MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 32 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Žádost o prominutí pohledávky Dornych 31, Brno Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 Důvodová zpráva (komise bytová) Příloha č. 2 Žádost Příloha č. 3 Uznání dluhu Příloha č. 4 Vyjádření dluhového poradce včetně přílohy Příloha č. 5 Protokol ze dne Rada MČ - Rada městské části Vilímská Iva - referent Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 70 % z celkové částky, tzn ,30 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Dornych 31, Brno, žadatelka: [osobní údaj odstraněn] za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši ,70 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách a ukládá bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS. Důvodová zpráva: Stanoviska dotčených orgánů: 134. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/134/31 Žádost o prominutí pohledávky - Dornych 31, Brno RMČ BS na 134. schůzi, konané dne , doporučuje Vytvořeno :41:33 1

2 ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 70 % z celkové částky, tzn ,30 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Dornych 31, Brno, žadatelka: [osobní údaj odstraněn] za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši ,70 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách a ukládá vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS. Termín: Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro 53. Komise bytová RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení [osobní údaj odstraněn], Dornych 31, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn] - komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 70 % z celkové částky, tzn ,30 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn], Dornych 31, Brno, žadatelka: [osobní údaj odstraněn] za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši ,70 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo přijato. Oplatek Machů Butula Vaňková Hráček Dumbrovská Petrželka Toman Oulehlová Kvapil Dvořák omluven pro pro zdržela se nepřítomen pro pro pro pro pro pro Předpis nájemného a služeb za 03/2017: 66,20 Kč/m 2 /měsíc 7.263,- Kč Dluh na nájemném a službách ke dni : (ověřeno dne ) Příslušenství ke dni : (ověřeno dne ) Náklady řízení ke dni : (jedná se o dluh na nákladech oprávněného v exekučním řízení č.j. 137 Ex 15041/11) (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : 0,- Kč 0,- Kč Stav exekuce k nařízené dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 214 C129/ (PM ), exekuce je vedena pod č.j. 137 Ex 15041/11 Vytvořeno :41:33 2

3 Celkem je vymáháno z toho jistina činila ,- Kč poplatky z prodlení činily ,- Kč, 317,- Kč, zbývá uhradit náklady nalézacího řízení činily 2.070,- Kč náklady oprávněného v exekuč. řízení činily ,- Kč Zbývá k úhradě: Dluh na nájemném a službách ke dni : (ověřeno dne ) Příslušenství ke dni : (ověřeno dne ) Náklady řízení ke dni : (jedná se o dluh na nákladech oprávněného v exekučním řízení č.j. 137 Ex 15041/11) (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : 0,- Kč 0,- Kč Stav exekuce k nařízené dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 214 C129/ (PM ), exekuce je vedena pod č.j. 137 Ex 15041/11 Celkem je vymáháno z toho jistina činila ,- Kč poplatky z prodlení činily ,- Kč, 317,- Kč, zbývá uhradit náklady nalézacího řízení činily 2.070,- Kč náklady oprávněného v exekuč. řízení činily ,- Kč Zbývá k úhradě: Předpis nájemného a služeb za 04/2017: 66,20 Kč/m 2 /měsíc 7.263,- Kč Dluh na nájemném a službách ke dni : (ověřeno dne ) Příslušenství ke dni : (ověřeno dne ) Náklady řízení ke dni : (jedná se o dluh na nákladech oprávněného v exekučním řízení č.j. 137 Ex 15041/11) (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : 0,- Kč 0,- Kč Stav exekuce k nařízené dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. Vytvořeno :41:33 3

4 214 C129/ (PM ), exekuce je vedena pod č.j. 137 Ex 15041/11 Celkem je vymáháno z toho jistina činila ,- Kč poplatky z prodlení činily ,- Kč, 317,- Kč, zbývá uhradit náklady nalézacího řízení činily 2.070,- Kč náklady oprávněného v exekuč. řízení činily ,- Kč Zbývá k úhradě: Vytvořeno :41:33 4

5 Příloha materiálu č. 1 Důvodová zpráva (komise bytová) XXX XXX (XXX), bytem Dornych 31, byt č. X Stanovisko BO: odbor bytový navrhuje neschválit prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši, k bytu č. X, Dornych 31, Brno, žadatelka: XXX XXX (XXX) Žádost o prominutí pohledávky je předložena k projednání Komisi bytové RMČ BS na základě podnětu předsedy Komise bytové RMČ BS Mgr. Davida Oplatka. Jedná se o dluh, který je vymáhán exekučně. Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed (dále jen Směrnice) čl. III odst. 2: Pokud po vydání pravomocného rozhodnutí, týkajícího se vymáhání nájemného a s ním souvisejícího příslušenství a dalších nákladů, dlužník svoji povinnost vyplývající z pravomocného rozhodnutí dobrovolně nesplní, vlastník předá po obdržení pravomocného rozhodnutí odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS exekuční titul pro podání návrhu na nařízení exekuce. Po podání návrhu na nařízení exekuce nebudou již příp. žádosti o prominutí poplatků, příp. úroků z prodlení či smluvní pokuty předkládány bytové nebo dislokační komisi RMČ BS k projednání a budou vlastníkem bez dalšího zamítány. (Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed (dále jen Směrnice) čl. III odst. 1: Pokud po vydání pravomocného rozhodnutí, týkajícího se vymáhání nájemného a s ním souvisejícího příslušenství a dalších nákladů, dlužník uhradí celou jistinu a náklady předcházejícího řízení, může požádat o částečné prominutí příslušenství (poplatků, popř. úroků z prodlení, smluvní pokuty). Žádost bude předložena bytové nebo dislokační komisi a následně RMČ BS, v případě částky vyšší než ,- Kč ZMČ BS. ) Dle Směrnice čl. I. odst. 2, poslední věta: O případných výjimkách z této směrnice může rozhodnout pouze RMČ BS. V případě, že bytová komise doporučí opačné usnesení, jedná se o výjimku. Poznámka BO: BO požádal soudního exekutora o sdělení, zda i v případě částečného či úplného zastavení (způsobeného případným částečným či úplným prominutím vymáhané pohledávky oprávněným) si bude soudní exekutor nárokovat odměnu z vymoženého plnění zásadně na povinném. Soudní exekutor sdělil, že nebude požadovat, v případě prominutí příslušenství, uhradit náklady ze strany oprávněného. Náklady exekučního řízení bude v daném případě hradit povinná, přičemž náklady budou vypočteny z výše vymožené pohledávky. Žádost paní XXX ze dne byla projednána na 44. Komisi bytové RMČ BS konané dne , která usnesením č projednání bodu odložila. Následně BO dne vyzval paní XXX, aby uhradila dlužné náklady oprávněného v exekučním řízení. Dne na pokladně ÚMČ BS paní XXX uhradila zbývají část nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši 9.903,- Kč a část poplatků z prodlení ve výši 317,- Kč. Nyní předkládá BO žádost paní XXX k novému projednání.

6 Informace o bytě č. X, Dornych 31, Brno: Prodej domu: - Poslední nájemní smlouva: na dobu určitou od do (NS uzavřena na základě prodlouţení NS) Podaná výpověď v minulosti: 09/2007 zaslána výpověď nájmu bytu pro dluhy na nájemném a sluţbách z bytu částka ,- Kč (za období 03/ /2007) Žaloba o vyklizení podaná v minulosti: rozsudkem MS v Brně č.j. 21 C 108/ , (PM ) uloţena povinnost vyklidit byt a uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Náklady řízení uhrazeny. Žaloba o zaplacení: ţaloba o zaplacení částky ,- Kč s přísl., MS v Brně vydal platební rozkaz č.j. 214 C 129/ na částku ,- Kč s přísl. (PM ). Dne byla usnesením MS v Brně č.j. 111 EXE 2551/ nařízena exekuce, vedena u Exekutorského úřadu Brno-venkov pod č.j. 137 Ex 15041/11. Jistina uhrazena, náklady nalézacího řízení uhrazeny, náklady oprávněného v exekučním řízení uhrazeny, poplatky z prodlení neuhrazeny. Žaloba o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu: podána návrhem ze dne Usnesením MS v Brně č.j. 20 C 249/ (PM ) řízení zastaveno, z důvodu neuhrazení soudního poplatku. Byt: XXX Předpis nájemného a služeb za 03/2017: 7.263,- Kč 66,20 Kč/m 2 /měsíc Dluh na nájemném a službách ke dni : 0,- Kč (ověřeno dne ) Příslušenství ke dni : (ověřeno dne ) Náklady řízení ke dni : 0,- Kč (jedná se o dluh na nákladech oprávněného v exekučním řízení č.j. 137 Ex 15041/11) (ověřeno dne ) Aktuální stav celkového dluhu ke dni : Stav exekuce k nařízené dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 214 C129/ (PM ), exekuce je vedena pod č.j. 137 Ex 15041/11 Celkem je vymáháno z toho jistina činila ,- Kč poplatky z prodlení činily ,- Kč, 317,- Kč, zbývá uhradit náklady nalézacího řízení činily 2.070,- Kč náklady oprávněného v exekuč. řízení činily ,- Kč Zbývá k úhradě:

7 Historie případu: Paní XXX vznikl dluh za částky vypočítané analogicky k běţnému nájemnému a sluţbám v předmětném bytě č. X, Dornych 31, Brno za období 09/ /2009. V 05/2009 byla podána k MS v Brně ţaloba o zaplacení částky ,- Kč s přísl., v souvislosti s touto dluţnou pohledávkou vydal MS v Brně pravomocný platební rozkaz č.j. 214 C 129/ (PM ). Vzhledem k tomu, ţe paní XXX pohledávku dobrovolně neuhradila, byl dne podán u MS v Brně návrh na nařízení exekuce pro dluţnou pohledávku ve výši ,- Kč s přísl. Dne byla usnesením MS v Brně č.j. 111 EXE 2551/ nařízena exekuce, která je vedena u Exekutorského úřadu Brno-venkov pod č.j. 137Ex 15041/11. Dne MČ BS podala návrh na částečné zastavení exekuce, neboť paní XXX uhradila částku ,- Kč. Exekuce tedy pokračovala pro částku ,- Kč s přísl. Paní XXX doplatila dluh na jistině ve výši ,- Kč dne Rozsudkem MS v Brně č.j. 21 C 108/ (PM ) byla uloţena paní XXX povinnost vyklidit byt č. X, Dornych 31, Brno a uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Náklady řízení byly uhrazeny. Paní XXX podala na ÚMČ BS v 03/2014 ţádost o posečkání s vyklizením bytu. 28. RMČ BS rozhodla usnesením č ze dne o narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X, Dornych 31, Brno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s uţíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemţ všechny tři podmínky měly být splněny nejpozději do Paní XXX podala na ÚMČ BS dne ţádost o odklad exekučního vystěhování a poté dne doplatila dluh na jistině. Tato ţádost však nebyla v samosprávných orgánech projednána, jelikoţ paní XXX nesplnila podmínky stanovené 28. RMČ BS, usnesením č a neuzavřela v termínu do nájemní smlouvu k bytu č. X, Brno. V 06/2016 poţádala paní XXX o posunutí termínu podpisu nájemní smlouvy, tuto ţádost projednala 48. RMČ BS konaná dne a usnesením č schválila obnovení nájemní smlouvy prodlouţení termínu pro podpis nájemní smlouvy za podmínky uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, s tím, ţe nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Nájemní smlouvu na dobu určitou od do podepsala paní XXX dne RMČ BS dne , usnesením č , schválila prodlouţení nájemního vztahu k bytu č. X, Dornych 31, Brno, nájemce XXX XXX (XXX), na dobu určitou od do , tato nájemní smlouva byla podepsána paní XXX dne RMČ BS na svém zasedání konaném dne , usnesením RMČ/2016/102/45-2 schválila prodlouţení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X, Dornych 31, Brno, nájemce XXX XXX (XXX), na dobu určitou od do , tato nájemní smlouva byla podepsána paní XXX dne Paní XXX ţádala opakovaně o prominutí příslušenství, a to v 06/2014 a dále v 07/2016, na tyto ţádosti bylo vţdy odpovězeno v tom smyslu, ţe ţádostem nelze vyhovět, neboť je věc jiţ řešena exekučně. Dne podala paní XXX XXX další ţádost o prominutí příslušenství. Dne podepsala paní XXX XXX uznání dluhu na částku ,- Kč na poplatku z prodlení. Ţádost paní XXX o prominutí příslušenství ze dne byla projednána na 44. Komisi bytové RMČ BS konané dne , která usnesením č projednání bodu odloţila. Dne na pokladně ÚMČ BS paní XXX uhradila zbývají část nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši 9.903,- Kč a část poplatků z prodlení ve výši

8 317,- Kč, a to na základě výzvy BO ze dne k úhradě dluţných nákladů oprávněného v exekučním řízení. Paní XXX dne na BO do protokolu uvedla, ţe trvá na projednání své ţádosti o prominutí poplatků z prodlení ze dne Dle výpisu z KN ze dne není paní XXX XXX vlastníkem nemovitosti určené k bydlení. Žádost (doručena dne ): Paní XXX ve svojí ţádosti o prominutí příslušenství uvádí, ţe vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku má problém v posledních letech najít zaměstnání. Sděluje, ţe se XXX XXX XXX, kterého XXX XXX XXX (viz příloha č. 2). Protokol (ze dne ): Paní XXX se dostavila dne na BO a do protokolu uvedla, ţe trvá na projednání své ţádosti o prominutí poplatků z prodlení ze dne , s tím, ţe uhradila náklady oprávněného v exekučním řízení č.j. 137 Ex 15041/11. (viz příloha č. 5). Poplatky z prodlení: (stav ke dni ) 100% ,00 Kč 70% ,30 Kč 50% ,50 Kč 30% ,70 Kč 28. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení Žádost o posečkání s vyklizením bytu RMČ BS na 128. zasedání, konaném dne , revokuje usnesení RMČ BS č ze dne [(neschválení narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy a pokračování v řízení o vyklizení bytu - byt č. X, Dornych 31, Brno, XXX XXX (XXX)], schvaluje narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X, Dornych 31, Brno, uţivatel: XXX XXX (XXX), na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s uţíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemţ všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 4 (a to v případě, ţe bylo moţné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, ţe nebylo moţné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), ukládá bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a zajistit uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti správcem k bytu v souladu s usnesením. Termín: ihned O bodech bylo hlasováno společně. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel

9 48. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení Žádost o posunutí termínu podpisu nájemní smlouvy RMČ BS na 148. zasedání, konaném dne , bere na vědomí stanovisko dluhového poradce SNMČ BS, p.o., schvaluje obnovení nájemní smlouvy prodlouţení termínu pro podpis nájemní smlouvy za podmínky uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti; nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Termín: ihned Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel 41. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení Souhlas s prodlouţením nájemního vztahu (III. část) RMČ BS na 41. zasedání, konaném dne , schvaluje prodlouţení nájemního vztahu k bytu č. X, Dornych 31, Brno, nájemce XXX XXX (XXX), na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků (pouze jistiny) vůči MČ BS souvisejících s uţíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemţ všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, ţe bylo moţné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, ţe nebylo moţné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a ukládá bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a zajistit uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti správcem k bytu v souladu s usnesením. Termín: ihned Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel Oplatek Flamiková Bartík Kalousek Hollan Dumbrovská Landa Schwab Bořecký Švachula Dvořák pro pro pro pro omluven pro pro pro pro pro pro 102. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2016/102/45-2 Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu RMČ BS na 102. zasedání, konaném dne , schvaluje b/ prodlouţení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X, Dornych 31, Brno, nájemce XXX XXX (XXX), na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků (pouze jistiny) vůči MČ BS souvisejících s uţíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemţ obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno ve výši

10 66,20 Kč/m 2 /měsíc s tím, ţe nájemné bude kaţdoročně k zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za uţívání bytu započtena pouze 50 % a ukládá bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením. Termín: Hlasování: 6 pro, 0 proti, 4 se zdrţel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Doleţel Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro omluven zdrţela se pro pro pro zdrţel se zdrţel se zdrţel se pro 44. Komise bytová RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení XXX XXX (XXX), Dornych 31, Brno, byt č. X komise bytová odkládá projednání Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 0 zdrţel se. Usnesení bylo přijato. Oplatek Machů Butula Vaňková Hráček Dumbrovská Petrţelka Toman Oulehlová Kvapil Dvořák pro omluven pro pro pro pro pro pro pro pro pro

11 Příloha materiálu č. 2

12

13

14 Příloha materiálu č. 3

15 Příloha materiálu č. 4

16

17 Příloha materiálu č. 5

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 31 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 33 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 30 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 26 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 34 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 35 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2019/0055892/KINV Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0047481/2 Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 30 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 39 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Statutární město Brno, městská část Brno-střed SMĚRNICE NA EVIDENCI AVYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ZA NÁJEMCI ČI UŽIVATELI BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V DOMECH SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Směrnice č.: 42 Martin

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 39 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 36 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 29 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ZÁPIS. Schůzi zahájil a řídil starosta pan Martin Landa. Schůze byla schopná usnášení.

ZÁPIS. Schůzi zahájil a řídil starosta pan Martin Landa. Schůze byla schopná usnášení. ZÁPIS ze 171. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne 08.01.2018 od 10. 00 hod. v zasedací místnosti rady -------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ZÁPIS. Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná usnášení.

ZÁPIS. Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná usnášení. ZÁPIS z 10. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne 18.02.2019 od 11. 00 hod. v zasedací místnosti rady -------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 3 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2018/0038039/KINV Spisová značka: 2010/MCBS/2018/0029002/2 Vyřizuje: Mgr. Ivana Kincová, tel. 542 526 372

Více