CALLING TO YOUR ATTENTION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CALLING TO YOUR ATTENTION"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Pojistné podvody neznají hranice (Eva Trojanová)...3 Pojistný podvod významný prvek provozního rizika pojišťoven (VPU)...6 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...6 Zprostředkování a poradenství na finančním trhu (ZPFT) (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...7 Finanční trh evropské rozhodovací a řídící struktury (Ing. Monika Jurášová)...9 Personální změny v pojišťovnách (eva)...10 Aktuality ze zahraničí (La)...11 Motoristické aktuality: Odtah vozidla co stanoví zákon a jaká je praxe (JUDr. Tomáš Beran)...12 Globální rizika mění pojistnou topografii (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)...13 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...14 Světový pojistný trh v roce 2005 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...15 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, spory, názory, stanoviska: Ztráta na výdělku a zvýšená námaha (JUDr. Jaroslava Šulcová)...18 Aktuality ze zahraničí (La)...18 Velké škody: Poničení Wimmerovy kašny (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Insurance frauds know no limits (Eva Trojanová) Insurance fraud A significant part of the insurance companies operational risk (VPU) From among the new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Intermediation and counselling services in the financial market (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Financial market European decision-making and managing structures (Ing. Monika Juráková) Personnel changes in insurance companies (eva) News from abroad (La) News for motorists: Tow away Rules of law versus practice (JUDr. Tomáš Beran) Global risks change the insurance topography (Ing. Vadimír Pulchart, MBA) INFO from the European Union (Ing. Josef Čížek) World insurance market in year 2005 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of earnings and an increased endeavour (JUDr. Jaroslava Šulcová) Big losses: Damage of Wimmer Fountain (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Insurance frauds know no limits is the introductory article of this Insurance Review s issue, which covers the problem from the fraud detection view. The insurance fraud is fought against throughout the whole World and the EU countries have recently come together to work on a powerful system of fraud detection in the individual nations (through exchange of experience) and cross-border. The latest meeting held in the Czech Republic brought together fifty professionals in the area of fraud detection and some other important persons, who all shared experience and concluded a number of tasks in the sphere of further mutual co-operation. Aside from some interesting points introduced by participants of the meeting, the article includes some statistics of the insurance fraud in the Czech Republic as well as definition of the insurance fraud as a crime. UPOZORNĚNÍ Dovolujeme si Vás upozornit, že k 50. výročí vydávání pojistně teoretického bulletinu POJISTNÉ ROZPRAVY jsme pro naše čtenáře připravili zvlášť obsažné číslo. Z jeho obsahu vybíráme: Z historie Pojistných rozprav, několik článků k problematice SOLVENCY II, Ke směrnici 2005/ 29/EC/ o nekalých obchodních praktikách, Optimální využití důchodového pojištění, SDĚLENÍ KOMISE RADĚ o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství, Oceňování movitých věcí pro pojištění a další. Toto rozšířené číslo Pojistných rozprav č. 19 si můžete objednat na ové adrese: 2 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

2 Pojistné podvody neznají hranice Pojistné podvody existují zřejmě stejně dlouho jako pojišťovnictví samo. Od samých počátků pojišťovnictví se vždy našli lidé, kteří se na pojištění snažili vydělat podvodným způsobem. K běžným typům pojistných podvodů patřilo a dodnes patří uvádění nesprávných údajů do pojistné smlouvy, umělé navyšování částek škod, hlášení majetkových škod nebo zranění, k nimž nikdy nedošlo, nebo neexistujících pojistných událostí. Pojistné podvody jsou problémem, který trápí pojišťovny na celém světě. Odborníci se shodují, že do kategorie pojistných podvodů patří přibližně 15 % z oznámení o pojistné události, která klienti pojišťovnám nahlásí. Za předsednický stůl usedli (zleva): Tomáš Síkora, generální tajemník ČAP, Maxi Moody, výkonná ředitelka Mezinárodní asociace agentur pro pojistný podvod (HAIFA), Pavel Východský, předseda sekce pojistného podvodu ČAP, a Jean-Louis Marsaud, ředitel pro neživotní pojištění CEA. Co je pojistný podvod? Pojistný podvod je způsob, byť trestný, jak s relativně malým rizikem snadno získat peníze. Pojistnému podvodu dosud nahrávají společenské podmínky, například: nízké hodnocení společenské nebezpečnosti, nevelké procento odhalených a ještě menší procento odsouzených pojistných podvodů, benevolentní přístup pojišťoven k právním krokům při uplatnění škody apod. Cílem pojistného podvodu, resp. podvodníka, je jednorázově nebo opakovaně cestou pojistného podvodu získávat od pojišťovny neoprávněné pojistné plnění. Proti tomu zájmem pojišťovny je: předcházet a zamezovat pojistnému podvodu, tedy v první řadě eliminovat jeho cíl, řešit pojistný podvod nebo pokus o něj především obchodně, tj. nevyplacením neoprávněného pojistného plnění, podat na pachatele trestní oznámení v případě, že se pojistný podvod podařilo zdokumentovat. Nejčastější pokusy o pojistný podvod jsou v Evropě obecně spojeny s pojištěním motorových vozidel (v USA se životním pojištěním). Podle odhadů je v této oblasti v České republice podvodná dokonce každá pátá pojistná událost! Na pojistných podvodech se přitom podílejí jak sami klienti pojišťoven, tak bohužel někdy i strany, které by pojistné události měly prověřovat likvidátoři pojišťoven a policisté. Je to ale těžké. Z průzkumů veřejného mínění v řadě států světa, nás nevyjímaje, vyplývá, že pojistný podvod, přestože jde o trestný čin, který může být v našich podmínkách potrestán odnětím svobody až na dvanáct let (!), je často považován za něco docela společensky přijatelného. Mnoho lidí si například myslí, že není nic špatného na tom, když nafouknou částku škody, protože koneckonců mnoho let předtím platili pojistné a žádnou škodu neměli Pojistn podvod je trestn m Ëinem! ß 250a trestnìho z kona Pojistn podvod (1) Kdo p i sjedn v nì pojistnè smlouvy nebo p i uplatnïnì n roku na plnïnì z takovè smlouvy uvede nepravdivè nebo hrubï zkreslenè daje nebo podstatnè daje zamlëì, bude potrest n odnïtìm svobody aû na dvï lèta nebo z kazem Ëinnosti nebo penïûit m trestem nebo propadnutìm vïci. (2) StejnÏ bude potrest n, kdo myslnï vyvol pojistnou ud lost, nebo kdo stav vyvolan pojistnou ud lostì udrûuje v myslu zv öit vzniklou ökodu. (3) OdnÏtÌm svobody na öest mïsìc aû t i lèta nebo penïûit m trestem bude pachatel potrest n, zp sobì-li Ëinem uveden m v odstavci 1 nebo 2 na cizìm majetku ökodu nikoliv malou. (4) OdnÏtÌm svobody na dvï lèta aû osm let bude pachatel potrest n, a) sp ch -li Ëin uveden v odstavci 1 nebo 2 jako Ëlen organizovanè skupiny, b) zp sobì-li takov m Ëinem na cizìm majetku znaënou ökodu nebo jin zvl öù z vaûn n sledek. (5) OdnÏtÌm svobody na pït aû dvan ct let bude pachatel potrest n, zp sobì-li Ëinem uveden m v odstavci 1 nebo 2 na cizìm majetku ökodu velkèho rozsahu. (fakt, že pojišťovna není spořitelna, těmto lidem nějak uniká...). Není snadné odhadnout rozsah tohoto problému. Odhalené podvody představují jen pověstnou špičku ledovce, ale většina jich zůstává nepostižena. To má pochopitelně negativní dopad na klienty pojišťoven, protože pojistná plnění vyplacená za podvodné pojistné události se nemohou neodrazit v cenách pojištění. Například ve Spojených státech se odhaduje, že pojistné podvody přijdou každého občana na 875 dolarů (tzn. cca na 20 tis. Kč ročně). Pojišťovny se proto snaží s pojistnými podvody bojovat, a to jak jejich včasnou prevencí, tak odhalováním podvodů, k nimž již došlo. V posledních letech, za pomoci výkonných informačních technologií se zdá, že podvodníkům, kteří se snaží obohatit na základě fingovaných údajů, začínají těžší časy. ČAP vyhlásila boj pojistným podvodům Česká asociace pojišťoven (ČAP) zařadila v loňském roce problematiku pojistného podvodu mezi svoje hlavní úkoly a s využitím zahraničních zkušeností zpracovala novou interní metodickou příručku pro prevenci, vyšetřování a indikaci pojistných podvodů. Kvalifikované odhady, které ČAP ve spolupráci se svými členy provedla, hovoří o tom, že v roce 2003 činily uchráněné hodnoty domácích pojišťoven téměř 410 mil. Kč a v roce 2004 již 427 mil. Kč. Česká asociace pojišťoven uspořádala ve dnech října 2006 v Hustopečích mezinárodní pracovní setkání k boji s pojistným podvodem za účasti zástupců asociací pojišťoven České republiky, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a dalších pozvaných hostů. Celkem se setkání zúčastnilo na 5 desítek domácích a zahraničních odborníků na pojistný podvod. Myšlenka uspořádat takové set- POJISTNÝ OBZOR 11/2006 3

3 kání odborníků v oblasti pojistného podvodu zemí středoevropského regionu v ČR vznikla na Mezinárodní konferenci o boji s pojistným podvodem v Trenčíně na Slovensku v červnu roku 2005 a byla podpořena i na společném jednání zástupců ČAP a GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) v Berlíně počátkem září téhož roku. Prezidium ČAP vyslovilo s touto myšlenkou souhlas a uložilo sekci pojistného podvodu ČAP a sekretariátu ČAP zabezpečení této akce. Na setkání přijali pozvání i významní hosté jako například Maximiliane Moody z USA (výkonná ředitelka Mezinárodní asociace agentur pro pojistný podvod IAIFA), Jean-Louis Marsaud (ředitel pro neživotní pojištění CEA), Stanislav Potoczek (ředitel trestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství ČR), Vladimír Stupka (zástupce ředitele Ředitelství služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR), ČAP zastupoval její generální tajemník Tomáš Síkora, předseda sekce pojistného podvodu Pavel Východský a další. Cílem setkání byla výměna zkušeností s organizací boje proti pojistným podvodům v zúčastněných zemích, seznámení se s novými formami a trendy vývoje pojistných podvodů, předání poznatků z praxe z boje proti pojistnému podvodu a posouzení dosavadní spolupráce a přijetí postupů k její větší účinnosti. Pojistné podvody jsou trestným činem všude na světě Přednášející vždy stručně představili své národní asociace s důrazem na její orgány, které se zabývají bojem s pojistným podvodem. Dále uvedli národní legislativní podmínky boje s pojistným podvodem (pojistný podvod jako trestný čin, možnosti výměny informací o pojistných podvodech mezi pojišťovnami aj.) a pro názornost i národní statistiky. Zajímavé byly i prezentované spolupráce asociace a pojišťoven s orgány činnými v trestním řízení, stejně jako nové metody a trendy pojistných podvodu a jejich odhalování. Panovala shoda, že vzájemná spolupráce a výměna informací Na snímku jsou zachyceni (zleva): Bettina Huppenbauer, zástupkyně vedoucího oddělení pro boj s kriminalitou a praní peněz z německé asociace pojišťoven (GDV), Štěpán Šandor z Úřadu justiční a kriminální policie, odboru ekonomické kriminality, a Stanislav Potoczek, ředitel trestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství ČR. pojišťoven s policií v boji s pojistným podvodem zefektivňuje odhalování pojistných podvodů. Pochopitelně všude spolupráce probíhá na základě oficiálních smluv mezi oběma subjekty. Shoda panovala i v tom, že v současnosti zamezit pojistným podvodům alespoň na únosnou míru, resp. minimalizovat škody, lze jen kvalifikovanou a řízenou činností při získávání a správě pojistných smluv a likvidaci pojistných událostí. Dále činností specializovaného pracoviště pro odhalování pojistného podvodu, jehož nezbytným nástrojem je využívání informačního systému. A pokud Rok by se podařilo toto nejen mezi národními pojišťovnami, ale i na mezinárodní úrovni, nebylo by pomalu co řešit, což je samozřejmě jen zbožné přání... Informační technologie účinné prostředky při odhalování pojistných podvodů Účinnost boje proti pojistným podvodům začaly v poslední době zvyšovat také moderní informační technologie. V ČR již první pojišťovny zprovoznily technologické systémy pro detekci pojistných podvodů, které jsou založeny na automatickém zpracování dat o pojistných smlouvách a PoËet vöech p Ìpad vyöet ov nì 1) pojistn ch podvod v letech 2001 ñ 2005 v»r Z tabulky 1 je patrn klesajìcì poëet stìhan ch a odsouzen ch osob v poslednìch letech. Tento pokles je vöak velice relativnì. Postupem Ëasu se zdokonalujì jak metody podvodnìk, tak i zp soby a n stroje k odhalov nì tïchto zloëin, neust le se zlepöujì informaënì technologie, kterè urychlujì p ed v nì informacì mezi vyöet ujìcìmi subjekty. Tabulka 1 Trestný čin pojistného podvodu ( 250a tr. zákona) Policie Státní zastupitelství Soudy Počet stíhaných a vyšetřovaných osob Počet trestně stíhaných osob Počet odsouzených osob Celkem Zdroje: Statistiky Policie»R, Statistiky st tnìch zastupitelstvì, Statistiky soud 1) org ny Ëinn mi v trestnìm ÌzenÌ pojistných událostech. Tyto nové systémy odhalování pojistných podvodů daly likvidátorům a vyšetřovatelům pojišťoven do rukou mocný nástroj. Ke každé hlášené pojistné události dnes počítače pravidelně zpracovávají stovky údajů, automaticky vyhledávají podezřelé kombinace a označují ty pojistné události, u nichž je velká pravděpodobnost podvodu. Zaměstnanci pojišťoven mohou k těmto případům během několika minut dohledat řadu informací a rozhodnout se, na které případy se zaměřit. Rozsah i efektivita šetření se tak výrazně zvýšila a podvodníci mohou počítat s vysokým rizikem odhalení zvláště ti, kteří zkoušejí štěstí častěji. Odborníci se shodují, že do kategorie pojistných podvodů patří, jak už bylo uvedeno, přibližně 15 procent případů, které klienti hlásí pojišťovnám. A výrazně snížit toto procento nyní začaly pomáhat právě výkonné informační technologie. Podle světových statistik spadá do kategorie pojistných podvodů okolo patnácti procent všech nahlášených případů. U dopravních nehod je to údajně až pětatřicet procent. Je to obrovské číslo. Různými opatřeními se ho daří snižovat. Například systémem, kdy se likvidátor nesetká s klientem. Podle odhadů počet pojistných podvodů pak klesá až na sedm procent! Krátce z jednotlivých vystoupení a diskuzí Nejpropracovanější systémy v boji s pojistnými podvody mají ze zúčastněných stran v Německu a v Rakousku. Největším problémem v obou zemích byla problematika s ochranou osobních dat, ale i to nakonec překonali. Jejich asociace ovšem neúnavně zdokonalují systémy a možnosti boje proti pojistným podvodům. Jak uvedla paní B. Huppenbauerová z GDV, kromě mnoha jiných aktivit dokonce vydali i program pro výuku policie a pracovníky pojišťoven v oblasti pojistných podvodů a dále film s ukázkami pokusů o podvody. K dispozici mají také CD ROM s kontakty na experty v pojišťovnách (např. pro policii apod.). Ještě uvedla, že v Německu je ročně ukradeno zhruba 25 tis. 4 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

4 vozidel (nejčastěji zn. Porsche a BMW). V Maďarsku, jak lakonicky uvedl dr. F. Kiss, z pojišťovny Magyar Biztositók Szövetsége (MABISZ), je velmi neuspokojivá situace. S jistou nadsázkou uvedl, že dopouštění se pojistných podvodů je v Maďarsku doslova národním sportem, podobně jako zatajování daní apod. Velkým problémem jsou i podvody makléřů ruku v ruce s klientem... (dvojí pojištění a nadpojištění, pyramidové uzavírání pojistných smluv atd.). V Maďarsku je právní úprava k podvodům mnohem shovívavější, než je tomu v Rakousku nebo v Německu (např. pojišťovny nemohou odstoupit od smlouvy apod.). Nekonečná je také doba v přijímání legislativních změn. V Maďarsku je běžné, že se občanskoprávní nároky začínají projednávat až po deseti letech... Závěrem svého vystoupení uvedl, že dokud budou zákony v jednotlivých zemích roztříštěny, budou mít i pojistné přeshraniční podvody zelenou... Neradostná je situace i u nás, v SR a v Polsku, jak se shodli zástupci těchto zemí. Ale proti Maďarsku je v těchto státech přece jen legislativa propracovanější a zaváděním informačních technologií mají dnes pojišťovny i účinnější nástroje v boji proti pojistným podvodům. Paní M. Moody z USA, když poslouchala stesky zástupců asociací pojišťoven, se zdánlivě naivně ptala, zda je uveden v pojistných smlouvách fakt, že pojistný podvod je trestný čin. Pokud ne, vřele doporučuje toto zavést. V Americe zřejmě víc než kde jinde na světě platí co je psáno, to je dáno. Kromě jiného doporučila více se věnovat osvětě jak policistů, tak veřejnosti. Za nejdůležitější považuje rychlou komunikaci, organizování setkání a předávání zkušeností v boji proti pojistnému podvodu na mezinárodních úrovních. Jean-Luis Marsaud, ředitel CEA pro neživotní pojištění, uvedl, že pojistný podvod je fenomén stejný jako třeba nedodržování rychlosti na silnicích sobě ho přestupující vždy odpustí a zdá se Pohled na část delegace sekce pojistného podvodu ČAP. Zleva: Jiří Růžek, Milan Šulista a Milan Lehuta. mu, že je to celkem akceptovatelné. Veřejnosti je třeba důrazně vyvrátit, že pojistný podvod přece nikoho nepoškodí ve finále pojistné podvody zaplatí všichni klienti. Bohužel zatím není ze strany úřadů a legislativy zvláštní ochota razantněji bojovat proti pojistným podvodům. Přitom problémů je víc než dost, ať už se to týká například problematiky definice krádeže auta nebo mezer v trestním zákonu. Podle jeho názoru by se měla daleko větší pozornost věnovat také sítím organizovaného zločinu. Závěry z mezinárodního pracovního setkání k boji s pojistným podvodem Zástupci asociací pojišťoven se shodli, že mezinárodní pracovní setkání splnilo své cíle a že jsou PoËet vöech p Ìpad vyöet ov nì pojistn ch podvod v roce 2005 ve specifikovan ch oborech pojiötïnì, n rokovanè ökody a uchr nïnè hodnoty Pojiöùovny v»eskè republice roënï odhalujì vìce neû t i tisìce pojistn ch podvod. VÏtöina z tohoto poëtu je jiû standardnï v oblasti pojiötïnì motorov ch vozidel. Tabulka 2 Obor pojištění Počet Výše nárokovaných škod (v tisících Kč) Výše uchráněných hodnot (v tisících Kč) Pojištění vozidel Pojištění přepravy Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění osob Celkem Zdroje:»lenskÈ pojiöùovny»ap ochotni pokračovat v každoročním pořádání mezinárodních seminářů k pojistnému podvodu. Jsou si vědomi toho, že škody způsobené pojistnými podvody rostou a je nutno jim zabraňovat a snižovat je. Je třeba systematicky zamezovat růstu páchání, profesionality a organizovanosti mezinárodního pojistného podvodu s účastí delikventů z různých členských států Evropské unie. Za účelem zvýšení účinnosti odhalování pojistného podvodu a boje s ním, a zlepšení a prohloubení vzájemné spolupráce mezi zúčastněnými asociacemi pojišťoven, jakož i rozšíření vzájemné výměny informací, navrhují následující opatření: asociace pojišťoven 1) stanoví své operační kontaktní osoby pro zprostředkování výměny informací o pojistném podvodu mezi členy asociací pojišťoven a tyto operační kontaktní osoby si pokud možno předají seznamy kontaktních osob jmenovaných jednotlivými zúčastněnými pojišťovnami; tyto seznamy budou minimálně jednou za rok aktualizovány, 2)posoudí konkrétní možnosti a způsoby předávání informací do 31. prosince 2006, 3) se budou vzájemně informovat o výsledcích posouzení sub 2) do 31. ledna 2007, 4)budou pokračovat v pravidelném každoročním setkávání odborníků na pojistný podvod za účelem výměny poznatků o nových problémech a trendech, osvědčených metodách a aktivitách na jednotlivých pojistných trzích v oblasti boje s pojistným podvodem, 5)doporučují, aby příští seminář (workshop) se konal v roce 2007 v některém ze zúčastněných států, 6)doporučují Federaci národních asociací pojišťoven evropských zemí (CEA), aby se zabývala pojistným podvodem na průřezové bázi, např. zřízením nového výboru pro pojistný podvod. Závěrem Vzkaz nepoctivým klientům Pojišťovny varují klienty, aby nepodváděli při nehodách, že to jejich odborníci zjistí. Technici v jednotlivých regionech dnes už většinou sepíší pouze protokol a pořídí fotodokumentaci. Doklady jsou pak předány likvidátorovi v centru, který ke klientovi nemá žádný osobní vztah. Pojišťovny mají specialisty na odhalování pojistných podvodů. Mnozí z nich původně pracovali u policie a zabývali se vyšetřováním dopravních nehod, takže vlastně zůstali ve svém oboru. O této problematice vědí prakticky vše. Další skupiny představují lidé, kteří u pojišťovny působili jako likvidátoři a takřka denně přicházeli do styku s pojistnými událostmi. Jsou to odborníci, kteří již na první pohled dokáží z fotodokumentace poznat, zda se nehoda stala skutečně tak, jak uvedli její účastníci. Připravila Eva Trojanová POJISTNÝ OBZOR 11/2006 5

5 Pojistný podvod významný prvek provozního rizika pojišťoven Pojistné trhy současnosti jsou dnes již významně rozvinuté a stále více konkurenční. Významnou konkurenční výhodou se stává péče o zákazníka a pojistitelé jsou někdy schopni nabídnout téměř cokoliv, aby si jej udrželi. Tato snaha a současně tlak na náklady vedou k vytváření call center, která vedle standardního servisu již poskytují možnosti hlášení a likvidace pojistných událostí, či k tvorbě internetových produktů, zjednodušování dokumentace a v řadě případů i odstranění požadavku podpisu dokumentace a pojistné smlouvy. Ve snaze získání dalšího objemu pojistného či snížení nákladů na provoz mnohdy ale pojišťovnám často uniká mimo kontrolu významná nákladová položka tou jsou částky vyplacené za pojistné podvody. Činnost v této oblasti bývá často velmi formální, podceněna. Konec konců v evropském prostoru je pojistný podvod explicitně právně definován pouze v několika členských státech, vč. České republiky. Částky, které pojišťovny takto vyplácejí, jsou velmi významné, i když obtížně kvantifikovatelné. Například CEA (Comité Européen des Assurances) odhaduje, že pojistný podvod v 25 členských zemích EU dosahuje objemu minimálně 8 miliard euro ročně. To představuje asi 2 % ročního předepsaného pojistného. Podíváme-li se ale na údaje zveřejněné některými státy, zdá se být tento odhad velmi konzervativní. Někde se setkáváme s čísly, která přesahují 10 % vyplacených škod a v některých oblastech se hovoří až o 30 % podvodného jednání. Vytvořit profil typického představitele podvodného jednání je téměř nemožné. Nicméně ze zkušeností specialistů, kteří v této oblasti řadu let působí, je možné odvodit zhruba tři základní skupiny: Běžný pachatel pojistného podvodu patří do velmi široké skupiny lidí, zahrnující pana či paní průměrných, čili občanů dodržujících zákony s čistým trestním rejstříkem. Tito lidé ale v případě pojistné události mohou podlehnout pokušení, například v dočasné finanční tísni, a pokusí se navýšit malou škodu anebo nahlásit škodu falešnou. Riziko jejich detekce je poměrně malé a oni mají pocit, že velké pojišťovně nezpůsobí nijak rozsáhlou škodu. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří již měli zkušenosti s kriminální činností, většinou v oblasti nenásilných trestních činů a jsou zkušení v páchání drobné trestné činnosti nebo si takto vylepšují své příjmy. Většinou v této činnosti pokračují až do jejich odhalení. Skupinou poslední a nejvíce nebezpečnou pro pojišťovny jsou organizované kriminální skupiny. Jsou většinou dobře organizované a připravují komplexní a velmi nákladné pojistné podvody. V předchozím odstavci byla jako jedna z příčin pojistného podvodu uvedena finanční tíseň. Lidé často žijí za hranicí svých finančních možností, zvyšuje se úvěrové zatížení, banky nabízejí snadno přístupné půjčky či kreditní karty se značnými limity. Zvyšuje se závislost lidí na různých hrách. Výše splátek se snadno dostane nad úroveň běžných příjmů a lidé se dostávají do značné tísně. Přímá závislost mezi úrovní zadlužení a pojistným podvodem není nikde dokázána, ale v praxi hledají tito lidé rychlou a jednoduchou cestu k vyřešení svých finančních obtíží. A tak se řada klientů pojišťoven snaží získat částky, o kterých se domnívají, že jim vlastně patří. Možné vysvětlení je i základní princip investice každá investovaná částka by měla přinést náležitý výnos. Řada lidí se tak domnívá, že když platí pojistné, měli by získat své investované prostředky zpět při nahlášení škody. Podle některých průzkumů dokonce při podvádění pojišťovny ani nemají pocit viny. Východiskem z této situace pro pojistitele může být pouze dokonalejší přístup k odhalování pojistného podvodu a přísnější postih delikventů, významnou roli hraje i osvěta nejširší veřejnosti. Postupně dochází k užší spolupráci pojistitelů s policí a spolupráci mezi jednotlivými pojišťovnami, makléři (viz například databáze dopravních nehod). Nedílnou součástí vnitřního kontrolního procesu pojišťovny při odhalování pojistných podvodů je zřízení interního odboru kontroly, který zahrnuje specialisty na tuto činnost. Kromě analytické činnosti a rozboru databází škod existuje řada indikátorů, které je možno aplikovat již při přijímání hlášení škody a posléze v průběhu její likvidace. Činnost interního odboru, pořízení sofistikovaného software k analýze dat a další opatření zcela nepochybně přinášejí zvýšené náklady, které mohou být problematické především pro malé pojistitele. Zcela nepochybně se taková investice ale v krátké době vrátí, stejně tak asistence kvalifikovaných externích dodavatelů. I při využití call center je možné instalací speciálního software a stanovením pracovního postupu výrazně eliminovat procento neo- právněných nároků pojištěných. Jakmile je detekována možnost podvodu, volajícímu je dána možnost dalšího podrobného šetření případu anebo stažení žádosti. Pochopitelně v pozadí nesmí zůstat ani standardní a dobře známé postupy kvalitní smlouva a smluvní podmínky, upozornění na možnost porušení zákona na formuláři hlášení škody, pečlivá práce s předloženými doklady atd. Ten, kdo p i sjedn v nì pojistnè smlouvy nebo p i uplatnïnì n roku na plnïnì z takovè smlouvy uvede nepravdivè nebo hrubï zkreslenè daje nebo podstatnè daje zamlëì, se dopouötì trestnèho Ëinu podle ß 250a z kona Ë. 140/1961 Sb., trestnìho z kona. Při pohledu na možné ztráty (nebo při opačném pohledu zvýšení zisku) je oblast pojistného podvodu velmi důležitou součástí firemního risk managementu v sekci řízení provozních/operačních rizik. Postavení této oblasti na vyšší úroveň řízení je nutné především z hlediska koordinace mezi různými, velmi často částečně konfliktními pohledy obchodní služby a interní kontroly, při nacházení přiměřené rovnováhy mezi obchodními zájmy a možným únikem finančních prostředků při výplatách škod, které mohou být pojistným podvodem. Prameny: Statistiky CEA, Tackling Insurance Fraud D. Morse, L. Skajaa (VPU) Z nových právních předpisů 1. Vyhláška č. 458/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb. (účinnost ). Mění se 4 (Limity položek skladby finančního umístění) tak, že v odst. 1 (Limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění pojišťovny nebo zajišťovny) dosavadní písmeno n) nově zní: pro cenné papíry vydané jednotkou kolektivního investování 20 % z celkových technických rezerv. 2. Pod č. 460/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 266/ 1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn. 3. Pod č. 465/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn. JUDr. Jiřina Kotrbatá 6 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

6 Ministerstvo financí (MF) zveřejnilo v červnu 2006 výše uvedený materiál určený k veřejné diskusi. Podstatou návrhu MF je sjednotit pravidla pro zprostředkování a poradenství v těchto oblastech finančního trhu: investice (investiční služby a nástroje), pojištění (životní pojištění, zajištění), penzijní připojištění, financování bydlení (zejména hypoteční úvěry, stavební spoření), spořící a úvěrové produkty (různé typy bankovních a obdobných spořících produktů, bankovní úvěry, spotřebitelské úvěry atp.). MF při tvorbě návrhu vycházelo z příslušné legislativy EU včetně jejích aktivit na poli ochrany spotřebitele, ze zkušeností z dosavadní aplikace právního režimu týkajícího se investičních a pojišťovacích zprostředkovatelů vč. odborných zkoušek i z konzultací s účastníky trhu. Materiál je členěn do těchto částí: účel a povaha materiálu, ZPFT schémata, základní pojmy, předpoklady k činnosti, povolovací režim, odbornost, povinnosti zprostředkovatelů a poradců, povinnosti poskytovatele finančních produktů, dohled a passportování, profesní organizace, další související témata k diskusi. Z uvedeného obsahu materiálu vyplývá, že MF předložilo komplexní, ucelený a v řadě oblastí i detailní názor na možné řešení dané problematiky. Toto řešení zahrnuje vymezení pojmů, např. zprostředkování a poradenství, zprostředkovatel a poradce, dále rozčlenění zprostředkovatelů a poradců na dvě úrovně, odlišení registrace (zjednodušený postup) a povolení, požadavky na odborné znalosti i na praxi, způsoby řešení stížností (na vrcholu pomyslné pyramidy stojí finanční ombudsman) a případné zapojení profesních asociací do tohoto procesu i do procesu registrace i dalších aktivit. Poměrně překvapivé je rozpracování detailních požadavků na Zprostředkování a poradenství na finančním trhu (ZPFT) (Záměr MF sjednotit pravidla pro zprostředkování finančních produktů) Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven provozní činnosti zprostředkovatele či návrhy, pokud jde o zákaznický kapitál apod. Cílem tohoto článku není blíže charakterizovat koncepci MF, ale přiblížit přístupy a myšlenky vybraných subjektů, z nichž některé mohou být inspirativní i pro případné změny právní úpravy zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Materiál MF ZPFT i stanovisko jednotlivých subjektů lze nalézt na ( 6. září Vyhodnocení veřejné diskuse k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na FT ). Čtenáře Pojistného obzoru je nutno upozornit, že v článku nejsou zmíněny všechny subjekty, které do diskuse přispěly. Byla dána přednost spíše uvedení koncepčních názorů. Některé subjekty reagovaly vysoce odborně, ale především na konkrétní dotazy MF k jednotlivým kapitolám materiálu. Přístupy a názory vybraných subjektů Česká asociace pojišťoven (ČAP) ČAP ve svém stanovisku zdůraznila, že chápe záměr MF regulovat celou oblast zprostředkování a poradenství na finančním trhu zejména z důvodu vytvoření rovných podmínek pro všechny sektory a z důvodu ochrany spotřebitele. Nicméně se domnívá, že případná regulace by byla spíše účelná v rámci jednotlivých oblastí finančního trhu (doplnění zvláštních zákonů). Koncept tvorby režimu pro finanční sektor jako celek by byl velmi náročný a možná neproveditelný. Zprostředkování pojištění je podle ČAP dostatečně regulováno zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, kterým je implementována příslušná směrnice. Proto by při realizaci záměru MF nemělo dojít k žádným dopadům na pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele, např. k přeregistraci, novým zkouškách apod. Materiál MF by měl být podle ČAP doplněn o údaje o zprostředkovatelích v jiných oblastech finančního trhu a také o předpokládanou analýzu nákladů a přínosů. Asociace upozornila, že značné náklady již vyvolala aplikace zákona č. 38/ 2004 Sb., který by se měl zjednodušit, zejména pak registrace. ČAP si je vědoma, že záměr MF předstihuje úsilí EK, neboť tzv. White Paper z listopadu 2005 Politika v oblasti finančních služeb do roku 2010 zahrnuje úkol pracovat na oblasti zprostředkování úvěrů na základě vyhodnocení zprostředkování v oblasti pojištění a cenných papírů. Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) Tato asociace považuje za účelné, aby výsledná úprava byla co nejjednodušší a zachovala si přehlednost a efektivitu. Pokud je cílem návrhu sjednotit pravidla pro poskytování zprostředkování a poradenství, tak je podle APF ČR nezbytné zohlednit i tyto vlastnosti produktů: zákonnou míru jejich regulace a výslednou odpovědnost vůči klientům. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je produkt zákonem striktně regulovaný a zprostředkovatel nemůže nabídku ovlivnit. Odpovědnost vůči klientovi má penzijní fond. Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) ČLFA deklarovala zájem na aktivním zapojení do dalšího posuzování záměru, ale jeho naplnění však považuje za předčasné, a to z těchto důvodů: ČLFA se zatím nesetkala v kontaktu se zákazníky členských společností s výraznějším voláním po úpravě zprostředkování a poradenství v obecně závazném právním předpise. ČLFA považuje za účelné koordinovat naplnění záměru s případnou úpravou této problematiky v EU (včetně úpravy podmínek pro přeshraniční zprostředkovatelství a poradenství) a odložit přípravu jakékoliv závazné úpravy v ČR na účinnost případné odpovídající směrnice EU. Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) AFIZ hodnotí materiál MF jako velmi kvalitní analýzu jednotlivých činností na finančním trhu s tím, že pro úvodní diskusi je příliš detailní. Mělo dojít nejprve k dohodě nad základními tezemi. Také proto AFIZ předložila tyto vlastní základní teze: Definovat pouze 4 základní typy činností namísto definování složitého systému poskytovatelů služeb, a to zejména po zkušenosti s aplikací zákona č. 38/ 2004 Sb. Tento zákon na rozdíl od příslušné směrnice definuje příliš mnoho kategorií poskytovatelů služeb, čímž se nakonec stává pro klienty nepřehledným. Toho se chce AFIZ vyvarovat. Nevymezovat čisté zprostředkování, neboť v praxi lze zprostředkování od poradenství velice těžko oddělit (na druhé straně poradenství od zprostředkování určitě ano). Dle názoru AFIZ je poradenství potřeba vymezit šířeji, neboť je tak i vnímáno na straně zákazníků. POJISTNÝ OBZOR 11/2006 7

7 Zajistit interaktivní fungování registru s oprávněním do něho zapisovat prostřednictvím akreditovaných zástupců. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) AKAT se ve svém vyjádření věnuje investičnímu zprostředkování a vymezuje dva problémy. Krátkodobý problém navrhuje řešit využitím nepovinné výjimky dle MiFID (Směrnice č. 2004/39/ ES, o trzích finančních nástrojů) pro investiční poradenství ve vztahu k investičním nástrojům, ke kterým poradce zároveň poskytuje službu přijímání a předávání pokynů, za podmínek stanovených v článku 3 MiFID, tzn.: 1) Rozšíření oprávnění současných registrovaných investičních zprostředkovatelů ex lege o službu poskytování investičního poradenství. 2) Nové registrace vydané po přijetí novely by již obsahovaly rozšířené oprávnění. Řešení dlouhodobého problému spočívá v eliminaci nedostatků v oblasti zprostředkování na finančním trhu (s orientací na investiční produkty), ke kterým AKAT řadí: Úroveň regulace nereflektuje úroveň rizika, složitosti a transparentnosti daných produktů pro zákazníka. Procedurální nastavení regulace způsobuje vyčerpání regulatorních kapacit na formální úkony související s registrací. Následně se reálný výkon dohledu vztahuje na relativně omezený počet subjektů, víceméně v reakci na signalizaci problémů... Současná úprava neumožňuje zprostředkovatelům využít výhody jednotného pasu pro přeshraniční poskytování investičních služeb. Z pohledu ochrany spotřebitele jsou dosud nepřiměřeně nízko stanoveny požadavky na odbornost finančních poradců a zprostředkovatelů, resp. kritérium odbornosti při vstupu do odvětví je de facto pouze formální. AKAT pak navrhuje jako řešení čtyři typy poskytovatelů služeb (zprostředkovatelů). Česká národní banka (ČNB) ČNB navrhuje doplnit základní analýzy a podklady pro zpracování a posouzení předloženého materiálu: Shrnout koncepční záměry, které má v této oblasti EU a podchytit současný stav a trendy v ostatních členských státech. Provést podrobnou analýzu současné české právní úpravy poradenství a zprostředkování při prodeji finančních produktů s následnou komparací přístupů k regulaci jednotlivých sektorů, doplněnou o identifikaci nedostatků současného systému, v celém předpokládaném rozsahu sektorů, jichž by se změny měly dotknout. Provést analýzu samoregulačních mechanismů a sdružení tak, aby bylo možno identifikovat v ČR funkční (i nefunkční) samoregulační instituce a přístupy. Vymezit prostor, který má ČR pro případné úpravy režimu poradenství a zprostředkování při prodeji finančních produktů s ohledem na současné právo ES a práva ostatních členských států pro tuto oblast. Na základě výše uvedeného shrnout věcné argumenty ke zdůvodnění záměru rozsahu regulace jednotlivých typů služeb, zejména pak k záměrům regulovat dosud neregulované oblasti, respektive ke zdůvodnění sjednocení pravidel pro všechny v materiálu zmíněné oblasti finančního trhu. Ve stanovisku ČNB se dále uvádí, že všechny oblasti zprostředkování a poradenství je možné zasadit do jednotné regulatorní platformy. Doporučuje se však specifikovat cíle materiálu a zdůrazňuje se, že finální návrh řešení by měl respektovat: Vymezení regulatorního rámce pouze v míře dané evropskou legislativou, respektive pouze v míře dané dosavadními zkušenostmi s nezbytností regulovat některé činnosti. Snahu o maximalizaci efektivnosti využívání konkurence jako lepšího substitutu regulace pro zajištění požadovaných cílů. Požadavek minimalizovat regulatorní náklady regulovaných subjektů a minimalizovat náklady dozorového orgánu. Vytvoření podmínek pro efektivní dohled. Zjednodušení struktury poskytování zprostředkování a poradenství. Co nejširší využití samoregulujících mechanismů. Poučení a závěry Ukázalo se, že veřejná diskuse je vhodný prostředek pro získání širokého spektra názorů na daný problém. Může to být účinná metoda poznání, předcházející tvorbě nové legislativy. Předpokládá to ale, že bude více oddělen popis navrhovaného systému jako celku od otázek na naprosto detailní řešení jednotlivých subsystémů. Vymezení systému jako celku by totiž umožnilo, aby všechny zainteresované subjekty na něj reagovaly. Umožnilo by to též vymezit snáze styčné body budoucí filozofie regulace zprostředkování. Stanoviska jednotlivých subjektů ukázala, že finanční trh se skládá z celé řady sektorů (oblastí) a že snaha o sjednocení pravidel vyžaduje brát zřetel na všechny sektory. Heslovitě je možno uvést, že je třeba dalších analýz, zejména tam, kde již regulace funguje, zjištění, zda a jaké problémy v jednotlivých oblastech existují či jaké by byly regulatorní náklady a náklady dohledu při jednotlivých změnách. Přístupy většiny subjektů prokázaly znalost evropské legislativy v dané oblasti a postupů EK (impact assessment) a z tohoto pohledu zazněla přímo či nepřímo zákonitá otázka, jako např. proč je nutné v ČR předbíhat evropská řešení. Je nutno ale uvést, že se neobjevil názor, že by sjednocení pravidel nebylo v budoucnosti potřebné. Spíše zazněly úvahy o předčasnosti řešení a nutnosti dalších diskusí a případné tvorbě jednoduchého modelu. Je ale poměrně problematické říci, zda lze z velké škály (někdy i protichůdných stanovisek) vyvodit jádro takového modelu. Autor v tomto směru žádá o určitou shovívavost nejen zainteresované čtenáře, kterým doporučuje prostudování podkladů zveřejněných na a vytvoření si vlastního názoru, ale především jednotlivé instituce, asociace, prodejce či fyzické osoby, které do veřejné diskuse přispěly, když se zjednodušeně pokusí načrtnout podstatu cílového řešení. V budoucnu ve vazbě na legislativu EU by měla jistá regulace zprostředkování na finančním trhu existovat. Jejím základem by mohla být pouze registrace (ale ne všech zprostředkovatelů někteří jako vedlejší činnost nabízejí např. jeden poměrně jednoduchý produkt; není třeba na státní úrovni registrovat zprostředkovatele 2. úrovně je třeba vycházet z odpovědnosti a ten poskytovatel finanční služby, který odpovídá za činnosti příslušného zprostředkovatele by ho mohl i registrovat). Samoregulace je možná a nemusí to být nutně na úrovni některé asociace nebo instituce, kterou si soukromý sektor vytvoří, ale i na úrovni poskytovatelů služeb. Pak už zbývá jen zvážit, co by mělo být obsahem žádosti o registraci. Pomineme-li nezbytné údaje o podnikateli, pak by mělo být nezbytné prokázat odbornou způsobilost (absolvováním odborného studia nebo odborné zkoušky nebo uznáním praxe) a doložit finanční záruky (zde by mohlo být základním nástrojem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti). Tento rámec by bylo nutno specifikovat a případně upravit či doplnit pro jednotlivé oblasti finančních služeb, zvláště pokud jde o ochranu spotřebitele, do níž nesporně patří informační povinnosti vůči klientům i způsob vedení obchodního jednání s klientem, pořizování záznamů, analýzy produktů, řešení stížností apod. Pokud jde o inspiraci pro pojišťovnictví, které je jako jediný sektor finančních služeb plně regulováno v souladu s vydanou evropskou legislativou se směrnicí o zprostředkování pojištění, tak asi nejdůležitější jsou názory, že je třeba mít jednoduchou registraci s nízkými náklady pro všechny zainteresované subjekty. Je možné, že tyto názory se prosadí formou určitých změn při novele zákona č. 38/2004 Sb. 8 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

8 Česká republika je od roku 2004 členskou zemí Evropské unie, a proto se na ni vztahují i veškerá pravidla platná v EU, mimo jiné i nezbytnost implementace legislativy ve stanovených časových intervalech. Cílem tohoto příspěvku je objasnit průběh legislativního procesu v oblasti finančních služeb, postup přijímání směrnic a nařízení, jakož i nelegislativních opatření typu standardů, doporučení a pravidel. Důležité je to pro všechny účastníky finančního/pojišťovacího trhu, protože do tohoto procesu mohou v určitých fázích vstupovat (zejména na úrovni 3, viz. dále) a v konečném důsledku budou těmi, kterým je veškerá legislativa určena (úroveň 4). Legislativní proces v oblasti finančních služeb probíhá obecně podle dále uvedeného schématu. Celý postup byl zjednodušen a urychlen na základě tzv. Lamfalussyho procedury, která se používá od roku 2005 na celý sektor finančních služeb (původně byla od roku 2001 aplikována pouze pro procesy v oblasti kapitálových trhů) a je čtyřstupňová. Členské státy prostřednictvím Rady ministrů schvalují zákony platné v rámci Evropské unie. Jako poradní orgány pro oblast finančních služeb (pro jednání Rady ministrů ve formaci ECOFIN) slouží zejména Hospodářský a finanční výbor (EFC) a Výbor pro finanční služby (FSC). Výbor FSC je úzce zaměřen na finanční trhy a instituce, zatímco Výbor EFC navíc diskutuje o ekonomických otázkách (např. rozpočet, makroekonomický výboj apod.). ECOFIN zřizuje pracovní skupiny, ve kterých probíhají negociace konkrétních legislativních návrhů. Evropská komise stojí v centru rozhodovacího procesu EU. Evropská komise předkládá Radě a Evropskému parlamentu návrh legislativních dokumentů ke schválení. Evropské právo je tak prosazováno a formulováno především prostřednictvím Evropské komise. To vše tvoří tzv. úroveň 1 Lamfalussyho legislativního procesu. Na úrovni 2 jsou zpracovávány prováděcí opatření k primární legislativě, úroveň 3 se především zabývá návrhy standardů, doporučení či pravidel a na čtvrté úrovni Evropská komise sleduje soulad transpozice evropských legislativních aktů do národní právní úpravy. Finanční trh evropské rozhodovací a řídící struktury (Role a postavení CEIOPS) Ing. Monika Jurášová CEIOPS je výbor sdružující orgány dohledu pro oblast pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzí a byl založen vroce 2004 se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem a je tvořen reprezentanty a nejvyššími představiteli dohledů v oblasti pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzí členských států EU. Orgány dohledu členských států EEA (oproti zemím EU ještě Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a současných kandidátských zemí (Bulharsko a Rumunsko) stejně jako Evropská komise se na práci CEI- OPS podílejí jako pozorovatelé. V níže uvedeném diagramu jsou zobrazeny základní řídicí, rozhodovací a pracovní postupy, které probíhají v oblasti pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzí v rámci EU, resp. EEA, ze kterých je patrna role CEIOPS jako místa, ve kterém se střetávají názory představitelů dohledů jednotlivých členských zemí, zástupců trhu a jsou transponovány do návrhů jednotlivých standardů, doporučení a pravidel. Celý proces je čtyřstupňový a je zobrazen z pohledu pojišťovnictví s ohledem na implementaci Lamfalussyho postupu na regulaci finančních služeb. Nejvyšším řídícím orgánem CEIOPS je členská schůze, která se koná nejméně třikrát v roce a plně odpovídá za plnění veškerých uložených úkolů (vyplývá z příslušného rozhodnutí EK). Výkonná pravomoc náleží představenstvu, které tvoří předseda (Henrik Bjerre-Nielsen), místopředseda a čtyři další členové. CEIOPS na žádost Evropské komise navrhuje prováděcí opatření k legislativním návrhům směrnic a opatření v oblasti pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzí (předkládá úroveň 2) a stanovuje pravidla, doporučení a standardy tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího přijetí regulačních opatření a dobré spolupráce mezi dozory jednotlivých členských zemí (činnost na úrovni 3). Spolupracuje také s ostatními evropskými institucemi při řešení otázek spojených s oblastí pojišťovnictví nebo zaměstnaneckých penzí. Zejména jde o Hospodářský a finanční výbor (EFC) a Výbor pro finanční služby (FSC). Pravidla, doporučení, standardy, popřípadě legislativní návrhy, jsou v rámci CEIOPS zpracovávány v dlouhodobém odborném procesu, za který odpovídají jednotlivé pracovní skupiny.v současné době jsou pracovní aktivity obsaženy v činnosti následujících skupin (jsou složeny opět z reprezentantů a zejména specialistů v dané oblasti z orgánů dohledů jednotlivých členských států): Solventnost II Pilíř 1 Solventnost II Pilíř 2 Solventnost II Pilíř 3 a Účetnictví Solventnost II Průřezová expertní skupina Výbor pro zaměstnanecké penze Výbor pro finanční stabilitu Výbor pro dohled nad skupinami pojišťoven Expertní skupina pro zprostředkovatele v oblasti pojišťovnictví. Před vypracováním závěrečného návrhu legislativního opatření probíhá celá řada jednání těchto expertních výborů, přijímají se současně i názory odborníků na veřejných slyšeních, jednotlivé skupiny vydávají konzultační materiály, ke kterým je možno se vyjádřit. Veřejné konzultace k návrhům dokumentů, které CEIOPS předkládá, jsou důležité zejména pro svoji transparentnost, která je společně se zodpovědným přístupem charakteristickým rysem činnosti CEIOPS. Současně v důsledku postupného sbližování jednotlivých segmentů finančního trhu probíhá spolupráce s ostatními výbory na úrovni 3. Jsou to CEBS (Evropský výbor pro bankovní dohled) a CESR (Evropský výbor pro dohled nad kapitálovým POJISTNÝ OBZOR 11/2006 9

9 Lamfalussyho model z pohledu CEIOPS trhem). Základní úlohou těchto výborů na třetí úrovni je dosáhnout spolupráce mezi orgány dohledu a sblížení dohledové činnosti. V oblasti pojišťovnictví se jedná o sblížení postupů zejména v otázkách dohledu nad pojišťovacími skupinami, zaměstnaneckými penzemi, dohledu nad zprostředkovateli a implementace účetních postupů a výkaznictví. Mezi hlavní činnosti CEIOPS můžeme zařadit zpracování doporučení pro Evropskou komisi, a to zejména návrhů na prováděcí opatření. Například při zpracování právní úpravy v oblasti Solventnosti II byl CEIOPS požádán i o zpracování rámce celé směrnice. Současně s tím CEIOPS zpracovává i možná prováděcí opatření a opatření v oblasti dohledu. Alfou a omegou činnosti CEI- OPS jsou proto v současné době práce na projektu Solventnosti II. Další aktivity se odvíjejí v souladu se strukturou vytvořených expertních skupin a výborů. K významným aspektům činnosti CEIOPS můžeme zařadit i rozvíjející se spolupráci s dozory třetích stran, a to zejména s dohledy ve Švýcarsku a USA. Zdroj: Annual Report 2005 and Work Programme 2006, index_en.htm; *oproti origin lu je funkce EvropskÈho parlamentu pops na podrobnïji (pozn. p ekladatele) PouûitÈ zkratky: 3L3 three ÑLevel 3ì committees (CESR, CEIOPS, CEBS) EU Evropsk unie EEA Evropsk ekonomick prostor (ËlenovÈ EU plus Norsko, Island a Lichtenötejnsko) ECOFIN Economic and Financial Council EK Evropsk komise EFC Hospod sk a finanënì v bor ñ Economic and Financial Committee FSC V bor pro finanënì sluûby ñ Financial Services Committee Personální změny v pojišťovnách Ladislav BartonÌËek opouötì pozici gener lnìho editele»eskè pojiöùovny po vìce neû desetiletèm spïönèm p sobenì. Z»eskÈ pojiöùovny se za tu dobu stala modernì a efektivnì finanënì spoleënost evropskè rovnï. L. BartonÌËek bude Ìdit novï vznikajìcì holdingovou spoleënost, kter zast eöì veökerè aktivity skupiny PPF v oblasti pojiöùovnictvì, penzijnìho p ipojiötïnì, spr vy aktiv a kolektivnìho investov nì. ÑS»eskou pojiöùovnou se v û dnèm p ÌpadÏ nelouëìm, i nad le z st v m v pozici p edsedy p edstavenstva a budu zodpovïdn za tvorbu a realizaci celkovè strategie»p,ì up esnil L. BartonÌËek. ÑM m cìlem je vyuûìt know-how a kapacity celè finanënì skupiny»eskè pojiöùovny na rychle rostoucìch v chodoevropsk ch trzìch,ì dodal. Nov m gener lnìm editelem»eskè pojiöùovny se k 1. Ìjnu 2006 stal Lard Friese (43), kter 15 let p sobil v mezin rodnìch pojiöùovacìch skupin ch NOG a AEGON. Naposledy pracoval od roku 2003 jako Senior Vice President spoleënosti ACNielsen Europe, kter je nejvïtöìm svïtov m poskytovatelem marketingov ch informacì a pr zkum trhu. V letech 2001 aû 2003 Ìdil zastoupenì pojiöùovny AEGON v Japonsku, p edtìm byl v nizozemskè centr le tèto firmy nejvyööìm p estavitelem zodpovïdn m za ûivotnì pojiötïnì a penzijnì p ipojiötïnì. Lard Friese je holandskè n rodnosti, je ûenat a m 3 syny. Do»R p ich zì ze svèho st vajìcìho p sobiötï v belgickèm Bruselu. (Podle tiskovè zpr vy»eskè pojiöùovny a. ze dne 25. z Ì 2006) Nov m p edsedou dozorëì rady»sob Po- jiöùovny byl zvolen Jan Vanhevel anhevel, kter v tèto funkci vyst Ìdal p edchozìho p edsedu Christiana Defrancqa. Ten na ËlenstvÌ v dozorëì radï»sob Pojiöùovny rezignoval jiû v polovinï letoönìho Ëervna potè, kdy byl v r mci novè struktury KBC Group povï en nov mi povinnostmi ñ ÌzenÌm jednoho z pïti z kladnìch pilì novè struktury, divize SdÌlen ch sluûeb a operacì. Naopak Vanhevel m nynì na starosti tzv. St edoevropskou divizi KBC Group, pod niû spad»esk republika, a tedy i»sob Pojiöùovna. BelgiËan Jan Vanhevel (58 let) vystudoval pr va. Svoji profesnì karièru vöak vïnoval bankovnictvì a pojiöùovnictvì, kde p sobì jiû vìce neû 30 let. P ev ûnou Ë st svèho profesnìho ûivota spojil s KBC, kde p sobil v r zn ch manaûersk ch funkcìch. V souëasnosti p sobì jako v konn editel KBC Bank a ÌdÌ St edoevropskou divizi, pod kterou spadajì vöechny bankovnì a pojiöùovacì Ëinnosti skupiny KBC ve st ednì EvropÏ. Je takè prezidentem belgickè bankovnì asociace. Jan Vanhevel je ûenat, m t i dïti. (Podle tiskovè zpr vy»sob Pojiöùovny, a. s., Ëlena holdingu»sob, ze dne 29. z Ì 2006) Od 1. listopadu 2006 byl Martin Diviö, editel a Ëlen p edstavenstva pojiöùovny Kooperativa, jmenov n do rozöì enèho vedenì spoleënosti WIENER STƒDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. Stal se tak jednìm ze Ëty nov ch manaûer ve vedenì skupiny, nicmènï tïûiötï jeho pr ce bude i nad le spoëìvat v pr - ci v p edstavenstvu Kooperativy. Do rozöì enèho obchodnìho vedenì skupiny byli d le jmenov ni: Franz Fuchs, p edseda p edstavenstva spoleënostì Compensa v Polsku, Dr. Judit Havasi, Ëlenka p edstavenstva maôarskè Union BiztosÌtÛ a Mag. Peter Hˆfinger, öèf odbytu rakouskè pojiöùovny Donau Versicherung. Dojde tak k vyööìmu prov z nì pojiöùoven skupiny Vienna Insurance Group. Ing. Martin Diviö, MBA, 32 let, je od Ëervna 2006 Ëlenem p edstavenstva pojiöùovny Kooperativa. Do firmy nastoupil v roce 1995 a vedl marketing a komunikaci tèto pojiöùovny.v roce 2005 byl jmenov n do rozöì- enèho vedenì podniku se zodpovïdnostì za oblast pojiötïnì motorov ch vozidel, vëetnï likvidace ökod, a za oblast marketingu. (Podle tiskovè zpr vy Kooperativy, pojiöùovny, a. s., ze dne 4. Ìjna 2006) 10 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

10 AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ 48 milionů amerických domácností je podpojištěných Studie společnosti LIMRA International ukázala, že 44 % všech domácností v USA buď nemá žádné životní pojištění, nebo mají uzavřeno životní pojištění, o kterém si myslí, že není dostatečné. Studie také ukázala, že tři čtvrtiny amerických domácností nemají agenta pro životní pojištění nebo osobního finančního poradce. Na podporu zvýšení informovanosti o životním pojištění vybrala nadace Life and Health Insurance Foundation for Education (LIFE) září jako měsíc povědomí o životním pojištění. Základní informace o životním pojištění bez spojení s jeho konkrétní nabídkou jsou k dispozici na internetových stránkách. Ty obsahují také kalkulátor hodnoty a potřeb, který umožňuje zákazníkům určit si nejlepší krytí všech svých individuálních potřeb. Životní pojištění v USA charakterizují také následující údaje: Víc než jedna čtvrtina mužů nemá žádné životní pojištění; ve věkové skupině 18 až 24 let to jsou téměř dvě třetiny. Životní pojištění nemá téměř jedna třetina žen. Průměrná pojistná částka životního pojištění činila USD v roce Čtvrtina hlav amerických domácností nemá žádný finanční plán, který by zajistil rodinu v případě jejich úmrtí. Tři čtvrtiny Američanů, kteří potřebují lepší pojištění, si myslí, že si nemohou dovolit platit pojistné, přestože mnozí patří do věkové kategorie do 45 let a mohli by mít rizikové životní pojištění za nižší pojistné. Klienti si myslí, že uzavření životního pojištění je důležitým a komplexním finančním rozhodnutím. 80 % se domnívá, že je obtížné se rozhodnout, jaký typ pojištění a na jakou částku uzavřít a obávají se, že udělají špatné rozhodnutí. Dvě třetiny neví, kde pojištění uzavřít nebo na koho by se mohli obrátit, aby jim pomohl. Životní pojištění je na prvním místě mezi zdroji aktiv nebo příjmů, o nichž Američané předpokládají, že je použijí na zaplacení pohledávek a udržení životní úrovně v případě, že by zemřel hlavní živitel rodiny. Pramen: INSURANCE NEWSCAST, Pojištění rizika terorismu v USA Pět let po teroristických útocích z 11. září 2001 jsou pojistitelé stále opatrní při upisování pojistek zahrnujících riziko terorismu. Zejména to platí v rizikových oblastech, jakými jsou New York a Washington. Vyplývá to z nedávného průzkumu Best s Review. Asi 22 % respondentů řeklo, že odmítli nebo omezili dostupnost pojištění terorismu v městských oblastech, případně vyloučili riziko terorismu úplně. Další zdůraznili nový zájem o koncentraci rizik, upozornili na malý zájem klientů o pojištění terorismu a na byrokracii spojenou s pojistkami zahrnujícími riziko terorismu, na které se vztahuje zákon o pojišťování rizik terorismu (Terrorism Risk Insurance Act) a jeho dodatky. Respondenty, kteří se zúčastnili průzkumu, byly pojišťovny (46 %), agenti, makléři a poradci (36 %) a rizikový manažeři a ostatní zainteresovaní (12 %). Téměř polovina respondentů prohlásila, že nejpodstatnější změnou v pojišťovnictví po 11. září 2001 je zvýšený zájem o koncentraci rizik. Dalších 45 % považuje za největší změnu potřebu národního programu zajištění proti terorismu. Jiní zdůrazňují legislativu a nový důraz na přenos rizika. Zatímco mnozí respondenti nabízejí pojištění proti terorismu, většina z těch, kteří jej nenabízejí, uváděli jako hlavní důvod, že pro něj není trh. Pramen: INSURANCE NEWSCAST, (La) SW spoleënost Slavia Data, a. s., s dlouholetou zkuöenostì a praxì s budov nìm a provozem informaënìch systèm pro pojiöùovny v m nabìzì provoznì IS VERiS. Jedn se o kvalitnì a osvïdëenè eöenì na bezpeënè a stabilnì platformï IBM iseries. IS VERiS je vyvinut s pouûitìm v vojovèho prost edì LANSA a datab ze DB2. NovÏ nabìzìme takè pron jem celèho informaënìho systèmu (outsourcing), nebo jeho dìlëìch Ë stì, p ÌpadnÏ samostatn ch nadstaveb. NenÌ tedy nutnè vlastnit n kladnè servery a softwarovè licence. Vyuûijte moûnosti k zìsk nì vïtöìho mnoûstvì klient s vyuûitìm naöeho eöenì on-line pojiötïnì pro r znè produkty (havarijnì pojiötïnì, ûivotnì pojiötïnì, pojiötïnì na cesty a pojiötïnì staveb atd.). Kontakt: Slavia Data, a. s. Tel.: POJISTNÝ OBZOR 11/

11 Odtahování vozidel neoprávněně zabírajících veřejné komunikace je situací velice častou a proto není výjimkou, že si správce komunikace někdy počíná velmi svérázně a zasahuje do výkonu práv vlastníka nad míru nezbytnou okolnostem. Současná právní úprava zná dvě základní situace, kdy může být zasaženo do práv vlastníka (provozovatele) vozidla tak, že je jeho vozidlo odtaženo zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace....je-li překážkou provozu na nebo jiné neoprávněné zabrání veřejné komunikace nebo prostranství. O odtažení takto ponechaného vozidla rozhoduje vždy policista nebo strážník, který o odtažení sepisuje záznam (protokol), v němž jsou uvedeny rozhodné skutečnosti (čas, SPZ, typ přestupku). Odstranění vozidla zařizuje vlastník komunikace, což je buď obec, kraj nebo stát (záleží na typu pozemní komunikace). Na samotné odtažení, tj. přesunutí neoprávněně stojícího vozidla na záchytné parkoviště (nebo někam jinam), si může vlastník komunikace najmout soukromý subjekt. Vrácení vozidla ovšem projednává jeho vlastník pouze s vlast- Odtah vozidla co stanoví zákon a jaká je praxe jatým soukromým subjektem, který zajistil převoz vozidla.je smutné, že právě toto se v našich městech děje. Vlastník pozemní komunikace je povinen vydat vozidlo zpět, po zaplacení nákladů na odtah resp. po složení zástavy nebo jiné jistoty. Vlastník pozemní komunikace je povinen přijmout jakékoli obdobné plnění i jiné než hotovost. To znamená, že i v případě kdy provozovatel vozidla, který si pro odtažené vozidlo přišel, nemá hotovost, ale hodlá zaplatit jinak např. směnkou, šekem, složením do zástavy hodinek v ceně nákladu odtahu, je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo vydat. Podle do pra- Motoristické aktuality práva nepožívá právní ochrany a policisté by měli v daném případě asistovat ve prospěch vlastníka vozidla. V případě že policisté odmítnout celou záležitost řešit (což se bohužel stává), nezbývá provozovateli než zajistit hotovost, zaplatit a pak se domáhat škody (resp. ušlého zisku), která byla takovým svévolným postupem způsobena. Vlastník vozidla by se sice mohl bránit žalobou na vydání věci, ale bude nepochybně rychlejší sehnat peníze jinak. Závěrem je nutno zmínit, že náklady na odtažení vozidla nemohou být vyšší než náklady skutečné. Zůstává tedy otázkou, zda náklady ve výši jednoho tisíce korun a více skutečně odráží re- JUDr. Tomáš Beran, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. 2 písm. ee) téhož zákona: Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace. Z výše uvedených citací plyne toto: Tento první případ řeší drtivou většinu situací, při nichž je rozhodnuto o odtažení vozidla.jde zpravidla o špatné parkování níkem komunikace (zpravidla příslušným orgánem obce) a nikoli, jak je častou praxí, se soukromým subjektem, který byl najat na převoz vozidla. Vlastník komunikace nemůže jednostranně přenést výkon této pravomoci na soukromý subjekt tak, aby vlastník (provozovatel) nebo držitel vozidla byl nucen jednat s tímto soukromým subjektem a jemu něco platit. Vztahy mezi vlastníkem pozemní komunikace a na převoz najatým soukromým subjektem jsou soukromoprávními vztahy mezi těmito subjekty a vlastníka vozidla se nemohou nijak dotýkat. Vlastník vozidla proto nemusí nijak vejít v kontakt s obcí na- xe pronikajícího právního názoru nelze zasahovat do práv vlastníka zadržováním vozidla v ceně několikanásobně přesahující náklady odtahu jen proto, že provozovatel vozidla nemá hotovost. Proto postup vlastníka pozemní komunikace, kdy odmítá vydat vozidlo jen proto, že provozovatel nemá hotovost, je v rozporu se zákonem se všemi z toho plynoucími následky. Postup provozovatele vozidla v situaci, kdy mu vlastník komunikace odmítá vydat vozidlo, by měl vypadat asi takto: Zavolat policii, aby umožnila provozovateli vozidla bránit jeho vlastnické právo k vozidlu, jehož výkon je svévolně odpírán. Svévolný výkon álné náklady na odtah. Řešení této otázky by ovšem nepochybně skončilo až u soudu. Výše nákladů za odtah v sobě totiž nezahrnuje sankční aspekt (pokutu za přestupek) a nesmí být z tohoto důvodu navyšována. Náklady za odtah a pokuta za přestupek spáchaný nesprávným parkováním jsou dvě různé věci a také tak musí být chápány (což se také neděje). Obdobně platí podmínky k odtažení vozidla pro případ, kdy řidič neoprávněně parkuje na místě vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1 (označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). 12 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

12 2. Druhou situací, kdy dochází k odtažení vozidla a která se liší od situace první, je případ, kdy dochází k čištění komunikací. K tomuto případu stanoví zákon 13/97 Sb. o pozemních komunikacích toto ( 19 odst. 5): Silniční správní úřad je oprávněn rozhodnout o označení místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo jejich částí, na kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu. Rozhodnutí o označení musí být provedeno nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání na příslušné pozemní komunikaci. 19 odst. 6: V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu podle předchozího odstavce je vlastník místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud vlastník silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas sám; v tomto případě hradí náklady spojené odstraněním silničního vozidla ten, na jehož žádost bylo silničním správním úřadem vydáno rozhodnutí. Z výše uvedeného plyne: Příslušná pozemní komunikace musí být označena značkami upozorňujícími na zákaz stání nejméně 7 dní dopředu. Pokud nebude tato podmínka splněna, není možno vozidla odtáhnout. Lze uvést závažné důvody, které znemožnily provozovateli vozidla, aby sám a včas vozidlo odstranil. Pokud tyto důvody uvede, hradí náklady odtahu ten, na jehož žádost bylo silničním správním úřadem vydáno rozhodnutí. Které jsou to ty závažné důvody, zákon nestanoví. Je zřejmé, že se vlastník pozemní komunikace bude maximálně bránit jakýmkoli důvodům, jen aby náklady odtahu zaplatil provozovatel vozidla. To znamená, že tyto případy mohou končit až u soudu např. v rámci žalob na vydání bezdůvodného obohacení (v případě, kdy provozovatel zaplatí a pak zjistí, že takové důvody mohl uvést) nebo žalob na vydání věci (v případě, kdy bude takové důvody uvádět, ale vlastník pozemní komunikace bude provozovateli vozidla bránit v užívání vozidla). Globální rizika mění pojistnou topografii Celosvětové klimatické změny, objevující se infekční choroby, politická nestabilita a agresivní projevy terorismu, vývoj nových ekonomických pravidel a legislativy, postupující globalizace, lidské chování a ambice, inovace a rozvoj nových technologií a systémových závislostí, stárnoucí evropská i světová populace to vše a mnoho dalších jsou prvky nového pohledu na rizika, kterým v současné době čelí pojistný i zajistný trh a všechny jejich subjekty. Po mnoho let se tyto parametry vyvíjely staticky, lineárně a pojistné produkty relativně klidně sledovaly tento vývoj svým spíše konzervativním přístupem. Pokud si budeme graficky ilustrovat jen dva paramenty z výše uvedeného výčtu přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem, vidíme jejich devastující dopad v posledních několika letech, přičemž uvedený graf zahrnuje pouze škody pojištěné. Přitom právě díky technologickému pokroku je možné předpovídat dopad hurikánů, jejich pohyb či frekvenci. Všichni zúčastnění velmi dobře věděli, že velká oblast New Orleans se nachází pod hladinou moře a je chráněna nedostatečnými hrázemi. Nicméně i přes tyto kvalitní znalosti rizika byl skutečný dopad ohromující. Podobných příkladů je možné uvést téměř nekonečný výčet, ať je to závislost na elektřině, ropě či přístupu na web. Po každé podobné události jsou všichni překvapeni, a to včetně zainteresovaných pojišťoven. To svědčí o stále nedostatečné úrovni risk managementu v celé řadě oblastí. Zdá se, že přetrvávají slabiny v hodnocení rizik, zejména pak jejich kumulovanému dopadu. Svoji negativní roli PojistnÈ ökody zp sobenè katastrofami (v mld. USD) Zdroj: Swiss Re hraje i způsob upisování rizik, vedený stále spíše snahou o získání obchodu. Konec konců, pro toto konstatování nemusíme chodit přes oceán, stačí pohled na současný vývoj našeho pojistného trhu a sazeb. Ani hrozba povodní a způsobené škody v letošním roce (pravda, nesrovnatelné s rokem 2002) nedokázaly zvrátit vývoj pojistného cyklu, který po růstové fázi zahájené koncem roku 2001 se nezvratně začíná přibližovat ke konci své sedmileté obrátky. Určitým vysvětlením může být způsob krátkodobého způsobu myšlení a odpovědnosti jak na straně pojištěných, tak na straně pojistitelů. Přitom pouze trvale udržitelný růst neohrozí budoucnost a život našich příštích generací. Právě koncept trvalého růstu není dostatečně zobrazen ve strategiích firemního řízení rizik. Snad si alespoň uvědomujeme zranitelnost naší společnosti a ekonomiky systémovou komplexitou kdy vysoká koncentrace může znamenat příkladně snadný cíl pro teroristický útok. Současný svět je charakterizován vysokou mírou propojenosti, ať se jedná o Internet, další způsoby komunikace, elektrické sítě, dopravu, obchod a jejich závislost například na přírodním prostředí (například sucho a nedostatek vody znamená menší výrobu elektřiny jak vodními, tak i jadernými elektrárnami), nižší výnosy zemědělství atd. Proto je vždy třeba posuzovat rizika ne odděleně, starým silo-přístupem, ale v globálním pohledu bez rozdílu, zda se jedná o svět, světadíl, zemi nebo jednotlivou firmu. Současné technologie nám umožňují téměř nelimitovaný přístup k informacím z mnoha zdrojů. To samozřejmě vyvolává nové obchodní příležitosti, zlepšuje efektivnost firemních procesů a zrychluje další inovace. Na druhé straně je to ovšem výzva pro rozhodování ve stále kratším čase a kvalitní posouzení rizika a příležitosti může znamenat významnou konkurenční výhodu. Proto i způsoby práce rizikových manažerů musí korespondovat s novými požadavky. Důležitým aspektem je i práce s nepředvídanými riziky (neboli Emergent Risks), která můžeme charakterizovat jako rizika, která se dosud nevyskytla nebo se nacházejí ve své ranné fázi. Očekáváme, že se něco podobného může vyskytnout, ale neznáme ještě přesnou definici a rozsah. Jejich definice mezi ostatními riziky není přesná, někdy se hranice může pohybovat. Není snadné je identifikovat a kvantifikovat jejich možný dopad. V prvních fázích je proto považujeme spíše za rizika s menší frekvencí, ale významným dopadem. Jejich příklady? Černobyl, 9/11, potopení Titaniku a další. A pojištění? Zcela nepochybně musí pracovat se klimatickými změnami a všemi dalšími prvky, jejichž výčet otevírá tuto úvahu. Znamená to, že pojistitelé postupně opouštějí tradiční přístupy k pojistnému riziku a hledají nové cesty, nové produkty a nové sazby. Navíc čelí globální konkurenci a vzdělanému klientovi, který umí využívat i alternativní nástroje transferu rizik. To vše přináší změny práce diskutované již v předchozích příspěvcích, zejména pak důraz na kvalitní a komplexní systémy řízení rizik a řešení společných zájmů oběma tradičními oponenty obchodníky / upisovateli rizika a na druhé straně likvidátory. Získat a udržet klienta je v dnešní době extrémně obtížné a tak zřejmě budeme spoléhat nejbližší rok až dva na dostatečnou kapacitu na pojistných i zajistných trzích a čelit určité stagnaci či poklesu sazeb. Ing. Vladimír Pulchart, MBA Prameny: The Global Risk Landscape - L. Cleeman, The Geneva Association Swiss Re The Institute of Risk Management POJISTNÝ OBZOR 11/

13 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění) Vzhledem k tomu, že směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí byla v minulosti několikrát podstatně změněna a bylo třeba ji opět měnit, došlo v zájmu přehlednosti k jejímu celkovému přepracování. Směrnice 2006/49/ES je tedy přepracovanou verzí a zahrnuje ustanovení, obsažená ve směrnicích: 93/6/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, 98/31/ES ze dne 22. června 1998, kterou se mění směrnice Rady 93/6/ EHS o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, 98/33/ES ze dne 22. června 1998, kterou se mění článek 12 první směrnice Rady 77/780/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu, články 2, 5, 6, 7, 8 a přílohy II a III směrnice Rady 89/647/EHS o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí a článek 2 a příloha II směrnice Rady 93/6/EHS o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/ 239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (pouze článek 26), a 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a zrušuje směrnice Rady 93/22/EHS (pouze článek 67). Tato přepracovaná směrnice stanoví požadavky na kapitálovou přiměřenost, které se použijí na investiční podniky a úvěrové instituce, pravidla pro jejich výpočet a pravidla pro obezřetnostní dohled nad nimi. Členské státy použijí požadavky této směrnice na investiční podniky a úvěrové instituce podle článku 3. Členský stát však může zavést další nebo přísnější požadavky na investiční podniky a úvěrové instituce, kterým udělil povolení. Investiční podniky a úvěrové instituce ve členských státech mají povinnost poskytovat příslušným orgánům svých domovských členských států veškeré informace nezbytné pro posouzení, zda vyhovují předpisům přijatým v souladu s touto směrnicí. Členské státy musí rovněž zajistit, aby mechanismy vnitřní kontroly a administrativní a účetní postupy těchto institucí umožňovaly ověřování, INFO z Evropské unie zda vždy vyhovují těmto předpisům (Článek 35). V ustanoveních v oddílu 3 jsou stanoveny termíny pro použití jednotlivých částí směrnice. V přílohách ke směrnici jsou uvedeny postupy pro výpočet kapitálových požadavků pro: poziční riziko, riziko vypořádání a úvěrové riziko protistrany, devizové riziko, komoditní riziko, pro velkou angažovanost, a dále ustanovení o využití interních modelů pro výpočet kapitálových požadavků. Tato směrnice vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 20. července Evropané by se podle Evropského parlamentu měli domluvit aspoň třemi jazyky Domluvit se aspoň dvěma cizími jazyky má patřit k základním znalostem Evropanů, kteří studují či pracují jinde v unii. K vytvoření společnosti založené na znalostech je podle poslanců Evropského parlamentu nezbytné, aby každý občan kromě své mateřštiny prakticky ovládal nejméně dva další jazyky, protože nestačí osvojit si pouze jeden společný dorozumívací jazyk (lingua franca). Parlament rovněž podpořil opatření na podporu mnohojazyčnosti včetně zavedení Evropského ukazatele jazykových znalostí. Schválením zprávy Výboru pro kulturu a vzdělávání dne 27. dubna 2006 poslanci Evropského parlamentu označili schopnost rozumět cizím jazykům a komunikovat v nich a zlepšení jazykových znalostí za významné faktory pro optimální využití lidských zdrojů Evropy. Tuto schopnost podnět označuje za základní schopnost, kterou musí mít všichni evropští občané, aby se podpořil plný výkon práv a svobod vycházejících z mobility v Evropské unii a došlo k vytvoření skutečného evropského trhu práce. Obtížné srovnání jazykových dovedností podle podnětu znesnadňuje volný pohyb pracovníků a studentů na území unie. Pro hlasovalo 435 poslanců, proti 22 a 23 se hlasování zdrželo. Stále větší a širší úroveň jazykových znalostí poslanci označují za měřítko kvality evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy a jedno z kritérií pro posouzení pokroku na cestě, které učiní z Evropské unie nejvíce konkurenceschopnou znalostní ekonomiku na světě jako součást soudržnější politické unie sjednocené ve své rozmanitosti. Parlament rovněž zdůrazňuje klíčovou úlo- hu evropských ukazatelů pro hodnocení pokroku směrem k dosažení společných cílů lisabonské strategie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. K zavedení ukazatele jazykových znalostí vyzvala v březnu 2002 Evropská rada s cílem napravit nedostatek kritérií pro hodnocení skutečných jazykových a komunikačních dovedností občanů unie. Ukazatel má podle Komise posoudit čtyři jazykové dovednosti: čtení, porozumění poslechu, ústní a písemný projev. Ukazatel by měl zachytit znalosti vzorku obyvatelstva na každé z šesti úrovní stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Komise chce navrhovaným ukazatelem posuzovat jazykové znalosti pěti nejčastěji vyučovaných jazyků: angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny. Parlament nicméně vyzývá Komisi a Radu EU, aby co nejdříve přijaly nutná opatření k rozšíření testů na více úředních jazyků Unie, aniž by to bylo na újmu výuce a rozvoji dalších jazyků, které zmíněný ukazatel nehodnotí. Podle nejnovějších průzkumů agentury Eurobarometer se anglicky jako cizím jazykem domluví 38 % Evropanů, německy, resp. francouzsky, po 14 %, španělsky 6 % a italsky 3 % dotázaných. Podle výsledků jiného průzkumu pouze polovina občanů unie uvádí, že jsou schopni vést konverzaci alespoň v jednom jazyce kromě mateřského. Parlament dále vyzývá Komisi, aby doporučovala vyučování jazyků od raného věku. Poslanci mají za to, že by iniciativy určené k informování o výhodách znalosti cizích jazyků, jako je akce Rady Evropy Evropský den jazyků (26. září) a unijní akce Evropská jazyková cena, měly významněji přispět k prosazování mnohojazyčnosti. Pramen: Tisková zpráva Evropského parlamentu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/ 48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) Vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu již byla několikrát podstatně změněna a jelikož měla být znovu změněna, bylo rozhodnuto v zájmu přehlednosti ji celkově přepracovat. Jelikož cílů této směrnice, totiž stanovení pravidel pro přístup k činnosti úvěrových institucí, pro její výkon a pro obezřetností dohled nad těmito institucemi, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků zamýšlené akce lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů. Z důvodů ochrany úspor i k vytvoření rovných podmínek hospodářské soutěže mezi úvěrovými institucemi by se měla koordinační opatření týkající se úvěrových institucí vztahovat na všechny tyto instituce. Mělo by se však náležitě přihlížet k objektivním rozdílům v jejich právním postavení a k jejich úkolům, jak jsou stanoveny vnitrostátními právními předpisy. Proto by měla být oblast působnosti těchto opatření co nejširší, aby se vztahovala na všechny instituce, jejichž činnost spočívá v přijímání splatných peněžních prostředků od veřejnosti ve formě vkladů i v jiných formách. Měly by se stanovit výjimky pro některé úvěrové instituce, na něž se tato směrnice nemůže vztahovat. Směrnicí byla provedena pouze nezbytná základní harmonizace, dostatečná k zajištění vzájemného uznávání povolení a systémů obezřetnostního dohledu, což umožní vydávat jednotné povolení pro celé Společenství a uplatňovat zásadu, že obezřetnostní dohled vykonává domovský členský stát. Na požadavek, aby byl předložen obchodní plán, je tudíž třeba pohlížet pouze jako na prvek umožňující příslušným orgánům rozhodovat na základě přesnějších informací, vycházejících z objektivních hledisek. Přesto by měla být možná jistá pružnost v požadavcích na právní formu úvěrových institucí v souvislosti s ochranou názvů bank. Úvěrové instituce musí podléhat rovnocenným finančním požadavkům, aby byly zajištěny rovnocenné záruky pro vkladatele a rovnocenné podmínky hospodářské soutěže pro srovnatelné skupiny úvěrových institucí. Až do další koordinace je třeba stanovit vhodné strukturální ukazatele, což umožní v rámci spolupráce mezi vnitrostátními orgány sledovat postavení srovnatelných druhů úvěrových institucí jednotnými metodami. Tento postup by měl přispět k postupnému sbližování soustav ukazatelů stanovených a uplatňovaných v členských státech. Je nicméně nutné rozlišovat ukazatele zaměřené na zajištění řádného řízení úvěrových institucí od ukazatelů stanovených pro účely hospodářské a měnové politiky. Zrušené a pozměněné směrnice touto směrnicí jsou uvedeny v příloze XIII části A a lhůty k jejímu provedení do vnitrostátního práva jsou uvedeny v příloze XIII části B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu v přepracovaném znění vstoupila v platnost dne 20. července Pramen: Tisková zpráva EK Připravil: Ing. Josef Čížek 14 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

14 Světový pojistný trh v roce 2005 Na pojistném trhu v roce 2005 se projevovala řada tendencí vyvolaných vývojem daným v předcházejících letech a současně situací přímo v roce Tyto tendence vyplývaly z trendů v obecném ekonomickém vývoji, z vývoje na finančních trzích, z vývoje v oblasti výskytu a charakteru škod. Celosvětové předepsané pojistné vzrostlo v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004 (reálný růst) o 2,5 %. Tento růst lze hodnotit jako růst mírný v návaznosti na vývoj v minulých obdobích. Rozdílně se vyvíjelo v roce 2005 životní a neživotní pojištění, rozdílný vývoj v předepsaném pojistném se vztahoval v roce 2005 k vývoji v průmyslově rozvinutých zemích a k vývoji v tzv. emerging markets (rozvíjejících se zemích). Na rozdíl od předcházejících let se na základě údajů o světovém pojistném trhu vyšší reálný přírůstek předepsaného pojistného vztahuje k pojištění životnímu ve vztahu k pojištění neživotnímu. Reálný růst předepsaného pojistného v životním pojištění činil 3,9 % a v neživotním pojištění 0,6 %. K makroekonomických faktorům ovlivňujícím tento vývoj na světovém pojistném trhu patří zejména vysoký ekonomický růst, mírná inflace, nízké úrokové sazby především v Evropě, Japonsku a v rozvíjejících se ekonomikách. Vývoj na světovém pojistném trhu byl rovněž nemalou měrou ovlivněn dopady hurikánů v USA. Předepsané pojistné v životním pojištění v řadě zemí rostlo rychleji než byl ekonomický růst v roce 2005 (s výjimkou USA, kde vysoké úrokové míry u krátkodobých investičních instrumentů znamenaly upřednostňování těchto instrumentů před životním pojištěním). Vyšší růst v životním pojištění je kromě jiného také spojen se vzrůstajícím významem životního pojištění v návaznosti na změny v důchodových systémech v řadě zemí. Zejména v rozvíjejících se zemích výrazný růst životního pojištění (7,5 % ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi, kde činil 3,4 %) se spojuje s nízkou úrovní životního pojištění a růstem jeho významu v souvislosti se změnami v důchodových systémech. Růst byl v roce 2005 spojen rovněž se zvydoc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická šováním sazeb pojistného, a také se zlepšováním výnosnosti u životního pojištění. Naopak odlišně se projevoval vývoj v oblasti neživotního pojištění, kde ve srovnání s předchozími roky (hlavně obdobím 2001 až 2004) byl vykázán pouze minimální růst 0,6 %. Tento vývoj byl významně ovlivněn snižováním sazeb pojistného, zejména v leteckém a námořním pojištění. Zlepšila se obecně efektivnost při provozování neživotního pojištění, přes výskyt rekordních pojistných plnění v souvislosti s přírodními katastrofami (především hurikány v USA). Opět odlišný vývoj v rámci neživotního pojištění v roce 2005 lze sledovat v průmyslově rozvinutých zemích a v tzv. emerging markets. Pro průmyslově vyspělé země platí stagnace ve vývoji předepsaného pojistného, v rámci rozvíjejících se zemí došlo k reálnému růstu předepsaného pojistného v hodnotě 6,0 %. Na průmyslově vyspělé země připadá 88 % celkového světového předepsaného pojistného. Reálný růst předepsaného pojistného v roce Graf Ë. 1: RoËnÌ r st p edepsanèho pojistnèho na svïtovèm pojistnèm trhu v letech 1990 aû 2005 (v %) Celkem Životní poj. Neživot. poj. Tabulka Ë 1: PojiötÏnost v jednotliv ch oblastech svïta (v roce 2005) Oblast Amerika Severní Amerika Latinská Amerika Evropa západní střední a východní Česká republika Asie Japonsko Jihovýchodní Asie Střední Asie Předepsané pojistné v mld. USD v r ,2 1221,6 58,6 1287,9 1141,1 46,8 4,9 759,8 476,5 267,0 16, Předepsané pojistné v mld. USD v r ,5 1179,2 49,3 1206,2 1163,6 42,6 4,4 738,9 494,7 229,7 14, Předepsané pojistné na jednoho obyvatele v USD (2005) 1452,8 3735,1 105,7 1513,8 2482,8 141,8 477,8 197,9 3746,7 77,9 55, Podíl předepsaného pojistného na HDP v % (2005) 7,95 8,97 2,35 7,78 8,44 2,66 3,98 6,83 10,54 4,87 1,45 Afrika 40,0 36,4 44,2 4,80 Oceánie 57,8 54,1 1789,3 6,38 Svět prům. vyspělé země emerging markets 3425,7 2998,7 427,0 3264,2 2894,2 370,0 518,5 3286,8 76,5 7,52 8,96 3, s hodnotou 1,9 % byl velmi nízký (ve srovnání s desetiletým průměrem +3,1 %). Reálný růst předepsaného pojistného byl nižší než reálný růst HDP (2,6 %). To znamená, že pojištěnost v roce 2005 se v průmyslově vyspělých zemích mírně snížila. Nevýznamnějšími pojišťovacím centry jsou západní Evropa s podílem na světovém pojistném trhu 36,23 % a Severní Amerika s podílem 35,66 %, dále Japonsko s podílem 13,91 %. Životní pojištění v průmyslově vyspělých zemích v roce 2005 ve srovnání s obdobím těsně po roce 2000 (včetně roku 2004) rostlo rychleji, reálný růst činil 3,4 %. Přitom vývoj v jednotlivých zemích byl velice rozdílný, například v Portugalsku vzrostlo předepsané pojistné o 43 %, ale ve Švýcarsku byl vykázán pokles předepsaného pojistného v rozsahu 7,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn nejen ekonomickým vývojem, ale také určitými institucionálními změnami, jako jsou například změny v taxaci, uskutečňování penzijních reforem, vstup nových poskytovatelů produktů na jednotlivé trhy, nové produkty na pojistných trzích. Neživotní pojištění v průmyslově vyspělých zemích stagnovalo, přitom v letech těsně po roce 2000 životní pojištění vykazovalo vysoké přírůstky díky změnám na trhu v souvislosti potřebou přehodnocování nejen sazeb, ale také konstrukce pojistných produktů v důsledku změn na trhu, jako je výskyt nových rizik, změna charakteru řady rizik, nutnost krytí důsledků katastrofických událostí a vlivem změn na finančních trzích. V posledním období dobrá ziskovost v neživotním pojištění podpořila zvýšení kapacity pro neživotní pojištění a vedla ke snížení sazeb u produktů neživotního pojištění a tedy snížení růstu ve srovnání s předchozím obdobím. Rovněž zde je třeba zdůraznit významnou diferencovanost v rámci jednotlivých zemí. Například v Irsku došlo k poklesu předepsaného pojistného o 3,5 %, zatímco ve Švédsku k růstu v hodnotě 5,4 %. Přesto existuje potenciál růstu neživotního pojištění v průmyslově vyspělých zemích hlavně v oblasti úrazového a zdra- POJISTNÝ OBZOR 11/

15 votního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Pro Severní Ameriku byla v roce 2005 charakteristická stagnace jak v oblasti životního, tak v oblasti neživotního pojištění. V roce 2004 došlo v rámci životního pojištění k reálnému růstu v hodnotě 2 %, v roce 2005 byl tento růst na hodnotě 0 %, což bylo ovlivněno situací zejména na finančním trhu. Tedy uplatňovaly se vysoké úrokové míry u krátkodobých investičních nástrojů a tedy došlo ke snížení prodeje produktů životního pojištění, kde došlo k přizpůsobení konstrukce těchto produktů situaci na finančních trzích a na trzích pojistných. Na druhé straně byl vyčíslen příznivý vývoj v oblasti kombinovaných produktů s garancemi a variabilních produktů. V rámci neživotního pojištění na severoamerickém kontinentu došlo k reálnému poklesu předepsaného pojistného o 0,3 % (po růstu v roce 2004 o 2,5 %), který byl hlavně zapříčiněn nižšími sazbami v přímém pojištění, vyvolanými navýšením kapacity na trhu neživotního pojištění a dále vyššími výnosy z investiční činnosti. Pro západní Evropu v roce 2005 je charakteristický významný růst životního pojištění a velmi mírný růst v pojištění neživotním. Od roku 2000 v západní Evropě byl v životním pojištění vykázán nejvyšší reálný přírůstek předepsaného pojistného, a to o 7,5 %. Vývoj životního se tak vrátil do trendů ve vývoji v devadesátých letech. Růst byl ovlivněn situací na akciovém trhu, vysokým odbytem v oblasti investičního životního pojištění (v Belgii, Německu, Francii, Portugalsku), prodejem produktů zabezpečujících krytí potřeb lidí ve stáří. Neživotní pojištění naopak ve srovnání s předcházejícími roky vzrostlo pouze o 0,6 %. Tento vývoj v neživotním pojištění byl dán vývojem na největších západoevropských trzích neživotního pojištění (Francie, Velká Británie, Německo), které vykázaly v roce 2005 v oblasti neživotního pojištění stagnaci v důsledku snižujících se sazeb některých produktů neživotního pojištění. Japonsko, jako třetí největší světový pojistný trh, v roce 2005 vykázalo pouze nepatrný růst jak v životním, tak v neživotním pojištění. V životním pojištění růst o 0,8 % znamená obrat ve vývoji životního pojištění, neboť v předcházejících letech byl vykazován pokles předepsaného pojistného v životním pojištění vyvolaný zejména změnami na finančních trzích. Na druhé straně v předcházejícím roce byl vykázán vyšší růst v neživotním pojištění ve srovnání s rokem 2005 (v roce ,2 %, v roce ,2 %). Tento vývoj byl ovlivněn zejména poklesem předepsaného pojistného v oblasti pojištění motorových vozidel. Ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi byl v roce 2005 vykázán výrazně vyšší růst předepsaného pojistného v tzv. emerging markets, a to v rámci životního pojištění +7 % a v rámci neživotního pojištění +6 %. Pro oblast jihovýchodní Asie byl v roce 2005 charakteristický vysoký růst předepsaného pojistného v životním pojištění (+10, 5 %) i v neživotním pojištění (+7 %). Růst v životním pojištění byl dán vývojem v některých zemích, například Hong Kongu (+19,8 %), Jižní Koreji (+9,2 %), Číně (+11,8 %), přičemž v některých zemích došlo ke zmírnění růstu oproti předchozímu období (například Malajsie, Thajsko). Rovněž k růstu neživotního pojištění došlo díky vývoji v Číně (+12,7 %) a některých dalších zemích například v Indii a v Jižní Koreji. Naopak v oblasti Latinské Ameriky došlo v roce 2005 ke snížení ukazatelů charakterizujících pojistný trh; to platí převážně pro vývoj v životním pojištění. Vysoký dlouhodobý růst v životním pojištění byl v roce 2005 nahrazen poklesem předepsaného pojistného o 2,1 %, vyvolaným vývojem v důchodových pojistkách. Největší pojistné trhy dané oblasti vykázaly pokles: Mexiko ( 6,4 %), Chile ( 5 %), Argentina ( 6,9 %), Brazilie (0 %). Neživotní pojištění rostlo v latinskoamerické oblasti v rozsahu odpovídající dlouhodobému průměru (+4,6 %), ovšem růst se snížil ve srovnání s rokem V některých zemích se totiž předepsané pojistné v rámci neživotního pojištění snížilo, například v Mexiku. Oblast střední a východní Evropy vykázala rovněž specifický vývoj ve vývoji předepsaného pojistného, který byl velkou měrou ovlivněn vývojem pojistného trhu v Rusku. Pro životní pojištění byl tedy vykázán pokles předepsaného pojistného o 15 %, naopak při vyloučení ruského pojistného trhu z údajů došlo k růstu v rámci životního pojištění o 14 % (ruský trh životního pojištění poklesl o 75 %). To vyplývá ze skutečnosti, že v řadě zemí daného teritoria došlo k poměrně vysokému růstu předepsaného pojistného v životním pojištění (Polsko +20 %, Maďarsko +20 %, Slovensko +11 %), který byl v některých zemích spojem s postupem důchodových reforem. V neživotním pojištění byl vykázán nižší růst předepsaného pojistného než tomu bylo v předcházejících letech, a to růst v rozsahu 2,4 %. Zde byl vý- voj významně ovlivněn poklesem na Ukrajině ( 44 %). Pro africký pojistný trh byl rok 2005 typický vysokým růstem, jak v oblasti životního pojištění (+6 %), tak v oblasti neživotního pojištění (+11 %). Růst byl ovlivněn růstem v Jižní Africe (životní pojištění +5,5 %, neživotní pojištění +12 %), jejíž pojistný trh zahrnuje více než 95 % afrického pojistného trhu. Použitá literatura: Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, Praha 2005 Daňhel, J. a kol.: Pojistná teorie, Professional Publishing, Praha 2006 World insurance in 2005: moderate premium growth, attractive profitability, Sigma 2006, No. 5, Swiss Re Tabulka Ë. 2: R st ûivotnìho a neûivotnìho pojiötïnì ve vybran ch zemìch v letech 2005/2004 (na z kladï p edepsanèho pojistnèho v n rodnìch mïn ch) Země Růst životního pojištění v % Růst neživotního pojištění v % nominální očištěný o inflaci nominální očištěný o inflaci USA 2,4 0,4 3,1 0,3 Kanada 10,6 8,1 0,7 1,5 Mexiko 2,6 6,4 2,8 1,1 Brazílie 7,1 0,3 13,3 6,0 Velká Británie 4,0 1,9 2,3 0,2 Německo 6,6 4,5 0,9 1,0 Francie 15,5 13,5 2,7 0,9 Rakousko 15,3 12,6 3,7 1,3 Itálie 11,8 9,8 2,5 0,7 Španělsko 8,2 13,5 7,3 3,8 Nizozemí 2,8 1,1 1,1 0,6 Švýcarsko 6,3 7,4 2,7 1,5 Belgie 25,5 11,1 3,7 0,9 Švédsko 21,1 20,5 5,9 5,4 Rusko 75,2 78,0 26,0 12,0 Polsko 22,8 20,3 6,0 3,8 Česká republika 1,6 0,4 5,2 3,2 Maďarsko 24,6 8,6 7,8 4,1 Turecko 1,8 5,9 19,8 10,7 Slovinsko 8,1 5,5 5,7 3,1 Ukrajina 71,9 51,4 36,0 43,6 Slovensko 13,5 10,5 8,0 5,2 Japonsko 0,5 0,8 0,1 0,2 Jižní Korea 12,2 9,2 9,6 6,5 Čína 13,8 11,8 9,6 6,7 Jižní Afrika 9,0 5,5 15,6 11,8 Austrálie 3,6 0,9 1,7 1,0 16 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

16 Telegraficky ï Telegraficky pojištění Pojišťovna 12,5 UNIQA %. Jsem sazby potěšen, povinného že naše ručení strategie na příští v rok oblasti nijak správy zvlášť osobních nemění. Klienti, financí kteří se vyplácí. jezdili poslední Komplexní rok portfolio bez nehody, produktů, zaplatí multidistribuční díky vyššímu kanály v bonusu kombinaci dokonce s profesionálním o pět procent poradenstvím, méně. Pro řidiče které starší nabízíme, 54 let za pojistku řadí tato ING pojišťovna mezi přední pojistku hráče zlevnila v oblasti o pět správy procent, aktiv protože klientů. Současný ti prý vykazují počet klientů přerostl hranici , prohlásil na tiskové konferenci Dick méně škod než mladší majitelé vozidel. Generální ředitel pojišťovny Marek Venuta Okhuijsen, generální ředitel a předseda výkonné rady ING Retail ČR/SR (Z tiskové novinářům konference sdělil, ING že Nationale- UNIQA pojistila Nederlanden na povinné pojišťovny, ručení a. už s., téměř sto tisíc vozidel a že reagovat na výši pojistného ze dne budou 2. března v budoucnu 2006) podle vývoje škod. Do konce tohoto roku nabízí UNIQA novým individuálním UNIQA klientům pojišťovna se soukromým nabízí motoristům vozidlem pětiprocentní na začátku motoristické slevu. Slevou se- na pojistném zóny výhodné se rozhodla sazby havarijního podpořit také pojištění invalidní KASKO. občany V období a lékaře. od 1. března 2006 UNIQA do 31. zohledňuje nabízí v sazbách motoristům bydliště havarijní majitele pojištění vozidla, na a soukromá republiku proto vozidla rozdělila s 25procentní na Prahu, slevou velká oproti města běžným nad 90 sazbám. 000 obyvatel Zároveň a zbytek. každý Pražané 25. zákazník, platí který nejvíce, uzavře lidé smlouvu, z vesnic naopak obdrží hodnotný nejméně. dárek Dražší pojistky mobilní telefon značky Samsung. UNIQA se na trhu etablovala jako jeden mají z nejvýznamnějších noví klienti mladší pojistitelů 29 let. vozidel. To se ale Velmi netýká k tomu ženatých přispěla mužů její a dobrá vdaných pověst, žen, kterou protože si získala u nich při se rychlé, prý dá nebyrokratické očekávat zodpovědnější likvidaci škod, chování... uvedl generální na ředitel společnosti Ing. Marek Venuta. Více (Z tiskové (Z tiskové konference zprávy UNIQA pojišťovny, a. a. s., s., konané ze dne dne března října 2006) Allianz připravila speciální produkt jednorázového investičního životního pojištění, který od 1. října nabízí v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Polsku, Rumunsku a Slovensku. Allianz Euroindex je jednorázové investiční životní pojištění, které garantuje vložení peněz do investičních instrumentů s návratností minimálně 120 procent z vloženého pojistného za deset let trvání pojištění, a zároveň umožňuje participovat na růstu evropského akciového indexu Dow Jones Euro Stoxx 50. Výnos tohoto pojištění, jakož i pojistné, jsou denominovány v eurech. Jedná se o první produkt, který si mohou klienti Allianz sjednat za podobných podmínek v několika zemích najednou. Prostřednictvím tohoto pojištění klienti investují do cenného papíru na dobu 10 let. Jedná se o cenný papír s ratingovým hodnocením A, který spravuje Dresdner Bank (100% dceřinou společností Allianz Group, 3. největší banka v Německu). Více na http: //www.allianz.cz. (Z tiskové zprávy Allianz pojišťovny, a. s., ze dne 4. října 2006) V souladu s rostoucím významem internetu a jeho neustále se rozšiřujícími možnostmi připravila pojišťovna Kooperativa novou www pre- Rok ČSOB 2005 Pojišťovna se stal nejúspěšnějším zvýší základní obdobím sazby povinného v dosavadní ručení historii pro působení v společnosti průměru o Aviva tři procenta. životní Pro pojišťovny 80 procent v České klientů, republice. kteří získají Hrubé pěti- pře- příští rok procentní bonus za jízdu bez nehody, ale pojistka proti letošku o dvě procenta zlevní. Na tiskové konferenci to řekl generální ředitel pojišťovny Jeroen van Leeuwen. ČSOB Pojišťovna pojistila na povinné ručení téměř vozidel. ČSOB Pojišťovna rozšíří okruh klientů, které považuje za méně rizikové, a poskytne jim slevy na pojistném. K dosavadním 37 zvýhodněným okresům, pro něž platí sleva deset procent, přibudou okresy Hradec Králové, Jihlava a Sokolov. Pražané opět zaplatí 20% přirážku k základní sazbě. Sleva pro majitele vozidel starších deseti let bude nadále 20 %. Maximální 35% bonus za jízdu bez nehody se bude týkat 24 procent klientů. Pojišťovna nabídne klientům od ledna nový tarif Premiant. Tato pojistka je dražší, ale limit plnění pro škody na zdraví i pro škody na majetku činí sto milionů Kč. Jeho součástí je havarijní pojištění pro škody na vlastním vozidle viníka do 5000 Kč ročně. Více na (Z tiskové konference ČSOB Pojišťovny, a. s.,člena holdingu ČSOB, konané dne 2. října 2006) zentaci, depsané pojistné s níž uspěla v tomto v prestižní roce dosáhlo soutěži 745,3 pátého mil. korun, ročníku což WebTop100. představuje oblasti ve srovnání pojišťovnictví s rokem byly 2004 vyhlášeny nárůst o 35 webové %. stránky Kooperativy jako V nejlepší Britská životní a v absolutním pojišťovna pořadí Aviva, se Kooperativa která se v ČR umístila specializuje na 6. místě. na celosvětově Soutěž WebTop100 velmi žádané je produkty nejprestižnější investičního hodnocení životního webových pojištění, stránek dokázala v ČR. v loňském roce mnohonásobně převýšit růst celého tuzemského trhu Pod životního záštitou pojištění. organizátorů Pavel Matoušek, Dobrý web, generální TUESDAY ředitel Business a předseda Network představenstva ekonomického Aviva měsíčníku životní pojišťovny BIZ tradičně dodává: hodnotí Aviva kvalitu životní internetových pojišťovna a prezentací patří mezi firem nejrychleji z pohledu rostoucí designu pojišťovny a grafiky, na technického českém trhu. řešení, Loňský použitelnosti, jenž byl pro marketingové Aviva dosud hodnoty nejlepší a za obsahu devět let prezentace, působení jehož v Česku, letošním je pro rok, mottem nás velkou byla výzvou. smysluplnost, Do budoucna pořádá totiž odborné stále vidíme konference velký potenciál a zjišťuje trendy, životního kterými pojištění se ubírá právě on-line v ČR. marketing. Více na trhu (Z tiskové informace Kooperativy, (Z tiskové pojišťovny, zprávy Aviva a. životní s., ze dne pojišťovny, 6. října 2006) a. s., Pozn. red.: Na 7. místě se umístila Česká pojišťovna ze dne a. s. 3. března 2006) Na tiskové konferenci České asociace pojišťoven, konané 9. března 2006, Pojišťovna bylo prezentováno Kooperativa několik připravila aktuálních na českém témat: trhu 1. unikátní Předběžné program výsledky členů produktů ČAP za se rok zvýhodněnými 2005, 2. Současné sazbami trendy a podmínkami v oblasti životního tak, aby pojistných co pojištění nejvíce vývoj vyhovovaly v ČR a reálným srovnání potřebám se zahraničím, lidí se 3. zdravotním Soukromé pojištění postižením. a financování Základní zdravotní filozofií pojišťovny péče v ČR a je K vyjít možnostem vstříc hendikepovaným uplatnění soukromého zdravotního V pojištění motorových v systému financování vozidel se jedná zdravotní o slevu péče 10 v % ČR. na spoluobčanům. povinné Na dotazy ručení, novinářů a to navíc odpovídali vedle přední bonusu, odborníci který klientovi ČAP. náleží a k tomu zdarma rozšířené asistenční služby na území Připravuje ČR i v zahraničí. Eva Trojanová V pojištění domácnosti získají držitelé průkazu ZTP a ZTP-P slevu 10 % z ročního pojistného, navíc invalidní vozík nebo jiné rehabilitační nebo zdravotní pomůcky budou pojištěny nejen v bytě, společných nebytových prostorách budovy, ale i mimo tyto prostory na území celé ČR, a to proti škodám vzniklým prostou krádeží nebo nezjištěným vandalem. Další výhody se vztahují k pojištění vodicího nebo asistenčního psa, dopravních mechanismů připojených k budově, které slouží pro usnadnění přístupu pojištěného do bytu (pohyblivá plošina, individuální výtah apod.) U pojištění nemovitosti získá držitel průkazu ZTP a ZTP-P slevu 10 % z ročního pojistného a v produktu pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli získá cenové zvýhodnění ve výši 15 % z ročního pojistného. Více na (Z tiskové informace Kooperativy, pojišťovny, a. s., ze dne 11. října 2006) Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) zaznamenala významný úspěch v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinného ručení. Počet uzavřených pojistných smluv přesáhl v těchto týdnech hranici ks. Příliv nových klientů, kteří uzavřeli povinné ručení u ČPP, byl výsledkem změn, k nimž ČPP přistoupila v zájmu dalšího zkvalitňování péče a služeb svým klientům. ČPP přinesla také úpravy sazeb pojistného dle tzv. segmentace, kterými se cenové programy přizpůsobují individuálním podmínkám klientů a výše pojistné částky je stanovována nejen podle objemu válců vozidla, ale také v závislosti na věku řidiče, místa jeho bydliště a stáří vozidla. Více na (Z tiskové zprávy České podnikatelské pojišťovny, a. s., ze dne 12. října 2006) Česká pojišťovna prodala svůj 10% podíl ve stavební spořitelně Modrá pyramida. Stalo se tak poté, co souhlas s touto transakcí vyslovila Česká národní banka a Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Cena, za kterou ČP svůj podíl prodala, dosáhla 24 milionů eur, tedy přibližně 670 milionů korun. Více na (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 13. října 2006) Připravila Eva Trojanová Telegraficky ï Telegraficky POJISTNÝ OBZOR 11/

17 JUDr. Jaroslava Šulcová, Expertní a poradenská kancelář, s. r. o. Ztráta na výdělku a zvýšená námaha Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je nárokem, který se v likvidaci pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu vyskytuje relativně často. Jeho právní úprava, obsažená především v 446 občanského zákoníku a v 194 zákoníku práce, je jednoznačná a v praxi zpravidla nečiní problémy výši nároku zjistit. Totéž platí i o ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ( 447 občanského zákoníku, resp. 195 zákoníku práce), která co do četnosti již představuje výrazně nižší počet případů, ani zde však zpravidla nečiní problém stanovení výše této majetkové újmy. Čas od času se však v likvidační praxi vyskytne případ, který vybočuje ze standardu a právě taková výjimečnost způsobuje někdy pochybnosti v tom, jaký postup při vyřizování nároku zvolit. V nedávné době jsme jako samostatný likvidátor pojistných událostí byli pověřeni likvidací nároku, uplatněného právním zástupcem soukromé lékařky, které byl z důvodu následků zranění přiznán plný invalidní důchod. Přes svůj zdravotní hendikep po skončení pracovní neschopnosti dál pokračovala v soukromé praxi a dosahovala výdělku. Její právní zástupkyně předložila vedle jiných dokladů též znalecký posudek, konstatující vynakládání zvýšeného úsilí na dosažení výdělku, a to ve výši 70 %. Opíraje se o tento posudek, požadovala právní zástupkyně náhradu 70 % výdělku, skutečně dosahovaného poškozenou od jejího návratu do praxe po přiznání invalidního důchodu. Tzv. zvýšená námaha je institut, který se objevuje velice sporadicky, neboť jen výjimečně plný invalidní důchodce dál pracuje. Vyloučeno to však není a plný invalidní důchodce není omezen limitem dosahovaného výdělku. Samotné splnění podmínky pro přiznání plné invalidity, tj. pokles soustavné pracovní schopnosti minimálně o 66 %, neznamená, že poškozený objektivně nemůže vykonávat žádnou práci a naopak to, že práci vykonává, neznamená, že nesplňuje podmínky plné invalidity. Může tak nastat situace, kdy výdělek poškozeného po přiznání invalidního důchodu dosahuje stejné či dokonce vyšší úrovně, než byl jeho výdělek před poškozením. Pokud jde o tzv. zvýšenou námahu, vyslovil se k této problematice již poměrně dávno Nejvyšší soud ČSR v rozsudku č. Rc 8/83 takto: Podle ustanovení 195 odst. 1, věta první, zák. práce se náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání plné (částečné) invalidity poskytne pracovníku v takové výši, aby se spolu s jeho výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního nebo částečného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu rovnala jeho průměrnému výdělku před vznikem škody. Jestliže rozdíl vznikl, popřípadě se zvýšil, zaviněním poškozeného pracovníka, a nejde tedy o rozdíl, který by byl v příčinné souvislosti s poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, vychází se podle výše citovaných ustanovení právních předpisů nikoliv z výdělku, kterého poškozený skutečně dosahoval, nýbrž z výdělku, jehož by dosáhnout mohl, kdyby vynakládal takové pracovní úsilí jako před vznikem škody. Podobně je třeba postupovat v případě, že poškozený jen se zvýšenou námahou nutnou k překonávání zvláštních obtíží spojených s poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dosahuje takových výdělků, jichž by nemohl dosáhnout při běžném pracovním úsilí, případně když by při běžném pracovním úsilí nebyl schopen docílit vůbec žádného výdělku. K takto dosahovanému výdělku nelze přihlížet při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku ve smyslu ustanovení 195 odst. 1 a 2 zák. práce ani v souvislosti s ustanovením 202 odst. 1 zák. práce. Z citovaného judikátu je zřejmé, že při výpočtu ztráty na výdělku v případě, kdy poškozený dosahuje nějakého výdělku, se nepřihlíží k té části tohoto výdělku, která je prokazatelně dosahovaná zvýšeným úsilím oproti běžnému pracovnímu úsilí. Podle mého názoru proto nelze při výpočtu ztráty na výdělku v těchto případech postupovat tak, jak požadoval právní zástupce, tedy hradit 70 % skutečně dosahovaného výdělku, ale výpočet by měl být v souladu s 447 občanského zákoníku proveden tak, že od výdělku před poškozením se odečte invalidní důchod a 30 % výdělku, dosaženého po poškození. Ke zbývající části dosahovaného výdělku (70 %) se nepřihlíží. AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ Vienna International Group rozšiřuje své aktivity ve východní Evropě Společnost Vienna International Group (Wiener Städtische) oznámila nové akvizice v zemích východní Evropy. V Polsku byla v březnu schválena smlouva uzavřená koncem roku 2005, podle které získá VIG 63% podíl v pojišťovně Cigna. Tato pojišťovna sídlící ve Varšavě byla založena v roce Akvizice posílí postavení VIG na polském trhu, kde jí již patří pojišťovny Compensa, Benefia a Royal Polska. Podíl VIG 5 % představuje páté místo na trhu neživotních pojištění v Polsku. Na Ukrajině, kde již vlastní pojišťovny Kniazha (specializovanou na pojištění odpovědnosti z provozu vozidel) a Jupiter (životní pojištění), získala VIG většinový podíl 51 % v pojišťovně Globus. Ta má sídlo v západoukrajinském Užhorodu a byla založena v roce V roce 2004 předepsala pojistné v celkové výši přes 2 mil. EUR. Také u této pojišťovny je hlavním odvětvím pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Na Ukrajině má síť 40 poboček a od letošního roku prodává pojištění také prostřednictvím agentů. Vzhledem k dosud nízké propojištěnosti představuje Ukrajina perspektivní pojistný trh. V Rumunsku v dubnu získala VIG podíl 21,16 % v pojišťovně Omniasig Non-Life a zvýšila tak svůj podíl na 93,61 %. Na rumunském trhu je VIG zastoupena čtyřmi pojišťovnami (Omniasig Non- Life, Omniasig Life, Unita a Agras), které mají dohromady asi dvacetiprocentní podíl na trhu. Po oficiálním schválení získala v dubnu VIG čtyřicetiprocentní podíl v holandské finanční skupině Kardan Financial Services. Tato holdingová společnost je většinovým vlastníkem TBIH Financial Services Group NV, které patří finanční společnosti v zemích střední a východní Evropy. VIG získala kontrolu nad pojišťovnami, které patří TBIH. K další expanzi bude moci využít pojišťovny Bulstrad (Bulharsko), Helios (Chorvatsko), a prostřednictvím místních pojišťoven bude také podnikat v Rusku a v Gruzii. Prostřednictvím dalších dceřiných společnosti TBIH získá VIG přístup k dalším zákazníkům penzijních fondů, společností spravujících majetek a leasingových společností. Pramen: Wiener Städtische / Vienna International Group Interim Report, 1st Quarter 2006 (La) 18 POJISTNÝ OBZOR 11/2006

18 V e l k é š k o d y Nemovité kulturní památky jsou soustavně ničeny nájezdy vandalů. I když se v některých případech zdánlivě jedná o maličkosti, v celkovém souhrnu dosahují roční škody desítek milionů korun. Zdaleka se nejedná jenom o peníze. Mnohdy je poškození kulturní památky nevratné a šikovné ruce a um restaurátorů stačí jen na pořízení věrné kopie. Smutným dokladem vandalismu je kupříkladu unikátní sochařská galerie Karlova mostu. Díla vznikající od dob baroka až téměř do poloviny 20. století, poslední sousoší od českého sochaře Karla Dvořáka představující slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje bylo osazeno až v roce 1938, by mohly o lidské nekulturnosti mnohé vyprávět. Soustavně jsou poškozovány nejen samotné sochy světců, ale především jejich atributy, a to především odlamováním. Proto jsou originály postupně nahrazovány kopiemi, ale vandalové pokračují ve svém ničivém díle dál. Uveďme nyní jedno konkrétní poničení významné kulturní nemovité památky, tentokráte na půdě Starého Města pražského, empírové Wimmerovy kašny, jíž někteří Staropražané pro její osud říkali též Stěhovavá. Její kopie tvoří dominantu jednoho z historických pražských náměstí, Uhelného trhu. O zřízení původní kašny se zasloužil pražský rodák Jakub Wimmer ( ). Pražskou historií takřka opomíjený, přesto všechno, co ve svém životě vykonal. Měl strmou vojenskou kariéru, dosáhl to až na plukovníka. V roce 1791 byl dekorován řádem sv. Štěpána a o deset let později, 16. dubna 1801, povýšen samotným císařem Františkem I. do šlechtického stavu s titulem baron. Byl pohádkově bohatý, zbohatl na vojenských dodávkách pro rakouskou armádu a při stavbě vojenské pevnosti Terezín. Měl neobyčejné organizační schopnosti, byl dobrým hospodářem a všechno mu doslova vzkvétalo pod rukama. Vlastnil několik velkostatků, v tehdejším pražském okolí to byly Vršovice, Nusle a Malé Bubny, dále Veliký Zdíkov, Vatěnice a Lenešice. V Praze mu patřilo několik výnosných domů, mimo jiné také Platýz a mnoho pozemků za městskými hradbami. Jakub Wimmer byl ale současně velice štědrý a dá se říci, že byl největším mecenášem své doby. Pražané si ho velice Poničení Wimmerovy kašny vážili a když jel ve svém kočáře Prahou, nezůstal prý na hlavě jediný klobouk. Zmiňme se proto ještě alespoň stručně o jeho pražských aktivitách. Před svým domem na Novém Městě pražském dal upravit tehdejší Nové aleje na městskou promenádu. Nechal důkladně zrekonstruovat rozlehlý starobylý pražský dům Platýz, toho času v havarijním stavu, a tím ho uchoval pro další generace. Dal osázet Mariánské hradby a do té doby pusté letenské stráně položil tak základ k dnešním sadům. Nuselské údolí nechal upravit jako anglický park. Rozlehlé sady a parky také zřídil za někdejší Žitnou bránou, na pozemcích dnešních Královských Vinohrad. K jeho mnohým pražským mecenášským aktivitám patří i kašna s dvojicí alegorických postav, jejíž kopie stojí dnes na Uhelném trhu. Byla zřízena v rámci úpravy ulice Nové aleje, dnešní Národní třídy, na pěší promenádu. Dílo, jehož výška byla 332 cm, provedl v pískovci pražský rodák, sochař František Xaver Lederer ( ). Na nádrži byl vytesán skromný nápis: Rodnému městu od spoluobčana J. W. Ve středu kašny je sousoší chlapce, podávajícího sedící dívce hrozen, což představuje alegorii sadařství a vinařství. Postavy bývají též označovány jako Adam a Eva, ač k tomu není ikonografické oprávnění, neboť jsou oba oblečení a schází had, který by však mohl být symbolicky spatřován v prutu vinné révy, pnoucí se kolem kmene. Ve dvojici mladíka a dívky je možno spatřit i milence známé ze starozákonní Písně písní. V této milostné lyrické skladbě najdeme symboliku vinných hroznů, palmy, květů a ovocných plodů, nocí proto jsou na mladíkově tunice hvězdy i ranních rozbřesků, ty zase symbolizuje kohout u nohou dívky. Středový sloupek kašny, tím je vedena voda, představuje kmen palmy ozdobený výše uvedenými atributy, a je ukončen labutí se vztyčenou hlavou chrlící vodu. Ta přepadává přes horní mísu do kašny. Jak již bylo řečeno, kašna původně stávala v Nových alejích před domem čp. 37. S rozvojem dopravy tvořila komunikační překážku, a tak byla přemístěna na Betlémské náměstí. Odtud se v roce 1895 stěhovala do městských sadů, poblíž dnešní Opletalovy ulice. Ani to nebylo její konečné stanoviště, v roce 1951 byla demontována a znovu instalována v prostoru Uhelného trhu. V roce 1974 byla kašna vandalsky poničena studenty jednajícími pod vlivem alkoholu, kteří tímto pochybným způsobem slavili maturitu. Její střední část byla opravena a skončila v lapidáriu Národního muzea na Výstavišti. Na Uhelný trh přišla věrná kopie, kterou zhotovili akad. sochaři M. Vácha a L. Kostoval. Její pořízení, včetně opravy originálu, přišlo na půl milionu korun, a to v té době byly velké peníze. Historickou a uměleckou ztrátu pochopitelně nelze penězi vyčíslit. Ani následně se však kašna nedočkala klidu. Počátkem roku 1990 byla za účasti spoluautora kopie sochařské části M. Váchy opět rozebrána a deponována v jeho ateliéru. Důvodem byla výstavba kolektoru pro městské inženýrské sítě a s tím související zřízení stavebního dvora. Snad již definitivně se Wimmerova kašna vrátila na Uhelný trh v roce Jejímu slavnostnímu znovuotevření byl přítomen tehdejší pražský primátor Jan Koukal a úřadující starosta Městské části Praha 1 Jan Bürgermeister, který také přednesl slavnostní projev. V souvislosti s rehabilitací celého prostoru Uhelného trhu byla kašna posunuta a pozvednuta na piedestal, v němž se skrývá výdech vzduchotechniky a hydraulický systém kašny a fontány. Kolem byly osázeny lípy. Položeno bylo i nové dláždění. Takto pojatá nová úprava plochy je chráněna sloupky proti vjezdu automobilů a naopak je ke kašně usnadněn průjezd vozíčkářům. Jedno z historických náměstí centra města tak bylo opět dekorováno významným uměleckým dílem. Josef Hrubeš POJISTNÝ OBZOR 11/

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem Hustopeče 10. 11. října 2006 Zpracovali: JUDr. Aleš Čermák JUDr. Milan Lehuta JUDr. Karel Kopecký JUDr. Vlastimil Pršal, Ph. D. PhDr. Jiří Růžek doc. RNDr.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance Vladimír Tomšík 25. října 2016 Historie Uspořádání dohledu do 1.4.2006 Česká národní banka dohled nad bankami a pobočkami zahraničních

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

[ ] Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel. Konference PRAGO ALARM. Dr Jean-Louis Marsaud

[ ] Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel. Konference PRAGO ALARM. Dr Jean-Louis Marsaud Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel Dr Jean-Louis Marsaud Ředitel Comité Européen des Assurances [ ] Konference PRAGO ALARM PRAHA, 13.-15.dubna 2005 AU_JLM_Prag_Pragoalarm_Conference_Motor_Fraud_14_04_05

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016 Kalkulace pojistného programu společnosti SATUM CZECH s.r.o. pro město Lysou nad Labem ÚNOR 2016 SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/ 20 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Tento dokument je určen pouze pro

Více

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 Pojišťovnictv ovnictví z pohledu regulace Monika Šťástková,, Iva Justová Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 1. část Zpráva odpovědn dného pojistného matematika Monika Šťástková Obsah Úvod Regulace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2017 COM(2017) 666 final 2017/0300 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EU- Švýcarsko, pokud jde o technickou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2012 Vydáno dne 14. května 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1) Ducháčková, E., Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. Vyd. Praha EKOPRESS, s. r. o. 216 s. 2) Hanzlová, Š, a kol.. Základy bankovnictví, 3. Vyd. Praha: Bankovní institut

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice

Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice Ministerstvo financí ČR Letenská 15 P.O. Box 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2006 Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice Vážení, připomínkám ke konzultačnímu

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú)

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) z pohledu Ministerstva financí Milan Indra, Ministerstvo financí Den s registry, 14. dubna 2016 CO ZÁKON PŘINÁŠÍ NOVÉHO? 1) zlepšuje postavení spotřebitele

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Příloha č. 5 Zpracoval: Mgr. Jan Řehola Tel.: 257042823 Datum: 19.4.2011 Verze: 1 Schválil: Ing. Karel Korynta Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Projednávaná věc: Zelená kniha EK O on-line hazardních

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

O b s a h : 9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2009 o úpravě základních úrokových sazeb

O b s a h : 9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2009 o úpravě základních úrokových sazeb Částka 7 Ročník 2009 Vydáno dne 7. května 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2009 o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů

Více

Datum: září 2015. Statutární město Ústí nad Labem

Datum: září 2015. Statutární město Ústí nad Labem Datum: září 2015 Statutární město Ústí nad Labem Vážený pane Hlávko, v uplynulém období jsme se velmi intenzivně zabývali rizikovým profilem Statutárního města Ústí nad Labem. Předmětem našeho šetření

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti úvěrový specialista

Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti úvěrový specialista Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu získají účastníci pokročilé odborné znalosti, které jim umožní zpracovávat sofistikovaná řešení v rámci uvěrových smluv. Díky kurzu si osvojí veškeré

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více