ano 0,08 ne -0,14 lávka Babiny 2, ,06 376,26 376,38 ano 0,32 ano 0,12 lávka Babiny 3, ,82 377,93 377,99 ano 0,17 ano 0,06 lávka Babiny 3, ,09 379,24 378,89 ne -0,20 ne -0,35 lávkavlkov 5, ,86 393,01 392,07 ne -0,79 ne -0,94 lávkavlkov 5, ,10 394,30 394,09 ne -0,01 ne -0,21 lávka Spálené Poříčí 7, ,80 407,09 406,98 ano 0,18 ne -0,11 most Spálené Poříčí 7, ,66 410,94 408,49 ne -1,17 ne -2,45 lávka Spálené Poříčí 8, ,35 410,60 409,56 ne -0,79 ne -1,04 lávka Spálené Poříčí 8, ,13 413,59 410,80 ne -1,33 ne -2,79 most Spálené Poříčí 8, ,72 416,18 413,58 ne -2,14 ne -2,60 lávka Hvížďalka 9, ,28 425,57 424,57 ne -0,71 ne -1,00 Tabulka 5.1: Vyhodnocení výšky hladiny ve vztahu k mostním konstrukcím (Q5)

14 Tok Označení dle TPE Bradava Staničení Dolní hrana mostovky Horní hrana mostovky Hladina Q20 Čelo v kontaktu s vodou Přelévaný most [ř. km] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] [m] [m] most Nezvěstice 0, ,25 360,51 358,39 ano 0,14 ne -2,12 lávka Nezvěstice 0, ,90 358,24 358,75 ano 0,85 ano 0,51 lávka Žákava 0, ,94 363,14 362,47 ne -0,47 ne -0,67 lávka Žákava 1, ,93 365,13 365,25 ano 0,32 ano 0,12 silniční most Žákava 1, ,55 369,71 368,21 ne -0,34 ne -1,50 lávka Žákava 2, ,17 371,39 371,48 ano 0,31 ano 0,09 lávka Babiny 2, ,06 376,26 376,56 ano 0,50 ano 0,30 lávka Babiny 3, ,82 377,93 378,21 ano 0,39 ano 0,28 lávka Babiny 3, ,09 379,24 379,08 ne -0,01 ne -0,16 lávkavlkov 5, ,86 393,01 392,25 ne -0,61 ne -0,76 lávkavlkov 5, ,10 394,30 394,36 ano 0,26 ano 0,06 lávka Spálené Poříčí 7, ,80 407,09 407,30 ano 0,50 ano 0,21 most Spálené Poříčí 7, ,66 410,94 408,90 ne -0,76 ne -2,04 lávka Spálené Poříčí 8, ,35 410,60 410,16 ne -0,19 ne -0,44 lávka Spálené Poříčí 8, ,13 413,59 411,33 ne -0,80 ne -2,26 most Spálené Poříčí 8, ,72 416,18 414,07 ne -1,65 ne -2,11 lávka Hvížďalka 9, ,28 425,57 424,92 ne -0,36 ne -0,65 Tabulka 5.2: Vyhodnocení výšky hladiny ve vztahu k mostním konstrukcím (Q20)

15 Tok Označení dle TPE Bradava Staničení Dolní hrana mostovky Horní hrana mostovky Hladina Q100 Čelo v kontaktu s vodou Přelévaný most [ř. km] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] [m] [m] most Nezvěstice 0, ,25 360,51 359,19 ano 0,94 ne -1,32 lávka Nezvěstice 0, ,90 358,24 359,47 ano 1,57 ano 1,23 lávka Žákava 0, ,94 363,14 362,65 ne -0,29 ne -0,49 lávka Žákava 1, ,93 365,13 365,40 ano 0,47 ano 0,27 silniční most Žákava 1, ,55 369,71 368,65 ano 0,10 ne -1,06 lávka Žákava 2, ,17 371,39 371,77 ano 0,60 ano 0,38 lávka Babiny 2, ,06 376,26 376,78 ano 0,72 ano 0,52 lávka Babiny 3, ,82 377,93 378,41 ano 0,59 ano 0,48 lávka Babiny 3, ,09 379,24 379,32 ano 0,23 ano 0,08 lávkavlkov 5, ,86 393,01 392,45 ne -0,41 ne -0,56 lávkavlkov 5, ,10 394,30 394,61 ano 0,51 ano 0,31 lávka Spálené Poříčí 7, ,80 407,09 407,63 ano 0,83 ano 0,54 most Spálené Poříčí 7, ,66 410,94 409,36 ne -0,30 ne -1,58 lávka Spálené Poříčí 8, ,35 410,60 410,65 ano 0,30 ano 0,05 lávka Spálené Poříčí 8, ,13 413,59 411,82 ne -0,31 ne -1,77 most Spálené Poříčí 8, ,72 416,18 414,64 ne -1,08 ne -1,54 lávka Hvížďalka 9, ,28 425,57 425,56 ano 0,28 ne -0,01 Tabulka 5.3: Vyhodnocení výšky hladiny ve vztahu k mostním konstrukcím (Q100)

16 základních map ve srovnání s digitálním modelem reliéfu DMR5G vykreslené záplavové čáry nutně nemusí přesně souhlasit s výškovým popisem vrstevnic použitého mapového díla. Výsledné zkonstruované záplavové čáry pro průtoky Q 5, Q 20, Q 100 jsou vykresleny do situací s podtiskem v podobě použitých mapových podkladů (příloha 3, listy A). Při vykreslení záplavových čar u mostních objektů je použito jednotné schéma, kdy záplavová čára prochází v místě mostní konstrukce přes komunikaci bez přerušení bez ohledu na skutečnost, zda se hladina dostává do kontaktu s mostní konstrukcí či nikoli (zobrazení za předpokladu průhlednosti mostní konstrukce). Řešení záplavové čáry v oblasti nájezdů na mosty (násypů) odpovídá běžnému způsobu vyhodnocení jako u ostatních terénních tvarů v inundačním území. Vyhodnocené úrovně hladiny a záplavové čáry se týkají přímé záplavy od toku Bradavy, další rozlivy vznikající v zájmové oblasti na ostatních přirozených tocích (přítoky) a umělých vodotečích (náhony) či nádržích (rybníky) nejsou předmětem detailního řešení, neboť u nich nejsou k dispozici podrobné informace o geometrii a proudění v nich závisí mimo jiné na neurčitých podmínkách manipulací na jejich objektech. U přítoků byl graficky vyhodnocen pouze dosah zpětného vzdutí hladiny v Bradavě do oblasti přítoku, případně byly vyhodnocené záplavové čáry oříznuty a uzavřeny na linii zvoleného objektu na přítoku. Skutečná hladina v oblasti přítoků bude ve skutečnosti vyšší a závislá na velikosti průtoku a kapacitě přítokového koryta pro každý konkrétní přítok. 8. VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Součástí vyhodnocení hydrotechnických výpočtů bylo stanovení aktivní zóny záplavového území pro průtok Q 100. Při zpracování bylo přihlédnuto k zásadám Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území (zpracovatel DHI Hydroinform) v aktuální verzi duben 2005 a v podrobnostech byly respektovány požadavky objednatele na způsob zpracování. Použitá verze metodiky rozlišuje v závislosti na charakteru vodního toku čtyři možné přístupy ke stanovení rozšířené aktivní zóny záplavových území: 1. podle záplavových území 2. podle parametrů proudění 3. podle rozdělení měrných průtoků 4. podle detailních 2D studií. Tok Bradavy lze klasifikovat v souladu s použitou metodikou jako tok s jednoduchým nebo mírně komplikovaným prouděním v inundačním území s jednoduchým i členitým tvarem 11

17 údolních profilů. Použitá metodika se v souladu s požadavky objednatele opírá o postupy uvedené pod body 1. a 2, v zastavěném území též 3. Hlavní zásady použitého postupu lze stručně formulovat následujícím výčtem: 1. Aktivní zóna při Q 100 se v nezastavěném území primárně odvíjí od rozsahu záplavy při průtoku Q Primární rozsah aktivní zóny se dále rozšiřuje o oblasti s vysokými hodnotami hloubek nebo rychlostí (tzv. nebezpečné zóny ). 3. V zastavěných oblastech se rozsah dle možností redukuje podle rozdělení měrných průtoků, s přihlédnutím k existující zástavbě a oblastem s malým podílem převáděného průtoku. V urbanizovaném území byl zvolen selektivní přístup přihlížející k průtočnosti ovlivněné stávající zástavbou s cílem eliminovat případy, kdy aplikace rozsahu záplavového území Q 20 pro vymezení aktivní zóny by postihla dnes již neprůtočné zastavěné oblasti, resp. oblasti, převádějící nepodstatný podíl průtoku. Tyto oblasti tedy byly jako průtokově neaktivní z rozsahu aktivní zóny vyňaty, pokud ovšem nedošlo k naplnění dalších rozhodujících podmínek (vysoké hloubky či rychlosti). Výsledná aktivní zóna záplavového území je vykreslena hraničními křivkami do situací (listy B přílohy 3) a pro odlišení od záplavových čar je navíc vyznačena průhlednou výplní. Součástí aktivní zóny se v souladu s použitou metodikou automaticky stávají všechny permanentní vodoteče v rozsahu záplavového území Q 100. Tato skutečnost, stejně jako použitou metodikou umožněné vynětí stávající zástavby z aktivní zóny 1 (z důvodu umožnění rekonstrukcí stávajících staveb) není v grafickém zpracování explicitně vyznačena, technická zpráva však na ni tímto upozorňuje. 1 Ve vztahu k existujícím objektům nacházejícím se uvnitř vyhodnocené aktivní zóny dle metodiky Mze platí, že z AZZU jsou vyjmuty všechny stávající objekty v jejich současných hranicích (bez možnosti přístavby mimo tyto hranice), tak aby bylo možno na nich provádět běžné rekonstrukce 12

18 9. ZHODNOCENÍ NEJISTOT Teoretické výstupy získané pomocí numerického modelu jsou obecně zatíženy nejistotami, které souvisejí s přijatými předpoklady a zjednodušeními, s metodou řešení a zejména s přesností vstupních dat. Při interpretaci výsledků je tedy třeba brát tyto nejistoty v úvahu, zejména tehdy, kdy neexistují dostatečné kalibrační podklady a model není možné spolehlivě kalibrovat. Řešení ovlivňuje například již přesnost digitálního modelu reliéfu (zhotovitel DMR 5G uvádí úplnou střední chybu výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu), a dále přijatá modelová aproximace, přesnost hydrologických dat, nejistoty v určení povodňových značek, kulminačních průtoků historických povodní a dalších vstupních dat. Další nejistoty ve stanovení polohy hladiny vyplývají z nahodilosti jevů, které při průchodu povodně nastávají. Předmětem řešení není posouzení bezpečnosti existujících vodních děl a modelování průtokových stavů souvisejících s jejich poruchami. Numerické řešení neuvažuje dynamické vlivy proudění, předpokládá se volný průtok mostními objekty, které mohou být při povodni zaneseny plávím apod. Zejména v souvislosti s případným omezením průtočnosti objektů na toku částečným či úplným ucpáním, resp. v souvislosti s porušením hrází a jiných objektů, mohou hladiny dosáhnout vyšších úrovní, než ukazují výsledky teoretických výpočtů. Vyhodnocené úrovně hladiny a záplavové čáry se týkají přímé záplavy od toku Bradavy, další rozlivy vznikající v zájmové oblasti na ostatních přirozených tocích (přítoky) a umělých vodotečích (náhonech a rybnících) nejsou předmětem detailního řešení. U náhonů s možností nátoku vody je třeba počítat s tím, že při povodňových situacích může po vyčerpání jejich kapacity docházet k vybřežení vody a k zaplavení terénu bez přímé souvislosti se zde vyhodnocenými hladinami v korytě a inundačním území Bradavy. Skutečný rozsah záplavy zde bude záviset na konkrétních průtokových a kapacitních podmínkách dané vodoteče. Stejné nejistoty a závěry platí i pro teoreticky možné přelití hrází některých rybníků, které se při vysokých povodňových stavech stávají součástí záplavy. Výsledky výpočtů jsou využitelné především pro primární účel studie vymezení záplavového území. Použití výsledků pro jiné účely (zejména návrhy protipovodňových opatření a další činnosti opírající se o konkrétní úrovně hladin) není vhodné bez dalšího doplnění a upřesnění vstupních podkladů a samotného výpočetního modelu v rozsahu zájmových lokalit. 13

19 LITERATURA [1] DHI Hydroinform a.s. (2005): Metodika stanovení aktivní zóny záplavového území [2] MŽP ČR (2004): Výsledná zpráva o projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 a návrh úpravy systému prevence před povodněmi [3] Povodí Vltavy s.p. (2003): Souhrnná zpráva o povodni v srpnu 2002 [4] VÚV TGM, ČHMÚ (2003): Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 [5] ČHMÚ ( 2013): Vyhodnocení povodní v červnu hydrologický průběh povodní [6] FSv ČVUT (2016): Návrh na stanovení záplavového území řeky Úslavy, úsek Šťáhlavy - Žinkovy [7] Šindlar s.r.o. (2007): Zpracování návrhu na stanovení záplavového území Bradavy v ř. km 0,000 20,655 [8] Valenta P. (2004): Dvourozměrné numerické modelování proudění vody v otevřených korytech a inundačních územích. Habilitační práce. ČVUT, Fakulta stavební, Praha. [9] Valenta, P a kol. (2000): Klasifikace inundačních území a předpovídání povodňových škod na bázi dvourozměrného matematického modelování povodňových situací. In: Workshop Extrémní hydrologické jevy v povodích, ČVUT Praha [10] Valenta, P., Valentová, J. (2001): Dvourozměrné matematické modelování proudění vody v inundačních územích jako podklad pro územní plánování. In: Konference Orlice 2001, Jablonné nad Orlicí, Orlická hydrogeologická společnost [11] Valenta P., Valentová J. (2003): Detailed Numerical Modeling of Flood Flow in Floodplains with Complex Geometry. Acta Polytechnica 3/2003, 43, [12] FSv ČVUT (2011): Aktualizace záplavového území Berounky [13] Wenka, T.- Valenta, P.- Rodi, W. (1991): Depth - Average Calculation of Flood Flows in a River with Irregular Geometry. Proc. XXIV IAHR Congress, Madrid. [14] Wenka, T.- Valenta, P. (1991): Entwicklung und Austesten einer tiefengemittelten Version des FAST 2D Computer Programms. Universität Karlsruhe. SEZNAM PŘÍLOH 1 Technická zpráva 2 Psaný podélný profil 3 Mapové výstupy Listy A - Záplavové čáry pro Q 5, Q 20 a Q 100 Listy B - Záplavová čára Q 100 a aktivní zóny záplavového území 14

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben

Více

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ A STŘEDNÍ LABE B. TECHNICKÁ ZPRÁVA HYDRODYNAMICKÉ MODELY

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje...2 2. Podklady...2 2.1. Geodetické podklady...2 2.2. Mapové podklady...2 2.3. Hydrologické podklady...3 3. Popis toku...3 3.1. Povodí toku...3 3.2. Hydrologické

Více

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik Změny oproti předchozí vyhlášce 236/2002 Sb. Způsob stanovení AZZÚ Obsah návrhu záplavového území Změny oproti

Více

ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva

ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové srpen 2016 výškový systém Bpv OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Podklady... 3 1.2. Popis zájmového

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data... 2 2.2 Hydrologická data... 3 3 Matematický model... 4 3.1 Použitý software... 4 3.2

Více

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: , Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA EVROPSKÁ UNIE "PŘEKRAČUJEME HRANICE" MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Náměstí 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace Strana 1026 Sbírka zákonů č. 79 / 2018 79 VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace Ministerstvo životního prostředí stanoví

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 1.1. Zpracovatel... 2 1.2. Vodní dílo Žlutice... 2 1.3. Vodní tok... 3 2. Podklady... 3 2.1. TPE Střely... 3 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Střela záplavová

Více

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Staničení... 2 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 3 Okrajové podmínky... 3 Použitý software...

Více

OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE

OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE Akce: Otava, Horažďovice - PPO - varianty jezu Mrskoš doplnění studie Číslo zakázky: 1540/1 Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik se

Více

ÚHLAVKA Záplavová území

ÚHLAVKA Záplavová území Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : útvar inženýrských činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP HL.INŽ.PROJEKTU : Ing. Pavel

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území 3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území V následujících grafech je zobrazena míra ohrožení podle metodiky ACER pro budovy,

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov)

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov) Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov) POVODÍ LUČINY LUČINA POD-1 - Ř. KM 0.0 10.955 BŘEZEN 2013 Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

RADOUŇSKÝ POTOK - ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

RADOUŇSKÝ POTOK - ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Závod Horní Vltava Litvínovická 5, 371 21 Č. Budějovice RADOUŇSKÝ POTOK - ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ JIHOČESKÝ KRAJ (ORP JINDŘICHŮV HRADEC) Ing. Pavel Štěpán

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích Hydraulika objektů na vodních tocích (Aplikace pro mosty, propustky) 0 Mostní pole provádějící vodní tok pod komunikací (při povodni v srpnu 2002) 14. století hydraulicky špatný návrh úzká pole, široké

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2014 Č.j. MHMP /2014/OZP-II/Ka

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2014 Č.j. MHMP /2014/OZP-II/Ka HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1021837/2014 Č.j. MHMP-1200587/2014/OZP-II/Ka Ing. Kačer /

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne

Více

Studie zvláštní povodně na VD Lučina

Studie zvláštní povodně na VD Lučina Studie zvláštní povodně na VD Lučina Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Geodetické zaměření... 3 Staničení... 3 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 4 Okrajové a počáteční

Více

RYBNÍK HVÍŽĎALKA (kraj: Plzeňský, k.ú.: Spálené Poříčí, tok: Bradava) Území ohrožená zvláštní povodní

RYBNÍK HVÍŽĎALKA (kraj: Plzeňský, k.ú.: Spálené Poříčí, tok: Bradava) Území ohrožená zvláštní povodní RYBNÍK HVÍŽĎALKA (kraj: Plzeňský, k.ú.: Spálené Poříčí, tok: Bradava) V Praze, březen 2011 Výtisk č. 0 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon 221 408 111* Fax 224 212 803 www.vdtbd.cz

Více

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Ohrazenický potok ID toku: 136 640 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 101 492 Recipient: Litavka ID recipientu: 136 510 000 100 Úsek

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY B. TECHNICKÁ ZPRÁVA HYDRODYNAMICKÉ MODELY A MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ BEROUN BEROUNKA

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

(zejména na tocích a v příbřežních zónách) (zejména na tocích a v příbřežních zónách) Kateřina Uhlířová 24.2.2011 Odborný seminář VÚV T.G.M., v.v.i. Výzkum na pracovišti VÚV Úvod od 2009, VZ 0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry - 3624 možnosti

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Obsah. Zpráva. Titulní list Účel studie Popis současného stavu Rozbor hydrologických a hydrotechnických údajů Shrnutí Závěr

Obsah. Zpráva. Titulní list Účel studie Popis současného stavu Rozbor hydrologických a hydrotechnických údajů Shrnutí Závěr Obsah Zpráva Titulní list Účel studie Popis současného stavu Rozbor hydrologických a hydrotechnických údajů Shrnutí Závěr Hydrologické a hydrotechnické výpočty Výkresová část Situace zatrubnění 1 : 1 500

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

Obec Troubky. Dopracování studie odtokových poměrů

Obec Troubky. Dopracování studie odtokových poměrů Obec Troubky Dopracování studie odtokových poměrů V Brně, únor 2019 OBS AH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. PŘEDMĚT PRÁCE A METODA ZPRACOVÁNÍ... 3 2.1 PŘEDMĚT PRÁCE... 3 2.2 POSTUP ZPRACOVÁNÍ...

Více

3.6.3 Zatěžovací stavy Výpočty Využití modelu Výstupy Záplavové území Aktivní zóny záplavového úze

3.6.3 Zatěžovací stavy Výpočty Využití modelu Výstupy Záplavové území Aktivní zóny záplavového úze OBSAH: 1 Úvod... 4 1.1 Seznam použitých zkratek... 4 1.2 Cíle studie... 4 1.3 Popis zájmové oblasti... 5 2 Datové podklady... 6 2.1 Topografická data... 6 2.2 Hydrologická data... 8 3 Matematické modely...

Více

Ladislav Satrapa a Pavel Fošumpaur (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Ladislav Satrapa a Pavel Fošumpaur (Fakulta stavební ČVUT v Praze) Doporučení pro kvantifikaci významnosti vlivu opatření přijatých v plánech pro zvládání povodňových rizik na povodňová rizika po proudu vodního toku Aktualizace listopad 2018 Ladislav Satrapa a Pavel Fošumpaur

Více

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Martin Dobeš Září 2010 Obsah: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 1.3 PODKLADY... 3 1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU...

Více

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCE KLY

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCE KLY STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCE KLY VIZUALIZACE ZÁMĚRU PPO Ing. Filip Kysnar, Ph.D. Kly 17.5.2017 OSNOVA PREZENTACE Cíle dnešního setkání Obec Kly a povodně Historie přípravy projektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 Základní údaje. Název toku : ID toku: ID toku v centrální evidenci vodních toků:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 Základní údaje. Název toku : ID toku: ID toku v centrální evidenci vodních toků: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Mže ID toku: 129 120 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 016 Recipient: Berounka ID recipientu: 133 030 000 100 Úsek toku : Řád toku

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře (úsek Jakubčovice Odry)

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře (úsek Jakubčovice Odry) Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře (úsek Jakubčovice Odry) POVODÍ ODRY ODRA POD-6 - Ř. KM 77.8 85.858 BŘEZEN 2013 Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

Základy hydrauliky vodních toků

Základy hydrauliky vodních toků Základy hydrauliky vodních toků Jan Unucka, 014 Motivace pro začínajícího hydroinformatika Cesta do pravěku Síly ovlivňující proudění 1. Gravitace. Tření 3. Coriolisova síla 4. Vítr 5. Vztlak (rozdíly

Více

Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky

Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 3 Staničení... 3 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 4 Okrajové podmínky... 4 Použitý software...

Více

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TŘEBĚTÍNKY KM 0,000 1,716 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací: Ing. Iva Jelínková Vypracoval: Ing. Gimun,

Více

TICHÁ ORLICE, Verměřovice - Králíky (ř.km 71,403 95,319) stanovení záplavového území Technická zpráva

TICHÁ ORLICE, Verměřovice - Králíky (ř.km 71,403 95,319) stanovení záplavového území Technická zpráva TICHÁ ORLICE, Verměřovice - Králíky (ř.km 71,403 95,319) stanovení záplavového území Technická zpráva Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové Prosinec 2015 výškový systém Bpv OBSAH 1. Úvod... 3 1.1.

Více

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Více

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Zásady křížení vodních toků a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Respektování vodohospodářských zájmů Návrh křížení musí respektovat : Bezpečnost ochranných hrází. Splaveninový režim toku a stabilitu koryta toku.

Více

Studie ohroženého území zvláštní povodní OBSAH

Studie ohroženého území zvláštní povodní OBSAH OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 POUŽITÉ PODKLADY... 1 3 ZADÁNÍ A VYMEZENÍ ROZSAHU STUDIE... 2 3.1 Vymezení základních pojmů... 2 3.2 Zadání studie... 2 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE... 3 4.1 Identifikační údaje...

Více

11. Přednáška. Objekty na tocích mosty, propustky

11. Přednáška. Objekty na tocích mosty, propustky 11. Přednáška Objekty na tocích mosty, propustky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Rozdělení z hydraulického hlediska 3. Technické podmínky TP 204 4. Zatřídění mostních objektů 4.1. Podle dopravního významu 4.2. Podle

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 06 (staničení 2134-2318 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích betonovými panely. Ve svahu levého břehu vede velké množství inženýrských sítí. Pravý břeh je součástí

Více

CHOTÝŠANKA Záplavová území

CHOTÝŠANKA Záplavová území POVODÍ VLTAVY, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : útvar inženýrských činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ ÚVOD V roce 28 byl v akciové společnosti VODNÍ DÍLA TBD vypracován dokument Parametry zvláštních povodní pro Borecký rybník, který se zabývá odvozením časového průběhu

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Mariánské Lázně Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně Terezín, říjen 2004 Zvláštní povodeň

Více

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce Objednatel: Povodí Moravy, s.p.- útvar VH dispečinku Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. - útvar hydroinformatiky, Brno, Dřevařská 11 ISPROFIN :

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

Loučský potok - studie záplavového území. A Technická zpráva

Loučský potok - studie záplavového území. A Technická zpráva Akce: Loučský potok - studie záplavového území Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - REVITAL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 78318/2015/OŽPZ Č.j.: KrÚ 49782/2016 Vyřizuje: Ing.Zemenová Telefon: 466 026 522 E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz

Více

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ A STŘEDNÍ LABE B. TECHNICKÁ ZPRÁVA HYDRODYNAMICKÉ MODELY

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří ř.km 1,352 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie VT Suchý potok - studie

Více

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích Pöyry Environment a.s. SRPEN 2011 Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích D. VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ Objednatel: Protipovod ová opat ení na ece Úhlav v P ešticích O B S

Více

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1 GIS 1 153GS01 / 153GIS1 Martin Landa Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební 14.11.2013 Copyright c 2013 Martin Landa Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under

Více

OBSAH DOKUMENTACE : 1-2 TEXTOVÉ PŘÍLOHY : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. PSANÝ PODÉLNÝ PROFIL TOKU 3. GRAFICKÉ PŘÍLOHY :

OBSAH DOKUMENTACE : 1-2 TEXTOVÉ PŘÍLOHY : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. PSANÝ PODÉLNÝ PROFIL TOKU 3. GRAFICKÉ PŘÍLOHY : OBSAH DOKUMENTACE : 1-2 TEXTOVÉ PŘÍLOHY : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. PSANÝ PODÉLNÝ PROFIL TOKU 3. GRAFICKÉ PŘÍLOHY : 3.1. PŘEHLEDNÁ SITUACE v měř. 1 : 50 000 3.2. SITUACE ZÁPLAVY v měř. 1 : 10 000 (TISK V

Více

Studie záplavového území toku Malesický potok

Studie záplavového území toku Malesický potok Studie záplavového území toku Malesický potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 4,500 Technická zpráva červen 2013 květen 2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Malesický (Chotíkovský)

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Ing. Jaromír Kačer Č. j.: MHMP /2017 Počet listů/příloh: 3/0 S-MHMP /

Ing. Jaromír Kačer Č. j.: MHMP /2017 Počet listů/příloh: 3/0 S-MHMP / HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Oddělení vodního hospodářství dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: Ing. Jaromír Kačer Č. j.: 236 00 4267 MHMP

Více

Chomutovka - studie záplavového území, aktualizace (Přečaply Chomutov), úsek ř. km A Technická zpráva

Chomutovka - studie záplavového území, aktualizace (Přečaply Chomutov), úsek ř. km A Technická zpráva Akce: Chomutovka - studie záplavového území, aktualizace (Přečaply Chomutov), úsek ř. km 24.489 33.221 Část: A Technická zpráva Termín dokončení: 28. 2. 2015 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova

Více

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod.

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Zpracoval: Ing. Iva Jelínková vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Více

POSOUZENÍ PROJEKTU GREENWAY JIZERA ŽELEZNÝ BROD, ÚSEK LÍŠNÝ - ŽELEZNÝ BROD

POSOUZENÍ PROJEKTU GREENWAY JIZERA ŽELEZNÝ BROD, ÚSEK LÍŠNÝ - ŽELEZNÝ BROD POSOUZENÍ PROJEKTU GREENWAY JIZERA ŽELEZNÝ BROD, ÚSEK LÍŠNÝ - ŽELEZNÝ BROD 1. Identifikační údaje Posuzované části projektová dokumentace: Greenway Jizera Železný Brod, úsek Líšný - Železný Brod, ze srpna

Více

Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou

Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Třebovka a Tichá Orlice

Třebovka a Tichá Orlice Konečné vymezení HMWB pilotní studie Třebovka a Tichá Orlice Popis postupu Březen 2005 Pilotní studie Třebovka a Tichá Orlice popis - 1 - Třebovka + Tichá Orlice Třebovka po vzdutí nádrže Hvězda 10360000

Více

Matematické modelování pro simulaci odtoků na malých vodních tocích

Matematické modelování pro simulaci odtoků na malých vodních tocích Matematické modelování pro simulaci odtoků na malých vodních tocích Příprava a realizace PB PPO a možnosti jejich financování Benešov 20.6.2017 page 1 Hydroinformatika oblasti zájmu Významné vodní toky

Více

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 Datum: 03/2014

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 Datum: 03/2014 Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 03/2014 Vypracoval: Ing. Miroslav Staněk Změna: 1 Akce: Název části: Část: HG partner

Více

VESELÍ NAD LUŽNICÍ. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

VESELÍ NAD LUŽNICÍ. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem VESELÍ NAD LUŽNICÍ BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace

Více

B.1.SO 01 SN Purkratice (kat. B Suché retenční nádrže)

B.1.SO 01 SN Purkratice (kat. B Suché retenční nádrže) B.1.SO 01 SN Purkratice (kat. B.1.3.3 - Suché retenční nádrže) Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena

Více

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERZITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF WATER STRUCTURES STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE

Více

B.1.SO 20 Obnova malé vodní nádrže na Mehelnickém potoce

B.1.SO 20 Obnova malé vodní nádrže na Mehelnickém potoce B.1.SO 20 Obnova malé vodní nádrže na Mehelnickém potoce B.1.1 STRUKTURA POPISU NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou

Více

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ 4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ Manuální hydrologické předpovědi jsou tradičním produktem předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Po zavedení hydrologických modelů jsou nyní vydávány pro

Více