Historie evropské integrace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie evropské integrace"

Transkript

1 Historie evropské integrace

2 Sekundární proudy integrace 1948 BENELUX celní unie a měnová unie (dohoda exilových vlád 1944) 1949 RVHP socialistická integrace 1959 (20.11.) / 1960 (4.1.): Stockholmská smlouva o EFTA 1991 SNS Společenství nezávislých států (na troskách SSSR) 1992 CEFTA 1993 Celní unie ČR a SR 1994 Evropský hospodářský prostor - EEA

3 Prehistorie integrace evropy Jiří z Poděbrad (+Antonio Marini): listina CONGREGATION CONCORDIE myšlenka mezinárodního společenství evropských zemí nebo také návrh na vytvoření Ligy křesťanských princů ( projekt managementu konfliktů : arbitrážní soud evropských států měl trestat narušitele míru a mezinárodního řádu) Cíl: zabezpečit postavení kališníků, společně čelit nebezpečí tureckých vpádů do Evropy

4 rehistorie integrace evropy Dante Alighieri - mluvil o jakési unii států 1713 plán Abbé de Saint Pierre sjednocení Evropy (Rousseau komentář) 1848 spis Saint Simona a Thierry sjednocení Evropy Immanuel Kannt úvahy o evropské federaci jako prostředku zachování míru Victor Hugo

5 Prehistorie EI : 1. světová válka (nová geopolitická situace: komunismus vs. fašismus/nacismus vs. demokracie) Versailleský mír reparace: podvázat ekonomickou a vojenskou sílu Německa, izolovat Německo To vedlo k ekonomické krizi a nárůstu politického extremismu v Německu - nacismus Opakem uspořádání po r Marshalův Plán

6 První integrační kroky 921/ BELUX: Belgicko-lucemburská celní a ěnová unie 923 Richard Coudenhove Kalergi: kniha Paneuropa jednocení Evropy (inspirován spisem Pan-Amerika něm. ublicisty Alfreda Frieda z roku 1910 (vyd. Curych) d 1924 vydává ve fr. a něm. časopis Panevropa a zakládá anevropskou unii (sídlo Vídeň-Hofburg) 926: 1. kongres Panevropské Unie ve Vídni (Schönbrunn)- estným předsedou fr. min. zahraničí Aristide Briand věten/1930 Briandův plán (Aristide Briand- již ministerský ředseda Francie) Evropské federální unie prezentován na

7 oudenhove-kalergi a Panevropa roč chtěl sjednocenou Evropu? Versalilleský mírový systém je nedokonalý. Společnost národů zklamala. Mír lze zabezpečit v Evropě projektem jejího sjednocování! Panevropa je ekonomicky nezbytná. Životní úroveň se může zlepšit vytvořením jednotného hospodářského prostoru bez hranic, tzn. na základě celní unie a společného trhu. Ekonomická kooperace musí být podporována politicky!

8 Coudenhove-Kalergi a Panevropa. Panevropa bude lépe chránit Evropu před imperiálními snahami Ruska a před světovou hegemonií USA. Dějiny stavějí Evropu před rozhodnutí: buď se povznese nad národní nepřátelství a sjednotí do státního společenství, nebo padne za oběť ruské dobyvačnosti. Třetí možnost Evropa nemá. Zrušením hranic ve sjednocené Evropě se definitivně vyřeší národnostní a menšinové otázky.

9 Coudenhove-Kalergi a Panevropa 5. Panevropa bude nástrojem obnovení tvůrčích sil Evropy. Evropa zůstává nejkvalitnějším lidským rezervoárem světa. Úspěšní Američaní jsou Evropané přesazení do jiného politického prostředí. Senilní nejsou evropské národy, ale jejich politický systém 6. Roztříštěná Evropa je anachronismus. Technický rozvoj (např. rozvoj dopravy) a ekonomická konkurence si vyžadují politicky sjednocenou Evropu.

10 Rámcové historické podmínky evropské integrace celosvětová ekonomická krize 1933 nástup Hitlera k moci program národního socialismu II. Světová válka (jako důsledek Versailleského systému?) Manifesto of Ventotene: svobodnou a sjednocenou Evropu 1945 chaos, bída, rozvrat ekonomik, posílení národních animozit Jak zorganizovat vztahy mezi národními státy, v Evropě aby se nestaly příčinou další války?

11 WINSTON CHURCHILL s SPEECH TO THE ACADEMIC YOUTH Winston Churchill bývalý premiér UK IX/1946 Universität Zürich: Vytvořte USE Spojené státy evropské Základem musí být zahájení partnerské spolupráce Francie s Německem První praktický krok: vytvoření Rady Evropy (Council of Europe)

12 Rámcové podmínky evropské integrace 2. Hertensteiner Programm : Evropská federace, Evropská Unie 1947 Churchil Speech of Fulton železná opona + studená válka 1947 Trumanova doktrína zatlačování komunismu 1947 Marshallův plán - ERP III/1948 Bruselský pakt Západní Unie IV/1948 OEEC V/1948 Haag Evropské hnutí Rada Evropy

13 Marshallův plán European Recovery Programme Marshallův plán ekonomické pomoci a obnovy Evropy ( ERP): politicky motivován nedovolit, aby komunisté a ostatní antidemokratické síly demagogicky zneužili poválečného chaosu a bídy ve svůj prospěch (zatlačování komunismu) 16 států přijalo ERP 1948 založena OEEC: mezivládní Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci Cíl: Koordinace akcí a rozdělení pomoci v rámci Marshallova plánu

14 Rámcové podmínky evropské integrace 3: založeno NATO Washingtonská dohoda 12 států založena Rada Evropy (Council of Europe - CofE)!!! 1949 vznik SRN 1950!!! Římská smlouva Evropská konvence na ochranu lidských práv a základních svobod

15 Příčiny EI po r Existence vnějšího ohrožení (např. nebezpečí agrese) si vynucuje spolupráci ohrožených ( Sowjet threat ) Existence dlouhodobých historických konfliktů, rozporů a animozit mezi národními státy (nacionalismus) a snaha politiků je zmírnit až odstranit prostřednictvím kooperace na projektu společného zájmu (Německo vs. Francie) Existence silné vnější konkurence a snaha o posílení externí konkurenceschopnosti vytvořením většího trhu (západní Evropa v rámci triády, eurosclerosis )

16 Příčiny EI po roce 1945 Existence vnější konkurences a snaha o koordinaci protekcionistických opatření (např. evropské zemědělství vs. USA, fortress Europa ) Snaha o zvýšení schopnosti prosazovat společné zahraničně politické zájmy a následně ekonomické zájmy ve vnějším prostředí (Evropa: ekonomický obr a politický trpaslík)

17 Osobnosti integrace 50.let (Richard Coudenhove Kalergi) (Winston Churchil, George Marshall) Jean Monnet + Robert Schuman Konrad Adenauer+Alcide de Gasperi+DeGaulle+Paul Henri Spaak Walter Hallstein Altiero Spinelli

18 Schumanův plán Evropské společenství uhlí a oceli Jean Monnet napsal: přednesl Robert Schuman ministr zahraničí Francie sjednocení Evropy 1951 (18.4.) - Pařížská smlouva Zakládající Evropské společenství uhlí a oceli ESUO k (European Coal and Steel Community - ECSC) sektorální (funkcionální) supranacionální ekonomická integrace uhelný a ocelářský průmysl jsou vyjmuty z pravomocí vlád a podřízeny společným institucím ESUO politicko bezpečnostní kontext: kontrola německého ocelářství vytvoření společného trhu montánními výrobky zrušení tarifních a netarifních omezení 6 členských států: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko

19 Plevenův plán 1950 / 1952 René Pleven předseda vlády Francie (napsal Jean Monet) Navrhl založení 2 dalších sektorálních supranacionálních organizací: Evropské obranné společenství (EDC European Defence Community)-1952 podepsaná smlouva 6 členy ECSC Evropské politické společenství (EPC European Political Community) Francouzský parlament neratifikoval smlouvu o EDC, vláda byla pro Zaniká program společné obrany 6 zemí ECSC

20 Spaakův program (2.6.) Messinská konference 6 zemí ECSC dohoda na prohloubení evropské ekonomické integrace Paul Henri Spaak vede rozhovory o možnostech integrace přesahující smlouvu o ECSC V/1956 Benátská konference Spaakův program založit 2 Společenství: EHS- Evropské hospodářské společenství EURATOM

21 Římské smlouvy 1957 Treaties of Rome 1957 (25.3) / Římské smlouvy zakládající: Evropské hospodářské společenství EHS (European Economic Community-EEC) Cíl: Společný trh obecné cíle růst, stabilita, zvyšování životní úrovně Evropské společenství pro atomovou energii Euratom (European Atomic Energy Community-EAEC) Cíl: podpora jaderného výzkumu a mírové využití výsledků rozvoj jaderné energetiky 6 členských států sektorové integrace: F, D, I, B, NL, LUX

22 nstitucionalizace Evropské integrace Convention on certain institutions of EEC: doplněk smluv Společné parlamentní shromáždění pro 3 organizace Společný soudní dvůr pro 3 organizace Ale 3 Komise (Vysoký úřad + 2 komise) a 3 Rady zůstávají 3 Společenství mají 8 institucí

23 Institucionalizace evropské integrace 2. Evropská společenství Slučovací smlouva (Merger Treaty) 1965 / 1967 Evropská Společenství (European Communities) Sloučení institucí a vytvoření společných institucí pro 3 Společenství: Vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise evropských společenství 3 Společenství 4 instituce 6 členských států

24 Lucemburský kompromis Celní unie Lucemburský kompromis (Compromise of Luxembourg) přechod od konsensuálního hlasování ke hlasování kvalifikovanou většinou Francie: ne pokud by byly ohroženy zásadní národní zájmy státu - vital interest Naplnění dílčího cíle smlouvy o EHS - vytvoření Celní unie (1970) 6 členských států

25 1. západní rozšíření ES tzv. západní rozšíření horizontální integrace podepsání Přistupových smluv (Accession Treaty) noví členové: Spojené Království Dánsko Irsko

26 2. jižní rozšíření ES Další pokrok horizontální integrace: 1981 Řecko 14. srpen 1983 Altiero Spinelli předkládá Evropskému parlamentu návrh smlouvy zakládající Evropskou unii 1986 Španělsko a Portugalsko Bývalé státy s autoritativní režimy nové demokracie 70. let Politické důvody přijetí členů ES

27 Grónsko 1985 vystupuje z ES 1985 (1.2.) Grónsko vystupuje z ES 1973 Dánsko (+Grónsko) vstup do ES 1979 HOME RULE ACT Grónsko získává autonomní vlastní vládu, parlament (ale ne měnu, obranu a zahraniční politiku) 1982 referendum v Grónsku 52% pro vystoupení 1984 dohoda Dánska s ES: Grónsko vystupuje z ES Grónsko je zámořským územím Dánska Může využívat SF ale NE EFRD, rybáři z ES mohou lovit, svoboda pohybu zboží zajištěna

28 Schengenská dohoda 14. červen 1985 Schengenská dohoda Německo, Francie a státy Beneluxu podepisují samostatnou dohodu o odstranění hraničních kontrol mezi účastnickými státy. Dohoda nebyla součástí práva ES, ale k nabytí účinnosti musela být ratifikována účastnickými zeměmi

29 Jednotná evropská akta JEA (SEA Single European Act) 1986 Lucemburská smlouva Vertikální integrace zlom: 1. velká revize smluv !!! Dokončení Jednotného vnitřního trhu do Posilování kooperace v oblasti zahraniční politiky Posílení supranacionálních prvků: V oblasti politik Společného trhu Rozhodnutí přijímaná v Radě i kvalifikovanou většinou Posílení zákonodárné role Evropského Parlamentu spolurozhodování Jednotný vnitřní trh oficiálně vytvořen k ale nedokončen (naplnění cílů smlouvy o EHS a JEA)

30 Maastrichtská smlouva (7.2.) Maastrichtská smlouva (Treaty of Maastricht) Zásadní prohloubení vertikální integrace 2.revize smluv Reakce na změněné externí podmínky po roce 1989 Zakládá Evropskou Unii EU (European Union) od EU má 3 pilíře

31 Evropská Unie 3 pilíře 1.pilíř supranacionální Evropská společenství (European Communities) + rozhodnutí o ustavení hospodářské a měnové unie HMU-Maastrichtská kritéria +Transevropské sítě (TEN), Fond koheze, životní prostředí +Občanství Unie 2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (CFSP) 3. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věci (CJHA) EU má 12 členských zemí k

32 Kodaňská kritéria pro přistoupení VI/1993 Kodaňský summit Demokracie, právní stát, dodržování lidských práv, ochrana práv menšin Tržní ekonomika, která je schopna odolávat konkurenci JVT Převzetí evropského práva tzn. acquis communautaire Akceptace cílů EU Schopnost EU přijmout nové členy bez ohrožení integrační dynamiky

33 3. severní rozšíření EU/ES Noví členové EU: Finsko Švédsko Rakousko K členských zemí Norsko ne v referendu 1994 Postupný rozpad EFTA a vznik EEA

34 Amsterdamská smlouva 1997/ (30.9.) podepsaná Amsterdamská smlouva Nesplnila očekávání nepřipravila reformu institucí před rozšířením Integrace Schengenské smlouvy (Schengen Accord 1985) do smlouvy o EU Kooperace v oblasti imigrační, vízové a azylové politiky Začlenění sociální kapitoly do smluv harmonizace sociálních zákonů Posílení kooperace v oblasti potírání mezinárodního organizovaného zločinu (Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters) Přečíslování smluv

35 EUROLAND Měnová Unie III. stupeň HMU od ECB zafixování směnných kurzů měn k EURO, EURO v bezhotovostním styku zavedení bankovek a mincí 12 zemí z 15 (kromě GB, DN, S)

36 Smlouva z Nice Treaty of Nice XII/2000 resp. II/2001 Smlouva z Nice Ratifikace referendem Problém: Irsko VI/2002 NE, X/2002 ANO Platí od (některá ustanovení později např. od ) Reformy institucí před 4. východním rozšířením

37 4. východní rozšíření ES/EU rozšíření o 10 zemí na : rozhodli občané v referendech o ratifikaci přístupových smluv Atény podepsání přístupových smluv VI/2004 volby do Evropského Parlamentu 2007 další rozšíření HMU o nové země: Bulharsko, Rumunsko Horizontální integrace: Turecko? Norsko, Švýcarsko? Chorvatsko??Ukrajina, Srbsko,...?

38 Konvent a Smlouva zakládající ústavu pro Evropu Návrh evropské ústavy (2003) Ratifikace parlamenty nebo referendy ANO pro Ústavu: Litva, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko? Federace nebo mezivládní spolupráce?

39 Lucemburské předsednictví v Radě od Schvalování Ústavy Jednání o finanční perspektivě EU na Hodnocení poločasu v plnění Lisabonské strategie Podepsání smluv o přistoupení s Bulharskem a Rumunskem Zahájení přístupových jednání s Tureckem, s Chorvatskem Reforma Paktu stability flexibilizace pravidel změkčení (posuzování deficitů v kontextu ekonomického cyklu)

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN 978-80-7418-152-8 Obsah Předmluva... 11

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Aktuální stav rozšiřování Evropské unie

Aktuální stav rozšiřování Evropské unie Jakub Vlasák, Juniorní Analytik think-tanku Evropské hodnoty se zaměřením na evropskou politiku sousedství a rozšiřování EU Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která prosazuje zvyšování

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík LL.M., Ph.D. Mgr. David Král Výstup vědeckého projektu zadaného Ministerstvem zahraničních

Více

SPOLEČNÁ a KOORDINOVANA politika

SPOLEČNÁ a KOORDINOVANA politika dvě skupiny politik: - 1. Společné politiky v nich se členské země vzdaly své suverenity a přenesly rozhodovací pravomoci na unijní instituce. - Do této kategorie patří především politiky, které jsou naprosto

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o Evropské unii a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění zakládajících

Více

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 1. Úvod Po dvojím odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu (dále jen evropská ústava ) v referendech ve Francii a Nizozemsku na přelomu května a června a po jednání

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

Mezinárodní politika

Mezinárodní politika Mezinárodní politika ROČNÍK XXXIII CENA 49 Kč Zahraniční politika Evropské unie: vnější dimenze vnitřních problémů a dilemat 1/2009 Církve a předsednictví České republiky v Evropské unii Rozhovor s prvním

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona BŘEZEN 2013 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ, IVETA PALIČKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO, BŘEZEN 2013 Z NEJNOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ CDK O. KRUTÍLEK,

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol I. Anotace k přednáškám pro střední školy Historické mezníky vývoje EU Obsah přednášky je zaměřen na klíčové mezníky integračního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 2. EVROPSKÁ KONFERENCE MINISTRŮ ODPOVĚDNÝCH ZA POLITIKY INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 Zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením: zlepšení politiky

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Rozhodnutí Rady o

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více