Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 10/2012"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mimo jiné: schválilo změnu využití území podle podmínek Územního plánu, a to v části Libohošť ; souhlasilo s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Mikroregionem Džbány a městysem Vrchotovy Janovice ; souhlasilo s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku 527/7 v Rudolticích panu Pavlu Kunštovi ; souhlasilo s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku 512/12 odděleného z pozemku 512/5 v Rudolticích paní Heleně Opočenské ; schválilo rozpočtový výhled městyse Vrchotovy Janovice na léta ; vzalo na vědomí informaci o hospodaření městyse za období tří čtvrtletí roku 2012 a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2012 ; schválilo návrh na odpis zmařené investice ve výši ,- Kč. Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a na svých jednáních mimo jiné: souhlasila s plánem inventarizací majetku městyse v závěru roku 2012, a to včetně návrhů na složení jednotlivých inventárních komisí ; byla seznámena s výsledkem šetření anonymní stížnosti, které v základní škole provedla Česká školní inspekce v měsíci září t.r. ČŠI shledlala všechny body stížnosti jako nedůvodné ; souhlasila s návrhem na ukončení pronájmu nebytového prostoru - garáže v čp. 49 ve Vrchotových Janovicích dohodou k ; zveřejnila záměr pronájmu uvolněné garáže; po skončení povinné lhůty pro vyvěšení záměru projednala doručenou žádost o pronájem garáže a souhlasila s uzavřením smlouvy o pronájmu garáže s paní Jitkou Zíkovou ; zveřejnila nový záměr směny a prodeje pozemků mezi domy čp. 96 a 146 ve Vrchotových Janovicích (prodejna Čiperovi a bývalá masna) ; byla informována o dokončení úpravy cesty ve Vrchotových Janovicích, a to od domu paní

2 Ledvinkové k novostavbě manželů Petržílkových ; byla seznámena se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse v roce nebyly shledány chyby a nedostatky ; doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled na léta ; souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor restaurace Na Rychtě ; projednala přípravu programu a záležitosti zajištění 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse. -star- ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE, PŘIPOMÍNÁ.... * 1 * Odečty vodoměrů v podzimním termínu bude provádět pracovník úřadu městyse úseku služeb Pavel Stránský ve dnech 30. října až 5. listopadu Žádáme vlastníky nemovitostí o zřístupnění vodoměrů v souladu s ustanovením čl. I. smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu a o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. úřad městyse * 2 * Kontejnery na tříděný odpad Vážení spoluobčané, v současné době se plní nádoby na separovaný odpad různým jiným odpadem, který do nich nepatří! Svozová firma (Compag Votice) buď takový kontejner vůbec nevyveze nebo ho účtuje jako odpad komunální, který je pak dražší. Rozmohlo se též obkládat kontejnery na tříděný odpad různým odpadem v pytlích, který do tříděného odpadu nepatří. Převážně se tak děje na stanovišti u zdravotního střediska nebo na Paciáně v Janovicích, ale i ve všech osadách. Vážení spoluobčané, nebuďme lhostejní ke svému okolí, jsou to naše finance vynaložené na odvoz odpadu. Pavel Stránský - úsek služeb * 3 * Vážení spoluobčané, kteří jste napojeni na splaškovou kanalizaci ve Vrchotových Janovicích. V poslední době se rapidně zhoršila kvalita vypouštěné odpadní vody, která přitéká do čistírny odpadních vod ve Vrchotových Janovicích. Musíme si všichni uvědomit, že naše čistírna není kouzelná a některé věci tam vůbec nemají co dělat. Jedná se většinou o hygienické prostředky, které doslova čistírnu paralyzují. Oprava a následné znovuvyčištění stojí nás všechny nemalé finance. Hrozí i velké pokuty, v krajním případě i uzavření celé čistírny. A stačí tak málo, co my, jako občané napojení na splaškovou kanalizaci, můžeme udělat. Stačí si pozorně přečíst návod hygienických potřeb, který je vytisklý na každém obalu. Dávat větší pozor, co vůbec vyléváme do odpadu. Rozmohly se též krysy, které jsou v kanalizaci, tak proč jim dávat krmení v podobě zbytků potravin. Další přímo paralyzující věcí, která ničí zařízení čistírny, je plastový zásobník na různé vůně, který se věší na obrubu toaletní mísy, dále mikroténové pytlíky, různé obaly z potravin, které patří do komunálního odpadu. Stačí opravdu málo - být opatrný při vypouštění odpadní vody do kanalizace. Věřím, že při troše pozornosti každého z nás náklady vynaložené na provoz čistírny klesnou, vždyť jsou to peníze nás všech!!! Pavel Stránský - úsek služeb * 4 * SMS rozhlas do kapsy Městys Vrchotovy Janovice zahájil od zkušební provoz SMS rozhlasu. Prostřednictvím této služby jsou registrovaným zájemcům z řad občanů městyse a osob vlastnících v městysu nemovitost zasílány informační SMS (, plánované odstávky elektřiny nebo vody, silniční uzavírky, nebezpečné stavy, kulturní akce pořádané městysem, apod.). K přihlášení k odběru zpráv stačí vyplnit přiložený registrační lístek a odevzdat ho na Úřadě městyse. Služba je poskytována občanům s trvalým pobytem v městysi Vrchotovy Janovice a osobám, které na území městyse vlastní nemovitost. tiskopis - příloha č. 1 Redakční rada

3 * 5 * Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Benešov požádal úřad městyse o zveřejnění informace občanům (vlastníkům pozemků): V souladu s ustanoveními zákona č. 139/2001 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zěmědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Benešov, Žiižkova 360, Benešov, na území okresu Benešov komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ). KPÚ se provádí zpravidla v jednom celém katastrálním území obce. Do pozemkové úpravy jsou zahrnuty v převážné míře zemědělské a lesní pozemky nacházející se od hranice bývalého intravilánu obce ke hranici katastrálního území. Pozemky uvnitř intravilánu nejsou pozemkovými úpravami dotčeny. Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků: - scelení pozemků, úprava tvaru a bezplatné vytyčení nových pozemků v terénu - zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků vytvořením cestní sítě polních cest - bezplatné vytyčení hranic lesních pozemků - upřesnění vlastnictví pozemků - možnost rozdělení spoluvlastnictví - zvýšení tržní ceny pozemků. Bližší informace vlastníkům poskytne pracovník Pozemkového úřadu Benešov Ing. Antonín Janoušek, tel.č , , Ing. Lumír Vodolán, ředitel Pozemkového úřadu Benešov * 6 * Nařízení č. 4/2012 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov vydalo město Votice, je vyvěšeno i na úřední desce úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Celé znění je přílohou č. 2. * 7 * Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. - je vyvěšeno na úřední desce a vyzývá vlastníky a uživatele pozemků pod zařízeními distribuční soustavy k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v době vegetačního klidu. Pokud tak vlastníci a uživatelé neučiní, nutné zásahy a v ochranných pásmech elektrických vedení provedou pracovníci spolenosti ČEZ. ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Upozornění Policie ČR ve Voticích nás informovala o mladíkovi, který pod pohrůžkou násilí nutí před školou dětem bonbóny. Jedná se o mladíka ve věku asi 25 let, tmavé oči, tmavé vlasy, náušnice v uchu. Všechny naše žáky jsme varovali. Pozvánka Základní škola a Mateřská škola zve veřejnost na prohlídku zrekonstruovaných a rozšířených prostor mateřské školy dne mezi a hodinou. Informace Ve spolupráci s PČR Votice dne 31. října 2012 v ZŠ proběhne Bezpečnostní akce k silniční dopravě a ochraně zdraví dětí, která bude spojena s ukázkou výcviku služebních psů - akce bude probíhat v ZŠ a na školním hřišti, začátek v hodin. Dr. Bohumír Hašek, ředitel ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice

4 V mateřské školce jsme nový školní rok zahájili v nových rekonstruovaných prostorách s novým počtem dětí - 42, což je plný stav po rozšíření školky na dvoutřídní. První akcí tohoto roku bylo divadelní představení Kouzelná slůvka, na které jsme jeli s dětmi staršími čtyř let a s první třídou do votického kina. Představení se nám všem líbilo a musím naše děti pochválit, protože byly v celém kině nejhodnější. Touto cestou také děkujeme TJ Sokol a panu Zbíralovi za zajištění dopravy do Votic. Za kolektiv MŠ : Jana Muchová NAPSALI NÁM Poděkování panu Josefu Čechovi ohleduplnost a záchranu majetku. mladšímu za sousedskou Rodina Voříškova Vůbec to nebylo na draka 15. září Počasí téměř podzimní - Ani teplo, ani zima - Lehká nervozita - Čas Šebáňovičtí (samozřejmě mající v sestavě kolegy z Janovic včetně nováčků a tentokrát i posily ze Strnadic) nastupují na start první rozjížďky Dračích lodí na Nové Živohošti. Zhruba taková atmosféra panuje na začátku již tradičního závodu "Kubuleho Dračí podzim". I když jsme do naší posádky vklínili kamarády ze spřátelených Strnadic (což se ukázalo jako rozhodující), stejně máme o obhajobu našeho loňského šestnáctého místa v koutku duše strach. Vždyť již od pohledu je vidět, že posílilo všech 35 posádek. Ani rozlosování první rozjížďky nám příliš nepřeje. Loňští druzí, třetí a šestí se v naší šestičlenné skupině nezdají být těmi správnými na náš postup. Ale - Živohošti div se! - Vítězem první rozjížďky se stávají Šebáňovice. A to, jak se později ukáže, v nejlepším čase dne, 18.58! V tu chvíli už nejsme jen TI, kteří mohou překvapit, ale TI, kteří překvapili. Snažíme se uklidnit a soustředit se na semifinálovou jízdu. O nic nejde, říkáme jeden druhému. Bohužel, chyba nebo snad nervozita, nás ve druhé rozjížďce připravuje o účast ve finále "A". Nebudeme mezi prvními šesti. Ale není proč si zoufat, vždyť nejhůře obsadíme dvanácté místo. Teď už téměř v klidu a plni odhodlání nastupujeme ke své dnešní třetí a poslední jízdě. Finále "B". Sedmí nebo dvanáctí? To i spousta jiných otázek se nám při nasedání do lodi honí hlavou. Jeden z první dvojice nemá správné pádlo! Poslední pár mu podává své. Vezmi si, já si vezmu menší. Jsme tým. Nevadí nám to. "Připravte se, budeme startovat. Teď!" Start, cíl. Spíkr závodu vyhlašuje nejlepší čas rozjížďky Druhý nejlepší čas dne. Vítěz rozjížďky Šebáňovice. Sedmé místo. Náš největší úspěch. Dvacet osm posádek za námi. Konečně se nám to povedlo. Už nás ani tolik netrápí ta zatracená druhá jízda. I když - nebýt chyby... Ale příští rok se závodí znovu. A my zase pojedem! Všem, co se mnou pádlovali jako o život anebo stejným způsobem fandili - DÍKY MOC. Stanislav Suchan DRAKIÁDA Bohužel při letošní drakiádě nám počasí nepřálo a vítr nepohnul ani lístečkem na stromě. I když jsme se snažili sebevíc, draky jsme do vzduchu nedostali. Ale poradili jsme si a vymysleli jsme jinou variantu soutěže. Děti se postavily do dlouhé řady a běhaly po louce, aby draky

5 udržely co nejdéle ve vzduchu. Celkem proběhla dvě kola soutěže. V prvním kole se na 1. místě umístil František Čáslavský a Anetka Branyšová, 2. místo obsadil Adam Michalíček a 3. misto získala Lucie Carbochová, v druhém kole patřilo 1. místo Františku Čáslavskému, 2.místo Lucince Petráškové a 3. místo opět obhájila Lucie Carbochová. Ráda bych všem soutěžícím pogratulovala za velkou snahu a sportovní nadšení. Nakonec jsme si všichni opekli buřtíky, napili se čaje a ohřáli se u ohně. Ceny obdrželi nejen vítězové obou soutěžních kol, ale balíčky byly připraveny pro všechny dětské účastníky letošní drakiády konané ve spolupráci Junák Votice a OS Vrchojan. Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na občerstvení, balíčkách a cenách pro vítěze, a to Junáku Votice, OS Vrchojan, TJ Sokol Vrchotovy Janovice, potravinám Čiperovi, obchodu Marešovi a Pavle Šachové. A velké poděkování též patří hasičům za pomoc při probíhání akce a panu Petráškovi za natáčení videozáznamu celé akce. Závěrem bych se chtěla omluvit za malou chybu tisku v pamětních listech, kdy namísto letošního roku jsme se vrátili zpět do roku Za Junáka : Lucie Seidlová Jak jsme je vypekli V krásném prostředí obce Novosedly u Strakonic se 18. srpna konal již po páté mezinárodní pohár horských kol. Neznamená to, že bychom v Šebáňovicích měli ambice umístit se v tomto prestižním závodě (i když - jeden nikdy neví), ale přesto jsme našeho reprezentanta vyslali. A to, jako každý rok, v doprovodné disciplině "opékání prasat". Po předloňském druhém místě jsme našemu odborníkovi více než věřili. A to nejen díky častým ochutnávkám, ale i kvůli jeho zodpovědné přípravě. Kvalitu jeho umění neoceňovala pouze kvalifikovaná porota, ale v závěrečném rozstřelu i zástupci více než dvou tisícovek diváků. Vlastní opékací finále si nezadalo nic s tím cyklistickým. Vždyť šestnáct zúčastněných družstev upeklo víc než 500 kg masa. O to víc je potěšující fakt, že když ve vlastním finále byla porota lehce na vážkách, rozhodl dvoutisícihlavý dav jednoznačně o vítězství našeho Mistra opékače Jiřího Nerada. Takže moderátorovi celé akce, Michalu Jančaříkovi, bylo ctí vyhlásit mistrem republiky v opékání prasat pana Jiřího Nerada. Tím pádem putuje do Šebáňovic další zlatá a snad ne poslední. Tímto za Šebáňovice velký dík Jirkovi za vynikající reprezentaci nás všech. Stanislav Suchan UFOBALL VE VRCHOTOVÝCH JANOVICÍCH Na začátek bychom Vám rádi představili hru: Ufoball je kolektivní hra pro 2 družstva o dvou a více hráčích. Hraje se na 2 branky podobně jako házená. Před brankou je brankoviště, kde se může pohybovat pouze brankář. Rozměry hřiště nejsou omezeny, na auty se nehraje. Účelem je vhodit Ufo (Létající talíř) do soupeřovy branky. Vhození branky platí pouze zepředu. Hráč, který drží Ufo, se nesmí pohybovat, tolerují se pouze kroky nutné k zastavení a chycení Ufa, nákrok při střele a nahrávce. Spadne-li Ufo na zem, rozehrává družstvo, které nemělo poslední dotek ufíčka před dopadem. Za brankou patří Ufo vždy bránícímu družstvu. Rozehrává se z místa, kam se Ufo dokutálelo. Z rozehrávky není povolena přímá střela na branku. Do brankoviště hráč nesmí vstoupit ani po střele. Po gólu se rozehrává ze středu hřiště. Gól platí i od země. Ufo musí být vždy hozeno, nikoli podáno. Soupeře, který drží Ufo, není možno chytat, ani brát mu Ufo z ruky. Zahajuje se rozskokem a stejně se řeší i sporné situace. Doporučená doba hry je 2x 10 min. V 9 hodin ráno jsme se sešli v sobotu 6. října ve Vrchotových Janovicích u hřiště. Přijela spousta účastníků a tak jsme byli rádi, že počasí bylo při nás, že svítilo sluníčko a my mohli být venku. Registrace účastníků proběhla docela rychle a hra mohla začít. Všechny děti hrály s velikým nadšením a se sportovním duchem a ač nemohli všichni vyhrát, rádi se zúčastnili. Užili jsme si spoustu legrace, popovídali i zapotili tělo. V odpoledních hodinách už jsme byli všichni unavení a těšili se na vyhodnocení. Dopadlo to takto:

6 Mladší kategorie(1.-5.třída) Starší kategorie (5.-9. třída) Roveři (střední škola a starší..) 1. Draci (Votice) Trolíci (Neveklov) Zápalky (Vrch.Janovice, Votice) 2. Opice a opičáci(týnec) Choboti (Týnec) Herbyna (Kamenice) 3. Okurky (Votice) Lamy (Benešov) Trhlíci (Neveklov) 4. Veverky (Benešov) Véjéčka (Vrch.Janovice, Votice) Býci (Týnec) 5. Dráčata (Kamenice) Hufidi (Kamenice) Pišqorky (Benešov) 6. Gumídci (Vrch. Janovice) Pružinky (Benešov) Ale ať to dopadlo jak to dopadlo, nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pokusit se vyhrát. Také bychom rádi poděkovali vedení městyse Vrchotovy Janovice za zapůjčení prostoru pro hru, sportovnímu klubu za vstřícný přístup k používání sociálního zařízení u kabin na hřišti a všem přátelům a příznivcům skautingu, kteří nás jakkoli podpořili. Nazdar. Junáci z Vrchotových Janovic POZN: foto na stránkách Neveklov - skaut PŘIPRAVUJE SE 7. listopadu - první středa v měsíci - setkání dříve narozených v klubu důchodců - od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 9. listopadu - tradiční akce - lampionový průvod - SAMOSTATNÁ POZVÁNKA 12. a 13.listopadu - sběr použitého a nevyužitého ošacení, lůžkovin, ručníků, látek, domácích potřeb, nepoškozené obuvi či nepoškozených hraček, atp. SAMOSTATNÝ LETÁK 30. listopadu - tradiční akce - Vánoční jarmark ve škole a rozsvícení vánočního stromu - SAMOSTATNÉ POZVÁNKY POZVÁNKY NA AKCE U nejbližších SOUSEDŮ, například: - Votice Rozsvícení vánočního stromu - na Komenského náměstí program od 14 do 17 hod. Fotografujete? Přihlaste se! "Podzim ve Voticích a okolí" je fotografická soutěž pro širokou veřejnost v kategoriích do 15 a nad 15 let, hlavním tématem je podzimní krajina; podrobnosti najdete ve vývěsce, na webu nebo přímo v MKC ve Voticích - Benešov Svatohubertský koncert - od 18 hodin na zámku Konopiště vstupenky za 140,- Kč v předprodeji na zámku nebo on.line na rezervaci lze na telefonu od 17 hodin Halloweenský lampionový průvod - strašidla, strašidýlka a další pohádkové bytosti - Sedlčany divadlo pro rodiče a děti - Pohádka o 12 měsíčkách koncert SPIRITUÁLKVINTETu koncert EVA A VAŠEK JEŽEK V KLECI - předplatné poezie - A.Strejček a M.Rak - Muzeum Podblanicka Vlašim - od do v zámku výstava Obrazy - Jan Dvořák

7 Benešov - do výstava Stříbrné špeky Vladislava Maška - od do výstava Za betlémskou hvězdou - tvůrci a sběratelé betlémů - NEBO - "Podblanický kreativní jarmark" - v KD Blaník od 9 do 17 hodin - AVÍZO: vánoční výtvarná dílna pro děti se koná v pátek 7. prosince v zasedací místnosti úřadu městyse od do hodin Podblanické ekocentrum Ekorada na říjen: Vyrábějme teplo čistě, šetřeme jím a naučme se jej využívat Kotle, kamna a jiné zdroje tepla patří v ČR hned po automobilech za největší zdroj znečištění. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná či horší než v průmyslových oblastech. Už z podstaty každé spalování produkuje oxidy uhlíku, což jsou skleníkové plyny zodpovědné za změny klimatu a v případě pevných paliv produkujeme rovněž větší či menší množství pevných částic. Mimo zemní plyn a čisté suché dřevo pak každé jiné palivo svým hořením produkuje navíc řadu zplodin, z nichž většina je pro člověka a životní prostředí jedovatá. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící respiračním onemocněním, obecně je však vstřebává každý. Pálením čehokoliv, co není uznané palivo, tedy závažně škodíte sobě i svému okolí. Dříve převládalo na venkově vytápění uhlím a většími poleny dřeva, kotelny se stavěly odděleně od provozu domácnosti, čímž však množství tepla přišlo vniveč. Topení uhlím dnes přestává být ekonomicky i ekologicky únosné. Vhodná topidla na plyn, pelety, kusové dřevo (aj.) je výhodné umístit přímo do interiéru. To umožňuje jejich víceúčelové využití. Jedno topidlo tak (kromě estetického přínosu) může být použito pro ohřev vody do otopné soustavy, vaření, sušení oděvů či ovoce aj. V neposlední řadě také může odvádět nadměrnou vzdušnou vlhkost, se kterou bývá ve starších domech v zimním období často problém. Rady pro eko logický přístup k vytápění : 7. Výroba tepla v domácnosti představuje finančně i ekologicky nejnáročnější položku v jejím provozu. Věnujme mu proto odpovídající pozornost. Při stavbě domu i při provozu starší domácnosti se vyplatí konzultace s odborníky. Zdarma můžete konzultovat např. v ekoporadnách či poradně i - EKIS. 8. Odpad není palivo, patří do popelnice a ne do kamen. 9. Levnější, zdravější a eko logické je udržovat v domácnosti obecně nižší teplotu. Vždy je lepší raději obléci svetr, než zvyšovat teplotu v celém domě. Některé části (chodby, síně) není nutné vytápět vůbec, teplo sem proniká z okolních místností. Snížením teploty v domácnosti o 1 oc lze ušetřit přibližně 6 % nákladů. 10. Elektrické spotřebiče (PC, žehlička aj.) i lidé a domácí zvířata vytváří značné množství tepla, které je vhodné využít ve prospěch domácnosti a ne odvětrávat. Ušetříme tak náklady (i dopady) vytápění. 11. Větrání v domácnosti provádíme vždy krátce a intenzívně, žádná pootevřená okna nad horkými radiátory. U nových domů lze doporučit automaticky řízené větrání s rekuperací tepla. 12. Za radiátory umístíme reflexní hliníkové folie. Lze tak ušetřit až desítky procent tepla. 13. Vždy je výhodnější investovat nejprve do kvalitního zateplení budovy, později do nové otopné soustavy. Raději se snažíme teplo uchovat, než draze a neekologicky vyrábět. PhDr. Roman Andres ekoporadce, environmentální vzdělávání, výchova, osvěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

8 Je dobré vědět Zpravodajství ze Středočeského kraje: SEDLČANY VYBRALY NEJVÍCE ELEKTRA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Středočeský kraj vyhlásil vítěze ve sběru elektra Středočeský kraj ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL vyhlásil tři vítěze mezi obcemi ve sběru vysloužilého drobného elektra na obyvatele. Největší množství elektroodpadu nasbíraly obce Čáslav, Sedlčany a Dolany. Jsem rád, že se lidé chovají ekologicky, tato soutěž je toho důkazem. I proto mají podobné akce smysl. Kromě konkrétního množství sebraného materiálu, které šetří peníze i životní prostředí, můžeme poukázat na to, jakými všemi možnými způsoby mohou lidé přírodě pomáhat,, podotkl k soutěži náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera, který se předal ceny nejúspěšnějším obcím. Ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL bylo ve Středočeském kraji za první tři čtvrtletí roku 2012 vybráno kolektivním systémem ASEKOL téměř 355 tun drobných elektrospotřebičů. Aby Středočeský kraj jednotlivým městům a obcím poděkoval a motivoval je k další aktivitě, rozhodl se vyhlásit vítěze ve sběru, a to podle počtu sebraných kilogramů drobných elektrospotřebičů na jednoho obyvatele. Hodnotilo se ve třech kategoriích: obce s počtem obyvatel do pěti tisíc, s pěti až 10 tisíci obyvatel a s více než 10 tisíci obyvatel. Vítězné obce Čáslav, Sedlčany a Dolany získaly šek v hodnotě Kč, druhá a třetí místa byla oceněna šeky v hodnotě 20, respektive 10 tisíc korun. nad obyv. EEZ kg / obyv obyv. EEZ kg / obyv. do obyv. EEZ kg / obyv. 1 Čáslav 1,18 1 Sedlčany 1,23 1 Dolany, ok.mělník 1,14 2 Benešov 1,09 2 Dobříš 1,07 2 Kamenice - Praha vý. 1,06 3 Beroun 0,73 3 Hořovice 0,91 3 Záluží, ok. Beroun 0,99 K výslednému množství svezeného odpadu ve Středočeském kraji pomohly sběrné dvory, školy a 215 červených kontejnerů určených ke sběru drobného elektra, jako jsou například kalkulačky, rádia, počítačové vybavení, discmany, mobilní telefony apod. Výsledky sběru dokazují, že lidé se učí třídit odpad efektivněji a drobné elektro nekončí tak často ve směsném odpadu jako v uplynulých letech. Svůj díl na tom nese i rostoucí počet červených kontejnerů v regionech, které umožňují snazší sběr a zvyšují zodpovědnost obyvatel ke svému okolí a životnímu prostředí, řekl jednatel společnosti ASEKOL Jan Vrba. Podle každoroční analýzy provedené neziskovou organizací ASEKOL ušetřil Středočeský kraj sběrem drobného elektra za rok 2011 více než litrů ropy, MWh elektřiny, což se rovná spotřebě Středočeského kraje za jeden den. Zároveň se ušetřilo m3 vody, což odpovídá množství, které Středočeši vypijí za 21 dní, pokud dodrží pitný režim a dopřeji si dva litry tekutin denně. Vyúčtování bylo provedeno na základě analýzy, která hodnotí vliv sběru, dopravy, zpracování a finální recyklace televizorů, PC monitorů a drobného elektra na životní prostředí. PhDr. Milan Smutný, tiskový mluvčí Středočeského kraje Tisková zpáva - více na nebo Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, redaktor: Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 10/2012 vychází 26. října 2012 Uzávěrka příspěvků pro číslo 11/ listopadu 2012 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

9 Příloha č. 1 Registrační lístek SMS rozhlas do kapsy Jméno a příjmení:... Trvalé bydliště/adresa nemovitosti: Telefonní číslo:... Souhlasím se zasíláním informačních SMS na výše uvedené telefonní číslo a zároveň s jeho vedením v evidenci telefonních kontaktů Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Vrchotovy Janovice dne podpis

10

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášeníschopné Zapisovatel: ing.vladimír

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o k r a j V y so č i n a ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více