Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI"

Transkript

1 Číslo jednací: ZCU /2018 V Plzni Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora 1P/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 tato vyhláška upřesňuje organizaci základních studijních činností roku 2018/19 na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (dále jako FEL ) a limitní termíny pro plnění vybraných povinností. Pro všechny studenty FEL platí Studijní a zkušební řád Západočeské univerzity v Plzni ze dne 13. července 2017 v aktuálním znění (dále SaZŘ ) a s ním související kreditní systém. Tato vyhláška upřesňuje vybraná ustanovení SaZŘ pro studenty FEL. Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vnitřní legislativa FEL týkající se studijních záležitostí je uveřejněna na webových stránkách FEL ( popř. na vývěskách umístěných v prostorách studijního oddělení v budově FEL, Univerzitní 23, Plzeň, 2. podlaží. (2) Student je povinen respektovat i oznámení a rozhodnutí, která obdrží elektronickou poštou na svoji studentskou ovou adresu. Článek 2 Kredity v akademickém roce 2018/19 (1) Student FEL si může v akademickém roce 2018/19 zapsat v rámci studia na FEL předměty v rozsahu nejvýše 70 kreditů, přičemž minimálně 85% kreditů zapsaných v daném akademickém roce musí být povinné a povinně volitelné předměty ze studijního plánu studovaného oboru. Výjimku z tohoto ustanovení může na písemnou žádost studenta povolit děkan. Kredity za uznané předměty se do tohoto počtu nezapočítávají. (2) Minimální počet kreditů, které musí získat student v 1. semestru studia v bakalářském (Bc.) nebo navazujícím magisterském (NMgr.) studijním programu FEL do limitního termínu (tj. do ) činí 18 kreditů. (3) V souladu s vyhláškou děkana č. 11D/2012 o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL činí maximální počet zápisových propustek v Bc. studiu FEL 5 propustek a v NMgr. studiu FEL 3 propustky. Článek 3 Termíny zápočtů, zkoušek a odevzdání závěrečných prací (1) Mezní termíny zápočtů a zkoušek v akademickém roce 2018/19 pro bakalářské a navazující magisterské studium FEL jsou uvedeny v Příloze P1 této vyhlášky. (2) Podmínkou pro konání obhajoby bakalářské, resp. diplomové práce a státní závěrečné zkoušky v řádném termínu v květnu až červnu 2019 je splnění všech studijních povinností studenta, tj.: odevzdání závěrečné bakalářské práce na požadované úrovni nejpozději do a získání příslušného počtu kreditů v Bc. studiu nejpozději do ; odevzdání diplomové práce

2 na požadované úrovni nejpozději do a získání příslušného počtu kreditů v NMgr. studiu nejpozději do (3) Neodevzdá-li student kvalifikační práci v termínu uvedeném v předchozím odstavci, má právo nejdéle do tří pracovních dnů od tohoto termínu písemně požádat děkana o určení náhradního termínu odevzdání práce. V žádosti student uvede důvody odkladu a požadovaný náhradní termín odevzdání práce. V případě, že děkan žádosti studenta vyhoví, může student konat obhajobu kvalifikační práce a státní závěrečnou zkoušku až v pozdějším, děkanem stanoveném termínu (pravděpodobně v září 2019 nebo v následujícím akademickém roce). (4) Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a v navazujících magisterských studijních programech FEL se konají podle příslušné směrnice děkana 2D/2018 o státních závěrečných zkouškách a kvalifikačních pracích v bakalářském a navazujícím studiu FEL ZČU v Plzni. Článek 4 Rozvrh (1) Výuka na FEL probíhá podle rozvrhu jednotlivých rozvrhových akcí, jehož oficiální verze je dostupná na webových stránkách FEL, na portálu ZČU a v databázi STAG. (2) Povinností kateder je každou změnu tohoto rozvrhu nechat předem schválit proděkanem pro vzdělávací činnost, oznámit ji poté písemně příslušnému garantovi rozvrhu FEL a zabezpečit informovanost studentů. Případná změna rozvrhu nesmí mít za následek rozvrhovou kolizi pro studenty zapsané na dané rozvrhové akci. (3) Povinností studenta je zodpovědně si vybrat svůj úplný osobní rozvrh v rámci předzápisu, resp. zápisu do akademického roku 2018/19. Jakékoliv rozvrhové změny vyvolané studentem v průběhu akademického roku jsou možné jen na základě kladného rozhodnutí proděkana pro vzdělávací činnost vydané na základě písemné žádosti studenta, která musí být dostatečně odůvodněna a potvrzena souhlasem garanta, resp. vyučujícího daného předmětu. Článek 5 Kombinovaná forma studia Výuka v kombinované formě studia probíhá formou rozvrhovaných či dohodnutých konzultací. Konkrétní informace budou dostupné na Portálu ZČU (portal.zcu.cz), příp. na Courseware (cw.zcu.cz). Článek 6 Zadávání výsledků zkoušek a zápočtů do IS/STAG V průběhu akademického roku a zkouškového období je nutné zadat garantující katedrou do databáze IS/STAG údaj o výsledku zkoušky či zápočtu v souladu se SaZŘ čl. 38 odst. 3 a čl. 39 odst. 3 nejpozději do 7 pracovních dnů, v případě výuky v 1. semestru studia do a v závěru akademického roku 2018/19 limitně do (do hod.). Článek 7 Povinnost účasti studentů na výuce (1) Studenti 1. ročníku bakalářského studia FEL v prezenční formě jsou povinni se účastnit všech forem výuky ve všech povinných a povinně volitelných předmětech. (2) Studenti FEL jsou povinni se účastnit výuky v prvním týdnu každého semestru, resp. první konzultace v kombinovaném studiu. Vyučující seznámí studenty s obsahem předmětu, s požadavky a s podmínkami pro získání zápočtu. (3) Povinná účast studentů na další výuce bude stanovena samostatnou vyhláška děkana, která bude vydána do

3 (4) Neúčast na povinné výuce ve stanoveném rozsahu, resp. nesplnění náhradních povinností za neúčast na povinné výuce, je hodnoceno jako neplnění studijních povinností s příslušnými důsledky z pohledu hodnocení předmětu i studia. Článek 8 Program předmětů a zkušební termíny (1) Garanti předmětů zveřejnění program předmětů (včetně rozpisu témat na jednotlivé týdny semestru a podmínek pro zápočet a zkoušku) na Portálu ZČU, příp. na Courseware (cw.zcu.cz), nejpozději do začátku výuky v příslušném semestru. Podmínky pro získání zápočtu stanoví vyučující tak, aby zápočet byl standardně získatelný do skončení výuky v daném semestru. (2) Všichni zkoušející musí vypsat dostatečné množství zkušebních termínů do data stanoveného harmonogramem akademického roku (včetně termínů opravných a termínů pro opakované přihlášky ke zkoušce), rozprostřených po celém období stanoveném pro konání zkoušek (včetně termínů limitních). (1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem podpisu. Článek 9 Závěrečná ustanovení (2) Vyhláška děkana 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni se ruší ke dni 1. září prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni Přílohy: č. 1: Organizace akademického roku 2018/19 pro Bc. studium na FEL ZČU č. 2: Organizace akademického roku 2018/19 pro NMgr. studium FEL ZČU č. 3: Kvalifikační práce BP/DP a SZZ

4 Příloha č. 1 Vyhlášky o organizaci akademického roku 2018/2019 na FEL ZČU v Plzni Organizace akademického roku 2018/19 pro bakalářské (Bc.) studium na FEL ZČU Zápis do akademického roku 2018/19: 1. ročník Bc. prezenční forma 19. a a kombinovaná forma a Náhradní termín pro první ročník (jen ze závažných důvodů, a na povolení děkana a po dohodě se studijní referentkou) Zápisy do vyšších ročníků až 3. ročník bakalářského (Bc.) studia FEL: Akademický rok 2018/19 (administrativní doba trvání) Začátek výuky v akad. roce 2018/ Výuka v zimním semestru (13 týdnů, 1. týden výuky je lichý) 1) 3) Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty ZS nejpozději do Zimní prázdniny Zkouškové období ZS (7 týdnů) Mezní termín pro získání 18 kreditů za 1. semestr studia Upřesňující zápis pro letní semestr (kromě vynucených změn) Výuka v letním semestru (13 týdnů, 1. týden je sudý) 1) 3) Velikonoční prázdniny Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty LS nejpozději do Předběžný zápis pro akad. rok 2018/ (bude upřesněno samostatnou vyhláškou) Mezní termín pro získání zápočtů za ak.r. 2018/19 v posledním roč. Bc.studia 2) Termín odevzdání bakalářské práce do Mezní termín pro získání zápočtů za 2018/19 (kromě posl. ročníků) Zkouškové období LS (kromě posledních ročníků) (7 týdnů) , Zkouškové období LS pro poslední ročníky Bc. studia 2) Mezní termín pro vykonání zkoušek za akad. r. 2018/ (kromě studentů konajících SZZ v řádném termínu) Státní závěrečné zkoušky Bc. oborů a obhajoby Bc. prací Promoce Bc. oborů (bude upřesněno samostatnou vyhláškou děkana) Letní prázdniny Zápis do akad. r. 2018/19 (bude upřesněno samostatnou vyhláškou) od Pozn.: 1) V kombinovaném studiu začíná výuka ZS již od a v LS od ) Pro studenty, kteří nekonají SZZ v červnu 2019, platí termín shodný s ostatními ročníky. 3) Úprava rozvrhu: V pondělí výuka jako v pondělí lichý týden (náhrada za ) V úterý výuka jako ve středu sudý týden (náhrada za ) Ve středu výuka jako ve středu lichý týden (náhrada za )

5 Příloha č. 2 Vyhlášky o organizaci akademického roku 2018/2019 na FEL ZČU v Plzni Organizace akademického roku 2018/19 pro NMgr. studium na FEL ZČU Zápis do akademického roku 2018/19: Prezenční forma studia Kombinovaná forma studia a 2. (resp. 3.) ročník navazujícího magisterského (NMgr.) studia FEL: Akademický rok 2018/19 (administrativní doba trvání) Začátek výuky v akad. roce 2018/ Výuka v zimním semestru (13 týdnů, 1. týden výuky je lichý) 1) 3) Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty ZS nejpozději do Zimní prázdniny Zkouškové období ZS (7 týdnů) Mezní termín pro získání 18 kreditů za 1. semestr studia Upřesňující zápis pro letní semestr (kromě vynucených změn) Výuka v letním semestru (13 týdnů, 1. týden je sudý) 1) 3) Velikonoční prázdniny Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty LS nejpozději do Předběžný zápis pro ak. rok 2018/ (bude upřesněno samostatnou vyhláškou) Mezní termín pro získání zápočtů za ak.r. 2018/19 v posl. roč. NMgr. 2) Termín odevzdání diplomové práce do Mezní termín pro získání zápočtů za 2018/19 (kromě posl. ročníků) Zkouškové období (kromě posledních ročníků) , Zkouškové období pro poslední ročníky NMgr. studia 2) Mezní termín pro vykonání zkoušek za akad. r. 2018/ (kromě studentů konajících SZZ v řádném termínu) Státní závěrečné zkoušky NMgr. oborů a obhajoby diplomových prací Promoce Mgr. oborů (bude upřesněno samostatnou vyhláškou) Letní prázdniny Zápis do akad. r. 2018/19 (bude upřesněno samostatnou vyhláškou) od Pozn.: 1) V kombinovaném studiu začíná výuka ZS již od a v LS od ) Pro studenty, kteří nekonají SZZ v červnu 2019, platí termín shodný s ostatními ročníky. 3) Úprava rozvrhu: V pondělí výuka jako v pondělí lichý týden (náhrada za ) V úterý výuka jako ve středu sudý týden (náhrada za ) Ve středu výuka jako ve středu lichý týden (náhrada za )

6 Příloha č. 3 Vyhlášky o organizaci akademického roku 2018/2019 na FEL ZČU v Plzni Kvalifikační práce BP/DP a SZZ Bakalářské a diplomové práce a státní závěrečné zkoušky BP bakalářská práce DP diplomová práce SZZ státní závěrečná zkouška zadávající katedra - připravuje téma BP/DP, je pracovištěm vedoucího BP/DP; garantující katedra katedra garantující daný studijní obor, zabezpečuje oponenta BP/DP, zajišťuje administrativu a organizaci SZZ a obhajob prací; ESZ BP_DP elektronický systém zadávání bakalářských a diplomových prací na Intranetu fakulty (garant Ing. Weissar, Ph.D. KAE) Organizace zadávání BP a DP pro ak. rok 2018/19: (tj. pro studenty končící studium v ak. roce 2018/19) činnost termín kdo rozdělení počtu zadání mezi zadávající katedry do proděkan pro VzdČ, KD navrhování témat BP/DP samotnými studenty (předání vlastního návrhu garantující katedře) do studenti zavedení úplného zadání do ESZ BP_DP (název práce, bližší specifikace tématu, doporučené předměty) do vedoucí prací kontrola úplnosti, kvality a náročnosti zadání BP/DP posouzení oborové příslušnosti i náročnosti tématu do vedoucí zadávající kat. do garanti oborů (elektronicky potvrdí ved.kat. a garant oboru) zveřejnění témat pro studenty garantující katedry začátek 1. kola přihlašování studentů garantující katedry ukončení 1. kola přihlašování studentů na témata studenti výběr z přihlášených studentů, přidělení tématu studentovi, odmítnutí ostatních zveřejnění výběru do vedoucí prací 2. kolo přihlašování studentů *) od studenti uzavření 2. kola přihlašování studentů *) do studenti rozhodnutí o přidělení zadání BP/DP po 2. kole do vedoucí prací konečná kontrola úplnosti a obsahové i formální správnosti vedoucí garant. kateder a do zadání představitel oboru předložení zadání k podpisu děkanovi do garantující katedry oborů převzetí zadání studenty (student si vyzvedne zadání proti podpisu na sekretariátu garant. katedry) (14:00) studenti Pozn. *) Vztahuje se i na studenty přijaté opakovaně ke studiu v r. 2018/19, kteří z důvodu uznání dříve absolvovaných předmětů budou konat SZZ a obhajobu BP/DP již v r. 2018/19. (Pokud mají zájem navrhnout vlastní téma BP/DP, musí tak učinit nejpozději do a individuálně si dojednat na garantující katedře jeho uznání a vypsání tak, aby se mohli přihlásit do termínu ). Student je povinen vyzvednout si zadání BP/DP podle pokynů garantující katedry na sekretariátu této katedry v období od do V případě nevyzvednutí zadání BP/DP v uvedeném termínu se student vystavuje nebezpečí, že nebude moci konat SZZ a obhajobu BP/DP v ak. roce 2018/19; v krajním případě mu může být studium ukončeno pro neplnění studijních povinností. Ihned po vyzvednutí zadání BP/DP na sekretariátu garantující katedry student kontaktuje vedoucího práce a získá od něho bližší informace pro vypracování BP/DP, na které bude průběžně pracovat.

7 Příloha č. 3 Vyhlášky o organizaci akademického roku 2018/2019 na FEL ZČU v Plzni Organizace závěru studia ak. roku 2018/19 Bc. NMgr. výuka v LS zkouškové období LS odevzdání závěrečné práce do do uzavření indexu na stud. odd. FEL do do SZZ promoce přijímací zk. do NMgr. studia FEL X přijímací zk. do Ph.D. studia FEL X Pozn.: Případný opravný termín SZZ bude vyhlášen nejpozději do Organizace zadávání BP a DP pro ak. rok 2019/20: (tj. pro studenty, kteří budou končit své studium v ak. roce 2019/20 konáním SZZ a obhajobou BP/DP) činnost termín kdo rozdělení počtu zadání mezi zadávající katedry do proděkan pro VzdČ, KD navrhování témat BP/DP samotnými studenty (předání vlastního návrhu garantující katedře) do studenti zavedení úplného zadání do ESZ BP_DP (název práce, bližší specifikace tématu, doporučené předměty) do vedoucí prací kontrola úplnosti, kvality a náročnosti zadání BP/DP do vedoucí zadávající kat. posouzení oborové příslušnosti i náročnosti tématu do garanti oborů (elektronicky potvrdí ved. kat. a garant oboru) zveřejnění témat pro studenty garantující katedry začátek 1. kola přihlašování studentů garantující katedry ukončení 1. kola přihlašování studentů na témata studenti výběr z přihlášených studentů, přidělení tématu studentovi, odmítnutí ostatních zveřejnění výběru do vedoucí prací 2. kolo přihlašování studentů *) od studenti uzavření 2. kola přihlašování studentů *) do studenti rozhodnutí o přidělení zadání BP/DP po 2. kole do vedoucí prací konečná kontrola úplnosti a obsahové i formální správnosti vedoucí garant. kateder a do zadání představitel oboru předložení zadání k podpisu děkanovi do garantující katedry oborů převzetí zadání studenty (student si vyzvedne zadání proti podpisu na sekretariátu garant. katedry) (14:00) studenti Pozn. *) Vztahuje se i na studenty přijaté opakovaně ke studiu v r. 2019/20, kteří z důvodu uznání dříve absolvovaných předmětů budou konat SZZ a obhajobu BP/DP již v r. 2019/20. (Pokud mají zájem navrhnout vlastní téma BP/DP, musí tak učinit nejpozději do a individuálně si dojednat na garantující katedře jeho uznání a vypsání tak, aby se mohli přihlásit do termínu ) Student je povinen vyzvednout si zadání BP/DP podle pokynů garantující katedry na sekretariátu této katedry v období od do V případě nevyzvednutí zadání BP/DP v uvedeném termínu se student vystavuje nebezpečí, že nebude moci konat SZZ a obhajobu BP/DP v ak. roce 2019/20; v krajním případě mu může být studium ukončeno pro neplnění studijních povinností.