Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/ Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax:

2 O B S A H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní informace o škole 4 2. Charakteristika školy 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 1. Obory zařazené ve školském rejstříku III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 6 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 6 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2013/ Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2013/2014 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Souhrnná statistika tříd 7 2. Výsledky maturitní zkoušky Malá maturitní zkouška kvarty Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku 12 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 14 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 15 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost předmětových komisí Činnost spirituála školy Činnost výchovného poradce Činnost metodika ICT Činnost studentské rady Školní programy, testování Uplatnění absolventů Budova školy Propagace školy 30 2

3 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 30 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 30 XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 31 XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 31 XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 31 XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 32 XV. PŘÍLOHY Organizační zajištění školního roku 2012/ Škola v médiích 3. Výsledky společné části MZ

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E 1. Základní informace o škole Název a adresa školy: Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2, Ostrava - Poruba Identifikátor zařízení: Právní forma: školská právnická osoba IČO: Škola sdružuje: Biskupské gymnázium IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Biskupství ostravsko opavské Mgr. Jana Vylobová, jmenovací dekret č.j. 849/06/SK ze dne Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum poslední změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení: Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob (ŠPO): Datum poslední změny zápisu v rejstříku školských právnických osob: Dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada: Rada ŠPO: Mgr. Robert Bangievský předseda Ing. Pavla Hostašová Ing. Martin Menšík Ing. Mgr. Markéta Zegzulková předsedkyně Ing. Zdeněk Miketa místopředseda Ing. Marta Hrušková 4

5 2. Charakteristika školy Zřizovatelem Biskupského gymnázia v Ostravě je Biskupství ostravsko - opavské. Gymnázium je všeobecného zaměření s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem. Pro posílení výuky cizích jazyků umožňujeme studentům studijní pobyty v evropských i mimoevropských zemích. Vyučující a žáci se účastní setkání členů německo českého spolku Ackermann Gemeinde. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnil poznávací zájezd do Holandska a Velké Británie. Pět vyučujících cizích jazyků se účastnilo čtrnáctidenního jazykového kurzu v zahraničí (2x Malta, 1x Velká Británie, 1x Španělsko, 1x Německo) hrazeného z prostředků EU peníze středním školám. Žáci Biskupského gymnázia v Ostravě mají možnost rozvíjet svůj duchovní život a prohlubovat náboženské vědomosti po celou dobu studia a účastnit se duchovní obnovy v různých místech regionu. Své místo a oblibu si našlo Spolčo BiGy, které se pravidelně setkává každý týden ve čtvrtek ve školní knihovně. Ve škole pracuje studentská rada, která spoluorganizuje různé školní akce. Řada akcí již má svou tradici: pasování primánů a studentů 1. ročníku na studenty Biskupského gymnázia v Ostravě, školní akademie, adventní koncert, Škola trochu jinak, přespání ve škole, Masarykiáda a jiné. Škola nabízí studentům účast v aktivitách se sociálním zaměřením projekt Adopce na dálku, návštěvy domovů důchodců, pomoc při charitativních sbírkách, poskytujeme zázemí pro setkávání členů Klubu Parkinson Ostrava. V rámci ekologického programu se naši studenti zapojují do projektů hnutí Tereza. Ve škole probíhají různé soutěže s ekologickou tematikou, třídíme plasty, elektro odpad, spolupracujeme se Zeleným bodem Ostrava. Studenti septimy a 3. ročníku se účastní týdenního ekologického kurzu na Pálavě. Program pro výchovu k manželství a rodičovství probíhá prostřednictvím přednášek na určité téma odpovídající věkové skupině a následných besed s žáky všech ročníků. Ve školním roce 2012/2013 se v Biskupském gymnáziu vyučovalo ve 14 kmenových učebnách a v devíti odborných učebnách multimediální učebna, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, zrekonstruovaná učebna cizích jazyků, učebna výpočetní techniky a informatiky, laboratoř chemie, učebna biologie a učebna společenských věd. Tělesná výchova probíhala ve vlastní tělocvičně. Pro volný čas studentů bylo k dispozici informační centrum školy a knihovna. Ve školní jídelně - výdejně došlo ke změně dodavatele stravy. Žáci si mohou vybírat ze tří jídel, přičemž je v nabídce vždy jedno vegetariánské jídlo. Odběr obědů se téměř zdvojnásobil. V průběhu školního roku 2012/2013 jsme uspěli v Operačním programu Životní prostředí, což nám umožnilo zateplit vnější plášť budovy školy a vyměnit okna. Po dohodě se zřizovatelem jsme souběžně z vlastních zdrojů zrekonstruovali sociální zařízení v hlavní budově a opravou prochází i tělocvična školy. II. P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á N Í 1. Obory zařazené ve školském rejstříku K/ K/81 Gymnázium Gymnázium 5

6 III. P E R S O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í Č I N N O S T I Š K O L Y Ve školním roce 2012/2013 zajišťovalo výuku 28 interních pedagogů, 2 pedagogové externí a 3 asistentky pedagoga. Provoz školy zabezpečovalo 7 správních zaměstnanců. Užší vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a spirituál školy. Širší vedení školy pak tvoří ještě výchovná poradkyně, školní metodička prevence, metodička ICT a předsedové a předsedkyně předmětových komisí. Poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. Od 15. června 2013 jsme zřídili pozici ekonomky školy a dohodou jsme ukončili smlouvu s externí účetní firmou. IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy A a primy B denního osmiletého studia pro školní rok 2013/2014 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2013/2014 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno V přijímacím řízení do primy osmiletého studijního cyklu a do I. ročníku čtyřletého studijního cyklu gymnázia proběhly přijímací zkoušky formou testu všeobecných vědomostí. 6

7 V. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Souhrnná statistika tříd V následující tabulce jsou uvedeny přehledy tříd s údaji o počtu žáků, prospěchu, celkové a průměrné absenci na konci školního roku 2012/2013 (k ). Počet žáků Třída Počet žáků 1. pololet í 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

8 Přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním pololetí pololetí 1. pololetí Prospěl Neprospěl Nehodnocen 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

9 Přehled absence Třída Zameškané hodiny celkem pololetí pololetí Průměr na žáka Z toho neomluvené Průměr na žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí Prima A ,39 45, Prima B ,74 59,78 1-0,04-2. pololetí Sekunda A ,50 57, ,50 0,77 Sekunda B ,47 62, ,842 0,316 Tercie ,32 60, ,50 0,74 Kvarta ,13 62, ,3 Kvinta ,00 63,00 3-0,17 - I. ročník ,28 59, ,83 - Sexta ,05 61, II. ročník ,14 104, ,07 0,14 Septima ,79 46, III. ročník ,53 56, ,33 1,625 Oktáva ,52 49, ,32 0,60 IV. ročník ,81 54, ,94 6,13 Celkem ,43 59, ,88 0,61 9

10 Výchovná opatření Školní rok 2011/2012 Pochvala ŘŠ 1. pol. 2. pol. Pochvala TU 1. pol. 2. pol. Napomenutí TU 1. pol. 2. pol. Důtka TU 1. pol. 2. pol. Důtka ŘŠ 1. pol. 2. pol. Snížený stupeň z chování 1. pol pol. 1. pol. Podmíněné vyloučení Vyloučení Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem pol. 1. pol. 2. pol. 2. Výsledky maturitní zkoušky Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl (P) Neprospěl (N) Opravná zkouška P N Oktáva IV. ročník Celkem Opravná zkouška se konala jedna v profilové části maturitní zkoušky a jedna z ústní části společné maturitní zkoušky. Výsledky společné části maturitní zkoušky za školní rok 2012/2013 jsou uvedeny v příloze č.3. 10

11 3. Malá maturitní zkouška kvarty Ve školním roce 2012/13 proběhla podesáté pro žáky kvarty malá maturitní zkouška. Zkouška zahrnovala písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, a to v podobě testů Kalibro, a obhajobu ročníkové práce. Témata ročníkových prací byla vypsána do 15. října 2012 a žáci spolu pod odborným vedením vyučujících celý rok zpracovávali vybrané téma. V červnu pak veřejně obhajovali své práce před komisí, svými spolužáky, vyučujícími, rodiči i hosty. V závěru dne pak každý student obdržel malé maturitní vysvědčení. Studenti, kteří zvolili místo ročníkové práce anglický jazyk, losovali jedno téma z deseti a o tomto tématu deset minut hovořili. Český jazyk a literatura (3 žáci) Mgr. Marcela Tylečková Fantasy literatura Životy a přátelství J.R.R. Tolkiena a C.S.Lewise Prokletí básníci a anarchističtí buřiči Anglický jazyk konverzační témata (2 žáci) Mgr. Dagmar Pijáčková Me, My Family and Friends My Town and Region My House Travelling My School Sports Weather and Seasons Health Shopping Food Fyzika (1 žák) Mgr. Anna Břečková Astrofyzika co mě zajímá z fyziky hvězd a vesmíru Chemie (1 žák) Mgr. Renata Kany Elektronické cigarety, výhody spojené s užíváním a princip vaporizace Přírodopis (7 žáků) Ing. Marie Jędrysková Vliv podnebí na vegetaci Biotopy pobaltských států Tygr (Pantera tigris) Stromy a jejich využití pro člověka Chráněná krajinná oblast Poodří Alzheimerova choroba Koně Zeměpis (6 žáků) Mgr. Zdeněk Rutta Izrael Cévennes 11

12 Sicílie Vysoké Tatry Apeninský poloostrov jeho státy Ukrajina stát, kde dnes ještě stále znamená včera Dějepis (5 žáků) Mgr. Dagmar Pijáčková Objevitelské cesty Historie Bravantického zámku a panství Bílovecký zámek Historie kostela Krista Krále v Ostravě - Svinově Proces s JUDr. Miladou Horákovou Výtvarná výchova (3 žáci) Mgr. Rita Chrástecká Renesanční malířství Romantismus v malířství Umělecké směry počátku 20. Století fauvismus a kubismus Náboženská výchova (3 žáci) P. ThLic. Vojtěch Janšta Jan Pavel II. a světové setkání mládeže Pater Pio z Pietrelciny světec 20. Století Stručný pohled na současnou křesťanskou populární hudbu 4. Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku Ve školním roce 2012/2013 popáté žáci I. ročníku čtyřletého studijního cyklu zpracovávali ročníkovou práci na vybrané téma a v červnu ji veřejně obhajovali. Český jazyk (1 žák) Mgr. Dagmar Šubertová Knihovna v našem regionu, kterou pravidelně navštěvuji Anglický jazyk (5 žáků) Mgr. Dagmar Pijáčková, Ing. Jarmila Foltová Me, My Family and Friends ily and Friends My Town and Region My House Travelling My School Sports Weather and Seasons Health Shopping Food 12

13 Chemie (1 žák) Mgr. Renata Kany Aditiva potravin Biologie (4 žáci) Mgr. Marie Pešatová Psovité šelmy Hlodavci Slon Týdenní plán dostihového koně Zeměpis (2 žáci) Mgr. Robert Bangievský Moravskoslezský kraj Výzkum sluneční soustavy Fyzika (2 žáci) Mgr. Anna Břečková Newtonovy pohybové zákony Hyperbarická komora Dějepis (7 žáků) Mgr. Pavel Stuchlý Ivančena a dějiny s ní spojené František Myslivec Alžběta Bavorská císařovna Sisi Richard I. neboli Richard Lví srdce Cyril a Metoděj Henry Ford Václav Havel Hudební výchova (1 žák) Mgr. Marcela Tylečková Můj oblíbený hudební nástroj - akordeon Výtvarná výchova (5 žáků) PaedDr. Radana Parmová Egon Schiele Folkloristika ve výtverném umění lidová tvorba Alfons Maria Mucha Salvator Dalí Glamour fotografie Náboženská výchova (1 žák) P. ThLic. Vojtěch Janšta) Stvoření světa: jak sladit pohled vědy a? 13

14 VI. Ú D A J E O P R E V E N C I S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C KÝ C H J E V Ů Aktivity pro pedagogické pracovníky - pravidelné semináře pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou pro školní metodiky prevence účast školního metodika prevence - Krajská konference k prevenci rizikových forem chování září 2012 účast ŠMP - Den prevence na téma (Ne)bezpečně on line rizika spojená s používáním internetu a komunikačních technologií aktivity připravované vyučujícími ZSV, IKT a VP, ŠMP Aktivity pro rodiče - seznámení rodičů nových studentů se školním metodikem prevence - konzultační hodiny školního metodika prevence a preventisty rizikového chování - přednáška okrasní metodičky prevence na téma problematiky kyberšikany pro rodiče studentů primy a prvního ročníku na prvních třídních schůzkách - výchovné komise Aktivity pro studenty - Den prevence na téma (Ne)bezpečně on line rizika spojená s používáním internetu a komunikačních technologií aktivity připravované studenty III. ročníku a septimy v rámci semináře IKS, přednášky uskutečněné projektem E bezpečí, Renarkonem a preventistou rizikového chování - krizová intervence v případě výskytu sociálně patologických jevů - prevence ve výuce začlenění problematiky sociálně patologických jevů do výuky občanské výchovy, základů společenských věd, biologie, chemie, náboženské výchovy - komplexní výchovně-vzdělávací program Výchova k manželství a rodičovství vedený MUDr. M. Fridrichovou - třídenní adaptační kurz pro studenty primy a prvního ročníku v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - zapojení do projektu Posilování klíčových kompetenci žáků formou dlouhodobých třídních projektů jednodenní soustředění pro primy a sekundy ve Středisku volného času v Ostravě - Zábřehu - beseda s pracovnicí občanského sdružení Anabell na téma poruch přijímání potravy ( I roč., sekunda A, B) - beseda s pracovnicí Bílého kruhu bezpečí na téma domácího násilí (sexta, II. Ročník, septima, III. ročník) - beseda s Městskou policií na téma právní zodpovědnost - spolupráce se studentskou radou - konzultační hodiny Poradenský tým - vytvoření Školního poradenského týmu ve složení: spirituál školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a preventista rizikového chování pravidelné schůzky s vedením školy od ledna sociometrické šetření v některých třídách - dotazníky zaměřené na zjišťování sociálního klimatu ve výuce - komunitní kruhy vedené preventistou rizikového chování ve všech třídách Zpracovala: Mgr. Ivana Kvitová 14

15 VII. Ú D A J E O D A L Š Í M V Z D Ě L Á V Á N Í P E D A G O G I C K Ý CH P R A C O V N Í K Ů Vedení školy: Školní řád ve víru paragrafů Konzultační semináře pro management škol (maturita) Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP Kolokvium ředitelů 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ Účast vyučujících PK cizích jazyků, českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy na školeních: Tři vyučující absolvovaly školení k nové maturitě z ČJ a získaly certifikáty jako hodnotitel ústní zkoušky z ČJ, hodnotitel písemných prací z ČJ, hodnotitel ústní zkoušky s PUP z ČJ a hodnotitel písemných prací žáků s PUP z ČJ. 1. Dvě vyučující získaly certifikáty pro hodnotitelé ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka. 2. Jedna vyučující získala certifikát maturitního komisaře. 3. Dvě vyučující absolvovaly školení o změnách v hodnocení maturitní ústní zkoušky, písemné zkoušky a didaktického testu z ČJ. 4. Dvě vyučující ŠJ absolvovaly školení o receptivních dovednostech v ŠJ. 5. Čtyři vyučující prošly školením pro zadavatele písemných maturitních prací a didaktických testů. 6. Pět vyučujících cizích jazyků se během hlavních prázdnin zúčastní jazykových kurzů v zahraničí. Účast vyučujících PK matematiky, fyziky a informatiky na školeních: Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ ( , Ostravská univerzita) - 3 pedagogové Zadavatel společné části maturitní zkoušky - 1 pedagog Kurz Práce s digitální fotografií (12 h, Centrum celoživotního vzdělávání na VŠB TU Ostrava) - 1 pedagog Kurz Popularizace výuky matematiky aneb jak učit lépe ( , Centrum podpory inovací na VŠB TU Ostrava) - 1 pedagog Účast vyučujících PK dějepisu a společenských věd na školeních: Vyučující se zúčastnili školení sdružení Pant,o.p.s. na podporu výuky o období komunismu a nacismu. Jeden vyučující pokračoval ve studiu mentoringu. Účast vyučujících PK biologie, chemie a zeměpisu: Vyučující naší předmětové komise též absolvovali několik kurzů a přednášek, např. Seminář pro učitele zeměpisu a fyziky na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palysi, seminář na Ostravské univerzitě, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje nebo seminář o podpoře středoškolské odborné činnosti. Účast vyučujících PK náboženské výchovy na školeních: P. Vojtěch Janšta pokračoval v doktorandském studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci v oboru dogmatika. 15

16 VIII. Ú D A J E O A K T I V I T Á CH A P R E Z E N T A C I Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I 1. Činnost předmětových komisí Předmětová komise CJ - ČJ - HV - VV 1. Ve dnech se skupina 44 studentů a 3 vyučujících zúčastnila zájezdu do Holandska a Anglie se studenti kvinty a I. ročníku vydali na hudební exkurzi na Hukvaldy proběhlo školní kolo recitační soutěže v ČJ. První místo za nižší gymnázium získali Vilém Kozák a Daniela Borovičková, za vyšší gymnázium Eliška Brumovská a Boris Byčánek. 4. Pro Masarykiádu připravily vyučující naší PK řadu úkolů pro studenty byla uspořádána již tradiční akce Čajovna, které se zúčastnili všichni němčináři z tercie, dále starší studenti M. Čudek, J. Zetek, K. Brumovská a K. Zajíčková se v kostele Cyrila a Metoděje v Pustkovci uskutečnil adventní koncert. Vystoupili zde studenti od primy až po II. ročník a sextu a také schola se soutěžilo ve školním kole anglické konverzace. První místa v jednotlivých kategoriích obsadili studenti Buchta, Veselá a Golková v celoostravské recitační soutěži Aréna plná krásných slov získal M. Curylo 2. místo v kategorii poezie, Š. Vranešic 1. místo v kategorii próza, E. Brumovská 2. místo v kategorii próza. T. Menšíková získala cenu Michala Čapky byl uspořádán vánoční koncert v kostele sv. Marka v Heřmanicích se vyučující NJ zúčastnily přednášek o česko-německých vztazích na konferenci Ackermann-Gemeinde v Praze se studenti literárního semináře zapojili do celostátní literární internetové soutěže Gymnázia Nad Štolou v Praze o nejlepší epigram, aforismus se šest žáků tercie přihlásilo do celostátní literární a historické soutěže Cestou dvou bratří. Čestné uznání zde získala D. Borovičková měli rodiče a příbuzní studentů možnost shlédnout školní akademii v kině Luna. Organizačně byla tato akce zajištěna vyučujícími naší PK, které rovněž nacvičily se studenty řadu vystoupení a studenti HV a VV kvinty a I. ročníku, sexty a II. ročníku navštívili výstavu Jan Zrzavý: Božská hra v Nové síni GVUO v Ostravě-Porubě na celostátní přehlídce ZUČ v Odrách vystoupila naše schola, pěvecká skupina Gospel a recitátoři E. Brumovská a Š. Vranešic žáci tercie T. Lyčková a P. Vavrečka se zúčastnili literární soutěže Volání divočiny ve SVČ v Ostravě Zábřehu. 17. Také devět studentů nižšího gymnázia vystoupilo v celoostravské recitační soutěži Rolnička, kde V. Kozák získal 2. místo a E. Rýcová čestné uznání navštívil naši školu zástupce spolku Ackermann-Gemeinde. Věnovali se mu studenti NJ se svými vyučujícími se naše studentky E. Brumovská a T. Menšíková umístily na 2. a 3. místě v celoostravské recitační soutěži Pohár Jaromíra Šavrdy tři studenti tercie reprezentovali naši školu v literární a fotografické soutěži Kočky a koťata v Domě dětí a mládeže ve Vratimově. 16

17 21. V průběhu školního roku navštívili zájemci z řad studentů se svými vyučujícími některá večerní divadelní představení pobývalo osm studentů NJ za doprovodu dvou vyučujících v Heppenheimu na konferenci Ackermann-Gemeinde. Navštívili též Höchberg, Worms, Mains, Heidelberg probíhaly v naší škole ústní maturitní zkoušky. Maturanti byli úspěšní v AJ i NJ, z češtiny jedna studentka neuspěla a skládali malou maturitu studenti kvarty a I. ročníku. Z angličtiny maturovaly dvě studentky kvarty, také pět studentů I. ročníku si vybralo AJ. Za PK CJ-ČJ-HV-VV Ing. Jarmila Foltová Předmětová komise D - ZSV V tomto roce profitovali žáci z nové učebny společenských věd. Plně vybavenou učebnu využívali jak žáci nižšího gymnázia k projektové výuce tak starší žáci. V rámci projektu žáci NG navštívili podnik OZO a seznámili se s odpadovým hospodářstvím. Všechny třídy NG v červnu absolvovaly zážitkový trénink klíčových kompetencí ve Středisku volného času v Ostravě Zábřehu. V říjnu se uskutečnila tradiční exkurze do Prahy, které se zúčastnily třídy oktáva a 4. ročník. Celoškolní akce Masarykiáda proběhla ve škole koncem října na téma příchodu Cyrila Metoděje na Moravu. V listopadu jsme vzpomínali na oběti totalitních režimů, nacismu a komunismu. Jsme zapojeni do projektu Člověka v tísni Jeden svět na školách Příběhy bezpráví. K 17. listopadu jsme zorganizovali pro studenty VG promítání filmu s tématikou českých dějin a do školy přišel na besedu se žáky pamětník. Před Vánoci proběhlo školní kolo dějepisné soutěže pro studenty tercie a kvarty. Pro třídu tercii byly zakoupeny nové moderní učebnice dějepisu. Ve výuce využíváme audiovizuální prameny, filmy, dokumenty, exkurze. Vyučující VO společně s vyučujícími náboženství byli úspěšní v žádosti MŠMT o finanční podporu na výuku etické výchovy. Podpora umožní 4 pedagogům další vzdělávání v oboru etická výchova, nákup pracovního materiálu pro výuku a přípravu pracovních listů. Mgr. Miroslava Elšíková. Předmětová komise M - F IKT V uplynulém školním roce se vyučující snažili podnítit zájem studentů o své předměty prostřednictvím soutěží. Všichni žáci primy, sekundy a tercie se již tradičně zúčastnili Pythagoriády. V okresním kole Pythagoriády se stali v kategorii 6. ročník úspěšnými řešiteli Štěpán Chrástecký z primy A a Anna Jurišicová z primy B - obsadili 3. a 5. místo. Úspěšní byli také Jan Holáň a Martin Tyl z primy A a Klára Slatinská z primy B. V kategorii 8. ročník nás úspěšně reprezentovaly Gabriela Slatinská a Renáta Toporčáková z tercie. Jejich spolužák Šimon Ptáčník byl v okresním kole třetí. Soutěže Matematický klokan se účastnili všichni studenti nižšího a zájemci z vyššího gymnázia. Nejlépe se v rámci naší školy umístili tito žáci: Petr Jemelka ze sekundy B v kategorii Benjamin (získal 97 bodů ze 120) a Šimon Ptáčník z tercie v kategorii Kadet. V kategoriích Junior a Student pro studenty vyššího gymnázia byli nejlepší František Babka z kvinty a Tomáš Nagy ze septimy. 17

18 Mezi náročnější soutěže, vyžadující samostatnou dlouhodobou domácí práci studentů pod vedením vyučujících, patří již řadu let Matematická olympiáda (MO). V kategorii Z6 nás reprezentovali Štěpán Chrástecký z primy A a Anna Jurišicová z primy B oba shodně se 17 body z možných 18 obsadili velmi pěkné třetí místo. Největšího úspěchu v tomto školním roce, pokud jde o matematické soutěže, dosáhl Šimon Ptáčník z tercie, který se účastní různých matematických soutěží už od primy. Ani letos nás nezklamal - získal 18 bodů, což je maximální počet, tedy skvělé první místo v okresním kole MO v kategorii Z8. Účastníci matematických soutěží byli za své úspěchy odměněni diplomy, knižními poukázkami nebo drobnými dárky. Výsledky byly zveřejněny na nástěnce a také na webových stránkách školy. Někteří studenti kvarty a prvního ročníku si zvolili, jako i v minulých letech, náměty svých malých maturit resp. ročníkových prací z nabídky témat z různých oblastí fyziky. Při obhajobě projevili nejen dobré znalosti, ale i zájem o danou problematiku. Ve spolupráci s dalšími ostravskými gymnázii a agenturou JLM Praha jsme už po několikáté zorganizovali besedy o energii (jaderné energetice). Akce proběhla v kvintě a I. ročníku, přednášel Ing. Havlíček z JE Temelín. V uplynulém školním roce jsme připravili exkurze, které obohacují učivo fyziky, ale i dalších předmětů: prohlídka expozice Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic sekunda A, sekunda B, tercie, kvarta, I. ročník, septima tepelná elektrárna Dětmarovice - septima a III. ročník Předmětová komise M F - Ivt už řadu let podporuje zájmovou činnost studentů šachy. Ve spolupráci s šachovým trenérem Mgr. Igorem Mačejovským a naším absolventem Tomem Raimanem jsme na našem gymnáziu uspořádali již tradiční Podzimní šachový turnaj, který se konal Zvítězil v něm David Krajíček z tercie. Úspěšní hráči byli odměněni diplomy a drobnými cenami. Nejlepší šachisté se i v tomto školním roce zúčastnili v doprovodu pana Mačejovského Přeboru družstev škol v šachu (okresní kolo v Ostravě, krajské kolo ve Frýdku - Místku). Stejné družstvo žáků tercie ve složení David Krajíček, Ondřej Palovský, Šimon Ptáčník, Sebastian Schmidt a Vladimír Talla nás pak reprezentovalo na Jarním šachovém turnaji, který uspořádala škola PORG Ostrava ve spolupráci s Chess Ostrava. Na tomto turnaji jsme obsadili první místo. Kromě toho nás na PORGu reprezentovalo ještě jedno družstvo tvořené žáky nižšího gymnázia, které se rovněž umístilo velmi dobře. Předmětová komise Bi - Ch Z Mgr. Anna Břečková V tomto školním roce jsme již podruhé s našimi maturanty navštívili rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném. Studenti septimy a třetího ročníku tradičně absolvovali Ekologický kurz v oblasti Lednicko Valtického areálu. V rámci tohoto kurzu dochází k ucelení výuky biologie a její přenesení do terénu s řešením praktických problémů. Vzhledem k umístění kurzu do turisticky zajímavé oblasti dochází k vzájemnému propojení poznatků z biologie, zeměpisu i historie. Rovněž studenti výše zmiňovaných tříd absolvovali v rámci výuky biologie školení První pomoci a navštívili Krevní centrum v Ostravě Porubě, které patří k nejmodernějším pracovištím tohoto druhu v ČR. Naši studenti II. ročníku a sexty absolvovali exkurzi do Poodří v obci Bartošovice, kde prakticky poznávali jarní druhy rostlin a plnili další úkoly z oblasti ekologie. 18

19 V rámci ekologického programu již dlouhodobě třídíme odpad, a to plasty a papír. Jsme zapojeni do soutěže ve sběru elektroodpadu v projektech Ukliďme si svět a Recyklohranní. Studenti tercie, kvarty, a primy se též zúčastnili každoroční exkurze do podniku OZO, kde se podívali, že i odpady mohou mít další praktické využití. V únoru proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády a několik našich studentů se zúčastnilo i městského kola Zeměpisné olympiády. V závěru školního roku si studenti II. a III. ročníku prohlédli vojenské opevnění v Darkovičkách, studenti nižších tříd gymnázia expozici Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic a studenti septimy a III. ročníku tepelnou elektrárnu Dětmarovice. V rámci studia chemie budoucí maturanti absolvovali exkurzi do pivovaru Ostravar. V minulém školním roce se nám podařilo vybavit školní laboratoř biologie pěti notebooky a čidly využitelnými v laboratorních pracích z chemie, fyziky a biologie. Mgr. Renata Kany Předmětová komise TV Ve školním roce pracovala předmětová komise Tělesná výchova ve složení Mgr. Pavel Stuchlý, Mgr. Marie Pešatová, Mgr. Roman Burda Významné akce Naše škola tradičně pořádala Přebor církevních středních škol ve florbale chlapců Ostrava Přebor se konal pod záštitou ostravsko opavského biskupa F. V. Lobkowicze. Přeboru se účastnilo 10 týmů. Zvítězil tým CMG Brno, náš tým skončil na 6. místě. Turnaj byl s mezinárodní účastí (tým Piekar Slaskich). O turnaji vyšel článek v OKNĚ. Úspěchy studentů Student septimy Jakub Vavera získal titulu Mistr republiky v kategorii Sportovní boj, junioři do 69kg v taekwondu. Turnaje, soutěže a kurzy Pro studenty jsme připravili tyto turnaje a soutěže: Laťka o pohár otce biskupa, Turnaj v malé kopané finále ve sportovní hale v Polance nad Odrou, Turnaj ve florbale finále ve Sportcentru Dubina, turnaj v basketball, turnaj ve volejbale, turnaj v malé kopané a v přehazované pro studenty prim a sekund ve Sportcentru Dubina. Studenti kvarty s úspěchem uspořádali školní florbalovou ligu Naši studenti reprezentovali školu v těchto městských a regionálních turnajích a soutěžích: Turnaj ostravských gymnázií v kopané, Volejbalový turnaj ostravských gymnázií, Florbalový turnaj ostravských gymnázií NG, Basketbalový turnaj Ostravských gymnázií NG, Obvodní kolo basketbalu dívek NG, ČEZ Street hockey (postup mezi 16 nejlepších ve velkém finále), Porubike marathon, vytrvalostní závod v běhu JUNIOR MARATON, Běh Benedikta Labre, Turnaj v beachvolejbale Turnaje a přebory církevních škol Přebor církevních stř. škol ve florbale chlapců Ostrava, Turnaj v malé kopané Kroměříž (4. místo) Kurzy Lyžařský kurz pro studenty kvinty ve Staré Vsi u Rýmařova Turistický kurz pro studenty sexty a II. ročníku na řece Opavě a v Hodoňovicích Mgr. Pavel Stuchlý, předseda PK TV 19

20 2. Činnost spirituála školy Předmětová sekce náboženské a etické výchovy měla v tomto školním roce tři členy: P. Vojtěch Janšta, spirituál a předseda předmětové komise, P. Michal Jadavan, kaplan na středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a náš externí vyučující, a sestra Ludmila Němcová FMA, komentátorka v Televizi Noe a taktéž naše externí vyučující. Na několika poradách předmětové sekce i jiných občasných setkáních během roku jsme plánovali, konzultovali a následně zrealizovali níže uvedené aktivity. 1. Akce pro školu Školní bohoslužby Kromě vyučovacích hodin náboženské výchovy se konaly pravidelné a tradiční bohoslužby při příležitosti zahájení školního roku, předávání pololetního, maturitního a závěrečného vysvědčení, v rámci předvánočního programu a slavnosti Zjevení Páně. O středeční bohoslužby ve školní kapli se podělili oba kněží z předmětové sekce a někteří přizvaní hosté, kteří nás každý měsíc v rámci Roku víry navštěvovali se svým svědectvím o víře a pohledem na víru. Otec biskup František se zúčastnil mše svaté na začátku roku a při předávání maturitních vysvědčení a naši školu dále navštívil při příležitosti žehnání nových učeben, při přátelském setkání s maturanty a u maturitních zkoušek. Den církevních škol V rámci přípravy na Rok víry, který vyhlásil papež Benedikt XVI. od října roku 2012, proběhl Den církevních škol na téma Brány víry aneb jak mohu víru objevovat a jak ji rozvíjet. Studenti si mohli vybrat z nabízených programů a přednášek, které dávaly víru do souvislosti s tématy jako např. misie, Bible, příroda, hudba, utrpení, eucharistie aj. Studenti si také v rámci programu připraveného členy diecézního střediska pro mládež mohli připomenout letní setkání ve Žďáru nad Sázavou, které bylo výzvou pro víru všech mladých lidí, i těch, kteří se ho nezúčastnili. Dohromady dvanáct hostů se postaralo o pestrý a hodnotný program. Výlet ministrantů Bigy V sobotu 20. října se skupina deseti ministrantů spolu s o. Vojtěchem Janštou vypravila na výlet do Opavy. Cílem bylo posílit ministrantskou sounáležitost a vzájemné vztahy uprostřed poznávaných krás Opavy. Po celodenním chození po ulicích, parcích, kostelích, věžích (ale i po chutném obědě) byla parta výletníků správně unavená a spokojená. Duchovní obnova pro vyučující Duchovní obnovou jsme letos chtěli navázat na dobré tradice školy. 16. listopadu jsme se proto vydali na salesiánskou chatu na Orlím hnízdě, kde na nás čekali P. Radek Gottwald a P. Pavel Kuchař, salesiáni, kteří v minulých letech působili na našem gymnáziu. Setkání se neslo v duchu starého přátelství i nového seznamování, v duchu zamyšlení nad cestou víry i nad posláním pedagoga. Prostor pro vydechnutí, provětrání či rozjímání a svátost smíření vystřídala společná mše svatá v místní kapli. Po ní zůstali někteří z řad zaměstnanců školy s našimi salesiánskými hosty v přátelském kruhu při neformální večerním povídání a zpívání. Druhý den se skupina zbylých členů výpravy po krátké dopolední procházce vydala nazpět domů. Modlitba za zemřelé Modlitba za zemřelé v Ostravě-Třebovicích proběhla jako obvykle 2. listopadu Neshromáždili jsme se však jako v minulých letech na hřbitově, ale v místním farním kostele, kde se podařilo lépe než venku (nejen díky příjemnější teplotě vzduchu) vytvořit atmosféru ztišení, naslouchání, modlitby i zpěvu. Po skončení pobožnosti studenti zapalovali svíce na hrobech zesnulých. Roráty Letos poprvé jsme zkusili pozvat studenty i pedagogy na adventní roráty začátek pondělní, úterní a čtvrteční mše svaté se svícemi a chorálním zpěvem byl stanoven na 6:45, což neodradilo skupinku pěti až deseti studentů, která se vždycky v proměnlivém složení k ranní mši svaté 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více