MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 24. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Žádost o uzavření dohody o splátkách Křenová 23, Brno Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 Důvodová zpráva (komise bytová) Příloha č. 2 Žádost včetně doplnění Příloha č. 3 Vyjádření dluhového poradce Příloha č. 4 Uznání dluhu Příloha č. 5 Dohoda o splátkách Rada MČ - Rada městské části Vilímská Iva - referent Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 5) s žadatelem: [osobní údaj odstraněn], dříve bytem Křenová 23, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn], na dlužné nájemné a služby v celkové výši ,- Kč bez příslušenství, na dobu 24 měsíců, s tím že měsíční splátka bude ve výši 6.625,- Kč a 24. splátka ve výši 6.627,- Kč, s podmínkou podpisu dohody o splátkách nejpozději do , pověřuje starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách a ukládá bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS. Důvodová zpráva: Stanoviska dotčených orgánů: 157. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/157/16 Žádost o uzavření dohody o splátkách - Křenová 23, Brno Vytvořeno :04:46 1

2 RMČ BS na 157. schůzi, konané dne , doporučuje ZMČ BS schválit uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 5) s žadatelem: [osobní údaj odstraněn], dříve bytem Křenová 23, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn], na dlužné nájemné a služby v celkové výši ,- Kč bez příslušenství, na dobu 24 měsíců, s tím že měsíční splátka bude ve výši 6.625,- Kč a 24. splátka ve výši 6.627,- Kč, s podmínkou podpisu dohody o splátkách nejpozději do a ukládá vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS. Termín: Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro pro 62. Komise bytová RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení [osobní údaj odstraněn], dříve bytem Křenová 23, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn] - komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit uzavření dohody o splátkách s žadatelem: [osobní údaj odstraněn], dříve bytem Křenová 23, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn], na dlužné nájemné a služby v celkové výši ,- Kč bez příslušenství, na dobu 24 měsíců, s tím že měsíční splátka bude ve výši 6.625,- Kč a 24. splátka ve výši 6.627,- Kč, s podmínkou podpisu dohody o splátkách nejpozději do Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo přijato. Oplatek Machů Butula Vaňková Hráček Dumbrovská Petrželka Toman Oulehlová Kvapil Dvořák pro omluven pro nepřítomna nepřítomen omluvena pro pro pro pro pro Předpis nájemného a služeb za část 02/2017: 2.896,- Kč 66,- Kč/m 2 /měsíc (poslední známý předpis, předpis za období od do ) Dluh na nájemném a službách ke dni : ,- Kč (za nájemné a služby za část 10/2015, dále za 11/ /2017 a za část 02/2017) (ověřeno dne ) Dluh na příslušenství ke dni : ,- Kč (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : ,- Kč (ověřeno dne ) Dluh na nájemném a službách ke dni : ,- Kč (za nájemné a služby za část 10/2015, dále za 11/ /2017 a za část 02/2017) (ověřeno dne ) Dluh na příslušenství ke dni : ,- Kč Vytvořeno :04:46 2

3 (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : (ověřeno dne ) ,- Kč Dluh na nájemném a službách ke dni : ,- Kč (za nájemné a služby za část 10/2015, dále za 11/ /2017 a za část 02/2017) (ověřeno dne ) Dluh na příslušenství ke dni : ,- Kč (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : ,- Kč (ověřeno dne ) Poznámka BO: Do dohody o splátkách dluhu je doplněno uznávací prohlášení dlužníka, kterým uznává dluh na jistině a na příslušenství (úrok a poplatek z prodlení). Vytvořeno :04:46 3

4 Příloha materiálu č. 1 Důvodová zpráva (komise bytová): XXX XXX (XXX), dříve bytem Křenová 23, Brno, byt č. X Stanovisko BO: BO navrhuje neschválit uzavření dohody o splátkách s žadatelem: XXX XXX (XXX), dříve bytem Křenová 23, Brno, byt č. X, na dlužné nájemné a služby v celkové výši ,- Kč bez příslušenství, na dobu 45 měsíců, s tím že měsíční splátka bude ve výši 3.534,- Kč a 45. splátka ve výši 3.506,- Kč Informace o původním bytě Křenová 23, Brno, byt č. X: Prodej domu: - Poslední nájemní smlouva: na dobu určitou od do s notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti (NS uzavřena na základě schválení prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou). Byt byl soudně vyklizen dne Podaná výpověď (v minulosti): v 07/2012 zaslána výpověď nájmu bytu pro dluhy na nájemném a službách za období od 12/2011 do 05/2012 ve výši ,- Kč Žaloba o vyklizení: v 10/2016 podán k MS v Brně návrh na výkon rozhodnutí. Byt byl soudně vyklizen dne v rámci řízení vedeném u MS v Brně pod č.j. 66 E 124/2016. Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne Žaloba o zaplacení: podklady k podání žaloby o zaplacení předány dne na Odbor právní a organizační ÚMČ BS Byt: XXX Dohoda o splátkách: ne Předpis nájemného a služeb za část 02/2017: 2.896,- Kč 66,- Kč/m 2 /měsíc (poslední známý předpis, předpis za období od do ) Dluh na nájemném a službách ke dni : ,- Kč (za nájemné a služby za část 10/2015, dále za 11/ /2017 a za část 02/2017) (ověřeno dne ) Dluh na příslušenství ke dni : ,- Kč (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : ,- Kč (ověřeno dne ) Historie případu: Pan XXX XXX byl nájemcem bytu č. X na ulici Křenová 23, Brno, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou dne V 07/2012 byla panu XXX zaslána výpověď nájmu bytu pro dluhy na nájemném a službách, souvisejících s užíváním bytu č. X,

5 Křenová 23, Brno, za období od 12/2011 do 05/2012 ve výši ,- Kč. Nájem bytu tak zanikl uplynutím 3měsíční výpovědní lhůty ke dni Pan XXX tento dluh uhradil dne a následně byly s panem XXX XXX uzavřeny nájemní smlouvy na dobu určitou od do , dále od do a od do RMČ BS dne , usnesením č , neschválila prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X, Křenová 23, Brno, nájemce XXX XXX (XXX) a trvala na vyklizení a vrácení bytu. V 10/2016 podán návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu. Byt byl soudně vyklizen dne v rámci řízení vedeném u MS v Brně pod č.j. 66 E 124/2016. Panu XXX vznikl dluh na nájemném a službách za období od 03/2015 do 02/2017 v celkové výši ,- Kč. Dne byly předány na Odbor právní a organizační ÚMČ BS podklady k podání žaloby o zaplacení. Dne obdržel Odbor bytový ÚMČ BS žádost pana XXX XXX týkající se uzavření dohody o splátkách na dluh na nájemném a službách na částku ve výši ,- Kč za období od 03/2015 do 02/2017, a to po zohlednění přeplatku za vyúčtování služeb za rok 2016 v celkové výši ,- Kč. Dne Odbor bytový ÚMČ BS písemně panu XXX sdělil, že přeplatek za vyúčtování služeb za rok 2016 není dosud splatný a nelze jej zohlednit v dlužné částce. Dále byl pan XXX požádán o podepsání uznání dluhu na částku ,- Kč bez příslušenství a upřesnění počtu a výše měsíčních splátek. Následně dne Odbor bytový ÚMČ BS písemně panu XXX opětovně sdělil, že nelze provést zápočet dosud nesplatné pohledávky. Z tohoto důvodu nezbývá než počkat na splatnost zmíněného přeplatku, která je dne Správa nemovitostí městské části Brno-střed přeplatek ve výši ,- Kč za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2016 zohlednila v celkovém dluhu, a to až po splatnosti přeplatku, která byla dne a provedla zápočty vyúčtování služeb za roky 2014, 2015 a 2016, a to na nejstarší dlužná období dluhu, tedy na měsíce 03, 05 09/2015 a část 10/2015. Poté bylo dne Odborem bytovým ÚMČ BS písemně panu XXX sděleno, že dlužná částka na nájemném a službách je k dnešnímu dni ve výši ,- Kč bez přísl., které bude dopočítáno po uhrazení dlužné částky. Přeplatek za vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši ,- Kč je již zohledněn v dlužné částce. Současně byl pan XXX opětovně vyzván k uznání dluhu na jistině. Dne obdržel Odbor bytový ÚMČ BS od pana XXX XXX podepsané uznání dluhu na nájemném a službách na částku ,- Kč za období od 03/2015 do 02/2017. Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne není pan XXX XXX vlastníkem nemovitosti určené k bydlení. Žádost (doručena dne , doplněna dne , dne a dne ): Pan XXX XXX žádá o uzavření dohody o splátkách na dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. X, Křenová 23, Brno. Důvodem vzniku dluhu byly podle pana XXX problémy spojené s hledáním nové práce a také výše nájemného. Ve své žádosti, doručené na Odbor bytový ÚMČ BS dne , pan XXX XXX uvádí, že mu byl dne doručen Protokol o vyúčtování služeb za období 01 12/2016, ve kterém mu byl vyúčtován přeplatek ve výši ,- Kč. Pan XXX žádá tento přeplatek odečíst z celkové dlužné částky ve výši ,- Kč a tedy o uzavření dohody o splátkách na částku ,- Kč. Dlužnou částku navrhuje splácet v měsíčních splátkách ve výši 3.534,- Kč.

6 Následně Odbor bytový ÚMČ BS obdržel dne od pana XXX přípis, ve kterém uvádí, že nemůže podepsat uznání dluhu na částku ,- Kč, ke kterému byl vyzván přípisem ze dne , protože po započtení přeplatku bude dluh činit ,- Kč. Pan XXX nabízí dvě řešení: buď počkat na splatnost přeplatku, která je nebo přeplatek započítat do dluhu už nyní. V přípisu doručenému na Odbor bytový ÚMČ BS dne pan XXX uvádí, že jelikož mu dosud nebyl doručen žádný jiný Protokol o vyúčtování služeb, považuje přeplatek ve výši ,- Kč za splatný. Předpokládá odečtení tohoto přeplatku z celkové dlužné částky ,- Kč. Ke splácení tedy zbývá ,- Kč. Žádá tedy o uzavření dohody o splátkách na 45 měsíců, během kterých bude dluh splácet v měsíčních splátkách ve výši 3.534,- Kč. Dne Odbor bytový ÚMČ BS obdržel od pana XXX další podání, v němž pan XXX žádá o uzavření dohody o splátkách a současně s podáním doložil písemné uznání dluhu na nájemném a službách na částku ,- Kč za období od 03/2015 do 02/2017 (viz příloha č. 2).

7 Příloha materiálu č. 2

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Příloha materiálu č. 3

17 Příloha materiálu č. 4

18 Příloha materiálu č. 5 DOHODA O SPLÁTKÁCH uzavřená ve smyslu 1931 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi I. 1) Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem Dominikánská 2, Brno, IČ: jednající prostřednictvím Martina Landy, starosty MČ Brno-střed (dále jen věřitel) 2) Příjmení, jméno: XXX XXX. č. OP. datum narození XX.XX.XXX trvalé bydliště U Hostavického potoka 727/17, Praha, bytem U Hostavického potoka 727/17, Praha, zaměstnán.. (dále jen dlužník) takto: II. 1. Věřitel je pronajímatelem bytu č. X, sestávajícího se ze X pokojů, kuchyně a příslušenství, nacházejícího se ve X. podlaží domu č. or. 23 v Brně na ulici Křenová. 2. Věřitel a dlužník se dohodli na tom, že dluh na nájemném a službách za užívání shora uvedeného bytu (bezdůvodném obohacení, popř. vyúčtování služeb, smluvní pokutě, nákladech nalézacího řízení, nákladech vykonávacího řízení) v celkové výši ,- Kč (slovy: jedno sto padesát devět tisíc dva korun českých), vzniklý za období od 10/2015 do 02/2017, kdy přesný rozpis dlužných částek je uveden v upomínce, která je nedílnou součástí této dohody o splátkách dluhu, bude dlužník, který je (popř. byl) jeho nájemcem či neoprávněným uživatelem, splácet měsíčně v hotovosti na pokladně příslušného správce výše uvedeného bytu nebo na č.ú /0100, variabilní symbol: , a to v následujících splátkách a termínech: 1. splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,-.Kč, nejpozději dne

19 13. splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.625,- Kč, nejpozději dne splátka 6.627,- Kč, nejpozději dne Věřitel a dlužník se dohodli, že nezaplacením jedné ze splátek v dohodnutém termínu se bez dalšího stává splatným celý dosud nesplacený dluh. Dlužnou částku ve výši ,- Kč, specifikovanou v čl. II. odst. 2 této dohody o splátkách, dlužník uznává co do důvodu a výše jako svůj dluh pravý a správný a zavazuje se jej uhradit věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách dle této dohody o splátkách. Dále dlužník uznává co do důvodu a výše jako svůj dluh pravý a správný částku úroku z prodlení a poplatku z prodlení v celkové výši.,- Kč, slovy:.... korun českých, vzniklou pozdní platbou částek za užívání bytu specifikovaného v čl. II., odst. 1 této dohody o splátkách, a to za pozdě uhrazené období, kdy přesný výpočet úroku z prodlení a poplatku z prodlení je uveden v protokolu o výpočtu, který je nedílnou součástí této dohody o splátkách. 4. Dlužník tímto prohlašuje, že je si vědom toho, že dohoda o splátkách dluhu se týká pouze dluhu na čistém nájemném a službách za užívání, resp. bezdůvodném obohacení (tzv. jistina) viz čl. II. shora a není v ní řešeno zaplacení příslušenství dlužných částek. Věřitel a dlužník se dohodli, že po zaplacení poslední splátky dluhu stanovené v čl. II. shora, bude dlužníkovi vypočteno příslušenství k zaplaceným částkám, tj. úrok z prodlení či poplatek z prodlení. U dlužných částek vzniklých do včetně je výše příslušenství upravena nařízením vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění a činí v případě poplatku z prodlení 2,5 promile z dlužné částky denně, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení až do zaplacení a v případě úroku z prodlení aktuálně činí 8,05 % ročně z dlužné částky až do zaplacení (s tím, že zákonná výše úroku z prodlení je proměnlivá a její výše se posuzuje vždy k prvnímu dni prodlení se zaplacením dluhu). U dlužných částek vzniklých po včetně je výše příslušenství upravena zákonem č. 67/2013 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění a činí v případě poplatku z prodlení 1 promile z dlužné částky denně, nejméně však 10,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení až do zaplacení a v případě úroku z prodlení aktuálně činí 8,05 % ročně z dlužné částky až do zaplacení (s tím, že zákonná výše úroku z prodlení je proměnlivá a její výše se posuzuje vždy k prvnímu dni prodlení se zaplacením dluhu - např. k datu podpisu této dohody o splátkách dluhu činí roční úrok z prodlení 8,05%). Věřitel a dlužník se dohodli, že dlužník je povinen hradit příslušenství i za dobu ode dne účinnosti této dohody o splátkách do data splatnosti jednotlivých splátek. V případě prodlení dlužníka s jednotlivými splátkami sjednanými touto dohodou je rovněž dlužník povinen hradit příslušenství k neuhrazeným dlužným částkám až do data zaplacení dluhu, stejně jako je povinen hradit příslušenství k neuhrazeným dlužným částkám za dobu před účinností této dohody o splátkách (zde se odvíjí počátek prodlení dlužníka se zaplacením dle původní splatnosti jednotlivých dlužných částek).

20 III. 1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky. Vztahy touto dohodou neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy. 2. Uzavření této dohody o splátkách bylo schváleno rozhodnutím ZMČ Brno-střed ze dne..., usnesením č Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž věřitel obdrží tři vyhotovení a dlužník jedno vyhotovení. 4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v 7-11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy. V Brně dne..... podpis věřitele podpis dlužníka

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 33 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 26 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 34 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 31 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 30 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 32 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 35 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 30 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní D. M.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní D. M. Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 29 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 11. května 2016

Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 11. května 2016 Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 36 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Smlouva o podnájmu bytu

Smlouva o podnájmu bytu Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno FI_BO_11/1 Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob pro výběr žadatelů o pronájem bytu v městské části

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2019/0055892/KINV Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0047481/2 Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 39 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Statutární město Brno, městská část Brno-střed SMĚRNICE NA EVIDENCI AVYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ZA NÁJEMCI ČI UŽIVATELI BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V DOMECH SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Směrnice č.: 42 Martin

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j.

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j. DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j. 62018 ) (I.) STRANY DOHODY (1) Ing. Petr Wasserbauer datum

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU Č. --/OBP/2019/BYT

SMLOUVA O NÁJMU BYTU Č. --/OBP/2019/BYT SMLOUVA O NÁJMU BYTU Č. --/OBP/2019/BYT Čl. I Smluvní strany 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22 zastoupena RNDr. Danielem Mazurem, PhD., starostou IČO: 00063631

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7748/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Kiliany Marek Mgr. Materiál pro 4. zasedání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012

Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012 Níže uvedeného dne, měsice a roku uzavřeli: "; \ J IČ: Rvskvv:i.':, se sídlem Boskcvi e, Masarykovo nám. 4/2 680 18 Boskovice,

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 3 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 7.1.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ CEROK, z.s. Písek žádost o odpuštění poplatku za provozní náklady NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 61 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 61 ze dne č.j.: 64/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 61 ze dne 03.02.2016 Pronájem části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více