Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky"

Transkript

1 Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013

2 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Úterský potok ID toku: ID toku v centrální evidenci vodních toků: Recipient: Mže (VN Hracholusky) ID recipientu: Úsek toku : v délce toku ř. km 0,000 37,600 Řád toku : V. ČHP : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Správce toku : Kraj : ORP: Správní území obcí: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň Plzeňský, Karlovarský Kralovice, Nýřany, Stříbro, Karlovy Vary Kralovice, Nýřany, Stříbro, Karlovy Vary Katastrální území: Blahousty, Čerňovice, Trpísty, Pernarec, Mydlovary, Sviňomazy, Okrouhlé Hradiště, Dlouhé Hradiště, Ostrov u Bezdružic, Poloučany, Potín, Bezdružice, Olešovice, Úterý, Vidžín, Žernovník u Dolního Jamného, Branišov Zhotovitel : U Sadu 13, Praha 6 IČO: DIČ: CZ www. hydrosoft.cz Datum zpracování : 30. října 2013 Ing. Ivan Blažek A - Technická zpráva strana 1

3 2 Podklady 2.1 Geodetické podklady Pro zpracování dokumentace pro vyhlášení záplavového území Úterského potoka bylo použito geodetické zaměření toku prováděné v rámci zpracování TPE. Byly zaměřeny příčné profily na toku a všechny objekty. Zaměření provedla oprávněná geodetická firma Gefos a.s. v roce Kromě geodetického zaměření byla k dispozici rastrová základní mapa ČR v měřítku 1 : Pro tvorbu Digitálního modelu terénu (dále jen DMT) byl použit Digitální model reliéfu České republiky 4. generace DMR 4G od ČÚZK. (dále jen DMR 4G). V úseku toku nad ř. km 33,2 až 37,6 bylo geodeticky zaměřeno pouze koryto toku a všechny objekty. Pro tvorbu údolních profilů byl využit tento DMT. Shodu geodetického zaměření s DMR 4G lze považovat za dostatečnou pro potřeby této studie. 2.2 Hydrologické podklady V rámci této studie záplavového území byl řešen úsek toku Úterského potoka v ř. km 0,000 37,600, tedy v úseku od ústí do Mže v místě VN Hracholusky, až nad obec Nežichov. Pro zpracování studie záplavových území na Úterském potoce byly použity základní hydrologické údaje ČHMÚ ve třech profilech. Údaje poskytl ČHMÚ pobočka Plzeň pod značkou: P ze dne Jedná se o profily: PROFIL ř. km Úterský potok - nad soutokem s Nezdickým potokem 21,400 Úterský potok nad soutokem s Hadovkou 10,300 Úterský potok nad soutokem s Erpužickým potokem 2,620 poznámka: ř. km jsou přibližné podle lokality vložení do výpočtového modelu Pro vlastní výpočty byly výše jmenované profily doplněny v ř. km 7,700; 23,650; 25,300 a 32,000. Hodnoty průtoků n letých vod byly vypočteny interpolací z dílčích ploch povodí k jednotlivým profilům. Hodnoty všech hydrologických průtoků jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Hodnoty průtoků profil Q 1 Q 2 Q 5 Q 10 Q 20 Q 50 Q 100 Úterský potok nad soutokem s Bezděkovským potokem, ř. km 2,25 3,38 5,4 7,4 9,8 13,7 17,1 32,000 Úterský potok nad městem Úterý, ř. km 25,300 4,5 6,75 10,8 14,8 19,5 27,3 34,1 Úterský potok nad bezejmenným přítokem ( ), ř. km 5,28 7,93 12,7 17,4 22,9 32,1 40,0 23,650 Úterský potok nad soutokem s Nezdickým potokem, ř. km 21,400 6,36 9,55 15,3 20,9 27,6 38,6 48,2 Úterský potok nad soutokem s Hadovkou, ř. km 10,300 11,6 17,7 28,1 37,3 48,2 64,5 78,6 Úterský potok nad soutokem s Kozolupským potokem, ř. km 7,700 12,3 18,8 29,9 39,7 51,2 68,5 83,5 Úterský potok nad soutokem s Erpužickým potokem, ř. km 2,620 13,8 21,0 33,3 44,3 57,1 76,4 93,2 A - Technická zpráva strana 2

4 A - Technická zpráva strana 3

5 A - Technická zpráva strana 4

6 A - Technická zpráva strana 5

7 A - Technická zpráva strana 6

8 A - Technická zpráva strana 7

9 A - Technická zpráva strana 8

10 3 Popis toku 3.1 Povodí toku Povodí Úterského potoka je součástí povodí Mže, které náleží hydrologicky k povodí Berounky, Vltavy a Labe. Celková plocha povodí je 333,8 km 2. Nejvyšší místo v povodí je kopec Stěnský vrch nacházející se západně od Vidžína, dosahuje výšky 761,0 m n. m. Nejnižší místo, dno prvního profilu je ve výšce 351,90 m n. m. 3.2 Hydrologické poměry Hydrologické poměry povodí se vyvíjejí v závislosti na hlavních činitelích utvářejících vodní poměry, tj. na srážkách, geomorfologii, geologické skladbě a půdním krytu. Přímo pod zájmovým úsekem vodního toku se nachází vodní dílo Hracholusky. Pro potřeby studie však nebyl brán jeho retenční prostor do úvahy a hydrologické údaje nebyly přehradou transformovány a ovlivňovány. Studie je tedy na straně bezpečnosti a počítá se situací plného retenčního objemu. 3.3 Trasa toku Úterský potok zvaný též Úterák je potokem v Plzeňském a částečně v Karlovarském kraji. Úterský potok pramení nedaleko Nežichova u silnice první třídy E49, kde nedaleko také pramení Manětínský potok. Mezi Bezvěrovem a Úterým do Úterského potoka ústí Bezděkovský potok, Telecí potok a Lomný potok. Na Úterském potoce se nachází několik bývalých mlýnů. Před ústím Telecího potoka stával Zuskerův mlýn, tzv. Jansův mlýn se nacházel u ústí Lomného potoka a za obcí Úterý se nalézá další z bývalých mlýnů tzv. Reličkův mlýn. Nedaleko Bezdružic se do Úterského potoka vlévá Nezdický potok. Necelé 2 km od ústí Nezdického potoka po směru toku najdeme zbytky mlýna Barvírna, za ním se nedaleko Potína do toku vlévá Dolský potok. V této části se nachází zbytky bývalého Žižkova mlýna, Falkenštejnský vodopád a dále po proudu Starý mlýn pod kopcem se zříceninou Falkenštejn. Další potok tzv. Blažimský se vlévá do Úterského potoka u Hlaváčkova mlýna pod vrchem Ostrov. Dalším přítokem je Hadovka u Šipína, kde se nachází další z mlýnů a to Dudákovský mlýn. Předposledním přítokem Úterského potoka je před Sviňomazskýským hrádkem Kozolupský potok. Posledním přítokem, než zaústí Úterský potok do vodní nádrže Hracholusky je nedaleko Trpíst Křelovický potok. Trasa toku od prameniště po zaústění do vodní nádrže Hracholusky si drží jižní směr. Větší levostranné přítoky jsou Lomný potok, Dolský potok, Blažimský potok, Křelovický potok. Pravostranné přítoky jsou Bezděkovský potok, Telecí potok, Nezdický potok, Hadovka, Kozolupský potok. Úterský potok je levostranným přítokem Mže (v místě vodní nádrže Hracholusky), která se dále vlévá do Berounky, Vltavy a Labe. Od pramene k soutoku s vodní nádrží Hracholusky prochází jižním směrem a má délku cca 34,1 km. Do Mže ústí přibližně v ř. km 31,4. Průměrný průtok u Trpíst na říčním kilometru 4,25 činí 1,15 m 3 /s. Malebné údolí Úterského potoka je vyhledávaným místem pro pěší turistiku, dětské stanové tábory. Dolní úsek potoka náleží do Přírodního parku Úterský potok, který vyhlásila OkÚ Tachov v roce 1997 na území o rozloze 1800 ha. Přírodní park Úterský potok se rozkládá v lesnatém údolí Úterského potoka a potoka Hadovka. Území přírodního parku je protaženého tvaru a nachází se mezi městem Bezdružice a obcí Trpísty. 3.4 Podélný profil Charakterem území, kterým Úterský potok protéká, jsou dány i jeho sklonové poměry. Absolutnímu spádu cca 215 m zájmového úseku toku 30,436 km odpovídá průměrný relativní sklon 0,71 %. Sklon je v celém úseku poměrně rovnoměrný a pozvolna vzrůstá od ústí. Pohybuje se od 0,4 % do 1,5 %. A - Technická zpráva strana 9

11 3.5 Tvar a využití údolí Úterský potok má prakticky v celé své délce přírodní charakter. Dlouhý úsek toku mezi obcí Mydlovary a obcí Úterý protéká potok Přírodním parkem Úterský potok. Ve většině úseku toku protéká zalesněným územím, údolní niva je pak tvořena částečně lesem, častěji loukami, které jsou většinou sečené a udržované. Osídlení je kromě obce Úterý a Mydlovary, podél toku jen ojedinělé a tvoří ho několik mlýnů. 3.6 Osídlení Nad VD Hracholusky až po Mydlovary, P001 až P045 ř. km 2,620 až 8,420 Vzhledem k dlouhému vzdutí VD Hracholusky začíná vlastní výpočet až v ř. km 2,620. Vliv vzdutí nádrže je však patrný ještě další kilometr až do ř. km 3,500. Až k tomuto profilu (P009) je průběh povodně závislý zejména na aktuálním vodním stavu v nádrži, nikoliv na vlastním průtoku na Úterském potoce. Právě z tohoto důvodu je několik chat na pravém břehu, na konci vzdutí VD Hracholusky v aktivní zóně. A - Technická zpráva strana 10

12 Mezi profily P011 až P015, ř. km 3,643 až 3,910 je na pravém břehu letní dětský tábor. Pouze několik budov je v dosahu Q 20 a žádná z nich není v aktivní zóně. Neškodný průtok je cca Q 5. Asi 300 m nad táborem byl na levém břehu vybudován boční rybník, který je ale mimo dosah Q 100 a není z Úterského potoka ani napájen. Odtokové poměry tak nijak neovlivňuje. Mezi profily P041 až P045 ř. km 7,819 až 8,420 je intravilán obce Mydlovary. Celá řada nemovitostí na obou březích je v dosahu Q 100, některé dokonce Q 20. Žádná z nemovitostí však není v aktivní zóně. Nad obcí Mydlovary až po obec Úterý, P045 až P160 ř. km 8,420 až 25,265 První nemovitostí v blízkosti vodního toku nad obcí Mydlovary je až Dudákovský Mlýn (snímek dole vlevo) P061 ř. km 10,856, který je v dosahu Q 20, ale mimo aktivní zónu. Dalšími nemovitostmi v blízkosti vodního toku jsou budovy Hlaváčkova Mlýna (snímek dole uprostřed) P079 ř. km 14,191 Všechny nemovitosti jsou ale mimo dosah Q 100. Necelý kilometr nad Hlaváčkovým Mlýnem je v pravobřežním inundačním území chata (snímek dole vpravo) P084 ř. km 15,088, která je v záplavě Q 10 a větší a současně je v aktivní zóně. A - Technická zpráva strana 11

13 V profilu P092 ř. km 16,177 je nad mostem na pravém břehu několik budov Starého Mlýna. Některé budovy jsou v okrajovém dosahu Q 100, žádná z nich ale není v aktivní zóně. V profilu P132, ř. km 23,670 je ČOV (snímek dole vlevo), která je bezpečně mimo dosah Q 100. Nad ČOV kolem profilu P135, ř. km 23,915 jsou na levém břehu chaty (snímek dole uprostřed), které jsou v dosahu Q 5 až Q 20, ale jsou mimo aktivní zónu. Další zástavba nad profilem P135 je již na obou březích (snímek dole vpravo). Nemovitosti jsou v dosahu Q 5 až Q 20, ale nejsou v aktivní zóně. V intravilánu obce Úterý, kde není provedena úprava, je kapacita koryta cca Q 10 a při povodni větší než Q 20 jsou postupně zaplavovány nemovitosti na obou březích. Žádná z nemovitostí ale není v aktivní zóně. A - Technická zpráva strana 12

14 Mezi profily P144 až P152, ř. km 24,380 až 24,734 je koryto upravené na kapacitu o něco větší než Q 20, most o18m v ř. km 24,524 má kapacitu větší než Q 100. Žádná nemovitost v upraveném úseku toku není v aktivní zóně. Nad koncem úpravy, nad profilem P152 je opět kapacita koryta menší a k zaplavování nemovitostí dojde již při Q 20. Ani tyto nemovitosti však nejsou v aktivní zóně. Nad obcí Úterý, P160 až P202 ř. km 25,265 až 33,056 První, ale také poslední nemovitostí v blízkosti vodního toku je chata (snímek dole vlevo) v profilu P170 ř. km 27,195. Chata je ale mimo dosah Q 100. Výše po toku jsou v dosahu Q 100 pouze ruiny dvou mlýnů (snímky dole uprostřed a vpravo). V profilu o22r, ř. km 35,560 je Blažejský rybník s bezpečnostním přelivem kapacitním na Q 100. A - Technická zpráva strana 13

15 3.7 Úpravy koryta toku Jediným souvisle upraveným úsekem toku je nově provedená úprava v okolí mostu o18m ř. km 24,524 v obci Úterý. Kapacita této úpravy je cca Q 20, most samotný má kapacitu větší než Q 100. A - Technická zpráva strana 14

16 3.8 Objekty na toku V zájmovém území Úterského potoka je celkem 24 zaměřených objektů. Jedná se o 10 mostů či mostků, 3 brody, 2 stupně, 2 lávky, 3 propustky, 3 jezy, 1 hráz. Seznam těchto objektů je uveden v následujících tabulkách a dále v přiložených Evidenčních listech objektů. U mostů, mostků, lávek, produktovodů a propustků je v seznamu uvedeno převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou Q 5, Q 20 a Q 100 (záporné znaménko u hodnoty převýšení mostovky nad hladinou Q 100 značí zatopení dolní hrany mostovky) Silniční mosty, mostky, lávky, propustky a hospodářské přejezdy Tabulka č. 2 Objekty na vodním toku (mosty, lávky, propustky, atd.) Profil Popis ř. km převýšení mostovky nad Q 5 převýšení mostovky nad Q 20 převýšení mostovky nad Q 100 o1l Lávka 3,650 0,98 0,45-0,21 o4m Most 4,640 1,63 0,93 0,03 o5b Brod 5,088 o7m Most 6,756 1,87 1,48 0,97 o8m Most 8,246 0,60 0,20-0,97 o9m Most 10,790 1,09 0,19-0,64 o10b Brod 11,204 o12m Most 16,100 0,84 0,13-0,89 o13l Lávka 17,773 0,21 0,00-0,19 o14m Most 19,888 0,53-0,43-0,70 o16b Brod 23,831 o17m Most 24,006-0,46-0,73-1,08 o18m Most 24,524 1,47 1,04 0,47 o19m Most 24,837 0,90 0,31-0,23 o20m Most 31,430-1,02-1,22-1,45 o21p Propustek 33,040-1,08-1,25-1,43 o23p Propustek 36,403-0,83-0,92-1,00 o24p Propustek 36,875-1,31-1,46-1, Vzdouvací objekty, hráze a) Jezy, stupně a jiné objekty Na Úterském potoce se ze vzdouvacích objektů nachází 3 jezy a 2 stupně. Tabulka č. 3a Vzdouvací objekty na vodním toku Profil Popis ř. km o2j Hradící zařízení 3,723 o3s Larsenové hrazení 3,927 o6j Jez 6,124 o11j Jez 15,045 o15s Stupeň 22,018 b) Hráze Na Úterském potoce se nachází 1 hráz. Tabulka č. 3b Hráze Profil Popis ř. km o22r Hráz rybníka 35,560 A - Technická zpráva strana 15

17 4 Záplavová území toku 4.1 Základní pojmy záplavová čára - křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní záplavové území - území vymezené záplavovou čárou aktivní zóna záplavového území ( dále jen AZZÚ) území jež při povodni odvádí rozhodující část a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí celkového průtoku periodicita povodně n let výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za n let inundační území území přilehlé k vodnímu toku, které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku 4.2 Matematický model hydrotechnické výpočty Použitý software Základním požadavkem na zpracování záplavových území je provádění výpočtů metodou ustáleného nerovnoměrného proudění. Pro tento typ výpočtů je vhodný program Hydrocheck v. 5.X, který používáme. Jedná se o programový prostředek vyvinutý společností v devadesátých letech ve spolupráci s Podniky povodí. Řeší ustálené nerovnoměrné proudění v otevřených neprizmatických korytech v režimových oblastech říčních i bystřinných. Základem řešení nerovnoměrného proudění je obecná metoda po úsecích. Významné objekty byly počítány programem Hydrocheck v. 5.X - objekty, speciálním nástrojem na výpočet objektů. Program Hydrocheck v. 5.X je vhodným nástrojem pro posuzování aktivní zóny, kromě zobrazení rozložení svislicových rychlostí umožňuje zobrazení většiny kritérií pro stanovení aktivní zóny, jako jsou zóna 80% průtoku, nebo limity hloubky a rychlosti, například Fink a Bewick. Je však možné uživatelsky definovat vlastní kritéria posouzení AZZÚ Metodika výpočtu Vlastní výpočty byly prováděny metodou ustáleného nerovnoměrného proudění v programu HYDROCHECK v. 5.X. Základní výhodou programu HYDROCHECK v. 5.X je možnost rozdělení průtočného profilu na libovolné segmenty pomocí fiktivních svislic na vlastní koryto a přilehlé části inundačního území, ohraničené svislými rovinami, vedenými například v linii břehové hrany koryta. Jednotlivé části příčného profilu mají různou drsnost a s tím souvisí i různé rychlosti proudění a výsledná poloha hladiny vody v profilu. HYDROCHECK v. 5.X umožňuje zobrazit podrobné rozdělení rychlostí v příčném profilu tak i rozdělení aktivní zóny v příčném profilu. Pro stavbu trati je důležité podrobné geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro jednorozměrný matematický model, tedy příčné a údolní profily, veškeré objekty a kromě toho zaměřené vybrané charakteristické body v inundačním území mezi příčnými profily (rohy objektů, komunikace atd.). Vzdálenosti příčných profilů v intravilánu jsou cca 50 m, v extravilánu cca 200 až 250 metrů, v místech, kde to bylo potřeba hustěji. Základním prvkem trati je příčný profil - jeho geometrický tvar a rozměry, včetně součinitele drsnosti omočeného profilu. Na základě fotodokumentace a poznámek získaných při rekognoskaci terénu jsou voleny hodnoty Manningova drsnostního součinitele n pro jednotlivé části omočeného profilu. Hydraulické výpočty vodního toku včetně objektů a inundačního území byly provedeny pro všechny hydrologické průtoky Q 1 až Q 100. Pro výpočty konsumpčních křivek významných objektů byl použit nástroj - výpočty objektů, který je přímou součástí programu HYDROCHECK v. 5.X. Kromě vytvoření geometrického modelu říční sítě včetně objektů je pro simulace nerovnoměrného proudění nutné zadat okrajové podmínky. Jedná se především o průtok a hladinu v dolním profilu, dále pak změny průtoků ve výpočtové trati. A - Technická zpráva strana 16

18 Jedním z výstupů je tabulka psaného podélného profilu. Tento výstup obsahuje sloupce Dolní hrana mostovky a Převýšení mostovky nad Q 100. Dolní hrana mostovky. Vyjádřit dolní hranu mostovky jednou kótou vyžaduje následující schematizaci. U šikmé mostovky se jedná o nižší kótu. U mostu o dvou či více polích se jedná o nižší kótu v nejnižším poli, které je přes vodní tok. Inundační otvory mostů takto nejsou podchyceny. Most je tedy považován za zaplavovaný v okamžiku, kdy začne být zaplavováno první pole mostu. U klenutých mostů je to obdobné, ale dolní hranou mostovky je myšlen vrchol klenby, u více oblouků pak nejnižší vrchol klenby ve vodním toku. Poslední skupinou, kde se tento údaj vyskytuje, jsou propustky, kde je termín dolní hrana mostovky zavádějící, ale princip hodnocení zaplavení propustku zůstává stejný. Dolní hranou mostovky je myšlena horní kóta světlého průměru propustku, u více trub se jedná na rozdíl od mostů o horní troubu. Propustek je tedy považován za zaplavený až v okamžiku zaplavení všech trub propustku. Podrobněji je patrný průběh hladin z výkresů příčných profilů. Převýšení mostovky nad Q 100 je převýšení dolní hrany mostovky nad hladinou Q 100 (záporné znaménko u hodnoty převýšení mostovky nad hladinou Q 100 značí zatopení dolní hrany mostovky) Stanovení drsností Základem prací na studii je podrobný terénní průzkum. Na základě terénního průzkumu a kvalitní fotodokumentace jsou určeny drsnostní charakteristiky. Program Hydrocheck v. 5.X umožňuje zadávání drsností nepřímo pomocí kódů, proto byl změněn způsob práce s drsnostmi. Dříve bylo jen velmi těžké měnit bodové drsnosti v profilech z tohoto důvodu byly vyplňovány bodové drsnosti pouze mimo koryto a v korytě byla používána globální drsnost, kterou bylo možné v celém úseku trati snadno změnit. Nyní byly vyplňovány všechny drsnosti v celém příčném profilu a snadná možnost korigovat drsnosti během výpočtu zůstává zachována. Použité drsnosti jsou uvedeny v tabulkách č. 4a a č.4b. Podrobné informace o použitých drsnostech v příčných profilech najdete ve výpisu výpočtové trati. Tabulka č. 4a - Použité drsnosti dle Manninga v korytě Popis n Beton v dobrém stavu 0,020 Beton starý 0,035 dlažba 0,025-0,045 tráva 0,035-0,045 keře 0,060-0,090 Tabulka č. 4b - Použité drsnosti dle Manninga v inundačním území Popis n silnice chodníky - asfalt, beton 0,020-0,025 cesta 0,035-0,040 louky, pole 0,035-0,045 stromy, keře 0,060-0,120 hustý porost 0,120-0,160 zahrady s ploty, zástavba 0,160-0,200 nebo vypuštěné z výpočtu Stanovení okrajových podmínek Jelikož se jedná o výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění v říčním korytě, zadává se okrajová podmínka v dolním výpočtovém profilu v podobě hladiny a průtoku. V místě významných přítoků, pro které jsou k dispozici hydrologické údaje, se zadává změna průtoku. Jiné okrajové ani počáteční podmínky výpočtu se nezadávají. A - Technická zpráva strana 17

19 Hodnoty okrajových podmínek Dolní okrajová podmínka vychází z manipulačního řádu na VD Hracholusky a výpočetního modelu Mže ve Stříbře, který byl postaven od hráze VD Hracholusky a řeší vzdutí touto nádrží. Hodnoty hladin pro jednotlivé n-leté průtoky jsou uvedeny v tabulce č. 5. Tabulka č. 5 Hodnoty hladin pro n leté průtoky Q N Q 1 Q 2 Q 5 Q 10 Q 20 Q 50 Q 100 Hladina [m n. m.] 354,68 355,51 356,23 356,59 356,85 357,24 357, Hodnoty počátečních podmínek Počáteční podmínky se v případě ustáleného nerovnoměrného proudění nezadávají. 4.3 Záplavové čáry pro průtoky Q 5, Q 20, Q 100 Z vypočítaných úrovní hladiny v jednotlivých profilech byl interpretován průběh záplavové čáry. Z tohoto znázornění a z průběhu hladin v podélném profilu je patrný rozsah zatápěných ploch a objektů. Dále se tímto způsobem zjistí překážky průtoku, které působí patrné vzdutí hladiny, jejichž odstraněním nebo rekonstrukcí je možno rozsah zátop redukovat. Záplavové čáry byly vyneseny na podkladě rastrové Základní mapy ČR v měřítku 1: Zakreslení záplavových čar, zejména mimo zaměřené příčné profily, zahrnuje nepřesnosti použité mapy. Snahou eliminovat nepřesnosti je užití bodového pole z DMT mimo zaměřené příčné profily. Při posouzení konkrétního místa je tedy rozhodující kóta hladiny odvozená z podélného profilu a skutečná nadmořská výška terénu posuzovaného místa. Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele. Hodnoty úrovně hladin získané interpolací mezi jednotlivými výpočtovými příčnými profily nemusí odpovídat skutečnosti. Nejsou zde postiženy jevy běžně se vyskytující při povodních - hladina v inundačním území nemusí být v jednom příčném profilu stejná jako v korytě, v obloucích dochází k příčnému převýšení hladiny, hladina je rozvlněná, atd. Výpočet byl proveden pro ideální stav koryta. Není započítáno ucpání průtočného profilu plaveným materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech. Vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu. Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu vodního toku nebo v inundačním území. Průběh záplavových čár v prostoru VD Hracholusky V prostoru stálého nadržení VD Hracholusky je 12 profilů (HR001 až HR012), ve kterých hladina odpovídá dolní okrajové podmínce výpočtu, který se rozbíhá až od profilu P001. Tyto profily byly pro vynášení záplavových čar Q5, Q20 a Q100 převedeny do DMT, ve kterém byl vyhodnocen průnik hladiny a terénu. Díky tomu se průběh záplavových čar v prostoru VD Hracholusky výrazně zpřesnil a upravil. 4.4 Stanovení aktivní zóny popis způsobu zpracování Podle vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb., 2, odst. e se jedná o území, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. Podle 66, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se vymezuje v současně zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích. A - Technická zpráva strana 18

20 Návrh AZZÚ byl proveden v celé délce vodního toku v souladu s Metodikou stanovení aktivní zóny záplavových území Základní princip této metodiky vychází ze čtyř kroků : 1. definice primárních území AZZÚ 2. rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou 3. revize AZZÚ 4. definice rozsahu AZZÚ vykreslením do mapy ad 1) definice primárních území AZZÚ Sem patří vlastní koryto hlavního vodního toku v šířce definované břehovými hranami a všechny vedlejší paralelní permanentní vodoteče, derivační, či jiné kanály a přítoky hlavního vodního toku také v šířce definované břehovými hranami. Dále v případě, že se jedná o vodní tok ohrázovaný příbřežními hrázemi, případně mobilním hrazením, které chrání před povodněmi a je dimenzované na Q 100, jsou tyto hráze, či hrazení současně hranicí AZZÚ. ad 2) rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou Rozšíření primární zóny je podle metodiky možné těmito metodami: podle záplavových území podle parametrů proudění podle rozdělení měrných průtoků detailní 2D studií Rozšíření primární AZZÚ bylo v této studii provedeno na základě parametrů proudění a rozdělení měrných průtoků. Návrh AZZÚ byl upraven v souladu s metodikou Fink a Bewick, rozdělení hloubek a rychlostí, a zároveň posouzen na základě měrných průtoků na 80 % průtoku. ad 3) revize AZZÚ Následně byly do AZZÚ zahrnuty osamocené oblasti soustředěného průtoku v inundačním území, například v okolí inundačních propustků, koncentračních staveb apod., dále ostrovy, které jsou sice svou výškovou úrovní mimo AZZÚ, ale v případě průchodu povodní by nebylo možno taková to území evakuovat. ad 4) definice rozsahu AZZÚ vykreslením do mapy AZZÚ je zakreslena v kapitole Výkresy - Situace, která je vypracována na podkladě rastrové základní mapy ČR v měřítku 1: V posledních letech je stanovení aktivní zóny diktováno Metodikou stanovení aktivní zóny záplavového území. Tato metodika poměrně přesně určuje jednotlivá kritéria posouzení aktivní zóny. Ke všem těmto kritériím bylo při stanovení přihlíženo. Výhodou programu HYDROCHECK v. 5.X, kterým jsme aktivní zónu posuzovali, je řada nástrojů pro vyhodnocení jednotlivých kritérií aktivní zóny a jejího grafického zobrazení. Aktivní zóna v dosahu přímého vzdutí VD Hracholusky Na základě požadavku objednatele nebyl navrhován průběh aktivní zóny ve VD Hracholusky. Důležité ale bylo posoudit, kam až vlastně přímé vzdutí VD Hracholusky dosahuje. Výpočet prokázal, že vzdutí při Q 100, mezi dolními profily P001 a P002 činí při hloubkách přes 6 metrů, pouhých 0,007 m (tedy necelý centimetr), a je tedy zřejmé, že i zde je přímý vliv vzdutí přehradou. Za limitní vliv vzdutí jsme si stanovili vzdutí mezi dvěma profily 0,05 m, ke kterému dochází až mezi profily P005 a P006. Zde byl tedy návrh průběhu aktivní zóny ukončen. Vliv vzdutí přehradou ale pokračuje až k dětskému táboru nad profil P012, ř.km 3, Historické povodně Pro studii záplavového území nebyly k dispozici žádné povodňové značky, ani jiné podklady o historických povodních, které by bylo možné použít pro kalibraci výpočetního modelu. A - Technická zpráva strana 19

21 Obsah: 1 Základní údaje Podklady Geodetické podklady Hydrologické podklady Popis toku Povodí toku Hydrologické poměry Trasa toku Podélný profil Tvar a využití údolí Osídlení Úpravy koryta toku Objekty na toku Silniční mosty, mostky, lávky, propustky a hospodářské přejezdy Vzdouvací objekty Záplavová území toku Základní pojmy Matematický model hydrotechnické výpočty Použitý software Metodika výpočtu Stanovení drsností Stanovení okrajových podmínek Hodnoty okrajových podmínek Hodnoty počátečních podmínek Záplavové čáry pro průtoky Q 5, Q 20, Q Stanovení aktivní zóny popis způsobu zpracování Historické povodně A - Technická zpráva strana 20

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská

Více

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Ohrazenický potok ID toku: 136 640 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 101 492 Recipient: Litavka ID recipientu: 136 510 000 100 Úsek

Více

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646 Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík,

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 Základní údaje. Název toku : ID toku: ID toku v centrální evidenci vodních toků:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 Základní údaje. Název toku : ID toku: ID toku v centrální evidenci vodních toků: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Mže ID toku: 129 120 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 016 Recipient: Berounka ID recipientu: 133 030 000 100 Úsek toku : Řád toku

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Studie záplavového území Bochovského potoka

Studie záplavového území Bochovského potoka Příčný profil: O1B_2 ř.km.49 Brod Profil: O1B_2 Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Průtok[m3/s] 543.52 1.58 32.7 Q2 543.2 1.26 16.8 Q5 542.83.89 8.3 Kóta dna 541.94 Kóta mostovky Brod 541.94 542.13.19.5 542.21.27

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Vyřizuje/telefon. Ing. Jana Bláhová 564602576. OPATŘENí OBECNÉ

Vyřizuje/telefon. Ing. Jana Bláhová 564602576. OPATŘENí OBECNÉ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Štáflova 2003, 58031 Havličkův Brod Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje...2 2. Podklady...2 2.1. Geodetické podklady...2 2.2. Mapové podklady...2 2.3. Hydrologické podklady...3 3. Popis toku...3 3.1. Povodí toku...3 3.2. Hydrologické

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Objednatel: Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací Brno, Dřevařská 11 Obsah studie:

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02 Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 FOTODOKUMENTACE STUDIE Arch. č. : 25/07/3 B 02 Objednatel : Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106, Hradec Králové Zhotovitel

Více

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ PROSINEC 2012 2 Riziková území při extrémních přívalových srážkách Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Informace o projektu... 4 1.2 Části projektu...

Více

ÚHLAVKA Záplavová území

ÚHLAVKA Záplavová území Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : útvar inženýrských činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP HL.INŽ.PROJEKTU : Ing. Pavel

Více

Studie záplavového území toku Zbirožský potok. Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 30,278

Studie záplavového území toku Zbirožský potok. Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 30,278 Studie záplavového území toku Zbirožský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 30,278 prosinec 2008 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Zbirožský potok ID toku: 135 550 000 100

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Staničení... 2 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 3 Okrajové podmínky... 3 Použitý software...

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data... 2 2.2 Hydrologická data... 3 3 Matematický model... 4 3.1 Použitý software... 4 3.2

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří ř.km 1,352 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie VT Suchý potok - studie

Více

Studie záplavového území toku Malesický potok

Studie záplavového území toku Malesický potok Studie záplavového území toku Malesický potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 4,500 Technická zpráva červen 2013 květen 2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Malesický (Chotíkovský)

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

Vymezení záplavového území Malé Trasovky. Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 12,400

Vymezení záplavového území Malé Trasovky. Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 12,400 Vymezení záplavového území Malé Trasovky Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 12,400 srpen 2016 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Malá Trasovka ID toku: 134 630 000 100 ID

Více

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby 1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním dílům Tento oddíl je koncepčně vypracován společně pro oba základní druhy hydromelioračních staveb s tím, že specifika jednotlivých staveb budou zdůrazněny.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE STATENICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE STATENICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE STATENICE Obec s rozšířenou působností Černošice, Středočeský kraj Výtisk č. - 1 - Obsah Povodňového plánu : Titulní list...- 4 - Úvodní část...- 6 - A. Věcná část -12-1. Charakteristika

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy 4. Katalog příčných překážek BLANICE a ZLATÝ POTOK Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Divize 02 1 STUDIE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006)

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) rozpiska Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) Kunratický potok Obsah : 1 Titulní list dokumentace... 3 2 ÚVOD... 4 3 ÚČEL GENERELU... 4 4 VSTUPNÍ

Více

Studie zvláštní povodně na VD Lučina

Studie zvláštní povodně na VD Lučina Studie zvláštní povodně na VD Lučina Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Geodetické zaměření... 3 Staničení... 3 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 4 Okrajové a počáteční

Více

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH. Úvodní zpráva k projektu

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH. Úvodní zpráva k projektu ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH Úvodní zpráva k projektu ČERVENEC 2011 ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

CHOTÝŠANKA Záplavová území

CHOTÝŠANKA Záplavová území POVODÍ VLTAVY, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : útvar inženýrských činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Studie záplavového území Příchovického potoka

Studie záplavového území Příchovického potoka Příčný profil: O001_L ř.km 0.154 Lávka Příchovice Profil: O001_L Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Průtok[m3/s] 353.2 3.08 34.6 Q20 352.89 2.77 21.3 Q5 352.64 2.52 12.5 Kóta dna 350.12 Kóta mostovky 351.73 Lávka

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Město Husinec HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PD k ÚŘ HYDROPROJEKT CZ a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE z.č. 411009-2-01 Srpen 2011 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 2 A. Textová část... 4 1.

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440 Bouzov Stávající stav Obec Bouzov se nachází západním sm rem od m sta Litovel v oblasti Drahanské vrchoviny, v lenitém, kopcovitém a v tšinou zalesn ném území v pravob ežní ásti povodí eky T eb vky. Obec

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Akce: Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Termín dokončení: 31. 3. 2010 Zadavatel: Povodí Odry, s.p. Varenská 49 701 26 Ostrava 1 Zhotovitel: Doc. Ing.

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Více

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 Název projektu Místo realizace Etapy Realizátor Termíny Cena Revitalizace biokoridoru 4. etapa katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 Jedná se o 4. etapu projektu Revitalizace biokoridoru

Více

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROSINEC 2012 2 Průvodní zpráva Pořizovatel: Karlovarský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 21 Karlovy

Více

OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ

OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ projekt ISPROFONDU 5006210046 OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ Ing. Petr Bouška, Ph.D. Ing.. Pavel Balvín Prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc. Doc.. Ing.

Více

Obec: Horní Blatná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Obec: Horní Blatná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 642380_1 : Obec: ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.387885 E 12.770944 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu:

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HOSTOMICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HOSTOMICE Ing. Lumír Pála Myslbekova 955/6 Ostrov 363 01 IČ 68783531 www.pip-eko.cz POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HOSTOMICE Obec s rozšířenou působností: Hořovice Správci vodních toků: Povodí Vltavy, s.p., Lesy ČR, s.p.

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ V POSTHORNICKÉ KRAJINĚ Aktivity spojené s těžbou nerostných surovin, zejména s těžbou černého uhlí jsou tak jako jiné aktivity ovlivňující krajinu a její funkce

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Dolní Chodov. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Dolní Chodov. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu : Obec: Chodov ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.240549 E 12.735611 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria

Více

200058088 - Pokorný - Lužnice - 39,088 ř.km

200058088 - Pokorný - Lužnice - 39,088 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,15 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107040760 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1189600 TVAR obloukový STŘ. DÉLKA [m] 62,36 ÚTVAR

Více

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl POPIS ŘÍČNÍHO ÚSEKU/PŘÍČNÉHO PROFILU č. úkolu:. Tok ř.km záznam č. Místo Dne : hod Délka úseku (m): Provedl Bližší lokalizace :... číslo listu: vh mapy:...... mapy 1:... :... fotografie: 1) celkový charakter

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1306 / 2 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1306 / 2 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1306 / 2 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 1405, LV č. 64 Pozemek trvalého travního porostu v současném

Více

Milí návštěvníci Šumavy,

Milí návštěvníci Šumavy, Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní jakub langhammer Vodní toky v ČR, stejně jako ve většině vyspělých zemí, byly v posledních staletích předmětem četných antropogenních úprav.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ÚHLAVY ZMĚNA V Ř. KM 55,000 65,000

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ÚHLAVY ZMĚNA V Ř. KM 55,000 65,000 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č.j.: Spis. zn.: ŽP/5315/15 ZN/1384/ŽP/15 Počet listů: 3 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: Vyřizuje: Ing. Milan

Více