Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou"

Transkript

1 Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném z OPPA CZ.2.17 Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

2 Přístupy k modelování proudění s volnou hladinou z prostorového hlediska 1D modelování 1.5 modelování 2D modelování 3D modelování

3 Modelování 1D proudění Výchozí předpoklady : Příčné a svislé složky rychlosti zanedbatelné v porovnání s podélnými. Konstantní (vodorovná) hladina v příčném profilu. Použití průměrné rychlosti proudění v příčném průřezu. Modelování terénu : Skutečný povrch koryta a inundace schematizován příčnými nebo údolními profily s konečnými vzdálenostmi.

4 1D nerovnoměrné ustálené proudění Řídící rovnice : Bernoulliho rovnice (zákon zachování energie). Rovnice spojitosti (zákon zachování hmoty). S v Q = Výstupy řešení : Úroveň hladiny, střední hloubka a průřezová rychlost v místě zaměřených příčných nebo údolních profilů. Okraj hladiny v místě zaměřených údolních profilů. + ζ + α + = α + + g 2 v v L R S C Q g 2 v y g 2 v y L i P 2 P 2 P Možnosti řešení : Metoda po úsecích (konečné diference) řada dostupných matematických modelů, excel.

5 Klady použití : Snadná příprava modelů k výpočtu. Velmi rychlý výpočet i značně dlouhých úseků toků. Snadno dostupné matematické modely. Zápory použití : Předpoklad vodorovné hladiny v příčném nebo údolním profilu není zejména za povodňových průtoků splněn. Rozdělení rychlostí v příčném profilu lze stanovit jen přibližně jako funkce rozdělení hloubek. Průběh hladiny mezi profily není přesně znám. Oblasti užití : Výpočet průběhu hladin v podélném profilu toku. Stanovení záplavového území.

6 1D neustálené proudění Řídící rovnice : Saint-Venantovy rovnice (zákon zachování hybnosti). v t + v v x + g y x = g q S ( i i ) + ( v cos ϕ v) 0 E P Rovnice spojitosti (zákon zachování hmoty). S t + Q x q = 0 Možnosti řešení : Numerické řešení soustavy rovnic pomocí metody konečných diferencí (dostupné matematické modely). Výstupy řešení : Časová závislost průtoku a úrovni hladiny v místě zaměřených příčných nebo údolních profilů.

7 Klady použití : Snadná příprava modelů k výpočtu. Výpočet i značně dlouhých úseků toků v relativně krátkém čase. Snadno dostupné matematické modely. Zápory použití : Problematické modelování šíření povodňových vln v případě plnění a prázdnění širokých inundací (zanedbané příčné složky rychlostí). Oblasti užití : Výpočet transformace povodňových vln v podélném profilu toku.

8 Modelování 1.5D proudění Princip řešení : Komplikovaná prostorová geometrie modelované oblasti (koryto a obě inundace) se schematizuje pomocí dílčích 1D modelů (například právě koryto a inundace), které jsou propojeny do větevné nebo dokonce okruhové sítě. Smysl řešení : Snaha o přesnější modelování prostorového průběhu proudění (příčný sklon hladiny, rozdělení průtoků ) pomocí jednoduchých 1D modelů. Úskalí řešení : Návrh větevné nebo okruhové sítě je často významně ovlivněn subjektivním názorem řešitele.

9 Modelování 2D proudění Výchozí předpoklady : Svislé složky rychlosti zanedbatelné v porovnání s podélnými nebo příčnými. Proudění relativně mělké vody. Použití průměrné svislicové rychlosti. Modelování terénu : Skutečný povrch koryta a inundace schematizován sítí výpočtových bodů s konečnými vzdálenostmi.

10 Řídící rovnice : Pohybové rovnice (zákon zachování hybnosti) Rovnice spojitosti (zákon zachování hmoty) ( ) ( ) 0 y h x h 1 q x p h x z h g h q q y h g 2 1 h q x t q xy xx px 0x y a y x 2 2 x x = τ τ τ τ ρ + α ρ + + β + + β + ( ) ( ) 0 y h x h 1 q y p h y z h g h q q x h g 2 1 h q y t q yy yx py 0y x a y x 2 2 y y = τ τ τ τ ρ + α ρ + + β + + β + 0 y q x q t h y x = + + Možnosti numerického řešení : Metoda konečných diferencí Metoda konečných objemů Metoda konečných prvků

11 Metoda konečných diferencí : ortogonální výpočetní síť ukázka výpočetní sítě

12 Výhody : Snadné sestavení výpočetní sítě Relativně stabilní výpočet Kratší doba trvání výpočtu Nevýhody : Výpočetní síť nelze přizpůsobit korytu zejména v zakřivených tratích. Výpočetní síť nelze přizpůsobit překážkám a objektům na toku a v jeho okolí. Použití : Výpočet ustáleného i neustáleného proudění v rozsáhlých záplavových územích

13 Metoda konečných prvků : výpočetní síť tvořena trojúhelníkovými i čtyřúhelníkovými elementy ukázka výpočetní sítě

14 Výhody : Snadné přizpůsobení výpočetní sítě i velmi složitým prostorovým podmínkám. Možnost přesného modelování objektů jako jsou jezy, mosty, podélné ochranné hráze... Nevýhody : Nejdelší doba výpočtu ze všech 3 metod. Nejméně stabilní výpočet ze všech 3 metod. Použití : Výpočet ustáleného proudění ve velmi komplikovaných záplavových územích. Detailní modelování proudění objekty (nátoky do elektráren, plaveních komor ), obtékání překážek (mostní pilíře ).

15 Metoda konečných objemů : výpočetní síť tvořena čtyřúhelníkovými elementy s možností změny rozměrů i úhlů ukázka výpočetní sítě Metoda představuje kompromis mezi obě předchozími typy

16 Dostupné modely: Modely založené na metodě konečných diferencí MIKE 21, FLUVIUS, TUFLOW Modely založené na metodě konečných prvků FESWMS, RMA2, SHALLOW, TELEMAC-2D Modely založené na metodě konečných objemů FAST 2D, HYDRO AS-2D

17 Podmínky použití 2D modelů : Relativně mělká voda Shallow water Svislé složky rychlosti zanedbatelné v porovnání s podélnými a příčnými podmínka 2D proudění Vektory rychlostí musí mít po celé výšce každé svislice zanedbatelné odchylky ve směru.

18 Problematické použití : Výpočet proudění v případě významně zakřivených tras koryta v širokém záplavovém území (meandrující toky), kdy celková hloubka proudění značně hloubku koryta vrstevnaté proudění.

19 Příprava 2D modelu Geodetické podklady Digitální model terénu Sestavení výpočetní sítě Rozsah modelu Okrajové podmínky Odhad odporů koryta i jednotlivých částí inundací Další parametry výpočtu

20 Geodetické podklady : Podrobné zaměření koryta (příčné profily, tachymetrické zaměření dna) Podrobné zaměření terénu inundací (klasické tachymetrické zaměření, fotogrametrické zaměření, digitální vrstevnice mapových podkladů. Zaměření objektů, příčných a podélných staveb Letecké ortofotomapy Digitální mapy Digitální model terénu DMT koryta + DMT inundací

21 Digitální model koryta Základem 3D linie spojujících břehové hrany, paty svahů, případně další hrany (bermy,..). Prostorový průběh dna koryta. Podklady : Příčné profily, 3D hrany z fotogrammetrického zaměření, letecké ortofoto snímky, tachymetrické zaměření dna koryta.

22 Digitální model návrhu úpravy koryta části úseku Opavy ve Vávrovicích Návrh lichoběžníkového profilu 3D linie břehových hran a pat svahů

23 Digitální model inundací Prostorový průběh terénu obou inundací (klasické tachymetrické zaměření, fotogrammetrické zaměření, vrstevnice digitálních map) 3D linie v místech zlomů sklonitosti terénu 3D linie popisující příčné a podélné objekty (hráze, náspy komunikací, vedlejší koryta ) Digitální model podélné ochranné hráze 3D linie vrcholu hráze 3D linie paty hráze

24 Poznámky k přesnosti digitálních modelů terénu DMT koryta zpravidla vychází pouze ze zaměřených příčných profilů koryta, tachymetrické zaměření dna je vzácné. Klasické tachymetrické zaměření je nejpřesnější, pro rozsáhlá modelovaná území je však finančně značně náročné. Fotogrammetrické zaměření má omezenou přesnost, nelze jej zpracovávat v průběhu celého roku (vliv vegetace). Vytvoření DMT pouze na základě digitálních vrstevnic je nejméně přesné.

25 Standardní postup tvorby DMT DMT koryta zpracovaný na základě zaměřených příčných profilů koryta DMT inundací zpracovaný na základě fotogrammetrického zaměření (souřadnice výšek bodů se zvolenou hustotou doplněné o 3D linie lomů). Doporučení pro zpřesnění Kontrolní zaměření podélných profilů náspů komunikací, příčných a podélných hrází, případně dalších objektů. Porovnání 3D hran břehových linií koryta s klasickým zaměřením příčných profilů koryta. Porovnání bodového pole z fotogrammetrického zaměření s klasickým zaměřením údolních profilů.

26 Zásady pro tvorbu výpočetní sítě Vymezení oblastí s stejnými odpory povrchu (letecké snímky, terénní průzkum) Respektování terénních zlomů (linie hran svahů koryt, terénních zlomů, hrází, náspů komunikací, - lomové hrany z DMT) Volba hustoty výpočetní sítě časová náročnost výpočtu. Tvar výpočetních elementů stabilita výpočtu.

27 Vymezení materiálových typů Trávník Křoviny Dno koryta Hospodářská plocha Hřiště Pole

28 Zásady pro vytváření základních polygonů Polygony spojují území se stejnými odpory. Hranice polygonů se vytváří s ohledem na budoucí tvorbu výpočetní sítě (pro každý polygon se vytvářejí výpočetní elementy se stejnými parametry. Hranice polygonů musí respektovat terénní zlomy. Příprava polygonů (AutoCad, Map Module) na podkladě ortofotosnímků případně map doplněných o linie terénních zlomů.

29 Tvorba výpočetní sítě v polygonech Volba vzdáleností výpočetních bodů přerozdělení vrcholů na hraničních křivkách polygonů Volba základního tvaru výpočetního elementů trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové

30 Výpočetní síť pro celý model Obecně se doporučuje se dávat přednost čtyřúhelníkovým výpočetním elementům - stabilnější výpočet

31 Rozsah modelu Vlastní modelovaná oblast Nátokový úsek sloužící k vytvoření správného rozdělení rychlostního pole pod horní okrajovou podmínkou Výtokový úsek sloužící k vytvoření správného rozdělení rychlostního pole nad dolní okrajovou podmínkou Nátokový úsek Výtokový úsek Vlastní modelovaná oblast

32 Obecná doporučení pro přípravu sítě Z hlediska budoucí stability výpočtu se doporučuje upřednostňovat čtyřúhelníkové tvary elementů nad trojúhelníkovými. Rozměry výpočtových elementů by neměly převýšit cca 5m, větší rozměr lze připustit pro rozsáhlé inundace s málo proměnlivým výškovým reliéfem, v případě koryt se doporučuje především v příčném směru volit rozměr maximálně 2m. Při modelování detailů obtékání překážek je potřeba zvolit rozměry elementů řádově v desítkách cm. Na velikosti výpočtových elementů závisí celkový počet elementů a výpočtových bodů vytvořené sítě význam dopad na celkovou dobu trvání výpočtu.

33 Okrajové podmínky Vymezením částí okraje modelu určujeme, kde průtok do modelu vtéká a kde zase vytéká Horní okrajová podmínka určuje, pro jak velký průtok budeme proudění modelovat (hydrologické podklady) Dolní okrajová podmínka určuje při jaké hladině bude voda model opouštět (zpravidla výstup 1D modelu nerovnoměrného proudění) Horní okrajová podmínka Dolní okrajová podmínka

34 Odpory jednotlivých částí modelovaného území Součinitel drsnosti n pro 1D modely vyjadřuje jak odpory povrchu, tak i odpory proudu (vliv turbulence, vliv zanedbání příčných zanedbání příčných složek rychlostí) Součinitel drsnosti n pro 2D modely vyjadřuje zpravidla jen odpory povrchu, vliv turbulence řešen samostatně Kalibrace drsností upřesnění drsností pro jednotlivé části inundací pro známý průběh hladin a známý průtok

35 Programový prostředek SMS Surface modelling system Základní součásti prostředku Samostatné moduly, které usnadňují přípravu výpočetních sítí založených na metodách konečných diferencí nebo konečných prvků, přiřazování výšek terénu, přípravu okrajových podmínek a prezentaci výpočtů. Vlastní matematické modely řešící 1D a především 2D proudění s volnou hladinou, pohyb splavenin, kvalitu vody založené na metodách konečných diferencí nebo konečných prvků.

36 Pracovní moduly Mesh Module základní příprava výpočetní sítě pro modely založené na metodě konečných prvků s využitím mapových podkladů. Generic CGrid základní příprava výpočetní sítě pro modely založené na metodě konečných diferencí s využitím mapových podkladů. Scatter module přiřazení výšek bodům vytvořené výpočetní sítě z výstupů digitálního modelu terénu. Mesh Module detailní úprava výpočetní sítě, příprava okrajových podmínek Display Option nástroj k přípravě grafických výstupů výsledků řešení v podobě tématických map

37 Matematické modely v systému SMS FESWMS matematický model pro 2D neustálené proudění vody s volnou hladinou a pohyb splavenin založený na metodě konečných prvků. RMA2 matematický model pro 2D neustálené proudění vody s volnou hladinou založený na metodě konečných prvků. SED2D matematický model pro výpočet 2D pohybu splavenin. RMA4 matematický model pro 2D modelování kvality vody. HIVEL2D matematický model pro modelování proudění v kanálech a korytech s velkým sklonem. TUFLOW matematický model pro 2D neustálené proudění založený na metodě konečných diferencí.

38 Model FESWMS Finite Element Surface-water modeling system matematický model pro 2D výpočet proudění vody s volnou hladinou založený na metodě konečných prvků Základem tohoto modelu je výpočetní program Flo2DH The Depth-Averaged Flow and Sediment Transport Model model určený k výpočtu 2D ustáleného i neustáleného proudění vody a pohybu splavenin za předpokladu užití průměrných rychlostí po výšce vodního sloupce. Model byl vyvinut v Federal Highway Administration U.S. Department of Transportation. Autorem modelu je David C.Froehlich

39 Simulace průběhu hladin modelem FESWMS Počáteční podmínky Průběh výpočtu Doba trvání výpočtu Problémy se stabilitou výpočtu Prezentace výpočtů

40 Počáteční podmínky Počáteční podmínky definují počáteční polohu hladiny ve všech výpočetních bodech vytvořené sítě nezbytnou k zahájení iterací Jako počáteční podmínka pro model FESWMS se volí taková úroveň vodorovné hladiny, která je pro všechny body vyšší než jejich výška terénu Počáteční hladina Průběh dna koryta Průběh reliéfu inundace Podélný profil modelu

41 Princip výpočtu Výpočet modelování proudění probíhá v dílčích iteracích, v průběhu jedné iterace proběhne numerické řešení řídících rovnic ve všech bodech výpočetní sítě. Každá iterace vychází ze známého průběhu úrovní hladin a svislicových rychlostí, výsledkem je změněný průběh úrovní hladin a svislicových rychlostí. První iterace vychází ze zvolené počáteční podmínky. Iterační postup může běžet po jednotlivých iteracích nebo jejich blocích (maximálně 99 iterací, do výsledkového souboru se ukládají až výstupy z poslední iterace).

42 Průběh iterace Každá iterace vychází ze známého průběhu úrovní hladin a svislicových rychlostí (dílčí počáteční podmínka) - zpravidla se využije poslední výsledkový soubor. Oproti předchozí iteraci se sníží úroveň hladiny v dolní okrajové podmínce. Po ukončení iterace dostaneme opravený průběh hladin a svislicových rychlostí. Dílčí snížení dolní okrajové podmínky mezi 2 iteracemi

43 Průběh celkového výpočtu Průběh simulace závisí na rozvaze, jak rychlý postup zaklesávání hladiny zvolíme kolik iterací budeme potřebovat na překonání výškového rozdílu mezi počáteční hladinou a úrovní dolní okrajové podmínky. Celkový výškový rozdíl mezi počáteční hladinou a výslednou dolní okrajovou podmínkou Čím více budeme mezi jednotlivými iteracemi zaklesávat s hladinou, tím bude výpočet trvat kratší dobu, ale zároveň se bude významně zvyšovat pravděpodobnost nestability výpočtu.

44 Možnost zadání odporů jednotlivých částí modelovaného území Odpory pro definované materiálové typy se kvantifikují hodnotou součinitele drsnosti n, který je proměnný v závislosti na výšce vodního sloupce

45 Další parametry výpočtu Turbulence proudu zadávají se parametry potřebné k využití použitého modelu turbulence (viskozita, ) Model umožňuje omezené proudění vody i pod povrchem (storativity) zadává se hloubka pod terénem, kde je případně toto omezené proudění připuštěno (přispívá to ke stabilitě výpočtu) V případě, že minimálně v jednom z výpočtových bodů klesne hladina pod úroveň terénu, je element považován z hlediska výpočtu za suchý. Stabilitu výpočtu můžeme ovlivnit určením při jaké hloubce vody budou elementy již považovány za suché (Depth Tolerence for dying). Možnost modelování účinku větru na povrch hladiny vody.

46 Doba trvání výpočtu Celková doba trvání numerického výpočtu závisí na době trvání 1 iterace a nezbytného počtu iterací. Průběh řešení 1 iterace závisí zejména na počtu bodů nebo elementů, ze kterých je výpočetní síť vytvořena. Doba trvání výpočtu 1 iterace se s rozvojem výpočetní techniky přirozeně zkracuje. Pro modely s rozsahem výpočetní sítě do bodů lze očekávat výpočet 1 iterace řádově v minutách, pro modely s výpočetními body ½ až 1 hodinu. Řešení rozsáhlejších modelů založených metodě konečných prvků je obtížné. Celková doba řešení se v praxi pohybuje od několika hodin pro drobné modely až po několik týdnů pro rozsáhlé modely s velkým výškovým převýšením.

47 Stabilita výpočtu Rizikovým místem modelu z hlediska jeho stabilita je zvolená linie okrajových podmínek. Vhodné řešení Nevhodné řešení

48 Stabilita výpočtu může být potenciálně ohrožena v elementech, které mají nevhodný tvar (velmi úzké trojúhelníkové elementy, ) nebo které mají velký sklon terénu. Systém SMS nabízí možnost kontroly výpočetní sítě a následnou možnost úpravy. V průběhu řešení jsou z hlediska stability problematické oblasti, kde právě dochází k jejich vysychání při postupném snižování dolní okrajové podmínky. Při příliš rychlém poklesu nestačí voda z oblastí malých hloubek a tím i malých rychlostí odtéct. Rozkolísání může vést až k zhroucení výpočtu. Riziková oblast

49 Důsledky příliš rychlého zaklesávání vody Model Držkovic na Opavě Voda v této části území poklesávala pomaleji než ve zbývající části modelu, mezi nimi se vytvořil suchý pás. Hladina zůstala vodorovná, rychlosti proudění nulové pro další výpočet to není problém.

50 Model Blanice ve Vodňanech Oblast nestability řešení hladina se na malém prostoru pohybuje v rozsahu od 390 do 400 m n.m.

51 Prezentace výsledků Základním výstupem je textový soubor *.flo, které obsahuje úrovně hladiny a svislicové rychlosti ve směru osy x a y pro všechny body výpočetní sítě. S využitím souboru *.net, který obsahuje geometrii výpočetní sítě lze snadno zpracovat pro všechny body i hloubky proudění. Tématické mapy znázorňující rozdělení úrovní terénu, hladin vody, hloubek proudění, svislicových rychlostí s volitelnou možností kroku uvedených veličin pro jeden barevný odstín. Možnost exportu ve formě obrázku nebo souboru typu *.shp do GIS. Tématické mapy znázorňují pole vektorů svislicových rychlostí s volitelným měřítkem.

52 Ukázky výstupů Vltava Vrané n.v. Mapa úrovní hladiny Mapa hloubek vody

53 Mapa svislicových rychlostí Detail mapy vektorů rychlostí

54 Ukázky výstupů 2D modelů Typické řešené úlohy : Stanovení rozsahu záplavového území Určení prostorového rozdělení hloubek a rychlostí proudění pro finanční a rizikovou analýzu v záplavovém území. Posouzení účinků navrhovaných staveb v záplavovém území na odtokové poměry. Zpřesnění návrhu prvků protipovodňové ochrany Hydraulický výpočet mostních objektů. Modelování časového vývoje výmolů v profilech mostních objektů.

55 Významné lokality řešené pomocí modelu FESWMS Odra Bohumín, Ostrava, Odry Olše Třinec, Český Těšín, Karviná Vltava Štěchovice, Vrané Blanice Bavorov, Vodňany Cidlina Chlumec nad Cidlinou Ondřejnice Stará Ves n.o. Opava Nové Heřminovy, Zátor-Loučky, Brantice, Krnov, Krnov-ČOV, Úvalno-Branice, Brumovice, Skrochovice, Holasovice, Držkovice, Vávrovice, Vávrovice-kolonie.

56 Stanovení záplavového území pomocí 2D modelu Model Blanice Bavorov Parametry modelu elementů bodů

57 Hladina 2D Údolní profil ř.km Hladina 1D ř.km Výšky [m n.m.] Staničení [m]

58 Model Blanice - Vodňany Parametry modelu elementů bodů Kaskáda rybníků v levé inundaci Rybářské sádky Koryto Blanice

59 Mapa úrovní hladiny Přelévané hráze rybníků

60 Využití 2D modelů pro rizikovou analýzu Model Opava - Krnov Parametry modelu elementů bodů

61 Mapa úrovní hladiny

62 Mapa hloubek vody

63 Mapa svislicových rychlostí

64 Využití výstupů 2D modelu pro rizikovou analýzu : Mapa rizikových oblastí pro děti

65 Model Odra - Odry Parametry modelu bodů elementů Výškový rozdíl 36 m Doba výpočtu cca 3 měsíce

66 Mapa úrovní hladiny Mapa svislicových rychlostí

67 Mapa rizikových oblastí pro dospělé osoby Mapa rizikových oblastí pro děti

68 Posouzení účinků staveb v záplavovém území na odtokové poměry Model Vltava - Štěchovice Posouzení účinků navrhovaných garáží v záplavovém území na odtokové poměry Lokální vzdutí hladiny o 10 až 20 cm Průběh hladin v korytě Vltavy neovlivněn

69 Porovnání prostorového průběhu svislicových rychlostí Návrh garáží se nachází v místě významné proudnice v = 0.25 až 0.5 m/s

70 Zpřesnění návrhu protipovodňových opatření Lokalita Držkovice na Opavě Návrh úpravy koryta v okolí obce doplněný o ohrázování Stávající stav Návrh úpravy koryta

71 Model Opava - Držkovice Parametry modelu elementů bodů Průběh hladin na modelu pro současný stav Průběh hladin na modelu s upraveným korytem a s uvažováním ohrázování

72 Lokalita Skrochovice na Opavě Návrh řešení protipovodňové ochrany ohrázováním Model Opava - Skrochovice Významná příčná komunikace Parametry modelu elementů bodů

73 Zpřesnění návrhu úrovně hráze pomocí 2D modelu Významný příčný sklon hladiny vlivem přelévané komunikace

74 Modelování proudění mostními objekty Model Třebovka Dlouhá Třebová Parametry modelu : elementů bodů Most 5 Most 4 Celkem 5 modelovaných mostních objektů. Posouzení použitelnosti tlakového proudění mostními objekty zadáním úrovně horní krycí desky pro jednotlivé výpočetní elementy. Most 3 Most 2 Most 1

75 Klenbový most 2 se 2 pilíři Schematizace spodního povrchu mostního otvoru

76 Porovnání průběhu hladin pro most 2 Výpočet bez uvažování pilíře a mostní konstrukce Tlakové proudění mostním otvorem s pilířem

77 Porovnání průběhu svislicových rychlostí pro most 2 Výpočet bez uvažování pilíře a mostní konstrukce Tlakové proudění mostním otvorem s pilířem

78 Most 3 s 1 pilířem Schematizace spodního povrchu mostního otvoru

79 Porovnání průběhu hladin pro most 3 Výpočet bez uvažování pilíře a mostní konstrukce Tlakové proudění mostním otvorem s pilířem

80 Porovnání průběhu svislicových rychlostí pro most 3 Výpočet bez uvažování pilíře a mostní konstrukce Tlakové proudění mostním otvorem s pilířem

81 Posouzení návrhu rekonstrukce mostu Model Opava Vávrovice Parametry modelu : bodů, elementů Návrh rekonstrukce mostu Varianta 1 Šířka mostu 35 m, bez inundačního otvoru. Varianta 2 Šířka mostu 35 m, 1 inundační otvor 10 m. Varianta 3 Šířka mostního otvoru 80 m.

82 Porovnání průběhu hladin pro různé varianty Varianta 1 Varianta 2 Varianta3

83 Porovnání průběhu svislicových rychlostí pro různé varianty Varianta 1 Varianta 2 Varianta3

84 Příklad problematického použití 2D modelu Model meandrujícího koryta v široké inundaci

85 Průběh úrovní hladiny

86 Průběh rychlostí proudění Oblast zcela chybného průběhu svislicových rychlostí

87 Průběh vektorů rychlostí proudění Příčina selhání 2D Model není schopen simulovat odlišné směry proudění v různých vrstvách (zakřivená trasa koryta hlavní směr inundace)

88 Možnosti řešení Propojení 1D a 2D modelu pouze přibližné řešení Použití 3D modelu

89 3D modely Umožňují modelovat prostorový průběh proudění. Extrémně náročné na výpočetní techniku zatím uplatnění pouze při detailním modelování proudění objekty. 3D model mostního objektu na Třebovce Mapa vektorů rychlostí na hladině

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646 Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík,

Více

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

(zejména na tocích a v příbřežních zónách) (zejména na tocích a v příbřežních zónách) Kateřina Uhlířová 24.2.2011 Odborný seminář VÚV T.G.M., v.v.i. Výzkum na pracovišti VÚV Úvod od 2009, VZ 0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry - 3624 možnosti

Více

11. Přednáška. Objekty na tocích mosty, propustky

11. Přednáška. Objekty na tocích mosty, propustky 11. Přednáška Objekty na tocích mosty, propustky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Rozdělení z hydraulického hlediska 3. Technické podmínky TP 204 4. Zatřídění mostních objektů 4.1. Podle dopravního významu 4.2. Podle

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3. 4. VYTVÁŘENÍ KORYTA Vnitřní horotvorné síly: vulkanické + seismické vytváření PRIMÁRNÍHO ZEMSKÉHO RELIÉFU Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ Práce vody

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY B. TECHNICKÁ ZPRÁVA HYDRODYNAMICKÉ MODELY A MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ BEROUN BEROUNKA

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Loučský potok - studie záplavového území. A Technická zpráva

Loučský potok - studie záplavového území. A Technická zpráva Akce: Loučský potok - studie záplavového území Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - REVITAL

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Mariánské Lázně Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně Terezín, říjen 2004 Zvláštní povodeň

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Akce: Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Termín dokončení: 31. 3. 2010 Zadavatel: Povodí Odry, s.p. Varenská 49 701 26 Ostrava 1 Zhotovitel: Doc. Ing.

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERZITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF WATER STRUCTURES STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE

Více

Kamenice studie záplavových území

Kamenice studie záplavových území Kamenice studie záplavových území stanovení záplavového území Q 5, Q 20, Q 100 a aktivní zóny v úseku ř. km 11,200 do ř.km 32,000 Obsah Zadání - vymezení plnění veřejné zakázky... - 2 - Podklady pro zpracování

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

2. Hydrotechnické výpočty

2. Hydrotechnické výpočty 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA VODNÍCH TOCÍCH

HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA VODNÍCH TOCÍCH TP 04 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA VODNÍCH TOCÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI pod. č.j. 1094/08-910-IPK/1 ze dne 17.1.008 s účinnosti

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

Digitální kartografie 7

Digitální kartografie 7 Digitální kartografie 7 digitální modely terénu základní analýzy a vizualizace strana 2 ArcGIS 3D Analyst je zaměřen na tvorbu, analýzu a zobrazení dat ve 3D. Poskytuje jak nástroje pro interpolaci rastrových

Více

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Ing. Karel Vach CSc., s.r.o. Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 http://www.eurogv.cz 1 Objekt SO 208 2 Technické zadání: - provést zaměření

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ Gvoždík, Polák, Vaněček, Sosna 1H-PK/31 MPO ČR Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km. TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Název zakázky: Název akce: Obec: Katastrální území: Objednatel: Měření zadal: Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Technicko provozní evidence vodního toku Kocába od ústí do Vltavy k soutoku se Sychrovským potokem ř.km 0,0-27,322 Investor Zhotovitel : Povodí Vltavy, státní podnik

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE DÍLČÍ POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE B. TECHNICKÁ ZPRÁVA HYDRODYNAMICKÉ MODELY

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ

OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ projekt ISPROFONDU 5006210046 OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ Ing. Petr Bouška, Ph.D. Ing.. Pavel Balvín Prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc. Doc.. Ing.

Více

Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha Studentská tvůrčí činnost 2009 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži David Jícha Vedoucí práce : Prof.Ing.P.Šafařík,CSc. a Ing.D.Šimurda 3D modelování vírových struktur

Více

Modelování povodňových škod

Modelování povodňových škod Modelování povodňových škod Adam Podlaha, Alexandra Králová 28. února 2007 Český národní výbor pro omezování následků katastrof Slide 1 Program Modely na odhad povodňových škod pro účely zajištění Data

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Dolní Vltavy

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Dolní Vltavy Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Dolní Vltavy Záplavové ZÁŘÍ 2013 GEFOS a.s Kundratka 17, Praha 8, 180 82 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006 Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na

Více

8 Zatížení mostů větrem

8 Zatížení mostů větrem 8 Zatížení mostů větrem 8.1 Všeoecně Tento Eurokód je určen pro mosty s konstantní šířkou a s průřezy podle or. 8.1, tvořenými jednou hlavní nosnou konstrukcí o jednom neo více polích. Stanovení zatížení

Více

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ A STŘEDNÍ LABE B. TECHNICKÁ ZPRÁVA HYDRODYNAMICKÉ MODELY

Více

VD HVĚZDA HYDRAULICKÝ VÝZKUM

VD HVĚZDA HYDRAULICKÝ VÝZKUM VD HVĚZDA HYDRAULICKÝ VÝZKUM M. Králík Abstrakt Příspěvek se zabývá hydraulickým posouzením bezpečnostního objektu vodního díla na základě vyhodnocení experimentálních měření prováděných na fyzikálním

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE

ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE SFP Letecká a pozemní fotogrammetrie Radobyčická 10, Plzeň, ČR tel./fax 377 970 901, info@sfp-carto.cz Praxe prokázala, že oproti klasickým geodetickým

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY cvičení z předmětu 12PKD úvodní informace Projektování kolejové dopravy (12PKD) cvičení Ing. Vojtěch Novotný

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Prognózování a ovlivňování extrémních hydrologických stavů řízením vodohospodářské soustavy povodí Odry

Prognózování a ovlivňování extrémních hydrologických stavů řízením vodohospodářské soustavy povodí Odry Prognózování a ovlivňování extrémních hydrologických stavů řízením vodohospodářské soustavy povodí Odry 12. Magdeburský seminář o ochraně vod říjen 2006 Ing.Břetislav Tureček Povodí Odry s.p. Ing.Lukáš

Více

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 9.4.2009 1 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY -v některých lokalitách

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 23214/2015 V Olomouci 16. 03. 2015 SpZn.: KÚOK/7341/2015/OŽPZ/7443 Sp. a skart. znak:

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: V. Ochrana před

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.

Více

Ukázka hustoty bodového pole

Ukázka hustoty bodového pole Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz síť bodů pokrývající území ČR u bodů jsou známé souřadnice Y, X v S-JTSK, případně souřadnice B, L v ERTS pro každý bod jsou vyhotoveny geodetické údaje (GÚ) ukázka

Více

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostředí ČR Ladislav Kašpárek, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Hlavní směry výzkumu byly v posledních

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED RNDr. Jana Pressová 15. 16.5. 2014, GIVS Praha Legislativní východisko Základním legislativním východiskem pro tvorbu a správu ZABAGED je

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

4 Rychlost větru a dynamický tlak

4 Rychlost větru a dynamický tlak 4 Rychlost větru a dynamický tlak 4.1 Zásady výpočtu Tato kapitola uvádí postupy a podklady pro stanovení střední rychlosti v m (z e ), intenzity turbulence I v (z e ) a maximálního tlaku větru q p (z

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí. Pilotní území Svinaře

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí. Pilotní území Svinaře Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí 2015 OBSAH: A. ÚVOD... 3 B. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 B.1 STÁVAJÍCÍ STAV V OBCI Z HLEDISKA POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ...

Více