Sylabus. Ochrana kulturního dědictví minorit paměťovými institucemi v ČR (s přihlédnutím k příkladu Židovského muzea v Praze).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Ochrana kulturního dědictví minorit paměťovými institucemi v ČR (s přihlédnutím k příkladu Židovského muzea v Praze)."

Transkript

1 Sylabus Ochrana kulturního dědictví minorit paměťovými institucemi v ČR (s přihlédnutím k příkladu Židovského muzea v Praze).

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Ochrana kulturního dědictví minorit paměťovými institucemi v ČR (s přihlédnutím k příkladu Židovského muzea v Praze). OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Ochrana kulturního dědictví minorit paměťovými institucemi v ČR (s přihlédnutím k příkladu Židovského muzea v Praze). MINORITA, MARGINALIZOVANÁ SKUPINA, MIGRAČNÍ SKUPINA: Minorita (menšina) je skupina lidí, kteří se nějakým, vzájemně společným markantem (specifickým znakem, zvláštností), odlišují od většiny. Základní typy minorit: - Statistická minorita (je spočitatelná, např. lidé se zelenými očima, jednorucí leváci, nemá však společný socio-kulturní znak, nemá vlastní reprezentaci). - Sociálně-psychologická minorita (má společný socio-kulturní znak, má vlastní reprezentaci). Dále dělíme: - etnická, vymezená jazykem a kulturou (národnostní) - náboženská - jazyková Marginalizovaná skupina lidí je skupina s určitým společným znakem (nikoliv kulturním, jazykovým, náboženských, etnickým) vytlačovaná sociálně nebo společensky mimo většinu. - sociálně vyloučené marginalizované skupiny (přistěhovalci, vězni, nezaměstnaní) - společensky marginalizované skupiny (gay/trans komunita, mentálně postižení) Některé národnostní skupiny nebývají obecně považovány přímo za národnostní menšiny, nýbrž za tzv. migrační skupiny, které migrují volně různými územími, a to především na základě aktuálních ekonomických příležitostí (např. Číňani, Vietnamci). MENŠINY V ČR / ČEŠI JAKO MUZEALIZOVANÁ MINORITA: V České republice je aktuálně 14 státem akceptovaných národnostních menšin (statut Rady vlády pro národnostní menšiny, ). Tvoří je: běloruská, bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská a vietnamská minorita. Do července t. r. bylo dlouhodobě státem uznaných menšin jen 12, v seznamu chyběly běloruská a vietnamská minorita. Akceptování určité skupiny lidí jako národnostní menšiny vládou země, v níž menšina pobývá, je důležité především z hlediska podpory rozvoje vlastního jazyka minority (podpora vzdělávání i školství), vlastní kultury minority (podpora spolků, folklórních souborů, také muzeí a památníků) nebo náboženství. Židé sami sebe nevnímají v ČR jako národnostní menšinu. Národnostně se považují za Čechy, Slováky, Maďary či Ukrajince (nebo Američany či Izraelce, pokud k nám migrovali až v 90. letech 20. století). Svou příslušnost k židovskému národu vnímají v rovině kulturní a náboženské. Nemají společný jazyk, současnou hebrejštinou (ivrit) plynně hovoří jen několik málo % českých a moravských židů. Také Češi (bez rozlišení na Moravany a Slezany) mohou být minoritou. Aktuálně jsou oficiálně uznanou národnostní menšinou v 5 státech EU: Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko, Rakousko, Polsko (seřazeno dle početní velikost české menšiny). Významnou menšinou jsou také v USA, Kanadě a Austrálii (zde však často společně se Slováky). Česká minorita je v zahraničí muzealizována (např. Czech Out the Sokol Museum (Ennis, Texas, USA); National Czech & Slovak Museum (Cedar Rapids, Iowa, USA); Muzeum - Středisko dokumentace dějin českých bratří (Zelow, Polsko); Múzeum kultúry Čechov na Slovensku (Martin, SR). 4 Ochrana kulturního dědictví minorit paměťovými institucemi v ČR (s přihlédnutím k příkladu Židovského muzea v Praze).

5 MUZEALIZACE MENŠIN V ČR DO ROKU 1945 REALIZOVANÁ MINORITAMI: - V německy hovořících oblastech (Sudety, Vyškovsko, Hřebečsko) byla řada současných okresních a městských muzeí založena v době boomu zakládání muzeí ve 2. polovině 19. století Němci. Ve 30. letech 20. století existoval v ČSR Svaz německých muzeí - Obdobné muzejní aktivity byly rozvíjeny v polsky hovořících oblastech Slezska. - Ukrajinská emigrace založila v Praze v roce 1925 ukrajinské spolkové muzeum (podobnou aktivitu vyvíjela ruská emigrace). - Židovská komunita založila v letech čtyři židovská muzea (Mladá Boleslav , Praha 1906, Prešov 1928, Mikulov 1936). MUZEALIZACE MENŠIN V ČR PO ROCE 1945 (RESP. 1948): - Sbírky německých muzeí po poválečném odsunu Němců slučovány, převáděny do větších vnitrostátních muzeí, přebírány místními, do té doby minoritními českými muzei, případně na sbírkách německých muzeí dále budována místní muzea. - Sbírky ruského muzea předány Z. Nejedlým do SSSR. - Ukrajinský muzejní spolek v roce 1948 rozpuštěn, sbírky zčásti předány do SSSR, zčásti přešly pod Slovanskou knihovnu, dnes součást NK ČR. - Sbírky Židovského muzea v Praze usnesením vlády v dubnu 1950 tzv. postátněny, jejich součástí se nuceně stává i další restituovaný majetek židovských obcí ČR. AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S MUZEALIZACÍ MINORIT V ČSSR ( ): Odlišná situace v České republice a ve Slovenské republice. - Kromě Státního židovského muzea v Praze nebyla v České republice funkční žádná paměťová instituce komplexně se zabývající ochranou kulturního dědictví minorit. - V letech existuje v České republice Svaz Cikánů Romů, který cíleně buduje sbírku dokumentující kulturu a život romského etnika. Po likvidaci svazu jsou sbírky rozchváceny, část je uložena v brněnských muzeích. - Jen výjimečně dochází k muzealizaci rozsáhlých etnických a migračních změn odehrávajících se v oblasti Sudet (přesídlování obyvatelstva, reemigrace). - Na Slovensku naopak v tomto období muzea dokumentující minority vznikají. - V roce 1956 bylo založeno Múzeum ukrajinskej kultúry v Prešove, které od roku 1964 sídlí ve Svidníku. V letech 1968 a 1981 byly podniknuty kroky k založení muzea dokumentujícího kulturu Maďarů, ty byly úspěšně završeny k , kdy bylo založeno Oddelenie pre výskum a dokumentáciu maďarskej národnostnej kultúry na Slovensku Podunajského múzea v Komárne. MUZEALIZACE MINORIT PO ROCE 1989: Zcela odlišný přístup Slovenska k muzealizaci menšin byl završen v 90. letech 20. století, kdy jako organizační složky státního Slovenského národního muzea v Bratislave vznikly nejprve dokumentační centra a následně muzea většiny velkých minorit. Aktuálně na Slovensku (pod hlavičkou SNM) existují: Múzeum kultúry karpatských Nemcov; Múzeum ukrajinskej 5

6 kultúry; Múzeum židovskej kultúry (včetně objektů 4 synagog); Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku; Múzeum kultúry Čechov na Slovensku; Múzeum kultúry Romov na Slovensku a Múzeum rusínskej kultúry. Vlastní muzea na Slovensku nemají pouze moravská, polská, bulharská, ruská a srbská minorita. V České republice byl podíl státu na muzealizaci menšin minimální. Aktuálně u nás existují: - Židovské muzeum v Praze (založeno v roce 1994 na základě restituce sbírkových předmětů Federací židovských obcí ČR a Českou republikou, zájmové sdružení právnických osob, objekty si pronajímá od Židovské obce v Praze). - Muzeum romské kultury (založeno v roce 1991 jako občanské sdružení, od roku 2005 je příspěvkovou organizací státu v gesci Ministerstva kultury ČR). Sídlí v Brně. - Collegium Bohemicum (založeno v roce 2006 jako o.p.s., v roce 2008 mezi zakladatele přistoupilo Ministerstvo kultury ČR). Věnuje se dokumentaci a prezentaci kulturního dědictví německy hovořících obyvatel českých zemí. Působí v Ústí nad Labem. ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE: Muzeum působí v Praze. V rámci prohlídkového okruhu zpřístupňuje 8 objektů umístěných v tzv. páté pražské čtvrti Josefov. Muzeum bylo založeno v roce 1906 Spolkem k založení a vydržování židovského muzea v Praze v reakci na asanaci Josefova. Základem sbírek se staly předměty ze synagog asanovaného ghetta. Od roku 1926 sídlily sbírky muzea v bývalé budově pražského Pohřebního bratrstva. Sbírky muzea, čítající přes předmětů, byly veřejnosti přístupné až přibližně do poloviny roku Na počátku roku 1942 nacisté vyjadřují souhlas se vznikem Ústředního židovského muzea v Praze. Do konce roku 1944 je na základě příkazu nacistické správy do Prahy svezeno přes archiválií, knih a liturgických předmětů z majetku židovských obcí nacházejících se na území protektorátu Čechy a Morava. Shodou příznivých okolností se součástí tzv. válečných svozů stávají i sbírky dvou předválečných mimopražských židovských muzeí: v Mladé Boleslavi a Mikulově. Především v případě Mikulova jde skutečně o šťastné řízení osudu, historicky nejvýznamnější moravská židovská obec se nacházela v Sudetech a podléhala záboru v roce Sbírky jsou však těsně před tím přestěhovány do Brna. Plošný sběr sbírek, zapříčiněný v letech nacistickými opatřeními, a skutečnost, že potencionální restituenti ve většině nepřežili řádění šoa, jsou důvody, proč se na území České reubliky nachází největší sbírka judaik na světě. Při její odborné správě je však třeba pečlivě zvažovat obvyklá sbírkotvorná opatření, protože dokumentační a vědecký význam má sbírka pouze jako celek. Sbírky a fondy Židovského muzea v Praze (ŽMP) jsou rozděleny mezi tři odborná pracoviště: - Archiválie a dokumenty tvoří fond Archivu ŽMP. - Sbírka ŽMP zapsaná v CES je tvořena podsbírkou judaika ve správě Odboru sbírek ŽMP a podsbírkou knihy ve správě Knihovny ŽMP. - Knihy (s výjimkou podsbírky CES) tvoří fond Knihovny ŽMP. Podsbírka judaika má ev. čísel (CES), tvoří je sbírkových předmětů. Početně nejrozsáhlejší soubor představuje vizuální umění (malba, kresba včetně souboru kreseb dětí a dospělých z Terezína, grafika a fotografie), následují textilie, 3D předměty z kovů a příbuzných materiálů a početně nejmenší soubor rukopisů a nálezů z geniz na papíře. Fyzickou správu podsbírky judaika zajišťuje 5 pracovníků Úseku dokumentace a evidence sbírek, odbornou správu 3,6 přepočtených úvazků kurátorů. ŽMP má tři vlastní restaurátorské dílny: pro papír, textil a kovy; v každé dílně pracují 2 kvalifikovaní restaurátoři. Předměty z ostatních materiálů jsou zadávány k zásahům externě. ŽMP je dlouhodobě nejnavštěvovanějším muzeem ČR, o tuto příčku se přetahuje s Národním muzeem v Praze, ročně jej navštíví návštěvníků. Podíl ŽMP na celkovém návštěvnickém provozu všech muzeí a galerií v ČR se pohybuje dlouhodobě kolem 6% (v ČR je přes 400 muzeí, památníků a galerií). V roce 2012 mělo ŽMP přibližně 129 přepočtených celých zaměstnaneckých úvazků (v roce 2007, před nástupem ekonomické krize, to bylo Ochrana kulturního dědictví minorit paměťovými institucemi v ČR (s přihlédnutím k příkladu Židovského muzea v Praze).

7 úvazků). Příjmy Židovského muzea v Praze jsou dlouhodobě tvořeny především příjmy ze vstupného ze stálých expozic. Např. v roce 2012 tvořilo vstupné 85,6% příjmů, následovaly 5,4% darů a grantových dotací a 4,2% z nájemného prostor. Výdaje Židovského muzea v Praze od roku 1994 představují především mzdy a nájemné (dohromady přibližně 65-70%), muzeum si všechny své objekty (včetně expozic a depozitářů) pronajímá. Byť je Židovské muzeum v Praze muzejním subjektem nepodporovaným pravidelnými ročními dotacemi z veřejných zdrojů a jeho provoz leží plně na bedrech minority, jejíž kulturní dědictví spravuje a prezentuje, přesto zajišťuje řadu muzejních i nemuzejních činností, které z něj činí jednu z nejvýznamnějších kulturních institucí svého druhu nejen v ČR, ale i v Evropě. Židovské muzeum v Praze poskytuje: - Prezentační aktivity: (prohlídka 6 tematických stálých expozic (Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Klausová synagoga a budova Pohřebního bratrstva, Pinkasova synagoga, Zimní modlitebna prohlídku Starého židovského hřbitova pravidelně obměňovaný krátkodobý výstavní program v Galerii Roberta Guttmanna). - Vzdělávací a strukturální aktivity (dvě pracoviště Vzdělávacího a kulturního centra s vlastním programem v Praze a v Brně vědecká badatelna a studovna Knihovny ŽMP výpůjční služba Knihovny ŽMP služby Multimediálního centra badatelské služby Archivu ŽMP). - Výzkumné aktivity: ŽMP je vědecko-výzkumnou organizací oprávněnou přijímat státní účelovou finanční podporu v oblasti výzkumu a vývoje, je vedeno v seznamu RVVI (tzv. fáze 1). Od roku 1965 vydává impaktovaný vědecký časopis Judaica Bohemiae. - Administrativně-správní aktivity: ŽMP je jedinou organizací oprávněnou povolovat vývoz předmětů kulturní hodnoty judaik, dle zákona 71/1994 Sb. (Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty). ŽMP je Znaleckým ústavem v oblasti kultura a školství judaika, rukopisy, staré tisky dle 21 zákona 36/1967 Sb. (Zákon o znalcích a tlumočnících). OKRUHY PROBLÉMŮ SOUVISEJÍCÍCH S MUZEALIZACÍ KULTURNÍHO DĚDIC- TVÍ MINORIT: Sbírkový předmět předmět náboženského kultu Při tezauraci kulturního dědictví minorit je třeba reflektovat skutečnost, že se naše chápání primární potřeby muzealizace jako formy zachování kulturního dědictví pro potřeby budoucích generací může snadno dostat do fatálního rozporu s postoji příslušníků minority, kteří potencionální sbírkový předmět primárně vnímají jako předmět kultový, který jejich očima muzealizovat nelze. Koloniální přístup k tvorbě sbírky menšinově korektní přístup k tvorbě sbírky Řada velkých muzeí západních, tzv. koloniálních velmocí přijímala v minulosti ve velkém a bez souhlasu menšinových společenství do svých sbírek předměty, včetně kultových, které byly jejich původními držiteli vnímány jako prokazatelné kmenové či skupinové vlastnictví. Takto odebrané, resp. ukradené předměty byly mnohdy převáženy na druhý konec světa, kde sloužily k rozhojnění kulturního bohatství ve sbírkách nových držitelů, často s odůvodněním, že se jedná o pouhou dokumentaci nebo, že jde o záchranu kulturního dědictví. Tezaurace restituce a repatriace Následkem výše popsaných, z hlediska standardního postupu při tvorbě sbírky neodůvodnitelných, přístupů jsou v současnosti poměrně četné repatriace či restituce sbírkových předmětů ze světových muzeí zpět k jejich původním držitelům v Africe, Melanésii či Severní Americe. 7

8 LITERATURA - MUZEALIZACE MENŠIN (OBECNĚ, ČI NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH): Laura Lynn Peers - Alison Kay Brown, Museums and Source Communities: A Routledge Reader. London: Routledge, ISBN Amiria Henare, Museums, Anthropology and Imperials Exchange. Cambridge: University Press, ISBN (ed.), Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. Praha: Židovské muzeum v Praze, ISBN LITERATURA - ŽIDOVSKĚ MUZEUM V PRAZE: Magda Veselská (ed.), Bestii navzdory. Praha: Židovské muzeum v Praze, ISBN Magda Veselská, Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím. Praha: Academia/Židovské muzeum v Praze, ISBN Ochrana kulturního dědictví minorit paměťovými institucemi v ČR (s přihlédnutím k příkladu Židovského muzea v Praze).

9 Obrázek 1: Muzealizace kulturního dědictví menšin v minulosti často souvisela se zájmem podníceným cestováním, v případě židovské kultury s cestami křesťanů do Svaté země. Pohled do expozice Muzea biblických starožitností, které v Praze založil ThDr. Jaroslav Sedláček ( ). Kromě judaik obsahovalo muzeum dle popisů i předměty dokládající kulturu křesťanů, Arabů a beduínů. Sbírky muzea se bohužel nezachovaly. Převzato z: J. V. Sedláček, Muzeum biblických starožitností. Praha, Dílo je autorsko-právně volné. Obrázky 2 a 3: Vlevo: Budova pražského Pohřebního bratrstva, v níž byly od roku 1926 prezentovány sbírka pražského Židovského muzea. Vpravo: Pohled do předválečné expozice pražského Židovského muzea. Židovské muzeum v Praze. 9

10

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI). OBSAH Úvod.... 3 Část I. Segregace Sídelní

Více

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po Bulharská menšina K bulharské národnosti se v roce 2001 přihlásily v ČR 4 363 osoby. Geografické usídlení Bulharů v rámci ČR je celoplošné, soustředěni jsou především ve velkých městech. Téměř třetina

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ

Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ Socioklub Praha 2002 editor ing.petr Víšek ISBN 80-86484-01-7 Obsah Problémy bydlení etnických menšin a trendy k rezidenční segregaci v České republice str.3

Více

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 -

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - SEZNAM: PŘED AUSCHWITZ 3 NACISTICKÁ IDEOLOGIE 3 ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 3 NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY 4 AUSCHWITZ 1940-1945. STRUČNÉ DĚJINY TÁBORA 4

Více

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Jan Frolík a Michaela Mácalová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Publikace Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2014 Copyright

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo 12 1.5. DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ LITERATURA Miroslav Balaštík Nejobecnější definice tohoto pojmu zní, že jde o souhrn textů tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů. Otázka, co

Více

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 V roce 1947 vznikl Památník národního utrpení později přejmenovaný na Památník Terezín. Je to instituce, jejímž posláním je uchovávat památku obětí

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více