HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE"

Transkript

1 Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí dítěte, d) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, e) příspěvek při ukončení pěstounské péče. Z důvodové zprávy: K zák. č. 401/2012 Sb.: Dochází ke sjednocení hmotného zabezpečení pěstounských rodin a převodu dávek pěstounské péče ze systému státní sociální podpory do systému sociálně-právní ochrany. Základní struktura dávek se nemění. Nadále bude poskytován příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Ustanovení se vztahují nejen na pěstouny, ale i na všechny osoby pečující, případně na osoby vedené v evidenci. K 47e 1. Právní úprava dávek pěstounské péče byla novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 410/2012 Sb. převedena z dosavadní právní úpravy v zákoně o státní sociální podpoře do zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Nárok na dávky pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře zanikl k 1. lednu Ke stejnému datu byl okruh dávek rozšířen o novou dávku příspěvek při ukončení pěstounské péče. Významných změn doznalo rovněž pojetí odměny pěstouna (viz výklad k 47i 47k). Výše dávek pěstounské péče jsou stanoveny fixními částkami (do konce roku 2012 se opakované dávky stanovovaly jako příslušný násobek výše životního minima). Vláda je zmocněna svým nařízením dávky pěstounské péče zvýšit na základě zmocňovacího ustanovení 58b zák. o soc.-práv. ochraně dětí. 2. Z hlediska koordinace sociálního zabezpečení je za koordinovanou rodinnou dávku považován dle aktuálního výkladu pouze příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Ostatní dávky pěstounské péče jsou považovány za sociální výhody dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (srov. výklad k 47o zák. o soc.-práv. ochraně dětí). 3. Dávky pěstounské péče se započítávají do příjmu dle 9 zák. o pomoci v hmotné nouzi. V případě systému státní sociální podpory nejsou dávky pěstounské péče započítávány do rozhodného příjmu, a to ani v případě odměny pěstouna. 613

2 47f Pěstounská péče 4. Exekuce je možná jen z opakujících se dávek pěstounské péče, tedy odměny pěstouna v případě, kdy je dlužníkem osoba pečující nebo osoba v evidenci, a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, je-li povinnou osobou dítě, resp. nezaopatřená zletilá osoba pobírající tento příspěvek ( 317 odst. 2 o. s ř. vylučuje výkon rozhodnutí u jednorázově vyplácených dávek pěstounské péče). Související ustanovení: 47f 47 g příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 47f (Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a jeho výše) (1) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě 56) svěřené do pěstounské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle věty první se vyplácí osobě pečující. (2) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu 56), které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby 9b) s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti. (3) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc a) Kč pro dítě ve věku do 6 let, b) Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, c) Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, d) Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let. (4) Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost) Kč Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost) Kč Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost) Kč Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost) Kč Do 6 let let let let b) 115 občanského zákoníku 56) 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 614

3 Dávky pěstounské péče 47f Z důvodové zprávy: K zák. č. 401/2012 Sb.: Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči bude mít nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. I po zániku pěstounské péče, tj. po dovršení 18 let věku dítěte, bude tento příspěvek náležet, nejdéle do 26 let věku, pokud jde o nezaopatřené dítě, které žije společně s osobou, která byla jeho osobou pečující a bude s ní společně uhrazovat náklady na své potřeby. Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte je stanoven za kalendářní měsíc pevnými částkami, a to v závislosti na věku dítěte a s ohledem na děti ve stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby I až IV. Tak jako dosud je omezen nárok na úhradu potřeb dítěte v době, kdy je dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) a dále je výše této dávky pěstounské péče ovlivněna pobíráním důchodu z důchodového pojištění. Nárok na výživné, které jsou rodiče dítěte povinni hradit na základě rozhodnutí soudu, přechází z dítěte na stát v případě všech dětí, kterým náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Je-li výživné určené rozhodnutím soudu vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a tímto příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi. Soud uloží rodičům, popřípadě jiným fyzickým osobám povinným poskytovat výživné dítěti, aby výživné poukazovaly na účet příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte ( 45d zákona č. 94/1963 Sb., o rodině). Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte zůstává dítěti v plném rozsahu zachován i v případě, že dítěti současně vznikne nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Příspěvek na péči je určen k pokrytí nákladů na služby pro osoby se zdravotním postižením, naproti tomu příspěvek na úhradu potřeb dítěte je určen k pokrytí základních potřeb dítěte v pěstounské péči a supluje tomuto dítěti výživné od rodičů, které v souladu s 45d zákona o rodině přechází z dítěte na stát. K 47f 1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je dávkou nahrazující výživné dítěte. Na rozdíl od péče jiné fyzické osoby dle 953 a násl. obč. zák. hradí rodiče dítěte svěřeného do pěstounské péče nebo osobní péče poručníka rodiči výživné státu, resp. Úřadu práce ČR, tento úřad je povinen vymáhat výživné v případě jeho neuhrazení. V případě, že výživné přesáhne výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte, náleží rozdíl dítěti ( 961 obč. zák.). O příspěvek na úhradu potřeb dítěte žádá za dítě osoba pečující nebo osoba v evidenci. Pokud vzniká nárok na dávku zletilé nezaopatřené osobě, žádá o dávku tato osoba. K odst Pro zajištění stability poměrů dítěte, které nemá po dosažení zletilosti z důvodů stanovených v zákoně o státní sociální podpoře vlastní trvalý příjem (jde tedy ve smyslu tohoto zákona o dítě nezaopatřené), je příspěvek na úhradu potřeb dítěte vyplácen i po skončení pěstounské péče. Podmínkou je, že bývalý svěřenec tvoří 615

4 47f Pěstounská péče s bývalým pěstounem tzv. spotřební společenství (srov. výklad k 4a zák. o soc.- -práv. ochraně dětí, č. 5). Podle 11 zák. o st. soc. podpoře se za nezaopatřené dítě považuje mj. zletilá osoba nejdéle do 26. roku věku, jestliže: a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (zpravidla studuje v denním studiu na střední nebo vysoké škole, nebo studuje v dálkovém, distančním, večerním či kombinovaném studiu a nevykonává přitom výdělečnou činnost dle 10 zák. o st. soc. podpoře, výjimky a upřesnění obsahují další ustanovení zákona o státní sociální podpoře, zejména 10 14), b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně. Definici nezaopatřenosti váže zákon o sociálně-právní ochraně dětí na zákon o státní sociální podpoře. 3. U dětí svěřených do pěstounské péče na přechodnou dobu nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dosažení zletilosti nevzniká, je jim tedy ihned po dosažení zletilosti vyplácen příspěvek při ukončení pěstounské péče ( 47h zák. o soc.- -práv. ochraně dětí). K odst. 3 a 4 4. Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte je stanovena fixními měsíčními částkami, které jsou odstupňovány podle věku dítěte a skutečnosti, zda jde o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle 8 zák. o soc. službách. Změna stupně závislosti je změnou skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku pěstounské péče. Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se nově posoudí ke dni platnosti posudku, který stanoví stupeň závislosti. V případě, že dojde ke zvýšení stupně závislosti, je příspěvek na úhradu potřeb dítěte zvýšen od prvního dne kalendářního měsíce, v němž tato změna nastala. Pokud dojde naopak ke snížení stupně závislosti, je příspěvek na úhradu potřeb dítěte snížen až od prvního dne následujícího po kalendářním měsíci, v němž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o snížení příspěvku (viz 47q odst. 3 zák. o soc.-práv. ochraně dětí). Po ukončení platnosti posudku o stupni závislosti svěřeného dítěte do doby vydání nového posudku je příspěvek na úhradu potřeb dítěte vyplácen v základní výměře dle odst. 3 komentovaného ustanovení (je rozhodnuto o nesporné části) až do doby předložení nového posudku Úřadu práce ČR. V případě, že nový posudek stanoví stupeň závislosti, je proveden doplatek příspěvku na úhradu potřeb dítěte, a to zpětně ke dni platnosti posudku. Podobný postup je uplatňován v případě odměny pěstouna. Související ustanovení: 4a vymezení některých pojmů, 47h příspěvek při ukončení pěstounské péče, 47q odst. 3 změna nároku na dávku pěstounské péče 616

5 Dávky pěstounské péče 47h Související předpisy: 961 obč. zák., zák. o st. soc. podpoře, 8 zák. o soc. službách 47g (Výluky z nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte) (1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. (2) Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem. K odst V případě, kdy je dítě v přímém plném zaopatření ústavního nebo obdobného zařízení nebo je v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu, výplata příspěvku na úhradu potřeb dítěte se pozastavuje. Rodiče již nepoukazují výživné Úřadu práce ČR a ten je nevymáhá, neboť tato kompetence je dle 19 odst. 2 zák. o soc.-práv. ochraně dětí vázána právě na poskytování příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Podle 7 odst. 4 zák. o st. soc. podpoře se za plné přímé zaopatření považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení. K odst Pokud je dítě příjemcem důchodu z důchodového pojištění, je příspěvek na úhradu potřeb dítěte vyplácen pouze ve výši rozdílu mezi důchodem a částkou příspěvku stanovenou dle 47f odst. 3 a 4 zák. o soc.-práv. ochraně dětí. V případě, že je vyplácený důchod vyšší než takto stanovená částka, příspěvek se nevyplácí. Související ustanovení: 47f nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a jeho výše Související předpisy 7 odst. 4 zák. o st. soc. podpoře 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče (1) Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 47f. 617

6 47i Pěstounská péče (2) Výše jednorázového příspěvku činí Kč. (3) Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče náleží jen jednou. K 47h 1. Dávka příspěvek při ukončení pěstounské péče byla zavedena novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 410/2012 Sb. s účinností od 1. ledna Nárok na příspěvek má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Příspěvek je vyplácen po zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, nejdéle do dvacátého šestého roku jeho věku (srov. výklad k 47f odst. 2 zák. o soc.-práv. ochraně dětí). Výše příspěvku činí Kč. Jde o jednorázovou dávku, o jejíž vyplacení žádá sama fyzická osoba, která byla do dne zletilosti v pěstounské péči. 2. Pokud svěřené dítě nemělo nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože pobíralo důchod z důchodového pojištění, jehož výše byla stejná nebo vyšší než tento příspěvek, příspěvek při ukončení pěstounské péče této osobě po dosažení zletilosti náleží (důchod nahrazuje příspěvek na úhradu potřeb dítěte, nikoliv jiné dávky). Příspěvek je v tomto případě vyplacen po zániku nároku této osoby na důchod z důchodového pojištění. Související ustanovení: 47f odst. 2 ukončení nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna 47i (Nárok na odměnu pěstouna) (1) Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu pěstouna má i osoba pečující nebo osoba v evidenci, jestliže nezaopatřené dítě 56), které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek. (2) Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo dva poručníci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Na pěstounskou péči vykonávanou druhým manželem nebo poručníkem se pro účely stanovení výše odměny pěstouna podle věty první hledí jako na společnou pěstounskou péči. (3) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy manželé nebo oba poručníci spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se nepostupuje podle odstavce 2 a ke skutečnosti, že oba manželé nebo oba poručníci jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci, se nepřihlíží. Nedohodnou-li se v takovém případě manželé nebo 618

7 Dávky pěstounské péče 47i poručníci o tom, komu z nich náleží odměna pěstouna z důvodu péče o dítě svěřené rozhodnutím příslušného orgánu do jejich společné péče, platí 47n věty druhá a třetí obdobně. 56) 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodové zprávy: K zák. č. 303/2013 Sb.: V souladu s 932 odst. 2 obč. zák. mohou být soudem do funkce poručníka dítěte společně jmenováni zpravidla manželé, anebo i jiné dvě osoby. Z hlediska nároku na odměnu pěstouna by měla i pro tyto jiné dvě osoby platit stejná pravidla, jako pro manžele, to znamená, že odměna pěstouna bude náležet pouze jedné z těchto osob, která je určena na základě jejich dohody nebo rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce. K odst Odměna pěstouna bývá definována jako forma (finančního) společenského uznání osobě, která pečuje o dítě jiných rodičů formou pěstounské péče. Nárok na odměnu má osoba pečující po dobu trvání péče o svěřené dítě. Osobou pečující, která má nárok na odměnu pěstouna, je rovněž fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti svěřeného dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, kdy tento bývalý svěřenec má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte z titulu nezaopatřenosti. Zákon zároveň řeší situaci, kdy tento svěřenec není po dosažení zletilosti příjemcem příspěvku na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění. I v tomto případě má osoba pečující nárok na odměnu pěstouna. Komentované ustanovení zmiňuje i osobu v evidenci, jde však o irelevantní záležitost, neboť dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dosažení zletilosti v žádném případě. Osoba v evidenci má nárok na odměnu pěstouna po dobu zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Odměna je vyplácena bez ohledu na to, zda osoba v evidenci aktuálně má či nemá svěřeno do péče dítě, k jejímu pozastavení dochází pouze po dobu, kdy je přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu. 2. Bez ohledu na výši odměny pěstouna mohou všechny osoby pečující a osoby v evidenci vykonávat další výdělečnou činnost (do 31. prosince 2012 vznikal nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech pouze tehdy, pokud pěstoun nebyl celý kalendářní měsíc výdělečně činný). K odst. 2 a 3 3. První věta odst. 2 vychází z logiky býv. 43 odst. 1 zák. o st. soc. podpoře, který stanovoval, že při společné pěstounské péči manželů náleží dávky pěstounské péče jen jednomu z manželů (dnes 47n věta první). Vazba na pojem společné pěstounské péče se však v průběhu času ukázala jako nevhodná, neboť 619

8 47i Pěstounská péče v ojedinělých případech některých pěstounských rodin s více schovanci docházelo k účelovému svěřování dětí vždy do výlučné péče pouze jednoho z manželů pěstounů, ačkoli se materiálně jednalo o péči společnou (manželé sdílející společnou domácnost a vzájemně se při péči zastupující), tak, aby byl institut hmotného zabezpečení pěstounské péče maximálně vytěžován prostřednictvím souběhu dvou odměn pěstouna ve zvláštních případech podle býv. 40a zák. o st. soc. podpoře. Není pochyb o tom, že takové jednání mělo charakter obcházení zákona či zneužití práva, neboť jím byl zastírán skutečný stav věci společná pěstounská péče a naopak předstírán stav, že jde o péči výlučnou, a to za účelem získání majetkového prospěchu na úkor státního rozpočtu. Právní úprava a uvedené případy byly tak předmětem oprávněné kritiky, zejména ze strany pěstounů manželů, z nichž naprostá většina dávkový systém tímto způsobem nezneužívala. Proto došlo k formulační změně a od 1. ledna 2013 není rozhodné, zda jsou děti v pěstounské domácnosti svěřeny do společné péče manželů pěstounů, nebo do výlučné péče jen některého z nich, pakliže jsou oba manželé pěstouny; rozhodující je tedy hledisko materiální, nikoli formálně-právní. Pro účely přiznání nároku, výpočtu výše odměny a výplaty odměny pěstouna se na péči o všechny děti v domácnosti pěstounů manželů hledí, jako by se jednalo o společnou pěstounskou péči. 4. Občanský zákoník po rekodifikaci dovoluje nově dítěti ustanovit nikoli jen jednoho poručníka, popř. poručníky manžele, ale nově dovoluje ustanovit do funkce poručníka i jakékoli jiné dvě osoby; i tyto osoby mohou o dítě společně pečovat, proto se stejný režim v oblasti odměny pěstouna jako v případě manželů pěstounů uplatní i na dva osobně pečující poručníky dítěte. 5. Druhá věta odst. 2 deklaruje explicitně zásadu uplatňovanou od 1. ledna 2013, totiž že i případná výlučná pěstounská nebo poručnická péče se posuzuje jako společná. To má samozřejmě význam při určení celkové výše odměny pěstouna. Především z uvedené zásady plyne, že celková výše odměny pěstouna se určí souhrnem za všechny schovance, o něž je v domácnosti pěstounů manželů (nebo dvou poručníků) pečováno, a to postupem podle 47j odst. 1, 2 zák. o soc.-práv. ochraně dětí, tzn. že odměna se podle citované úpravy za každé další dítě v pěstounské péči jednoho z manželů pěstounů nebo v jejich společné péči vždy zvyšuje o příslušnou částku. Uplatní se zde také procedurální zásada 47n zák. o soc.-práv. ochraně dětí o dohodě oprávněných osob, komu z nich má být dávka vyplácena. 6. Odstavec 3 představuje standardní úpravu dávkových předpisů umožňující v případě zániku společné domácnosti vyloučit bývalé osoby blízké z okruhu společně posuzovaných osob pro účely posouzení nároku na příslušnou dávku. Na základě uvedeného rozhodnutí si poté každý z manželů může ve vztahu k dítěti svěřenému do jeho výlučné péče uplatnit nárok na odměnu pěstouna samostatně. Jde-li o společnou pěstounskou péči a nedohodnou-li se manželé na tom, komu z nich náleží odměna z titulu společné pěstounské péče, rozhodne dávkový orgán zpravidla na základě toho, který z manželů o svěřené dítě fakticky pečuje. Jedná se samozřejmě o úpravu dočasnou a překlenovací, která však nastupuje v situaci, 620

9 Dávky pěstounské péče 47j kdy rozpad společné domácnosti nelze již označit za přechodný a nápravy schopný jev (proto se stanoví kvalifikovaná doba alespoň 3 měsíců). Samozřejmě orgán sociálně-právní ochrany vždy musí v takovém případě zvážit, zda tu není namístě přijmout jiné vhodné opatření včetně soudní úpravy poměrů svěřených dětí. Poslední věta odst. 3 tu řeší pouze určení oprávněné osoby pro přijímání výplaty odměny pěstouna za děti, u nichž formálně trvá společná pěstounská péče, neboť z povahy ustanovení jednoznačně vyplývá, že v případě, kdy je rozhodnuto o vzájemném vyloučení manželů pěstounů z okruhu společně posuzovaných osob, náleží odměna pěstouna za děti svěřené do výlučné péče jednoho z manželů tomuto manželovi, což není třeba již výslovně v zákoně zdůrazňovat. Související ustanovení: 4a vymezení některých pojmů, 47j odst. 1, 2 výše odměny pěstouna, 47n společná pěstounská péče manželů, 47o a násl. okruh oprávněných osob 47j (Výše odměny pěstouna) (1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, a) Kč, je-li pečováno o jedno dítě, b) Kč, je-li pečováno o 2 děti, c) Kč, 1. je-li pečováno alespoň o 3 děti, 2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), 3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo d) Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). (2) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) bodů 1 a 2 zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a). Za každé další dítě, které je osobě v evidenci svěřeno do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) bod 3 nebo písm. d) zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a). (3) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. a) a b) náleží osobě pečující nebo osobě v evidenci, která je rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci 621

10 47j Pěstounská péče a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. (4) Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo v němž byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující nebo osobě v evidenci v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. (5) Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu podle 24b odst. 1 písm. a) a d). Z důvodové zprávy: K zák. č. 410/2012 Sb.: Výše odměny pěstouna je stanovena za kalendářní měsíc pevnými částkami, a to v závislosti na počtu dětí v pěstounské péči a s ohledem na náročnost této péče. Výše je stanovena měsíčně v rozsahu od do Kč. Ve vyjmenovaných případech se odměna zvyšuje o Kč za každé další dítě. Odměna pěstouna se považuje za plat pro účely sociálního, úrazového a zdravotního pojištění a bude podléhat dani z příjmů fyzických osob. Návrh upravuje odlišně odměnu pěstouna u osoby pečující a osoby v evidenci, která je rodičem nebo prarodičem jednoho z rodičů svěřeného dítěte, jsou-li k tomu závažné důvody, zejména s ohledem na nepříznivou sociální situaci pěstouna. Návrh řeší případy, kdy by odebrání odměny znamenalo závažný zásah do situace pěstouna, např. když je pěstoun prarodič odkázán na odměnu pěstouna jako jediný příjem, nebo kdy má pěstoun jako jediný příjem důchod a odměna pěstouna pomáhá vytvořit ekonomické zázemí pro péči o svěřené dítě. Odchylný režim odměňování je v případě pěstounské péče prarodičů odůvodněn tím, že prarodičum svědčí podle 88 a násl. zákona o rodině podpůrná vyživovací povinnost ke svým vnukům za předpokladu, že své primární vyživovací povinnosti nemohou dostát rodiče dětí. Plněním vyživovací povinnosti se přitom vedle poskytování peněžitých plnění na uspokojení potřeb dítěte rozumí rovněž zajišťování osobní péče o děti. Lze proto konstatovat, že v situacích, ve kterých nemohou zajistit osobní péči o dítě jeho rodiče a dítě je z tohoto důvodu svěřeno do pěstounské péče prarodiče nebo prarodičů, plní prarodiče výkonem pěstounské péče zároveň i svoji zákonnou vyživovací povinnost k dítěti, což naopak neplatí pro žádné jiné pěstouny zajišťující péči o dítě, včetně pěstounů z řad příbuzných v linii pobočné (sourozenci, tety, strýcové a další). Vzhledem k tomu je opodstatněné stanovení jiného režimu odměňování za výkon pěstounské péče u pěstounů prarodičů a zakotvení fakultativního nároku prarodiče na odměnu za výkon pěstounské péče. Obdobný stav platil již v minulosti až do roku 1995 na základě 622

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky č. 1/2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky č. 1/2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky č. 1/2016 Věc: Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

168/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 23. března 2005,

168/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 23. března 2005, 168/2005 Sb. ZÁKON ze dne 23. března 2005, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 189/2006 Sb. Změna: 329/2011 Sb.

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2015) 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 677/3 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců J. Janečka, V. Holáně a dalších na vydání zákona,

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn 7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 72 Sbírka zákonů č. 200 / 2017 Strana 2057 200 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 677 Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 115 11. funkční období 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7.

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn

Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn 2a (1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to a) úřady státní sociální

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Brno 19. 10. 2017 Částka živobytí Stanovena pro každou osobu individuálně Hodnotí se

Více

o státní sociální podpoře

o státní sociální podpoře ZÁKON č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. (úplné znění č. 87/1998 Sb.), zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 156/5 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19.

Více

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 259/2008 Sb. ZÁKON ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi - znění dle 347/10 Sb., 329/11 Sb., 364/11 Sb., 366/11 Sb. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 315 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce

Více

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon. ze dne 14.března o pomoci v hmotné nouzi. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon. ze dne 14.března o pomoci v hmotné nouzi. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon ze dne 14.března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: zpět nahoru ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část),

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

o pomoci v hmotné nouzi

o pomoci v hmotné nouzi ZÁKON č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 79/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část),

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Materiál je určen pro meziresortní připomínkové řízení. N á v r h

Materiál je určen pro meziresortní připomínkové řízení. N á v r h Materiál je určen pro meziresortní připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek Parlament se usnesl

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková druhé, upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč Neoficiální úplné znění zákona

Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč Neoficiální úplné znění zákona Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 155 Neoficiální úplné znění zákona č. 155/1995 Sb. ČR na základě úplného znění č. 233/1998 Sb. ČR, o důchodovém pojištění; ve

Více