1. POSLECH LIDSKÉHO SRDCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. POSLECH LIDSKÉHO SRDCE"

Transkript

1 1. POSLECH LIDSKÉHO SRDCE Teorie: Srdeční činnost můžeme v lidském těle sledovat ze zevních projevů akce srdeční, přístupných jednoduchému sledování. Pohledem na hrudník hubených jedinců (lépe vstoje) a jinak většinou pohmatem sledujeme úder hrotu na hrudní stěnu v pátém mezižebří vlevo mediálně od čáry medioklavikulární. (Nejbližší hmatné žebro pod klíčkem je žebro druhé.) Srdeční hrot, lépe řečeno svalstvo komor v okolí hrotu) naráží při každé systole na stěnu hrudníku a tyto údery lze vidět u jedinců s malou vrstvou podkožního tuku a se srdcem uloženým blízko hrudní stěny a pravidelně je lze vždy hmatat. Poslechem srdce sledujeme srdeční ozvy. Normální poslechový nález je takový) že slyšíme dvě ozvy: první (systolickou) a druhou(diastolickou). Ozvám nasloucháme buď přímo, přiložením ucha na krajinu srdeční, nebo si ozvy přenášíme k uchu sluchátky s gumovými hadicemi (fonendoskopem) nebo snímáme ozvy mikrofonem a nasloucháme reproduktorem po zesílení. První ozva srdeční bývá delší a hlubší) maximálně slyšitelná v krajině srdečního hrotu. Vzniká zčásti kontrakcí svalu a napětím šlašinek) hlavně však uzavřením atrioventrikulárních chlopní) především mitrální. Druhá ozva srdeční je kratší a vyšší) maximálně slyšitelná v druhém mezižebří vlevo a vpravo od hrudní kosti. Její vznik vysvětlujeme hlavně uzavřením poloměsíčitých chlopní a vibraci krevního sloupce. Srdeční ozvy v klidu následují po sobě tak) že první a druhá jsou si blíže nežli druhá a nejbližší další první ozva. Zejména u mladistvých někdy pozorujeme za druhou ozvou ještě jeden tón, třetí ozvu. Je vyšší a krátká a její vznik se vysvětluje otevřením chlopní mezi síněmi a komorami nebo chvěním stěn komor v počátcích diastolické náplně krví. Srdeční ozvy u zdravých lidi bývají jasné, čisté, ohraničené. Někdy však i při zdravém srdci) častěji za stavů chorobných, slyšíme šelesty před srdečními ozvami nebo za nimi. Srdeční frekvence v klidu často kolísá) hlavně závislosti na dýchání (respirační arytmie) a mění se s polohou těla: nejnižší je vleže, vyšší vsedě) nejvyšší vstoje. Obr. 1. Poloha srdce a bránice v projekci na hrudní stěnu. Obr. 2. Nákres, kam se přibližně promítají srdeční chlopně. Nahoře poloměsíčité chlopně aortální a pulmonálni, dole chlopně trojcípá a dvojcípá., 2. POČITÁNI SRDEČNÍ FREKVENCE Teorie: Srdeční frekvence u savců je do jisté míry nepřímo úměrná tělesné váze. Proto nacházíme nejvyšší frekvence u malých zvířat (myš 600, morče 240 tepů za minutu), nejmenší u největších (slon 40 tepů za minutu). U člověka klidová frekvence je průměrně 72 tepů za minutu. Frekvence srdeční je dána rytmicitou vzruchů vytvářených sinoaurikulárním uzlem a je ovlivňována nervy parasympatiku a sympatiku. Srdeční frekvence je tímto způsobem jemně regulována s ohledem na potřeby organismu. Srdeční frekvence se nejvíce a nejnápadněji mění při tělesné práci, ale i při různých vlivech, jako jsou duševní procesy zejména emoce (zlost, strach, leknutí), změny ve startovním stavu, při představě práce a podobně. Klidová tepová frekvence může být nižší i vyšší nežli zmíněná průměrná hodnota podle převahy tonu parasympatiku nebo sympatiku. Trénovaní a vagotonici mají hodnoty nižší, kolem 60 tepů za minutu (bradykardie), netrénovaní a sympatikotonici přes 75 tepů za minutu (tachykardie). Tepová frekvence měřená v kratším časovém intervalu vykazuje kolísání, někdy velmi značná. Vyvolávají je podněty z okolního světa (hluk, mluvení), motorický neklid vyšetřovaného, představy a nejčastěji dýchání (respirační arytmie). Tepovou frekvenci proto měříme raději v kratších časových intervalech, ve sportu za 15, za 10 nebo za 5 vteřin. Násobením pak vypočteme hodnotu minutovou. Vzhledem k možnosti kolísáni měříme vždy několik hodnot takto za sebou, abychom zjistili kolísání a popřípadě odstranili jeho příčinu (motorický neklid, nepozornost). Místem, kde srdeční frekvenci počítáme, je nejlépe srdce samo: přiložením dlaně na hrudník hmatem zjišťujeme úder srdečního hrotu (zvláště dobře patrný po zatížení prací) a přiložením ucha nebo fonendoskopu srdeční ozvy. Není-li možno takto sledovat srdeční frekvenci na srdci přímo, volíme metodiku pohmatu na větších tepnách. V místech, kde tepny procházejí blízko kožního povrchu, vyhledáme a hmatáme průběh tepající artérie nejlépe třemi prsty (2. 4. prst), lehce položenými šikmo napříč průběhu artérie. Nejčastěji hmatáme (palpujeme) tep na krku - na krkavici (art. carotis), na paži a v loketní jamce na pažní tepně (art. brachialis), na zápěstí na vřetenní tepně (art.. radialis), v tříselném ohbí na stehenní tepně (art. femoralis), na tepně zákolenní (art. poplitea) v jamce zákolenní, na nártní tepně (art. dorsalis pedis) v nártu a na spáncích na tepně spánkové (art. tempovalis).

2 3. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Teorie: Krevní tlak je pohonnou silou krevního proudu. Na jeho vzniku se účastní především srdce a odpor cévní periferie. Cévní stěna vykonává svou pružností určitý tlak na krev i v době mezi dvěma systolami. Tak vzniká stálý, byť kolísavý krevní tlak. Jeho velikost závisí na činnosti srdce (na tepovém objemu), na odporu stěn tepen a na rozvětvení cév. Krevním tlakem rozumíme krevní tlak ve velkých tepnách, konkrétně měřeno na pažní tepně (art. brachialis). Protože krevní tlak kolísá s každým tepem, měříme jeho nejvyšší hodnotu, krevní tlak maximální čili systolický (TK max.) a hodnotu nejnižší, tlak minimální čili diastolický (TK min.). Rozdíl obou tlaků je tlak pulsový (diferenční). Krevní tlak v tepnách klesá směrem k periférii cév zpočátku zvolna, a to systolický tlak více než diastolický, takže se zmenšuje pulsový tlak. Krevní tlak se mění poněkud s dýcháním (vlny II. řádu) a vykazuje také kolísání delšího rytmu (vlny III. řádu), způsobené změnami tonu vegetativního nervstva. Normální hodnoty krevního tlaku v klidu jsou: systolický 120 mm Hg, diastolický 80 mm Hg, pulsový 40 mm Hg. Poněkud se liší hodnoty u mužů a u žen, s věkem krevní tlak stoupá. Měření krevního tlaku provádíme v principu tak, že stlačíme manžetou končetinu (paži) a měříme tlak potřebný k tomu, abychom zastavili proud krve v tepnách v končetině pod místem stlačení. Gumová nafukovací manžeta je obtočena kolem paže nad loketním ohbím a spojena hadicí se rtuťovým manometrem. Nafouknutou manžetu zvolna vypouštíme a v okamžiku, kdy krev prochází v době maximálního tlaku pod místo stlačené manžetou, odečteme systolický krevní tlak na rtuťovém manometru v milimetrech rtuťového sloupce. Krevní tlak měříme zásadně na pravé paži těmito metodami: 1. Metoda pohmatová - palpační (Riva-Rocci) stanoví pohmatem maximální tlak v okamžiku, kdy se puls objeví nad art. radia1is. Manžetu nahustíme tak, aby puls nebyl hmatný. Měření se provádí na pažní tepně pravé ruky. Pohmatem (nejlépe dvěma prsty - ukazovákem a prostředníkem) vyhledejte na zápěstí vřetenní tepnu. Manžetu přiložte na paži nad loketním ohbím a plátěný pruh, na kterém je nafukovací manžeta, obtočte kolem paže a konec zastrčte. Přitom levou rukou kontroluje tep na zápěstí (na vřetenní tepně). Do pravé ruky uchopte balónek spojený hadičkou s manžetou a stlačováním balónku vhánějte vzduch do manžety tak dlouho, až rtuťový sloupec vystoupí o něco výše nad hodnotu předpokládaného systolického tlaku. Tento okamžik poznáte tak, že tep na vřetenní tepně vymizí. Pak povolováním šroubku pomalu vypouštějte vzduch z manžety a soustřeďte se na pohmat vřetenní tepny. Očima sledujte klesání rtuťového sloupce a v okamžiku, kdy ucítíte pod prsty tep, odečtěte hodnotu na stupnici tonometru. Zjištěná hodnota představuje systolický tlak. 2. Metoda poslechová - auskultační (Korotkovova) je daleko přesnější a stanovíme jí krevní tlak maximální i minimální. Vyhmátneme nejdřív tepnu v ohbí loketním, na ni přiložíme fonendoskop, pak nahustíme manžetu nad předpokládaný tlak. Zvolna vypouštíme vzduch a v okamžiku, kdy slyšíme první šelesty soudobé s tepem, odečteme na manometru maximální krevní tlak. Při dalším poklesu tlaku v manžetě se šelest dále zesiluje k maximu, pak slábne nejprve zvolna, potom rychle, až vymizí. Náhlý pokles odpovídá minimálnímu tlaku. Slyšené šelesty vyvolá krev; prodírající se stlačenou tepnou pod manžetou. Chcete-li znát obě hodnoty krevního tlaku, což je obvyklé, použijte metodu poslechovou. V tomto případě je nutno použít fonendoskop, jehož snímací část přiložíte do loketního ohbí v místě průchodu pažní tepny. Po nahuštění manžety tonometru opět zvolna vypouštějte vzduch; v okamžiku, kdy uslyšíte ve'sluchátkách zvuky, odečtěte hodnotu systolického krevního tlaku. Při dalším poklesu tlaku v manžetě zvuky pokračují, pak zeslábnou, až vymizí. V tomto okamžiku odečtěte hodnotu diastolického tlaku. Tato metoda je založena na skutečnosti, že v okamžiku, kdy stlačení pažní tepny povolí, začne krev protékat stlačeným místem a v tomto místě začnou vznikat víry. Tlak vzduchu v manžetě se tedy rovná nejvyššímu tlaku v tepně (systolický tlak). Další snižování tlaku vypouštěním vzduchu z manžety pak trvá až do vyrovnání s nejnižším tlakem v tepně (tlak diastolický), kdy krev již protéká plynule a víření, které vyvolalo zvukové jevy, vymizelo. 3. Metoda oscilometrická (oscilografická, Pachonova) převádí výkyvy tepové vlny pod manžetou na oscilační manometr. Této metody se užívá méně k měření tlaku a spíše k pozorování velikosti oscilací. Srovnáváme je pak např. na levé a na pravé končetině ve stejné výši. Při menší průchodnosti cév pozorujeme na jedné z nich nápadné zmenšení oscilací. Obr. 3. Měření krevního tlaku metodou auskultační a palpační.

3 4. PROUD KRVE V ŽILÁCH Teorie: Krev, která z tepen prošla vlásečnicemi (popřípadě arteriovenózními spojkami), se dostává žilami k pravému srdci tím, že se menší žíly postupně spojují ve větší. Žilní řečiště je celkově širší nežli tepenné. Žíly jsou navzájem často propojeny. Stěna žil je daleko tenčí nežli stěna tepen, a proto je také poddajnější. Žíly probíhají zčásti poblíž velkých tepen, zčásti pod kožním povrchem, kde je můžeme dobře pozorovat. Pohyb krve v žilách používá převážně jiných mechanismů nežli pohyb krve v tepnách, protože žilní krev (zejména z dolní poloviny těla) musí překonávat sloupec krve hnané proti zemské tíži k srdci. Důležitým zařízením pro usnadnění cirkulace krve v žilách jsou chlopně (tzv. kapsovité chlopně). Nacházíme je hlavně v žilách pod úrovní srdce; stojícího člověka. Mají za účel znemožnit zpětný tok krve ve směru zemské tíže Pro návrat žilní krve k pravému srdci jsou důležité některé mechanismy: Svalový pohyb - každá svalová kontrakce znamená stoupnutí tlaku nejen uvnitř svalů, a tím vytlačení krve do centrálnějších částí žilního oběhu, ale sval tlačí také na žíly probíhající v podkožním vazivu a vytlačuje z nich krev centrálně. Protože žíly jsou opatřeny chlopněmi, krev při ochabnutí svalu se nevrací a naopak při ochabnutí svalu se žíly znovu naplňují. Proto rytmické a pravidelné střídání stahu a ochabnutí znamená velkou pomoc k udržení stálého proudu krve k srdci. Naopak silácký výkon, spojený s výdrží, znamená zpomalení až dočasné zastavení proudu krve v žilách a městnání krve v žilní části oběhu. Rytmické zvětšování negativního nitrohrudního tlaku při dýchání nasává krev do velkých žil v hrudní dutině, a tím k pravému srdci ze všech perifernějších přilehlých žilních oblastí. Pulsace arterií, pokud probíhají vedle sebe tepna a žíla, napomáhají také udržování toku žilní krve. Pro funkci srdce je zapotřebí udržet správný proud krve v žilách: vázne-li žilní návrat krve a mění se náplň srdce, vázne i jeho činnost. Zpomalí-li se žilní návrat, dochází k většímu prostupu tekutých součástí krve do tkáňových prostorů, vznikají otoky. Zvětšená váha stagnujícího sloupce krve roztahuje žilní stěny, ty časem ztrácejí pružnost a vzniká trvalé rozšíření žil. Proud krevní je v nich nadále zhoršován nedomykavostí chlopní, jak vidíme u lidí zaměstnaných statickou prací vstoje. Obr. 4. Městnání krve v žilách při usilovném zatnutí pěsti (statická práce). Zdroj teoretického úvodu: Seliger - Fyziologie tělesné zátěže

4 Návod k práci Základní ukazatele srdeční činnosti a krevního oběhu - PC Poslech lidského srdce Počítání srdeční frekvence Měření krevního tlaku Proud krve v žilách S pomocí informací z teoretického úvodu vypracuj následující úkoly, sestav protokol. 1. Sedni si na židli, vzpaž jednu paži (nech vzpaženo cca 1 min, druhá paže volně připažená). Potom polož vedle sebe obě ruce a pozoruj jejich zbarvení. Co pozoruješ? Vysvětli. 2. Pozoruj údery srdečního hrotu na stěnu hrudníku. (provedení - vybraný student doběhne chodbou na konec a zpět, následně se svlékne do půl těla. Ostatní pozorují údery srdečního hrotu. na těle spolužáka ve stoje - 1) před zátěží, 2) po zátěži) Popiš ve kterém místě jsou údery viditelné. Jak se změní výraznost úderů před a po zátěži?) 3. Poslech lidského srdce (pracujte ve dvojicích, poslechněte srdce na různých místech hrudníku - na prsou i na zádech, vlevo, vpravo. Charakterizujte a vysvětlete ozvy srdeční) 4. Tep, tepová frekvence (dvojice). Zjisti pohmatem tep na několika místech svého těla (krkavice, tepna pažní, tepna vřetenní event. jiné). Ověř si zpoždění tepů na vzdálenějších místech těla (jednu ruku polož na srdce, druhou rukou nahmátni tepnu vřetenní). Vysvětli tento jev. Zjisti svoji klidovou TF - opakovaným měřením. čas Naměřená hodnota Po uklidnění (3min) vsedě nebo vleže měř opakovaně v 30s různých intervalech a na různých místech. Vyplň tabulku 15s naměřených hodnot. Z jednotlivých měření vždy 10s přepočítej TF/min. Výslednou TF vypočti jako aritmetický 5s průměr jednotlivých měření: Průměrnou TF zaznamenej do tabulky společně s průměrnými hodnotami dalších 9 spolužáků Jeden z dvojice začne prohloubeně dýchat. Po 3 minutách prohloubeného dýchání měříme tep (měřený v prohloubeném dýchání pokračuje) v pěti 15s intervalech. Porovnáme průměrnou TF při prohloubeném dýchání s jeho klidovou TF. Jsou podstatné rozdíly? Vysvětli. Druhý student si připevní senzor pro měření srdeční frekvence na ucho a cca 1 minutu měříte. Druhý z dvojice zaznamenává každých 5 vteřin hodnotu do tabulky. Po minutě začne sledovaná osoba dělat 40 dřepů stále měříte a zaznamenáváte. Po skončení cvičení stále měříte a zaznamenáváte ještě cca 3 minuty než se vrátí tepová frekvence na klidovou hodnotu. Z naměřených hodnot sestavte graf závislosti srdeční frekvence na čase můžete v Excelu, nebo použijte milimetrový papír v protokolu (zvolte vhodné měřítko). Za kolik minut se TF dostane na klidovou hodnotu? Je rozdíl mezi trénovaným a netrénovaným organismem? Jaký?. čas tep čas tep čas tep čas tep čas tep čas tep

5 5. Měření krevního tlaku. Vyšetřete hodnotu krevního tlaku pohmatem a poslechem (dle návodu). Po té proveďte kontrolní měření na digitálním tonometru. (pozn. změřte hodnotu TK 3x, spočítejte průměrnou hodnotu u systolického i diastolického tlaku). Liší se hodnoty naměřené poslechovou metodou a hodnoty získané z digitálního přístroje? Je váš krevní tlak normální? Hodnoty TK měřené digitálně (průměrná čísla) opět zaznamenejte u celé své kontrolní skupiny. 6. Zatněte pěst a zacvičte paží v loketním kloubu. Vysvětlete změny na cévách předloktí. 7. Další možností sledování činnosti srdce je měření EKG, které nám dává ucelený obraz o aktivitě srdce a jeho jednotlivých částí. Výsledkem měření je grafické zobrazení srdeční činnosti elektrokardiogram. Senzor EKG připojte přes USB link k počítači spusťte Data Studio. Podle obrázku připojte elektrody senzoru EKG na tělo: 1) Nejdříve si sundejte prstýnky, náramky atp. Důkladně mýdlem omyjte a osušte příslušná místa, kde budou přichyceny elektrody. 2) Nalepte elektrodové náplasti na levé a pravé předloktí (těsně pod loketní jamku) a na pravé zápěstí. 3) Připojte elektrody jako první!! černou na pravé zápěstí, potom zelenou na pravé předloktí a poslední červenou na levé předloktí. 4) Na senzoru se rozbliká červená dioda rychlostí, která odpovídá srdečnímu rytmu. Můžete začít měřit v Data Studiu vidíte na obrazovce graf závislosti napětí na čase. Spusťte měření (vlevo nahoře ikonka Start ) a měřte cca 15 vteřin klikněte Konec Máte potřebný graf pokud umístíte kurzor na časovou číselnou osu můžete nastavit rozlišení času - vyberte takové, aby byla křivka dobře znatelná stačí 3 opakující se srdeční aktivity. Graf přeneste do protokolu: Je-li aktivní okno Data studia (vidíte na monitoru váš graf) stiskněte klávesu PrintScreen (uloží se obrázek monitoru a otevřete program Malování (v Programy Příslušenství), pomocí kláves Ctrl V vložte obrázek obrazovky, vyberte (klikněte v liště na možnost vybrat) vhodnou oblast obrázku (aby zůstaly u grafu osy), zmáčkněte Ctrl C, najeďte si zpět na protokol a použitím kláves Ctrl V, vložte na příslušné místo, je-li třeba rohem obrázku, upravte velikost. Úkol: Podle uvedených internetových stránek se pokuste svůj graf popsat. Použijte přitom pojmy T vlny, P vlny, Q vlny, R vlny, S vlny, QRS komplex. Co uvedené vlny představují? Dále na grafu vyznačte časový úsek, který představuje jednu opakující se srdeční cyklus. Ve skupině porovnejte své výsledné kardiogramy. Jsou stejné nebo jsou na nich patrné rozdíly? Uveďte v závěru. Pozn. V závěru zhodnoťte získané hodnoty činnosti své oběhové soustavy. Porovnejte se s kontrolní skupinou (kontrolní skupina = 10 lidí včetně vás, od které získáváte údaje). Lze zjistit nějaké korelace mezi hodnotami tepové frekvence a krevního tlaku? Jak souvisí hodnoty TF, TK s životním stylem? Domníváte se, že vám v budoucnu hrozí onemocnění spojená s oběhovou soustavou? Proč?

1. POSLECH LIDSKÉHO SRDCE

1. POSLECH LIDSKÉHO SRDCE 1. POSLECH LIDSKÉHO SRDCE Teorie: Srdeční činnost můžeme v lidském těle sledovat ze zevních projevů akce srdeční, přístupných jednoduchému sledování. Pohledem na hrudník hubených jedinců (lépe vstoje)

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Teoretický úvod POČÍTÁNI SRDEČNÍ FREKVENCE

Teoretický úvod POČÍTÁNI SRDEČNÍ FREKVENCE POČÍTÁNI SRDEČNÍ FREKVENCE Teoretický úvod Srdeční frekvence u savců je do jisté míry nepřímo úměrná tělesné váze. Proto nacházíme nejvyšší frekvence u malých zvířat (myš 600, morče 240 tepů za minutu),

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Teoretická část 2015/16 MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Arteriální tlak lze měřit metodou přímou (zavedení kanyly do tepny a připojení k elektronickému manometru) nebo nepřímou metodou. Nepřímá metoda spočívá na

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Fyziologický ústav Lékařská fakulta Masarykova univerzita 2015 Kateřina Fialová Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Vyšetření zevních projevů srdeční činnosti pomocí smyslů

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy)

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy) Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie.upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Funkční anatomie Srdce, Řízení

Více

Praktická cvičení č. 3 OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1) POPIŠTE TŘI FÁZE SRDEČNÍ REVOLUCE: 2) NÁCVIK SRDEČNÍ REVOLUCE POMOCÍ PĚSTÍ:

Praktická cvičení č. 3 OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1) POPIŠTE TŘI FÁZE SRDEČNÍ REVOLUCE: 2) NÁCVIK SRDEČNÍ REVOLUCE POMOCÍ PĚSTÍ: OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1) POPIŠTE TŘI FÁZE SRDEČNÍ REVOLUCE: 1. 2. 3. 2) NÁCVIK SRDEČNÍ REVOLUCE POMOCÍ PĚSTÍ: 3) VYSVĚTLETE POJMY: Systola, diastola:.. Fonokardiogram:. EKG:. Palpace:. Auskultace:. Tachykardie,

Více

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-28 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Oběhová soustava II.

Oběhová soustava II. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Oběhová soustava II. Pro potřeby

Více

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 2 a č. 3 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Zjišťování tepu hmatem

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

Oběhová soustava. 1) VYSVĚTLETE POJMY: Systola,diastola: Fonokardiogram: Palpace:.. Auskultace:.. Tachykardie, bradykardie:...

Oběhová soustava. 1) VYSVĚTLETE POJMY: Systola,diastola: Fonokardiogram: Palpace:.. Auskultace:.. Tachykardie, bradykardie:... Oběhová soustava 1) VYSVĚTLETE POJMY: Systola,diastola: Fonokardiogram: EKG:. Palpace:.. Auskultace:.. Tachykardie, bradykardie:..... Srdeční revoluce: Tepová frekvence:.. Tepový objem:. Minutový objem:.

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku.

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku. 1 1. Krevní tlak. Během srdeční revoluce se mění tlak v tepnách. Komory se stahují, aby vypudily krev do tepenného systému a potom relaxují, přičemž se plní krví před tím než mohou znovu krev vypumpovat.

Více

SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK)

SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK) SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK) CHARAKTERISTIKA Krevní tlak (TK) je tlak krve v tepnách. Krev je do arteriálního systému vháněna levou srdeční komorou při systole. Vyšší hodnotu krevního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Vliv zátěže na tepovou frekvenci Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

(VII.) Palpační vyšetření tepu

(VII.) Palpační vyšetření tepu (V.) Snímání fyziologického signálu ve výukovém systému PowerLab (VII.) Palpační vyšetření tepu Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Fyziologický signál

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika kardiovaskulárního

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika kardiovaskulárního Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Biofyzika kardiovaskulárního systému 1 Obsah přednášky Mechanické vlastnosti cév Reynoldsovo číslo Proudění

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Rychlost pulzové vlny (XII)

Rychlost pulzové vlny (XII) Rychlost pulzové vlny (XII) Definice pulzové vlny Pulzová vlna vzniká během srdeční revoluce, kdy dochází za systoly k vypuzení krve z levé komory do velkého oběhu. Arteriální systém se s tímto rychle

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Téma: Pulmonální soustava Praktická cvičení Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Úkol č.2: Vedlejší dutiny nosní (obr.2) Úkol č. 3: Vyšetření dýchacích pohybů ve stoji pomocí palpace a aspekce Změny

Více

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci

Ergometrie. 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. vystavení vyšetřované osoby regulované fyzické práci 1 Úvod Ergometrie 1.1 Spojte pojmy z levého sloupce se správnou definicí z pravého sloupce. Samotné vyšetření se skládá z několika částí: PŘÍPRAVNÁ FÁZE KLIDOVÁ FÁZE ZAHŘÍVACÍ FÁZE ( warm up ) FÁZE ZÁTĚŽE

Více

Úloha 3. Monitorování krevního systému aplikace.

Úloha 3. Monitorování krevního systému aplikace. Úloha 3. Monitorování krevního systému aplikace. Požadované znalosti: Měření tlaku krve; Ergometrie; dopplerovské měření rychlosti toku krve, AB index; 1. Měření krevního tlaku nepřímou metodou Měření

Více

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž 1 Hodnocení srdeční práce Hodnocení funkce systoly - ejekční frakce hodnotí funkční výkonnost

Více

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Krevní tlak (TK) je variabilní veličina, jejíž hodnota závisí na podnětech z vnitřního i vnějšího prostředí. Jedná se o veličinu, která nás z hlediska

Více

6. EKG a periferní oběh.

6. EKG a periferní oběh. 1 6. EKG a periferní oběh. Úvod Srdce představuje dvojité čerpadlo, které čerpá krev v tělovém (systémovém) a plicním řečišti. Rytmická činnost srdce způsobuje pravidelné změny v krevním průtoku. Cílem

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní úloha č. 8: Polykardiografie

Laboratorní úloha č. 8: Polykardiografie pletys. dech FKG EKG-II. [mv] Laboratorní úloha č. 8: Polykardiografie Úvod: Polykardiografie je současný záznam několika metod sledujících různé projevy srdečního cyklu. Základem jsou elektrokardiografie,

Více

DOPLŇKOVÉ ÚLOHY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU NEPŘÍMOU METODOU

DOPLŇKOVÉ ÚLOHY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU NEPŘÍMOU METODOU DOPLŇKOVÉ ÚLOHY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU NEPŘÍMOU METODOU Měření tlaku krve auskultační metodou rtuťovým tonometrem Měření tlaku krve auskultační metodou digitálním tonometrem a jeho statistické zpracování

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Autor: Iva Vlková V Ostravě, 2013

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Autor: Iva Vlková V Ostravě, 2013 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Autor: Iva Vlková V Ostravě, 2013 Studijní obor: Teorie vzdělávání ve fyzice Katedra: Katedra fyziky PřF OU Školitel: RNDr. Libor Koníček, PhD. Téma dizertační

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku (VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Jana Svačinová Křivka arteriálního krevního tlaku v průběhu srdečního

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

5. EKG a srdeční ozvy.

5. EKG a srdeční ozvy. 5. EKG a srdeční ozvy. 1 Úvod Tlukot srdce je spojen s elektrickou aktivitou a zvuky. Zobrazení elektrické aktivity snímané z povrchu těla se nazývá elektrokardiogram nebo zkráceně EKG. Účelem následujících

Více

ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU

ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU 1.1 Měření srdeční frekvence...1 1.1.1 Měření klidové tepové frekvence, dechová arytmie...1 1.1.2 Změny tepové frekvence po pracovním zatížení...2 1.1.3 Průkaz

Více

Krevní oběh. Helena Uhrová

Krevní oběh. Helena Uhrová Krevní oběh Helena Uhrová Z hydrodynamického hlediska uzavřený systém, složený ze: srdce motorický orgán, zdroj mechanické energie cév rozvodný systém, tvořený elastickými roztažitelnými a kontraktilními

Více

Kardiovaskulární soustava SRDCE

Kardiovaskulární soustava SRDCE Kardiovaskulární soustava - SRDCE Mgr. Martina Pokorná SRDCE (lat. COR, řec. KARDIA) srdce dospělého člověka: 260 320 g novorozenec: 20-25 g nepárový dutý svalový orgán uložený v dutině hrudní (k. hrudní,

Více

MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ

MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ VZTAH DÉLKA - TENZE Pasivní protažení, aktivní protažení, izometrický stah, izotonický stah, auxotonní stah SRDEČNÍ VÝDEJ (MO)

Více

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická Laboratorní úloha č.6: Elektrokardiogram a vektorkardv diogram Úvod: Elektrokardiografie je velmi jednoduché, neinvazivní vyšetření. Každý stahh srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mobilní lékařské přístroje ve škole

Mobilní lékařské přístroje ve škole Mobilní lékařské přístroje ve škole Bronislav Balek e-mail: bbalek@seznam.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Klíčová slova Biosignál, kardiomonitor, EKG, pulzní

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Základy ultrazvukové diagnostiky Návod k laboratorní úloze z předmětu A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík

Více

MUDr.K.Kapounková. v systémovém (velkém, tělním) krevním oběhu mají tepny silnou stěnu

MUDr.K.Kapounková. v systémovém (velkém, tělním) krevním oběhu mají tepny silnou stěnu Krevní oběh velký tělní : 84% ( systémový) malý (plícní): 9% Srdce : 7% Fyziologie kardiovaskulárního systému MUDr.K.Kapounková Celkový objem krve :4,5 5,5 l žíly, pravé srdce a malý oběh = nízkotlaký

Více

Ruční tlakoměr Kat. číslo

Ruční tlakoměr Kat. číslo Ruční tlakoměr Kat. číslo. 201.2983 1. Popis pomůcky Autotonometr značkový výrobek, v sadě je manometr, manžeta se suchým zipem a zabudovanou membránou, stetoskop, návod a pouzdro. Obrázek A ukazuje správné

Více

Polykardiografie. Cíle. Pulsní pletysmografie měří optickou transparentnost/odrazivost, která se mění se změnou pulzního tlaku v cévkách měkkých tkání

Polykardiografie. Cíle. Pulsní pletysmografie měří optickou transparentnost/odrazivost, která se mění se změnou pulzního tlaku v cévkách měkkých tkání Polykardiografie Úvod Polykardiografie je současný záznam několika metod sledujících různé projevy srdečního cyklu. Základem jsou elektrokardiografie (EKG), pulsní pletysmografie (PPG), fonokardiografie

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku.

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku. 3.1.10 Tlak krve Předpoklady: 030109 Pomůcky: hadice, spojené nádoby na vizkozitu Př. 1: Přilož dva prsty nebo palec pravé ruky k zápěstí, podle obrázku. Co cítíš? Kolik pulsů za minutu dělá Tvé srdce?

Více

Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3)

Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3) 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a jeho svět / Zdravověda Klíčové pojmy: Stavba a funkce srdce, srdeční ozvy, puls, tlak krve, tělesná zdatnost. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: Poznej

Více

Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969

Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969 Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969 1. Jak naplnit oběhový systém. 1. Pomůcku postavte vodorovně na stůl. 2. Odpojte modré hadičky oběhového systému od napojení pod levou plící, (při vypouštění

Více

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu . CERVIKOKRANIÁLNÍ PŘECHOD POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu POHYB: bradu tlačí ke krku, tím provádí vyrovnání extenčního postavení CC přechodu a flekčního

Více

Rychlost pulzové vlny

Rychlost pulzové vlny 1 Úvod Rychlost pulzové vlny 1.1 Odpovězte na otázky 1. Jaké faktory mají vliv na rychlost pulzové vlny (2 ovlivnitelné, 2 neovlivnitelné). Popište mechanismus: 2. Nakreslete pulzovou vlnu v aortě a na

Více

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu.

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu. Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu. 1 SOŠO a SOU Moravský Krumlov Bronislav Balek 1 e-mail: bbalek@seznam.cz ÚVOD Počítačový Inteligentní školní experimentální

Více

Krevní oběh. Literatura:Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie

Krevní oběh. Literatura:Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie Krevní oběh Literatura:Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie Části krevního oběhu: 1) srdce - zajišťuje proudění krve v uzavřeném systému

Více

Měření na PC. 1.Otevřete složku- 01.Monitoring an EKG první

Měření na PC. 1.Otevřete složku- 01.Monitoring an EKG první Snímání EKG Postup měření: 1. Na elektrody naneste vrstvu gelu 2. Připevněte elektrody na holá zapěstí subjektu. 3. Subjekt by neměl být v blízkosti elektrických přístrojů kvůli rušení. 4. Připojte elektrody

Více

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní. Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími

Více

Matematický model funkce aorty

Matematický model funkce aorty 1 Úvod Matematický model funkce aorty 1.1 Doplňte do textu Setrvačnost krve je příčinnou, proč tepový objem vypuzený během.. ( 2 slova) z levé komory do aorty nezrychlí najednou pohyb veškeré krve v cévách.

Více

Měření krevního tlaku a pulsu

Měření krevního tlaku a pulsu BIOLOGIE Měření krevního tlaku a pulsu Pohyb je významným faktorem, který zásadně ovlivňuje celkový stav organismu. Krevní tlak je pro každého jednotlivce důležitý, pomáhá rozvádět okysličenou krev krevním

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-VII-1 Srovnání síly stisku pravé a levé ruky Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Brabencová Svalová soustava - svaly hladké - příčně pruhované - srdeční - do svalové soustavy řadíme jen svaly příčně pruhované - orgány jsou svaly

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek, Jan Šimek Fyziologický srdeční rytmus II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Anatomické poznámky Vznik

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka EKG představuje grafický záznam elektrické aktivity, která vzniká při depolarizaci a repolarizaci myokardu a šíří se vodivými tkáněmi těla až k tělesnému povrchu.

Více

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 07 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru pro krevní tlak změřit hodnoty

Více

3. Účinky cvičení na kardiovaskulární systém.

3. Účinky cvičení na kardiovaskulární systém. 1 3. Účinky cvičení na kardiovaskulární systém. Objem krve vypuzované srdcem do oběhu každou minutu (srdeční výdej zkratka: CO, nebo také minutový výdej MV) je součinem tepové frekvence (tep/min) (TF)

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Srdce Učivo: Cíl: Řešení:

Srdce Učivo: Cíl: Řešení: Srdce Učivo: Oběhová soustava Cíl: Žáci si změří svůj krevní tlak a puls zjistí, kolik krve přečerpá jejich srdce za minutu. Ověří si také, jak je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou. Na závěr si

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

3a. Elektromyografie. Sestava ke snímání polyelektromyogramu svalů předloktí

3a. Elektromyografie. Sestava ke snímání polyelektromyogramu svalů předloktí 3a. Elektromyografie ZÁKLADNÍ POJMY Elektromyografie (EMG) je metoda zaznamenávání akčního potenciálu svalů. Provádí se přístrojem, který se nazývá elektromyograf a získaný záznam označujeme jako elektromyogram.

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

MUDr.K.Kapounková, Ph.D.

MUDr.K.Kapounková, Ph.D. MUDr.K.Kapounková, Ph.D. Krevní oběh velký tělní : 84% ( systémový) malý (plícní): 9% Srdce : 7% Celkový objem krve :4,5 5,5 l žíly, pravé srdce a malý oběh = nízkotlaký systém ( rezervoár ) arterie =

Více

2. Najeďte si kurzorem myši do pravého spodního rohu k symbolu malého černého čtverečku kurzor myši se změní na černý nitkový kříž.

2. Najeďte si kurzorem myši do pravého spodního rohu k symbolu malého černého čtverečku kurzor myši se změní na černý nitkový kříž. 1.1.1 ROZBALOVACÍ SEZNAMY Program MS Excel usnadňuje uživatelům práci tím, že obsahuje již připravené seznamy často používaných textů, např. měsíce v roce, dny v týdnu apod. K příslušnému seznamu se dostanete

Více

Domácí měření krevního tlaku

Domácí měření krevního tlaku Zpracovala: Bc. Pavla Doupalová Didaktický konzultant: PhDr. Danuška Tomanová, CSc. Odborný dohled: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Ilustrace: František Gračka Kontakt Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova

Více