Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou"

Transkript

1 Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném z OPPA CZ.2.17 Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

2 Přístupy k modelování proudění s volnou hladinou z prostorového hlediska 1D modelování 1.5 modelování 2D modelování 3D modelování

3 Modelování 1D proudění Výchozí předpoklady : Příčné a svislé složky rychlosti zanedbatelné v porovnání s podélnými. Konstantní (vodorovná) hladina v příčném profilu. Použití průměrné rychlosti proudění v příčném průřezu. Modelování terénu : Skutečný povrch koryta a inundace schematizován příčnými nebo údolními profily s konečnými vzdálenostmi.

4 1D nerovnoměrné ustálené proudění Řídící rovnice : Bernoulliho rovnice (zákon zachování energie). Rovnice spojitosti (zákon zachování hmoty). S v Q = Výstupy řešení : Úroveň hladiny, střední hloubka a průřezová rychlost v místě zaměřených příčných nebo údolních profilů. Okraj hladiny v místě zaměřených údolních profilů. + ζ + α + = α + + g 2 v v L R S C Q g 2 v y g 2 v y L i P 2 P 2 P Možnosti řešení : Metoda po úsecích (konečné diference) řada dostupných matematických modelů, excel.

5 Klady použití : Snadná příprava modelů k výpočtu. Velmi rychlý výpočet i značně dlouhých úseků toků. Snadno dostupné matematické modely. Zápory použití : Předpoklad vodorovné hladiny v příčném nebo údolním profilu není zejména za povodňových průtoků splněn. Rozdělení rychlostí v příčném profilu lze stanovit jen přibližně jako funkce rozdělení hloubek. Průběh hladiny mezi profily není přesně znám. Oblasti užití : Výpočet průběhu hladin v podélném profilu toku. Stanovení záplavového území.

6 1D neustálené proudění Řídící rovnice : Saint-Venantovy rovnice (zákon zachování hybnosti). v t + v v x + g y x = g q S ( i i ) + ( v cos ϕ v) 0 E P Rovnice spojitosti (zákon zachování hmoty). S t + Q x q = 0 Možnosti řešení : Numerické řešení soustavy rovnic pomocí metody konečných diferencí (dostupné matematické modely). Výstupy řešení : Časová závislost průtoku a úrovni hladiny v místě zaměřených příčných nebo údolních profilů.

7 Klady použití : Snadná příprava modelů k výpočtu. Výpočet i značně dlouhých úseků toků v relativně krátkém čase. Snadno dostupné matematické modely. Zápory použití : Problematické modelování šíření povodňových vln v případě plnění a prázdnění širokých inundací (zanedbané příčné složky rychlostí). Oblasti užití : Výpočet transformace povodňových vln v podélném profilu toku.

8 Modelování 1.5D proudění Princip řešení : Komplikovaná prostorová geometrie modelované oblasti (koryto a obě inundace) se schematizuje pomocí dílčích 1D modelů (například právě koryto a inundace), které jsou propojeny do větevné nebo dokonce okruhové sítě. Smysl řešení : Snaha o přesnější modelování prostorového průběhu proudění (příčný sklon hladiny, rozdělení průtoků ) pomocí jednoduchých 1D modelů. Úskalí řešení : Návrh větevné nebo okruhové sítě je často významně ovlivněn subjektivním názorem řešitele.

9 Modelování 2D proudění Výchozí předpoklady : Svislé složky rychlosti zanedbatelné v porovnání s podélnými nebo příčnými. Proudění relativně mělké vody. Použití průměrné svislicové rychlosti. Modelování terénu : Skutečný povrch koryta a inundace schematizován sítí výpočtových bodů s konečnými vzdálenostmi.

10 Řídící rovnice : Pohybové rovnice (zákon zachování hybnosti) Rovnice spojitosti (zákon zachování hmoty) ( ) ( ) 0 y h x h 1 q x p h x z h g h q q y h g 2 1 h q x t q xy xx px 0x y a y x 2 2 x x = τ τ τ τ ρ + α ρ + + β + + β + ( ) ( ) 0 y h x h 1 q y p h y z h g h q q x h g 2 1 h q y t q yy yx py 0y x a y x 2 2 y y = τ τ τ τ ρ + α ρ + + β + + β + 0 y q x q t h y x = + + Možnosti numerického řešení : Metoda konečných diferencí Metoda konečných objemů Metoda konečných prvků

11 Metoda konečných diferencí : ortogonální výpočetní síť ukázka výpočetní sítě

12 Výhody : Snadné sestavení výpočetní sítě Relativně stabilní výpočet Kratší doba trvání výpočtu Nevýhody : Výpočetní síť nelze přizpůsobit korytu zejména v zakřivených tratích. Výpočetní síť nelze přizpůsobit překážkám a objektům na toku a v jeho okolí. Použití : Výpočet ustáleného i neustáleného proudění v rozsáhlých záplavových územích

13 Metoda konečných prvků : výpočetní síť tvořena trojúhelníkovými i čtyřúhelníkovými elementy ukázka výpočetní sítě

14 Výhody : Snadné přizpůsobení výpočetní sítě i velmi složitým prostorovým podmínkám. Možnost přesného modelování objektů jako jsou jezy, mosty, podélné ochranné hráze... Nevýhody : Nejdelší doba výpočtu ze všech 3 metod. Nejméně stabilní výpočet ze všech 3 metod. Použití : Výpočet ustáleného proudění ve velmi komplikovaných záplavových územích. Detailní modelování proudění objekty (nátoky do elektráren, plaveních komor ), obtékání překážek (mostní pilíře ).

15 Metoda konečných objemů : výpočetní síť tvořena čtyřúhelníkovými elementy s možností změny rozměrů i úhlů ukázka výpočetní sítě Metoda představuje kompromis mezi obě předchozími typy

16 Dostupné modely: Modely založené na metodě konečných diferencí MIKE 21, FLUVIUS, TUFLOW Modely založené na metodě konečných prvků FESWMS, RMA2, SHALLOW, TELEMAC-2D Modely založené na metodě konečných objemů FAST 2D, HYDRO AS-2D

17 Podmínky použití 2D modelů : Relativně mělká voda Shallow water Svislé složky rychlosti zanedbatelné v porovnání s podélnými a příčnými podmínka 2D proudění Vektory rychlostí musí mít po celé výšce každé svislice zanedbatelné odchylky ve směru.

18 Problematické použití : Výpočet proudění v případě významně zakřivených tras koryta v širokém záplavovém území (meandrující toky), kdy celková hloubka proudění značně hloubku koryta vrstevnaté proudění.

19 Příprava 2D modelu Geodetické podklady Digitální model terénu Sestavení výpočetní sítě Rozsah modelu Okrajové podmínky Odhad odporů koryta i jednotlivých částí inundací Další parametry výpočtu

20 Geodetické podklady : Podrobné zaměření koryta (příčné profily, tachymetrické zaměření dna) Podrobné zaměření terénu inundací (klasické tachymetrické zaměření, fotogrametrické zaměření, digitální vrstevnice mapových podkladů. Zaměření objektů, příčných a podélných staveb Letecké ortofotomapy Digitální mapy Digitální model terénu DMT koryta + DMT inundací

21 Digitální model koryta Základem 3D linie spojujících břehové hrany, paty svahů, případně další hrany (bermy,..). Prostorový průběh dna koryta. Podklady : Příčné profily, 3D hrany z fotogrammetrického zaměření, letecké ortofoto snímky, tachymetrické zaměření dna koryta.

22 Digitální model návrhu úpravy koryta části úseku Opavy ve Vávrovicích Návrh lichoběžníkového profilu 3D linie břehových hran a pat svahů

23 Digitální model inundací Prostorový průběh terénu obou inundací (klasické tachymetrické zaměření, fotogrammetrické zaměření, vrstevnice digitálních map) 3D linie v místech zlomů sklonitosti terénu 3D linie popisující příčné a podélné objekty (hráze, náspy komunikací, vedlejší koryta ) Digitální model podélné ochranné hráze 3D linie vrcholu hráze 3D linie paty hráze

24 Poznámky k přesnosti digitálních modelů terénu DMT koryta zpravidla vychází pouze ze zaměřených příčných profilů koryta, tachymetrické zaměření dna je vzácné. Klasické tachymetrické zaměření je nejpřesnější, pro rozsáhlá modelovaná území je však finančně značně náročné. Fotogrammetrické zaměření má omezenou přesnost, nelze jej zpracovávat v průběhu celého roku (vliv vegetace). Vytvoření DMT pouze na základě digitálních vrstevnic je nejméně přesné.

25 Standardní postup tvorby DMT DMT koryta zpracovaný na základě zaměřených příčných profilů koryta DMT inundací zpracovaný na základě fotogrammetrického zaměření (souřadnice výšek bodů se zvolenou hustotou doplněné o 3D linie lomů). Doporučení pro zpřesnění Kontrolní zaměření podélných profilů náspů komunikací, příčných a podélných hrází, případně dalších objektů. Porovnání 3D hran břehových linií koryta s klasickým zaměřením příčných profilů koryta. Porovnání bodového pole z fotogrammetrického zaměření s klasickým zaměřením údolních profilů.

26 Zásady pro tvorbu výpočetní sítě Vymezení oblastí s stejnými odpory povrchu (letecké snímky, terénní průzkum) Respektování terénních zlomů (linie hran svahů koryt, terénních zlomů, hrází, náspů komunikací, - lomové hrany z DMT) Volba hustoty výpočetní sítě časová náročnost výpočtu. Tvar výpočetních elementů stabilita výpočtu.

27 Vymezení materiálových typů Trávník Křoviny Dno koryta Hospodářská plocha Hřiště Pole

28 Zásady pro vytváření základních polygonů Polygony spojují území se stejnými odpory. Hranice polygonů se vytváří s ohledem na budoucí tvorbu výpočetní sítě (pro každý polygon se vytvářejí výpočetní elementy se stejnými parametry. Hranice polygonů musí respektovat terénní zlomy. Příprava polygonů (AutoCad, Map Module) na podkladě ortofotosnímků případně map doplněných o linie terénních zlomů.

29 Tvorba výpočetní sítě v polygonech Volba vzdáleností výpočetních bodů přerozdělení vrcholů na hraničních křivkách polygonů Volba základního tvaru výpočetního elementů trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové

30 Výpočetní síť pro celý model Obecně se doporučuje se dávat přednost čtyřúhelníkovým výpočetním elementům - stabilnější výpočet

31 Rozsah modelu Vlastní modelovaná oblast Nátokový úsek sloužící k vytvoření správného rozdělení rychlostního pole pod horní okrajovou podmínkou Výtokový úsek sloužící k vytvoření správného rozdělení rychlostního pole nad dolní okrajovou podmínkou Nátokový úsek Výtokový úsek Vlastní modelovaná oblast

32 Obecná doporučení pro přípravu sítě Z hlediska budoucí stability výpočtu se doporučuje upřednostňovat čtyřúhelníkové tvary elementů nad trojúhelníkovými. Rozměry výpočtových elementů by neměly převýšit cca 5m, větší rozměr lze připustit pro rozsáhlé inundace s málo proměnlivým výškovým reliéfem, v případě koryt se doporučuje především v příčném směru volit rozměr maximálně 2m. Při modelování detailů obtékání překážek je potřeba zvolit rozměry elementů řádově v desítkách cm. Na velikosti výpočtových elementů závisí celkový počet elementů a výpočtových bodů vytvořené sítě význam dopad na celkovou dobu trvání výpočtu.

33 Okrajové podmínky Vymezením částí okraje modelu určujeme, kde průtok do modelu vtéká a kde zase vytéká Horní okrajová podmínka určuje, pro jak velký průtok budeme proudění modelovat (hydrologické podklady) Dolní okrajová podmínka určuje při jaké hladině bude voda model opouštět (zpravidla výstup 1D modelu nerovnoměrného proudění) Horní okrajová podmínka Dolní okrajová podmínka

34 Odpory jednotlivých částí modelovaného území Součinitel drsnosti n pro 1D modely vyjadřuje jak odpory povrchu, tak i odpory proudu (vliv turbulence, vliv zanedbání příčných zanedbání příčných složek rychlostí) Součinitel drsnosti n pro 2D modely vyjadřuje zpravidla jen odpory povrchu, vliv turbulence řešen samostatně Kalibrace drsností upřesnění drsností pro jednotlivé části inundací pro známý průběh hladin a známý průtok

35 Programový prostředek SMS Surface modelling system Základní součásti prostředku Samostatné moduly, které usnadňují přípravu výpočetních sítí založených na metodách konečných diferencí nebo konečných prvků, přiřazování výšek terénu, přípravu okrajových podmínek a prezentaci výpočtů. Vlastní matematické modely řešící 1D a především 2D proudění s volnou hladinou, pohyb splavenin, kvalitu vody založené na metodách konečných diferencí nebo konečných prvků.

36 Pracovní moduly Mesh Module základní příprava výpočetní sítě pro modely založené na metodě konečných prvků s využitím mapových podkladů. Generic CGrid základní příprava výpočetní sítě pro modely založené na metodě konečných diferencí s využitím mapových podkladů. Scatter module přiřazení výšek bodům vytvořené výpočetní sítě z výstupů digitálního modelu terénu. Mesh Module detailní úprava výpočetní sítě, příprava okrajových podmínek Display Option nástroj k přípravě grafických výstupů výsledků řešení v podobě tématických map

37 Matematické modely v systému SMS FESWMS matematický model pro 2D neustálené proudění vody s volnou hladinou a pohyb splavenin založený na metodě konečných prvků. RMA2 matematický model pro 2D neustálené proudění vody s volnou hladinou založený na metodě konečných prvků. SED2D matematický model pro výpočet 2D pohybu splavenin. RMA4 matematický model pro 2D modelování kvality vody. HIVEL2D matematický model pro modelování proudění v kanálech a korytech s velkým sklonem. TUFLOW matematický model pro 2D neustálené proudění založený na metodě konečných diferencí.

38 Model FESWMS Finite Element Surface-water modeling system matematický model pro 2D výpočet proudění vody s volnou hladinou založený na metodě konečných prvků Základem tohoto modelu je výpočetní program Flo2DH The Depth-Averaged Flow and Sediment Transport Model model určený k výpočtu 2D ustáleného i neustáleného proudění vody a pohybu splavenin za předpokladu užití průměrných rychlostí po výšce vodního sloupce. Model byl vyvinut v Federal Highway Administration U.S. Department of Transportation. Autorem modelu je David C.Froehlich

39 Simulace průběhu hladin modelem FESWMS Počáteční podmínky Průběh výpočtu Doba trvání výpočtu Problémy se stabilitou výpočtu Prezentace výpočtů

40 Počáteční podmínky Počáteční podmínky definují počáteční polohu hladiny ve všech výpočetních bodech vytvořené sítě nezbytnou k zahájení iterací Jako počáteční podmínka pro model FESWMS se volí taková úroveň vodorovné hladiny, která je pro všechny body vyšší než jejich výška terénu Počáteční hladina Průběh dna koryta Průběh reliéfu inundace Podélný profil modelu

41 Princip výpočtu Výpočet modelování proudění probíhá v dílčích iteracích, v průběhu jedné iterace proběhne numerické řešení řídících rovnic ve všech bodech výpočetní sítě. Každá iterace vychází ze známého průběhu úrovní hladin a svislicových rychlostí, výsledkem je změněný průběh úrovní hladin a svislicových rychlostí. První iterace vychází ze zvolené počáteční podmínky. Iterační postup může běžet po jednotlivých iteracích nebo jejich blocích (maximálně 99 iterací, do výsledkového souboru se ukládají až výstupy z poslední iterace).

42 Průběh iterace Každá iterace vychází ze známého průběhu úrovní hladin a svislicových rychlostí (dílčí počáteční podmínka) - zpravidla se využije poslední výsledkový soubor. Oproti předchozí iteraci se sníží úroveň hladiny v dolní okrajové podmínce. Po ukončení iterace dostaneme opravený průběh hladin a svislicových rychlostí. Dílčí snížení dolní okrajové podmínky mezi 2 iteracemi

43 Průběh celkového výpočtu Průběh simulace závisí na rozvaze, jak rychlý postup zaklesávání hladiny zvolíme kolik iterací budeme potřebovat na překonání výškového rozdílu mezi počáteční hladinou a úrovní dolní okrajové podmínky. Celkový výškový rozdíl mezi počáteční hladinou a výslednou dolní okrajovou podmínkou Čím více budeme mezi jednotlivými iteracemi zaklesávat s hladinou, tím bude výpočet trvat kratší dobu, ale zároveň se bude významně zvyšovat pravděpodobnost nestability výpočtu.

44 Možnost zadání odporů jednotlivých částí modelovaného území Odpory pro definované materiálové typy se kvantifikují hodnotou součinitele drsnosti n, který je proměnný v závislosti na výšce vodního sloupce

45 Další parametry výpočtu Turbulence proudu zadávají se parametry potřebné k využití použitého modelu turbulence (viskozita, ) Model umožňuje omezené proudění vody i pod povrchem (storativity) zadává se hloubka pod terénem, kde je případně toto omezené proudění připuštěno (přispívá to ke stabilitě výpočtu) V případě, že minimálně v jednom z výpočtových bodů klesne hladina pod úroveň terénu, je element považován z hlediska výpočtu za suchý. Stabilitu výpočtu můžeme ovlivnit určením při jaké hloubce vody budou elementy již považovány za suché (Depth Tolerence for dying). Možnost modelování účinku větru na povrch hladiny vody.

46 Doba trvání výpočtu Celková doba trvání numerického výpočtu závisí na době trvání 1 iterace a nezbytného počtu iterací. Průběh řešení 1 iterace závisí zejména na počtu bodů nebo elementů, ze kterých je výpočetní síť vytvořena. Doba trvání výpočtu 1 iterace se s rozvojem výpočetní techniky přirozeně zkracuje. Pro modely s rozsahem výpočetní sítě do bodů lze očekávat výpočet 1 iterace řádově v minutách, pro modely s výpočetními body ½ až 1 hodinu. Řešení rozsáhlejších modelů založených metodě konečných prvků je obtížné. Celková doba řešení se v praxi pohybuje od několika hodin pro drobné modely až po několik týdnů pro rozsáhlé modely s velkým výškovým převýšením.

47 Stabilita výpočtu Rizikovým místem modelu z hlediska jeho stabilita je zvolená linie okrajových podmínek. Vhodné řešení Nevhodné řešení

48 Stabilita výpočtu může být potenciálně ohrožena v elementech, které mají nevhodný tvar (velmi úzké trojúhelníkové elementy, ) nebo které mají velký sklon terénu. Systém SMS nabízí možnost kontroly výpočetní sítě a následnou možnost úpravy. V průběhu řešení jsou z hlediska stability problematické oblasti, kde právě dochází k jejich vysychání při postupném snižování dolní okrajové podmínky. Při příliš rychlém poklesu nestačí voda z oblastí malých hloubek a tím i malých rychlostí odtéct. Rozkolísání může vést až k zhroucení výpočtu. Riziková oblast

49 Důsledky příliš rychlého zaklesávání vody Model Držkovic na Opavě Voda v této části území poklesávala pomaleji než ve zbývající části modelu, mezi nimi se vytvořil suchý pás. Hladina zůstala vodorovná, rychlosti proudění nulové pro další výpočet to není problém.

50 Model Blanice ve Vodňanech Oblast nestability řešení hladina se na malém prostoru pohybuje v rozsahu od 390 do 400 m n.m.

51 Prezentace výsledků Základním výstupem je textový soubor *.flo, které obsahuje úrovně hladiny a svislicové rychlosti ve směru osy x a y pro všechny body výpočetní sítě. S využitím souboru *.net, který obsahuje geometrii výpočetní sítě lze snadno zpracovat pro všechny body i hloubky proudění. Tématické mapy znázorňující rozdělení úrovní terénu, hladin vody, hloubek proudění, svislicových rychlostí s volitelnou možností kroku uvedených veličin pro jeden barevný odstín. Možnost exportu ve formě obrázku nebo souboru typu *.shp do GIS. Tématické mapy znázorňují pole vektorů svislicových rychlostí s volitelným měřítkem.

52 Ukázky výstupů Vltava Vrané n.v. Mapa úrovní hladiny Mapa hloubek vody

53 Mapa svislicových rychlostí Detail mapy vektorů rychlostí

54 Ukázky výstupů 2D modelů Typické řešené úlohy : Stanovení rozsahu záplavového území Určení prostorového rozdělení hloubek a rychlostí proudění pro finanční a rizikovou analýzu v záplavovém území. Posouzení účinků navrhovaných staveb v záplavovém území na odtokové poměry. Zpřesnění návrhu prvků protipovodňové ochrany Hydraulický výpočet mostních objektů. Modelování časového vývoje výmolů v profilech mostních objektů.

55 Významné lokality řešené pomocí modelu FESWMS Odra Bohumín, Ostrava, Odry Olše Třinec, Český Těšín, Karviná Vltava Štěchovice, Vrané Blanice Bavorov, Vodňany Cidlina Chlumec nad Cidlinou Ondřejnice Stará Ves n.o. Opava Nové Heřminovy, Zátor-Loučky, Brantice, Krnov, Krnov-ČOV, Úvalno-Branice, Brumovice, Skrochovice, Holasovice, Držkovice, Vávrovice, Vávrovice-kolonie.

56 Stanovení záplavového území pomocí 2D modelu Model Blanice Bavorov Parametry modelu elementů bodů

57 Hladina 2D Údolní profil ř.km Hladina 1D ř.km Výšky [m n.m.] Staničení [m]

58 Model Blanice - Vodňany Parametry modelu elementů bodů Kaskáda rybníků v levé inundaci Rybářské sádky Koryto Blanice

59 Mapa úrovní hladiny Přelévané hráze rybníků

60 Využití 2D modelů pro rizikovou analýzu Model Opava - Krnov Parametry modelu elementů bodů

61 Mapa úrovní hladiny

62 Mapa hloubek vody

63 Mapa svislicových rychlostí

64 Využití výstupů 2D modelu pro rizikovou analýzu : Mapa rizikových oblastí pro děti

65 Model Odra - Odry Parametry modelu bodů elementů Výškový rozdíl 36 m Doba výpočtu cca 3 měsíce

66 Mapa úrovní hladiny Mapa svislicových rychlostí

67 Mapa rizikových oblastí pro dospělé osoby Mapa rizikových oblastí pro děti

68 Posouzení účinků staveb v záplavovém území na odtokové poměry Model Vltava - Štěchovice Posouzení účinků navrhovaných garáží v záplavovém území na odtokové poměry Lokální vzdutí hladiny o 10 až 20 cm Průběh hladin v korytě Vltavy neovlivněn

69 Porovnání prostorového průběhu svislicových rychlostí Návrh garáží se nachází v místě významné proudnice v = 0.25 až 0.5 m/s

70 Zpřesnění návrhu protipovodňových opatření Lokalita Držkovice na Opavě Návrh úpravy koryta v okolí obce doplněný o ohrázování Stávající stav Návrh úpravy koryta

71 Model Opava - Držkovice Parametry modelu elementů bodů Průběh hladin na modelu pro současný stav Průběh hladin na modelu s upraveným korytem a s uvažováním ohrázování

72 Lokalita Skrochovice na Opavě Návrh řešení protipovodňové ochrany ohrázováním Model Opava - Skrochovice Významná příčná komunikace Parametry modelu elementů bodů

73 Zpřesnění návrhu úrovně hráze pomocí 2D modelu Významný příčný sklon hladiny vlivem přelévané komunikace

74 Modelování proudění mostními objekty Model Třebovka Dlouhá Třebová Parametry modelu : elementů bodů Most 5 Most 4 Celkem 5 modelovaných mostních objektů. Posouzení použitelnosti tlakového proudění mostními objekty zadáním úrovně horní krycí desky pro jednotlivé výpočetní elementy. Most 3 Most 2 Most 1

75 Klenbový most 2 se 2 pilíři Schematizace spodního povrchu mostního otvoru

76 Porovnání průběhu hladin pro most 2 Výpočet bez uvažování pilíře a mostní konstrukce Tlakové proudění mostním otvorem s pilířem

77 Porovnání průběhu svislicových rychlostí pro most 2 Výpočet bez uvažování pilíře a mostní konstrukce Tlakové proudění mostním otvorem s pilířem

78 Most 3 s 1 pilířem Schematizace spodního povrchu mostního otvoru

79 Porovnání průběhu hladin pro most 3 Výpočet bez uvažování pilíře a mostní konstrukce Tlakové proudění mostním otvorem s pilířem

80 Porovnání průběhu svislicových rychlostí pro most 3 Výpočet bez uvažování pilíře a mostní konstrukce Tlakové proudění mostním otvorem s pilířem

81 Posouzení návrhu rekonstrukce mostu Model Opava Vávrovice Parametry modelu : bodů, elementů Návrh rekonstrukce mostu Varianta 1 Šířka mostu 35 m, bez inundačního otvoru. Varianta 2 Šířka mostu 35 m, 1 inundační otvor 10 m. Varianta 3 Šířka mostního otvoru 80 m.

82 Porovnání průběhu hladin pro různé varianty Varianta 1 Varianta 2 Varianta3

83 Porovnání průběhu svislicových rychlostí pro různé varianty Varianta 1 Varianta 2 Varianta3

84 Příklad problematického použití 2D modelu Model meandrujícího koryta v široké inundaci

85 Průběh úrovní hladiny

86 Průběh rychlostí proudění Oblast zcela chybného průběhu svislicových rychlostí

87 Průběh vektorů rychlostí proudění Příčina selhání 2D Model není schopen simulovat odlišné směry proudění v různých vrstvách (zakřivená trasa koryta hlavní směr inundace)

88 Možnosti řešení Propojení 1D a 2D modelu pouze přibližné řešení Použití 3D modelu

89 3D modely Umožňují modelovat prostorový průběh proudění. Extrémně náročné na výpočetní techniku zatím uplatnění pouze při detailním modelování proudění objekty. 3D model mostního objektu na Třebovce Mapa vektorů rychlostí na hladině

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Zásady křížení vodních toků a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Respektování vodohospodářských zájmů Návrh křížení musí respektovat : Bezpečnost ochranných hrází. Splaveninový režim toku a stabilitu koryta toku.

Více

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data... 2 2.2 Hydrologická data... 3 3 Matematický model... 4 3.1 Použitý software... 4 3.2

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH Ing., Martin KANTOR, ČVUT Praha Fakulta stavební, martin.kantor@fsv.cvut.cz Annotation This article deals with CFD modelling of free surface flow in a rectangular

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Staničení... 2 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 3 Okrajové podmínky... 3 Použitý software...

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva

ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové srpen 2016 výškový systém Bpv OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Podklady... 3 1.2. Popis zájmového

Více

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU.

CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU. CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU. Podélný profil toku vystihuje sklonové poměry toku v podélném směru. Zajímají nás především sklon hladiny vody v korytě a její umístění

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje...2 2. Podklady...2 2.1. Geodetické podklady...2 2.2. Mapové podklady...2 2.3. Hydrologické podklady...3 3. Popis toku...3 3.1. Povodí toku...3 3.2. Hydrologické

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646 Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík,

Více

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3. 4. VYTVÁŘENÍ KORYTA Vnitřní horotvorné síly: vulkanické + seismické vytváření PRIMÁRNÍHO ZEMSKÉHO RELIÉFU Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ Práce vody

Více

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

(zejména na tocích a v příbřežních zónách) (zejména na tocích a v příbřežních zónách) Kateřina Uhlířová 24.2.2011 Odborný seminář VÚV T.G.M., v.v.i. Výzkum na pracovišti VÚV Úvod od 2009, VZ 0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry - 3624 možnosti

Více

HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH

HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydrauliky a hydrologie 1. REŽIMY PROUDĚNÍ S VOLNOU HLADINOU Proudění říční, kritické a bystřinné 2. PŘEPADY

Více

11. Přednáška. Objekty na tocích mosty, propustky

11. Přednáška. Objekty na tocích mosty, propustky 11. Přednáška Objekty na tocích mosty, propustky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Rozdělení z hydraulického hlediska 3. Technické podmínky TP 204 4. Zatřídění mostních objektů 4.1. Podle dopravního významu 4.2. Podle

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben

Více

OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE

OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE Akce: Otava, Horažďovice - PPO - varianty jezu Mrskoš doplnění studie Číslo zakázky: 1540/1 Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik se

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu Typ liniové sítě záleží na požadavcích na přesnost. Mezi tyto sítě patří: polygonové sítě -> polygonový pořad vedený souběžně s liniovou stavbou troj a čtyřúhelníkové řetězce -> zdvojený polygonový pořad

Více

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY B. TECHNICKÁ ZPRÁVA HYDRODYNAMICKÉ MODELY A MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ BEROUN BEROUNKA

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

HYDROLOGICKÉ VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU POVODNÍ

HYDROLOGICKÉ VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU POVODNÍ HYDROLOGICKÉ VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU POVODNÍ Příloha - Vhodnocení kulminačních průtoků povodně z května 00 s vužitím hdraulických výpočetních postupů Zhotovitel: Spolupracovníci: Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

3.6.3 Zatěžovací stavy Výpočty Využití modelu Výstupy Záplavové území Aktivní zóny záplavového úze

3.6.3 Zatěžovací stavy Výpočty Využití modelu Výstupy Záplavové území Aktivní zóny záplavového úze OBSAH: 1 Úvod... 4 1.1 Seznam použitých zkratek... 4 1.2 Cíle studie... 4 1.3 Popis zájmové oblasti... 5 2 Datové podklady... 6 2.1 Topografická data... 6 2.2 Hydrologická data... 8 3 Matematické modely...

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov)

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov) Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov) POVODÍ LUČINY LUČINA POD-1 - Ř. KM 0.0 10.955 BŘEZEN 2013 Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Studie zvláštní povodně na VD Lučina

Studie zvláštní povodně na VD Lučina Studie zvláštní povodně na VD Lučina Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Geodetické zaměření... 3 Staničení... 3 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 4 Okrajové a počáteční

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Mariánské Lázně Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně Terezín, říjen 2004 Zvláštní povodeň

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří ř.km 1,352 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie VT Suchý potok - studie

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Loučský potok - studie záplavového území. A Technická zpráva

Loučský potok - studie záplavového území. A Technická zpráva Akce: Loučský potok - studie záplavového území Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - REVITAL

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Akce: Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Termín dokončení: 31. 3. 2010 Zadavatel: Povodí Odry, s.p. Varenská 49 701 26 Ostrava 1 Zhotovitel: Doc. Ing.

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Kamenice studie záplavových území

Kamenice studie záplavových území Kamenice studie záplavových území stanovení záplavového území Q 5, Q 20, Q 100 a aktivní zóny v úseku ř. km 11,200 do ř.km 32,000 Obsah Zadání - vymezení plnění veřejné zakázky... - 2 - Podklady pro zpracování

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 1.1. Zpracovatel... 2 1.2. Vodní dílo Žlutice... 2 1.3. Vodní tok... 3 2. Podklady... 3 2.1. TPE Střely... 3 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Střela záplavová

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl POPIS ŘÍČNÍHO ÚSEKU/PŘÍČNÉHO PROFILU č. úkolu:. Tok ř.km záznam č. Místo Dne : hod Délka úseku (m): Provedl Bližší lokalizace :... číslo listu: vh mapy:...... mapy 1:... :... fotografie: 1) celkový charakter

Více

Digitální modely terénu (9-10) DMT v ArcGIS Desktop

Digitální modely terénu (9-10) DMT v ArcGIS Desktop Digitální modely terénu (9-10) DMT v Desktop Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERZITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF WATER STRUCTURES STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území 3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území V následujících grafech je zobrazena míra ohrožení podle metodiky ACER pro budovy,

Více

2. Hydrotechnické výpočty

2. Hydrotechnické výpočty 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II

(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II Proudění s volnou hladinou (režimy proudění, průběh hladin) PROUDĚNÍ KRITICKÉ, ŘÍČNÍ A BYSTŘINNÉ Vztah mezi h (resp. y) a v: Ve žlabu za různých sklonů α a konst. Q: α 1 < α < α 3 => G s1 < G s < G s3

Více

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou.

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou. Název akce Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné km 9,900-11,500 Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olše

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků

Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků Pavel Kožený a kol. T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i. Podbabská 30/2582, 160 00 Prague 6, Czech Republic +420 220 197 111

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Ohrazenický potok ID toku: 136 640 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 101 492 Recipient: Litavka ID recipientu: 136 510 000 100 Úsek

Více

HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA VODNÍCH TOCÍCH

HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA VODNÍCH TOCÍCH TP 04 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA VODNÍCH TOCÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI pod. č.j. 1094/08-910-IPK/1 ze dne 17.1.008 s účinnosti

Více

Vodní skok, tlumení kinetické energie

Vodní skok, tlumení kinetické energie Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra a hdraulik a hdrologie og Předmět HYV K4 FSv ČVUT Vodní skok, tlumení kinetické energie Řešení průběhu hladin v otevřených kortech Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., Ing.

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

Digitální kartografie 7

Digitální kartografie 7 Digitální kartografie 7 digitální modely terénu základní analýzy a vizualizace strana 2 ArcGIS 3D Analyst je zaměřen na tvorbu, analýzu a zobrazení dat ve 3D. Poskytuje jak nástroje pro interpolaci rastrových

Více

CVIČENÍ 4: Podélný profil, návrh nivelety, výpočet příčného profilu

CVIČENÍ 4: Podélný profil, návrh nivelety, výpočet příčného profilu CVIČENÍ 4: Podélný profil, návrh nivelety, výpočet příčného profilu Podélný profil toku vystihuje sklonové poměry toku v podélném směru. Zajímají nás především sklon hladiny vody v korytě a její umístění

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ Gvoždík, Polák, Vaněček, Sosna 1H-PK/31 MPO ČR Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - Co je CFD? 2 Computational Fluid Dynamics (CFD) je moderní metoda jak získat představu o proudění tekutin, přenosu tepla a hmoty, průběhu chemických reakcích

Více

Retence vody v krajině a říčních nivách

Retence vody v krajině a říčních nivách STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ Retence vody v krajině a říčních nivách Dostál Tomáš dostal@fsv.cvut.cz Doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál dostal@fsv.cvut.cz STAVEBNÍ

Více

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ ÚVOD V roce 28 byl v akciové společnosti VODNÍ DÍLA TBD vypracován dokument Parametry zvláštních povodní pro Borecký rybník, který se zabývá odvozením časového průběhu

Více

Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky

Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 3 Staničení... 3 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 4 Okrajové podmínky... 4 Použitý software...

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Ing. Karel Vach CSc., s.r.o. Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 http://www.eurogv.cz 1 Objekt SO 208 2 Technické zadání: - provést zaměření

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 2. Základní pojmy CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Lagrangeův

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Vodní hospodářství a vodní stavby Proč si zvolit obor Vodní hospodářství

Více

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U Program Vývar je jednoduchá aplikace řešící problematiku vodního skoku. Zahrnuje interaktivní zadávání dat pro určení dimenze vývaru, tzn. jeho hloubku a délku. V aplikaci

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy

Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 OSTRAVA www.pod.cz Město Krnov Hlavní náměstí 1, 794 01 KRNOV www.krnov.cz

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km. TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Název zakázky: Název akce: Obec: Katastrální území: Objednatel: Měření zadal: Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632

Více

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.

Více