MIGRACE II. STRANA 1 METODIKA PRO UČITELE. Klíčová slova kulturní šok, kulturní specifika cizinců, integrace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIGRACE II. STRANA 1 METODIKA PRO UČITELE. Klíčová slova kulturní šok, kulturní specifika cizinců, integrace"

Transkript

1 STRANA 1 Klíčová slova kulturní šok, kulturní specifika cizinců, integrace Cíle kur zu Podpora integrace dětí cizinců do českého školního prostředí. V rámci kurzu jde především o předávání zkušeností pedagogických pracovníků s žáky-migranty a vzájemnou reflexi různých způsobů řešení potenciálně problematických, problémových či konfliktních situací s ohledem na kulturně-společenská, jazyková a jiná specifika žákůcizinců a jejich vnímání ze strany českých spolužáků i učitelů samotných. V průběhu kurzu jsou účastníkům poskytnuty rovněž praktické informace o opatřeních, která jsou při začleňování dětí cizinců používána v zemích Evropské unie, přehled legislativního rámce vzdělávání cizinců v ČR a kontakty na nevládní organizace působící v oblasti. Teoretické a legislativní zakotvení: Právní řád ČR umožňuje bez ohledu na státní občanství všem osobám, které podléhají povinné školní docházce, stejná práva na vzdělání jako občanům ČR. Základními právními normami jsou zejména: Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, čl. 33, odst. 1, článek 10 Ústavy ČR, podle níž jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž jsou ČR vázány; jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Úmluva o právech dítěte (publikovaná pod č. 104/1991 Sb.) v čl. 28 odst. 1 zavazuje ČR činit základní vzdělání povinným a bezplatně dostupným pro všechny. Od 1. ledna 2000 ukládá MŠMT ČR povinnost zajistit podmínky pro vzdělávání cizinců i zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Pobyt cizinců v České republice včetně všech aspektů, které se tohoto pobytu týkají (lékařská péče, vzdělávání...) upravují dva hlavní zákony s ohledem na status cizince. Jedná se o: Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon). Příslušné pokyny a právní výklady MŠMT pak případně upravují situaci cizinců ve školách dle druhu jejich pobytu (Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice). Podle druhu pobytu rozlišujeme tyto základní skupiny cizinců (viz. podrobnější popis jednotlivých statusů): Žadatelé o mezinárodní ochranu (dříve žadatelé o azyl) Azylanti Cizinci s doplňkovou ochranou Cizinci s povolením k pobytu (tzv. trvalý pobyt) Cizinci s dlouhodobým pobytem (vízem nad 90 dnů) Nezletilí žadatelé o mezinárodní ochranu bez doprovodu dospělé osoby Podle školského zákona ( 20) mají všichni cizinci oprávněně pobývající na území České republiky přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky. Pokud zde pobývá cizinec legálně, z hlediska přístupu ke vzdělání není tedy jeho právní status podstatný. Jde spíše o subjektivní rozlišování, protože jednotlivé typy pobytu otevírají cizincům větší či menší možnosti studia

2 STRANA 2 a následného pracovního uplatnění. Dle nejnovější novely školského zákona má na základní vzdělání nárok i cizinec, jehož rodiče na území pobývají nelegálně. Nejhorší je v tomto případě asi postavení žadatele o mezinárodní ochranu. Pokud nemá dítě dokončenou povinnou školní docházku, je sice stát povinen mu tuto zaručit, dokonce ho připravit na výuku v českém jazyce (metodický pokyn ke školní docházce žadatelů o azyl). Nicméně pokud se na území ocitne mladý žadatel o mezinárodní ochranu, který prokazatelně povinnou školní docházku dokončil (nebo nedokončil, ale dosáhl již 17. roku věku, viz. 36 školského zákona), má velmi omezené možnosti. Nemá nárok na doučování českého jazyka (tento je bezplatně vyučován v rozsahu 150 hodin pouze v rámci státního integračního programu pro azylanty a cizince s doplňkovou ochranou) a pokud jeho zákonní zástupci neopustili pobytové středisko a nepřestěhovali se do většího města, jsou jeho možnosti omezeny i z finančních důvodů, protože případné náklady např. na dopravu do školy z tábora či školní obědy si musí hradit sám. Jeho zdroje informací jsou ve většině případů totiž značně omezené. Nejedná se ale o právní omezení, žadatelé o mezinárodní ochranu mohou např. i bezplatně studovat vysokou školu, pokud, stejně jako všichni ostatní cizinci, vykonají přijímací zkoušky v českém jazyce a předloží doklad o ukončeném středním vzdělání, příp. vykonají tzv. nostrifikační zkoušky. (Vyhláška MŠMT ČR o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, dále 108 školského zákona.) 16 školského zákona řeší vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných. Podle odstavce 1 je tímto osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, přičemž sociálním znevýhodněním odstavec 4 a) definuje pro potřeby tohoto zákona rovněž postavení azylanta a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami řeší Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ale o cizincích, azylantech a účastnících řízení se vůbec nemluví. Existuje vyhláška, která kvalifikuje neznalost českého jazyka na stejné úrovni jako například dyslexii a škola bere od státu dotace na žáky/studenty, kteří mají toto znevýhodnění. Při přijímacím řízení na střední či vyšší odbornou školu může ředitel (dle 20 školského zákona) cizincům prominout zkoušku z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky a znalost nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru ověří pouze pohovorem. V praxi to vždy závisí na vstřícnosti ředitele. Aktivita 1 Kulturní šok Cíl: Simulace prožitku šoku z naprosto neznámého prostředí - pobytu ve třídě, kde nový žák ničemu nerozumí a neví, co se po něm chce. Reflexe praktického cvičení, zamyšlení se nad symptomy kulturního šoku. Doba trvání: 55 minut Počet účastníků: min Věk: bez omezení Pomůcky: flipchart, fixy Popis aktivity: 1. Vietnamská spolupracovnice představuje učitelku matematiky, účastníci kurzu jsou její žáci, učitelka komunikuje ve vietnamštině, chce po žácích informace, píše s nimi písemnou práci (vše ve vietnamštině). 2. Rozdělte účastníky do 2-3 skupin (ideálně po čtyřech, záleží samozřejmě na celkovém počtu účastníků). 3. Lektor účastníky požádá o reflexi pocitů ze cvičení,

3 STRANA 3 sdělení vlastní zkušenosti s radikální změnou prostředí. 4. Účastníci mají za úkol vypsat symptomy kulturního šoku. Co vše se může podílet a přispívat ke kulturnímu šoku cizinců ve škole. 5. Následuje prezentace výstupů práce ve skupinkách a výklad teorie kultury a kulturního šoku (literatura, odkazy atp.). Aktivita 2 Kulturní specifika a nedorozumění Cíl: Uvědomění si/rekapitulace situací/problémů a jejich důvodů, které cizincům komplikují jejich začleňování do českého vzdělávacího systému. Doba trvání: 45 minut IK rozdíly mezi učiteli, v jejich stylech výuky a pedagogické komunikace, v orientacích na určité hodnoty a cíle vzdělávání. Učitelská angažovanost. Sebehodnocení. Edukační klima (vyjadřuje to, co subjekty edukace žáci, studenti, učitelé) vnímají a prožívají jakožto vzájemné psychosociální vztahy a interakce v konkrétním životě třídy a školy. Pozn.: Na aktivitu navazuje diskuse s hosty s někým, kdo má přímou zkušenost cizince navštěvujícího českou školu a je schopen s odstupem posoudit, co mu v jeho začleňování pomáhalo a naopak (doba trvání 90 minut). Otázky k diskusi: Co komplikuje vzdělávání cizinců na škole? Jaké jsou problémy cizinců na českých školách? Jaké jsou důvody těchto problémů? Atd. Počet lidí: min Věk: bez omezení Pomůcky: flipchart, post-it Popis aktivity: 1. Účastníci jsou požádáni, aby se snažili přemýšlet o tom, na čí straně tyto problémy jsou - perspektiva UČITEL / DÍTĚ (psaní na lepící papírky). 2. Prezentace výstupů práce ve skupinách, kdy účastníci nalepí post-it na flipchart (rozdělený na sloupec učitel a žák). 3. Teoretické doplnění. Interkulturní rozdíly (IK) v rodinné výchově, v postojích rodičů k vzdělávání, postoje rodičů k výkonu dětí. Rodičovská angažovanost. IK rozdíly v žákovské a studentské populaci, rozdílné styly učení u dětí a mládeže, rozdílné postoje ke škole a učitelům. Aktivita 3 Migranti na českých školách Cíl: Informovat o legislativním rámci a současném stavu. Doba trvání: 30 minut Počet lidí: 8-12 Věk: bez omezení Pomůcky: žádné Popis aktivity: 1. Účastníci se pokusí vyplnit kvízové otázky (viz. přílohy); zpracovaný za statistických údajů, otázka - tři možnosti - jedna správná). 2. Účastníci obdrží popis, seznam právních norem, popis jednotlivých druhů pobytu na území ČR. 3. Lektor během kurzu shrne obsah dokumentů. 4. Následuje diskuse na téma: ilegálové a jejich školní docházka, pojištění, školské služby, zkušenosti z uprchlických táborů.

4 STRANA 4 Aktivita 4 Nástroje ke zvládání kulturního šoku, opatření při začleňování dětí cizinců do škol Cíl: Informační Doba trvání: 85 minut Počet lidí: min Věk: bez omezení Pomůcky: flipchart, fixy Popis aktivity: 1. Účastníci se rozdělí do skupin po čtyřech. Zamýšlí se nad otázkami: Jakých systémových opatření by bylo třeba, aby...? - vlastní zkušenosti. Co Vám fungovalo, a co naopak ne?, odpovědi zapisují na flipchart. 2. Následuje prezentace práce ve skupinkách. 3. Lektoři se věnují výkladu modelů integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě; uvádí příklady podpůrných opatření (účastníci dostávají písemné podklady). 4. Účastníci zůstávají ve skupinkách a opět se snaží odpovědět na dotazy kladené lektorem, zaznamenávají na flip. Možné otázky: Jaká mohou být kulturní specifika cizinců, která jim mohou způsobovat praktické komplikace v běžném provozu školy? (např.: společné stravování, tělocvik převlékání, plavání, rozdílný výklad historie, autorita učitele (popř. žena), hudební výchova, náboženství, svátky). Aktivita 5 Kasuistiky; z praxe sociálních pracovníků META o.s. Cíl: Informační Doba trvání: 30 minut Počet lidí: 8-12 Věk: bez omezení Pomůcky: žádné Popis aktivity: Při aktivitě jsou diskutována témata komunikace s rodinou bariéry komunikace, nástroje ke zlepšení komunikace, výběr vhodné školy atd. (vše na základě zkušeností s přímou prací s klienty cizinci). Aktivita 6 Diskuse, shrnutí, zpětná vazba Cíl: Zopakování, reflexe. Doba trvání: 30 minut Počet lidí: 8-12 Věk: bez omezení Pomůcky: žádné 5. Lektoři rozdají písemné materiály seznam neziskových organizací pracujících s cizinci a diskutují s účastníky o zkušenosti ze spolupráce neziskových organizací a vzdělávacích institucí (především základních a středních škol).

5 STRANA 5 Organizace a instituce působící v oblasti migrace META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Nezisková organizace poskytující odborné sociální poradenství orientované na vzdělávání a následné pracovní uplatnění. Doplňkovou službou centra jsou kurzy českého jazyka. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUCCJ) AUČCJ je odborná zájmová organizace, která uskutečňuje pravidelná setkání a semináře, na kterých vystupují učitelé a odborníci z České republiky i ze zahraničí. Centrum pro integraci cizinců Občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců poskytuje radu a pomoc imigrantům, tj. azylantům, cizincům s trvalým a dlouhodobým pobytem na území ČR a jejich rodinným příslušníkům. Centrum pro otázky migrace (COM) Centrum pro otázky migrace se ve své činnosti věnuje individuálnímu poradenství cizincům směřujícím k jejich integraci do české společnosti. Člověk v tísni Obecně prospěšná společnost, která pomáhá lidem v krizových oblastech (např. Irák, Afghánistán, Čečensko), realizuje humanitární a rozvojovou pomoc, zvyšuje zájem veřejnosti o dění v zahraničí, snaží se zabránit porušování základních lidských práv. Dům národnostních menšin Dům národnostních menšin je zařízením hl. m. Prahy, které má napomáhat k porozumění mezi národnostmi a překonávat možné předsudky občanů vůči některým etnikům a národnostem žijícím v ČR. Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a mění zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. InBáze - Berkat InBáze je komunitní centrum pro migranty, cizince a všechny, kdo se chtějí navzájem poznávat. Nová škola, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Nová škola podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i dětí po celé republice. Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Organizace pro pomoc uprchlíkům je nevládní neziskovou organizací, která se zabývá právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. Poradna pro integraci (PPI) Poradna pro integraci se zabývá integrací osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka a také dlouhodobě usazeným cizincům v České republice.

6 STRANA 6 Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa. MKC Praha mimo jiné nabízí širokou škálu vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Poradna pro občanství/občanská a lidská práva je občanským sdružením, které se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí a pomocí rodinám. Poradna pro uprchlíky (PPU) Poradna pro uprchlíky poskytuje právní, sociální a psychologickou pomoc těm osobám, které z různých příčin musely opustit zemi svého původu a žádají ochranu na území České republiky. Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) Tato nevládní nezisková organizace poskytuje bezplatné právní, sociální a psychologické poradenství uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců, přicházejícím do České republiky. Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) UNHCR vykonává humanitární, sociální a zcela nepolitickou činnost. Poskytuje ochranu a pomoc uprchlíkům (pomáhá uprchlíkům navrátit se domů nebo integrovat se do společnosti v zemi azylu nebo usadit se ve třetí zemi). Zařízení pro děti - cizince a Středisko výchovné péče Zařízení pro děti cizince a Středisko výchovné péče poskytuje péči dětem - cizincům, které se ocitly v České republice bez doprovodu svých zákonných zástupců či jiných blízkých osob. Další užitečné odkazy: Amnesty International - Asociace uprchlíků - Česká rada dětí a mládeže - Diakonie Českobratrské církve evangelické - Dětské krizové centrum, linka důvěry Praktické informace pro cizince žijící v ČR - Mezinárodní organizace pro migraci - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, o integraci cizinců - Konsorcium nevládních organizací zabývajících se uprchlíky - Informace o vzdělávání v Evropě - Komplexní nástroj pro zavedení multikulturní výchovy do škol - Migrační asistenti ČKCH, azylové ubytování - Organizace na podporu menšin - La Strada - pomoc obětem obchodu s lidmi - Střediska integrace menšin - UNICEF -

7 STRANA 7 Vietnamská sdružení Občanské sdružení Klub Hanoi Společnost přátel Vietnamu. Klub Hanoi má zájem podílet se na kulturních a jiných akcích, které se nějakým způsobem dotýkají Vietnamu nebo jihovýchodní Asie, národnostních menšin v Evropě apod. Vydává Bulletin Klubu Hanoi. Svaz Vietnamců v České republice Česko-vietnamská společnost Společnost seznamuje širší veřejnost s kulturou, historií a ekonomickou situací ve Vietnamu formou různých akcí: výstavy fotografií, besedy a semináře. Občanské sdružení vietnamsky hovořících občanů ČR Klub Bambus Občanské sdružení, které vdává dvojjazyčný českovietnamský časopis pro žáky vietnamské národnosti žijící v ČR. Mimoto se zabývá výukou českého jazyka, organizuje divadelní kroužek, kroužek zabývající se vietnamským bojovým sportem atd. Libušská 319, Praha 4 se zaměřením na ukrajinskou komunitu v ČR, realizace projektů probíhá především pomocí tiskovin pro integrující se cizince ukrajinské národnosti a rozšiřováním informací mezi českou majoritou o ukrajinské kultuře, historii, a ukrajinské emigraci v ČR. Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny Sdružení je zaměřené na osvětu a pořádání kulturních akcí. Moravská 9, Praha 2 Sdružení Ukrajinek Sdružení poskytuje informace o kultuře a historii Ukrajiny: odborné semináře, kulturní akce, vydávání publikací. Bořivojova 98/754, Praha 3 Ukrajinská iniciativa v ČR Organizace vydává časopis Porohy, dále pořádá kulturní akce (koncerty, výstavy a jiné) a poskytuje poradenské a překladatelské služby. Organizace sdružuje občany ČR ukrajinské národnosti i občany Ukrajiny žijící na území České republiky. Ukrajinská sdružení Fórum Ukrajinců Organizace pořádá koncerty a jiné především kulturní akce, dále se podílí na pořadatelství sportovních akcí. RUTA Občanské sdružení, které se věnuje zachování kulturních hodnot, jazyka a identity osob ukrajinského původu, realizaci kulturních, výchovně vzdělávacích projektů

8 STRANA 8 Příloha Kvíz k aktivitě č. 3 Statistiky V období vzrost počet cizinců (včetně EU) studujících na území ČR: o 52% o 4% o 100% Největší nárůst v rámci ČR zaznamenalo ( ): primární vzdělávání sekundární vzdělávání terciální vzdělávání Nejvíce cizinců studuje na českých vysokých školách: technické vědy ekonomické vědy lékařské a farmaceutické vědy K bylo v ČR cizinců z tzv. třetích zemí: Naprostá většina dětí-cizinců v mateřských a základních školách v roce pocházela z: Číny Ukrajiny Vietnamu Jaké jsou kromě Prahy další 3 města, ve kterých studuje na VŠ nejvíce cizinců: Hradec Králové, Brno, Pardubice Brno, Ostrava, Olomouc Plzeň, Brno, Ústí nad Labem Ve školním roce 2006/2007 studovalo na všech stupních českých škol (MŠ-VŠ) cizinců (mimo EU): Ze které africké země pocházelo v loňském akademickém roce nejvíce studentů na VŠ? Súdán Keňa (22) Nigérie Druhá trojice nejfrekventovanějších národností na českých ZŠ ve školním roce 2006/2007 byla: Čína, Gruzie, Bělorusko Turecko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko Rusko, Mongolsko, Kazachstán (913, 305, 227) Největší podíl žáků a studentů ve školním roce 2006/2007 tvořili cizinci (včetně EU): s přechodným pobytem s trvalým pobytem (15 096) s azylem Příloha Druhy pobytu k aktivitě č.3 Popis jednotlivých druhů pobytu Žadatelé o mezinárodní ochranu (dříve žadatelé o azyl) Cizinec, který požádá o mezinárodní ochranu se stává žadatelem o mezinárodní ochranu. Žádost se podává na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP). Žadatelé stráví cca měsíc v karanténě v přijímacím středisku Vyšní Lhoty, poté jsou přemístěni do některého pobytového střediska, kde však nejsou povinni prodlévat, mohou odejít bydlet tzv. do soukromí. OAMP má zákonnou lhůtu

9 STRANA 9 90 dnů na vydání rozhodnutí, může ji ovšem nekonečně prodlužovat (musí to žadateli pouze oznámit). Zamítne-li OAMP žádost, může se žadatel odvolat ke krajskému soudu. Pokud OAMP vydá kladné rozhodnutí, žadateli je udělen azyl (viz. azylanti). Může rovněž nastat situace, že OAMP sice neudělí azyl, ale tzv. doplňkovou ochranu (viz. cizinec s doplňkovou ochranou). Krajský soud má dvě možnosti: žalobu proti OAMP uznat a vrátit případ odboru k novému projednání nebo žalobu zamítnout. Pokud krajský soud zamítne žalobu proti OAMP, může ještě žadatel podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten ji buď přijme a vrátí to ke krajskému soudu, nebo ji zamítne a tím končí azylová procedura. Cizinec dostane výjezdní vízum (max. na dva měsíce) a musí opustit území. Azylanti Azylanti mají fakticky stejné postavení jako cizinec s trvalým pobytem, má ovšem proti němu tu výhodu, že je zařazen do státního integračního programu, který zahrnuje kurz českého jazyka (s dotací 150 hodin) a může žádat o integrační byt. Pokud nemá azylant kam jít bydlet, může zůstat v integračním středisku MV ČR. Cizinci s doplňkovou ochranou V současnosti se týká např. Bělorusů nebo Kubánců. Jsou to lidé, kteří sice nemají žádné doklady o perzekuci vlastní osoby, tzn., že jim nemůže ministerstvo udělit azyl, ale zároveň, že by při návratu byli ohroženi už jenom proto, že někde žádali o azyl. Doplňková ochrana se uděluje na jeden rok, pak vždy musí doložit, že důvody pro její udělení trvají. Je to celkem výhodná situace, dokonce jsou i zařazeni do kurzů českého jazyka v rámci státního integračního programu. Nezletilí žadatelé o mezinárodní ochranu bez doprovodu dospělé osoby Jedná se o žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří sem přišli bez rodičů, či jiného příbuzného a ještě jim nebylo 18 let. (Často se stává, že nějaký třicátník tvrdí, že je nezletilý, protože si myslí, že mu to pomůže v získání azylu.) Tyto děti jsou nejdříve umístěni do diagnostického ústavu (zařízení MŠMT ČR Modrá škola v Praze), cca po dvou měsících jsou přesunuti do výchovného ústavu (zařízení MŠMT ČR Permon u města Příbram). Jejich azylová procedura je shodná, jako u zletilých, pro proceduru mají speciálního zákonného zástupce, pak mají i nějakého pro to ostatní, většinou sociálního pracovníka z OSPODU. Cizinci s dlouhodobým pobytem (vízem nad 90 dnů)/ přechodným pobytem K pobytu nad 90 dní ( 30, vízum typu D, vydává se max. na jeden rok, žádost se podává na zastupitelském úřadě ČR, náležitosti: cestovní doklad, doklad potvrzující účel pobytu, prostředky k pobytu 15 x životní minimum na osobní potřeby, za každý měsíc předpokládaného pobytu se částka zvyšuje o 2 x životní minimum/podnikatelé 50 x životní minimum na osobní potřeby, ubytování, výpis z Rejstříku trestů v ČR a zemi původu (či zemi předcházejícího pobytu), vízum za účelem zaměstnání nutno předložit povolení k zaměstnání či potvrzení o podání žádosti + příslib pracovní smlouvy, před označením víza doklad o cestovním zdravotním pojištění, důvody zrušení platnosti víza D 37). Přechodný/dlouhodobý pobyt ( 42, pokud zde cizinec pobývá na vízum typu D a trvá-li účel pobytu, může požádat o povolení k dlouhodobému pobytu, žádost se podává na cizinecké policii, 44 doba platnosti: cca 6 měsíců až 2 roky a její prodlužování, při změně účelu nutno požádat o nové povolení k dlouhodobému pobytu nelze, pokud jde o dlouhodobý pobyt podle 33, důvody ke zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu 46a-c, žádost o povolení k dlouhodobému

10 STRANA 10 pobytu je cizinec podat nejdříve 120 a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti víza D). Cizinci s povolením k pobytu (tzv. trvalý pobyt) Po pěti letech dlouhodobého pobytu (případně po čtyřech v azylové proceduře nebo sňatkem s občanem ČR) lze získat trvalý pobyt. Cizinec s trvalým pobytem má stejná práva a povinnosti jako občan ČR, pouze nemůže volit, být volen a pracovat ve státní správě. Cizinci s právním postavením rezidenta státu EU O toto lze požádat, má-li cizinec trvalý pobyt, ale zároveň splňuje podmínku pětiletého pobytu na území (což např. přiženivší splňovat nemusí, stejně jako azylanti). Příloha Integrace k aktivitě č. 4 Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě Země, kde je právo na vzdělání implicitně zaručeno, jestliže dětem, které v dané zemi nepobývají legálně, nebrání v přijetí do školy žádná právní překážka: Německo, Estonsko, Španělsko, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Slovinsko, Finsko, Spojené království, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích buď není přijetí do školy explicitně vázáno na určitý typ pobytového statusu, nebo nejsou nijak vymezeny kategorie dětí, které mají právo a povinnost docházet do školy. Země, kde školy nejsou povinny přijmout děti, které na území nepobývají legálně: Dánsko, Litva, Polsko, Švédsko, Island. Tyto země před přijetím dětí do vzdělávacího systému vyžadují doložení pobytového statusu. Například v Polsku musí být děti přihlášeny k pobytu v určité obci, zatímco na Islandu musí mít trvalé bydliště na jeho území. Právo na vzdělání a podpůrná opatření Většina zemí přiznává právo na vzdělání všem dětem ve věku povinné školní docházky bez ohledu na to, jaký je jejich status přistěhovalce. Toto právo je vyjádřeno v řadě mezinárodních dokumentů (Všeobecná deklarace lidských práv OSN (čl. 26), Úmluva OSN o právech dítěte (čl. 28). Země, které výslovně povolují, aby děti nelegálních přistěhovalců byly přijaty do školy: Belgie, Česká republika, Řecko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko. Většinou mají toto právo zaručeno přímo v ústavě. Některé země vymezují právo (i z něho vyplývající povinnost) docházet do školy podle délky pobytu na území: Severské země (Dánsko jen u žadatelů o mezinárodní ochranu), Maďarsko (1 rok), Rakousko (6 měsíců). Podmínky využívání podpůrných opatření Ve většině zemí jsou poskytována všem dětem přistěhovalců, které mají právo na školní vzdělávání bez ohledu na jejich konkrétní pobytový status. Důraz kladen na pomoc při osvojování vyučovacího jazyka. Snaha docílit rovné příležitosti ke vzdělávání zaměření na zranitelné skupiny vymezené na základě sociálně-ekonomických ukazatelů než na přistěhovalce jako takové.

11 STRANA 11 Opatření na usnadnění orientace v novém prostředí od pomoci při vyřizování administrativních formalit po psychosociální péči o dítě v novém prostředí 5 typů podpůrných opatření: (vztahují se na všechny děti přistěhovalců bez ohledu na typ pobytu) Písemné informace o vzdělávacím systému. Zajištění tlumočníků. Zajištění dalších poradců/poradních orgánů/ styčných pracovníků. Mimořádné schůzky pořádané speciálně pro rodiny přistěhovalců. Informace o aktivitách na úrovni preprimárního vzdělávání. Určování vhodné úrovně školního vzdělávání (2 přístupy) Individuální posouzení jednotlivých případů. Opírá se o kritéria uplatňované v celém vzdělávacím systému při určování úrovně vzdělání dětí přistěhovalců poprvé vstupujících do systému. Modely integrace Model integrované výuky zařazení do běžných tříd, pomoc se jim poskytuje individuálně během normálního vyučování, po posouzení zběhlosti v jazyce a výkonu ve škole mohou být případně zařazeni do nižších ročníků. Model oddělené výuky Přechodná opatření vytvořena skupina dětí přistěhovalců, která je po omezenou dobu vzdělávána odděleně zvláštní péče přizpůsobená jejich potřebám; část výuky absolvují v běžných třídách s ostatními. Dlouhodobá opatření na jeden školní rok nebo více let vytvoření speciální třídy dětí-přistěhovalců zařazovaných dle znalosti vyučovacího jazyka, učivo i vyučovací metody přizpůsobeny jejich potřebám. Dva hlavní modely se navzájem nevylučují, často jsou v jedné zemi zavedeny oba. Podpůrná opatření zaváděná ve školním vzdělávání 3 kategorie podpůrných opatření: Opatření na kompenzaci jazykových nedostatků (výuka vyučovacího jazyka hostitelské země). Opatření zaměřené na vzdělávací potřeby žákůpřistěhovalců v určitých oblastech učiva (dodatečná podpora učení). Nižší počet žáků ve třídách. PROBLÉM předčasné zanechání školní docházky a absentérství z důvodu mnohdy nestabilních rodinných a sociálně-ekonomických poměrů potenciálně ohrožená skupina. Financování podpůrných opatření Převážně spadá do širšího rámce postupů financování školství jako celku. Ústřední orgány školské správy určí, jak velké mimořádné dotace se vyčlení na opatření ve prospěch dětí přistěhovalců, která jsou realizována ve školách. Za určitých podmínek mohou ústřední správní orgány rovněž přidělit účelově vázané dotace orgánům regionální či místní správy nebo samotným školám, jejichž manévrovací prostor při správě těchto prostředků se liší v závislosti na míře decentralizace daného vzdělávacího systému. Není nijak neobvyklé, že orgány místní správy nebo dokonce školy dostávají finanční prostředky, za jejichž spravování nesou veškerou zodpovědnost.

12 STRANA 12 Pracovníci odpovědní za realizaci podpůrných opatření Učitelé, kteří mají na starosti danou třídu ve spolupráci s pomocným učitelem či jiným zaměstnancem. Pomocní učitelé praktická realizace různých opatření pracují s žáky začleněnými do běžných tříd i s těmi, kteří byli zařazeni do oddělených či speciálních tříd. Možno využít i dalších aktérů v procesu začleňování dětí-migrantů spolužáky, učitele ovládající mateřský jazyk přistěhovalců. Tutorské programy učení pod vedením s dohledem spolužáků (starší pomáhá mladšímu), učením pod dohledem učitelů nebo pod dohledem dospělých z širší komunity (stejného etnického původu a kulturního prostředí). Příprava učitelů na práci s migranty Opatření na podporu jazyka a kultury země původu zvyklostem či náboženskému přesvědčení nebo požadavkům dětí přistěhovalců (např.: úlevy v souvislosti s náboženskými svátky, pravidla odívání či jídelníčkem nejčastěji rozhoduje sama škola nebo poskytovatelé vzdělání-obce) Úpravy vzdělávacích aktivit (tělesná a hudební výchova). Pravidla odívání. Stravování. Multikulturní výchova a vzdělávání. Integrace dětí přistěhovalců do škol Každý člověk má základní právo na vzdělání. Vyučovací jazyk jako záchytný bod ve vzdělávacím systému hostitelské země. Mateřský jazyk přistěhovalců jako most mezi dvěma kulturami. Autoři metodiky: Zuzana Vodňanská a Lukáš Radostný (2008) Diskuze o rozsahu podpory osvojování mateřského jazyka a vyučovacího jazyka. Řada evropských zemí nabízí přistěhovalcům výuku mateřského jazyka (často na úrovni povinného vzdělávání bez ohledu na druh pobytu). Základem pro výuku může být bilaterální dohoda. Výuka mateřského jazyka zahrnuje i předávání poznatků o kultuře nebo historii země původu. Výuka vyučovacího jazyka rodičů dětí cizinců většinou v rámci programů integrace dospělých bez ohledu, zda se jedná o rodiče dětí školního věku. Přizpůsobení běžného režimu školy V evropských zemích existuje jen několik centrálně stanovených předpisů, které řeší, zda a jak by se mohl běžný režim školy přizpůsobit kulturně podmíněným

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI O CENTRU Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (dále jen CC) bylo zřízeno za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MOST PRO o. p. s. Obecně prospěšná společnost 2013 (o. s. Most pro lidská práva 1998 ) odborné sociální poradenství (2007) CÍLOVÁ SKUPINA PORADNA PRO CIZINCE

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009

Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009 Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009 Úvod Ke dni vstupu České republiky do Evropské unie (k 1. 5. 2004) vzniklo v rámci odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Směrnice ředitelky školy ke vzdělávání cizinců

Směrnice ředitelky školy ke vzdělávání cizinců Směrnice ředitelky školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: MZPSZN- 542/2016 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová, ř.š. Platnost od: 31.8.2016 Účinnost od: 1.9.2016 Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

Nezletilý cizinec. bez doprovodu 1. Nezletilý cizinec. bez doprovodu

Nezletilý cizinec. bez doprovodu 1. Nezletilý cizinec. bez doprovodu Nezletilý cizinec bez doprovodu Nezletilý cizinec bez doprovodu 1 1) Kdo je nezletilý cizinec bez doprovodu? Nezletilým cizincem bez doprovodu (Unaccompanied Minors, zkratka UAMs) se rozumí cizinec mladší

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE

1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE 1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A O PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČI VE ŠKOLSKÝCH

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj)

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj) Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj) META, O.P.S. poradenství cizincům v oblasti vzdělávání, kurzy ČDJ, doučování aktivity zaměřené na pedagogy semináře akreditované MŠMT, poradenství webový

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Repatriace Úvod k repatriacím

Repatriace Úvod k repatriacím Repatriace 2005 1. Úvod k repatriacím REPATRIACE JEJICH SMYSL A CÍLE Program dobrovolných repatriací do země původu (nebo jiné země) hrazených z rozpočtu státu, je jednou z priorit Správy uprchlických

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A DŮCHODY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI CIZINECKÉ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ŽIVOT CIZINCŮ V ČR 2015 Cizinci Praha, prosinec 2015 Kód publikace: 290026-15 Č. j.: 02449 / 2015-64 Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý Kontaktní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017) Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017) Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Sociálně-právní ochrana dětí s cizím prvkem z pohledu MPSV

Sociálně-právní ochrana dětí s cizím prvkem z pohledu MPSV Sociálně-právní ochrana dětí s cizím prvkem z pohledu MPSV 28-29. 5. 2012 Mgr. Markéta Hrodková Oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv dětí Nezletilý cizinec bez doprovodu nezletilý cizinec

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ Příloha č. 2 Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ A) Doklady požadované při ukončení základního vzdělání (od 1948)... 1 B) Doklady požadované při ukončení

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600

Více

Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice

Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice Definice uprchlíka a právo na azyl Úmluva o právním postavení uprchlíků (dále Úmluva) byla přijata Valným shromážděním OSN v Ženevě v roce 1951 a je dodnes

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

1) K požadovaným údajům o počtu podaných žádostí o udělení státního občanství České republiky za posledních deset let uvádíme následující.

1) K požadovaným údajům o počtu podaných žádostí o udělení státního občanství České republiky za posledních deset let uvádíme následující. odbor všeobecné správy oddělení státního občanství a matrik náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-18495-2/VS-2017 Praha 21.2.2017 Počet listů: 5 Přílohy: 0 Vážená paní Xxx Vážená paní, oddělení

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 11.5.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy Formování profese interkulturní pracovník možnosti zapojení v institucích veřejné správy 3. poradní platformu zástupců městských částí a MHMP pro oblast integrace cizinců 15.10.2013 Doba trvání projektu:

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením Brno

Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením Brno Kurz Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením 9.11.2013 Brno Legislativa: Nadnárodní normy Ústava České republiky Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 875 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 875 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 144 9. funkční období 144 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších

Více

Žádost o. Zákonný zástupce: jméno, příjmení:.. trvalé bydliště:. telefonní číslo. pro svého syna/ svou dceru: jméno, příjmení a třída:...

Žádost o. Zákonný zástupce: jméno, příjmení:.. trvalé bydliště:. telefonní číslo. pro svého syna/ svou dceru: jméno, příjmení a třída:... Odkazy na pomoc Linka bezpečí pro děti a mládež - 800 155 155 non stop celostátně Modrá linka linka důvěry pro děti a mládež 549241010,608902410 Linka vzkaz domů pomoc dětem na útěku - 800 111 113 Bílý

Více