Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/ Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax:

2 O B S A H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní informace o škole 4 2. Charakteristika školy 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 1. Obory zařazené ve školském rejstříku III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 6 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 6 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2013/ Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2013/2014 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Souhrnná statistika tříd 7 2. Výsledky maturitní zkoušky Malá maturitní zkouška kvarty Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku 12 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 14 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 15 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost předmětových komisí Činnost spirituála školy Činnost výchovného poradce Činnost metodika ICT Činnost studentské rady Školní programy, testování Uplatnění absolventů Budova školy Propagace školy 30 2

3 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 30 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 30 XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 31 XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 31 XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 31 XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 32 XV. PŘÍLOHY Organizační zajištění školního roku 2012/ Škola v médiích 3. Výsledky společné části MZ

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E 1. Základní informace o škole Název a adresa školy: Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2, Ostrava - Poruba Identifikátor zařízení: Právní forma: školská právnická osoba IČO: Škola sdružuje: Biskupské gymnázium IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Biskupství ostravsko opavské Mgr. Jana Vylobová, jmenovací dekret č.j. 849/06/SK ze dne Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum poslední změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení: Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob (ŠPO): Datum poslední změny zápisu v rejstříku školských právnických osob: Dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada: Rada ŠPO: Mgr. Robert Bangievský předseda Ing. Pavla Hostašová Ing. Martin Menšík Ing. Mgr. Markéta Zegzulková předsedkyně Ing. Zdeněk Miketa místopředseda Ing. Marta Hrušková 4

5 2. Charakteristika školy Zřizovatelem Biskupského gymnázia v Ostravě je Biskupství ostravsko - opavské. Gymnázium je všeobecného zaměření s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem. Pro posílení výuky cizích jazyků umožňujeme studentům studijní pobyty v evropských i mimoevropských zemích. Vyučující a žáci se účastní setkání členů německo českého spolku Ackermann Gemeinde. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnil poznávací zájezd do Holandska a Velké Británie. Pět vyučujících cizích jazyků se účastnilo čtrnáctidenního jazykového kurzu v zahraničí (2x Malta, 1x Velká Británie, 1x Španělsko, 1x Německo) hrazeného z prostředků EU peníze středním školám. Žáci Biskupského gymnázia v Ostravě mají možnost rozvíjet svůj duchovní život a prohlubovat náboženské vědomosti po celou dobu studia a účastnit se duchovní obnovy v různých místech regionu. Své místo a oblibu si našlo Spolčo BiGy, které se pravidelně setkává každý týden ve čtvrtek ve školní knihovně. Ve škole pracuje studentská rada, která spoluorganizuje různé školní akce. Řada akcí již má svou tradici: pasování primánů a studentů 1. ročníku na studenty Biskupského gymnázia v Ostravě, školní akademie, adventní koncert, Škola trochu jinak, přespání ve škole, Masarykiáda a jiné. Škola nabízí studentům účast v aktivitách se sociálním zaměřením projekt Adopce na dálku, návštěvy domovů důchodců, pomoc při charitativních sbírkách, poskytujeme zázemí pro setkávání členů Klubu Parkinson Ostrava. V rámci ekologického programu se naši studenti zapojují do projektů hnutí Tereza. Ve škole probíhají různé soutěže s ekologickou tematikou, třídíme plasty, elektro odpad, spolupracujeme se Zeleným bodem Ostrava. Studenti septimy a 3. ročníku se účastní týdenního ekologického kurzu na Pálavě. Program pro výchovu k manželství a rodičovství probíhá prostřednictvím přednášek na určité téma odpovídající věkové skupině a následných besed s žáky všech ročníků. Ve školním roce 2012/2013 se v Biskupském gymnáziu vyučovalo ve 14 kmenových učebnách a v devíti odborných učebnách multimediální učebna, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, zrekonstruovaná učebna cizích jazyků, učebna výpočetní techniky a informatiky, laboratoř chemie, učebna biologie a učebna společenských věd. Tělesná výchova probíhala ve vlastní tělocvičně. Pro volný čas studentů bylo k dispozici informační centrum školy a knihovna. Ve školní jídelně - výdejně došlo ke změně dodavatele stravy. Žáci si mohou vybírat ze tří jídel, přičemž je v nabídce vždy jedno vegetariánské jídlo. Odběr obědů se téměř zdvojnásobil. V průběhu školního roku 2012/2013 jsme uspěli v Operačním programu Životní prostředí, což nám umožnilo zateplit vnější plášť budovy školy a vyměnit okna. Po dohodě se zřizovatelem jsme souběžně z vlastních zdrojů zrekonstruovali sociální zařízení v hlavní budově a opravou prochází i tělocvična školy. II. P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á N Í 1. Obory zařazené ve školském rejstříku K/ K/81 Gymnázium Gymnázium 5

6 III. P E R S O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í Č I N N O S T I Š K O L Y Ve školním roce 2012/2013 zajišťovalo výuku 28 interních pedagogů, 2 pedagogové externí a 3 asistentky pedagoga. Provoz školy zabezpečovalo 7 správních zaměstnanců. Užší vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a spirituál školy. Širší vedení školy pak tvoří ještě výchovná poradkyně, školní metodička prevence, metodička ICT a předsedové a předsedkyně předmětových komisí. Poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. Od 15. června 2013 jsme zřídili pozici ekonomky školy a dohodou jsme ukončili smlouvu s externí účetní firmou. IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy A a primy B denního osmiletého studia pro školní rok 2013/2014 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2013/2014 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Celkem ze ZŠ Celkem Ze ZŠ Podáno Vyhověno V přijímacím řízení do primy osmiletého studijního cyklu a do I. ročníku čtyřletého studijního cyklu gymnázia proběhly přijímací zkoušky formou testu všeobecných vědomostí. 6

7 V. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Souhrnná statistika tříd V následující tabulce jsou uvedeny přehledy tříd s údaji o počtu žáků, prospěchu, celkové a průměrné absenci na konci školního roku 2012/2013 (k ). Počet žáků Třída Počet žáků 1. pololet í 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

8 Přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním pololetí pololetí 1. pololetí Prospěl Neprospěl Nehodnocen 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

9 Přehled absence Třída Zameškané hodiny celkem pololetí pololetí Průměr na žáka Z toho neomluvené Průměr na žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí Prima A ,39 45, Prima B ,74 59,78 1-0,04-2. pololetí Sekunda A ,50 57, ,50 0,77 Sekunda B ,47 62, ,842 0,316 Tercie ,32 60, ,50 0,74 Kvarta ,13 62, ,3 Kvinta ,00 63,00 3-0,17 - I. ročník ,28 59, ,83 - Sexta ,05 61, II. ročník ,14 104, ,07 0,14 Septima ,79 46, III. ročník ,53 56, ,33 1,625 Oktáva ,52 49, ,32 0,60 IV. ročník ,81 54, ,94 6,13 Celkem ,43 59, ,88 0,61 9

10 Výchovná opatření Školní rok 2011/2012 Pochvala ŘŠ 1. pol. 2. pol. Pochvala TU 1. pol. 2. pol. Napomenutí TU 1. pol. 2. pol. Důtka TU 1. pol. 2. pol. Důtka ŘŠ 1. pol. 2. pol. Snížený stupeň z chování 1. pol pol. 1. pol. Podmíněné vyloučení Vyloučení Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem pol. 1. pol. 2. pol. 2. Výsledky maturitní zkoušky Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl (P) Neprospěl (N) Opravná zkouška P N Oktáva IV. ročník Celkem Opravná zkouška se konala jedna v profilové části maturitní zkoušky a jedna z ústní části společné maturitní zkoušky. Výsledky společné části maturitní zkoušky za školní rok 2012/2013 jsou uvedeny v příloze č.3. 10

11 3. Malá maturitní zkouška kvarty Ve školním roce 2012/13 proběhla podesáté pro žáky kvarty malá maturitní zkouška. Zkouška zahrnovala písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, a to v podobě testů Kalibro, a obhajobu ročníkové práce. Témata ročníkových prací byla vypsána do 15. října 2012 a žáci spolu pod odborným vedením vyučujících celý rok zpracovávali vybrané téma. V červnu pak veřejně obhajovali své práce před komisí, svými spolužáky, vyučujícími, rodiči i hosty. V závěru dne pak každý student obdržel malé maturitní vysvědčení. Studenti, kteří zvolili místo ročníkové práce anglický jazyk, losovali jedno téma z deseti a o tomto tématu deset minut hovořili. Český jazyk a literatura (3 žáci) Mgr. Marcela Tylečková Fantasy literatura Životy a přátelství J.R.R. Tolkiena a C.S.Lewise Prokletí básníci a anarchističtí buřiči Anglický jazyk konverzační témata (2 žáci) Mgr. Dagmar Pijáčková Me, My Family and Friends My Town and Region My House Travelling My School Sports Weather and Seasons Health Shopping Food Fyzika (1 žák) Mgr. Anna Břečková Astrofyzika co mě zajímá z fyziky hvězd a vesmíru Chemie (1 žák) Mgr. Renata Kany Elektronické cigarety, výhody spojené s užíváním a princip vaporizace Přírodopis (7 žáků) Ing. Marie Jędrysková Vliv podnebí na vegetaci Biotopy pobaltských států Tygr (Pantera tigris) Stromy a jejich využití pro člověka Chráněná krajinná oblast Poodří Alzheimerova choroba Koně Zeměpis (6 žáků) Mgr. Zdeněk Rutta Izrael Cévennes 11

12 Sicílie Vysoké Tatry Apeninský poloostrov jeho státy Ukrajina stát, kde dnes ještě stále znamená včera Dějepis (5 žáků) Mgr. Dagmar Pijáčková Objevitelské cesty Historie Bravantického zámku a panství Bílovecký zámek Historie kostela Krista Krále v Ostravě - Svinově Proces s JUDr. Miladou Horákovou Výtvarná výchova (3 žáci) Mgr. Rita Chrástecká Renesanční malířství Romantismus v malířství Umělecké směry počátku 20. Století fauvismus a kubismus Náboženská výchova (3 žáci) P. ThLic. Vojtěch Janšta Jan Pavel II. a světové setkání mládeže Pater Pio z Pietrelciny světec 20. Století Stručný pohled na současnou křesťanskou populární hudbu 4. Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku Ve školním roce 2012/2013 popáté žáci I. ročníku čtyřletého studijního cyklu zpracovávali ročníkovou práci na vybrané téma a v červnu ji veřejně obhajovali. Český jazyk (1 žák) Mgr. Dagmar Šubertová Knihovna v našem regionu, kterou pravidelně navštěvuji Anglický jazyk (5 žáků) Mgr. Dagmar Pijáčková, Ing. Jarmila Foltová Me, My Family and Friends ily and Friends My Town and Region My House Travelling My School Sports Weather and Seasons Health Shopping Food 12

13 Chemie (1 žák) Mgr. Renata Kany Aditiva potravin Biologie (4 žáci) Mgr. Marie Pešatová Psovité šelmy Hlodavci Slon Týdenní plán dostihového koně Zeměpis (2 žáci) Mgr. Robert Bangievský Moravskoslezský kraj Výzkum sluneční soustavy Fyzika (2 žáci) Mgr. Anna Břečková Newtonovy pohybové zákony Hyperbarická komora Dějepis (7 žáků) Mgr. Pavel Stuchlý Ivančena a dějiny s ní spojené František Myslivec Alžběta Bavorská císařovna Sisi Richard I. neboli Richard Lví srdce Cyril a Metoděj Henry Ford Václav Havel Hudební výchova (1 žák) Mgr. Marcela Tylečková Můj oblíbený hudební nástroj - akordeon Výtvarná výchova (5 žáků) PaedDr. Radana Parmová Egon Schiele Folkloristika ve výtverném umění lidová tvorba Alfons Maria Mucha Salvator Dalí Glamour fotografie Náboženská výchova (1 žák) P. ThLic. Vojtěch Janšta) Stvoření světa: jak sladit pohled vědy a? 13

14 VI. Ú D A J E O P R E V E N C I S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C KÝ C H J E V Ů Aktivity pro pedagogické pracovníky - pravidelné semináře pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou pro školní metodiky prevence účast školního metodika prevence - Krajská konference k prevenci rizikových forem chování září 2012 účast ŠMP - Den prevence na téma (Ne)bezpečně on line rizika spojená s používáním internetu a komunikačních technologií aktivity připravované vyučujícími ZSV, IKT a VP, ŠMP Aktivity pro rodiče - seznámení rodičů nových studentů se školním metodikem prevence - konzultační hodiny školního metodika prevence a preventisty rizikového chování - přednáška okrasní metodičky prevence na téma problematiky kyberšikany pro rodiče studentů primy a prvního ročníku na prvních třídních schůzkách - výchovné komise Aktivity pro studenty - Den prevence na téma (Ne)bezpečně on line rizika spojená s používáním internetu a komunikačních technologií aktivity připravované studenty III. ročníku a septimy v rámci semináře IKS, přednášky uskutečněné projektem E bezpečí, Renarkonem a preventistou rizikového chování - krizová intervence v případě výskytu sociálně patologických jevů - prevence ve výuce začlenění problematiky sociálně patologických jevů do výuky občanské výchovy, základů společenských věd, biologie, chemie, náboženské výchovy - komplexní výchovně-vzdělávací program Výchova k manželství a rodičovství vedený MUDr. M. Fridrichovou - třídenní adaptační kurz pro studenty primy a prvního ročníku v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - zapojení do projektu Posilování klíčových kompetenci žáků formou dlouhodobých třídních projektů jednodenní soustředění pro primy a sekundy ve Středisku volného času v Ostravě - Zábřehu - beseda s pracovnicí občanského sdružení Anabell na téma poruch přijímání potravy ( I roč., sekunda A, B) - beseda s pracovnicí Bílého kruhu bezpečí na téma domácího násilí (sexta, II. Ročník, septima, III. ročník) - beseda s Městskou policií na téma právní zodpovědnost - spolupráce se studentskou radou - konzultační hodiny Poradenský tým - vytvoření Školního poradenského týmu ve složení: spirituál školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a preventista rizikového chování pravidelné schůzky s vedením školy od ledna sociometrické šetření v některých třídách - dotazníky zaměřené na zjišťování sociálního klimatu ve výuce - komunitní kruhy vedené preventistou rizikového chování ve všech třídách Zpracovala: Mgr. Ivana Kvitová 14

15 VII. Ú D A J E O D A L Š Í M V Z D Ě L Á V Á N Í P E D A G O G I C K Ý CH P R A C O V N Í K Ů Vedení školy: Školní řád ve víru paragrafů Konzultační semináře pro management škol (maturita) Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP Kolokvium ředitelů 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ Účast vyučujících PK cizích jazyků, českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy na školeních: Tři vyučující absolvovaly školení k nové maturitě z ČJ a získaly certifikáty jako hodnotitel ústní zkoušky z ČJ, hodnotitel písemných prací z ČJ, hodnotitel ústní zkoušky s PUP z ČJ a hodnotitel písemných prací žáků s PUP z ČJ. 1. Dvě vyučující získaly certifikáty pro hodnotitelé ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka. 2. Jedna vyučující získala certifikát maturitního komisaře. 3. Dvě vyučující absolvovaly školení o změnách v hodnocení maturitní ústní zkoušky, písemné zkoušky a didaktického testu z ČJ. 4. Dvě vyučující ŠJ absolvovaly školení o receptivních dovednostech v ŠJ. 5. Čtyři vyučující prošly školením pro zadavatele písemných maturitních prací a didaktických testů. 6. Pět vyučujících cizích jazyků se během hlavních prázdnin zúčastní jazykových kurzů v zahraničí. Účast vyučujících PK matematiky, fyziky a informatiky na školeních: Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ ( , Ostravská univerzita) - 3 pedagogové Zadavatel společné části maturitní zkoušky - 1 pedagog Kurz Práce s digitální fotografií (12 h, Centrum celoživotního vzdělávání na VŠB TU Ostrava) - 1 pedagog Kurz Popularizace výuky matematiky aneb jak učit lépe ( , Centrum podpory inovací na VŠB TU Ostrava) - 1 pedagog Účast vyučujících PK dějepisu a společenských věd na školeních: Vyučující se zúčastnili školení sdružení Pant,o.p.s. na podporu výuky o období komunismu a nacismu. Jeden vyučující pokračoval ve studiu mentoringu. Účast vyučujících PK biologie, chemie a zeměpisu: Vyučující naší předmětové komise též absolvovali několik kurzů a přednášek, např. Seminář pro učitele zeměpisu a fyziky na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palysi, seminář na Ostravské univerzitě, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje nebo seminář o podpoře středoškolské odborné činnosti. Účast vyučujících PK náboženské výchovy na školeních: P. Vojtěch Janšta pokračoval v doktorandském studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci v oboru dogmatika. 15

16 VIII. Ú D A J E O A K T I V I T Á CH A P R E Z E N T A C I Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I 1. Činnost předmětových komisí Předmětová komise CJ - ČJ - HV - VV 1. Ve dnech se skupina 44 studentů a 3 vyučujících zúčastnila zájezdu do Holandska a Anglie se studenti kvinty a I. ročníku vydali na hudební exkurzi na Hukvaldy proběhlo školní kolo recitační soutěže v ČJ. První místo za nižší gymnázium získali Vilém Kozák a Daniela Borovičková, za vyšší gymnázium Eliška Brumovská a Boris Byčánek. 4. Pro Masarykiádu připravily vyučující naší PK řadu úkolů pro studenty byla uspořádána již tradiční akce Čajovna, které se zúčastnili všichni němčináři z tercie, dále starší studenti M. Čudek, J. Zetek, K. Brumovská a K. Zajíčková se v kostele Cyrila a Metoděje v Pustkovci uskutečnil adventní koncert. Vystoupili zde studenti od primy až po II. ročník a sextu a také schola se soutěžilo ve školním kole anglické konverzace. První místa v jednotlivých kategoriích obsadili studenti Buchta, Veselá a Golková v celoostravské recitační soutěži Aréna plná krásných slov získal M. Curylo 2. místo v kategorii poezie, Š. Vranešic 1. místo v kategorii próza, E. Brumovská 2. místo v kategorii próza. T. Menšíková získala cenu Michala Čapky byl uspořádán vánoční koncert v kostele sv. Marka v Heřmanicích se vyučující NJ zúčastnily přednášek o česko-německých vztazích na konferenci Ackermann-Gemeinde v Praze se studenti literárního semináře zapojili do celostátní literární internetové soutěže Gymnázia Nad Štolou v Praze o nejlepší epigram, aforismus se šest žáků tercie přihlásilo do celostátní literární a historické soutěže Cestou dvou bratří. Čestné uznání zde získala D. Borovičková měli rodiče a příbuzní studentů možnost shlédnout školní akademii v kině Luna. Organizačně byla tato akce zajištěna vyučujícími naší PK, které rovněž nacvičily se studenty řadu vystoupení a studenti HV a VV kvinty a I. ročníku, sexty a II. ročníku navštívili výstavu Jan Zrzavý: Božská hra v Nové síni GVUO v Ostravě-Porubě na celostátní přehlídce ZUČ v Odrách vystoupila naše schola, pěvecká skupina Gospel a recitátoři E. Brumovská a Š. Vranešic žáci tercie T. Lyčková a P. Vavrečka se zúčastnili literární soutěže Volání divočiny ve SVČ v Ostravě Zábřehu. 17. Také devět studentů nižšího gymnázia vystoupilo v celoostravské recitační soutěži Rolnička, kde V. Kozák získal 2. místo a E. Rýcová čestné uznání navštívil naši školu zástupce spolku Ackermann-Gemeinde. Věnovali se mu studenti NJ se svými vyučujícími se naše studentky E. Brumovská a T. Menšíková umístily na 2. a 3. místě v celoostravské recitační soutěži Pohár Jaromíra Šavrdy tři studenti tercie reprezentovali naši školu v literární a fotografické soutěži Kočky a koťata v Domě dětí a mládeže ve Vratimově. 16

17 21. V průběhu školního roku navštívili zájemci z řad studentů se svými vyučujícími některá večerní divadelní představení pobývalo osm studentů NJ za doprovodu dvou vyučujících v Heppenheimu na konferenci Ackermann-Gemeinde. Navštívili též Höchberg, Worms, Mains, Heidelberg probíhaly v naší škole ústní maturitní zkoušky. Maturanti byli úspěšní v AJ i NJ, z češtiny jedna studentka neuspěla a skládali malou maturitu studenti kvarty a I. ročníku. Z angličtiny maturovaly dvě studentky kvarty, také pět studentů I. ročníku si vybralo AJ. Za PK CJ-ČJ-HV-VV Ing. Jarmila Foltová Předmětová komise D - ZSV V tomto roce profitovali žáci z nové učebny společenských věd. Plně vybavenou učebnu využívali jak žáci nižšího gymnázia k projektové výuce tak starší žáci. V rámci projektu žáci NG navštívili podnik OZO a seznámili se s odpadovým hospodářstvím. Všechny třídy NG v červnu absolvovaly zážitkový trénink klíčových kompetencí ve Středisku volného času v Ostravě Zábřehu. V říjnu se uskutečnila tradiční exkurze do Prahy, které se zúčastnily třídy oktáva a 4. ročník. Celoškolní akce Masarykiáda proběhla ve škole koncem října na téma příchodu Cyrila Metoděje na Moravu. V listopadu jsme vzpomínali na oběti totalitních režimů, nacismu a komunismu. Jsme zapojeni do projektu Člověka v tísni Jeden svět na školách Příběhy bezpráví. K 17. listopadu jsme zorganizovali pro studenty VG promítání filmu s tématikou českých dějin a do školy přišel na besedu se žáky pamětník. Před Vánoci proběhlo školní kolo dějepisné soutěže pro studenty tercie a kvarty. Pro třídu tercii byly zakoupeny nové moderní učebnice dějepisu. Ve výuce využíváme audiovizuální prameny, filmy, dokumenty, exkurze. Vyučující VO společně s vyučujícími náboženství byli úspěšní v žádosti MŠMT o finanční podporu na výuku etické výchovy. Podpora umožní 4 pedagogům další vzdělávání v oboru etická výchova, nákup pracovního materiálu pro výuku a přípravu pracovních listů. Mgr. Miroslava Elšíková. Předmětová komise M - F IKT V uplynulém školním roce se vyučující snažili podnítit zájem studentů o své předměty prostřednictvím soutěží. Všichni žáci primy, sekundy a tercie se již tradičně zúčastnili Pythagoriády. V okresním kole Pythagoriády se stali v kategorii 6. ročník úspěšnými řešiteli Štěpán Chrástecký z primy A a Anna Jurišicová z primy B - obsadili 3. a 5. místo. Úspěšní byli také Jan Holáň a Martin Tyl z primy A a Klára Slatinská z primy B. V kategorii 8. ročník nás úspěšně reprezentovaly Gabriela Slatinská a Renáta Toporčáková z tercie. Jejich spolužák Šimon Ptáčník byl v okresním kole třetí. Soutěže Matematický klokan se účastnili všichni studenti nižšího a zájemci z vyššího gymnázia. Nejlépe se v rámci naší školy umístili tito žáci: Petr Jemelka ze sekundy B v kategorii Benjamin (získal 97 bodů ze 120) a Šimon Ptáčník z tercie v kategorii Kadet. V kategoriích Junior a Student pro studenty vyššího gymnázia byli nejlepší František Babka z kvinty a Tomáš Nagy ze septimy. 17

18 Mezi náročnější soutěže, vyžadující samostatnou dlouhodobou domácí práci studentů pod vedením vyučujících, patří již řadu let Matematická olympiáda (MO). V kategorii Z6 nás reprezentovali Štěpán Chrástecký z primy A a Anna Jurišicová z primy B oba shodně se 17 body z možných 18 obsadili velmi pěkné třetí místo. Největšího úspěchu v tomto školním roce, pokud jde o matematické soutěže, dosáhl Šimon Ptáčník z tercie, který se účastní různých matematických soutěží už od primy. Ani letos nás nezklamal - získal 18 bodů, což je maximální počet, tedy skvělé první místo v okresním kole MO v kategorii Z8. Účastníci matematických soutěží byli za své úspěchy odměněni diplomy, knižními poukázkami nebo drobnými dárky. Výsledky byly zveřejněny na nástěnce a také na webových stránkách školy. Někteří studenti kvarty a prvního ročníku si zvolili, jako i v minulých letech, náměty svých malých maturit resp. ročníkových prací z nabídky témat z různých oblastí fyziky. Při obhajobě projevili nejen dobré znalosti, ale i zájem o danou problematiku. Ve spolupráci s dalšími ostravskými gymnázii a agenturou JLM Praha jsme už po několikáté zorganizovali besedy o energii (jaderné energetice). Akce proběhla v kvintě a I. ročníku, přednášel Ing. Havlíček z JE Temelín. V uplynulém školním roce jsme připravili exkurze, které obohacují učivo fyziky, ale i dalších předmětů: prohlídka expozice Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic sekunda A, sekunda B, tercie, kvarta, I. ročník, septima tepelná elektrárna Dětmarovice - septima a III. ročník Předmětová komise M F - Ivt už řadu let podporuje zájmovou činnost studentů šachy. Ve spolupráci s šachovým trenérem Mgr. Igorem Mačejovským a naším absolventem Tomem Raimanem jsme na našem gymnáziu uspořádali již tradiční Podzimní šachový turnaj, který se konal Zvítězil v něm David Krajíček z tercie. Úspěšní hráči byli odměněni diplomy a drobnými cenami. Nejlepší šachisté se i v tomto školním roce zúčastnili v doprovodu pana Mačejovského Přeboru družstev škol v šachu (okresní kolo v Ostravě, krajské kolo ve Frýdku - Místku). Stejné družstvo žáků tercie ve složení David Krajíček, Ondřej Palovský, Šimon Ptáčník, Sebastian Schmidt a Vladimír Talla nás pak reprezentovalo na Jarním šachovém turnaji, který uspořádala škola PORG Ostrava ve spolupráci s Chess Ostrava. Na tomto turnaji jsme obsadili první místo. Kromě toho nás na PORGu reprezentovalo ještě jedno družstvo tvořené žáky nižšího gymnázia, které se rovněž umístilo velmi dobře. Předmětová komise Bi - Ch Z Mgr. Anna Břečková V tomto školním roce jsme již podruhé s našimi maturanty navštívili rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném. Studenti septimy a třetího ročníku tradičně absolvovali Ekologický kurz v oblasti Lednicko Valtického areálu. V rámci tohoto kurzu dochází k ucelení výuky biologie a její přenesení do terénu s řešením praktických problémů. Vzhledem k umístění kurzu do turisticky zajímavé oblasti dochází k vzájemnému propojení poznatků z biologie, zeměpisu i historie. Rovněž studenti výše zmiňovaných tříd absolvovali v rámci výuky biologie školení První pomoci a navštívili Krevní centrum v Ostravě Porubě, které patří k nejmodernějším pracovištím tohoto druhu v ČR. Naši studenti II. ročníku a sexty absolvovali exkurzi do Poodří v obci Bartošovice, kde prakticky poznávali jarní druhy rostlin a plnili další úkoly z oblasti ekologie. 18

19 V rámci ekologického programu již dlouhodobě třídíme odpad, a to plasty a papír. Jsme zapojeni do soutěže ve sběru elektroodpadu v projektech Ukliďme si svět a Recyklohranní. Studenti tercie, kvarty, a primy se též zúčastnili každoroční exkurze do podniku OZO, kde se podívali, že i odpady mohou mít další praktické využití. V únoru proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády a několik našich studentů se zúčastnilo i městského kola Zeměpisné olympiády. V závěru školního roku si studenti II. a III. ročníku prohlédli vojenské opevnění v Darkovičkách, studenti nižších tříd gymnázia expozici Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic a studenti septimy a III. ročníku tepelnou elektrárnu Dětmarovice. V rámci studia chemie budoucí maturanti absolvovali exkurzi do pivovaru Ostravar. V minulém školním roce se nám podařilo vybavit školní laboratoř biologie pěti notebooky a čidly využitelnými v laboratorních pracích z chemie, fyziky a biologie. Mgr. Renata Kany Předmětová komise TV Ve školním roce pracovala předmětová komise Tělesná výchova ve složení Mgr. Pavel Stuchlý, Mgr. Marie Pešatová, Mgr. Roman Burda Významné akce Naše škola tradičně pořádala Přebor církevních středních škol ve florbale chlapců Ostrava Přebor se konal pod záštitou ostravsko opavského biskupa F. V. Lobkowicze. Přeboru se účastnilo 10 týmů. Zvítězil tým CMG Brno, náš tým skončil na 6. místě. Turnaj byl s mezinárodní účastí (tým Piekar Slaskich). O turnaji vyšel článek v OKNĚ. Úspěchy studentů Student septimy Jakub Vavera získal titulu Mistr republiky v kategorii Sportovní boj, junioři do 69kg v taekwondu. Turnaje, soutěže a kurzy Pro studenty jsme připravili tyto turnaje a soutěže: Laťka o pohár otce biskupa, Turnaj v malé kopané finále ve sportovní hale v Polance nad Odrou, Turnaj ve florbale finále ve Sportcentru Dubina, turnaj v basketball, turnaj ve volejbale, turnaj v malé kopané a v přehazované pro studenty prim a sekund ve Sportcentru Dubina. Studenti kvarty s úspěchem uspořádali školní florbalovou ligu Naši studenti reprezentovali školu v těchto městských a regionálních turnajích a soutěžích: Turnaj ostravských gymnázií v kopané, Volejbalový turnaj ostravských gymnázií, Florbalový turnaj ostravských gymnázií NG, Basketbalový turnaj Ostravských gymnázií NG, Obvodní kolo basketbalu dívek NG, ČEZ Street hockey (postup mezi 16 nejlepších ve velkém finále), Porubike marathon, vytrvalostní závod v běhu JUNIOR MARATON, Běh Benedikta Labre, Turnaj v beachvolejbale Turnaje a přebory církevních škol Přebor církevních stř. škol ve florbale chlapců Ostrava, Turnaj v malé kopané Kroměříž (4. místo) Kurzy Lyžařský kurz pro studenty kvinty ve Staré Vsi u Rýmařova Turistický kurz pro studenty sexty a II. ročníku na řece Opavě a v Hodoňovicích Mgr. Pavel Stuchlý, předseda PK TV 19

20 2. Činnost spirituála školy Předmětová sekce náboženské a etické výchovy měla v tomto školním roce tři členy: P. Vojtěch Janšta, spirituál a předseda předmětové komise, P. Michal Jadavan, kaplan na středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a náš externí vyučující, a sestra Ludmila Němcová FMA, komentátorka v Televizi Noe a taktéž naše externí vyučující. Na několika poradách předmětové sekce i jiných občasných setkáních během roku jsme plánovali, konzultovali a následně zrealizovali níže uvedené aktivity. 1. Akce pro školu Školní bohoslužby Kromě vyučovacích hodin náboženské výchovy se konaly pravidelné a tradiční bohoslužby při příležitosti zahájení školního roku, předávání pololetního, maturitního a závěrečného vysvědčení, v rámci předvánočního programu a slavnosti Zjevení Páně. O středeční bohoslužby ve školní kapli se podělili oba kněží z předmětové sekce a někteří přizvaní hosté, kteří nás každý měsíc v rámci Roku víry navštěvovali se svým svědectvím o víře a pohledem na víru. Otec biskup František se zúčastnil mše svaté na začátku roku a při předávání maturitních vysvědčení a naši školu dále navštívil při příležitosti žehnání nových učeben, při přátelském setkání s maturanty a u maturitních zkoušek. Den církevních škol V rámci přípravy na Rok víry, který vyhlásil papež Benedikt XVI. od října roku 2012, proběhl Den církevních škol na téma Brány víry aneb jak mohu víru objevovat a jak ji rozvíjet. Studenti si mohli vybrat z nabízených programů a přednášek, které dávaly víru do souvislosti s tématy jako např. misie, Bible, příroda, hudba, utrpení, eucharistie aj. Studenti si také v rámci programu připraveného členy diecézního střediska pro mládež mohli připomenout letní setkání ve Žďáru nad Sázavou, které bylo výzvou pro víru všech mladých lidí, i těch, kteří se ho nezúčastnili. Dohromady dvanáct hostů se postaralo o pestrý a hodnotný program. Výlet ministrantů Bigy V sobotu 20. října se skupina deseti ministrantů spolu s o. Vojtěchem Janštou vypravila na výlet do Opavy. Cílem bylo posílit ministrantskou sounáležitost a vzájemné vztahy uprostřed poznávaných krás Opavy. Po celodenním chození po ulicích, parcích, kostelích, věžích (ale i po chutném obědě) byla parta výletníků správně unavená a spokojená. Duchovní obnova pro vyučující Duchovní obnovou jsme letos chtěli navázat na dobré tradice školy. 16. listopadu jsme se proto vydali na salesiánskou chatu na Orlím hnízdě, kde na nás čekali P. Radek Gottwald a P. Pavel Kuchař, salesiáni, kteří v minulých letech působili na našem gymnáziu. Setkání se neslo v duchu starého přátelství i nového seznamování, v duchu zamyšlení nad cestou víry i nad posláním pedagoga. Prostor pro vydechnutí, provětrání či rozjímání a svátost smíření vystřídala společná mše svatá v místní kapli. Po ní zůstali někteří z řad zaměstnanců školy s našimi salesiánskými hosty v přátelském kruhu při neformální večerním povídání a zpívání. Druhý den se skupina zbylých členů výpravy po krátké dopolední procházce vydala nazpět domů. Modlitba za zemřelé Modlitba za zemřelé v Ostravě-Třebovicích proběhla jako obvykle 2. listopadu Neshromáždili jsme se však jako v minulých letech na hřbitově, ale v místním farním kostele, kde se podařilo lépe než venku (nejen díky příjemnější teplotě vzduchu) vytvořit atmosféru ztišení, naslouchání, modlitby i zpěvu. Po skončení pobožnosti studenti zapalovali svíce na hrobech zesnulých. Roráty Letos poprvé jsme zkusili pozvat studenty i pedagogy na adventní roráty začátek pondělní, úterní a čtvrteční mše svaté se svícemi a chorálním zpěvem byl stanoven na 6:45, což neodradilo skupinku pěti až deseti studentů, která se vždycky v proměnlivém složení k ranní mši svaté 20

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Účast na odborných seminářích, besedách

Účast na odborných seminářích, besedách Pomoc potřebným 15. září 2009 se studenti kvinty, sexty a septimy zúčastnili SRDÍČKOVÉHO DNE, pořádaného o.s. Život dětem : vybrali na charitativní účely 6.847, - Kč. 9. září 2009 se 12 studentů kvarty

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více