Péče o ohrožené děti v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o ohrožené děti v České republice"

Transkript

1 Péče o ohrožené děti v České republice dvacet pět let po revoluci dva roky od účinnosti novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí Řada zahraničních i českých výzkumů již od šedesátých let opakovaně poukazuje na negativní dopady ústavní péče na vývoj dětí. Na základě těchto výzkumů provedlo velké množství evropských zemí transformaci systému péče o ohrožené děti deinstitucionalizaci péče tedy odklon od ústavní péče ve prospěch náhradní rodinné péče a poskytování podpory ohroženým rodinám, aby děti nemusely být z rodin vůbec odebírány. Transformace systému péče o ohrožené děti neznamená zrušení všech pobytových zařízení. V komplexní síti služeb pro děti a jejich rodiny, má tento druh péče své místo, například u dětí s velmi závažným zdravotním postižením, rizikovými druhy chování či ve službách pro mladé dospělé. Tyto služby by však měly být integrovány v běžné komunitě a svým charakterem a velikostí by se měly přiblížit rodinnému prostředí (kapacita zařízení by tak měla být maximálně 6-8 dětí). Ústavní péče však rozhodně není vhodná pro malé děti. Pro děti do tří let je klíčové navázat pevnou vazbu ke stálé pečující osobě obvykle matce. Tato osoba je většinu času s dítětem a reaguje na jeho potřeby individuálním způsobem. Děti v ústavní péči v kojeneckých ústavech, dětských domovech tuto možnost, navzdory často obětavému personálu, nemají. Dítě většinou večer uspává jiná osoba, než která k němu přijde ráno po probuzení. Dochází k častému střídání personálu a navíc má většinou jedna sestřička na starosti větší počet dětí. Dítě nevídá sestřičku při běžných činnostech, jaké se odehrávají v rodině, a 60 Počet dětí do 3 let v ústavní péči v přepočtu na 100 tisíc dětí do 3 let v roce 2002 nemůže si tak vytvářet rodinné modely přirozeným procesem pozorování a nápodobou, jako tomu je v rodině Belgie* Česká republika Bulharsko Rumunsko Slovensko Nizozemsko Francie Polsko Švédsko Dánsko Německo Rakousko Itálie Velká Británie Slovinsko Norsko * V případě Belgie se jedná o odhad. Zdroj: Zjišťování počtu a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě. School of Psychology, University of Birmingham. Přesto se toho v ČR v péči o ohrožené děti první dvě dekády od pádu komunistického režimu příliš neměnilo. Ústavní péče přetrvávala jako dominantní způsob péče o ohrožené děti. Když bylo před dvanácti lety provedeno srovnání počtu dětí do 3 let v ústavní péči v Evropě, ukázalo se, že ČR je na žebříčku dle počtu dětí do tří let umístěných v ústavní péči na jedné z prvních příček v Evropě.

2 V Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku došlo za posledních deset let k výraznému poklesu dětí v ústavní péči. Mezi lety 2002 a 2013 došlo k poklesu počtu dětí do tří let v ústavní péči na Slovensku skoro o 90%. Dramatický pokles umožnilo zejména zavedení institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, kam se malé děti dostávají místo ústavů. Slovensko se tak dostalo na úroveň jiných vyspělých zemí, jako je například Rakousko Počet dětí do 3 let v ústavní péči v přepočtu na 100 tisíc dětí do 3 let v ČR a SR v roce 2002 a Naproti tomu počet dětí do tří let v ústavní péči v ČR se ve stejném období snížil jen o 25%. Přepočtený počet dětí do tří let v ústavní péči v ČR byl v roce 2013 desetkrát vyšší než na Slovensku. 0 SR 2002 SR 2013* ČR 2002 ČR 2013 *nejedná se o ústavy shodné s kojeneckými ústavy v ČR, ale o menší dětské domovy. Zdroj: Výpočty Lumos na základě statistik Ústavu pro informace ve zdravotnictví, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a českého a slovenského statistického úřadu. V posledních letech se však situace začíná měnit i v České republice. Prvního ledna 2013 vstoupila v účinnost významná novela Zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou došlo, mimo jiné, k výraznému zlepšení podmínek pro výkon pěstounské péče, zejména pěstounské péče na přechodnou dobu. Za necelé dva roky od účinnosti novely zákona vzrostl počet pěstounů na přechodnou dobu o 220 nových pěstounů. Na konci října 2014 měli pěstouni na přechodnou dobu v péči celkem 314 dětí, což je téměř o tři sta více, než před začátkem účinnosti novely zákona. 2012: 33 pěstounů na přechodnou dobu Zdroj: MPSV /2014: 220 nových pěstounů na přechodnou dobu Obsazenost pěstounů je přes devadesát procent, pouze minimum z nich nemá v péči žádné dítě. 2

3 Počet pěstounů na přechodnou dobu rychle roste Na následujícím grafu je zachycen vývoj počtu pěstounů na přechodnou dobu od začátku účinnosti novely zákona do konce října 2014 a predikce vývoje do konce roku Kdyby počet pěstounů na přechodnou dobu nadále rostl stejným tempem jako doposud, měli bychom v ČR k prvnímu lednu 2017 již více téměř pět set pěstounů na přechodnou dobu, kteří by mohli poskytnout péči více než šesti stům dětí. 600 Vývoj počtu pěstounů na přechodnou dobu od účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí do konce října 2014, predikce vývoje v letech Zdroj: MPSV. Predikce vývoje: výpočty Lumos (lineární trend). Bohužel nemáme aktuální národní data, která by dokumentovala pokles počtu dětí v kojeneckých ústavech v důsledku umísťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu. Pokles, k němuž došlo v průběhu roku 2013, nebyl ještě tak velký, protože se jednalo teprve o první rok účinnosti novely zákona (ke konci roku 2013 bylo v kojeneckých ústavech dětí, což bylo o 160 méně než na konci roku 2012). Data z Pardubického kraje však naznačují, že úbytek dětí v kojeneckých ústavech v průběhu roku 2014 zrychloval, protože na konci června 2014 bylo v třech tamních kojeneckých ústavech pouze 37 dětí, což je skoro o polovinu méně než v roce 2010, kdy tam byly 62 děti (obsazenost tak byla v červnu 2014 pouze 60 procent). 3

4 Díky lepším podmínkám roste i počet dlouhodobých pěstounů V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí se často hovoří o tom, že tato novela přinesla zlepšení hlavně pro pěstouny na přechodnou dobu, ale nepřinesla téměř nic pozitivního dlouhodobým pěstounům. To není tak úplně pravda, například odměna dlouhodobých pěstounů se zvedla na osm tisíc korun, čímž došlo k jejímu zdvojnásobení, pěstouni mají také nárok na podporu doprovázejících organizací a další nová práva. Díky tomu stoupá zájem o pěstounskou péči a počet dlouhodobých pěstounů vytrvale roste, jak je vidět z následujícího grafu Počet pěstounských rodin v České republice Zdroj: MPSV. 4

5 Počty dětí odebíraných z rodiny se nezvyšují V souvislosti se zlepšením podmínek pro výkon pěstounské péče a nárůstem počtu dětí umísťovaných do pěstounské péče se objevovaly obavy z toho, zda nedojde k rozšíření byznysu s dětmi a častějšímu odebírání dětí z rodin. Zejména panovaly obavy v souvislosti s umísťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu, protože pěstouni na přechodnou dobu dostávají odměnu dvacet tisíc korun měsíčně. Čísla však tyto obavy nepotvrzují. Do pěstounské péče na přechodnou dobu se děti dostávají na základě tzv. předběžného opatření. Jak je vidět z grafu, počet podaných návrhů na vydání předběžného opatření dlouhodobě klesá a výjimkou nebyl ani rok 2013, kdy již byla účinná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Podané návrhy na vydání předběžného opatření Zdroj: MPSV. V přepočtu na deset tisíc dětí do 18 let, bylo v roce 2013 podáno 8,4 návrhů na předběžné opatření ve srovnání s 10,9 v roce Počet odebíraných dětí neroste, protože díky novele zákona o ochraně dětí už nestačí, aby sociální pracovnice došla do rodiny a na základě toho, že se jí na rodině něco nelíbí, navrhla odebrání dítěte. Sociální pracovnice musí provést komplexní vyhodnocení situace rodiny, sepsat individuální plán ochrany dítěte a v případě, že navrhuje umístění dítěte mimo rodinu, musí uspořádat takzvanou případovou konferenci setkání, kterého se účastní například lékař nebo učitel dítěte. Klesají počty dětí nově přijímaných do ústavní péče Příjmy dětí do ústavní péče v České republice Vyšší dostupnost pěstounské péče je také jedním z faktorů, díky kterému dochází k postupnému snižování počtu dětí přijímaných do ústavní péče. V roce 2013 jich bylo přijato téměř o tisíc pět set méně než v roce Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. 5

6 Do jednotlivých typů ústavů pro děti a mládež byly přijaty následující počty dětí: Úbytek mezi lety Procentuální a 2013 úbytek Celkem % Kojenecké ústavy % Dětské domovy % Dětské domovy se školou % Výchovné ústavy % Diagnostické ústavy % Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. Zároveň došlo v posledních pěti letech k snížení počtu dětí v ústavní péči o necelé dva tisíce dětí Počet dětí v ústavní péči v České republice Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ. Počty dětí v jednotlivých typech zařízení ústavní péče se změnily následujícím způsobem: Úbytek mezi lety 2008 a 2013 Procentuální úbytek Celkem % Kojenecké ústavy % Dětské domovy % Dětské domovy se školou % Výchovné ústavy Diagnostické ústavy Domovy pro osoby se zdravotním postižením % % % 6 Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ.

7 I přesto je počet dětí umístěných mimo svou rodinu v České republice nadále velmi vysoký Počet dětí v náhradní rodinnné péči či ústavní péči v roce 2013 přepočteno na tisíc dětíve věku0-18 let 5,6 Anglie 14 Česká republika I přes pozitivní změny v posledních letech, zůstává počet dětí umístěných mimo svou rodinu v ČR, ať už v pěstounské nebo ústavní péči, vysoký. V médiích se objevují tvrzení, o tom, že k častému odebírání dětí z rodin dochází v Anglii. Statistiky však ukazují, že výrazně více dětí odebraných z rodiny je naopak v České republice. V Anglii bylo v roce 2013 v náhradní rodinné či ústavní péči celkem dětí, v České republice to bylo celkem dětí. Zdroj: Výpočty Lumos na základě dat MPSV, MŠMT a MZ ČR a ministerstva vzdělávání Anglie. Vzhledem k tomu, že v Anglii žilo v roce 2013 celkem tisíc dětí do 18 let, zatímco v ČR tisíc, byl podíl dětí umístěných mimo rodinu v ČR výrazně dvaapůlkrát vyšší než v Anglii, jak je vidět z grafu. Jedním z hlavních důvodů, proč je v Anglii umístěno mnohem méně dětí mimo svou rodinu než v ČR, je výrazně lepší dostupnost terénních sociálních služeb ve Velké Británii, které pomáhají rodinám v obtížné životní situaci. Případů, kdy by bylo nutné dítě umístit mimo rodinu, je výrazně méně. Analýza Lumos z roku 2013, která zkoumala důvody příjmu do ústavu u dvou set dětí ve třech kojeneckých ústavech, ukázala, že v téměř osmdesáti procentech případů nebyla rodině před umístěním dítěte do ústavu poskytnuta žádná podpora, například formou terénní sociální práce. RODINĚ NEPOSKYTNUTA PODPORA PŘED UMÍSTĚNÍM DÍTĚTE DO ÚSTAVNÍ PÉČE Zdroj: Analýza Lumos. 7

8 Nedostatečné kapacity služeb, které poskytují podporu rodinám v obtížné životní situaci Pěstounská péče, které jsme se věnovali výše, má v systému péče o ohrožené děti nezastupitelné místo, ale vždy by měla být až dalším krokem po intenzivní podpoře a práci s původní rodinou dítěte. Napříč Českou republikou již působí více než 200 neziskových organizací, které se zabývají podporou rodin v obtížné situaci, jejichž cílem je prevence odebírání dětí z rodin. Poskytují tzv. sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto organizace ale nemají dostatek finančních prostředků a většina z nich platí maximálně dva až tři sociální pracovníky. V celé České republice proto pracuje v této oblasti pouze kolem pěti set terénních sociálních pracovníků. Jak je vidět z následujícího grafu, na jednoho sociálního pracovníka připadají desítky až stovky rodin, ačkoli ten může efektivně pracovat maximálně s šesti až deseti rodinami. Orientační odhad počtu obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách připadajících na jednoho pracovníka sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústecký kraj Praha Liberecký kraj Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Česká republika Vysočina Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Zlínský kraj Zdroj: Výpočty Lumos na základě Registru poskytovatelů sociálních služeb a Mapy sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR Kapacity terénní sociální práce by proto měly být výrazně posíleny. Řada dětí by pak vůbec nemusela být odebrána z rodiny a ani umístěna do ústavní či pěstounské péče. Nemusí to být náročný krok. Základ pro výrazné posílení terénní podpory pro ohrožené rodiny v ČR existuje v podobě výše zmíněné sítě dvou set neziskových organizací poskytujících sociálně-aktivizační 8

9 služby pro rodiny s dětmi. Stačí, aby organizace poskytující terénní sociální práci získaly vyšší finanční podporu a mohly najmout více sociálních pracovníků. Zdvojnásobení počtu těchto pracovníků navýšení o 500 by stálo pouze kolem 180 milionů korun ročně. Nemusí jít nutně o nově vynaložené finanční prostředky. Možností je přesun alespoň části z finančních prostředků vynakládaných na provoz ústavní péče na terénní sociální práci. Ministerstvo školství platí více než tisíc čtyři sta prázdných lůžek v dětských domovech a dalších zařízeních ústavní výchovy, na které vynakládá téměř půl miliardy korun ročně. Jenom z těchto peněz vynakládaných na neobsazená lůžka by bylo možné zaplatit kolem nových terénních sociálních pracovníků došlo by k téměř zčtyřnásobení stávajícího počtu. A počet dětí, které potřebují umístění mimo svou rodinu, by se výrazně snížil. Postupné přesměrování zdrojů z ústavní péče směrem k terénní podpoře ohrožených rodin by bylo usnadněno zařazením kojeneckých ústavů z gesce ministerstva zdravotnictví a dětských domovů z gesce ministerstva školství do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Slovensko učinilo tento krok již v devadesátých letech. Všechny služby pro ohrožené děti a rodiny spadají do gesce jednoho resortu i v sousedním Německu, a řadě dalších zemí. Terénní sociální práce je výrazně levnější než ústavní i pěstounská péče Jak pobyt v kojeneckém ústavu, tak pěstounská péče je mnohonásobně finančně náročnější než terénní sociální práce. Náklady na jedno umístění na rok v Kč Za každé dítě, které se díky terénní sociální práci nedostane do kojeneckého ústavu nebo pěstounské péče, může dojít k úspoře v řádech statisíců korun ročně, které mohou být investovány do rozvoje služeb pro ohrožené děti. Kojenecký ústav Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak je vidět z grafu, když bude sociální pracovník po jeden rok několikrát týdně docházet do rodiny, bude to stát státní pokladnu kolem třiceti tisíc korun, zatímco pobyt jak v kojeneckém ústavu, tak v pěstounské péči na přechodnou dobu stojí čtyři sta až šest set tisíc ročně. Ve své rodině díky terénní službě podporující rodinu Zdroj: Výpočty Lumos na základě Rozboru nákladů jednotlivých typů služeb (Macela 2014) a dalších zdrojů. 9

10 I kdyby bylo nutné rodině poskytovat podporu po dobu dvou let, budou náklady na terénní sociální práci stále mnohonásobně nižší oproti čtyřměsíčnímu pobytu v kojeneckém ústavu nebo v pěstounské péči, jak je vidět z následujícího grafu. Náklady terénní podpůrné služby pro rodiny ve srovnání s pobytem v náhradní péči Čtyrměsíční pobyt v kojeneckém ústavu Čtyřměsíční pobyt v pěstounské péči na přechodnou dobu Dva roky poskytování podpory rodině terénní službou Zdroj: Výpočty Lumos na základě Rozboru nákladů jednotlivých typů služeb (Macela 2014) a dalších zdrojů. Podpora ohrožených rodin v oblasti bydlení V letech 2010 až 2013 byla provedena řada analýz Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, Veřejným ochráncem práv a dalšími, které zkoumaly důvody umístění do ústavní péče. Byly analyzovány osudy: více než dětí, které se dostaly do ústavní péče pobývaly ve více než 50 různých zařízeních v 13 krajích ČR. Obtíže rodiny v oblasti bydlení se ukázaly být jedním z důvodů umístění v 41 až 65 procentech všech případů. OBTÍŽE RODINY V OBLASTI BYDLENÍ DŮVODEM UMÍSTĚNÍ DO ÚSTAVNÍ PÉČE 10

11 Je tedy nezpochybnitelné, že obtíže rodiny v oblasti bydlení přetrvávají jako jeden z nejvýznamnějších důvodů umísťování dětí do ústavní péče. Obtíže v oblasti bydlení nejsou vždy jediným důvodem pro umístění, ale často figurují v kombinaci s jinými důvody (např. nedostatečnou kapacitou rodiny v oblasti základní péče). Vyřešení obtíží v oblasti bydlení není jedinou, ale mnohdy nezbytnou podmínkou prevence institucionalizace. S umísťováním dětí do ústavní péče kvůli obtížím jejich rodin v oblasti bydlení jsou spojené velmi vysoké finanční náklady pro stát. Například v případě rodiny se čtyřmi dětmi umístěnými v dětském domově činí náklady na jejich pobyt více než milion korun ročně. Doporučení v oblasti podpory bydlení: Přijetí zákona o sociálním bydlení. Ohrožené rodiny, a obzvláště ty, u kterých hrozí odebrání dítěte z rodiny kvůli obtížím v oblasti bydlení, by měly být v zákoně o sociálním bydlení vymezeny jako prioritní skupina příjemců podpory v oblasti bydlení. Rozvoj nových nástrojů podpory ohrožených rodin v oblasti bydlení by se měl stát prioritou centrální vlády, především relevantních ministerstev (především ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva pro místní rozvoj) a neomezit se jen na krajskou a obecní úroveň. Na prvním místě by měla daná ministerstva pracovat na naplňování přijaté Strategie boje pro sociálnímu vyloučení na období , která obsahuje řadu opatření zaměřených na podporu ohrožených rodin s obtížemi v oblasti bydlení. Řada účinných opatření již je vyzkoušena a ověřena v praxi. Úkolem je rozšíření úspěšných pilotních projektů do dalších lokalit. Závěr: Jak jsme na tom dvacet pět let po revoluci? Výše uvedené výstupy analýz a zmíněné legislativní úpravy jsou důkazem toho, že jsme nastoupili na cestu změny a modernizace systému sociálně-právní ochrany dětí a to s ohledem na naplňování jejich potřeb a práv. Doufáme, že tyto pozitivní změny, jako například důraz na vyšší podporu pěstounství, nezůstanou osamoceny a že budou následovat další kroky, které podpoří děti a jejich rodiny. Literatura a zdroje Křístek, Adam a kol. (2010): Analýza legislativy, řízení a financování systému péče o ohrožené děti. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.) Kuchařová, Věra a kol. (2010): Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 11

12 Macela, M Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Obec a finance, č. 1/2014. Práva ohrožených dětí mladších tří let. Ukončení jejich umísťování do ústavní péče. Organizace spojených národů, Úřad vysoké komisařky, Evropa, Regionální úřadovna Dostupné z: %20let.pdf Veřejný ochránce práv. ZPRÁVA ZE SYSTEMATICKÝCH NÁVŠTĚV ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Dostupné z: Veřejný ochránce práv. Zpráva ze systematických návštěv zdravotnických zařízení poskytující péči ohroženým dětem do 3 let věku Dostupné z: Zjišťování počtu a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě. Závěrečná zpráva programu Daphne č. 2002/017/C, School of Psychology, University of Birmingham. Vybrané výzkumy o vývoji mozku v prvních letech života, důležitosti rodiny a vztahové vazby a negativních dopadech ústavní péče na malé děti Balbernie, R. (2001). Circuits and circumstances: The neurobiological consequences of early relationship experiences and how they shape later behaviour. Journal of Child Psychotherapy, 27, ; Bilson, A. (2009) Use of Residential Care in Europe for Children Aged Under Three: Some Lessons from Neurobiology, British Journal of Social Work, 39: ; Harden, B. J. (2002). Congregate care for infants and toddlers: Shedding new light on an old question. Infant Mental Health Journal, 23, Mclaughlin, Katie A., et al. Attachment security as a mechanism linking foster care placement to improved mental health outcomes in previously institutionalized children. Journal of child psychology and psychiatry, 2012, 53.1: Langmeier, J. Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha, Avicenum 1974, s Nově vydáno nakladatelstvím Karolinum v roce Schore, A.N. (2001a). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22, 7 66.; Schore, A.N. (2001b). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22, Smyke, A. T., Dumitrescu, A., & Zeanah, C. H. (2002). Disturbances of attachment in young children. I: The continuum of caretaking casualty. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, Smyke, Anna T., et al. Placement in foster care enhances quality of attachment among young institutionalized children. Child development, 2010, 81.1:

10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ

10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ 10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ PODPORUJEME ZMĚNU SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI TAK, ABY DĚTI DO 3 LET NEBYLY UMISŤOVÁNY V ÚSTAVECH 1. Kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí. České kojenecké ústavy

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR Věra Kuchařová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání,

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011 Doživotní trest Zpráva Evropského centra pro práva Romů Romské děti v ústavní péči v České republice červen 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Evropské centrum pro práva Romů,

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Jana Mikšánková 2012/2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zařízení

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu Návrat dítěte do původní rodiny závěrečná zpráva z realizace projektu Realizátor projektu: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Finančně podpořeno: Nadace Terezy Maxové Doba realizace projektu:

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více