Demografická prognóza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Demografická prognóza"

Transkript

1 Demografická prognóza MČ Praha Lipence Říjen 2015 Tomáš Soukup Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: Tel:

2 Obsah 1. Resumé hlavní zjištění Metodologie Obyvatelstvo Celkový počet obyvatel Hlášené místo bydliště versus obvyklé místo pobytu Vývoj počtu obyvatel v letech Pohlaví a věk obyvatel Pohyb obyvatel Prognóza vývoje obyvatelstva Parametry prognózy Současná struktura obyvatel Plodnost Úmrtnost Migrace Výsledky prognózy Prognóza počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách Analýza současného stavu veřejných služeb Mateřské školy a reflexe budoucího vývoje Základní školy a reflexe budoucího vývoje Seznam tabulek a grafů Zpracovatel průzkumu Říjen

3 1. Resumé hlavní zjištění Na základě demografické prognózy se ukázala následující hlavní zjištění: Bydlení a věková struktura obyvatel K žilo na území MČ Praha Lipence celkem obyvatel s hlášeným trvalým bydlištěm. Podle SLDB 2011 žije v Lipencích o 1 tis. obyvatel více, ale nemají zde hlášené trvalé bydliště. Mezi lety se počet nahlášených obyvatel zvýšil o osob (71 % obyvatel). V porovnání s hl. městem Prahou i celou ČR žije v MČ Praha Lipence relativně více osob ve věku let a více jejich dětí 5-15 let. Zároveň se do MČ Praha Lipence stěhují relativně častěji rodiny s dětmi (nikoliv mladí lidé, kteří následně rodinu založí). Za posledních 10 let bylo postaveno 165 nových bytů. Nárůst počtu obyvatel jde z většiny na vrub migrace. V současné době je nová výstavba utlumena z důvodu chybějící ČOV a Metropolitního plánu. Obojí bude pravděpodobně dokončeno až po roce Poté očekáváme i nárůst bytové výstavby a migrace. Za roky očekáváme saldo migrace ve výši cca 620 osob (střední varianta), přičemž do roku 2019 by to mělo být pouze cca 140. Celkový počet obyvatel MČ Praha Lipence bude v příštích 15 letech růst. V roce 2029 zde mohou žít 3-4 tis. obyvatel s nahlášeným bydlištěm, respektive až 4,2 tis. osob včetně nenahlášených obyvatel. Počet seniorů ve věku 80 let a starších se více než zdvojnásobí (na cca osob). Děti a školství V rámci MČ Praha Lipence působí 1 mateřská škola, jejíž stávající maximální kapacita činí 100 míst. V MČ má hlášené trvalé bydliště 89 dětí ve věku 3-5 let (s odklady to bude cca 110 dětí). Počet dětí ve věku 3-5 let se bude do roku 2023 pohybovat okolo 90. S bytovou výstavbou dokončenou po roce 2020 lze očekávat mírný nárůst počtu dětí v této věkové skupině. Podle střední varianty jich zde bude v roce 2029 žít cca 100. Říjen

4 Stávající kapacita MŠ by měla víceméně postačovat po celé sledované období. V MČ Praha Lipence působí v současnosti 1 základní škola s kapacitou 264 žáků. K začátku roku 2015/16 místní ZŠ navštěvovalo 245 dětí. Porovnáme-li počet žáků s počtem obyvatel v daném věku s hlášeným trvalým pobytem v MČ, zjistíme, že 1. stupeň na místních ZŠ navštěvuje 90 % dětí s trvalým pobytem v Lipencích a 2. stupeň pak 62 %. Tato čísla jsou obvyklá. Pokud by místní ZŠ navštěvovalo 95 % dětí na prvním a 65 % na druhém stupni, bude se počet žáků pohybovat mezi žáky prakticky po celé sledované období. Odlišná ovšem bude situace v počtu kmenových tříd. Oproti stávajícím 13 třídám jich v roce 2020 bude potřeba cca 17. Je potřeba ovšem upozornit, že nárůst je do značné míry způsoben poloprázdnými třídami. Počet žáků v jednotlivých ročnících se často bude pohybovat mírně nad hranou kapacity 1 třídy (25-30 žáků). Říjen

5 2. Metodologie Prognóza budoucího vývoje populace MČ Praha Lipence využívá tzv. kohortněkomponentní metodu. Tento přístup je založen na segmentaci populace do dílčích věkových skupin, které jsou vystaveny rozdílnému působení demografických procesů (porodnosti, úmrtnosti a migrace). Spočívá v posunu žijících mezi věkovými skupinami, tedy v převodu počtu žijících osob v dokončeném věku x na počet žijících v dokončeném věku x+1 po 1 roce prognózy. Parametry modelu kohortně-komponentní metody představují věkově specifické míry plodnosti, koeficienty přežití vypočítané z podrobných úmrtnostních tabulek odděleně pro muže a ženy, migrační saldo po jednotkách věku odděleně podle pohlaví a ukazatel feminity vyjadřující poměr narozených dívek k celkovému počtu narozených dětí. Prognóza byla zpracována odděleně pro muže a ženy po jednotkách věku s výchozí věkovou strukturou k a s horizontem prognózy do roku Delší časové období v případě obce nepovažujeme za relevantní. Zdroje dat Sociodemografická studie čerpá z více datových zdrojů. Primárním zdrojem dat o obyvatelstvu jsou statistiky vedené Českým statistickým úřadem, a to jak statistiky přirozené měny, tak výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo na území České republiky v roce Informace o situaci doplňujeme dalšími statistikami (MŠMT, MŠ, ZŠ...) a údaji poskytnutými zástupci MČ. Říjen

6 Aktualizace demografické prognózy Demografická prognóza představuje výhled do budoucna, který je platný k aktuálnímu okamžiku, a v případě, že se předpokládané trendy skutečně naplní. Doporučujeme proto demografickou prognózu pravidelně aktualizovat, a to především: pravidelná aktualizace jednou za 3-4 roky v případě, kdy se objeví nepředvídaná okolnost např. změna územního plánu, velký developer, se kterým se nepočítalo, či jiná změna, která ovlivní atraktivnost zdejšího bydlení a škol (např. nový velký zaměstnavatel, nové dopravní napojení na město ). Říjen

7 3. Obyvatelstvo 3.1. Celkový počet obyvatel K žilo v MČ Praha Lipence celkem obyvatel. Tento početní údaj pochází z Českého statistického úřadu a zahrnuje jak osoby hlášené k trvalému pobytu, tak také cizince s povolením k dlouhodobému pobytu. Tab. č. 1 Celkový počet obyvatel v MČ Praha Lipence Obec Počet obyvatel 2014 statistika ČSÚ (hlášený trvalý pobyt) Zdroj: ČSÚ Říjen

8 Hlášené místo bydliště versus obvyklé místo pobytu Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 zjišťovalo nejen počet obyvatel s hlášeným bydlištěm, ale i s obvyklým místem bydliště (kde skutečně žili bez ohledu na nahlášení se na úřady). K březnu 2011 dle Sčítání v MČ Praha Lipence žilo obyvatel. Dle statistik ČSÚ zde mělo k přihlášené trvalé bydliště osob. V celé spádové oblasti tak žije zhruba o 42 % obyvatel více, než zde má hlášené bydliště. Z velké části bude rozdíl způsoben rozsáhlou chatovou kolonií. Tab. č. 2 Porovnání věkové struktury obyvatel s hlášeným a obvyklým místem pobytu Věk a Počet obyvatel s obvyklým bydlištěm Březen 2011 b Počet obyvatel s hlášeným bydlištěm Prosinec 2011 Podíl a/b Celkem % % % % % % % % % % % % Zdroj: ČSÚ, SLDB Poznámka: Při plánování kapacit doporučujeme myslet i na cca 42 % obyvatel s nenahlášeným trvalým pobytem. Říjen

9 Vývoj počtu obyvatel v letech Celkový počet obyvatel se mezi lety 2001 a 2014 zvýšil o obyvatel (71 %). Nárůst je patrný v průběhu celého sledovaného období. Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem Zdroj: ČSÚ Říjen

10 3.2. Pohlaví a věk obyvatel Muži v MČ Praha Lipence tvoří 51 % obyvatel, což je o něco více, než v celé Praze (48,5 %). Graf č. 2 Věková struktura obyvatel MČ Praha Lipence* a hl. města Prahy, Zdroj: ČSÚ; * Očištěno o výkyvy (klouzavý průměr) Podíváme-li se na graf věkové struktury, vidíme, že oproti hl. městu Praze žije v MČ Praha Lipence relativně více osob ve věku let a jejich dětí ve věku 5-15 let. Jedná se o obyvatele, kteří se do MČ Praha Lipence přistěhovali na začátku tisíciletí. Naopak počet obyvatel ve věku a počet 60letých a starších je ve srovnání s hl. městem podprůměrný. Říjen

11 Populace MČ Praha Lipence je díky většímu podílu dětí a nižšímu podílu seniorů oproti celé ČR i Praze mladší. Na 100 dětí do 15 let zde připadá 86 seniorů. V celé ČR tento poměr výrazně překračuje 100 a v Praze dokonce 126. Tab. č. 3 Srovnání věkového složení obyvatelstva, 2014 Region Obyvatelstvo ve věku % obyvatel ve věku Celkem 65 a a více více Index stáří MČ Praha Lipence Hl. město Praha % 67 % 15 % % 67 % 18 % 126 ČR % 67 % 18 % 117 Zdroj: ČSÚ, stav k Říjen

12 Období Narození Zemřelí Přistěho valí Vystěho valí Přírůstek stěhová ním Celkový přírůstek Stav Pohyb obyvatel Dle ČSÚ přibylo od konce roku 2001 do konce roku 2014 v MČ Praha Lipence obyvatel. Znamená to, že za posledních 14 let se počet obyvatel zvýšil o 71 %. Na tento růst měla největší vliv migrace realizovaná víceméně rovnoměrně v průběhu celého sledovaného období. Zhruba od roku 2006 se téměř dvojnásobně zvýšila porodnost. Vlna migrace s mírným zpožděním zvýšila i porodnost. Ta se sice po roce 2010 mírně snížila, přesto se drží okolo 20 dětí ročně. Tab. č. 4 Pohyb obyvatel, MČ Praha Lipence, * Zdroj: ČSÚ * V roce 2011 data upravena o výsledky sčítání obyvatel Říjen

13 4. Prognóza vývoje obyvatelstva Budoucí vývoj počtu a struktury obyvatelstva v zásadě závisí na čtyřech faktorech: - současné struktuře obyvatel podle věku a pohlaví, - porodnosti, - úmrtnosti, - migraci. Statistické upozornění: Je třeba upozornit, že prognóza je platná pouze za podmínky, že nastanou předpokládané trendy popsané níže. Z tohoto důvodu počítáme s variantními řešeními zohledňující různé modely budoucí výstavby a to jak z hlediska počtu nových bytů, tak z hlediska časování jejich výstavby Parametry prognózy Současná struktura obyvatel Prognóza vychází ze struktury obyvatel podle pohlaví a věku k evidované Českým statistickým úřadem. Prognóza pracuje s obyvatelstvem, které má trvalý či dlouhodobý pobyt na území MČ Praha Lipence (tedy včetně cizinců). Říjen

14 Plodnost Budoucí úroveň plodnosti vyjádřená úhrnnou plodností a plodnost žen v závislosti na jejich věku (tj. míry plodnosti podle věku) jsou základním parametrem vstupujícím do prognostických výpočtů. Úhrnná plodnost v MČ Praha Lipence Na 1 matku žijící v MČ Praha Lipence připadá v průměru 1,27 narozených dětí (průměr za posledních 6 let), což je méně než v celé Praze i ČR. Zároveň je patrné, že úhrnná plodnost silně kolísá. Před rokem 2010, kdy se do MČ Praha Lipence přestěhovávalo relativně hodně osob, dosahovala úhrnná plodnost nadprůměrných 1,6 dětí na matku. Poté klesla na úroveň zhruba 1 dítě. Toto kolísání je u menších územních celků běžné. Nižší úhrnná plodnost v Lipencích souvisí i s věkovou strukturou migrace. Statistiky ukazují, že do této městské části se častěji stěhují rodiny s dětmi než svobodné páry, které následně porodí. Pravděpodobně je to způsobeno charakterem zástavby, kdy převažují dražší rodinné domy. Tab. č. 5 Úhrnná plodnost* Rok MČ Praha Lipence Hl. město Praha ČR ,57 1,37 1, ,55 1,38 1, ,96 1,35 1, ,95 1,38 1, ,54 1,36 1, ,05 1,45 1,53 Průměr ,27 1,38 1,48 Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na matku. Parametry plodnosti pro prognózu Úhrnná plodnost se bude v budoucnu odvíjet od intenzity migrace. Do roku 2019 lze očekávat spíše omezený rozsah migrace. Nicméně s dokončením ČOV vzroste množství dokončených bytů, migrace a následně i úhrnná plodnost. Říjen

15 U střední varianty plodnosti očekáváme nejdříve setrvání okolo hodnoty 1,25, po roce 2020 nárůst na 1,45 dítěte na matku. Tab. č. 6 Varianty vývoje úhrnné plodnosti použité v prognóze Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Skutečnost ( ) 1,27 Prognóza ,20 1,25 1,30 Prognóza ,35 1,45 1,55 Prognóza ,35 1,45 1,55 Zdroj: ČSÚ, propočet Výzkumy Soukup Věkový profil úhrnné plodnosti Pro prognózu budoucího demografického vývoje je důležitá jak celková úhrnná plodnost, tak i její věkový profil (jak starým ženám se rodí děti). Z grafu níže je jasně patrné, že věkový profil úhrnné plodnosti MČ Praha Lipence je relativně podobný věkovému profilu v hlavním městě Praze. Pro prognózu budoucího vývoje plodnosti budeme používat věkový profil plodnosti v hl. městě Praze mírně upravený o situaci v MČ Praha Lipence. Do budoucna předpokládáme, že se bude mírně zvyšovat věk matek při narození dítěte, ovšem výrazně pomaleji než na přelomu 90. let 20. století a nového tisíciletí. Graf č. 3 Míry plodnosti podle věku v ČR, hl. městě Praze a MČ Praha Lipence, průměr za roky Zdroj: ČSÚ, propočet Výzkumy Soukup Říjen

16 Úmrtnost Pro odhad úmrtnosti vycházíme z podrobných úmrtnostních tabulek pro muže a ženy za období vypočítaných pro hlavní město Prahu. Při odhadování naděje dožití vycházíme ze střední varianty projekce ČSÚ pro hl. město Prahu. Podle ní by v roce 2020 měla naděje dožití činit 78,8 let pro muže a 83,6 pro ženy. Tuto naději dožití jsme upravili do tří variant prognózy. Tab. č. 7 Střední délka života při narození, hl. m. Praha v roce Muži Ženy stávající stav 77,0 81,8 Nízká varianta prognóza 77,0 81,8 Střední varianta prognóza 78,1 83,2 Vysoká varianta - prognóza 79,0 84,1 Zdroj: ČSÚ, Odhad Výzkumy Soukup Říjen

17 Migrace Na regionální úrovni je budoucí vývoj často ovlivněn spíše migrací než porodností či úmrtností. Bohužel odhadování budoucí migrace je velmi komplikované. Na regionální úrovni může mít na migraci vliv tolik aspektů, že není možné je všechny předvídat 1. Ze své podstaty se jedná vždy o pouhý předpoklad. Nezapočtením migrace bychom se ale dopustili většího zkreslení, než když započítáme byť i ne zcela přesný odhad budoucí migrace. V MČ Praha Lipence probíhala v posledních 10 letech relativně intenzivní bytová výstavba. Mezi lety se postavilo 165 nových bytových jednotek. Tab. č. 8 Minulá bytová výstavba Rok Počet dokončených bytů Zdroj: ČSÚ Porovnáme-li počet nových bytů, saldo migrace, zemřelých (uvolněné byty) a hledajících vlastní bydlení (osamostatnění od rodičů), zjistíme, že saldo migrace je zhruba o osob ročně vyšší než odpovídá rozsahu bytové výstavby. Vysvětlením může být, že se k trvalému pobytu hlásí i lidé, kteří v Lipencích již žijí, např. v chatách. 1 Jak se bude vyvíjet ekonomická situace, zda bude zájem o bydlení v obci, zda v sousední obci nepostaví satelitní městečko, jak se budou chovat rozvedení, zda se plánovaná výstavba nezpozdí Říjen

18 Na základě podkladů od MČ Praha Lipence jsme provedli kvalifikovaný odhad budoucí výstavby. Vysoká varianta počítá, že se postaví vše, co je naplánováno a to ve stanoveném termínu. Z kvalifikovaného odhadu by se mohlo jednat až o 200 nových bytů. Z toho se do roku 2019 postaví cca 45 nových bytů, mezi lety cca 85 bytů, a konečně mezi lety by se mohlo jednat o 70 bytů. Vysoká varianta je pravděpodobná pouze v případě, že se postaví ČOV do roku 2020/21 a zároveň se do roku 2022 schválí Metropolitní územní plán. Střední varianta předpokládá, že se výstavba opozdí o cca 1 rok oproti plánu, a zároveň se postaví pouze cca 70 % plánovaného objemu. Podle nízké varianty se postaví 55 % plánovaného objemu se zpožděním až 2 let. Tab. č. 9 Plánovaná bytová výstavba Projekt / lokalita Počet nových bytových jednotek Odhad dokončení výstavby Poznámka Na Lhotkách 19 RD Oddechová 8 RD Boudova-prodloužení 20 RD infrastruktura připravena soukromým investorem, stavba 2 RD zahájena infrastruktura dokončována, odhad realizace RD do r IS a komunikace zčásti provedeny, počet RD odhadem Dle ÚP možnost výstavby V Alejích až 15 RD po r limitem je chybějící ČOV Dle ÚP možnost Na Lhotkách až 70 RD po r limitem je chybějící ČOV a komunikace RD rozptýlené v obci do 10 RD jedná se o zástavbu proluk a volných pozemků nebo rozšíření stávajících - odhad RD Kazín do 10 RD po roce 2022 odhad, limitem ČOV a kanalizace Další výstavba 30 RD po roce 2027 doplněno Výzkumy Soukup, záleží na územním plánu Zdroj: zástupci obce, upraveno Výzkumy Soukup Říjen

19 Pro odhadování budoucí úrovně migrace jsme sestavili vlastní model, který bere v úvahu atraktivitu regionu pro bydlení, dostupnost bydlení, budoucí developerské projekty a poptávku po bydlení z již stávajících obyvatel MČ a částečně také přihlašování obyvatel chat k trvalému pobytu. Na základě modelu stanovujeme níže uvedené tři varianty migrace. Tab. č. 10 Parametry budoucí migrace pro roky Varianta Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace CELKEM ZA ROKY Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: odhad Výzkumy Soukup Střední varianta migrace počítá, že se postaví zhruba 140 bytů. Do roku 2020 to bude ovšem pouze 30 bytů z důvodu chybějící ČOV. Celkové saldo migrace dosáhne cca 620 osob, z toho cca 140 by se mělo přistěhovat v první pětiletce, 240 ve druhé a 240 ve třetí. Ve srovnání s předchozím obdobím se ovšem jedná o nižší migraci. Nízká varianta migrace počítá, že saldo migrace dosáhne cca 490 osob v příštích 15 letech. Vysoká varianta migrace předpokládá, že celkové saldo migrace dosáhne 770 osob v příštích 15 letech. Ve všech případech se pravděpodobně úroveň salda migrace zvýší po roce 2020 s plánovaným dokončením ČOV. Říjen

20 Přírůstek stěhováním Předpokládaný migrační přírůstek v závislosti na objemu a načasování výstavby ukazuje níže uvedený graf Graf č. 4 Přírůstek stěhováním pozorovaný v letech a prognózovaný Skutečný přírůstek migrací Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, odhad Výzkumy Soukup Říjen

21 Věk migrace Do prognózy vývoje věkové struktury obyvatel započítáváme jak celkovou intenzitu migrace, tak i věkový profil přistěhovalých a vystěhovalých za poslední 3 roky. Z přehledu je jasně patrné, že do MČ Praha Lipence se stěhují především lidé s již malými dětmi. Děti do 15 let tvoří více než 1/4 přistěhovalých. Toto může být možným vysvětlením, proč v Lipencích panuje tak nízká úhrnná plodnost. Narozené děti se statisticky započítají do místa původního bydliště. Tab. č. 11 Věková struktura migrace, průměr za roky Věk Přistěhovalí Vystěhovalí % 9 % % 8 % % 3 % % 2 % % 6 % % 13 % % 11 % % 14 % % 9 % % 7 % % 6 % % 2 % % 3 % % 3 % % 1 % % 1 % Celkem 100 % 100 % Zdroj: ČSÚ Říjen

22 4.2. Výsledky prognózy Na základě výše uvedených parametrů byl proveden modelový výpočet vývoje počtu a struktury obyvatel MČ Praha Lipence. Pokud se naplní výše uvedené předpoklady, lze očekávat, že se nárůst celkového počtu obyvatel mírně zpomalí. Důvodem zpomalení je snížení rozsahu bytové výstavby kvůli chybějící ČOV a neexistenci Metropolitního územního plánu. Odhadujeme, že v roce 2029 může v Lipencích žít cca obyvatel s hlášeným trvalým bydlištěm. Podle SLDB 2011 ovšem v Lipencích žije další cca 1 tis. obyvatel s nepřihlášeným trvalým bydlištěm. Včetně nepřihlášených tak může za patnáct let žít v Lipencích až 4,2 tis. obyvatel Graf č. 5 Vývoj počtu obyvatel dle 3 prognostických modelů Odhad včetně nepřihlášených Přihlášení k pobytu Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Skutečný stav Odhad i s nepřihlášenými Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Poznámka: U celkového počtu obyvatel si troufáme odhadnout i vývoj včetně nenahlášených obyvatel. U dílčích věkových skupin to bohužel není možné. Říjen

23 Prognóza počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách Počet dětí ve věku 0-2 roky s trvalým bydlištěm se bude držet na stávající úrovni cca dětí až do roku S dokončením ČOV lze očekávat nárůst bytové výstavby a tím i porodnosti. V roce 2029 může žít v Lipencích nejmenších dětí. Graf č. 6 Vývoj počtu dětí ve věku 0-2 roky, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Poznámka: Na základě prognózy lze očekávat setrvalou poptávku, případně rostoucí, poptávku po službách pro rodiny s malými dětmi (mateřská centra, programy pro matky na RD, ). Říjen

24 Počet dětí ve věku 3-5 let, tj. potenciálních žáků mateřských škol, v roce 2015 klesne. Na úrovni cca 90 se bude pohybovat až do roku Po roce 2023 lze očekávat mírný nárůst na cca 100 dětí v případě střední varianty. 140 Graf č. 7 Vývoj počtu dětí ve věku 3-5 let, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Říjen

25 Počet dětí ve věku prvního stupně základní školní docházky mírně poroste do roku Poté lze očekávat pokles až na cca 150 dětí v roce Tento pokles souvisí s odrůstáním silnějších ročníků narozených okolo roku S obnovenou migrací po roce 2020 lze očekávat i postupné zvýšení počtu dětí ve věku ZŠ. Graf č. 8 Vývoj počtu dětí ve věku 6-10 let, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Říjen

26 Pro doplnění uvádíme i orientační odhad počtu dětí ve věku 6 let. Po roce 2015 lze očekávat pokles počtu 6letých dětí na úroveň cca 30 dětí okolo roku Se zhruba 30 dětmi lze počítat až do roku Graf č. 9 Vývoj počtu dětí ve věku 6 let, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Říjen

27 Počet dětí ve věku druhého stupně ZŠ intenzivně poroste. Ze stávajících cca 100 bude mít okolo roku 2020 trvalé bydliště v Lipencích cca 180 dětí v tomto věku. Po roce 2020 lze očekávat pokles na úroveň zhruba 140 dětí. Pro doplnění uvádíme samostatně i počet 11letých Graf č. 10 Vývoj počtu dětí ve věku let, trvalé bydliště 50 Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Graf č. 11 Vývoj počtu dětí ve věku 11 let Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Říjen

28 Ve věkové skupině let očekáváme nejdříve stagnaci a po roce 2020 nárůst Graf č. 12 Vývoj počtu obyvatel ve věku let, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Říjen

29 Počet obyvatel ve věku let z počátku mírně klesne z 600 na cca 500 osob. Okolo této hodnoty se bude pohybovat víceméně po zbytek sledovaného období. 700 Graf č. 13 Vývoj počtu obyvatel ve věku let, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Poznámka: Počet obyvatel ve věku let ovlivňuje poptávku po službách pro rodiny s dětmi (mateřská centra, nekuřácké restaurace, hlídání dětí aj.). Říjen

30 U věkové skupiny let očekáváme po roce 2023 nárůst. V roce 2029 bude žít Lipencích cca 1,1 tis. občanů v tomto věku, oproti současným Graf č. 14 Vývoj počtu obyvatel ve věku let, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Říjen

31 Stejně jako v celé ČR i v MČ Praha Lipence počet seniorů poroste. Ze stávajících 400 osob ve věku 65 a více let jich zde bude v roce 2029 žít Graf č. 15 Vývoj počtu obyvatel starších 65 let, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Poznámka: Vzhledem k prognózovanému vývoji se bude v MČ Praha Lipence zvyšovat poptávka po terénních sociálních službách a poptávka po zdravotních službách. Říjen

32 Relativně větší nárůst lze očekávat v podskupině 80letých a starších. Počet starších seniorů se v průběhu následujících 15 let více než zdvojnásobí. Ze současných 74 osob se jejich počet zvýší na v roce Graf č. 16 Vývoj počtu obyvatel starších 80 let, trvalé bydliště Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Poznámka: Vysoký nárůst počtu seniorů bude mít významný vliv na požadavky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a bezbariérovosti. Výrazně poroste poptávka po terénních i pobytových sociálních službách, poptávka po zdravotních službách a budou se zvyšovat požadavky kladené na bezbariérovost veřejných prostranství. Říjen

33 5. Analýza současného stavu veřejných služeb 5.1. Mateřské školy a reflexe budoucího vývoje V rámci MČ Praha Lipence působí 1 mateřská škola zřizovaná samosprávou. Její stávající maximální kapacita činí celkově 100 míst. Kapacita školky je plně vytížena, nicméně v posledních 3 letech se podařilo umístit všechny zájemce s trvalým pobytem v MČ, s řádným očkováním a starší 3 let. Tab. č. 12 Kapacita MŠ zařízení k MŠ Stávající kapacita Počet dětí ve školním roce 2015/16 Odmítnuto zájemců 2015/16 MŠ Mateřská škola Lipence, čp Celkem Zdroj: Databáze MŠMT, vedení MŠ, září 2015 Říjen

34 Porovnání počtu dětí a zájemců o MŠ V polovině roku 2015 mělo v MČ Praha Lipence hlášené trvalé bydliště 89 dětí ve věku 3-5 let. Místní MŠ navštěvovalo či se do ní hlásilo 100 dětí. Podíl zájemců o MŠ tak činil 112 % místních dětí ve věku 3-5 let. Několik dětí navíc může být způsoben odklady. V roce 2014 mělo zájem navštěvovat MŠ 92 % dětí. Celkově lze ovšem říci, že prakticky všechny děti ve věku 3-5 let s trvalým pobytem v Lipencích mají zájem o návštěvu místní MŠ. Tab. č. 13 Porovnání počtu zájemců o MŠ a počtu dětí s hlášeným pobytem Kapacita MŠ Počet zájemců o MŠ (navštěvující + odmítnutí) Počet dětí žijících v lokalitě ve věku 3-5 let Podíl zájemců o MŠ na celkovém počtu místních dětí ve věku 3 5 let 92 % 112 % Zdroj: zástupci MŠ, ČSÚ Říjen

35 Jak je patrné z grafu níže, počet dětí ve věku 3-5 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha Lipence v roce 2015 poklesl na úroveň cca 90 dětí. Okolo této hodnoty se bude pohybovat zhruba do roku Poté lze očekávat mírný nárůst. Nicméně kapacity místní MŠ by měly být pro místní děti dostačující víceméně po celé sledované období. Pouze v případě vysoké varianty by po roce 2025 mohly kapacity nedostačovat. Graf č. 17 Odhad vývoje počtu dětí ve věku 3-5 let v porovnání s kap. MŠ Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Maximální kapacity MŠ (2014/15) Zdroj: ČSÚ, Výzkumy Soukup Říjen

36 5.2. Základní školy a reflexe budoucího vývoje V MČ Praha Lipence v současnosti působí 1 základní škola zřizovaná samosprávou. Celková stávající kapacita uvedená v rejstříku škol činí 350 žáků, nicméně podle aktuálního výpočtu Pražské hygienické stanice činí kapacita ZŠ 264 žáků. K navštěvovalo místní školu 245 žáků. Tab. č. 14 Kapacita školských zařízení - ZŠ Zařízení ZŠ Kapacita ZŠ 2015/16 Obsazenost 2015/16 ZŠ Základní škola Praha-Lipence 350/264* 245 Celkem Zdroj: Databáze MŠMT, zástupci škol, září 2015 * 264 dle výpočtu Pražské hygienické stanice Říjen

37 Porovnání kapacit ZŠ a počtu dětí V MČ Praha Lipence má přihlášené trvalé bydliště 200 dětí ve věku 6-10 let. Počet žáků na prvním stupni činí 179. Znamená to, že místní základní školy navštěvuje 90 % zde žijících dětí ve věku 6-10 let. V případě první třídy je to 93 %, u druhého stupně navštěvuje místní ZŠ pouze 62 % dětí. Pro porovnání, obvykle místní ZŠ navštěvuje cca % dětí na prvním stupni a cca 70 % na druhém stupni. Návštěvnost místní ZŠ je obdobná jiným územním celkům. Tab. č. 15 Porovnání počtu žáků a počtu dětí s hlášeným pobytem, školní rok 2015/16 1. třída (6 let) 1. stupeň (6-10 let) 2. stupeň (11-14 let) Počet žáků v místních ZŠ Počet dětí žijících v MČ * % dětí navštěvujících místní ZŠ 93 % 90 % 62 % Zdroj: Zástupci škol, ČSÚ * Odhad na základě prognózy Statistická poznámka: Při plánování kapacit je nutno pamatovat, že s nárůstem porodnosti se potýká prakticky celá ČR. Znamená to, že školy, které v minulosti nabíraly přespolní žáky, budou s největší pravděpodobností zaplněny vlastními dětmi. Přespolní žáky budou odmítat. Zákonitě se tak zvýší podíl dětí, které budou navštěvovat ZŠ v místě bydliště. Říjen

38 Počet prvňáčků Pokud by první třídu místní ZŠ navštěvovalo i nadále cca 95 % šestiletých dětí s hlášeným pobytem v MČ Praha Lipence, počet potenciálních žáků prvních tříd by měl v příštích 5 letech klesat. Od roku 2017 se počet žáků prvních tříd ustálí na cca 30 a na této úrovni se bude pohybovat až do roku 2025 (střední varianta). Při 25 žácích na třídu bude potřeba ve sledovaném období otevírat 2 první třídy. Z pohledu plánování počtu tříd se jedná o nešťastný počet žáků. Jedna třída 30 žáků pojme s velkými obtížemi, dvě třídy jsou při tomto počtu žáků neekonomické. Graf č. 18 Odhadovaný počet žáků 1. tříd Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Tab. č. 16 Odhadovaný počet prvních tříd ZŠ* Varianta Nízká Střední Vysoká Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup * Při 25 žácích na třídu a 95% návštěvnosti místní ZŠ Říjen

39 Počet šesťáků Pokud by šestou třídu místní ZŠ navštěvovalo 65 % jedenáctiletých dětí s hlášeným pobytem v MČ Praha Lipence, počet potenciálních žáků šestých tříd do roku 2020 poroste. Zatímco v roce 2014 šestou třídu místních ZŠ navštěvovalo 17 žáků, v roce 2020 by to mělo být cca 30. Při 25 žácích na třídu bude potřeba ve sledovaném období otevírat 1 2 šesté třídy. Skutečný počet tříd do značné míry závisí na ochotě žáků navštěvovat místní ZŠ. Při zvýšení počtu žáků na 28 na třídu by stačilo otevírat pouze 1 třídu prakticky po celé období. Graf č. 19 Odhadovaný počet žáků 6. tříd Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Tab. č. 17 Odhadovaný počet šestých tříd ZŠ* Varianta Nízká Střední Vysoká Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup * Při 25 žácích na třídu a 65% návštěvnosti místní ZŠ Říjen

40 Počet žáků celkem Pokud by první třídu navštěvovalo 95 % šestiletých a šestou třídu 65 % jedenáctiletých dětí s hlášeným pobytem v MČ Praha Lipence, celkový počet žáků se bude pohybovat mezi prakticky po celé sledované období. Ve srovnání s jinými územními celky mají Lipence výhodu, že počet obyvatel rostl pozvolna a tudíž nenastal jednorázový výkyv v počtu narozených dětí. Situace v potřebě kmenových tříd je ovšem odlišná. Pokud by 1 třídu navštěvovalo max. 25 žáků, bude v roce 2020 potřeba 17 tříd oproti 13 v roce Podrobněji v další části. Graf č. 20 Odhadovaný počet žáků Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Říjen

41 Plánování kapacit místních ZŠ Spíše než počty žáků je relevantnější plánovat počty tříd. Zvlášť ve vyšších ročnících není možné jednotlivé ročníky slučovat. Pro plánování počtu kmenových tříd potřebných pro spádové území vycházíme z těchto parametrů: Velikost třídy jsme stanovili na max. 25 žáků. Do první třídy nastoupí 95 % šestiletých dětí bydlících ve spádové oblasti. Do šesté třídy nastoupí 65 % jedenáctiletých dětí bydlících ve spádové oblasti. Volba školy probíhá pouze v první a šesté třídě. Přechody mezi školami ve vyšších ročnících nebereme v úvahu. Na druhý stupeň nenastoupí žádní přespolní žáci, kteří první stupeň navštěvovali jinde. Z modelu vyplývá, že u střední varianty potřebný počet kmenových tříd vzroste ze stávajících 13 na cca 17 v roce Je ovšem nutné upozornit, že nárůst je do značné míry způsoben poloprázdnými třídami, neboť počet žáků v jednotlivých ročnících se často bude pohybovat mírně nad hranou kapacity 1 třídy. Graf č. 21 Odhadované počty kmenových tříd Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup Říjen

42 Tab. č. 18 Odhadované počty kmenových tříd ZŠ* (počtu žáků), střední var třída 2 (42) 2 (30) 2 (31) 2 (29) 2 (29) 2 (30) 2 (34) 2 (34) 2. třída 2 (33) 2 (35) 1 (25) 2 (31) 2 (29) 2 (29) 2 (33) 2 (34) 3. třída 2 (38) 2 (42) 2 (30) 2 (31) 2 (29) 2 (29) 2 (30) 2 (34) 4. třída 2 (37) 2 (33) 2 (35) 1 (25) 2 (31) 2 (29) 2 (29) 2 (33) 5. třída 1 (29) 2 (38) 2 (42) 2 (30) 2 (31) 2 (29) 2 (29) 2 (30) 6. třída 1 (12) 2 (29) 2 (27) 2 (26) 1 (19) 1 (24) 1 (22) 1 (23) 7. třída 1 (20) 1 (23) 2 (27) 2 (31) 1 (22) 1 (23) 1 (22) 1 (23) 8. třída 1 (19) 1 (12) 2 (29) 2 (27) 2 (26) 1 (19) 1 (24) 1 (22) 9. třída 1 (15) 1 (20) 1 (23) 2 (27) 2 (31) 1 (22) 1 (23) 1 (22) Celkem (245) (262) (269) (257) (247) (234) (246) (255) Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup * Při 25 žácích na třídu a 95% návštěvnosti 1. třídy a 65% návštěvnosti 6. třídy Tab. č. 19 Odhadované počty kmenových tříd ZŠ* (počtu žáků), střední var stupeň 9 (179) 10 (178) 9 (163) 9 (146) 10 (149) 10 (146) 10 (155) 10 (165) 2. stupeň 4 (66) 5 (84) 7 (106) 8 (111) 6 (98) 4 (88) 4 (91) 4 (90) Celkem 13 (245) 15 (262) 16 (269) 17 (257) 16 (247) 14 (234) 14 (246) 14 (255) Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup * Při 25 žácích na třídu a 95% návštěvnosti 1. třídy a 65% návštěvnosti 6. třídy Říjen

43 Tab. č. 20 Odhadované počty kmenových tříd ZŠ* (počtu žáků), vysoká var stupeň 9 (179) 10 (178) 9 (163) 9 (149) 10 (156) 10 (158) 10 (172) 10 (187) 2. stupeň 4 (66) 5 (84) 7 (106) 8 (111) 6 (100) 4 (92) 4 (98) 4 (99) Celkem 13 (245) 15 (262) 16 (269) 17 (260) 16 (256) 14 (250) 14 (270) 14 (286) Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup * Při 25 žácích na třídu a 95% návštěvnosti 1. třídy a 65% návštěvnosti 6. třídy Tab. č. 21 Odhadované počty kmenových tříd ZŠ* (počtu žáků), nízká var stupeň 9 (179) 10 (178) 9 (161) 9 (141) 10 (141) 10 (135) 10 (140) 10 (146) 2. stupeň 4 (66) 5 (84) 7 (106) 7 (110) 5 (96) 4 (86) 4 (86) 4 (80) Celkem 13 (245) 15 (262) 16 (267) 16 (251) 15 (237) 14 (221) 14 (226) 14 (226) Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup * Při 25 žácích na třídu a 95% návštěvnosti 1. třídy a 65% návštěvnosti 6. třídy Říjen

44 6. Seznam tabulek a grafů Seznam tabulek: Tab. č. 1 Celkový počet obyvatel v MČ Praha Lipence... 7 Tab. č. 2 Porovnání věkové struktury obyvatel s hlášeným a obvyklým místem pobytu... 8 Tab. č. 3 Srovnání věkového složení obyvatelstva, Tab. č. 4 Pohyb obyvatel, MČ Praha Lipence, Tab. č. 5 Úhrnná plodnost* Tab. č. 6 Varianty vývoje úhrnné plodnosti použité v prognóze Tab. č. 7 Střední délka života při narození, hl. m. Praha v roce Tab. č. 8 Minulá bytová výstavba Tab. č. 9 Plánovaná bytová výstavba Tab. č. 10 Parametry budoucí migrace pro roky Tab. č. 11 Věková struktura migrace, průměr za roky Tab. č. 12 Kapacita MŠ zařízení k Tab. č. 13 Porovnání počtu zájemců o MŠ a počtu dětí s hlášeným pobytem Tab. č. 14 Kapacita školských zařízení - ZŠ Tab. č. 15 Porovnání počtu žáků a počtu dětí s hlášeným pobytem, školní rok 2015/ Tab. č. 16 Odhadovaný počet prvních tříd ZŠ* Tab. č. 17 Odhadovaný počet šestých tříd ZŠ* Tab. č. 18 Odhadované počty kmenových tříd ZŠ* (počtu žáků), střední var Tab. č. 19 Odhadované počty kmenových tříd ZŠ* (počtu žáků), střední var Tab. č. 20 Odhadované počty kmenových tříd ZŠ* (počtu žáků), vysoká var Tab. č. 21 Odhadované počty kmenových tříd ZŠ* (počtu žáků), nízká var Seznam grafů: Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem... 9 Graf č. 2 Věková struktura obyvatel MČ Praha Lipence* a hl. města Prahy, Graf č. 3 Míry plodnosti podle věku v ČR, hl. městě Praze a MČ Praha Lipence, průměr za roky Graf č. 4 Přírůstek stěhováním pozorovaný v letech a prognózovaný Graf č. 5 Vývoj počtu obyvatel dle 3 prognostických modelů Graf č. 6 Vývoj počtu dětí ve věku 0-2 roky, trvalé bydliště Graf č. 7 Vývoj počtu dětí ve věku 3-5 let, trvalé bydliště Graf č. 8 Vývoj počtu dětí ve věku 6-10 let, trvalé bydliště Graf č. 9 Vývoj počtu dětí ve věku 6 let, trvalé bydliště Graf č. 10 Vývoj počtu dětí ve věku let, trvalé bydliště Graf č. 11 Vývoj počtu dětí ve věku 11 let Graf č. 12 Vývoj počtu obyvatel ve věku let, trvalé bydliště Graf č. 13 Vývoj počtu obyvatel ve věku let, trvalé bydliště Graf č. 14 Vývoj počtu obyvatel ve věku let, trvalé bydliště Graf č. 15 Vývoj počtu obyvatel starších 65 let, trvalé bydliště Graf č. 16 Vývoj počtu obyvatel starších 80 let, trvalé bydliště Graf č. 17 Odhad vývoje počtu dětí ve věku 3-5 let v porovnání s kap. MŠ Graf č. 18 Odhadovaný počet žáků 1. tříd, Graf č. 19 Odhadovaný počet žáků 6. tříd Graf č. 20 Odhadovaný počet žáků Graf č. 21 Odhadované počty kmenových tříd Říjen

45 7. Zpracovatel průzkumu Společnost VÝZKUMY SOUKUP se zabývá návrhem, realizací a zpracováním marketingových, sociologických a demografických výzkumů. Již od samého počátku naší existence jsme si stanovili za základní principy naší práce kvalitu, spolehlivost a spokojenost klientů. Naším cílem je provádět prakticky využitelné výzkumy, nikoliv výzkum pro výzkum. Proto veškeré činnosti koncipujeme tak, aby přinášely zcela konkrétní doporučení pro naše klienty. Tomáš Soukup Říjen

46

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Obec Kly Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Listopad 2015 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza MČ Praha 22 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Říjen 2015 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Jílové u Prahy Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Klecany a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Březen 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Úvaly a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Srpen 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Obec Sulice a okolní obce únor 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1.

Více

Demografická studie. Bašť. Tomáš Soukup. a okolní obce. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Bašť. Tomáš Soukup. a okolní obce. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie Bašť a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická studie ORP. Mnichovo Hradiště. Tomáš Soukup. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie ORP. Mnichovo Hradiště. Tomáš Soukup. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie Tomáš Soukup ORP Mnichovo Hradiště Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Leden 2017 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická studie. MČ Praha 12. Tomáš Soukup. Prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. MČ Praha 12. Tomáš Soukup. Prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 12 Prosinec 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Verze ze dne: 8. 2. 2016

Více

Demografická studie. MČ Praha Libuš Září 2015. Tomáš Soukup. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč. IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha Libuš Září 2015. Tomáš Soukup. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč. IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha Libuš Září 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. Husinec - Řež. Tomáš Soukup. květen Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. Husinec - Řež. Tomáš Soukup. květen Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie Husinec - Řež květen 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Město Buštěhrad a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz červen 2015 Obsah

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Demografická studie. město Úvaly. Tomáš Soukup. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. město Úvaly. Tomáš Soukup. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie město Úvaly prosinec 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO

DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO Září 2015 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Výchozí data... 3 1.2 Metodologie... 3 2 Obyvatelstvo... 4 2.1 Celkový počet obyvatel... 4 2.2 Struktura obyvatelstva... 4 2.3 Pohyb

Více

Demografická studie. Tomáš Soukup. MČ Praha Čakovice. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. Tomáš Soukup. MČ Praha Čakovice. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie MČ Praha Čakovice prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních a středních škol osob v produktivním věku a jednotlivých

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV A PŘILEHLÝCH SPÁDOVÝCH OBLASTÍ VESTEC A JESENICE-ZDIMĚŘICE PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY (MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA) Tomáš Fiala Eva Kačerová Jitka Langhamrová katedra

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Autoři: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková, Ph.D. Mgr. Šárka Šustová, Bc. Alena Daudová, Bc. Martin Koňařík, Bc. Barbora

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza

3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza 3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu pro spádové území obce Dolní Břežany je prognóza populačního vývoje a struktury obyvatelstva do roku 2030. Obdobně jako pro celou

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2012 Obyvatelstvo Praha, 2012 Kód publikace: 104003-12 Č. j.: 00961/2012-7101 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2011 Zpracoval: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze,

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 18 Březen 2014 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář analýz a prognóz Tomáš Brabec, Michal Němec 20. 10. 2016 Obsah prezentace Demografický

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ke konci roku 2014 žilo v Moravskoslezském kraji 1 217 676 osob, z toho 51 % žen. Za posledních deset let se počet obyvatel kraje snížil o 35,5 tis. osob.

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY

1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY 1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY Pracovní síla v hlavním městě dlouhodobě vzrůstá Graf č. 1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ve věku 2 až 64 Pracovní síla vyjadřuje pracovní potenciál obyvatel v území. Zahrnuje

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí

Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí 1. Naléhavost řešení situace, proč dosavadní snaha o budování potřebných kapacit nebyla dosud naplněna? OBECNÁ SITUACE V PRAZE A V SOUSEDNÍ MČ PRAHA 6 Hlavní město Praha čítá k 30.6.2015 celkem 1 262 612

Více

Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona. 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C

Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona. 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C Obsah Demografické statistiky Statistiky předškolních zařízení Vnímání

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013)

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) Michaela Němečková Tisková konference, 11. 9. 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kraje České republiky a jejich počet

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení

Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení 31. 3 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Hlavním zdrojem dat o tématu lidské zdroje je Výběrové šetření pracovních sil Velikost pracovní síly ovlivňuje řada faktorů.. Počet obyvatel ve věku 15 a více let rostl, pracovní

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza 2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu v detailu zázemí Prahy je prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva suburbánní zóny Prahy. Tato zóna byla vymezena

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 z toho Ústav pro informace ve vzdělávání Začátek školního roku 2011/12 ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 Úvod Předkládaný materiál podává základní informaci o odhadovaných počtech ţáků a nově přijatých na

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení)

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) 5. bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Skupina osob bydlících mimo byty a zařízení byla složena z typově různých skupin osob, které měly odlišné charakteristiky. Byly to: osoby bydlící v rekreační

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Boris Vaňo Infostat Bratislava Příspěvek vznikl v

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více