VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. ve zkráceném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. ve zkráceném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )"

Transkript

1

2

3

4 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PG group a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště s doručením daňového přiznání za daň z příjmů U Slavie 540/a x příslušnému finančnímu Praha 0 úřadu Rok Měsíc IČ číslo Skutečnost v účetním období Označení TET řádku běžném minulém a b c I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží 53 3 A. Výkonová spotřeba B. C. D. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) Aktivace (-) Osobní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti III. Ostatní provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaře I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly G. Náklady vynaložené na prodané podíly V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 3 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 4 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 5 8 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 6 J. Nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy 8 0 0

5 K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaře IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K ** Výsledek hospodaření před z * (ř. 0) + * (ř. 0) L. Daň z příjmů ** Výsledek hospodaření po zda ** (ř. ) - L M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 4 *** * Výsledek hospodaření ** (ř. 3) - M za účetní období (+/-) Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: zprostřed. činnost - polygrafie koupě zb. za účelem jeho prodeje a prodej

6 Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 500/00 Sb. ROZVAHA zkráceném rozsahu (malá účetní jednotk Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PG group a.s. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště s doručením daňového přiznání za daň z příjmů U Slavie 540/a x příslušnému finančnímu Praha 0 úřadu Rok Měsíc IČ čís. Běžné účetní období Minulé úč. období Označení AKTIVA řád. Brutto Korekce Netto Netto a b c 3 4 AKTIVA CELKEM Součet A. až D A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek 6 C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV C.I. Zásoby 8 C.II. Pohledávky Součet II.. až II C.II.. Dlouhodobé pohledávky 0 C.II.. Krátkodobé pohledávky C.III. Krátkodobý finanční majetek C.IV. Peněžní prostředky D. Časové rozlišení aktiv

7 Označení PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a PASIVA CELKEM b c Součet A. až D A. Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI A.I. Základní kapitál A.II. Ážio a kapitálové fondy 8 A.III. Fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) B. + C. Cizí zdroje B. Rezervy C. Závazky Součet B. + C. 3 4 Součet C.I. až C.II C.I. Dlouhodobé závazky C.II. Krátkodobé závazky D. Časové rozlišení pasiv 8 60 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: zprostřed. činnost - polygrafie koupě zb. za účelem jeho prodeje a prodej

8 PŘÍLOHA K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ K Účetní jednotka : PG group a.s. Sídlo : U Slavie 540/a, Praha 0 IČ : Datum sestavení účetní závěrky : ke dni Rozsah sestavení : V plném rozsahu Příloha k : rozvaze, kde úhrn aktiv a úhrn pasiv činí výkazu zisků a ztrát, kde je uvedená ztráta ve výši tis.kč tis.kč Dále uvedené textové a tabulkové informace jsou součástí účetní závěrky. Dne: Podpisy zástupců statutárního orgánu účetní jednotky:... Evžen Marek Statutární ředitel

9 Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k Úvod Tato příloha k roční účetní závěrce sestavené k datu byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/99 Sb., o účetnictví, v souladu s platnými prováděcími a jinými platnými předpisy v ČR, zejména vyhláškou č. 500/00 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška 500/00) a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele). Článek I - Obecné údaje. Obecné údaje o účetní jednotce Společnost byla zapsána dne do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka V roce 07 se společnost při svém trvání řídila platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními o akciové společnosti Zk. č. 90/0 Sb., o obchodních korporacích. Hlavním předmětem činnosti společnosti je zprostředkovatelská činnost v oblasti polygrafie, polygrafická výroba, reklamní činnost a marketing, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží vyloučeného z.č. 455/99 Sb., a jeho příloh a polygrafická výroba. Statutárním orgánem společnosti k rozvahovému dni byl statutární ředitel: Funkce Jméno Datum narození Statutární ředitel Evžen Marek K rozvahovému dni měla společnost tříčlennou správní radu: Funkce Jméno Datum narození předseda Evžen Marek Člen Marek Šulc Člen Jiří Augusta Společnost měla k zaměstnanců. Organizační struktura společnosti je jednoduchá společnost řídí výkonný ředitel, dále je ve společnosti obchodní ředitel, produkční, řidič a account manažer.. Osoby, v nichž má společnost PG group a.s. ke dni podstatný vliv nebo rozhodující vliv PG group a.s. Strana, počet stran 9

10 Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k Společnost neměla k rozhodující vliv v žádné společnosti. 3. Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady v tis. Kč do Rok Stav zaměstanců Z toho ved. zam. Mzdové náklady Odměny čl. org. spol. Náklady na soc.a zdrav. Pojištění Soc. náklady ost. Osobní náklady celkem Evidenční počet zaměstnanců k byl 5 osob, průměrný stav 5 osob. Management poskytl společnosti půjčky, které byly k v celkové výši ,- Kč. Splatnost půjček byla změněna dodatky ke smlouvám na dobu neurčitou. Roční úrok je ve výši 6 %. Společnost v roce 07 neposkytovala právo užívat služební osobní automobily pracovníkům k soukromým účelům. Článek II - Informace o použitých účetních metodách. Obecné účetní zásady Řádná účetní závěrka k byla sestavena v souladu se Zákonem č. 563/99 Sb., o účetnictví, zejména pokud jde o dodržování zásad opatrnosti a nezávislosti jednotlivých účetních období za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.. Způsoby oceňování Zvolené způsoby oceňování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku za účetní období roku 07 jsou v souladu se zásadami uvedenými v Zákoně o účetnictví č. 563/99 Sb., účtové osnově, prováděcí vyhlášce č. 500/00 Sb. ve znění vyhlášky č. 47/003 Sb. a Českých účetních standardech pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Majetek, který by měl být oceněn reprodukční pořizovací cenou nebo majetek vytvořený vlastní činností účetní jednotky společnost nemá. Analytická evidence je vedena podle jednotlivých skupin majetku, tzn. nehmotný majetek, pozemky a budovy, dlouhodobý hmotný majetek dle jednotlivých kategorií. O tzv. drobném majetku je účtováno jako o zásobách a účetní jednotka jej vede v operativní evidenci. Společnost má stanovenou hranici pro dlouhodobý majetek na 40 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny dle předpokládané ekonomické životnosti daného majetku. PG group a.s. Strana 3, počet stran 9

11 Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k Zásoby účetní jednotka účtuje o dvou typech zásob nakoupeném zboží a nakoupeném materiálu způsobem B. K nevykazovala společnost žádné zásoby. Do pořizovací ceny nakupovaných zásob jsou případně zahrnuty zejména následující typy nákladů: doprava tuzemská a zahraniční, celní služby, balení zboží, předtiskové přípravy a grafické zpracování zakázek. Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou při jejich vzniku. Pohledávky nabyté vkladem či za úplatu společnost nemá. Případné korekce ocenění pohledávek jsou řešeny tvorbou opravných položek na základě pravidelné analýzy jejich bonity. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich nominální hodnotou. Rezervy společnost v roce 07 netvořila. Majetek oceněný reálnou hodnotou či ekvivalencí společnost nevlastní.. Podstatné změny způsobu oceňování, odpisování a postupů účtování Použité způsoby oceňování, postupů účtování a uspořádání položek účetní závěrky nebyly v uplynulém účetním období významně měněny..3 Způsob stanovení opravných položek k aktivům V rámci účetní závěrky a inventarizace k byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti dle jejich předpokládané bonity. Ta byla posuzována především z hlediska časového, na základě informací pracovníků společnosti či průběhu a výsledků soudních či jiných řízení. Na základě inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebyly tvořeny opravné položky a ani se neměnily odpisové plány. V rámci inventarizace nebylo zjištěno přechodné ani trvalé snížení ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku..4 Způsob sestavení odpisových plánů Společnost používá rovnoměrný účetní odpis. Jednotlivé položky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou odpisovány po dobu své předpokládané ekonomické životnosti v souladu se zásadou časové a PG group a.s. Strana 4, počet stran 9

12 Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k věcné souvislosti nákladů a výnosů. Na základě uvedené zásady je postaven celkový odpisový plán společnosti, podle kterého jsou odpisy v účetním období prováděny. V účetnictví se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odpisuje od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zařazen do používání. Odpisování končí v měsíci, ve kterém dosáhnou účetní oprávky hodnoty pořizovací ceny..5 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Společnost používá při přepočtu pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu denního směnného kurzu devizového kurzu vyhlášeného ČNB v daný pracovní den. Při úhradách používá společnost aktuálního kurzu banky. K rozvahovému dni jsou hodnoty v cizích měnách přepočteny aktuálním denním kurzem rozvahového dne stanoveným ČNB. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány na vrub resp. ve prospěch ostatních finančních nákladů resp. výnosů (kurzové zisky či kurzové ztráty). Článek III - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Významné události, které nastaly mezi a datem sestavení účetní závěrky V době od do dne sestavení účetních výkazů a přílohy nedošlo k žádným událostem, které by zpochybnily podmínku nepřetržité existence a fungování společnosti, ani k událostem zpochybňujícím údaje uvedené v účetní závěrce o stavu majetku, závazků, vlastního kapitálu nebo finanční situaci.. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období a nedoplatky daní evidované u finančních úřadů Společnosti nebyla doměřena daň z příjmu za minulá účetní období. Společnost nemá nedoplatky na daních. 3. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Ke dni byly veškeré závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a závazky veřejného zdravotního pojištění před splatností. 4. Dotace Společnost v roce 07 nepřijala ani neposkytla žádné dotace. PG group a.s. Strana 5, počet stran 9

13 Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k Podrozvaha Dále společnost na podrozvahových účtech eviduje odepsané pohledávky z roku v členění dle odběratele. Další náplň pro podrozvahové účty společnost nemá. 6. Významné informace o majetku, vlastním kapitálu a závazcích společnosti 6.. Hmotný a nehmotný majetek ( v tis. Kč) Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k Položky majetku brutto korekce netto min. ob. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Jiný dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Souhrnná výše majetku, kromě majetku pořizovaného formou finančního leasingu, neuvedená v rozvaze Společnost považuje nehmotný a hmotný majetek, jehož pořizovací hodnota nepřevyšuje hodnotu stanovenou účetní jednotkou (40 tis. Kč pro hmotný majetek a 60 tis. Kč pro nehmotný majetek) za drobný nehmotný nebo hmotný majetek. Drobný majetek účetní jednotka sleduje v operativní evidenci a účtuje o něm jako o zásobách, případně jako o nakoupených službách. Majetek zatížený zástavním právem Společnost nemá žádný zastavený majetek. Přehled o majetku, jehož tržní ocenění se výrazně liší od účetnictví Společnost nemá v účetnictví žádný majetek, kterého ocenění by se výrazně lišilo od tržního ocenění. 6. Pohledávky Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku bez záloh v tis. Kč ROK ve lhůtě po lhůtě opravná Celkem splatnosti splatnosti položka CELKEM PG group a.s. Strana 6, počet stran 9

14 Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k K pohledávkám po lhůtě splatnosti, které jsou nevymahatelné, vytvořila účetní jednotka opravné položky. Zbylé pohledávky po splatnosti jsou postupně spláceny, velká většina jich byla uhrazena v prvních dvou měsících roku Vlastní kapitál a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku k Výše vlastního kapitálu společnosti : dále viz tabulka bod 7.. ke dni ke dni tis.kč tis. Kč b) Rozdělení zisku za účetní období roku 06 a 07 (v tis.kč) Hospodářsky výsledek za rok 06, 07 - VH za účetní období 06 - o rozdělení VH rozhodla Valná hromada akcionářů. Ztráta společnosti byla převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let. - VH za účetní období 07 o rozdělení VH rozhodne Valná hromada akcionářů konaná v roce c) Základní kapitál společnosti Výše základního kapitálu společnosti k činí mil. Kč (0 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě). 6.4 Závazky Souhrnná výše závazků z obchodního styku v tis. Kč je následující: Rok Ve lhůtě Splatnosti Po lhůtě Splatnosti Krátkodobé závazky Celkem Převážná většina závazků po splatnosti je po splatnosti do 30 dnů a byla uhrazena v prvních dvou měsících roku 07. Společnost nevykazovala k rozvahovému dni žádné závazky se lhůtou splatnosti přesahující 5 let. Společnost neručila zástavním právem za své závazky. Společnost nemá závazky neuvedené v rozvaze. PG group a.s. Strana 7, počet stran 9

15 Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k Propočet odložené daně Odložená daň výpočet stav k..07 odložený daňový závazek Odložená daň výsledná - účet ,00 stav k základ sazba daň rozdíl daň. a účetní zůstatkové ceny DHM ,9-6 59,45 změna stavu rezerv 0,9 opravné položky pohledávky 0,00 0,9 0,00 Daň odlož. Výsledná - závazek -659,45 DOÚČTOVÁNÍ odloženého daňového závazku z pohledu účtu 59 48/ ,3 snížení odloženého daňového závazku, z důvodu opatrnosti nebude účtováno 6.6 Tržby z běžné činnosti rozvržené podle činností společnosti Převážná většina výnosů společnosti pochází z hlavní činnosti společnosti, kterou je prodej nakoupených a vyrobených polygrafických produktů a reklamní činnost a marketing. Většina tržeb z prodeje zboží a reklamní činnosti byla dle zeměpisného umístění realizována v České republice. 6.7 Celkové náklady vynaložené za účetní období na inovační aktivity Na inovační aktivity nebyly v průběhu účetního období roku 07 vynaloženy žádné vlastní prostředky. 7. Doplňující informace o změnách vlastního kapitálu, cenných papírech 7. Významné položky změny vlastního kapitálu 07 Údaje v tis. Kč změny v roce Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělený zisk minulých let VH běžného účetního období PG group a.s. Strana 8, počet stran 9

16 Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k Doplňující informace k výkazu zisků a ztrát Společnost v roce 07, stejně jako v předešlém účetním období, realizovala výnosy v převážné většině ze služeb poskytovaných v marketingové oblasti. Mezi náklady společnosti jsou nejvýznamnější zejména náklady na vykonávanou reklamní činnost, prodaný materiál, osobní náklady a nájemné. Zajištění srovnatelnosti účetních období V běžném účetním období 07 nevznikla potřeba provedení úpravy údajů minulého účetního období pro zajištění srovnatelnosti s běžným obdobím. PG group a.s. Strana 9, počet stran 9

17 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 0 Daňové identifi kační číslo C Z 03 Daňové přiznání ) řádné Identifikační číslo dodatečné Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne 04 Kód rozlišení typu přiznání I. ODDÍL údaje o poplatníkovi 05 Název poplatníka 6 ) opravné Základní investiční fond podle 7b zákona ) ano ne Zdaňovací období podle a písm. ) zákona otisk podacího razítka fi nančního úřadu Počet příloh II. oddílu Počet zvláštních příloh 8 ) Počet samostatných příloh 9 ) A 0 P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od P G g r o u p a. s. A do Sídlo 0 ) a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné U S l a v i e / a b) obec c) PSČ P R A H A d) stát/kód státu e) číslo telefonu 07 (neobsazeno) Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce ) ano ne 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u fi nančního úřadu dne ) 0 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem ) ano ne Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy ), 7 ) ano ne ano ne Transakce uskutečněné se spojenými osobami 9) Kód N ) 3 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE ) REKLAMNÍ ČINNOSTI MFin vzor č. 8 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 07 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 08, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 3. prosince 08)

18 II. ODDÍL daň z příjmů právnických osob (dále jen daň ) 0 8 ) Název položky Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta ) 3 ) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3 ) ke dni Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad ) 30 8 ) ) Částky neoprávněně zkracující příjmy ( 3 odst. 3 písm. a) bod zákona) a hodnota nepeněžních příjmů ( 3 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Částky, o které se podle 3 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou 3 odst. 3 písm. a) bodů a zákona, zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů ( 5 nebo 4 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku ( 6 a 3a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle 6 až 33 zákona Úprava základu daně podle 3 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací ) 70 Mezisoučet (ř ) ) 0 8 ) 8 ) 8 ) Příjmy, které nejsou předmětem daně podle 8 odst. zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle 8a odst. zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy osvobozené od daně podle 9b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy osvobozené od daně podle 9 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Částky, o které se podle 3 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Částky, o které lze podle 3 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 0) 0 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 3 odst. 4 písm. a) zákona 30 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 3 odst. 4 písm. b) zákona 40 8 ) ) 6 8 ) Příjmy a částky podle 3 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle 3 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle 6 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví Úprava základu daně podle 3 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací ) 70 Mezisoučet (ř ) 009

19 Identifi kační číslo Daňové identifi kační číslo C Z Příloha č. II. oddílu A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy náklady 3 Název účtové skupiny (včetně číselného označení) 5 - Služby 54 - Jiné provozní náklady 56 - Finanční náklady Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad Celkem 993 B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle 4 odst. písm. a) zákona Název položky Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad 640 (neobsazeno) 3 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3 5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6 Odpisy hmotného majetku podle 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 3. prosince 007 Odpisy hmotného majetku podle 30 odst. 4 až 6 a 30b zákona Odpisy nehmotného majetku podle 3a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 004 a později Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle 4 odst. písm. v) zákona Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v 5 odst. písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle 4 odst. písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 3. prosince 000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka 3

20 C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/99 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách) a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle 5 zákona o rezervách vyplňují všichni poplatníci Název položky poplatník Vyplní v celých Kč fi nanční úřad (neobsazeno) (neobsazeno) 3 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 4 5 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ( 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Stav nepromlčených pohledávek splatných po 3. prosinci 994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky ( 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 6 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 7 Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 3. prosinci 994 ( 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh ( 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle 4 odst. písm. y) zákona b) Bankovní rezervy a opravné položky podle 5 zákona o rezervách vyplňují pouze banky ) 5 Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle 5 odst. písm. a) zákona o rezervách Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle 5 odst. písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů ( 5 odst. písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 6 Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle 5 odst. písm. b) zákona o rezervách 7 8 ) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle 5 odst. písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období 8 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry ( 5 odst. písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období c) Opravné položky podle 5a zákona o rezervách vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých 9 fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené ( 5a odst. 3 zákona o rezervách) 0 Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období ( 5a odst. 4 zákona o rezervách) 8 ) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru ( 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období d) Rezervy v pojišťovnictví vyplňují pouze pojišťovny 3 4 Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav rezerv v pojišťovnictví ( 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 4

21 e) Rezerva na opravy hmotného majetku vyplňují všichni poplatníci 5 6 Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období Stav rezerv na opravy hmotného majetku ( 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období f) Ostatní zákonné rezervy vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití 7 Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 8 Stav rezervy na pěstební činnost ( 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 9 8 ) Ostatní rezervy vytvořené podle 0 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle a 30 až c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 3 Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů ( a až c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání D. (neobsazeno) E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle 34 odst. až 3 zákona 5 ) (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od do Část daňové ztráty ze sl Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích odečtená v daném zdaňovacím období kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích Celkem F. Odpočty podle 34 odst. 4 zákona a) (neobsazeno) b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle 34 odst. 4 a 34a až 34e zákona (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, Část nároku na odpočet ze sl. za které je podáváno daňové Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu odečtená přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle 34 odst. 4 a vývoje vzniklá v období v předcházejících odečtená v daném kterou lze odečíst a 34a až 34e zákona od do uvedeném ve sl. obdobích období v následujících obdobích Celkem c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle 34 odst. 4 a 34f až 34h zákona (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle 34 odst. 4 a 34f až 34h zákona od do Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. odečtená v předcházejících obdobích Část nároku na odpočet ze sl. odečtená v daném období kterou lze odečíst v následujících obdobích Celkem 5

22 G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle 0 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle 34 zákona 5 ) Název položky Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v 0 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle 34 zákona, vč. částky ze ř. poplatník Vyplní v celých Kč fi nanční úřad (neobsazeno) H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani ( 35 odst. a 35a nebo 35b zákona), který lze uplatnit na ř ) Název položky Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad Sleva podle 35 odst. písm. a) zákona Sleva podle 35 odst. písm. b) zákona 3 (neobsazeno) 4 Úhrn slev podle 35 odst. zákona (ř. + ) 5 9 ) Sleva podle 35a ) nebo 35b ) zákona I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí 5 ) Počet samostatných příloh 8 ) 9 ) 3 9 ) 4 5 Název položky Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I) Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. a 3) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 30 II. oddílu) Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti 4 ) (vyplní se v celých Kč) Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. II. oddílu, Částka za komanditní společnost jako celek Částka připadající Částka připadající s nimiž souvisí částka ze sloupce nebo 3 této tabulky na komplementáře na komanditisty (sl. + 3) Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 00 (ř. 0) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 0) 3 Nárok na odečet podle 34 odst. 4 a 34f až 34h zákona (příslušný řádek sl. tabulky F/c) 4 Nárok na odečet podle 34 odst. 4 a 34a až 34e zákona (příslušný řádek sl. tabulky F/b) 5 Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v 0 odst. 8 zákona (ř. tabulky G) 6 (neobsazeno) 7 Celkový nárok na slevy na dani podle 35 odst. zákona (ř. 4 tabulky H) 8 (neobsazeno) 9 Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I) K. Vybrané ukazatele hospodaření Název položky Roční úhrn čistého obratu Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo 6 Měrná jednotka Kč osoby poplatník Vyplní fi nanční úřad

23 00 Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle 34 a 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) 3 ) 0 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3 ), 4 ) 0 8 ) 0 Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí 3 ) 5 ) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle 34 a 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5 ) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) 3 ) 30 Odečet daňové ztráty podle 34 odst. zákona 5 ) Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad 40 8 ) Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle 34 odst. 4 a 34a až 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle 34 odst. 4 a 34f až 34h zákona Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 34, před snížením o položky podle 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5 ) (ř ) Částka podle 0 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci ( 7a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 50 Odečet bezúplatných plnění podle 0 odst. 8 zákona (nejvýše 0 % z částky na ř. 50) 5 ) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 34 a částky podle 0 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5 ) (ř ) Sazba daně (v %) podle odst. nebo odst. anebo odst. 3 zákona, ve spojení s odst. 6 zákona Daň ř. 70 x ř Slevy na dani podle 35 odst. a 35a nebo 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 90) 5 ) Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 30 (ř ± 30) 5 ) 30 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř ) (nejvýše do částky uvedené na ř. 30) 330 Daň po zápočtu na ř. 30 (ř ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5 ) 33 8 ) Samostatný základ daně podle 0b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5 ) 33 Sazba daně (v %) podle odst. 4 zákona, ve spojení s odst. 6 zákona Daň ze samostatného základu daně ř. 33 x ř. 33, zaokrouhlená na celé Kč nahoru 00 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333) Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 340 Celková daň (ř ) 360 Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle 38a odst. zákona (ř = ř. 330) 7

24 III. ODDÍL (neobsazeno) Název položky Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad (neobsazeno) (neobsazeno) 3 (neobsazeno) IV. ODDÍL dodatečné daňové přiznání Název položky Poslední známá daň Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu) 3 Zvýšení (+), snížení ( ) daně (ř. ř. ) 4 Poslední známá daňová ztráta 5 Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 0 II. oddílu) 6 Zvýšení (+), snížení ( ) daňové ztráty (ř. 5 ř. 4) V. ODDÍL placení daně Název položky Na zálohách ( 38a zákona) zaplaceno Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad 0 8 ) 3 8 ) Na zajištění daně sraženo plátcem ( 38e zákona) Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou ( 36 odst. 8 zákona) Nedoplatek ( ) (ř. + ř. + ř. 3 ř. 340 II. oddílu) < 0 4 Přeplatek (+) (ř. + ř. + ř. 3 ř. 340 II. oddílu) > 0 0 PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM Údaje o podepisující osobě: Kód podepisující osoby: Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.) Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě E v ž e n M a r e k / s t a t u t á r n í ř e d i t e l Osoba oprávněná k podpisu Datum Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu Otisk razítka Vysvětlivky: ) Nehodící se škrtněte ) Vyplní fi nanční úřad 3 ) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus ( ) 4 ) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností 5 ) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty 6 ) Při podání dodatečného daňového přiznání podle 4 odst. nebo 4 zákona č. 80/009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy. 7 ) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou v I. oddílu, je součástí daňového přiznání ( 7 odst. zákona č. 80/009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu.doc,.docx,.txt,.xls,.xlsx,.rtf,.pdf nebo.jpg. Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro fi nanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu.doc,.txt,.xls,.rtf,.pdf nebo.jpg. 8 ) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace. 9 ) Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu. 0 ) 7 odst. 3 zákona. 8

25 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: PG group a.s. IČ / DIČ: / CZ64584 Sídlo účetní jednotky: U Slavie 540/a, 0000 PRAHA 0 Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ke dni (v celých tisících Kč) A K T I V A brutto korekce netto minulé období netto 3 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Pohledávky C.II.. Dlouhodobé pohledávky C.II.. Krátkodobé pohledávky C.III. Krátkodobý finanční majetek C.IV. Peněžní prostředky D. Časové rozlišení aktiv P A S I V A běžné účetní období minulé účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Ážio a kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) B.+C. Cizí zdroje B. Rezervy C. Závazky C.I. Dlouhodobé závazky C.II. Krátkodobé závazky D. Časové rozlišení pasiv 60 Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

26 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: PG group a.s. IČ / DIČ: / CZ64584 Sídlo účetní jednotky: U Slavie 540/a, 0000 PRAHA 0 Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, ve zkráceném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Název položky běžné účetní období minulé účetní období I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní náklady E. Úprava hodnot v provozní oblasti III. Ostatní provozní výnosy 993 F. Ostatní provozní náklady 3 66 * Provozní výsledek hospodaření (+/-) IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly G. Náklady vynaložené na prodané podíly V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 8 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy 0 0 K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/-) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) L. Daň z příjmů ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu.

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Kladně 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 0 0 Identifi kační číslo 0 0 0 Daňové přiznání ) řádné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Přiznání bylo podáno elektronicky dne:.. Územnímu pracovišti v,

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 0 0 Identifikační číslo 0 Důvody

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Hustopečích 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Čes. Budějovicích Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Chomutově 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Moravské Třebové 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu - Jižní Město Daňové identifi

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Liberci 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha - Západ 1 Daňové identifikační číslo CZ291178 2 Identifikační číslo 291178 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Prostějově Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami 0 Daňové identifi kační číslo

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Královéhradecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Trutnově 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jablonci nad Nisou 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu JIHOČESKÝ KRAJ Územnímu pracovišti v, ve, pro ČESKÉ BUDĚJOVICE 0 Daňové identifikační číslo C Z 7 7 9 0 Identifikační číslo 7 7 9 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Neţ začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Hodoníně Daňové identifikační číslo CZ Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné otisk podacího

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identi kační číslo C Z Identi kační číslo 5 6 8 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ 19887 Identifikační číslo 19887 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Praze - Modřanech Daňové identifi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Pacově Daňové identifi kační číslo C Z 9 Identifi kační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 544 Mfin 544 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 28 neomezená verze Licenční podmínky použití šablony : Zakoupením/stažením šablony

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2018 ROZVAHA

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo50_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob 0_7.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Strakonicích Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 0 Daňové identifi kační

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Příloha k roční účetní závěrce. za období od do

Příloha k roční účetní závěrce. za období od do Příloha k roční účetní závěrce za období od 1.1.217 do 1.12.217 I. Obecné údaje Údaje o společnosti : STAMEDOP, a.s., U Panelárny 58/1 právní forma : rozhodující předmět činnosti : 772 11 Olomouc Chválkovice

Více

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka) ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zkráceném rozsahu

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo CZ67 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha č. 1 II. oddílu

Příloha č. 1 II. oddílu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 4 1 Daňové identifikační číslo CZ 2 Identifikační číslo 262 11 211 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

ČERNÍ KONĚ. Černí koně jsou kořením nejen sportu, ale i života. A takoví jsme i my, handicapovaní. Název organizace:

ČERNÍ KONĚ. Černí koně jsou kořením nejen sportu, ale i života. A takoví jsme i my, handicapovaní. Název organizace: ČERNÍ KONĚ Výraz Černí koně jsme převzali ze sportovního slovníku, kdy se takto označuje tým nebo sportovec, který nemá předpoklad stát se vítězem, spíše je považován za outsidera. Černí koně ale svým

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ BYTOVÉ DRUŽSTVO 7, 7, 7 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 7/ 6 Praha 6 CZ 6 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: BD 7,7,7 Nad Alejí Sídlo: Nad Alejí 7/, 6 Praha 6 Právní forma: družstvo IČ: 6 DIČ: CZ6 Rozhodující předmět činnosti:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více