Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 10/2012"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mimo jiné: schválilo změnu využití území podle podmínek Územního plánu, a to v části Libohošť ; souhlasilo s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Mikroregionem Džbány a městysem Vrchotovy Janovice ; souhlasilo s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku 527/7 v Rudolticích panu Pavlu Kunštovi ; souhlasilo s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku 512/12 odděleného z pozemku 512/5 v Rudolticích paní Heleně Opočenské ; schválilo rozpočtový výhled městyse Vrchotovy Janovice na léta ; vzalo na vědomí informaci o hospodaření městyse za období tří čtvrtletí roku 2012 a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2012 ; schválilo návrh na odpis zmařené investice ve výši ,- Kč. Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a na svých jednáních mimo jiné: souhlasila s plánem inventarizací majetku městyse v závěru roku 2012, a to včetně návrhů na složení jednotlivých inventárních komisí ; byla seznámena s výsledkem šetření anonymní stížnosti, které v základní škole provedla Česká školní inspekce v měsíci září t.r. ČŠI shledlala všechny body stížnosti jako nedůvodné ; souhlasila s návrhem na ukončení pronájmu nebytového prostoru - garáže v čp. 49 ve Vrchotových Janovicích dohodou k ; zveřejnila záměr pronájmu uvolněné garáže; po skončení povinné lhůty pro vyvěšení záměru projednala doručenou žádost o pronájem garáže a souhlasila s uzavřením smlouvy o pronájmu garáže s paní Jitkou Zíkovou ; zveřejnila nový záměr směny a prodeje pozemků mezi domy čp. 96 a 146 ve Vrchotových Janovicích (prodejna Čiperovi a bývalá masna) ; byla informována o dokončení úpravy cesty ve Vrchotových Janovicích, a to od domu paní

2 Ledvinkové k novostavbě manželů Petržílkových ; byla seznámena se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse v roce nebyly shledány chyby a nedostatky ; doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled na léta ; souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor restaurace Na Rychtě ; projednala přípravu programu a záležitosti zajištění 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse. -star- ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE, PŘIPOMÍNÁ.... * 1 * Odečty vodoměrů v podzimním termínu bude provádět pracovník úřadu městyse úseku služeb Pavel Stránský ve dnech 30. října až 5. listopadu Žádáme vlastníky nemovitostí o zřístupnění vodoměrů v souladu s ustanovením čl. I. smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu a o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. úřad městyse * 2 * Kontejnery na tříděný odpad Vážení spoluobčané, v současné době se plní nádoby na separovaný odpad různým jiným odpadem, který do nich nepatří! Svozová firma (Compag Votice) buď takový kontejner vůbec nevyveze nebo ho účtuje jako odpad komunální, který je pak dražší. Rozmohlo se též obkládat kontejnery na tříděný odpad různým odpadem v pytlích, který do tříděného odpadu nepatří. Převážně se tak děje na stanovišti u zdravotního střediska nebo na Paciáně v Janovicích, ale i ve všech osadách. Vážení spoluobčané, nebuďme lhostejní ke svému okolí, jsou to naše finance vynaložené na odvoz odpadu. Pavel Stránský - úsek služeb * 3 * Vážení spoluobčané, kteří jste napojeni na splaškovou kanalizaci ve Vrchotových Janovicích. V poslední době se rapidně zhoršila kvalita vypouštěné odpadní vody, která přitéká do čistírny odpadních vod ve Vrchotových Janovicích. Musíme si všichni uvědomit, že naše čistírna není kouzelná a některé věci tam vůbec nemají co dělat. Jedná se většinou o hygienické prostředky, které doslova čistírnu paralyzují. Oprava a následné znovuvyčištění stojí nás všechny nemalé finance. Hrozí i velké pokuty, v krajním případě i uzavření celé čistírny. A stačí tak málo, co my, jako občané napojení na splaškovou kanalizaci, můžeme udělat. Stačí si pozorně přečíst návod hygienických potřeb, který je vytisklý na každém obalu. Dávat větší pozor, co vůbec vyléváme do odpadu. Rozmohly se též krysy, které jsou v kanalizaci, tak proč jim dávat krmení v podobě zbytků potravin. Další přímo paralyzující věcí, která ničí zařízení čistírny, je plastový zásobník na různé vůně, který se věší na obrubu toaletní mísy, dále mikroténové pytlíky, různé obaly z potravin, které patří do komunálního odpadu. Stačí opravdu málo - být opatrný při vypouštění odpadní vody do kanalizace. Věřím, že při troše pozornosti každého z nás náklady vynaložené na provoz čistírny klesnou, vždyť jsou to peníze nás všech!!! Pavel Stránský - úsek služeb * 4 * SMS rozhlas do kapsy Městys Vrchotovy Janovice zahájil od zkušební provoz SMS rozhlasu. Prostřednictvím této služby jsou registrovaným zájemcům z řad občanů městyse a osob vlastnících v městysu nemovitost zasílány informační SMS (, plánované odstávky elektřiny nebo vody, silniční uzavírky, nebezpečné stavy, kulturní akce pořádané městysem, apod.). K přihlášení k odběru zpráv stačí vyplnit přiložený registrační lístek a odevzdat ho na Úřadě městyse. Služba je poskytována občanům s trvalým pobytem v městysi Vrchotovy Janovice a osobám, které na území městyse vlastní nemovitost. tiskopis - příloha č. 1 Redakční rada

3 * 5 * Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Benešov požádal úřad městyse o zveřejnění informace občanům (vlastníkům pozemků): V souladu s ustanoveními zákona č. 139/2001 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zěmědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Benešov, Žiižkova 360, Benešov, na území okresu Benešov komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ). KPÚ se provádí zpravidla v jednom celém katastrálním území obce. Do pozemkové úpravy jsou zahrnuty v převážné míře zemědělské a lesní pozemky nacházející se od hranice bývalého intravilánu obce ke hranici katastrálního území. Pozemky uvnitř intravilánu nejsou pozemkovými úpravami dotčeny. Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků: - scelení pozemků, úprava tvaru a bezplatné vytyčení nových pozemků v terénu - zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků vytvořením cestní sítě polních cest - bezplatné vytyčení hranic lesních pozemků - upřesnění vlastnictví pozemků - možnost rozdělení spoluvlastnictví - zvýšení tržní ceny pozemků. Bližší informace vlastníkům poskytne pracovník Pozemkového úřadu Benešov Ing. Antonín Janoušek, tel.č , , Ing. Lumír Vodolán, ředitel Pozemkového úřadu Benešov * 6 * Nařízení č. 4/2012 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov vydalo město Votice, je vyvěšeno i na úřední desce úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Celé znění je přílohou č. 2. * 7 * Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. - je vyvěšeno na úřední desce a vyzývá vlastníky a uživatele pozemků pod zařízeními distribuční soustavy k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v době vegetačního klidu. Pokud tak vlastníci a uživatelé neučiní, nutné zásahy a v ochranných pásmech elektrických vedení provedou pracovníci spolenosti ČEZ. ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Upozornění Policie ČR ve Voticích nás informovala o mladíkovi, který pod pohrůžkou násilí nutí před školou dětem bonbóny. Jedná se o mladíka ve věku asi 25 let, tmavé oči, tmavé vlasy, náušnice v uchu. Všechny naše žáky jsme varovali. Pozvánka Základní škola a Mateřská škola zve veřejnost na prohlídku zrekonstruovaných a rozšířených prostor mateřské školy dne mezi a hodinou. Informace Ve spolupráci s PČR Votice dne 31. října 2012 v ZŠ proběhne Bezpečnostní akce k silniční dopravě a ochraně zdraví dětí, která bude spojena s ukázkou výcviku služebních psů - akce bude probíhat v ZŠ a na školním hřišti, začátek v hodin. Dr. Bohumír Hašek, ředitel ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice

4 V mateřské školce jsme nový školní rok zahájili v nových rekonstruovaných prostorách s novým počtem dětí - 42, což je plný stav po rozšíření školky na dvoutřídní. První akcí tohoto roku bylo divadelní představení Kouzelná slůvka, na které jsme jeli s dětmi staršími čtyř let a s první třídou do votického kina. Představení se nám všem líbilo a musím naše děti pochválit, protože byly v celém kině nejhodnější. Touto cestou také děkujeme TJ Sokol a panu Zbíralovi za zajištění dopravy do Votic. Za kolektiv MŠ : Jana Muchová NAPSALI NÁM Poděkování panu Josefu Čechovi ohleduplnost a záchranu majetku. mladšímu za sousedskou Rodina Voříškova Vůbec to nebylo na draka 15. září Počasí téměř podzimní - Ani teplo, ani zima - Lehká nervozita - Čas Šebáňovičtí (samozřejmě mající v sestavě kolegy z Janovic včetně nováčků a tentokrát i posily ze Strnadic) nastupují na start první rozjížďky Dračích lodí na Nové Živohošti. Zhruba taková atmosféra panuje na začátku již tradičního závodu "Kubuleho Dračí podzim". I když jsme do naší posádky vklínili kamarády ze spřátelených Strnadic (což se ukázalo jako rozhodující), stejně máme o obhajobu našeho loňského šestnáctého místa v koutku duše strach. Vždyť již od pohledu je vidět, že posílilo všech 35 posádek. Ani rozlosování první rozjížďky nám příliš nepřeje. Loňští druzí, třetí a šestí se v naší šestičlenné skupině nezdají být těmi správnými na náš postup. Ale - Živohošti div se! - Vítězem první rozjížďky se stávají Šebáňovice. A to, jak se později ukáže, v nejlepším čase dne, 18.58! V tu chvíli už nejsme jen TI, kteří mohou překvapit, ale TI, kteří překvapili. Snažíme se uklidnit a soustředit se na semifinálovou jízdu. O nic nejde, říkáme jeden druhému. Bohužel, chyba nebo snad nervozita, nás ve druhé rozjížďce připravuje o účast ve finále "A". Nebudeme mezi prvními šesti. Ale není proč si zoufat, vždyť nejhůře obsadíme dvanácté místo. Teď už téměř v klidu a plni odhodlání nastupujeme ke své dnešní třetí a poslední jízdě. Finále "B". Sedmí nebo dvanáctí? To i spousta jiných otázek se nám při nasedání do lodi honí hlavou. Jeden z první dvojice nemá správné pádlo! Poslední pár mu podává své. Vezmi si, já si vezmu menší. Jsme tým. Nevadí nám to. "Připravte se, budeme startovat. Teď!" Start, cíl. Spíkr závodu vyhlašuje nejlepší čas rozjížďky Druhý nejlepší čas dne. Vítěz rozjížďky Šebáňovice. Sedmé místo. Náš největší úspěch. Dvacet osm posádek za námi. Konečně se nám to povedlo. Už nás ani tolik netrápí ta zatracená druhá jízda. I když - nebýt chyby... Ale příští rok se závodí znovu. A my zase pojedem! Všem, co se mnou pádlovali jako o život anebo stejným způsobem fandili - DÍKY MOC. Stanislav Suchan DRAKIÁDA Bohužel při letošní drakiádě nám počasí nepřálo a vítr nepohnul ani lístečkem na stromě. I když jsme se snažili sebevíc, draky jsme do vzduchu nedostali. Ale poradili jsme si a vymysleli jsme jinou variantu soutěže. Děti se postavily do dlouhé řady a běhaly po louce, aby draky

5 udržely co nejdéle ve vzduchu. Celkem proběhla dvě kola soutěže. V prvním kole se na 1. místě umístil František Čáslavský a Anetka Branyšová, 2. místo obsadil Adam Michalíček a 3. misto získala Lucie Carbochová, v druhém kole patřilo 1. místo Františku Čáslavskému, 2.místo Lucince Petráškové a 3. místo opět obhájila Lucie Carbochová. Ráda bych všem soutěžícím pogratulovala za velkou snahu a sportovní nadšení. Nakonec jsme si všichni opekli buřtíky, napili se čaje a ohřáli se u ohně. Ceny obdrželi nejen vítězové obou soutěžních kol, ale balíčky byly připraveny pro všechny dětské účastníky letošní drakiády konané ve spolupráci Junák Votice a OS Vrchojan. Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na občerstvení, balíčkách a cenách pro vítěze, a to Junáku Votice, OS Vrchojan, TJ Sokol Vrchotovy Janovice, potravinám Čiperovi, obchodu Marešovi a Pavle Šachové. A velké poděkování též patří hasičům za pomoc při probíhání akce a panu Petráškovi za natáčení videozáznamu celé akce. Závěrem bych se chtěla omluvit za malou chybu tisku v pamětních listech, kdy namísto letošního roku jsme se vrátili zpět do roku Za Junáka : Lucie Seidlová Jak jsme je vypekli V krásném prostředí obce Novosedly u Strakonic se 18. srpna konal již po páté mezinárodní pohár horských kol. Neznamená to, že bychom v Šebáňovicích měli ambice umístit se v tomto prestižním závodě (i když - jeden nikdy neví), ale přesto jsme našeho reprezentanta vyslali. A to, jako každý rok, v doprovodné disciplině "opékání prasat". Po předloňském druhém místě jsme našemu odborníkovi více než věřili. A to nejen díky častým ochutnávkám, ale i kvůli jeho zodpovědné přípravě. Kvalitu jeho umění neoceňovala pouze kvalifikovaná porota, ale v závěrečném rozstřelu i zástupci více než dvou tisícovek diváků. Vlastní opékací finále si nezadalo nic s tím cyklistickým. Vždyť šestnáct zúčastněných družstev upeklo víc než 500 kg masa. O to víc je potěšující fakt, že když ve vlastním finále byla porota lehce na vážkách, rozhodl dvoutisícihlavý dav jednoznačně o vítězství našeho Mistra opékače Jiřího Nerada. Takže moderátorovi celé akce, Michalu Jančaříkovi, bylo ctí vyhlásit mistrem republiky v opékání prasat pana Jiřího Nerada. Tím pádem putuje do Šebáňovic další zlatá a snad ne poslední. Tímto za Šebáňovice velký dík Jirkovi za vynikající reprezentaci nás všech. Stanislav Suchan UFOBALL VE VRCHOTOVÝCH JANOVICÍCH Na začátek bychom Vám rádi představili hru: Ufoball je kolektivní hra pro 2 družstva o dvou a více hráčích. Hraje se na 2 branky podobně jako házená. Před brankou je brankoviště, kde se může pohybovat pouze brankář. Rozměry hřiště nejsou omezeny, na auty se nehraje. Účelem je vhodit Ufo (Létající talíř) do soupeřovy branky. Vhození branky platí pouze zepředu. Hráč, který drží Ufo, se nesmí pohybovat, tolerují se pouze kroky nutné k zastavení a chycení Ufa, nákrok při střele a nahrávce. Spadne-li Ufo na zem, rozehrává družstvo, které nemělo poslední dotek ufíčka před dopadem. Za brankou patří Ufo vždy bránícímu družstvu. Rozehrává se z místa, kam se Ufo dokutálelo. Z rozehrávky není povolena přímá střela na branku. Do brankoviště hráč nesmí vstoupit ani po střele. Po gólu se rozehrává ze středu hřiště. Gól platí i od země. Ufo musí být vždy hozeno, nikoli podáno. Soupeře, který drží Ufo, není možno chytat, ani brát mu Ufo z ruky. Zahajuje se rozskokem a stejně se řeší i sporné situace. Doporučená doba hry je 2x 10 min. V 9 hodin ráno jsme se sešli v sobotu 6. října ve Vrchotových Janovicích u hřiště. Přijela spousta účastníků a tak jsme byli rádi, že počasí bylo při nás, že svítilo sluníčko a my mohli být venku. Registrace účastníků proběhla docela rychle a hra mohla začít. Všechny děti hrály s velikým nadšením a se sportovním duchem a ač nemohli všichni vyhrát, rádi se zúčastnili. Užili jsme si spoustu legrace, popovídali i zapotili tělo. V odpoledních hodinách už jsme byli všichni unavení a těšili se na vyhodnocení. Dopadlo to takto:

6 Mladší kategorie(1.-5.třída) Starší kategorie (5.-9. třída) Roveři (střední škola a starší..) 1. Draci (Votice) Trolíci (Neveklov) Zápalky (Vrch.Janovice, Votice) 2. Opice a opičáci(týnec) Choboti (Týnec) Herbyna (Kamenice) 3. Okurky (Votice) Lamy (Benešov) Trhlíci (Neveklov) 4. Veverky (Benešov) Véjéčka (Vrch.Janovice, Votice) Býci (Týnec) 5. Dráčata (Kamenice) Hufidi (Kamenice) Pišqorky (Benešov) 6. Gumídci (Vrch. Janovice) Pružinky (Benešov) Ale ať to dopadlo jak to dopadlo, nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pokusit se vyhrát. Také bychom rádi poděkovali vedení městyse Vrchotovy Janovice za zapůjčení prostoru pro hru, sportovnímu klubu za vstřícný přístup k používání sociálního zařízení u kabin na hřišti a všem přátelům a příznivcům skautingu, kteří nás jakkoli podpořili. Nazdar. Junáci z Vrchotových Janovic POZN: foto na stránkách Neveklov - skaut PŘIPRAVUJE SE 7. listopadu - první středa v měsíci - setkání dříve narozených v klubu důchodců - od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 9. listopadu - tradiční akce - lampionový průvod - SAMOSTATNÁ POZVÁNKA 12. a 13.listopadu - sběr použitého a nevyužitého ošacení, lůžkovin, ručníků, látek, domácích potřeb, nepoškozené obuvi či nepoškozených hraček, atp. SAMOSTATNÝ LETÁK 30. listopadu - tradiční akce - Vánoční jarmark ve škole a rozsvícení vánočního stromu - SAMOSTATNÉ POZVÁNKY POZVÁNKY NA AKCE U nejbližších SOUSEDŮ, například: - Votice Rozsvícení vánočního stromu - na Komenského náměstí program od 14 do 17 hod. Fotografujete? Přihlaste se! "Podzim ve Voticích a okolí" je fotografická soutěž pro širokou veřejnost v kategoriích do 15 a nad 15 let, hlavním tématem je podzimní krajina; podrobnosti najdete ve vývěsce, na webu nebo přímo v MKC ve Voticích - Benešov Svatohubertský koncert - od 18 hodin na zámku Konopiště vstupenky za 140,- Kč v předprodeji na zámku nebo on.line na rezervaci lze na telefonu od 17 hodin Halloweenský lampionový průvod - strašidla, strašidýlka a další pohádkové bytosti - Sedlčany divadlo pro rodiče a děti - Pohádka o 12 měsíčkách koncert SPIRITUÁLKVINTETu koncert EVA A VAŠEK JEŽEK V KLECI - předplatné poezie - A.Strejček a M.Rak - Muzeum Podblanicka Vlašim - od do v zámku výstava Obrazy - Jan Dvořák

7 Benešov - do výstava Stříbrné špeky Vladislava Maška - od do výstava Za betlémskou hvězdou - tvůrci a sběratelé betlémů - NEBO - "Podblanický kreativní jarmark" - v KD Blaník od 9 do 17 hodin - AVÍZO: vánoční výtvarná dílna pro děti se koná v pátek 7. prosince v zasedací místnosti úřadu městyse od do hodin Podblanické ekocentrum Ekorada na říjen: Vyrábějme teplo čistě, šetřeme jím a naučme se jej využívat Kotle, kamna a jiné zdroje tepla patří v ČR hned po automobilech za největší zdroj znečištění. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná či horší než v průmyslových oblastech. Už z podstaty každé spalování produkuje oxidy uhlíku, což jsou skleníkové plyny zodpovědné za změny klimatu a v případě pevných paliv produkujeme rovněž větší či menší množství pevných částic. Mimo zemní plyn a čisté suché dřevo pak každé jiné palivo svým hořením produkuje navíc řadu zplodin, z nichž většina je pro člověka a životní prostředí jedovatá. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící respiračním onemocněním, obecně je však vstřebává každý. Pálením čehokoliv, co není uznané palivo, tedy závažně škodíte sobě i svému okolí. Dříve převládalo na venkově vytápění uhlím a většími poleny dřeva, kotelny se stavěly odděleně od provozu domácnosti, čímž však množství tepla přišlo vniveč. Topení uhlím dnes přestává být ekonomicky i ekologicky únosné. Vhodná topidla na plyn, pelety, kusové dřevo (aj.) je výhodné umístit přímo do interiéru. To umožňuje jejich víceúčelové využití. Jedno topidlo tak (kromě estetického přínosu) může být použito pro ohřev vody do otopné soustavy, vaření, sušení oděvů či ovoce aj. V neposlední řadě také může odvádět nadměrnou vzdušnou vlhkost, se kterou bývá ve starších domech v zimním období často problém. Rady pro eko logický přístup k vytápění : 7. Výroba tepla v domácnosti představuje finančně i ekologicky nejnáročnější položku v jejím provozu. Věnujme mu proto odpovídající pozornost. Při stavbě domu i při provozu starší domácnosti se vyplatí konzultace s odborníky. Zdarma můžete konzultovat např. v ekoporadnách či poradně i - EKIS. 8. Odpad není palivo, patří do popelnice a ne do kamen. 9. Levnější, zdravější a eko logické je udržovat v domácnosti obecně nižší teplotu. Vždy je lepší raději obléci svetr, než zvyšovat teplotu v celém domě. Některé části (chodby, síně) není nutné vytápět vůbec, teplo sem proniká z okolních místností. Snížením teploty v domácnosti o 1 oc lze ušetřit přibližně 6 % nákladů. 10. Elektrické spotřebiče (PC, žehlička aj.) i lidé a domácí zvířata vytváří značné množství tepla, které je vhodné využít ve prospěch domácnosti a ne odvětrávat. Ušetříme tak náklady (i dopady) vytápění. 11. Větrání v domácnosti provádíme vždy krátce a intenzívně, žádná pootevřená okna nad horkými radiátory. U nových domů lze doporučit automaticky řízené větrání s rekuperací tepla. 12. Za radiátory umístíme reflexní hliníkové folie. Lze tak ušetřit až desítky procent tepla. 13. Vždy je výhodnější investovat nejprve do kvalitního zateplení budovy, později do nové otopné soustavy. Raději se snažíme teplo uchovat, než draze a neekologicky vyrábět. PhDr. Roman Andres ekoporadce, environmentální vzdělávání, výchova, osvěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

8 Je dobré vědět Zpravodajství ze Středočeského kraje: SEDLČANY VYBRALY NEJVÍCE ELEKTRA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Středočeský kraj vyhlásil vítěze ve sběru elektra Středočeský kraj ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL vyhlásil tři vítěze mezi obcemi ve sběru vysloužilého drobného elektra na obyvatele. Největší množství elektroodpadu nasbíraly obce Čáslav, Sedlčany a Dolany. Jsem rád, že se lidé chovají ekologicky, tato soutěž je toho důkazem. I proto mají podobné akce smysl. Kromě konkrétního množství sebraného materiálu, které šetří peníze i životní prostředí, můžeme poukázat na to, jakými všemi možnými způsoby mohou lidé přírodě pomáhat,, podotkl k soutěži náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera, který se předal ceny nejúspěšnějším obcím. Ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL bylo ve Středočeském kraji za první tři čtvrtletí roku 2012 vybráno kolektivním systémem ASEKOL téměř 355 tun drobných elektrospotřebičů. Aby Středočeský kraj jednotlivým městům a obcím poděkoval a motivoval je k další aktivitě, rozhodl se vyhlásit vítěze ve sběru, a to podle počtu sebraných kilogramů drobných elektrospotřebičů na jednoho obyvatele. Hodnotilo se ve třech kategoriích: obce s počtem obyvatel do pěti tisíc, s pěti až 10 tisíci obyvatel a s více než 10 tisíci obyvatel. Vítězné obce Čáslav, Sedlčany a Dolany získaly šek v hodnotě Kč, druhá a třetí místa byla oceněna šeky v hodnotě 20, respektive 10 tisíc korun. nad obyv. EEZ kg / obyv obyv. EEZ kg / obyv. do obyv. EEZ kg / obyv. 1 Čáslav 1,18 1 Sedlčany 1,23 1 Dolany, ok.mělník 1,14 2 Benešov 1,09 2 Dobříš 1,07 2 Kamenice - Praha vý. 1,06 3 Beroun 0,73 3 Hořovice 0,91 3 Záluží, ok. Beroun 0,99 K výslednému množství svezeného odpadu ve Středočeském kraji pomohly sběrné dvory, školy a 215 červených kontejnerů určených ke sběru drobného elektra, jako jsou například kalkulačky, rádia, počítačové vybavení, discmany, mobilní telefony apod. Výsledky sběru dokazují, že lidé se učí třídit odpad efektivněji a drobné elektro nekončí tak často ve směsném odpadu jako v uplynulých letech. Svůj díl na tom nese i rostoucí počet červených kontejnerů v regionech, které umožňují snazší sběr a zvyšují zodpovědnost obyvatel ke svému okolí a životnímu prostředí, řekl jednatel společnosti ASEKOL Jan Vrba. Podle každoroční analýzy provedené neziskovou organizací ASEKOL ušetřil Středočeský kraj sběrem drobného elektra za rok 2011 více než litrů ropy, MWh elektřiny, což se rovná spotřebě Středočeského kraje za jeden den. Zároveň se ušetřilo m3 vody, což odpovídá množství, které Středočeši vypijí za 21 dní, pokud dodrží pitný režim a dopřeji si dva litry tekutin denně. Vyúčtování bylo provedeno na základě analýzy, která hodnotí vliv sběru, dopravy, zpracování a finální recyklace televizorů, PC monitorů a drobného elektra na životní prostředí. PhDr. Milan Smutný, tiskový mluvčí Středočeského kraje Tisková zpáva - více na nebo Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, redaktor: Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 10/2012 vychází 26. října 2012 Uzávěrka příspěvků pro číslo 11/ listopadu 2012 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

9 Příloha č. 1 Registrační lístek SMS rozhlas do kapsy Jméno a příjmení:... Trvalé bydliště/adresa nemovitosti: Telefonní číslo:... Souhlasím se zasíláním informačních SMS na výše uvedené telefonní číslo a zároveň s jeho vedením v evidenci telefonních kontaktů Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Vrchotovy Janovice dne podpis

10

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: ,

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2011 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

OBECRATAJE. Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok Vyvěšeno dne: Vyvěšeno na El. úř. desce dne: Sejmuto dne.

OBECRATAJE. Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok Vyvěšeno dne: Vyvěšeno na El. úř. desce dne: Sejmuto dne. OBECRATAJE Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok 2010 Vyvěšeno dne: 03.06.2011 Vyvěšeno na El. úř. desce dne: 03.06.2011 Sejmuto dne. Příjmy Ze strany příjmů byla základní částka přijaté investiční

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2015 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 16. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 3. 2015 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

Z Á P I S č. 1/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 6. 2. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o k r a j V y so č i n a ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

U s n e s e n í. z 10. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne

U s n e s e n í. z 10. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne U s n e s e n í z 10. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 15.9.2016. Usnesení č. 183/2016 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 184/2016

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Číslo smlouvy kraj: Číslo smlouvy ASEKOL: Smluvní strany vsoa/ / OZZL f2 & $ l43 1. Jihočeský

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 27. září 2016

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 27. září 2016 Zápis z 16. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 27. září 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice bylo zahájeno dne 27. 9. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy obecního úřadu Svédlice,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více