Péče o ohrožené děti v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o ohrožené děti v České republice"

Transkript

1 Péče o ohrožené děti v České republice dvacet pět let po revoluci dva roky od účinnosti novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí Řada zahraničních i českých výzkumů již od šedesátých let opakovaně poukazuje na negativní dopady ústavní péče na vývoj dětí. Na základě těchto výzkumů provedlo velké množství evropských zemí transformaci systému péče o ohrožené děti deinstitucionalizaci péče tedy odklon od ústavní péče ve prospěch náhradní rodinné péče a poskytování podpory ohroženým rodinám, aby děti nemusely být z rodin vůbec odebírány. Transformace systému péče o ohrožené děti neznamená zrušení všech pobytových zařízení. V komplexní síti služeb pro děti a jejich rodiny, má tento druh péče své místo, například u dětí s velmi závažným zdravotním postižením, rizikovými druhy chování či ve službách pro mladé dospělé. Tyto služby by však měly být integrovány v běžné komunitě a svým charakterem a velikostí by se měly přiblížit rodinnému prostředí (kapacita zařízení by tak měla být maximálně 6-8 dětí). Ústavní péče však rozhodně není vhodná pro malé děti. Pro děti do tří let je klíčové navázat pevnou vazbu ke stálé pečující osobě obvykle matce. Tato osoba je většinu času s dítětem a reaguje na jeho potřeby individuálním způsobem. Děti v ústavní péči v kojeneckých ústavech, dětských domovech tuto možnost, navzdory často obětavému personálu, nemají. Dítě většinou večer uspává jiná osoba, než která k němu přijde ráno po probuzení. Dochází k častému střídání personálu a navíc má většinou jedna sestřička na starosti větší počet dětí. Dítě nevídá sestřičku při běžných činnostech, jaké se odehrávají v rodině, a 60 Počet dětí do 3 let v ústavní péči v přepočtu na 100 tisíc dětí do 3 let v roce 2002 nemůže si tak vytvářet rodinné modely přirozeným procesem pozorování a nápodobou, jako tomu je v rodině Belgie* Česká republika Bulharsko Rumunsko Slovensko Nizozemsko Francie Polsko Švédsko Dánsko Německo Rakousko Itálie Velká Británie Slovinsko Norsko * V případě Belgie se jedná o odhad. Zdroj: Zjišťování počtu a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě. School of Psychology, University of Birmingham. Přesto se toho v ČR v péči o ohrožené děti první dvě dekády od pádu komunistického režimu příliš neměnilo. Ústavní péče přetrvávala jako dominantní způsob péče o ohrožené děti. Když bylo před dvanácti lety provedeno srovnání počtu dětí do 3 let v ústavní péči v Evropě, ukázalo se, že ČR je na žebříčku dle počtu dětí do tří let umístěných v ústavní péči na jedné z prvních příček v Evropě.

2 V Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku došlo za posledních deset let k výraznému poklesu dětí v ústavní péči. Mezi lety 2002 a 2013 došlo k poklesu počtu dětí do tří let v ústavní péči na Slovensku skoro o 90%. Dramatický pokles umožnilo zejména zavedení institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, kam se malé děti dostávají místo ústavů. Slovensko se tak dostalo na úroveň jiných vyspělých zemí, jako je například Rakousko Počet dětí do 3 let v ústavní péči v přepočtu na 100 tisíc dětí do 3 let v ČR a SR v roce 2002 a Naproti tomu počet dětí do tří let v ústavní péči v ČR se ve stejném období snížil jen o 25%. Přepočtený počet dětí do tří let v ústavní péči v ČR byl v roce 2013 desetkrát vyšší než na Slovensku. 0 SR 2002 SR 2013* ČR 2002 ČR 2013 *nejedná se o ústavy shodné s kojeneckými ústavy v ČR, ale o menší dětské domovy. Zdroj: Výpočty Lumos na základě statistik Ústavu pro informace ve zdravotnictví, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a českého a slovenského statistického úřadu. V posledních letech se však situace začíná měnit i v České republice. Prvního ledna 2013 vstoupila v účinnost významná novela Zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou došlo, mimo jiné, k výraznému zlepšení podmínek pro výkon pěstounské péče, zejména pěstounské péče na přechodnou dobu. Za necelé dva roky od účinnosti novely zákona vzrostl počet pěstounů na přechodnou dobu o 220 nových pěstounů. Na konci října 2014 měli pěstouni na přechodnou dobu v péči celkem 314 dětí, což je téměř o tři sta více, než před začátkem účinnosti novely zákona. 2012: 33 pěstounů na přechodnou dobu Zdroj: MPSV /2014: 220 nových pěstounů na přechodnou dobu Obsazenost pěstounů je přes devadesát procent, pouze minimum z nich nemá v péči žádné dítě. 2

3 Počet pěstounů na přechodnou dobu rychle roste Na následujícím grafu je zachycen vývoj počtu pěstounů na přechodnou dobu od začátku účinnosti novely zákona do konce října 2014 a predikce vývoje do konce roku Kdyby počet pěstounů na přechodnou dobu nadále rostl stejným tempem jako doposud, měli bychom v ČR k prvnímu lednu 2017 již více téměř pět set pěstounů na přechodnou dobu, kteří by mohli poskytnout péči více než šesti stům dětí. 600 Vývoj počtu pěstounů na přechodnou dobu od účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí do konce října 2014, predikce vývoje v letech Zdroj: MPSV. Predikce vývoje: výpočty Lumos (lineární trend). Bohužel nemáme aktuální národní data, která by dokumentovala pokles počtu dětí v kojeneckých ústavech v důsledku umísťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu. Pokles, k němuž došlo v průběhu roku 2013, nebyl ještě tak velký, protože se jednalo teprve o první rok účinnosti novely zákona (ke konci roku 2013 bylo v kojeneckých ústavech dětí, což bylo o 160 méně než na konci roku 2012). Data z Pardubického kraje však naznačují, že úbytek dětí v kojeneckých ústavech v průběhu roku 2014 zrychloval, protože na konci června 2014 bylo v třech tamních kojeneckých ústavech pouze 37 dětí, což je skoro o polovinu méně než v roce 2010, kdy tam byly 62 děti (obsazenost tak byla v červnu 2014 pouze 60 procent). 3

4 Díky lepším podmínkám roste i počet dlouhodobých pěstounů V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí se často hovoří o tom, že tato novela přinesla zlepšení hlavně pro pěstouny na přechodnou dobu, ale nepřinesla téměř nic pozitivního dlouhodobým pěstounům. To není tak úplně pravda, například odměna dlouhodobých pěstounů se zvedla na osm tisíc korun, čímž došlo k jejímu zdvojnásobení, pěstouni mají také nárok na podporu doprovázejících organizací a další nová práva. Díky tomu stoupá zájem o pěstounskou péči a počet dlouhodobých pěstounů vytrvale roste, jak je vidět z následujícího grafu Počet pěstounských rodin v České republice Zdroj: MPSV. 4

5 Počty dětí odebíraných z rodiny se nezvyšují V souvislosti se zlepšením podmínek pro výkon pěstounské péče a nárůstem počtu dětí umísťovaných do pěstounské péče se objevovaly obavy z toho, zda nedojde k rozšíření byznysu s dětmi a častějšímu odebírání dětí z rodin. Zejména panovaly obavy v souvislosti s umísťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu, protože pěstouni na přechodnou dobu dostávají odměnu dvacet tisíc korun měsíčně. Čísla však tyto obavy nepotvrzují. Do pěstounské péče na přechodnou dobu se děti dostávají na základě tzv. předběžného opatření. Jak je vidět z grafu, počet podaných návrhů na vydání předběžného opatření dlouhodobě klesá a výjimkou nebyl ani rok 2013, kdy již byla účinná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Podané návrhy na vydání předběžného opatření Zdroj: MPSV. V přepočtu na deset tisíc dětí do 18 let, bylo v roce 2013 podáno 8,4 návrhů na předběžné opatření ve srovnání s 10,9 v roce Počet odebíraných dětí neroste, protože díky novele zákona o ochraně dětí už nestačí, aby sociální pracovnice došla do rodiny a na základě toho, že se jí na rodině něco nelíbí, navrhla odebrání dítěte. Sociální pracovnice musí provést komplexní vyhodnocení situace rodiny, sepsat individuální plán ochrany dítěte a v případě, že navrhuje umístění dítěte mimo rodinu, musí uspořádat takzvanou případovou konferenci setkání, kterého se účastní například lékař nebo učitel dítěte. Klesají počty dětí nově přijímaných do ústavní péče Příjmy dětí do ústavní péče v České republice Vyšší dostupnost pěstounské péče je také jedním z faktorů, díky kterému dochází k postupnému snižování počtu dětí přijímaných do ústavní péče. V roce 2013 jich bylo přijato téměř o tisíc pět set méně než v roce Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. 5

6 Do jednotlivých typů ústavů pro děti a mládež byly přijaty následující počty dětí: Úbytek mezi lety Procentuální a 2013 úbytek Celkem % Kojenecké ústavy % Dětské domovy % Dětské domovy se školou % Výchovné ústavy % Diagnostické ústavy % Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. Zároveň došlo v posledních pěti letech k snížení počtu dětí v ústavní péči o necelé dva tisíce dětí Počet dětí v ústavní péči v České republice Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. Počty dětí v jednotlivých typech zařízení ústavní péče se změnily následujícím způsobem: Úbytek mezi lety 2008 a 2013 Procentuální úbytek Celkem % Kojenecké ústavy % Dětské domovy % Dětské domovy se školou % Výchovné ústavy Diagnostické ústavy Domovy pro osoby se zdravotním postižením % % % 6 Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ.

7 I přesto je počet dětí umístěných mimo svou rodinu v České republice nadále velmi vysoký Počet dětí v náhradní rodinnné péči či ústavní péči v roce 2013 přepočteno na tisíc dětíve věku0-18 let 5,6 Anglie 14 Česká republika I přes pozitivní změny v posledních letech, zůstává počet dětí umístěných mimo svou rodinu v ČR, ať už v pěstounské nebo ústavní péči, vysoký. V médiích se objevují tvrzení, o tom, že k častému odebírání dětí z rodin dochází v Anglii. Statistiky však ukazují, že výrazně více dětí odebraných z rodiny je naopak v České republice. V Anglii bylo v roce 2013 v náhradní rodinné či ústavní péči celkem dětí, v České republice to bylo celkem dětí. Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ ČR a ministerstva vzdělávání Anglie. Vzhledem k tomu, že v Anglii žilo v roce 2013 celkem tisíc dětí do 18 let, zatímco v ČR tisíc, byl podíl dětí umístěných mimo rodinu v ČR výrazně dvaapůlkrát vyšší než v Anglii, jak je vidět z grafu. Jedním z hlavních důvodů, proč je v Anglii umístěno mnohem méně dětí mimo svou rodinu než v ČR, je výrazně lepší dostupnost terénních sociálních služeb ve Velké Británii, které pomáhají rodinám v obtížné životní situaci. Případů, kdy by bylo nutné dítě umístit mimo rodinu, je výrazně méně. Analýza Lumos z roku 2013, která zkoumala důvody příjmu do ústavu u dvou set dětí ve třech kojeneckých ústavech, ukázala, že v téměř osmdesáti procentech případů nebyla rodině před umístěním dítěte do ústavu poskytnuta žádná podpora, například formou terénní sociální práce. RODINĚ NEPOSKYTNUTA PODPORA PŘED UMÍSTĚNÍM DÍTĚTE DO ÚSTAVNÍ PÉČE Zdroj: Analýza Lumos. 7

8 Nedostatečné kapacity služeb, které poskytují podporu rodinám v obtížné životní situaci Pěstounská péče, které jsme se věnovali výše, má v systému péče o ohrožené děti nezastupitelné místo, ale vždy by měla být až dalším krokem po intenzivní podpoře a práci s původní rodinou dítěte. Napříč Českou republikou již působí více než 200 neziskových organizací, které se zabývají podporou rodin v obtížné situaci, jejichž cílem je prevence odebírání dětí z rodin. Poskytují tzv. sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto organizace ale nemají dostatek finančních prostředků a většina z nich platí maximálně dva až tři sociální pracovníky. V celé České republice proto pracuje v této oblasti pouze kolem pěti set terénních sociálních pracovníků. Jak je vidět z následujícího grafu, na jednoho sociálního pracovníka připadají desítky až stovky rodin, ačkoli ten může efektivně pracovat maximálně s šesti až deseti rodinami. Orientační odhad počtu obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách připadajících na jednoho pracovníka sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústecký kraj Praha Liberecký kraj Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Česká republika Vysočina Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Zlínský kraj Zdroj: Výpočty Lumos na základě Registru poskytovatelů sociálních služeb a Mapy sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR Kapacity terénní sociální práce by proto měly být výrazně posíleny. Řada dětí by pak vůbec nemusela být odebrána z rodiny a ani umístěna do ústavní či pěstounské péče. Nemusí to být náročný krok. Základ pro výrazné posílení terénní podpory pro ohrožené rodiny v ČR existuje v podobě výše zmíněné sítě dvou set neziskových organizací poskytujících sociálně-aktivizační 8

9 služby pro rodiny s dětmi. Stačí, aby organizace poskytující terénní sociální práci získaly vyšší finanční podporu a mohly najmout více sociálních pracovníků. Zdvojnásobení počtu těchto pracovníků navýšení o 500 by stálo pouze kolem 180 milionů korun ročně. Nemusí jít nutně o nově vynaložené finanční prostředky. Možností je přesun alespoň části z finančních prostředků vynakládaných na provoz ústavní péče na terénní sociální práci. Ministerstvo školství platí více než tisíc čtyři sta prázdných lůžek v dětských domovech a dalších zařízeních ústavní výchovy, na které vynakládá téměř půl miliardy korun ročně. Jenom z těchto peněz vynakládaných na neobsazená lůžka by bylo možné zaplatit kolem nových terénních sociálních pracovníků došlo by k téměř zčtyřnásobení stávajícího počtu. A počet dětí, které potřebují umístění mimo svou rodinu, by se výrazně snížil. Postupné přesměrování zdrojů z ústavní péče směrem k terénní podpoře ohrožených rodin by bylo usnadněno zařazením kojeneckých ústavů z gesce ministerstva zdravotnictví a dětských domovů z gesce ministerstva školství do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Slovensko učinilo tento krok již v devadesátých letech. Všechny služby pro ohrožené děti a rodiny spadají do gesce jednoho resortu i v sousedním Německu, a řadě dalších zemí. Terénní sociální práce je výrazně levnější než ústavní i pěstounská péče Jak pobyt v kojeneckém ústavu, tak pěstounská péče je mnohonásobně finančně náročnější než terénní sociální práce. Náklady na jedno umístění na rok v Kč Za každé dítě, které se díky terénní sociální práci nedostane do kojeneckého ústavu nebo pěstounské péče, může dojít k úspoře v řádech statisíců korun ročně, které mohou být investovány do rozvoje služeb pro ohrožené děti. Kojenecký ústav Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak je vidět z grafu, když bude sociální pracovník po jeden rok několikrát týdně docházet do rodiny, bude to stát státní pokladnu kolem třiceti tisíc korun, zatímco pobyt jak v kojeneckém ústavu, tak v pěstounské péči na přechodnou dobu stojí čtyři sta až šest set tisíc ročně. Ve své rodině díky terénní službě podporující rodinu Zdroj: Výpočty Lumos na základě Rozboru nákladů jednotlivých typů služeb (Macela 2014) a dalších zdrojů. 9

10 I kdyby bylo nutné rodině poskytovat podporu po dobu dvou let, budou náklady na terénní sociální práci stále mnohonásobně nižší oproti čtyřměsíčnímu pobytu v kojeneckém ústavu nebo v pěstounské péči, jak je vidět z následujícího grafu. Náklady terénní podpůrné služby pro rodiny ve srovnání s pobytem v náhradní péči Čtyrměsíční pobyt v kojeneckém ústavu Čtyřměsíční pobyt v pěstounské péči na přechodnou dobu Dva roky poskytování podpory rodině terénní službou Zdroj: Výpočty Lumos na základě Rozboru nákladů jednotlivých typů služeb (Macela 2014) a dalších zdrojů. Podpora ohrožených rodin v oblasti bydlení V letech 2010 až 2013 byla provedena řada analýz Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, Veřejným ochráncem práv a dalšími, které zkoumaly důvody umístění do ústavní péče. Byly analyzovány osudy: více než dětí, které se dostaly do ústavní péče pobývaly ve více než 50 různých zařízeních v 13 krajích ČR. Obtíže rodiny v oblasti bydlení se ukázaly být jedním z důvodů umístění v 41 až 65 procentech všech případů. OBTÍŽE RODINY V OBLASTI BYDLENÍ DŮVODEM UMÍSTĚNÍ DO ÚSTAVNÍ PÉČE 10

11 Je tedy nezpochybnitelné, že obtíže rodiny v oblasti bydlení přetrvávají jako jeden z nejvýznamnějších důvodů umísťování dětí do ústavní péče. Obtíže v oblasti bydlení nejsou vždy jediným důvodem pro umístění, ale často figurují v kombinaci s jinými důvody (např. nedostatečnou kapacitou rodiny v oblasti základní péče). Vyřešení obtíží v oblasti bydlení není jedinou, ale mnohdy nezbytnou podmínkou prevence institucionalizace. S umísťováním dětí do ústavní péče kvůli obtížím jejich rodin v oblasti bydlení jsou spojené velmi vysoké finanční náklady pro stát. Například v případě rodiny se čtyřmi dětmi umístěnými v dětském domově činí náklady na jejich pobyt více než milion korun ročně. Doporučení v oblasti podpory bydlení: Přijetí zákona o sociálním bydlení. Ohrožené rodiny, a obzvláště ty, u kterých hrozí odebrání dítěte z rodiny kvůli obtížím v oblasti bydlení, by měly být v zákoně o sociálním bydlení vymezeny jako prioritní skupina příjemců podpory v oblasti bydlení. Rozvoj nových nástrojů podpory ohrožených rodin v oblasti bydlení by se měl stát prioritou centrální vlády, především relevantních ministerstev (především ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva pro místní rozvoj) a neomezit se jen na krajskou a obecní úroveň. Na prvním místě by měla daná ministerstva pracovat na naplňování přijaté Strategie boje pro sociálnímu vyloučení na období , která obsahuje řadu opatření zaměřených na podporu ohrožených rodin s obtížemi v oblasti bydlení. Řada účinných opatření již je vyzkoušena a ověřena v praxi. Úkolem je rozšíření úspěšných pilotních projektů do dalších lokalit. Závěr: Jak jsme na tom dvacet pět let po revoluci? Výše uvedené výstupy analýz a zmíněné legislativní úpravy jsou důkazem toho, že jsme nastoupili na cestu změny a modernizace systému sociálně-právní ochrany dětí a to s ohledem na naplňování jejich potřeb a práv. Doufáme, že tyto pozitivní změny, jako například důraz na vyšší podporu pěstounství, nezůstanou osamoceny a že budou následovat další kroky, které podpoří děti a jejich rodiny. Literatura a zdroje Křístek, Adam a kol. (2010): Analýza legislativy, řízení a financování systému péče o ohrožené děti. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.) Kuchařová, Věra a kol. (2010): Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 11

12 Macela, M Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Obec a finance, č. 1/2014. Práva ohrožených dětí mladších tří let. Ukončení jejich umísťování do ústavní péče. Organizace spojených národů, Úřad vysoké komisařky, Evropa, Regionální úřadovna Dostupné z: %20let.pdf Veřejný ochránce práv. ZPRÁVA ZE SYSTEMATICKÝCH NÁVŠTĚV ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Dostupné z: Veřejný ochránce práv. Zpráva ze systematických návštěv zdravotnických zařízení poskytující péči ohroženým dětem do 3 let věku Dostupné z: Zjišťování počtu a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě. Závěrečná zpráva programu Daphne č. 2002/017/C, School of Psychology, University of Birmingham. Vybrané výzkumy o vývoji mozku v prvních letech života, důležitosti rodiny a vztahové vazby a negativních dopadech ústavní péče na malé děti Balbernie, R. (2001). Circuits and circumstances: The neurobiological consequences of early relationship experiences and how they shape later behaviour. Journal of Child Psychotherapy, 27, ; Bilson, A. (2009) Use of Residential Care in Europe for Children Aged Under Three: Some Lessons from Neurobiology, British Journal of Social Work, 39: ; Harden, B. J. (2002). Congregate care for infants and toddlers: Shedding new light on an old question. Infant Mental Health Journal, 23, Mclaughlin, Katie A., et al. Attachment security as a mechanism linking foster care placement to improved mental health outcomes in previously institutionalized children. Journal of child psychology and psychiatry, 2012, 53.1: Langmeier, J. Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha, Avicenum 1974, s Nově vydáno nakladatelstvím Karolinum v roce Schore, A.N. (2001a). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22, 7 66.; Schore, A.N. (2001b). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22, Smyke, A. T., Dumitrescu, A., & Zeanah, C. H. (2002). Disturbances of attachment in young children. I: The continuum of caretaking casualty. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, Smyke, Anna T., et al. Placement in foster care enhances quality of attachment among young institutionalized children. Child development, 2010, 81.1:

10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ

10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ 10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ PODPORUJEME ZMĚNU SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI TAK, ABY DĚTI DO 3 LET NEBYLY UMISŤOVÁNY V ÚSTAVECH 1. Kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí. České kojenecké ústavy

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 5. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center ve Zlínském

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 42 Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti 17.2.2014 Obec & finance str. 46 Miloslav Macela MPSV - časopisy Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti 17.2.2014 Obec

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 18 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu Červen 2015 Pěstounská péče na přechodnou dobu Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu realizovaného v

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Individuální projekt MPSV. Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti. Zapojení Karlovarského kraje

Individuální projekt MPSV. Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti. Zapojení Karlovarského kraje Individuální projekt MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti Zapojení Karlovarského kraje Karlovy Vary, 8.října 2012 Dosavadní aktivity KK směřující k transformaci a sjednocení

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ

PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV 1 Úprava v Zák. č. 108/2006 Sb. 95 písm. g) Kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Ústav speciálně pedagogických studií, Univerzita Palackého Olomouc, LEDEN, 2012. Situace

Více