Právo sociálního zabezpečení otázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo sociálního zabezpečení otázky"

Transkript

1 Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však může objevit i otázka jiná, která v tomto seznamu uvedena není. Jak byste vzájemně odlišili koncepci pečovatelského státu, welfare state a záchranné sociální sítě. V čem představovala koncepce, s níž přišel William Beveridge změnu oproti předchozímu přístupu. Definujte samotný pojem právo sociálního zabezpečení. Jaký je vzájemný poměr pojmů právo sociálního zabezpečení a sociální právo. Jaká jsou základní odvětví (systémy) práva sociálního zabezpečení. Jednotlivá tato odvětví (systémy) stručně charakterizujte. Jaké jsou základní cíle práva sociálního zabezpečení (která práva jeho nástroji mají být zabezpečena). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jaké jsou základní druhy pramenů práva sociálního zabezpečení Jaké znáte nejvýznamnější mezinárodní organizace, jejichž činnost lze považovat za významnou pro oblast sociálního zabezpečení (či sociální péče). Kterou organizaci považujete v tomto ohledu za celosvětově zcela nejvýznamnější. Jaké znáte nejvýznamnější mezinárodní smlouvy garantující sociální práva? Vysvětlete, co znamená princip koordinace, který se používá ve vztahu k právní úpravě jednotlivých členských států EU. Co je základním účelem použití tohoto principu

2 Jaké jsou základní čtyři principy koordinace právních úprav sociálního zabezpečení v rámci EU? Jaká práva dává pojištěnci Evropský průkaz zdravotního pojištění? Proč se zde doporučuje sjednat si i tzv. cestovní připojištění? Uveďte, na jaké sociální události (sociální zla), na které právo sociálního zabezpečení reaguje. Uveďte, za co primárně může v právu sociálního zabezpečení vzniknout odpovědnost (není tím myšlena odpovědnost na straně státu)? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jaké jsou základní principy, na nichž je založen náš systém zdravotního pojištění? Za které skupiny osob platí zdravotní pojištění stát? Jaký význam má používání pojmu standardizovaný pojištěnec, resp. jakým jevem (operací, k níž v systému zdravotního pojištění dochází), je tento pojem spojen? Vysvětlete, co v rámci zdravotního pojištění znamenají tzv. perkapitační platby? Sazba zdravotního pojištění činí 13,5% z vyměřovacího základu. U kterých skupin osob, které mají povinnost si zdravotní pojištění platit či za něž je platí stát, se tato sazba použije? Jakou úlohu v rámci zdravotního pojištění hrají zdravotní pojišťovny? V čem (jak) se v rámci zdravotního pojištění projevuje princip sociální solidarity? Jak je definován zákonný rozsah, v němž se z veřejného zdravotního pojištění hradí lékařská péče? Uveďte příklady zákroků, které pod tento rozsah nelze zahrnout a nejsou proto z veřejného zdravotního pojištění hrazeny. Kdo jsou plátci zdravotního pojištění? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vyjmenujte, jaké existují dávky nemocenského pojištění. Nárok na které dávky nemocenského pojištění připadá v úvahu v případě OSVČ? Jaký je rozdíl ve formě či podmínkách účasti zaměstnanců a OSVČ na nemocenském pojištění?

3 Vysvětlete, co znamená v nemocenském pojištění pojem ochranná lhůta. U kterých dávek nemocenského pojištění připadá použití ochranné lhůty v úvahu? Pro které situace je určeno nemocenské jako dávka nemocenského pojištění. Od kterého dne podle v současné době platné právní úpravy vzniká nárok na to, aby bylo vyplaceno nemocenské? Vysvětlete, co znamená v souvislosti pracovní neschopností tzv. karenční lhůta. Jak dlouhá maximálně je podpůrčí doba u nemocenského? Lze ji dále prodloužit, resp. lze nemocenské vyplácet i po skončení maximální délky podpůrčí doby? Jaká je základní délka, po kterou je matce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (před i po porodu), má-li se jí narodit jedno dítě a pokud se očekává vícečetný porod, děti se narodí zdravé a matka se o ně po porodu stará? Může být peněžitá pomoc v mateřství vyplácena i jiné osobě, než matce? Pokud ano, za jakých podmínek? Za jakých okolností může zaměstnanec čerpat ošetřovné. Jaký je maximální časový rozsah, v němž lze čerpat ošetřovné? Jakou úlohu plní vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství? V jaké výši se tato dávka vyplácí? Hraje při stanovení výše dávky nějakou úlohu výše denního vyměřovacího základu? Existuje nějaký rozdíl mezi pojmy nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. Může existovat jeden z těchto nároků, aniž by zároveň existoval i druhý? K dodržování režimu práce neschopného pojištěnce je oprávněn zaměstnavatel i příslušný úřad. Vysvětlete, proč toto právo přísluší oběma. Přísluší oběma ve stejnou dobu? Jaká může být sankce za porušení režimu práce neschopného zaměstnance? Jakou úlohu ve vztahu k přiznání nároku na dávky nemocenského pojištění hraje ošetřující lékař, resp. lékař orgánu nemocenského pojištění? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jak je v zákoně o úrazovém pojištění definován pojem pracovní úraz? Jak je v zákoně o úrazovém pojištění definován pojem nemoc z povolání? Co představuje podmínku uznání určité nemoci či poškození zdraví jako nemoci z povolání? Na jakém principu je založena stávající úprava úrazového pojištění, která je obsažena v zákoníku práce (jakou povahu má toto pojištění)?

4 Na které dávky podle stávající právní úpravy podle zákoníku práce má mít v případě nemoci z povolání či pracovního úrazu zaměstnanec, a) nenastane-li v jejich důsledku smrt zaměstnance b) nastane-li v jejich důsledku smrt zaměstnance V jakém rozsahu se v úrazovém pojištění platí náhrada nákladů spojených s léčením? Jakou úlohu má podle zákona o úrazovém pojištění hrát tzv. úrazový příplatek? Jak se liší případy, kdy se podle zákona o úrazovém pojištění vyplácí úrazová renta a úrazové vyrovnání. Vysvětlete, jakou úlohu má plnit v úrazovém pojištění bolestné. Jak se bolestné vypočítá? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Uveďte, jaké jsou základní principy důchodového pojištění v ČR. V čem se projevuje konkrétně dynamičnost systému důchodového pojištění? Jakou úlohu hraje v rámci důchodového pojištění tzv. fondové financování? Rozlište, v čem se liší důchody přímé a důchody pozůstalostní. Vyjmenujte, jaké v současné době existují důchody přímé a důchody pozůstalostní. Vysvětlete, co podle současného zákona o důchodovém pojištění znamenají pojmy doba pojištění a doba zaměstnání, resp. v čem se oba pojmy liší. Jaký význam hrají v důchodovém pojištění tzv. náhradní doby, resp. náhradní doby pojištění? Jak dlouhé je podle současné právní úpravy tzv. rozhodné období, v rámci něhož se zjišťují roční vyměřovací základy pro výpočet výše důchodu. Vysvětlete, co znamená v důchodovém pojištění pojem vyloučené doby. Jaký smysl má v rámci výpočtu důchodu použití koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu? Kolik v současné době existuje tzv. redukčních hranic, pro určení výpočtového základu důchodu? Jakým způsobem se promítají redukční hranice do výše důchodu před 1. lednem 2014 a jak po 1. lednu 2014? Jaké jsou podmínky vzniku nároku na starobní důchod? Jaké jsou podmínky pro možnost výplaty tzv. předčasného důchodu?

5 Je-li osoba, která získala nárok na starobní důchod, nadále výdělečně činná, má tato skutečnost nějaký vliv na samotnou výši vypláceného starobního důchodu? Jaké možnosti má taková osoba ve vztahu k možnosti pobírání starobního důchodu? Jaké jsou podmínky pro možnost pobírat invalidní důchod? Jak jsou nastaveny podmínky pro invaliditu 1., 2. a 3. stupně? Uveďte, jaká existují pravidla pro možný souběh více důchodů (které druhy důchodů lze pobírat současně)? V případě, že je pobíráno více důchodů současně, jaký to má vliv na jejich výši? Ze kterých dvou složek se skládají důchody (celkový důchod vznikne jejich sečtením)? Z čeho se odvozuje výše procentní výměry pozůstalostních důchodů? Jaké jsou podmínky vzniku nároku na vdovský důchod? Po jak dlouhou dobu přísluší vdovský/vdovecký důchod bez nutnosti splnění dalších podmínek, které jsou uvedeny v 50/2 zákona o důchodovém pojištění? Jaké jsou podmínky nároku na sirotčí důchod? Po jak dlouhou dobu přísluší nárok na sirotčí důchod? Jaká existují pravidla pro zvyšování důchodů? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Charakterizujte systém státní sociální podpory, jak je tento v českém právním řádu zakotven. Jaké jsou nejvýznamnější atributy tohoto systému. Jaké jsou obecné podmínky pro čerpání dávek státní sociální podpory? Jaký význam zde hraje státní občanství ČR? Definujte pojem nezaopatřené dítě. Která dávka/dávky státní sociální podpory není/nejsou vázány na přítomnost nezaopatřeného dítěte v rodině? Vysvětlete, co znamenají pojmy testovaná a netestovaná dávka. V čem je zde rozdíl? Jaký význam má ve vztahu k systému státní sociální podpory institut životního minima a jakou roli zde hraje institut existenčního minima? Definujte pojem životního a existenčního minima. Ve kterém právním předpise byste hledali jejich definici?

6 Jak je v zákoně o státní sociální podpoře definován pojem rodiny? Jaký význam má tento pojem ve vztahu ke zjišťování nároku na některé dávky z tohoto systému? Uveďte podmínky čerpání příspěvku na bydlení (kdo a za jakých podmínek má nárok)? Jaké jsou v případě rodičovského příspěvku podmínky jeho čerpání? Existují zde určitá časová či jiná omezení jeho čerpání jako opakující se dávky? Je výše této dávky striktně zákonem stanovena nebo jak se určí její konkrétní výše? Jaký význam ve vztahu k příspěvku na bydlení hrají pojmy náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení? Z jakého důvodu se v případě příspěvku na bydlení operuje koeficientem, jímž se násobí rozhodný příjem rodiny? Jaká je výše tohoto koeficientu? U jedné dávky vyplácené v rámci sociální pomoci a jedné vyplácené v rámci státní sociální podpory existuje časové omezení, kdy ačkoli se jedná o opakující se dávky, je možné vyplácet pouze po 84 měsíců za 10 let. Které dvě dávky to jsou? Kdo má nárok na poskytnutí přídavku na dítě a za jakých okolností? Jaké existují dávky pěstounské péče? Jaký je důvod toho, že v případě dávek pěstounské péče se poskytuje příspěvek na úhradu potřeb dítěte jako netestovaná dávka, ačkoli rodiče dítěte nárok na čerpání stejné nebo obdobné dávky jako netestované nárok nemají? Je nějakým způsobem časově, resp. z hlediska věku toho, o nějž se pěstoun stará omezena možnost čerpání dávek pěstounské péče? Čím je podmíněna možnost čerpání odměny pěstouna ve zvláštních případech? Za jakých okolností lze čerpat příspěvek na zakoupení motorového vozidla? Lze z něho čerpat skutečně jen prostředky na zakoupení motorového vozidla? Za jakých podmínek má matka dítěte nárok na vyplacení porodného? Může mít na vyplacení této dávky nárok i nějaká jiná osoba, než matka dítěte? Jaké podmínky stanoví zákon jako podmínky nároku na vyplacení pohřebného (komu může být na žádost vyplaceno)? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jaké existují tři kategorie průkazů osob se zdravotním postižením?

7 Co je kritériem toho, aby byl někdo uznán za osobu závislou na pomoci jiné osoby? Kolik stupňů této závislosti zákon rozlišuje? Charakterizujte příspěvek na péči. Ve kterém zákoně je tato dávka upravena? Kdo má na její výplatu nárok? Na základě čeho (jakého kritéria) je odstupňována výše vypláceného příspěvku na péči? V rámci sociálních služeb se garantuje právo na bezplatné poradenství. Čemu konkrétně má toto poradenství sloužit (co je jeho smyslem)? Jaké jsou základní tři oblasti sociální pomoci jako odvětví) systému práva sociálního zabezpečení? Uveďte názvy zákonů, které tyto tři oblasti sociální pomoci upravují. Pokuste se vymezit, jak je definován pojem hmotná nouze. Zohledňují se (nebo mohou se zohlednit) kromě aktuální výše příjmu i další obdobná kritéria? Jaký je vzájemný vztah pojmů dávka živobytí, životní a existenční minimum? Charakterizujte příspěvek na živobytí. Komu je tato dávka určena? Co je kromě nízkého příjmu další podmínkou přiznání této dávky? Jaké jsou podmínky možnosti čerpání doplatku na bydlení? Jaký má vůči této dávce vztah částka živobytí? V jakých případech existuje nárok na mimořádnou okamžitou pomoc či v jakých případech ji lze přiznat? Jaké dávky lze poskytnout podle zákona o poskytnutí dávek osobám zdravotně postiženým? Kdo a za jakých podmínek má nárok na příspěvek na mobilitu? Jaký je hlavní účel deklarovaný v zákoně o poskytnutí dávek osobám zdravotně postiženým? Lze příspěvek na zvláštní pomůcku považovat za dávku testovanou či netestovanou? Slouží příspěvek na zvláštní pomůcku vždy pouze k zakoupení zvláštní pomůcky? Pokud ne, uveďte, jakým jiným způsobem lze s využitím této dávky zajistit, aby příslušná osoba mohla zvláštní pomůcku používat. Jaká osoba má nárok na čerpání příspěvku na zvláštní pomůcku (čím je možnost jejího čerpání podmíněna)?

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. 2014 ISBN 978-80-261-0483-4 Vydala Západočeská univerzita v Plzni 2014 Tvorba této publikace byla podpořena z projektu

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek Pavla Krajčovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Životní situace zadlužených příjemců nemocenských

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Dávky státní sociální podpory struktura a vývoj State social support structure and development Romana Hašková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více