Péče o ohrožené děti v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o ohrožené děti v České republice"

Transkript

1 Péče o ohrožené děti v České republice dvacet pět let po revoluci dva roky od účinnosti novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí Řada zahraničních i českých výzkumů již od šedesátých let opakovaně poukazuje na negativní dopady ústavní péče na vývoj dětí. Na základě těchto výzkumů provedlo velké množství evropských zemí transformaci systému péče o ohrožené děti deinstitucionalizaci péče tedy odklon od ústavní péče ve prospěch náhradní rodinné péče a poskytování podpory ohroženým rodinám, aby děti nemusely být z rodin vůbec odebírány. Transformace systému péče o ohrožené děti neznamená zrušení všech pobytových zařízení. V komplexní síti služeb pro děti a jejich rodiny, má tento druh péče své místo, například u dětí s velmi závažným zdravotním postižením, rizikovými druhy chování či ve službách pro mladé dospělé. Tyto služby by však měly být integrovány v běžné komunitě a svým charakterem a velikostí by se měly přiblížit rodinnému prostředí (kapacita zařízení by tak měla být maximálně 6-8 dětí). Ústavní péče však rozhodně není vhodná pro malé děti. Pro děti do tří let je klíčové navázat pevnou vazbu ke stálé pečující osobě obvykle matce. Tato osoba je většinu času s dítětem a reaguje na jeho potřeby individuálním způsobem. Děti v ústavní péči v kojeneckých ústavech, dětských domovech tuto možnost, navzdory často obětavému personálu, nemají. Dítě většinou večer uspává jiná osoba, než která k němu přijde ráno po probuzení. Dochází k častému střídání personálu a navíc má většinou jedna sestřička na starosti větší počet dětí. Dítě nevídá sestřičku při běžných činnostech, jaké se odehrávají v rodině, a 60 Počet dětí do 3 let v ústavní péči v přepočtu na 100 tisíc dětí do 3 let v roce 2002 nemůže si tak vytvářet rodinné modely přirozeným procesem pozorování a nápodobou, jako tomu je v rodině Belgie* Česká republika Bulharsko Rumunsko Slovensko Nizozemsko Francie Polsko Švédsko Dánsko Německo Rakousko Itálie Velká Británie Slovinsko Norsko * V případě Belgie se jedná o odhad. Zdroj: Zjišťování počtu a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě. School of Psychology, University of Birmingham. Přesto se toho v ČR v péči o ohrožené děti první dvě dekády od pádu komunistického režimu příliš neměnilo. Ústavní péče přetrvávala jako dominantní způsob péče o ohrožené děti. Když bylo před dvanácti lety provedeno srovnání počtu dětí do 3 let v ústavní péči v Evropě, ukázalo se, že ČR je na žebříčku dle počtu dětí do tří let umístěných v ústavní péči na jedné z prvních příček v Evropě.

2 V Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku došlo za posledních deset let k výraznému poklesu dětí v ústavní péči. Mezi lety 2002 a 2013 došlo k poklesu počtu dětí do tří let v ústavní péči na Slovensku skoro o 90%. Dramatický pokles umožnilo zejména zavedení institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, kam se malé děti dostávají místo ústavů. Slovensko se tak dostalo na úroveň jiných vyspělých zemí, jako je například Rakousko Počet dětí do 3 let v ústavní péči v přepočtu na 100 tisíc dětí do 3 let v ČR a SR v roce 2002 a Naproti tomu počet dětí do tří let v ústavní péči v ČR se ve stejném období snížil jen o 25%. Přepočtený počet dětí do tří let v ústavní péči v ČR byl v roce 2013 desetkrát vyšší než na Slovensku. 0 SR 2002 SR 2013* ČR 2002 ČR 2013 *nejedná se o ústavy shodné s kojeneckými ústavy v ČR, ale o menší dětské domovy. Zdroj: Výpočty Lumos na základě statistik Ústavu pro informace ve zdravotnictví, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a českého a slovenského statistického úřadu. V posledních letech se však situace začíná měnit i v České republice. Prvního ledna 2013 vstoupila v účinnost významná novela Zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou došlo, mimo jiné, k výraznému zlepšení podmínek pro výkon pěstounské péče, zejména pěstounské péče na přechodnou dobu. Za necelé dva roky od účinnosti novely zákona vzrostl počet pěstounů na přechodnou dobu o 220 nových pěstounů. Na konci října 2014 měli pěstouni na přechodnou dobu v péči celkem 314 dětí, což je téměř o tři sta více, než před začátkem účinnosti novely zákona. 2012: 33 pěstounů na přechodnou dobu Zdroj: MPSV /2014: 220 nových pěstounů na přechodnou dobu Obsazenost pěstounů je přes devadesát procent, pouze minimum z nich nemá v péči žádné dítě. 2

3 Počet pěstounů na přechodnou dobu rychle roste Na následujícím grafu je zachycen vývoj počtu pěstounů na přechodnou dobu od začátku účinnosti novely zákona do konce října 2014 a predikce vývoje do konce roku Kdyby počet pěstounů na přechodnou dobu nadále rostl stejným tempem jako doposud, měli bychom v ČR k prvnímu lednu 2017 již více téměř pět set pěstounů na přechodnou dobu, kteří by mohli poskytnout péči více než šesti stům dětí. 600 Vývoj počtu pěstounů na přechodnou dobu od účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí do konce října 2014, predikce vývoje v letech Zdroj: MPSV. Predikce vývoje: výpočty Lumos (lineární trend). Bohužel nemáme aktuální národní data, která by dokumentovala pokles počtu dětí v kojeneckých ústavech v důsledku umísťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu. Pokles, k němuž došlo v průběhu roku 2013, nebyl ještě tak velký, protože se jednalo teprve o první rok účinnosti novely zákona (ke konci roku 2013 bylo v kojeneckých ústavech dětí, což bylo o 160 méně než na konci roku 2012). Data z Pardubického kraje však naznačují, že úbytek dětí v kojeneckých ústavech v průběhu roku 2014 zrychloval, protože na konci června 2014 bylo v třech tamních kojeneckých ústavech pouze 37 dětí, což je skoro o polovinu méně než v roce 2010, kdy tam byly 62 děti (obsazenost tak byla v červnu 2014 pouze 60 procent). 3

4 Díky lepším podmínkám roste i počet dlouhodobých pěstounů V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí se často hovoří o tom, že tato novela přinesla zlepšení hlavně pro pěstouny na přechodnou dobu, ale nepřinesla téměř nic pozitivního dlouhodobým pěstounům. To není tak úplně pravda, například odměna dlouhodobých pěstounů se zvedla na osm tisíc korun, čímž došlo k jejímu zdvojnásobení, pěstouni mají také nárok na podporu doprovázejících organizací a další nová práva. Díky tomu stoupá zájem o pěstounskou péči a počet dlouhodobých pěstounů vytrvale roste, jak je vidět z následujícího grafu Počet pěstounských rodin v České republice Zdroj: MPSV. 4

5 Počty dětí odebíraných z rodiny se nezvyšují V souvislosti se zlepšením podmínek pro výkon pěstounské péče a nárůstem počtu dětí umísťovaných do pěstounské péče se objevovaly obavy z toho, zda nedojde k rozšíření byznysu s dětmi a častějšímu odebírání dětí z rodin. Zejména panovaly obavy v souvislosti s umísťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu, protože pěstouni na přechodnou dobu dostávají odměnu dvacet tisíc korun měsíčně. Čísla však tyto obavy nepotvrzují. Do pěstounské péče na přechodnou dobu se děti dostávají na základě tzv. předběžného opatření. Jak je vidět z grafu, počet podaných návrhů na vydání předběžného opatření dlouhodobě klesá a výjimkou nebyl ani rok 2013, kdy již byla účinná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Podané návrhy na vydání předběžného opatření Zdroj: MPSV. V přepočtu na deset tisíc dětí do 18 let, bylo v roce 2013 podáno 8,4 návrhů na předběžné opatření ve srovnání s 10,9 v roce Počet odebíraných dětí neroste, protože díky novele zákona o ochraně dětí už nestačí, aby sociální pracovnice došla do rodiny a na základě toho, že se jí na rodině něco nelíbí, navrhla odebrání dítěte. Sociální pracovnice musí provést komplexní vyhodnocení situace rodiny, sepsat individuální plán ochrany dítěte a v případě, že navrhuje umístění dítěte mimo rodinu, musí uspořádat takzvanou případovou konferenci setkání, kterého se účastní například lékař nebo učitel dítěte. Klesají počty dětí nově přijímaných do ústavní péče Příjmy dětí do ústavní péče v České republice Vyšší dostupnost pěstounské péče je také jedním z faktorů, díky kterému dochází k postupnému snižování počtu dětí přijímaných do ústavní péče. V roce 2013 jich bylo přijato téměř o tisíc pět set méně než v roce Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. 5

6 Do jednotlivých typů ústavů pro děti a mládež byly přijaty následující počty dětí: Úbytek mezi lety Procentuální a 2013 úbytek Celkem % Kojenecké ústavy % Dětské domovy % Dětské domovy se školou % Výchovné ústavy % Diagnostické ústavy % Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. Zároveň došlo v posledních pěti letech k snížení počtu dětí v ústavní péči o necelé dva tisíce dětí Počet dětí v ústavní péči v České republice Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. Počty dětí v jednotlivých typech zařízení ústavní péče se změnily následujícím způsobem: Úbytek mezi lety 2008 a 2013 Procentuální úbytek Celkem % Kojenecké ústavy % Dětské domovy % Dětské domovy se školou % Výchovné ústavy Diagnostické ústavy Domovy pro osoby se zdravotním postižením % % % 6 Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ.

7 I přesto je počet dětí umístěných mimo svou rodinu v České republice nadále velmi vysoký Počet dětí v náhradní rodinnné péči či ústavní péči v roce 2013 přepočteno na tisíc dětíve věku0-18 let 5,6 Anglie 14 Česká republika I přes pozitivní změny v posledních letech, zůstává počet dětí umístěných mimo svou rodinu v ČR, ať už v pěstounské nebo ústavní péči, vysoký. V médiích se objevují tvrzení, o tom, že k častému odebírání dětí z rodin dochází v Anglii. Statistiky však ukazují, že výrazně více dětí odebraných z rodiny je naopak v České republice. V Anglii bylo v roce 2013 v náhradní rodinné či ústavní péči celkem dětí, v České republice to bylo celkem dětí. Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ ČR a ministerstva vzdělávání Anglie. Vzhledem k tomu, že v Anglii žilo v roce 2013 celkem tisíc dětí do 18 let, zatímco v ČR tisíc, byl podíl dětí umístěných mimo rodinu v ČR výrazně dvaapůlkrát vyšší než v Anglii, jak je vidět z grafu. Jedním z hlavních důvodů, proč je v Anglii umístěno mnohem méně dětí mimo svou rodinu než v ČR, je výrazně lepší dostupnost terénních sociálních služeb ve Velké Británii, které pomáhají rodinám v obtížné životní situaci. Případů, kdy by bylo nutné dítě umístit mimo rodinu, je výrazně méně. Analýza Lumos z roku 2013, která zkoumala důvody příjmu do ústavu u dvou set dětí ve třech kojeneckých ústavech, ukázala, že v téměř osmdesáti procentech případů nebyla rodině před umístěním dítěte do ústavu poskytnuta žádná podpora, například formou terénní sociální práce. RODINĚ NEPOSKYTNUTA PODPORA PŘED UMÍSTĚNÍM DÍTĚTE DO ÚSTAVNÍ PÉČE Zdroj: Analýza Lumos. 7

8 Nedostatečné kapacity služeb, které poskytují podporu rodinám v obtížné životní situaci Pěstounská péče, které jsme se věnovali výše, má v systému péče o ohrožené děti nezastupitelné místo, ale vždy by měla být až dalším krokem po intenzivní podpoře a práci s původní rodinou dítěte. Napříč Českou republikou již působí více než 200 neziskových organizací, které se zabývají podporou rodin v obtížné situaci, jejichž cílem je prevence odebírání dětí z rodin. Poskytují tzv. sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto organizace ale nemají dostatek finančních prostředků a většina z nich platí maximálně dva až tři sociální pracovníky. V celé České republice proto pracuje v této oblasti pouze kolem pěti set terénních sociálních pracovníků. Jak je vidět z následujícího grafu, na jednoho sociálního pracovníka připadají desítky až stovky rodin, ačkoli ten může efektivně pracovat maximálně s šesti až deseti rodinami. Orientační odhad počtu obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách připadajících na jednoho pracovníka sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústecký kraj Praha Liberecký kraj Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Česká republika Vysočina Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Zlínský kraj Zdroj: Výpočty Lumos na základě Registru poskytovatelů sociálních služeb a Mapy sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR Kapacity terénní sociální práce by proto měly být výrazně posíleny. Řada dětí by pak vůbec nemusela být odebrána z rodiny a ani umístěna do ústavní či pěstounské péče. Nemusí to být náročný krok. Základ pro výrazné posílení terénní podpory pro ohrožené rodiny v ČR existuje v podobě výše zmíněné sítě dvou set neziskových organizací poskytujících sociálně-aktivizační 8

9 služby pro rodiny s dětmi. Stačí, aby organizace poskytující terénní sociální práci získaly vyšší finanční podporu a mohly najmout více sociálních pracovníků. Zdvojnásobení počtu těchto pracovníků navýšení o 500 by stálo pouze kolem 180 milionů korun ročně. Nemusí jít nutně o nově vynaložené finanční prostředky. Možností je přesun alespoň části z finančních prostředků vynakládaných na provoz ústavní péče na terénní sociální práci. Ministerstvo školství platí více než tisíc čtyři sta prázdných lůžek v dětských domovech a dalších zařízeních ústavní výchovy, na které vynakládá téměř půl miliardy korun ročně. Jenom z těchto peněz vynakládaných na neobsazená lůžka by bylo možné zaplatit kolem nových terénních sociálních pracovníků došlo by k téměř zčtyřnásobení stávajícího počtu. A počet dětí, které potřebují umístění mimo svou rodinu, by se výrazně snížil. Postupné přesměrování zdrojů z ústavní péče směrem k terénní podpoře ohrožených rodin by bylo usnadněno zařazením kojeneckých ústavů z gesce ministerstva zdravotnictví a dětských domovů z gesce ministerstva školství do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Slovensko učinilo tento krok již v devadesátých letech. Všechny služby pro ohrožené děti a rodiny spadají do gesce jednoho resortu i v sousedním Německu, a řadě dalších zemí. Terénní sociální práce je výrazně levnější než ústavní i pěstounská péče Jak pobyt v kojeneckém ústavu, tak pěstounská péče je mnohonásobně finančně náročnější než terénní sociální práce. Náklady na jedno umístění na rok v Kč Za každé dítě, které se díky terénní sociální práci nedostane do kojeneckého ústavu nebo pěstounské péče, může dojít k úspoře v řádech statisíců korun ročně, které mohou být investovány do rozvoje služeb pro ohrožené děti. Kojenecký ústav Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak je vidět z grafu, když bude sociální pracovník po jeden rok několikrát týdně docházet do rodiny, bude to stát státní pokladnu kolem třiceti tisíc korun, zatímco pobyt jak v kojeneckém ústavu, tak v pěstounské péči na přechodnou dobu stojí čtyři sta až šest set tisíc ročně. Ve své rodině díky terénní službě podporující rodinu Zdroj: Výpočty Lumos na základě Rozboru nákladů jednotlivých typů služeb (Macela 2014) a dalších zdrojů. 9

10 I kdyby bylo nutné rodině poskytovat podporu po dobu dvou let, budou náklady na terénní sociální práci stále mnohonásobně nižší oproti čtyřměsíčnímu pobytu v kojeneckém ústavu nebo v pěstounské péči, jak je vidět z následujícího grafu. Náklady terénní podpůrné služby pro rodiny ve srovnání s pobytem v náhradní péči Čtyrměsíční pobyt v kojeneckém ústavu Čtyřměsíční pobyt v pěstounské péči na přechodnou dobu Dva roky poskytování podpory rodině terénní službou Zdroj: Výpočty Lumos na základě Rozboru nákladů jednotlivých typů služeb (Macela 2014) a dalších zdrojů. Podpora ohrožených rodin v oblasti bydlení V letech 2010 až 2013 byla provedena řada analýz Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, Veřejným ochráncem práv a dalšími, které zkoumaly důvody umístění do ústavní péče. Byly analyzovány osudy: více než dětí, které se dostaly do ústavní péče pobývaly ve více než 50 různých zařízeních v 13 krajích ČR. Obtíže rodiny v oblasti bydlení se ukázaly být jedním z důvodů umístění v 41 až 65 procentech všech případů. OBTÍŽE RODINY V OBLASTI BYDLENÍ DŮVODEM UMÍSTĚNÍ DO ÚSTAVNÍ PÉČE 10

11 Je tedy nezpochybnitelné, že obtíže rodiny v oblasti bydlení přetrvávají jako jeden z nejvýznamnějších důvodů umísťování dětí do ústavní péče. Obtíže v oblasti bydlení nejsou vždy jediným důvodem pro umístění, ale často figurují v kombinaci s jinými důvody (např. nedostatečnou kapacitou rodiny v oblasti základní péče). Vyřešení obtíží v oblasti bydlení není jedinou, ale mnohdy nezbytnou podmínkou prevence institucionalizace. S umísťováním dětí do ústavní péče kvůli obtížím jejich rodin v oblasti bydlení jsou spojené velmi vysoké finanční náklady pro stát. Například v případě rodiny se čtyřmi dětmi umístěnými v dětském domově činí náklady na jejich pobyt více než milion korun ročně. Doporučení v oblasti podpory bydlení: Přijetí zákona o sociálním bydlení. Ohrožené rodiny, a obzvláště ty, u kterých hrozí odebrání dítěte z rodiny kvůli obtížím v oblasti bydlení, by měly být v zákoně o sociálním bydlení vymezeny jako prioritní skupina příjemců podpory v oblasti bydlení. Rozvoj nových nástrojů podpory ohrožených rodin v oblasti bydlení by se měl stát prioritou centrální vlády, především relevantních ministerstev (především ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva pro místní rozvoj) a neomezit se jen na krajskou a obecní úroveň. Na prvním místě by měla daná ministerstva pracovat na naplňování přijaté Strategie boje pro sociálnímu vyloučení na období , která obsahuje řadu opatření zaměřených na podporu ohrožených rodin s obtížemi v oblasti bydlení. Řada účinných opatření již je vyzkoušena a ověřena v praxi. Úkolem je rozšíření úspěšných pilotních projektů do dalších lokalit. Závěr: Jak jsme na tom dvacet pět let po revoluci? Výše uvedené výstupy analýz a zmíněné legislativní úpravy jsou důkazem toho, že jsme nastoupili na cestu změny a modernizace systému sociálně-právní ochrany dětí a to s ohledem na naplňování jejich potřeb a práv. Doufáme, že tyto pozitivní změny, jako například důraz na vyšší podporu pěstounství, nezůstanou osamoceny a že budou následovat další kroky, které podpoří děti a jejich rodiny. Literatura a zdroje Křístek, Adam a kol. (2010): Analýza legislativy, řízení a financování systému péče o ohrožené děti. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.) Kuchařová, Věra a kol. (2010): Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 11

12 Macela, M Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Obec a finance, č. 1/2014. Práva ohrožených dětí mladších tří let. Ukončení jejich umísťování do ústavní péče. Organizace spojených národů, Úřad vysoké komisařky, Evropa, Regionální úřadovna Dostupné z: %20let.pdf Veřejný ochránce práv. ZPRÁVA ZE SYSTEMATICKÝCH NÁVŠTĚV ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Dostupné z: Veřejný ochránce práv. Zpráva ze systematických návštěv zdravotnických zařízení poskytující péči ohroženým dětem do 3 let věku Dostupné z: Zjišťování počtu a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě. Závěrečná zpráva programu Daphne č. 2002/017/C, School of Psychology, University of Birmingham. Vybrané výzkumy o vývoji mozku v prvních letech života, důležitosti rodiny a vztahové vazby a negativních dopadech ústavní péče na malé děti Balbernie, R. (2001). Circuits and circumstances: The neurobiological consequences of early relationship experiences and how they shape later behaviour. Journal of Child Psychotherapy, 27, ; Bilson, A. (2009) Use of Residential Care in Europe for Children Aged Under Three: Some Lessons from Neurobiology, British Journal of Social Work, 39: ; Harden, B. J. (2002). Congregate care for infants and toddlers: Shedding new light on an old question. Infant Mental Health Journal, 23, Mclaughlin, Katie A., et al. Attachment security as a mechanism linking foster care placement to improved mental health outcomes in previously institutionalized children. Journal of child psychology and psychiatry, 2012, 53.1: Langmeier, J. Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha, Avicenum 1974, s Nově vydáno nakladatelstvím Karolinum v roce Schore, A.N. (2001a). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22, 7 66.; Schore, A.N. (2001b). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22, Smyke, A. T., Dumitrescu, A., & Zeanah, C. H. (2002). Disturbances of attachment in young children. I: The continuum of caretaking casualty. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, Smyke, Anna T., et al. Placement in foster care enhances quality of attachment among young institutionalized children. Child development, 2010, 81.1:

Náhradní péče o dítě v číslech

Náhradní péče o dítě v číslech Náhradní péče o dítě v číslech 1 Počet dětí v náhradní péči v roce 2014 Typ ústavu Počet dětí K datu Celkem dětí v ústavech 8 374 2014/2013 1 Dětská centra DD pro děti do tří let 1 233 31.12.2013 2 Dětské

Více

10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ

10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ 10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ PODPORUJEME ZMĚNU SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI TAK, ABY DĚTI DO 3 LET NEBYLY UMISŤOVÁNY V ÚSTAVECH 1. Kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí. České kojenecké ústavy

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 5. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 15. 9. 2011 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 42 Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 4. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center v Kraji Vysočina

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti 17.2.2014 Obec & finance str. 46 Miloslav Macela MPSV - časopisy Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti 17.2.2014 Obec

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2005

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18.5.2006 19 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2005

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 8. 10. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

Výstupy projektu. Závěrečná konference I. etapy projektu 0hrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Zlín, 15. června 2016

Výstupy projektu. Závěrečná konference I. etapy projektu 0hrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Zlín, 15. června 2016 Výstupy projektu Závěrečná konference I. etapy projektu 0hrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Zlín, 15. června 2016 1 Výstupy projektu Přijatá opatření Zlínského kraje Prevence umísťování dětí do institucionální

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Pardubického kraje

Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Pardubického kraje Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Pardubického kraje 1 Obsah Seznam použitých zkratek 3 Slovníček pojmů 3 1 Úvod 5 2 Východiska transformace a deinstitucionalizace péče o ohrožené

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

NÁLEPKOVÁNÍ DĚTÍ DIAGNÓZOU MENTÁLNÍ

NÁLEPKOVÁNÍ DĚTÍ DIAGNÓZOU MENTÁLNÍ NÁLEPKOVÁNÍ DĚTÍ DIAGNÓZOU MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE VELKÝ, ALE ŘEŠITELNÝ PROBLÉM Praha, prosinec 2014 Zpracoval: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, analytik České odborné společnosti

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 18 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Celostátní finanční konference SMO Doplatek na bydlení

Celostátní finanční konference SMO Doplatek na bydlení Celostátní finanční konference SMO Doplatek na bydlení 10. 12. 2015 Mgr. Zdeňka Cibulková - odbor pro sociální věci GŘ ÚP ČR Obsah prezentace 1. Novela zákona a statistické údaje 2. Struktura osob vybrané

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu Červen 2015 Pěstounská péče na přechodnou dobu Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu realizovaného v

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Financování sociáln lních služeb v roce 2012 Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19.04.2012 Mgr. Taťána Nersesjan

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku

Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Představení výzkumu Výzkumný tým: V. Bubleová, O. Novák, J. Paleček,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let. na území Libereckého kraje ke dni

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let. na území Libereckého kraje ke dni Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje ke dni Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, září 2015 Mgr. Markéta Brebtová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více