Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě"

Transkript

1 KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní tempo studia předpokládá zapsání předmětů v celkovém ohodnocení 60 kreditů za akademický rok. (V průběhu studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku standardní doby studia, tj. bakalářské 180, navazující magisterské ) ZÁPIS DO STUDIA Právo na zápis do studia má uchazeč, kterému bylo sděleno rozhodnutí o přijetí ke studiu. Termín stanovuje děkan. Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně (v případech hodných zvláštního zřetele se může dostavit k zápisu jeho zástupce na základě ověřené plné moci). OPĚTOVNÝ ZÁPIS lze provést nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu ukončení přerušení studia. NÁHRADNÍ TERMÍN zápisu může být stanoven děkanem na základě písemné žádosti, která je doložena doklady prokazujícími okolnosti, které brání účasti na zápisu. AKADEMICKÝ ROK Akademický rok trvá 12 měsíců a člení se na dva semestry zimní a letní. Každý semestr se člení na období výuky, zkouškové období a období prázdnin. V období prázdnin lze konat kurzy vyplývající ze studijních programů a odborné praxe. Harmonogram aktuálního akademického roku je zveřejněn na webových stránkách. 1. Termín zápisu do studia a dalšího ročníku stanovuje fakulta. 2. Kontrola studia je k 31.8., student musí odevzdat na svém studijním oddělení zápisový list, ze kterého je zřejmé, že získal 40 kreditů (bez uznaných) a splnil všechny opakovaně zapsané předměty (termín kontroly studia absolventských ročníků se odvíjí od termínů státních závěrečných zkoušek). DOBA STUDIA Každý studijní program má stanovenou standardní a maximální dobu studia. STANDARDNÍ doba studia je stanovena v rozhodnutí o akreditaci, MAXIMÁLNÍ doba studia je o dva akademické roky delší. Pokud maximální doba studia vyprší v průběhu posledních tří měsíců akademického roku, prodlužuje se maximální doba studia do konce tohoto akademického roku. V případě přestupu se do maximální doby studia započítává doba studia v předchozích studijních programech. Do doby studia se nezapočítává období, kdy bylo studium přerušeno. V souvislosti s péčí o dítě má student právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo jeho čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší (student musí podat písemnou žádost, bližší podmínky upravuje příslušný pokyn rektora). 1

2 STUDIJNÍ PLÁN Studijní plán obsahuje seznam studijních předmětů. Rovněž stanovuje jejich časovou a obsahovou posloupnost a jejich kreditové zařazení. 1. Předměty s kredity typu A jsou předměty povinné a jejich absolvování je nutné. 2. Předměty s kredity typu B jsou povinně volitelné. Student si je vybírá z nabídky podle vlastního zájmu a profilace tak, aby splnil požadovaný rozsah kreditů za studium. 3. Předměty s kredity typu C jsou předměty volitelné. Student si je volí podle svého zájmu. VZOROVÝ studijní plán je doporučený rozpis předmětů s jejich časovou a obsahovou posloupností. OSOBNÍ studijní plán si volí student pro daný akademický rok (AR), samostatně v něm určuje svoji studijní zátěž při respektování podmínek kreditního systému. Ze seznamu předmětů pro daný AR student vybírá všechny předměty typu A a další předměty typu B (případně předmětu typu C) tak, aby za aktuální AR získal (ideálně) 60 kreditů. PRO POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU MUSÍ STUDENT ZÍSKAT MINIMÁLNĚ 40 KREDITŮ, do tohoto počtu se nezapočítávají kredity uznané za předchozí studium. V absolventském ročníku se dosažení minimálního počtu 40 kreditů nevyžaduje, POKUD student získal kredity v hodnotě alespoň šedesátinásobku standardní doby studia INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP) umožňuje výjimky z respektování podmínek kreditního systému. O jeho schválení rozhoduje děkan (na základě písemné žádosti studenta doložené relevantními doklady). Tento plán je určen zejména pro: 1. zvláště nadané studenty s vynikajícími studijními výsledky, kterým může ISP umožnit zkrátit celkovou dobu studia či umožnit souběžné studium ve více studijních programech (oborech) 2. studenty s vynikajícími studijními výsledky podílející se na vědecké činnosti univerzity, kterým ISP umožní časově optimálně rozvrhnout studijní a vědeckou práci 3. studenty s velmi dobrými studijními výsledky dosahující zároveň vynikajících výsledků v umělecké, sportovní nebo obdobné činnosti a reprezentující tímto způsobem univerzitu na celostátní a mezinárodní úrovni 4. studenty, kterým jejich zdravotní stav znemožňuje uplatnění standardního režimu studia a kdy není reálné řešit jejich situaci formou krátkodobého přerušení studia 5. studenty, kteří osobně, celodenně, samostatně a řádně pečují o dítě do 4 let věku nebo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav samostatně pečují o dítě, osobu blízkou, nebo jinou osobu, která s nimi žije ve společné domácnosti FORMY STUDIA Základními formami studia jsou přednášky, cvičení, semináře, exkurze, praxe, kurzy, laboratoře, tvůrčí dílny, plenéry, projekty a tutoriály. Účast studentů na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované vzdělávací činnosti je povinná. Rozsah povinné výuky stanoví vedoucí příslušného ústavu/katedry/institutu. Studentovi, který se z VÁŽNÝCH DŮVODŮ nemohl povinné formy vzdělávací činnosti zúčastnit, MŮŽE vyučující určit náhradní způsob splnění studijních povinností. Organizované formy vzdělávací činnosti doplňují konzultace a samostatné studium. Konzultace pomáhají studentům při samostatném studiu, jejich poskytování je podmíněno aktivní účastí studenta v ostatních formách vzdělávací činnosti. 2

3 Vyučující každého předmětu zveřejní nejpozději v prvním týdnu výuky v semestru program předmětu (v souladu s akreditovaným sylabem předmětu), tj. anotaci předmětu, způsob ukončení předmětu, kreditní ohodnocení, požadavky na studenta, podmínky pro udělení zápočtu a rámcové podmínky konání zkoušky, seznam literatury. Tyto podmínky nelze v průběhu semestru měnit, student je povinen se s nimi seznámit a řídit se jimi. KONTROLA STUDIA U JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Základními formami kontroly studia jsou zápočet, zkouška, souborná zkouška, klauzurní zkouška a státní závěrečná zkouška. Při kontrole studia je student povinen se prokázat platným průkazem studenta opatřeným aktuální fotografií. Údaje o výsledku kontroly studia vkládá příslušný vyučující do 5 dnů do studijního informačního systému (STAG). Na zápočty a zkoušky neevidované ve STAGu se pohlíží jako na nevykonané. V předmětu ukončeném zápočtem i zkouškou je získání zápočtu nezbytnou podmínkou ke konání zkoušky. V případě písemné formy kontroly studia má student právo prohlédnout si opravenou práci nejpozději do 30 dnů ode dne kontroly studia. V průběhu semestru mohou vyučující uskutečňovat průběžnou kontrolu studia. Studenti jsou povinni využívat STAG a studentské ové účty. ZÁPOČET A ZKOUŠKA Termíny zápočtů jsou zpravidla stanoveny v zápočtovém týdnu. Nejpozději dva týdny před začátkem zkušebního období stanoví zkoušející termíny pro konání zkoušek a opravných zkoušek (ve STAGu). Student, který nezískal zápočet či zkoušku ve stanoveném termínu, má právo na OPRAVNÝ TERMÍN (určen zkoušejícím). Student, který nevykoná zápočet/zkoušku z předmětu zapsaného opakovaně ani v opravném termínu, může požádat děkana o povolení MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU zápočtu/zkoušky. Pokud děkan žádosti vyhoví, určí termín konání zápočtu/zkoušky nejpozději do konce měsíce srpna příslušného AR (před zkušební komisí). V případě neudělení zápočtu/klasifikace zkoušky stupněm F může student požádat vedoucího ústavu/katedry/institutu o přezkoumání. Nebude-li shledáno pochybení v postupu vyučujícího, příslušný vedoucí žádost zamítne. V případech hodných zvláštního zřetele může příslušný vedoucí jmenovat komisi, která věc přezkoumá (komise může studenta přezkoušet). Pokud student závažným způsobem porušil řádný průběh zápočtu/zkoušky, je klasifikován nesplnil/známkou F. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se může student omluvit z neúčasti na termínu zápočtu/zkoušky i dodatečně, nejpozději však do pátého dne od termínu určeného pro konání zápočtu/zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející. (Nedostaví-li se student ke zkoušce/zápočtu bez řádné omluvy, je klasifikován známkou F /nesplnil.) OPAKOVANÉ ZAPSÁNÍ PŘEDMĚTU Nesplní-li student stanovené podmínky pro absolvování povinného předmětu (předmět typu A), vzniká mu povinnost si předmět znovu zapsat. Místo nesplněného povinně volitelného předmětu (předmět typu B) si student může zapsat jiný povinně volitelný předmět (pokud tuto možnost připouští studijní plán příslušného studijního programu/oboru). Nesplněný povinný/povinně volitelný předmět (předmět typu A/B) si může student zapsat nejvýše ještě jednou. Při opakovaném zápisu povinného/povinně volitelného předmětu musí 3

4 student tento předmět absolvovat a získat kredity nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem AR. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro ukončení studia. UZNÁVÁNÍ FOREM KONTROLY STUDIA Na základě písemné žádosti studenta (podané nejpozději do 30 dnů od začátku příslušného semestru) může děkan uznat zápočty/zkoušky, které student absolvoval v rámci předchozího studia. Uznané kredity se započítávají do celkového počtu kreditů předepsaného k absolvování studia. Uznané kredity se NEZAPOČÍTÁVAJÍ do minimálního počtu 40 kreditů potřebných pro postup do dalšího AR. O uznání může děkan rozhodnout pouze v případě, že od absolvování předmětu neuběhla doba delší než 5 let, absolvovaný předmět byl klasifikován stupněm A, B, C nebo D, případně známkou 1 nebo 2, kredity získané za absolvovaný předmět nebyly započteny do celkového počtu kreditů nutných pro úspěšné absolvování studia a žádost studenta je kladně posouzena vedoucím příslušného ústavu/katedry/institutu. Kredity získané v rámci CŽV (na stejné fakultě) lze uznat do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Státní závěrečnou zkoušku ani závěrečnou klasifikační práci uznat nelze. PŘERUŠENÍ STUDIA O přerušení studia rozhoduje na základě písemné žádosti studenta děkan. Přerušení studia je možné buď na celý akademický rok, nebo na jednotlivý celý semestr. Maximální doba přerušení studia je 24 měsíců. Písemná žádost studenta musí být doručena na příslušné studijní oddělení nejpozději 10 pracovních dní před zahájením AR, případně nejpozději 10 pracovních dní před zahájením výuky v příslušném semestru. Při podání žádosti musí student splňovat tyto podmínky: 1. pro přerušení studia od začátku AR roku musí absolvovat zapsané předměty v celkovém kreditním ohodnocení alespoň 40 kreditů v předchozím AR a získat zároveň kredity za všechny opakovaně zapsané předměty 2. pro přerušení studia od letního semestru musí absolvovat v bezprostředně předcházejícím zimním semestru předměty v celkovém ohodnocení alespoň 20 kreditů a získat zároveň kredity za všechny opakovaně zapsané předměty příslušející do zimního semestru Studium nelze přerušit v těchto případech: 1. student již splnil všechny zapsané předměty podle příslušného studijního plánu a zároveň získal celkový počet kreditů nutný pro absolvování studia v příslušném studijním programu/oboru a k absolvování studia mu chybí pouze povinnost vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její některé dílčí části; 2. student studuje v 1. ročníku Ze závažných důvodů (zdravotních nebo sociálních) může student požádat o přerušení studia i v průběhu semestru nebo v případech uvedených v předchozím odstavci (v tomto případě musí být žádost doložena relevantními doklady). Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. (Tato doba se nezapočítává do celkové doby přerušení ani do maximální doby studia.) 4

5 NEÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ STUDIA Studium se ukončuje, pokud student nesplní požadavky vyplývající z akreditovaného studijního programu, tj.: 1. nedostaví-li se student k zápisu do akademického roku 2. nezíská-li student absolvováním zapsaných předmětů minimální počet 40 kreditů (netýká se absolventských ročníků viz výše studijní plán) 3. nezíská-li student kredity za některé opakovaně zapsané předměty 4. nevykoná-li student úspěšně státní závěrečnou zkoušku ani v opravném termínu 5. nesplní-li student ve stanovené maximální době studia podmínky pro úspěšné absolvování 6. nedostaví-li se osoba k opětovnému zápisu do studia. Studium lze rovněž ukončit z vlastní vůle studenta, pokud student písemně prohlásí, že studia zanechává. O ukončení studia je třeba písemně požádat, absence ve výuce neznamená automatické ukončení studia. UKONČENÍ STUDIA STÁTNÍ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU Studium v bakalářském a magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZk). Součástí SZZk je obhajoba bakalářské či diplomové (v magisterském studijním programu) práce. Student může konat SZZk nebo její část, jestliže 1. splnil všechny studijní povinnosti předepsané v příslušném studijním programu (oboru) 2. získal požadovaný počet kreditů (šedesátinásobek počtu roků standardní doby studia) 3. vypracoval a v určeném termínu odevzdal bakalářskou/diplomovou práci 4. podal písemnou přihlášku ke SZZk SZZk se koná před zkušební komisí, Průběh SZZk a vyhlášení výsledků jsou veřejné. SZZk nebo její část lze v případě neúspěchu jednou opakovat při dodržení maximální doby studia. 5

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové Interní směrnice ředitele školy č. 4/2013

Školní řád Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové Interní směrnice ředitele školy č. 4/2013 Školní řád Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové Interní směrnice ředitele školy č. 4/2013 Posláním tohoto školního řádu je podrobně a jasně stanovit pravidla vztahů mezi studenty na straně jedné, a vzdělávacím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více