Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 10/2012"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mimo jiné: schválilo změnu využití území podle podmínek Územního plánu, a to v části Libohošť ; souhlasilo s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Mikroregionem Džbány a městysem Vrchotovy Janovice ; souhlasilo s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku 527/7 v Rudolticích panu Pavlu Kunštovi ; souhlasilo s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku 512/12 odděleného z pozemku 512/5 v Rudolticích paní Heleně Opočenské ; schválilo rozpočtový výhled městyse Vrchotovy Janovice na léta ; vzalo na vědomí informaci o hospodaření městyse za období tří čtvrtletí roku 2012 a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2012 ; schválilo návrh na odpis zmařené investice ve výši ,- Kč. Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a na svých jednáních mimo jiné: souhlasila s plánem inventarizací majetku městyse v závěru roku 2012, a to včetně návrhů na složení jednotlivých inventárních komisí ; byla seznámena s výsledkem šetření anonymní stížnosti, které v základní škole provedla Česká školní inspekce v měsíci září t.r. ČŠI shledlala všechny body stížnosti jako nedůvodné ; souhlasila s návrhem na ukončení pronájmu nebytového prostoru - garáže v čp. 49 ve Vrchotových Janovicích dohodou k ; zveřejnila záměr pronájmu uvolněné garáže; po skončení povinné lhůty pro vyvěšení záměru projednala doručenou žádost o pronájem garáže a souhlasila s uzavřením smlouvy o pronájmu garáže s paní Jitkou Zíkovou ; zveřejnila nový záměr směny a prodeje pozemků mezi domy čp. 96 a 146 ve Vrchotových Janovicích (prodejna Čiperovi a bývalá masna) ; byla informována o dokončení úpravy cesty ve Vrchotových Janovicích, a to od domu paní

2 Ledvinkové k novostavbě manželů Petržílkových ; byla seznámena se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse v roce nebyly shledány chyby a nedostatky ; doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled na léta ; souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor restaurace Na Rychtě ; projednala přípravu programu a záležitosti zajištění 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse. -star- ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE, PŘIPOMÍNÁ.... * 1 * Odečty vodoměrů v podzimním termínu bude provádět pracovník úřadu městyse úseku služeb Pavel Stránský ve dnech 30. října až 5. listopadu Žádáme vlastníky nemovitostí o zřístupnění vodoměrů v souladu s ustanovením čl. I. smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu a o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. úřad městyse * 2 * Kontejnery na tříděný odpad Vážení spoluobčané, v současné době se plní nádoby na separovaný odpad různým jiným odpadem, který do nich nepatří! Svozová firma (Compag Votice) buď takový kontejner vůbec nevyveze nebo ho účtuje jako odpad komunální, který je pak dražší. Rozmohlo se též obkládat kontejnery na tříděný odpad různým odpadem v pytlích, který do tříděného odpadu nepatří. Převážně se tak děje na stanovišti u zdravotního střediska nebo na Paciáně v Janovicích, ale i ve všech osadách. Vážení spoluobčané, nebuďme lhostejní ke svému okolí, jsou to naše finance vynaložené na odvoz odpadu. Pavel Stránský - úsek služeb * 3 * Vážení spoluobčané, kteří jste napojeni na splaškovou kanalizaci ve Vrchotových Janovicích. V poslední době se rapidně zhoršila kvalita vypouštěné odpadní vody, která přitéká do čistírny odpadních vod ve Vrchotových Janovicích. Musíme si všichni uvědomit, že naše čistírna není kouzelná a některé věci tam vůbec nemají co dělat. Jedná se většinou o hygienické prostředky, které doslova čistírnu paralyzují. Oprava a následné znovuvyčištění stojí nás všechny nemalé finance. Hrozí i velké pokuty, v krajním případě i uzavření celé čistírny. A stačí tak málo, co my, jako občané napojení na splaškovou kanalizaci, můžeme udělat. Stačí si pozorně přečíst návod hygienických potřeb, který je vytisklý na každém obalu. Dávat větší pozor, co vůbec vyléváme do odpadu. Rozmohly se též krysy, které jsou v kanalizaci, tak proč jim dávat krmení v podobě zbytků potravin. Další přímo paralyzující věcí, která ničí zařízení čistírny, je plastový zásobník na různé vůně, který se věší na obrubu toaletní mísy, dále mikroténové pytlíky, různé obaly z potravin, které patří do komunálního odpadu. Stačí opravdu málo - být opatrný při vypouštění odpadní vody do kanalizace. Věřím, že při troše pozornosti každého z nás náklady vynaložené na provoz čistírny klesnou, vždyť jsou to peníze nás všech!!! Pavel Stránský - úsek služeb * 4 * SMS rozhlas do kapsy Městys Vrchotovy Janovice zahájil od zkušební provoz SMS rozhlasu. Prostřednictvím této služby jsou registrovaným zájemcům z řad občanů městyse a osob vlastnících v městysu nemovitost zasílány informační SMS (, plánované odstávky elektřiny nebo vody, silniční uzavírky, nebezpečné stavy, kulturní akce pořádané městysem, apod.). K přihlášení k odběru zpráv stačí vyplnit přiložený registrační lístek a odevzdat ho na Úřadě městyse. Služba je poskytována občanům s trvalým pobytem v městysi Vrchotovy Janovice a osobám, které na území městyse vlastní nemovitost. tiskopis - příloha č. 1 Redakční rada

3 * 5 * Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Benešov požádal úřad městyse o zveřejnění informace občanům (vlastníkům pozemků): V souladu s ustanoveními zákona č. 139/2001 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zěmědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Benešov, Žiižkova 360, Benešov, na území okresu Benešov komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ). KPÚ se provádí zpravidla v jednom celém katastrálním území obce. Do pozemkové úpravy jsou zahrnuty v převážné míře zemědělské a lesní pozemky nacházející se od hranice bývalého intravilánu obce ke hranici katastrálního území. Pozemky uvnitř intravilánu nejsou pozemkovými úpravami dotčeny. Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků: - scelení pozemků, úprava tvaru a bezplatné vytyčení nových pozemků v terénu - zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků vytvořením cestní sítě polních cest - bezplatné vytyčení hranic lesních pozemků - upřesnění vlastnictví pozemků - možnost rozdělení spoluvlastnictví - zvýšení tržní ceny pozemků. Bližší informace vlastníkům poskytne pracovník Pozemkového úřadu Benešov Ing. Antonín Janoušek, tel.č , , Ing. Lumír Vodolán, ředitel Pozemkového úřadu Benešov * 6 * Nařízení č. 4/2012 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov vydalo město Votice, je vyvěšeno i na úřední desce úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Celé znění je přílohou č. 2. * 7 * Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. - je vyvěšeno na úřední desce a vyzývá vlastníky a uživatele pozemků pod zařízeními distribuční soustavy k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v době vegetačního klidu. Pokud tak vlastníci a uživatelé neučiní, nutné zásahy a v ochranných pásmech elektrických vedení provedou pracovníci spolenosti ČEZ. ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Upozornění Policie ČR ve Voticích nás informovala o mladíkovi, který pod pohrůžkou násilí nutí před školou dětem bonbóny. Jedná se o mladíka ve věku asi 25 let, tmavé oči, tmavé vlasy, náušnice v uchu. Všechny naše žáky jsme varovali. Pozvánka Základní škola a Mateřská škola zve veřejnost na prohlídku zrekonstruovaných a rozšířených prostor mateřské školy dne mezi a hodinou. Informace Ve spolupráci s PČR Votice dne 31. října 2012 v ZŠ proběhne Bezpečnostní akce k silniční dopravě a ochraně zdraví dětí, která bude spojena s ukázkou výcviku služebních psů - akce bude probíhat v ZŠ a na školním hřišti, začátek v hodin. Dr. Bohumír Hašek, ředitel ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice

4 V mateřské školce jsme nový školní rok zahájili v nových rekonstruovaných prostorách s novým počtem dětí - 42, což je plný stav po rozšíření školky na dvoutřídní. První akcí tohoto roku bylo divadelní představení Kouzelná slůvka, na které jsme jeli s dětmi staršími čtyř let a s první třídou do votického kina. Představení se nám všem líbilo a musím naše děti pochválit, protože byly v celém kině nejhodnější. Touto cestou také děkujeme TJ Sokol a panu Zbíralovi za zajištění dopravy do Votic. Za kolektiv MŠ : Jana Muchová NAPSALI NÁM Poděkování panu Josefu Čechovi ohleduplnost a záchranu majetku. mladšímu za sousedskou Rodina Voříškova Vůbec to nebylo na draka 15. září Počasí téměř podzimní - Ani teplo, ani zima - Lehká nervozita - Čas Šebáňovičtí (samozřejmě mající v sestavě kolegy z Janovic včetně nováčků a tentokrát i posily ze Strnadic) nastupují na start první rozjížďky Dračích lodí na Nové Živohošti. Zhruba taková atmosféra panuje na začátku již tradičního závodu "Kubuleho Dračí podzim". I když jsme do naší posádky vklínili kamarády ze spřátelených Strnadic (což se ukázalo jako rozhodující), stejně máme o obhajobu našeho loňského šestnáctého místa v koutku duše strach. Vždyť již od pohledu je vidět, že posílilo všech 35 posádek. Ani rozlosování první rozjížďky nám příliš nepřeje. Loňští druzí, třetí a šestí se v naší šestičlenné skupině nezdají být těmi správnými na náš postup. Ale - Živohošti div se! - Vítězem první rozjížďky se stávají Šebáňovice. A to, jak se později ukáže, v nejlepším čase dne, 18.58! V tu chvíli už nejsme jen TI, kteří mohou překvapit, ale TI, kteří překvapili. Snažíme se uklidnit a soustředit se na semifinálovou jízdu. O nic nejde, říkáme jeden druhému. Bohužel, chyba nebo snad nervozita, nás ve druhé rozjížďce připravuje o účast ve finále "A". Nebudeme mezi prvními šesti. Ale není proč si zoufat, vždyť nejhůře obsadíme dvanácté místo. Teď už téměř v klidu a plni odhodlání nastupujeme ke své dnešní třetí a poslední jízdě. Finále "B". Sedmí nebo dvanáctí? To i spousta jiných otázek se nám při nasedání do lodi honí hlavou. Jeden z první dvojice nemá správné pádlo! Poslední pár mu podává své. Vezmi si, já si vezmu menší. Jsme tým. Nevadí nám to. "Připravte se, budeme startovat. Teď!" Start, cíl. Spíkr závodu vyhlašuje nejlepší čas rozjížďky Druhý nejlepší čas dne. Vítěz rozjížďky Šebáňovice. Sedmé místo. Náš největší úspěch. Dvacet osm posádek za námi. Konečně se nám to povedlo. Už nás ani tolik netrápí ta zatracená druhá jízda. I když - nebýt chyby... Ale příští rok se závodí znovu. A my zase pojedem! Všem, co se mnou pádlovali jako o život anebo stejným způsobem fandili - DÍKY MOC. Stanislav Suchan DRAKIÁDA Bohužel při letošní drakiádě nám počasí nepřálo a vítr nepohnul ani lístečkem na stromě. I když jsme se snažili sebevíc, draky jsme do vzduchu nedostali. Ale poradili jsme si a vymysleli jsme jinou variantu soutěže. Děti se postavily do dlouhé řady a běhaly po louce, aby draky

5 udržely co nejdéle ve vzduchu. Celkem proběhla dvě kola soutěže. V prvním kole se na 1. místě umístil František Čáslavský a Anetka Branyšová, 2. místo obsadil Adam Michalíček a 3. misto získala Lucie Carbochová, v druhém kole patřilo 1. místo Františku Čáslavskému, 2.místo Lucince Petráškové a 3. místo opět obhájila Lucie Carbochová. Ráda bych všem soutěžícím pogratulovala za velkou snahu a sportovní nadšení. Nakonec jsme si všichni opekli buřtíky, napili se čaje a ohřáli se u ohně. Ceny obdrželi nejen vítězové obou soutěžních kol, ale balíčky byly připraveny pro všechny dětské účastníky letošní drakiády konané ve spolupráci Junák Votice a OS Vrchojan. Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na občerstvení, balíčkách a cenách pro vítěze, a to Junáku Votice, OS Vrchojan, TJ Sokol Vrchotovy Janovice, potravinám Čiperovi, obchodu Marešovi a Pavle Šachové. A velké poděkování též patří hasičům za pomoc při probíhání akce a panu Petráškovi za natáčení videozáznamu celé akce. Závěrem bych se chtěla omluvit za malou chybu tisku v pamětních listech, kdy namísto letošního roku jsme se vrátili zpět do roku Za Junáka : Lucie Seidlová Jak jsme je vypekli V krásném prostředí obce Novosedly u Strakonic se 18. srpna konal již po páté mezinárodní pohár horských kol. Neznamená to, že bychom v Šebáňovicích měli ambice umístit se v tomto prestižním závodě (i když - jeden nikdy neví), ale přesto jsme našeho reprezentanta vyslali. A to, jako každý rok, v doprovodné disciplině "opékání prasat". Po předloňském druhém místě jsme našemu odborníkovi více než věřili. A to nejen díky častým ochutnávkám, ale i kvůli jeho zodpovědné přípravě. Kvalitu jeho umění neoceňovala pouze kvalifikovaná porota, ale v závěrečném rozstřelu i zástupci více než dvou tisícovek diváků. Vlastní opékací finále si nezadalo nic s tím cyklistickým. Vždyť šestnáct zúčastněných družstev upeklo víc než 500 kg masa. O to víc je potěšující fakt, že když ve vlastním finále byla porota lehce na vážkách, rozhodl dvoutisícihlavý dav jednoznačně o vítězství našeho Mistra opékače Jiřího Nerada. Takže moderátorovi celé akce, Michalu Jančaříkovi, bylo ctí vyhlásit mistrem republiky v opékání prasat pana Jiřího Nerada. Tím pádem putuje do Šebáňovic další zlatá a snad ne poslední. Tímto za Šebáňovice velký dík Jirkovi za vynikající reprezentaci nás všech. Stanislav Suchan UFOBALL VE VRCHOTOVÝCH JANOVICÍCH Na začátek bychom Vám rádi představili hru: Ufoball je kolektivní hra pro 2 družstva o dvou a více hráčích. Hraje se na 2 branky podobně jako házená. Před brankou je brankoviště, kde se může pohybovat pouze brankář. Rozměry hřiště nejsou omezeny, na auty se nehraje. Účelem je vhodit Ufo (Létající talíř) do soupeřovy branky. Vhození branky platí pouze zepředu. Hráč, který drží Ufo, se nesmí pohybovat, tolerují se pouze kroky nutné k zastavení a chycení Ufa, nákrok při střele a nahrávce. Spadne-li Ufo na zem, rozehrává družstvo, které nemělo poslední dotek ufíčka před dopadem. Za brankou patří Ufo vždy bránícímu družstvu. Rozehrává se z místa, kam se Ufo dokutálelo. Z rozehrávky není povolena přímá střela na branku. Do brankoviště hráč nesmí vstoupit ani po střele. Po gólu se rozehrává ze středu hřiště. Gól platí i od země. Ufo musí být vždy hozeno, nikoli podáno. Soupeře, který drží Ufo, není možno chytat, ani brát mu Ufo z ruky. Zahajuje se rozskokem a stejně se řeší i sporné situace. Doporučená doba hry je 2x 10 min. V 9 hodin ráno jsme se sešli v sobotu 6. října ve Vrchotových Janovicích u hřiště. Přijela spousta účastníků a tak jsme byli rádi, že počasí bylo při nás, že svítilo sluníčko a my mohli být venku. Registrace účastníků proběhla docela rychle a hra mohla začít. Všechny děti hrály s velikým nadšením a se sportovním duchem a ač nemohli všichni vyhrát, rádi se zúčastnili. Užili jsme si spoustu legrace, popovídali i zapotili tělo. V odpoledních hodinách už jsme byli všichni unavení a těšili se na vyhodnocení. Dopadlo to takto:

6 Mladší kategorie(1.-5.třída) Starší kategorie (5.-9. třída) Roveři (střední škola a starší..) 1. Draci (Votice) Trolíci (Neveklov) Zápalky (Vrch.Janovice, Votice) 2. Opice a opičáci(týnec) Choboti (Týnec) Herbyna (Kamenice) 3. Okurky (Votice) Lamy (Benešov) Trhlíci (Neveklov) 4. Veverky (Benešov) Véjéčka (Vrch.Janovice, Votice) Býci (Týnec) 5. Dráčata (Kamenice) Hufidi (Kamenice) Pišqorky (Benešov) 6. Gumídci (Vrch. Janovice) Pružinky (Benešov) Ale ať to dopadlo jak to dopadlo, nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pokusit se vyhrát. Také bychom rádi poděkovali vedení městyse Vrchotovy Janovice za zapůjčení prostoru pro hru, sportovnímu klubu za vstřícný přístup k používání sociálního zařízení u kabin na hřišti a všem přátelům a příznivcům skautingu, kteří nás jakkoli podpořili. Nazdar. Junáci z Vrchotových Janovic POZN: foto na stránkách Neveklov - skaut PŘIPRAVUJE SE 7. listopadu - první středa v měsíci - setkání dříve narozených v klubu důchodců - od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 9. listopadu - tradiční akce - lampionový průvod - SAMOSTATNÁ POZVÁNKA 12. a 13.listopadu - sběr použitého a nevyužitého ošacení, lůžkovin, ručníků, látek, domácích potřeb, nepoškozené obuvi či nepoškozených hraček, atp. SAMOSTATNÝ LETÁK 30. listopadu - tradiční akce - Vánoční jarmark ve škole a rozsvícení vánočního stromu - SAMOSTATNÉ POZVÁNKY POZVÁNKY NA AKCE U nejbližších SOUSEDŮ, například: - Votice Rozsvícení vánočního stromu - na Komenského náměstí program od 14 do 17 hod. Fotografujete? Přihlaste se! "Podzim ve Voticích a okolí" je fotografická soutěž pro širokou veřejnost v kategoriích do 15 a nad 15 let, hlavním tématem je podzimní krajina; podrobnosti najdete ve vývěsce, na webu nebo přímo v MKC ve Voticích - Benešov Svatohubertský koncert - od 18 hodin na zámku Konopiště vstupenky za 140,- Kč v předprodeji na zámku nebo on.line na rezervaci lze na telefonu od 17 hodin Halloweenský lampionový průvod - strašidla, strašidýlka a další pohádkové bytosti - Sedlčany divadlo pro rodiče a děti - Pohádka o 12 měsíčkách koncert SPIRITUÁLKVINTETu koncert EVA A VAŠEK JEŽEK V KLECI - předplatné poezie - A.Strejček a M.Rak - Muzeum Podblanicka Vlašim - od do v zámku výstava Obrazy - Jan Dvořák

7 Benešov - do výstava Stříbrné špeky Vladislava Maška - od do výstava Za betlémskou hvězdou - tvůrci a sběratelé betlémů - NEBO - "Podblanický kreativní jarmark" - v KD Blaník od 9 do 17 hodin - AVÍZO: vánoční výtvarná dílna pro děti se koná v pátek 7. prosince v zasedací místnosti úřadu městyse od do hodin Podblanické ekocentrum Ekorada na říjen: Vyrábějme teplo čistě, šetřeme jím a naučme se jej využívat Kotle, kamna a jiné zdroje tepla patří v ČR hned po automobilech za největší zdroj znečištění. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná či horší než v průmyslových oblastech. Už z podstaty každé spalování produkuje oxidy uhlíku, což jsou skleníkové plyny zodpovědné za změny klimatu a v případě pevných paliv produkujeme rovněž větší či menší množství pevných částic. Mimo zemní plyn a čisté suché dřevo pak každé jiné palivo svým hořením produkuje navíc řadu zplodin, z nichž většina je pro člověka a životní prostředí jedovatá. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící respiračním onemocněním, obecně je však vstřebává každý. Pálením čehokoliv, co není uznané palivo, tedy závažně škodíte sobě i svému okolí. Dříve převládalo na venkově vytápění uhlím a většími poleny dřeva, kotelny se stavěly odděleně od provozu domácnosti, čímž však množství tepla přišlo vniveč. Topení uhlím dnes přestává být ekonomicky i ekologicky únosné. Vhodná topidla na plyn, pelety, kusové dřevo (aj.) je výhodné umístit přímo do interiéru. To umožňuje jejich víceúčelové využití. Jedno topidlo tak (kromě estetického přínosu) může být použito pro ohřev vody do otopné soustavy, vaření, sušení oděvů či ovoce aj. V neposlední řadě také může odvádět nadměrnou vzdušnou vlhkost, se kterou bývá ve starších domech v zimním období často problém. Rady pro eko logický přístup k vytápění : 7. Výroba tepla v domácnosti představuje finančně i ekologicky nejnáročnější položku v jejím provozu. Věnujme mu proto odpovídající pozornost. Při stavbě domu i při provozu starší domácnosti se vyplatí konzultace s odborníky. Zdarma můžete konzultovat např. v ekoporadnách či poradně i - EKIS. 8. Odpad není palivo, patří do popelnice a ne do kamen. 9. Levnější, zdravější a eko logické je udržovat v domácnosti obecně nižší teplotu. Vždy je lepší raději obléci svetr, než zvyšovat teplotu v celém domě. Některé části (chodby, síně) není nutné vytápět vůbec, teplo sem proniká z okolních místností. Snížením teploty v domácnosti o 1 oc lze ušetřit přibližně 6 % nákladů. 10. Elektrické spotřebiče (PC, žehlička aj.) i lidé a domácí zvířata vytváří značné množství tepla, které je vhodné využít ve prospěch domácnosti a ne odvětrávat. Ušetříme tak náklady (i dopady) vytápění. 11. Větrání v domácnosti provádíme vždy krátce a intenzívně, žádná pootevřená okna nad horkými radiátory. U nových domů lze doporučit automaticky řízené větrání s rekuperací tepla. 12. Za radiátory umístíme reflexní hliníkové folie. Lze tak ušetřit až desítky procent tepla. 13. Vždy je výhodnější investovat nejprve do kvalitního zateplení budovy, později do nové otopné soustavy. Raději se snažíme teplo uchovat, než draze a neekologicky vyrábět. PhDr. Roman Andres ekoporadce, environmentální vzdělávání, výchova, osvěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

8 Je dobré vědět Zpravodajství ze Středočeského kraje: SEDLČANY VYBRALY NEJVÍCE ELEKTRA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Středočeský kraj vyhlásil vítěze ve sběru elektra Středočeský kraj ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL vyhlásil tři vítěze mezi obcemi ve sběru vysloužilého drobného elektra na obyvatele. Největší množství elektroodpadu nasbíraly obce Čáslav, Sedlčany a Dolany. Jsem rád, že se lidé chovají ekologicky, tato soutěž je toho důkazem. I proto mají podobné akce smysl. Kromě konkrétního množství sebraného materiálu, které šetří peníze i životní prostředí, můžeme poukázat na to, jakými všemi možnými způsoby mohou lidé přírodě pomáhat,, podotkl k soutěži náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera, který se předal ceny nejúspěšnějším obcím. Ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL bylo ve Středočeském kraji za první tři čtvrtletí roku 2012 vybráno kolektivním systémem ASEKOL téměř 355 tun drobných elektrospotřebičů. Aby Středočeský kraj jednotlivým městům a obcím poděkoval a motivoval je k další aktivitě, rozhodl se vyhlásit vítěze ve sběru, a to podle počtu sebraných kilogramů drobných elektrospotřebičů na jednoho obyvatele. Hodnotilo se ve třech kategoriích: obce s počtem obyvatel do pěti tisíc, s pěti až 10 tisíci obyvatel a s více než 10 tisíci obyvatel. Vítězné obce Čáslav, Sedlčany a Dolany získaly šek v hodnotě Kč, druhá a třetí místa byla oceněna šeky v hodnotě 20, respektive 10 tisíc korun. nad obyv. EEZ kg / obyv obyv. EEZ kg / obyv. do obyv. EEZ kg / obyv. 1 Čáslav 1,18 1 Sedlčany 1,23 1 Dolany, ok.mělník 1,14 2 Benešov 1,09 2 Dobříš 1,07 2 Kamenice - Praha vý. 1,06 3 Beroun 0,73 3 Hořovice 0,91 3 Záluží, ok. Beroun 0,99 K výslednému množství svezeného odpadu ve Středočeském kraji pomohly sběrné dvory, školy a 215 červených kontejnerů určených ke sběru drobného elektra, jako jsou například kalkulačky, rádia, počítačové vybavení, discmany, mobilní telefony apod. Výsledky sběru dokazují, že lidé se učí třídit odpad efektivněji a drobné elektro nekončí tak často ve směsném odpadu jako v uplynulých letech. Svůj díl na tom nese i rostoucí počet červených kontejnerů v regionech, které umožňují snazší sběr a zvyšují zodpovědnost obyvatel ke svému okolí a životnímu prostředí, řekl jednatel společnosti ASEKOL Jan Vrba. Podle každoroční analýzy provedené neziskovou organizací ASEKOL ušetřil Středočeský kraj sběrem drobného elektra za rok 2011 více než litrů ropy, MWh elektřiny, což se rovná spotřebě Středočeského kraje za jeden den. Zároveň se ušetřilo m3 vody, což odpovídá množství, které Středočeši vypijí za 21 dní, pokud dodrží pitný režim a dopřeji si dva litry tekutin denně. Vyúčtování bylo provedeno na základě analýzy, která hodnotí vliv sběru, dopravy, zpracování a finální recyklace televizorů, PC monitorů a drobného elektra na životní prostředí. PhDr. Milan Smutný, tiskový mluvčí Středočeského kraje Tisková zpáva - více na nebo Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, redaktor: Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 10/2012 vychází 26. října 2012 Uzávěrka příspěvků pro číslo 11/ listopadu 2012 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

9 Příloha č. 1 Registrační lístek SMS rozhlas do kapsy Jméno a příjmení:... Trvalé bydliště/adresa nemovitosti: Telefonní číslo:... Souhlasím se zasíláním informačních SMS na výše uvedené telefonní číslo a zároveň s jeho vedením v evidenci telefonních kontaktů Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Vrchotovy Janovice dne podpis

10

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o z l í n sk ý k r a j ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. 10. 2012

Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. 10. 2012 Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. 10. 2012 Zasedání zahájil v 19. hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal zastupitele a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více