MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 30 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Žádost o prominutí pohledávky Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová) Příloha č. 2 Žádost ze dne Příloha č. 3 Žádost ze dne Příloha č. 4 Doplnění žádosti ze dne Příloha č. 5 Dopis ze dne Příloha č. 6 Vyjádření dluhového poradce Rada MČ - Rada městské části Fischerová Jiřina, Mgr. - právník Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed neschvaluje prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši ,- Kč a k němu náležejícímu příslušenství, které ke dni činí ,- Kč, za období od 07/2012 do 02/2017, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Leitnerova [osobní údaj odstraněn], Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn] a ukládá bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS. Důvodová zpráva: Stanoviska dotčených orgánů: 134. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/134/30 Žádost o prominutí pohledávky - Leitnerova [osobní údaj odstraněn], Brno RMČ BS na 134. schůzi, konané dne , doporučuje Vytvořeno :38:23 1

2 ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši ,- Kč a k němu náležejícímu příslušenství, které ke dni činí ,- Kč, za období od 07/2012 do 02/2017, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Leitnerova [osobní údaj odstraněn], Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn] a ukládá vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS. Termín: Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro 53. Komise bytová RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení [osobní údaj odstraněn], dříve bytem Leitnerova [osobní údaj odstraněn], Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn] - komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši ,- Kč a k němu náležejícímu příslušenství, které ke dni činí ,- Kč, za období od 07/2012 do 02/2017, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Leitnerova [osobní údaj odstraněn], Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn] Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo přijato. Oplatek Machů Butula Vaňková Hráček Dumbrovská Petrželka Toman Oulehlová Kvapil Dvořák omluven pro pro pro nepřítomen pro pro pro nepřítomna pro pro Předpis nájemného a služeb za 02/2017: 3.557,- Kč (poslední známý předpis) Dluh na nájemném a službách ke dni : (dluh na nájemném a službách za 07/ /2017) (ověřeno dne ) Dluh na příslušenství ke dni : (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : (ověřeno dne ) Dluh na nájemném a službách ke dni : (dluh na nájemném a službách za 07/ /2017) (ověřeno dne ) Dluh na příslušenství ke dni : (příslušenství je vypočítáno ke dni konaní RMČ BS) (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : (ověřeno dne ) Dluh na nájemném a službách ke dni : (dluh na nájemném a službách za 07/ /2017) (ověřeno dne ) Dluh na příslušenství ke dni : 87,- Kč/m2/měsíc ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vytvořeno :38:23 2

3 (příslušenství je vypočítáno ke dni konaní ZMČ BS) (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : (ověřeno dne ) ,- Kč Poznámka BO: 1) Ke dni zpracování materiálu k projednání do 53. Komise bytové RMČ BS činila dle sdělení SNMČ BS, p.o., ke dni výše dlužného příslušenství částku ,- Kč. Na základě aktuálního sdělení SNMČ BS, p.o., ze dne se výše příslušenství zvýšila a je vypočítána ke dni konaní RMČ BS na částku ,- Kč. S ohledem na zmíněné skutečnosti je v návrhu usnesení RMČ BS uvedena výše dlužného příslušenství vypočítaného ke dni konání RMČ BS, tj. ke dni Pan [osobní údaj odstraněn] dle sdělení SNMČ BS, p.o., ze dne dále dluží v souvislosti s nebytovým prostorem v domě Václavská [osobní údaj odstraněn], Brno, prostor č. [osobní údaj odstraněn], a to jistinu ve výši 1.116,- Kč za období 11/ /2017 a k ní náležející příslušenství, které ke dni činí 22,- Kč. Na základě žádosti pana [osobní údaj odstraněn] bylo usnesením MS v Brně č.j. 66 E 128/ rozhodnuto o osvobození od povinnosti hradit soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč. Tato informace nebyla BO známa v době přípravy materiálu k projednání do 53. Komise bytové RMČ BS, informace byla zjištěna dne ) Dle sdělení SNMČ BS, p.o. pan [osobní údaj odstraněn] ke dni dluží v souvislosti s nebytovým prostorem v domě Václavská [osobní údaj odstraněn], Brno, prostor č. [osobní údaj odstraněn], a to jistinu ve výši 1.116,- Kč za období 11/ /2017 a k ní náležející příslušenství, které ke dni činí 32,- Kč. Dále SNMČ BS, p.o. sdělila, že se výše dlužného příslušenství k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Leitnerova [osobní údaj odstraněn], Brno zvýšila a činí ke dni konání ZMČ BS, tedy k datu , částku ,- Kč. S ohledem na zmíněné skutečnosti je v návrhu usnesení ZMČ BS uvedena výše dlužného příslušenství, vypočítaného k datu konání ZMČ BS. Vytvořeno :38:23 3

4 Příloha materiálu č. 1 Důvodová zpráva (komise bytová): XXX XXX (XXX), dříve bytem Leitnerova X, Brno, byt č. X Stanovisko BO: - bytový odbor navrhuje neschválit prominutí pohledávky nájemného a služeb ve výši ,- Kč a k němu náležejícímu příslušenství, které ke dni činí ,- Kč, za období od 07/2012 do 02/2017, k bytu č. X, Leitnerova X, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX) Poznámka BO: Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed (dále jen Směrnice) čl. III odst. 1: Pokud po vydání pravomocného rozhodnutí, týkajícího se vymáhání nájemného a s ním souvisejícího příslušenství a dalších nákladů dlužník uhradí celou jistinu a náklady předcházejícího řízení, může požádat o částečné prominutí příslušenství (poplatků, popř. úroků z prodlení, smluvní pokuty). Žádost bude předložena bytové nebo dislokační komisi a následně RMČ BS, v případě částky vyšší než ,- Kč ZMČ BS. ) BO upozorňuje, že v tomto případě žadatel žádá o prominutí jistiny. Dle Směrnice čl. I. odst. 2, poslední věta: O případných výjimkách z této směrnice může rozhodnout pouze RMČ BS. V případě, že bytová komise doporučí opačné usnesení, jedná se o výjimku. Informace o původním bytě Leitnerova X, Brno, byt č. X: Prodej domu: - Poslední nájemní smlouva: doba neurčitá od , nájem bytu skončil výpovědí ke dni , byt byl soudně vyklizen dne Dne byl s panem XXX uzavřen notářský zápis, jehož obsahem byla dohoda o vyklizení se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu. Pan XXX se v této dohodě zavázal k vyklizení a předání bytu č. X, Leitnerova X v Brně nejpozději do Podaná výpověď: v 11/2012 byla zaslána výpověď z nájmu bytu pro dluhy na nájemném a službách z bytu ve výši 6.192,- Kč, za období 07 až 09/2012, nájem bytu skončil uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty dne Žaloba o vyklizení: podána k MS v Brně dne , vedena pod č.j. 44 C 69/2015 (PM ), žaloba byla vzata zpět s ohledem na skutečnost, že dle notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti byl nařízen výkon rozhodnutí vyklizením bytu. Usnesením MS v Brně č.j. 66 E 128/2016 byla uložena povinnost vyklidit byt a uhradit náklady řízení ve výši 3.000,- Kč. Byt byl soudně vyklizen v rámci řízení vedeném u MS v Brně pod č.j. 66 E 128/2016 dne Žaloba o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu: v 01/2013 podal pan XXX k MS v Brně žalobu na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedena pod č.j. 21 C 4/2013, MS v

5 Brně vydal dne rozsudek, jenž stanovil, že podaná výpověď je neplatná. KS v Brně, na základě odvolání MČ BS, vydal pod č.j. 19 Co 274/2013 dne rozsudek (PM ), kterým změnil rozsudek soudu 1. stupně tak, že zamítl žalobu pana XXX na určení neplatnosti výpovědi. Pan XXX podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, které bylo usnesením odmítnuto (řízení vedené pod č.j. 26 Cdo 4263/2014). Žaloba o zaplacení: podána k MS v Brně dne na částku ,- Kč s přísl., vedena pod č.j. 293 C 1/2015 u MS v Brně a pod č.j. 18 Co 96/2016 u KS v Brně, dosud není pravomocně rozhodnuto; probíhá příprava podkladů pro podání žaloby o zaplacení zbývající dlužné částky Byt: XXX Předpis nájemného a služeb za 02/2017: 3.557,- Kč 87,- Kč/m2/měsíc (poslední známý předpis) Dluh na nájemném a službách ke dni : ,- Kč (dluh na nájemném a službách za 07/ /2017) (ověřeno dne ) Dluh na příslušenství ke dni : ,- Kč (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : ,- Kč (ověřeno dne ) Historie případu: Pan XXX byl od července 1999 do nájemcem bytu č. X, Leitnerova X, Brno, na základě platné nájemní smlouvy. Panu XXX vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. X, Leitnerova X, Brno, za období 07/ /2017 a vyúčtování služeb za roky 2013, 2014 a 2015 v celkové výši ,- Kč bez příslušenství. V listopadu 2012 byla panu XXX zaslána výpověď z nájmu bytu pro dluhy na nájemném a službách z bytu č. X, Leitnerova X, Brno. V lednu 2013 podal pan XXX k MS v Brně žalobu na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedena pod č.j. 21 C 4/2013, rozsudek ze dne stanovil, že podaná výpověď je neplatná. KS v Brně, na základě odvolání MČ BS, vydal pod č.j. 19 Co 274/2013 dne rozsudek (PM ), kterým změnil rozsudek soudu 1. stupně tak, že zamítl žalobu pana XXX na určení neplatnosti výpovědi. Pan XXX podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, které bylo usnesením odmítnuto (řízení vedené pod č.j. 26 Cdo 4263/2014). Nájemní vztah panu XXX k bytu č. X, Leitnerova X, Brno skončil uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty (na základě výpovědi doručené dne ), tedy k Od byl byt panem XXX neoprávněně obsazen. Od do se pan XXX nacházel ve XXX XXX XXX. 58. RMČ BS dne projednala žádost pana XXX, která se týkala užívání bytu a usnesením č trvala na úhradách nájemného a úhradách za plnění poskytovaná užíváním bytu, v době od do ukončení XXX XXX či pobytu XXX XXX a neschválila návrh XXX XXX uvedený v dopise ze dne , týkající se způsobu užívání bytu č. X, Leitnerova X, Brno. Další žádost pana XXX byla předložena k projednání na 65. RMČ BS konanou dne , která svým usnesením č trvala na již zaslané výpovědi z nájmu bytu, neschválila odklad hrazení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, neschválila uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné, trvala na úhradě vodného, stočného a dalších úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a neschválila zvýšení nájemného od po dobu čtyř let.

6 Odbor bytový ÚMČ BS opakovaně vyzýval v letech 2013 až 2017 pana XXX k úhradě dlužné částky za nájemné a služby související s bytem č. X, Leitnerova X, Brno. Dne byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky ,- Kč s přísl., dosud není pravomocně rozhodnuto, neboť pan XXX podal v 04/2016 ke KS v Brně odvolání proti usnesení MS v Brně o zamítnutí jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů k ochraně jeho zájmů v řízení. KS v Brně rozhodl rozsudkem č.j. 18 Co 96/ dne o potvrzení usnesení soudu prvního stupně. Další jednání ve věci je nařízeno u MS v Brně na RMČ BS dne svým usnesením schválila uzavření dohody o vyklizení a předání neoprávněně užívaného bytu č. X, Leitnerova X, Brno v termínu do , která byla součástí notářského zápisu sepsaného dne Dne byla panu XXX zaslána Odborem bytovým ÚMČ BS výzva k úhradě dlužné částky ve výši ,- Kč bez příslušenství za nájemné a služby související s bytem č. X, Leitnerova X, Brno. Dopisem doručeným dne na podatelnu ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno, předal pan XXX klíče od bytu č. X, Leitnerova X, Brno a sdělil, že má za to, že byt na ulici Leitnerova je vrácen pronajímateli. Dne bylo provedeno místní šetření v bytě č. X, Leitnerova X, Brno a bylo zjištěno, že byt není vyklizen. Dne byla panu XXX zaslána výzva k vyklizení bytu č. X, Leitnerova X, Brno, která byla téhož dne doručena do datové schránky a ve které byla stanovena dodatečná 10denní lhůta pro vyklizení bytu, a to ode dne doručení této výzvy. Dne bylo doručeno na podatelnu ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno podání pana XXX: Žádost o prominutí nedodržení termínu vyklizení bytu RMČ BS dne projednala žádost pana XXX o prominutí nedodržení termínu vyklizení bytu Leitnerova X, byt č. X, Brno a usnesením RMČ/2016/100/28 vzala na vědomí, že XXX XXX nevyklidil a nepředal k byt č. X, Leitnerova X, Brno oproti protokolu o předání bytu a trvala na vyklizení a vrácení bytu. Dne byl na podatelnu ÚMČ BS doručen přípis pana XXX, ve kterém uvádí, že trvá jeho zájem na vrácení bytu č. X, Leitnerova X, Brno. Byt byl soudně vyklizen v rámci řízení vedeném u MS v Brně pod č.j. 66 E 128/2016 dne Dne byla panu XXX zaslána Odborem bytovým ÚMČ BS výzva k úhradě dlužné částky ve výši ,- Kč bez příslušenství za nájemné a služby související s bytem č. X, Leitnerova X, Brno. Dle výpisu z KN ze dne není pan XXX XXX vlastníkem nemovitosti určené k bydlení. Žádost (doručená dne ): Na Odbor bytový ÚMČ BS byla doručena žádost pana XXX o prominutí dlužné částky za užívání bytu č. X, Leitnerova X, Brno. V žádosti pan XXX uvádí, že se do bytu nastěhoval v roce 1999 a žil v něm do Následně byl XXX XXX. Z XXX psal četné dopisy a žádosti o řešení situace k nájmu v bytě. Dále pan XXX uvádí, že od srpna 2012 do srpna 2015 ho XXX odmítla pracovně zařadit a umožnit mu finanční příjem, ze kterého by mohl hradit nájemné a služby související s bytem č. X, Leitnerova X, Brno. Dále v žádosti pan XXX uvádí, že tím, že vrátil klíče od bytu, měl za to, že byt je předán. V září 2016 mu bylo sděleno, že byt nebyl řádně předán. V současné době žije na ubytovně (viz příloha č. 3). Poznámka BO:

7 Odbor bytový UMČ BS dne písemně vyzval pana XXX, aby se dostavil na Správu nemovitostí MČ Brno-střed, p.o., za účelem doplnění žádosti, vyplnění příslušného formuláře žádosti a uznání dluhu. K tomuto doplnění ze strany pana XXX nedošlo. Doplněná žádost (doručená dne ): Na Odbor bytový ÚMČ BS byla doručena žádost pana XXX o prominutí dlužné částky za užívání bytu č. X, Leitnerova X, Brno. Pan XXX ve své žádosti rozporuje požadavek na uznání dluhu jako předpoklad pro projednání žádosti v samosprávných orgánech MČ BS, jelikož má obavy z toho, že když dojde k uznání dluhu a následně by nedošlo k jeho prominutí, následovala by na základě uznání dluhu exekuce. Odvolává se na případy, kdy došlo k projednání žádosti, aniž by došlo k uznání dluhu ze strany žadatele. Zároveň žádá o projednání na Komisi bytové RMČ BS a následně postoupení Radě MČ BS, s tím že žádá o osobní účast při projednání jeho žádosti na Komisi bytové RMČ BS (viz příloha č. 4). 58. RMČ BS konaná dne projednala s výsledkem: Usnesení Žádost o odklad hrazení nájemného RMČ BS na 58. zasedání, konaném dne , trvá na úhradách nájemného a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. X, Leitnerova X, Brno, nájemce XXX XXX (XXX), v době od do ukončení XXX XXX či pobytu XXX XXX, neschvaluje návrh XXX XXX uvedený v dopise ze dne , týkající se způsobu užívání bytu č. X, Leitnerova X, Brno, ukládá bytovému odboru odpovědět žadateli ve smyslu usnesení. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel 65. RMČ BS konaná dne projednala s výsledkem: Usnesení Žádost o odklad hrazení nájemného RMČ BS na 65. zasedání, konaném dne , trvá na již zaslané výpovědi z nájmu bytu č. X, Leitnerova X, Brno, nájemce: XXX XXX (XXX), neschvaluje odklad hrazení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné byt č. X, Leitnerova X, Brno, nájemce: XXX XXX (XXX), trvá na úhradě vodného, stočného a dalších úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. X, Leitnerova X, Brno, nájemce: XXX XXX (XXX), neschvaluje zvýšení nájemného od na částku 6.500,- Kč/měsíc na dobu 4 let byt č. X, Leitnerova X, Brno, nájemce: XXX XXX (XXX), ukládá bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8 73. RMČ BS konaná dne projednala s výsledkem: Usnesení Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. X, Václavská X, Brno RMČ BS na 73. zasedání, konaném dne , schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do (s jejím automatickým prodloužením na dobu neurčitou v případě splnění stanovené podmínky) s účinností od následujícího dne po podpisu nájemní smlouvy (a dohody o vyklizení nebytového prostoru formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti), na pronájem nebytového prostoru č. X, Václavská X, Brno, nájemce: XXX XXX, nar.: XX.XX.XXX, účel nájmu: sklad osobních věcí, za nájemné 3.600,- Kč/rok (viz příloha č. 6), za podmínky úhrady případného dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem nájemní smlouvy, za podmínky podpisu nájemní smlouvy a za podmínky uzavření dohody o vyklizení nebytového prostoru formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklad pronajímatele, přičemž tři posledně zmíněné podmínky musí být splněny nejpozději do , schvaluje dohodu o vyklizení a předání neoprávněně užívaného bytu č. X, Leitnerova X, Brno do , povinný: XXX XXX, nar. XX.XX.XXX (viz příloha č. 7), která bude obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklad pronajímatele a uzavřeného nejpozději do , pověřuje starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a notářských zápisů a ukládá bytovému odboru o odboru právnímu a organizačnímu zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů a seznámit žadatele s usnesením. Termín: ihned Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato. Oplatek Flamiková Bartík Kalousek Doležel Dumbrovská Landa Schwab Bořecký Švachula Dvořák pro pro omluven pro pro pro pro pro pro pro pro 100. RMČ BS konaná dne projednala s výsledkem: Usnesení RMČ/2016/100/28 Žádost o prominutí nedodržení termínu vyklizení bytu Leitnerova X, Brno, byt č. X RMČ BS na 100. zasedání, konaném dne , bere na vědomí že XXX XXX (XXX) nevyklidil a nepředal ke dni byt č. X, Leitnerova X,Brno oproti protokolu o předání bytu a trvá na vyklizení a vrácení bytu č. X, Leitnerova X, Brno, uživatel: XXX XXX (XXX) a ukládá odboru bytovému seznámit uživatele s usnesením. Termín: Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato.

9 Bartík Bořecký Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro omluven pro pro pro pro pro pro pro pro

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 31 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 26 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 33 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 32 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 34 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 35 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 30 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2019/0055892/KINV Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0047481/2 Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 36 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Statutární město Brno, městská část Brno-střed SMĚRNICE NA EVIDENCI AVYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ZA NÁJEMCI ČI UŽIVATELI BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V DOMECH SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Směrnice č.: 42 Martin

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 29 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 39 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 3 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 31 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

c) Křížová 8, Brno, byt č. d) ), Špitálka 39, Brno, byt č. e) ), Stavební 9, Brno, byt č. f) ), Orlí 6, Brno, byt č. g) ), Kounicova 3b,

c) Křížová 8, Brno, byt č. d) ), Špitálka 39, Brno, byt č. e) ), Stavební 9, Brno, byt č. f) ), Orlí 6, Brno, byt č. g) ), Kounicova 3b, PROGRAM 46. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 45. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 46. RMČ BS d) Schválení programu 46. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Kulturní

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2018/0038039/KINV Spisová značka: 2010/MCBS/2018/0029002/2 Vyřizuje: Mgr. Ivana Kincová, tel. 542 526 372

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 39 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 33 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více