Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3)"

Transkript

1 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a jeho svět / Zdravověda Klíčové pojmy: Stavba a funkce srdce, srdeční ozvy, puls, tlak krve, tělesná zdatnost. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: Poznej své srdce, jak pracuje - 2 hodiny Ruffierova zkouška - 1 hodina Shrnutí: Žáci se seznámí se stavbou srdce (nebo si zopakují, co o něm již vědí) a navrhnou metody, jimiž by se mohli dozvědět, jak srdce pracuje. Formulují hypotézu o změnách intenzity srdeční činnosti při různých aktivitách a experimentálně ji ověří. Zjištěné výsledky si mezi sebou porovnají a zdůvodní rozdíly mezi jednotlivci ve skupině. Posoudí svou aerobní zdatnost na základě tepové frekvence (Ruffierův test) a budou diskutovat o tom, co srdci prospívá a co mu škodí. Materiály a pomůcky (pro každou skupinu): Pro dvojici žáků: - stopky, nebo hodinky s vteřinovou ručičkou, nebo časomíra na mobilu - přístroje, pokud jsou k dispozici: fonendoskop (stetoskop), sport-testr, nebo digitální tlakoměr (největší zájem žáků lze očekávat o fonendoskopy a sport-testry) Fonendoskop (stetoskop) stačí jednostranný, ve standardním provedení, na trhu bývá za cenu již od 150 Kč. U sport-testru stačí základní typ, který se skládá z digitálních hodinek a pásku, který se zapne na hrudníku pod prsy. U digitálního tonometru je vhodné zvolit typ, ke kterému se dodává síťový adaptér, protože při slábnoucích bateriích se snižuje přesnost měření. Aktivitu lze provést i bez přístrojů, s použitím měření pulsu pohmatem na tepně vřetenní. - Pracovní list pro žáky II (Příloha č. 2) Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3) Materiály pro učitele: Poznámky pro učitele (Příloha č. 4) Cíl: Naučit žáky samostatně měřit tepovou frekvenci (puls), nebo srdeční frekvenci při různých činnostech a poukázat na jejich vztah k aerobní tělesné zdatnosti. Motivovat žáky k péči o aerobní tělesnou zdatnost, jejímž důležitým předpokladem je zdravé a výkonné srdce (schopnost vydržet zátěž při tělesné aktivitě). Tajemství lidského těla: poznej své srdce Authors: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D. The content of the present document only reflects the author s views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information therein.

2 TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO TĚLA: POZNEJ SVÉ SRDCE Plán hodiny (spolu s poznámkami pro učitele) Popis aktivity s časovými dotacemi (popište činnost žáků a způsob, jakým učitel řídí aktivitu) Motivace uvedení žáků do tématu (5 minut) Podání základních informací o stavbě a práci srdce s použitím Pracovního listu pro žáky I (viz Příloha č. 1), nebo je možné obrázek anatomie srdce promítnout žákům s pomocí dataprojektoru či na interaktivní tabuli (10 minut) Formulace hypotézy o rytmu činnosti srdce při různých tělesných aktivitách, viz Pracovní listy pro žáky I (5 minut) Experiment - plánování a realizace: Sledování činnosti srdce při různých aktivitách. Učitel dá žákům možnost výběru metody práce a aktivit, na nichž budou hypotézu ověřovat (pokud má k dispozici přístroje, je nabídka metod širší). Předá žákům Pracovní list pro žáky II (viz Příloha č. 2) s prováděcími pokyny a instruktáží k práci s přístroji nebo k měření bez použití přístrojů, kde žáci akceptují pokyny a instruktáž podle zvolené metody. V Pracovních listech I (viz Příloha č. 1) žáci písemně naplánují svůj experiment a zapíší sem výsledky měření. Na vlastní experiment by mělo být u jednoho žáka počítáno se 30 minutami (pokud se žáci ve dvojici vystřídají, pak 2x 30 min.) Porovnávání výsledků experimentu mezi žáky navzájem a zhodnocení experimentu (15 minut) Ruffierova zkouška i s výpočtem (30 minut) Závěrečná diskuse (10 minut) Motivace (Formulace hypotézy) Učitel: uvede žáky do tématu tak, že na pokyn učitele sevřou ruku v pěst a budou přemýšlet, který orgán v jejich těle je takto velký. Po uhodnutí přiloží ruku na místo, kde mají srdce. Podle obrázku v Pracovním listu pro žáky I (viz Příloha č.1) si žáci vybaví, co o srdci (o jeho stavbě a funkci) již vědí, nebo jim učitel základní údaje poskytne (viz Poznámky pro učitele, Příloha č. 4) Učitel: formuluje problémové otázky typu: Pracuje srdce stále stejným tempem, ve stejném rytmu? Je možné nějakým způsobem sledovat, jak naše srdce pracuje při různých aktivitách? Učitel: vybízí žáky k podávání návrhů, jakými metodami lze zjišťovat, jak srdce pracuje. Koordinuje a motivuje žáky k vyvození odpovědí. Očekávané odpovědi žáků: poslech tlukotu srdce po přiložení ucha k hrudníku jiné osoby, měření tepu (pulsu) na zápěstí, tlaku krve, EKG.

3 Žák: na základě výše uvedených problémových otázek formuluje hypotézu, např.: Při pohybu a se zvyšující se námahou se činnost srdce zvyšuje (srdeční ozvy a puls zrychlují, krevní tlak stoupá). Hypotézu zapíše do Pracovního listu I. Bádání (Návrh a průběh experimentů, jejich pozorování) Žák: hypotézu ověřuje s pomocí reálného experimentu prováděného ve dvojicích nebo malých skupinách žáků. Učitel: dá žákům možnost výběru metody práce a aktivit, na nichž budou hypotézu ověřovat. Žáci: Každá dvojice nebo skupina žáků si zvolí metodu, kterou bude zkoumat srdeční činnost minutovou srdeční frekvenci, nebo minutovou tepovou frekvenci, apod. (záleží na tom, zda je k dispozici fonendoskop, tlakoměr, nebo sporttestr; pokud tyto pomůcky nejsou k dispozici, je třeba použít jen metody bez přístrojů - měření pulsu na tepně vřetenní nebo poslech ozev uchem na hrudi spolužáka). Dále si sami zvolí aktivity a jejich pořadí, při kterých budou testovat činnost srdce zvolenou metodou a zaznamenávat výsledky měření do Pracovních listů I (viz Příloha č. 1) Očekávané návrhy aktivit: 20 dřepů, klidné sezení na židli, zpěv písně, běh na místě po dobu 2 minut, křičení, šeptání, 20x leh-sed, 20x kliky apod. Učitel: předá žákům Pracovní list pro žáky II (viz Příloha č. 2) s prováděcími pokyny a instruktáží k práci s přístroji nebo k měření bez použití přístrojů, žáci akceptují pokyny a instruktáž podle zvolené metody. Žáci: po skončení experimentu hodnotí důkazy. Dvojice žáků nebo skupiny žáků spolu komunikují a porovnávají mezi sebou výsledky zapsané do Pracovních listů I (viz Příloha č. 1). Zjišťují, při kterých činnostech se práce srdce zrychlovala, při které aktivitě se nejvíce zrychlila a při které byla nejpomalejší, potvrzují svou hypotézu. Učitel: Je to vše, co jste objevili, nebo jste učinili ještě další objevy? Žáci: si mohli při porovnávání výsledků mezi sebou všimnout, že v hodnotách srdeční nebo tepové frekvence u stejných činností jsou mezi jednotlivými žáky viditelné individuální rozdíly. Učitel vyzve žáky ke zdůvodnění rozdílů v hodnotách srdeční frekvence mezi jednotlivci ve skupině. Očekávaná odpověď: Trénovaní (tělesně zdatní) jedinci mají při stejných činnostech hodnoty tepové a srdeční frekvence nižší než netrénovaní. Učitel: podá instrukce žákům, jak si mohou s pomocí tepové frekvence orientačně posoudit svou osobní tělesnou zdatnost (viz Pracovní list pro žáky III - Ruffierova zkouška, Příloha č. 3). Výsledky Ruffierovy zkoušky (prováděné frontálně) si žáci mezi sebou neporovnávají. Učitel ji uzavře s tím, že dnešní výsledek není až tak důležitý jako to, jestli díky tomu, že začnou pravidelně cvičit a trénovat své srdce, bude při provedení příští zkoušky, třeba za 3 měsíce, u každého jednotlivého žáka výsledek testu, a tudíž práce srdce lepší, než dnes. Evaluace (záznam výsledků) Hlavním zjištěním provedené aktivity je skutečnost, že práci srdce lze poměrně jednoduchými metodami sledovat a s jejich pomocí lze hodnotit výkonnost srdce, (a tím i tělesnou zdatnost - schopnost vydržet zátěž při tělesné aktivitě). Závěrečná diskuse na téma O čem si myslíme, že srdci prospívá a co mu škodí, by měla přispět k motivaci žáků dodržovat zdravý životní styl, pravidla zdravé výživy, pravidelně cvičit a posilovat tak své srdce.

4 Přiložené materiály: Příloha č. 1: Pracovní list pro žáky I - Tajemství lidského těla: poznej své srdce Příloha č. 2: Pracovní list pro žáky II - Pokyny a instrukce ke způsobům měření rytmu srdeční činnosti Příloha č. 3: Pracovní list pro žáky III Ruffierova zkouška Příloha č. 4: Poznámky pro učitele

5 Název aktivity: Tajemství lidského těla: poznej své srdce - Příloha č. 1 Cílová věková skupina: let Pracovní list pro žáky (I) 1. Pokyny a otázky pro žáky před provedením experimentu: Prohlédni si obrázek srdce a jeho části. Vysvětli, jak pracuje pravá a jak levá polovina srdce. 1 pravá síň 5 dvě větve plicní tepny 9. horní dutá žíla 2 - levá síň 6 aorta 10. dolní dutá žíla 3 pravá komora 7 poloměsíčité chlopně 11. čtyři plicní žíly 4 levá komora 8. cípaté chlopně 2. Předmět pokusu: Sledování činnosti srdce při různých aktivitách Pracuje srdce stále stejným tempem (ve stále stejném rytmu)? Pomůcky: stopky nebo hodinky s vteřinovou ručičkou přístroje, pokud jsou k dispozici: fonendoskop, sporttestr, digitální tlakoměr Pracovní návod: Pracujte ve dvojicích nebo v malých skupinách. Pokus se formulovat hypotézu o rytmu srdeční činnosti při různých aktivitách:

6 Navrhni více způsobů (metod), jimiž by bylo možné sledovat rytmus činnosti srdce: Ve své dvojici nebo skupině zvolte jednu metodu, kterou budete pokusně zkoumat činnost srdce při různých aktivitách (záleží na tom, zda jsou k dispozici přístroje nebo můžete použít jen metody bez použití přístrojů). Od učitele si vyžádejte Pracovní list pro žáky II s pokyny k měření, v případě nejasností ho požádejte o slovní instruktáž k metodě práce, kterou jste zvolili). Zvolenou metodu označte křížkem: počítání pulsu (tepová frekvence, tj. počet tepů za minutu) pohmatem na tepně vřetenní měření pulsu (případně zaznamenání i tlaku krve) na tepně pažní s pomocí digitálního tlakoměru sledování pulsu s pomocí sporttestru počítání srdečních ozev (srdeční frekvence) za minutu po přiložení ucha na hruď spolužáka počítání srdečních ozev za minutu s pomocí fonendoskopu Ve dvojici nebo ve skupině si sami zvolte 3-5 aktivit, při kterých budete testovat činnost srdce (20 dřepů, klidné sezení na židli po dobu 4 minut, zazpívání písně, běh na místě po dobu 2 minut apod.) a zapište je do tabulky do sloupce Aktivity. Vždy po skončení aktivity změřte puls a zaznamenejte naměřenou hodnotu do sloupce Výsledky. Po skončení experimentu udělejte pořadí aktivit dle náročnosti na činnost srdce, od nejvyšších naměřených hodnot po nejnižší. Metoda sledování činnosti srdce: Aktivita Výsledky Pořadí

7 Porovnej si výsledky experimentu s žákem, s nímž jsi byl ve dvojici a s dalšími spolužáky. Hypotéza je potvrzena nebo vyvrácena? Jaké jsou důkazy? Je to vše, co jste objevili, nebo jste učinili ještě další objevy? Jsou výsledky testování činnosti srdce při stejných aktivitách u všech žáků stejné? Zdůvodni rozdíly v naměřených hodnotách mezi jednotlivými žáky Závěry: Co a jak jsme se dozvěděli z pokusu? Pracuje srdce stále stejným rytmem při všech našich aktivitách? Jakými způsoby (metodami) jsme sledovali činnost srdce? Poznal(a) jsi nějaký způsob, kterým lze sledovat činnost srdce bez použití přístrojů? Které aktivity jsou na činnost srdce nejnáročnější? Co je podle Tebe správně? Činnost srdce, kterou jsme dnes sledovali při různých aktivitách, nelze do budoucna ničím ovlivňovat. Činnost srdce, kterou jsme dnes sledovali při různých aktivitách, lze do budoucna ovlivňovat pozitivně či negativně svým životním stylem.

8 Název aktivity: Tajemství lidského těla: poznej své srdce - Příloha č. 2 Cílová věková skupina: let Pracovní list pro žáky (II) Najděte si pokyny a instrukce k vámi zvolené metodě zjišťování rytmu srdeční činnosti: 1) Počítání pulsu (tepová frekvence, tj. počet tepů za minutu) pohmatem na tepně vřetenní Pomůcky: stopky nebo hodinky s vteřinovou ručičkou, nebo časomíra na mobilu, pomůcky k zapisování naměřených hodnot Pracovní postup: Puls si můžeš měřit sám, či ve dvojici. Nárazy krve při jejím vypuzování ze srdce do velkého oběhu lze ucítit i na zápěstí. Palcem pravé ruky podepři zápěstí levé ruky a s pomocí bříšek dvou nebo tří prstů pravé ruky přitiskni tepnu vřetenní ke kosti. Když ucítíš tep, dej pokyn spolužákovi, aby odstartoval stopky nebo podle vteřinové ručičky hodinek odstartoval začátek počítání tepu. Počítej tepy, dokud spolužák nezvolá, že minuta skončila. 2) Měření pulsu (případně i tlaku krve) na tepně pažní s pomocí digitálního tlakoměru Pomůcky: digitální tlakoměr, pomůcky k zapisování naměřených hodnot Pracovní postup: Pracujte ve dvojici. Jeden z vás si sedne na židli levým bokem ke stolu, na kterém je digitální tlakoměr a položí svou ruku a předloktí volně na stůl. Druhý žák mu upevní manžetu tlakoměru na obnaženou levou paži. Manžeta nesmí ležet na látce rukávu, nesmí být příliš utažená, ani volná. Měla by být ve výši srdce. Po zapnutí tlakoměru se ozve tón, že je možno odstartovat měření. Po stisknutí knoflíku Start se manžeta automaticky nafoukne a po chvíli je slyšet ťukání přístroje, jak krev v tepně pažní tepe. Při měření se měřený nehýbe a nemluví, zkreslilo by to výsledek měření. Nakonec se na displeji tlakoměru objeví naměřené hodnoty. Hodnota krevního tlaku je vyjádřena zlomkem nebo dvěma čísly, údaj P = hodnota pulsu (tj. počet tepů za minutu). 3) Počítání srdečních ozev (srdeční frekvence) za minutu po přiložení ucha na hruď spolužáka Postupuj stejně jako u návodu č. 4, jen místo fonendoskopu přilož na hrudník měřené osoby své ucho.

9 4) Počítání srdečních ozev (srdeční frekvence) za minutu s pomocí fonendoskopu Pomůcky: fonendoskop, roztok jódu nebo lihobenzín, nebo jiné dezinfekční činidlo, čtverečky buničité vaty a pomůcky k zapisování zjištěných hodnot. Pracovní postup: Pracujte ve dvojici. Tlukot srdce tvoří dvě srdeční ozvy za sebou, vystřídané krátkou pauzou. První ozva je silnější, druhá slabší. Jeden z vás si vloží sluchadla fonendoskopu do uší, membránu fonendoskopu přiloží na hrudník spolužáka (na levou stranu vedle hrudní kosti pod prsní bradavkou) a bude počítat dvojice ozev. Měřený žák může současně sledovat hodinky a odstartovat začátek počítání dvojic ozev, po uplynutí jedné minuty pak jeho konec. Před předáním fonendoskopu dalšímu žákovi je nutno sluchadla vydezinfikovat tak, že je otřete čtverečkem buničité vaty, který jste navlhčili v roztoku dezinfekčního činidla. 5) Sledování pulsu při různých aktivitách s pomocí sporttestru Pomůcky: sporttestr, pomůcky k zapisování naměřených hodnot Pracovní postup: Pracujte ve dvojici. Stačí základní typ sporttestru, který se skládá z digitálních hodinek a pásku, který se zapne na hrudníku pod prsy. Na hodinkách si nastav požadovaná vstupní data (pohlaví, věk, hmotnost) a sporttestr pak měří tep. Spolužák ti bude odměřovat čas, po jaký máš provádět určitou aktivitu. Postupně vystřídáš všechny aktivity, které sis zapsal do tabulky v Pracovním listu pro žáky (I). Tepovou frekvenci, kterou vidíš na sporttestru, musíš svému spolužákovi nahlásit ještě před skončením každé jednotlivé aktivity, protože když se zastavíš, tep okamžitě klesá.

10 Název aktivity: Tajemství lidského těla: poznej své srdce - Příloha č. 3 Cílová věková skupina: let Pracovní list pro žáky (III) Orientační posouzení tělesné zdatnosti Ruffierova zkouška. Tato zkouška je založena na měření tepové frekvence (pulsu) před a po zátěži. Návod k měření tepové frekvence pohmatem na tepně vřetenní najdete v Pracovním listu pro žáky II, metoda č. 1. Provedení: Po čtyřech minutách vsedě v klidu spočítej počet tepů na zápěstí za15 sekund (TF1) Proveď 30 dřepů v rytmu 1 dřep za sekundu a ihned po výkonu si sedni a spočítej počet tepů na zápěstí za 15 sekund (TF2) Zůstaň sedět v klidu 1 minutu a opět spočítej počet tepů na zápěstí za 15 sekund (TF3) Zjištěné výsledky při všech třech měřeních zaznamenej do tabulky: Měření Počet tepů za 15 sekund TF1 TF2 TF3 Hodnoty dosaď do vzorce tzv. Ruffierova indexu (RI): RI = [(TF1 + TF2 + TF3) x 4-200] / 10 RI = Podle tabulky hodnot RI zjistíš svou zdatnost: Hodnota indexu RI Zdatnost nižší než 0 výborná 0,1-5 velmi dobrá 5,1-10 průměrná 10,1-15 podprůměrná vyšší než 15 nedostatečná

11 Závěry: Co a jak jsme se dozvěděli z pokusu? Měl(a) bys vědět, že dnešní výsledek zkoušky tělesné zdatnosti není až tak důležitý jako to, jestli díky tomu, že začneš pravidelně cvičit a trénovat své srdce, bude při opakovaném provedení této zkoušky, třeba za 3 měsíce, tvůj výsledek a tudíž práce tvého srdce lepší, než dnes. Diskutuj se svými spolužáky, o čem si myslíš, že srdci prospívá:.... Diskutuj se svými spolužáky, o čem si myslíš, že srdci škodí:....

12 Název aktivity: Tajemství lidského těla: poznej své srdce Příloha č. 4 Cílová věková skupina: let Poznámky pro učitele Základní informace o stavbě a práci srdce: Navážeme na předchozí znalosti žáků o stavbě a funkci srdce, nebo poskytneme základní údaje o funkci pravé poloviny srdce a levé poloviny srdce s využitím obrázku srdce v Pracovním listu pro žáky I (Příloha č. 1). Obrázek můžeme též promítnout s pomocí dataprojektoru nebo na interaktivní tabuli: Základní údaje o stavbě a funkci srdce: Říká se, že srdce je pumpa na krev. Svalovou přepážkou je rozděleno na 2 poloviny (pravou a levou) a při bližším pohledu lze říci, že jsou zde pumpy dvě, které pracují synchronně. Pravá polovina srdce je pumpou na krev odkysličenou, která ji pumpuje plicní tepnou do plic. Levá polovina srdce je pumpou na krev okysličenou, která ji pumpuje do aorty a dále do celého těla. Při stahu síní (1,2) je krev vypuzována do komor a při stahu komor (3,4) je pod tlakem vypuzována do tepen (5,6). Tepny jsou silné, pružné cévy, které vedou krev směrem ze srdce. Krev v nich tepe a tep je znatelný i daleko od srdce, třeba na zápěstí. Aby krev vypuzená do tepen netekla zpět do srdce, jsou na rozhraní komor a velkých tepen tzv. poloměsíčité chlopně (7), které slouží jako dvířka, která se při ochabnutí svalstva komor uzavírají a zabraňují zpětnému toku krve. Obdobně, aby krev z komor netekla zpět do síní, jsou na jejich rozhraní velké cípaté chlopně (8), které jako dveře uzavírají otvor mezi síněmi a komorami. Tlukot srdce (dvě srdeční ozvy za sebou vystřídané krátkou pauzou, stále se opakující) jsou zvuky, které doprovázejí zavírání chlopní (první silnější - odpovídá uzavírání velkých cípatých chlopní, druhá slabší uzavírání poloměsíčitých chlopní). Zatímco tepny vedou krev směrem od srdce, žíly jsou cévy, které vedou krev směrem do srdce. Do pravé síně ústí horní (9) a dolní dutá žíla (10), které přivádějí z těla odkysličenou krev, jež pokračuje do pravé komory (3) a odtud je vypuzována do plicní tepny (5) a dále do plic, kde se okysličuje (malý, plicní krevní oběh). Okysličená krev se vrací z plic do srdce do levé síně čtyřmi plicními žilami (11), pokračuje do levé komory (4) a odtud je vypuzována do aorty (6) a dále do těla (velký, tělní oběh). Poznámky k badatelské činnosti žáků: Sledování činnosti srdce při různých aktivitách Klademe problémové otázky, aby žáci dospěli k formulaci hypotézy, viz Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1). Podněcujeme žáky k hledání a navrhování výzkumných metod, jimiž lze zkoumat činnost srdce. Podle vybavenosti školy dáme žákům možnost výběru výzkumné metody. Rozdáme žákům Pracovní list pro žáky II (Příloha č. 2), kde najdou pokyny a instrukce k provádění měření rytmu srdeční činnosti metodou, kterou si zvolili.

13 Vedeme žáky k samostatnosti při uspořádání experimentu (sami si volí aktivity, na nichž budou hypotézu ověřovat). Po skončení experimentu vyzýváme žáky ke komunikaci a porovnávání výsledků mezi sebou, ke shromažďování důkazů pro potvrzení či odmítnutí hypotézy. Ptáme se, zda objevili ještě něco dalšího. Vyzveme žáky ke zdůvodnění rozdílů v hodnotách srdeční nebo tepové frekvence mezi jednotlivci ve skupině. Umožníme žákům s pomocí tepové frekvence (pulsu) orientačně posoudit osobní tělesnou zdatnost (pokyny a instrukce k Ruffierově zkoušce najdou v Pracovním listu pro žáky III, Příloha č. 3). Závěrečná diskuse na téma O čem si myslíme, že srdci prospívá a co mu škodí, by měla přispět k motivaci žáků dodržovat zdravý životní styl, poznat pravidla zdravé výživy, snažit se pravidelně cvičit a posilovat tak své srdce.

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-28 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

Oběhová soustava II.

Oběhová soustava II. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Oběhová soustava II. Pro potřeby

Více

Cvičení pro zdraví 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie

Cvičení pro zdraví 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie Cílové koncepty: Fungování lidského těla, vztah mezi srdeční činností a fyzickou námahou. Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity:

Více

Podvodní sopky 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Podvodní sopky 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných a kapalných látek Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 3 hodiny Shrnutí: Žáci si osvojí pojem hustota

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Reakce rostlin na změnu polohy 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years

Reakce rostlin na změnu polohy 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka,přírodověda, (biologie, botanika, gravitační biologie) Cílové koncepty: Gravitropismus (pozitivní gravitropismus / též ozn. jako geotropismus/ růst ve

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika Cílové koncepty: magnetické vlastnosti různých materiálů, intenzita magnetického pole Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 3x45

Více

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných látek a kapalin Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 2 hodiny Shrnutí: Žáci si mají osvojit poznatek,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Růstový tlak semínek rostlin 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika

Růstový tlak semínek rostlin 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika Cílové koncepty: klíčení Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 2 hodiny + 1 hodina následující den Shrnutí:

Více

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 2 a č. 3 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Zjišťování tepu hmatem

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka Cílové koncepty: Smysly a jejich interakce / součinnost Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 2 3 hod. Shrnutí: Děti zkoumají

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Fyzická zátěž a apnoe

Fyzická zátěž a apnoe Fyzická zátěž a apnoe Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.18 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 27. 9. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Zima přichází do naší školy Authors: Ayse OĞUZ UNVER, Kemal YURUMEZOĞLU and Songul SEVER. Mat. years

Zima přichází do naší školy Authors: Ayse OĞUZ UNVER, Kemal YURUMEZOĞLU and Songul SEVER. Mat. years 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Přírodní vědy Klíčové pojmy: fotosyntéza, energie, světlo Cílová věková skupina: 9-11 let Materiály a pomůcky (pro každou skupinu): zelené, žluté a suché

Více

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

jeho hustotě a na hustotě tekutiny. 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / fyzika Klíčové pojmy: Aby těleso plovalo, měl by být poměr mezi jeho hmotností a objemem menší než poměr mezi hmotností a objemem kapaliny. jeho hustotě

Více

ZKOUMÁNÍ BARVIV 9-11. Authors: Jiří Škoda, Pavel Doulík. Mat. years

ZKOUMÁNÍ BARVIV 9-11. Authors: Jiří Škoda, Pavel Doulík. Mat. years 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a jeho svět / Rozmanitost přírody Klíčové pojmy: Barva, barvivo, směs, živá příroda, zelené barvivo rostlin, experiment Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity:

Více

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list.

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list. 3-5 years Název aktivity: Jak prostředí ovlivňuje růst rostlin? Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Biologické vědy Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

plastelíny? 9-11 Authors: Varela, P. & Sá. J. Mat years Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

plastelíny? 9-11 Authors: Varela, P. & Sá. J. Mat years Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Archimedovy zákony: plovající a potápějící se předměty ve vodě. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 2 hodiny Shrnutí:

Více

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Téma: Srdce Vypracoval: Hrachová Irena Ročník: osmý ŠVP ZV - využití: Vzdělávací oblasti: člověk a příroda - přírodopis Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci

Více

Nechme plovat 3-5. Authors: Kristof Van de Keere. years. Název aktivity:

Nechme plovat 3-5. Authors: Kristof Van de Keere. years. Název aktivity: 3-5 years Název aktivity: Nechme plovat Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Fyzikální vědy. Klíčové pojmy: plovoucí a potápějící se. Cílová věková skupina: 3-5 let Délka aktivity: maximálně 3 hodiny Obsah:

Více

Obloha 3-5. Authors: Dr S.D.Tunnicliffe. years. Název aktivity: Obloha. Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy

Obloha 3-5. Authors: Dr S.D.Tunnicliffe. years. Název aktivity: Obloha. Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy 3-5 years Název aktivity: Obloha Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy Klíčové pojmy: Objekty na obloze, měnící se příroda barvami mraků a oblohy, slunce, stíny. Cílová věková

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Teoretická část 2015/16 MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Arteriální tlak lze měřit metodou přímou (zavedení kanyly do tepny a připojení k elektronickému manometru) nebo nepřímou metodou. Nepřímá metoda spočívá na

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Vliv zátěže na tepovou frekvenci Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

které zlepšují letové vlastnosti balónu s ocasem.

které zlepšují letové vlastnosti balónu s ocasem. 3-5 years Název aktivity: Létající balón s ocasem Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Fyzikální vědy, design (návrh vzhledu výrobku) a technologie Klíčové pojmy: Možnost pohybu věcí vzduchem (úvod do třetího

Více

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální, zásaditý, indikátor. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 1-2 hodiny Shrnutí: Pomoci žákům porozumět

Více

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy LABORATORNÍ PRÁCE 4 Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy TEORIE Dýchací pohyby 1. Vdech (inspirum): aktivní děj objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

Více

SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK

SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK aneb víme, co to vlastně je? 150 na 95 zahalekal MUDr. Janatka směrem ke své sestře. Zapište to prosím pacientovi do karty, dále poprosil sestru. Pak se obrátil na pacienta a

Více

Zkoumání semen: klíčení a růst 6-8. Authors: Jenny Byrne a Willeke Rietdijk. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie

Zkoumání semen: klíčení a růst 6-8. Authors: Jenny Byrne a Willeke Rietdijk. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie Cílové koncepty: Klíčení, růst Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 45 minut + systematické pozorování v délce 4 týdnů, na závěr

Více

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku.

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku. 3.1.10 Tlak krve Předpoklady: 030109 Pomůcky: hadice, spojené nádoby na vizkozitu Př. 1: Přilož dva prsty nebo palec pravé ruky k zápěstí, podle obrázku. Co cítíš? Kolik pulsů za minutu dělá Tvé srdce?

Více

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek Předpověď počasí Autor Mgr. Petr Jaroš, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Vhodné pro věk/třídu 6. 9. ročník V 6. ročníku použít až po probrání učiva Atmosféra. Potřebný čas 2 vyučovací hodiny oddělené minimálně

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy)

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy) Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie.upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Funkční anatomie Srdce, Řízení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Srdce Učivo: Cíl: Řešení:

Srdce Učivo: Cíl: Řešení: Srdce Učivo: Oběhová soustava Cíl: Žáci si změří svůj krevní tlak a puls zjistí, kolik krve přečerpá jejich srdce za minutu. Ověří si také, jak je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou. Na závěr si

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1)

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1) DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1) Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné:

Více

UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Trenérská škola. Specializace karate. Školní rok 2011 / 2012. II. ročník DIAGNOSTIKA

UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Trenérská škola. Specializace karate. Školní rok 2011 / 2012. II. ročník DIAGNOSTIKA UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Trenérská škola Specializace karate Školní rok 2011 / 2012 II. ročník DIAGNOSTIKA Název projektu: Diagnostika v karate disciplíny KATA a KUMITE Zpracoval:

Více

schéma malého plicního oběhu

schéma malého plicního oběhu A) malý plicní oběh.krev je přiváděna horní a.dutou.. do..síně. Krev jde přes, která odděluje síň od komory do pravé odkud je vypuzena..tepnami až do.. (do části, která se nazývá plicní, které jsou obetkány

Více

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní. Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

Co mají hlemýždi rádi k 3-5. Authors: Giselle Theuma. years. Název aktivity: Co mají hlemýždi rádi k jídlu?

Co mají hlemýždi rádi k 3-5. Authors: Giselle Theuma. years. Název aktivity: Co mají hlemýždi rádi k jídlu? 3-5 years Název aktivity: Co mají hlemýždi rádi k jídlu? Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Biologické vědy Klíčové pojmy: Hlemýžď, potrava, salát, sušené listí Cílová věková skupina: 3-5 let Délka aktivity:

Více

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Fyziologický ústav Lékařská fakulta Masarykova univerzita 2015 Kateřina Fialová Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Vyšetření zevních projevů srdeční činnosti pomocí smyslů

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Základy ultrazvukové diagnostiky Návod k laboratorní úloze z předmětu A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Domácí měření krevního tlaku

Domácí měření krevního tlaku Zpracovala: Bc. Pavla Doupalová Didaktický konzultant: PhDr. Danuška Tomanová, CSc. Odborný dohled: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Ilustrace: František Gračka Kontakt Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova

Více

Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969

Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969 Krevní oběh funkční model Kat. číslo 201.4969 1. Jak naplnit oběhový systém. 1. Pomůcku postavte vodorovně na stůl. 2. Odpojte modré hadičky oběhového systému od napojení pod levou plící, (při vypouštění

Více

Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites

Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites Co je Osobní a profesní profil? Při ucházení se o zaměstnání ti Osobní a profesní profil pomůže prezentovat tvé zájmy, dovednosti, vzdělání a pracovní

Více

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU Jak zkontrolovat, zda vás váš dodavatel nešidí? Karel Černý je majitelem lékárny. Kromě jiného prodává také peroxid vodíku jako desinfekci. Prodávaný roztok

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

4.1.1 Opakovací děje. Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo. Tvar Měsíce na obloze se neustále mění:

4.1.1 Opakovací děje. Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo. Tvar Měsíce na obloze se neustále mění: 4.1.1 Opakovací děje Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo Tvar Měsíce na obloze se neustále mění: Za přibližně 29 a půl dne se ukáže stejný obrázek. Př. 1: Na obloze je zrovna

Více

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr. Vliv CO2 na dýchání Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 6. 10. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

5. EKG a srdeční ozvy.

5. EKG a srdeční ozvy. 5. EKG a srdeční ozvy. 1 Úvod Tlukot srdce je spojen s elektrickou aktivitou a zvuky. Zobrazení elektrické aktivity snímané z povrchu těla se nazývá elektrokardiogram nebo zkráceně EKG. Účelem následujících

Více

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2)

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2) DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2) Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné:

Více

Měření délky. Cíle lekce. Motivace 5 MINUT. Formulace otázek 5 MINUT. Formulace hypotézy 5 MINUT. Pomůcky

Měření délky. Cíle lekce. Motivace 5 MINUT. Formulace otázek 5 MINUT. Formulace hypotézy 5 MINUT. Pomůcky Měření délky Autor Markéta Vokurková, ZŠ Kunratice Vhodné pro věk/třídu První stupeň ZŠ Potřebný čas 4 minut Potřebný prostor Třída/venku Cíle lekce Žáci se naučí měřit. Pomůcky Rozstříhaná příloha obrázky

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

Oběhová soustava obratlovců

Oběhová soustava obratlovců Tematická oblast Oběhová soustava obratlovců Datum vytvoření 17. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Biologie - biologie živočichů 3. ročník čtyřletého G a 7. ročník osmiletého G Prezentace

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

některé časné příznaky srdečního selhání.

některé časné příznaky srdečního selhání. Týká Tato brožura se i mě vám může srdeční pomoci selhání? si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. 1,2 Co

Více

Kyselé, neutrální či zásadité. Jak učit tyto pojmy pomocí badatelsky orientované výuky? 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years

Kyselé, neutrální či zásadité. Jak učit tyto pojmy pomocí badatelsky orientované výuky? 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální a zásaditý. Základní chemické pojmy a jejich souvislosti s každodenním životem dětí. Cílová věková skupina: 9-11

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

sada laboratorních závaží kancelářská děrovačka podstavné hranoly 2,5 2,5 12 cm (1 1 4 )

sada laboratorních závaží kancelářská děrovačka podstavné hranoly 2,5 2,5 12 cm (1 1 4 ) 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Konstrukční činnosti Klíčové pojmy: Papír, hmotnost, nosnost, mostní konstrukce. sada laboratorních závaží kancelářská děrovačka podstavné hranoly 2,5 2,5 12 cm (1 1 4

Více

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky Výstupový test pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 03 Cíle Stanovit tělesnou zdatnost výstupovým testem. Podrobnější rozbor cílů Naučit se pracovat

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 evito systém aktivního zdraví evito systém aktivního zdraví je unikátní online aplikace, ve které se sdružují a analyzují všechny výsledky vašich osobních i zdravotních

Více

Titul: Srdeční tep. Čas: 60 minut Věk: Témata: Srdeční tep, účinky cvičení, záznam výsledků, grafické znázornění výsledků a hodnocení

Titul: Srdeční tep. Čas: 60 minut Věk: Témata: Srdeční tep, účinky cvičení, záznam výsledků, grafické znázornění výsledků a hodnocení Titul: Srdeční tep Témata: Srdeční tep, účinky cvičení, záznam výsledků, grafické znázornění výsledků a hodnocení Čas: 60 minut Věk: 11-13 Diferenciace: Je možné tuto aktivitu protáhnout, zejména v oblasti

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 Computer FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových

Více

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 07 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru pro krevní tlak změřit hodnoty

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ.  Tento projekt je spolufinancován ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ www.zszbyslavice.cz Tento projekt je spolufinancován JAK DLOUHÁ JE MINUTA? METODIKA pracovní list Tento projekt je spolufinancován JAK DLOUHÁ

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 16 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo oběhová a dýchací soustava V pracovních listech se žáci seznamují s oběhovou

Více

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 NÁVOD K OBSLUZE Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 0120 Obj. č.: 84 00 19 Tento digitální měřič krevního tlaku může používat celá rodina. Každý člen rodiny dostane svůj vlastní paměťový

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Vzduch jako hmota 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika

Vzduch jako hmota 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika Cílové koncepty: Plynné skupenství látek. Přítomnost vzduchu v prostředí. Vzduch jako hmota vyplňující prostor. Věkové zaměření žáků:: 5-8 letí žáci Délka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Alkohol ANO nebo NE? Dräger Alcotest Maximální kontrola v minimálním čase

Alkohol ANO nebo NE? Dräger Alcotest Maximální kontrola v minimálním čase Alkohol ANO nebo NE? Dräger Alcotest 5000 Maximální kontrola v minimálním čase 3. Koncepce produktu (1/3) Dräger Alcotest 5000 je bezkontaktní zařízení pro rychlé testování pro policejní, komerční a průmyslové

Více