OdOlen. měsíčník cena 10 Kč OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný"

Transkript

1 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1

2 fotogalerie 20. vánoční koncert: Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční, kostel sv. Klimenta, Fota: Pavel Novotný 2 Odolen 2/2013

3 Rada města schválila: Odměny za práci v roce 2012 ředitelce Mateřské školy Odolena Voda paní Evě Boháčkové a ředitelce Základní školy Odolena Voda paní Mgr. Ivaně Ullmannové (konkrétní částky odměny jsou neveřejnou přílohou Zápisu z Rady města). Základní zimní údržbu v lokalitě Za Humny, kterou by zajistilo město Odolena Voda prostřednictvím Technických služeb města Odolena Voda, třebaže toto je povinností vlastníka lokality. Posyp inertním materiálem v ceně Kč/hod., úklid sněhu radlicí za cenu 649 Kč na základě předchozí telefonické objednávky od p. Vojtěcha Trochty, investora lokality. Připojení města Odolena Voda k výzvě zástupců měst a obcí Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy. Tato reforma by přinesla zrušení matriky a stavebního úřadu ve městě Odolena Voda. Částku Kč na Grantový program a Program na podporu činnosti města Odolena Voda pro rok Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č. p. 247 Čs. armády, Odolena Voda s paní H. T., bytem Odolena Voda, za cenu 75 Kč 1m 2 na základě nejvyšší nabídky smluvního nájemného na dobu určitou dvou let, tj. od do Podmínkou podpisu smlouvy bude vrácení bytu zvláštního určení v majetku města. Převést podíl na likvidačním zůstatku ve výši Kč z účtu Bytového družstva Velký háj, IČ: , se sídlem Květnová 211, Odolena Voda, na účet Města Odolena Voda. Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 na akci pořádanou Patrikem Kolbábkem, bytem Odolena Voda Oslava Silvestra 2012 soukromá akce pořádanou dne od h do h dne v Restauraci Opera, nám. V. Hálka 90, Odolena Voda. Doplnění Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2012/2013 a to v bodě 5 Soupis MK a chodníků, na nichž se zimní údržba neprovádí o chodníky: 24) spojnice ul. Za Klokočkou nám. V. Hálka 25) spojnice ul. Nad Štolami ul. Lipová (lokalita Za Humny) Nařízení města č. 2/2012 o vymezení neudržovaných úseků místních komunikací ve městě Odolena Voda při zimní údržbě místních komunikacích v období ) spojnice ul. Za Klokočkou nám. V. Hálka 25) spojnice ul. Nad Štolami ul. Lipová (lokalita Za Humny) zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 18/2012 ze dne Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů Ing. Václavem Mrázem, bytem Chválenice 136, Chválenice, který zastupuje spol. ČEPS, a.s. provozní správa Střed, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČ: , v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí dle 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. na pozemku parc. č. 327 v k. ú. Čenkov, který je ve vlastnictví Města Odolena Voda. Před započetím prací bude p. Mráz spolupracovat se Stavebním odborem Městského úřadu Odolena Voda s p. Ing. Rosou a Komisí pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda. Vedoucího Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda pana Ing. Jána Kaščáka, bytem Odolena Voda, s účinností od 1. ledna 2013 na dobu neurčitou. Důvodem je změna Organizačního řádu Městského úřadu Odolena Voda účinná od , kdy organizační odbor z důvodu úpravy činnosti byl přejmenován na odbor správy majetku. RM dále stanovuje platové zařazení vedoucího Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda takto: 10. platová třída, platový stupeň dle platné legislativy, příplatek za vedení 15 %. Žádost ředitelky Základní školy Odolena Voda Mgr. Ivany Ullmannové o souhlas s umístěním 7 kusů plechových tabulí o velikosti zhruba 0,75 x 1 m s výtvarnými projevy žáků na plot ZŠ. Rada města pověřila: Starostku města Odolena Voda jednáním s Ing. Trochtou, jednatelem f. Bělozářka, s.r.o. o smlouvě na základní zimní údržbu lokality Za Humny s Městem Odolena Voda. Místostarostu města Odolena Voda zajištěním, zveřejněním do a organizací Grantového programu a Programu na podporu činnosti města Odolena Voda pro rok Vedoucího Organizačního odboru Městského úřadu Odolena Voda nalezením vhodného útulku pro komorování zvířat odchycených ve městě Odolena Voda. Rada města jmenovala: Paní Kláru Sekyrovou, bytem Odolena Voda, předsedkyní komise pro plánování a rozvoj dopravy s účinností od Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města Výtah z jednání Rady města č. 19/2012 ze dne Rada města schválila: V souladu s Usnesením Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7/2012 ze dne Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Odolena Voda, Dolní nám. 14, Odolena Voda, IČ: a společností Alpet Real s.r.o., se sídlem Novoborská 23/618, Praha 9 Prosek, IČ: , na prodloužení termínu realizace opravy povrchu chodníku v ulici Partyzánská o rozloze 270 m 2, v ul. Květnová o rozloze 86 m 2 a v ul. Čs. armády o rozloze 132 m 2 v Odoleně Vodě a to z do Zrušení veřejné zakázky č. 21/2012 na Poskytnutí úvěru pro financování investiční akce Revitalizace bytových domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) z důvodu obdržení pouze jediné nabídky. Zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu č. 22/2012 Poskytnutí úvěru pro financování investiční akce Revitalizace bytových domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B). Hodnotící komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky č. 22/2012 na Poskytnutí úvěru pro financování investiční akce Revitalizace bytových domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) ve složení: Členové: Náhradníci: n Ing. Dita Výborová Bc. Karel Philipp n Ing. Šárka Fajkusová Pavel Halva n Bc. Jiří Hornický Ing. Ján Kaščák n Vlastimil Bubeníček Ing. Michal Flídr n Mgr. Marek Bajer Ivana Pirná Odolen 2/2013 3

4 zprávy z radnice Seznam obesílaných firem ve věci VZMR č. 22/2012 Poskytnutí úvěru pro financování investiční akce Revitalizace bytových domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) : Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB, Volksbank CZ a.s., LBBW, GE Money Bank, City Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank. Vítěze poptávkového řízení na zajištění projektové dokumentace v prvním stupni studie (návrh) na výstavbu MŠ a družiny na po- Výtah z jednání Zastupitelstva města č. 7/2012 ze dne Zastupitelstvo města schválilo: Uzavření směnné smlouvy mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: , a panem T. Z., Odolena Voda, , takto: Část pozemku parc. č. 10/2 zahrada o výměře cca 117 m 2, část pozemku parc. č. 254 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře cca 27 m 2, část pozemku parc. č. 189/1 ostatní plocha/nepl. půda o výměře cca 99 m 2, parc. č. 8 zahrada o výměře 85 m 2, parc. č. 315 ost. plocha/zeleň o výměře 123 m 2 všechny v k. ú. Čenkov vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na listu vlastnictví č pro katastrální území Odolena Voda, obec Odolena Voda z vlastnictví Města Odolena Voda do vlastnictví pana T. Z. Část pozemku st. č. 19 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Čenkov o výměře cca 4 m 2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na listu vlastnictví č. 68 pro katastrální území Odolena Voda, obec Odolena Voda z vlastnictví pana T. Z. do vlastnictví Města Odolena Voda Pan T. Z. uhradí rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků ve výši Kč, který byl vyčíslen znaleckými posudky Ing. Marcela Kurhajce ve prospěch Města Odolena Voda. Uzavření smlouvy na směnu pozemků s panem V. B., Praha Podolí, , a paní M. B. Odolena Voda Dolínek, , takto: Část pozemku parc. č. 254 ostatní plocha/ostatní komunikace v k. ú. Čenkov o výměře cca 2 m 2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na listu vlastnictví č pro katastrál- zemku parc. č. 205/4 v k. ú. Odolena Voda Ing. Arch. Tomáš Lohniský, Odolena Voda, IČ: , s cenou Kč bez DPH. Zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu č. 23/2012 Vypracování projektové dokumentace pro stavbu nové mateřské školy a družiny v areálu stávající ZŠ Odolena Voda, ul. Komenského. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města ní území Odolena Voda, obec Odolena Voda z vlastnictví Města Odolena Voda do vlastnictví manželů V. a M. B. Část pozemku st. č. 23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Čenkov o výměře cca 1 m 2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na listu vlastnictví č. 37 pro katastrální území Odolena Voda, obec Odolena Voda z vlastnictví manželů V. a M. B. do vlastnictví Města Odolena Voda. Manželé V. a M. B. uhradí rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků ve výši 150 Kč, který byl vyčíslen znaleckým posudkem Ing. Marcela Kurhajce ve prospěch Města Odolena Voda. Rozšíření územního řízení pro stavbu nové Mateřské školy v areálu základní školy v Odoleně Vodě o budovu pro družinu základní školy. Záměr podání žádosti o finanční podporu na tvorbu Územního plánu města Odolena Voda z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Určení finančních prostředků v Rozpočtu města pro rok 2013: 200 tis. Kč Grantový program města a podpora činnosti zájmových kroužků a sdružení působících na území Odoleny Vody, 200 tis. Kč podpora TJ Aero Odolena Voda. Rozpočet města Odolena Voda pro rok Rozpočtový výhled města Odolena Voda pro roky Prodloužení termínu realizace opravy povrchu chodníku v ulici Partyzánská o rozloze 270 m 2, v ul. Květnová o rozloze 86 m 2 a v ul. Čs. armády o rozloze 132 m 2 v Odoleně Vodě společností Alpet Real s.r.o., se sídlem Novoborská 23/618, Praha 9 Prosek, IČ: a to do Úplné znění Usnesení Zastupitelstva města naleznete na / Usnesení Zastupitelstva města Termín zasedání Kandidátka Příjmení Jméno I. II. III. IV. V. VI. VII Naše město Bajer Marek P 0 P P PP PP P ODS Bubeníček Vlastimil PP P P 0 PP PP O Za lepší Odolenu Vodu Dvořák Martin PP PP PP P PP P PP ODS Hladík Miloš P PP PP PP 0 P O ČSSD Ledvinka Milan P DO P N DO DO P Za lepší Odolenu Vodu Lohniská Monika P P PP P P P PP+DO KSČM Malý Libor P P P P P P P ČSSD Netřebský Martin N PP 0 PP PP+DO N PP ODS Odehnalová Eva P P P P P P P ODS Philipp Karel P P P P P P P ČSSD Řehořek Tomáš P P 0 P DO PP O ODS Straka Roman 0 0 P P P P P ČSSD Špičková Pavlína P P P 0 P PP PP Naše město Vendlová Veronika 0 0 P P P O O Naše město Výborová Dita P P P P P P P Legenda: P přítomen / PP pozdní příchod / DO dřívější odchod / 0 nepřítomen, omluven / N nepřítomen, neomluven 4 Odolen 2/2013

5 zprávy z radnice Přehled činnosti Správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2012 Evidence obyvatel, osobní doklady: vede a provádí změny v evidenci obyvatel, v roce 2012 přihlásil k pobytu celkem 359 občanů a odhlásil 211 osob, v roce 2012 zaevidoval v Odoleně Vodě narození 88 dětí a úmrtí 48 občanů, celkový počet obyvatel k je 5 529, z toho dětí do 15 let je 949, ve správním řízení rozhodl o 34 žádostech o zrušení trvalého pobytu, při ztrátě, zničení a odcizení občanského průkazu vydal 48 náhradních dokladů, prováděl organizačně technické zabezpečení voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a přípravu voleb prezidenta republiky, vydával voličské průkazy, sestavil seznam voličů, poskytoval údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu vymezeném právními předpisy, zabezpečoval přípravu podkladů pro činnost komise pro občanské záležitosti, přidělil 21 čísel popisných pro objekty určené k trvalému bydlení, zpracoval statistická hlášení o evidenci obyvatel, odeslal 92 informací pro vlastníky a oprávněné subjekty o změnách v evidenci obyvatel, všechny změny v evidenci obyvatel zadal do agendového informačního systému evidence obyvatel, vydal 41 potvrzení o změně stavu a 206 potvrzení o změně pobytu. Matrika a občanství: v matričním obvodu obcí Odolena Voda, Klíčany, Panenské Břežany a Veliká Ves vede matriční knihy narození, sňatků a úmrtí a provádí v nich zápisy, vystavil 46 prvopisů a 8 duplikátů matričních dokladů, Výběrové řízení strážník Městské policie Odolena Voda Město Odolena Voda vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: strážník Městské policie Odolena Voda. Nástup: nebo dle dohody. Písemné přihlášky s požadovanými doklady podávejte do do hodin na podatelnu městského úřadu, Dolní náměstí 14, Odolena Voda. Veškeré informace naleznete na webu města cz /úřední deska nebo telefonicky u starostky města paní Dity Výborové na tel Město Odolena Voda vyhlásilo Grantový program města Odolena Voda na podporu veřejně přínosných akcí pro rok 2013 a Program podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda pro rok Bližší informace naleznete na stránkách města Odolena Voda www. odolenavoda.cz nebo přímo u pana místostarosty Bc. Karla Philippa karel. odolenavoda.cz. sepsal 35 zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, rozhodl o 4 změnách příjmení, vydal 4 osvědčení o právní způsobilosti pro uzavření manželství, sepsal 3 žádosti o vydání matričních dokladů vydaných Zvláštní matrikou v Brně pro události, ke kterým došlo v cizině, v 6 případech rozhodl o prominutí vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 6x rozhodl o povolení uzavření manželství mimo stanovené místo a čas, provedl ověření shody opisů nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověření pravosti podpisů (legalizaci), rozhodoval o povolení uzavřít manželství, provedl 24 svatebních obřadů a 3 vítání občánků, zpracoval statistická hlášení o matričních událostech včetně plnění oznamovací povinnosti, vyměřil a vybral správních poplatků na úseku matriky, ověřování, změny jména a příjmení a evidence obyvatel v celkové výši Kč, vydal 256 ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím CZECH-POINTu, za které vybral Kč. Sociální péče a dávky: poskytl 620 občanům odbornou pomoc při uplatňování dávek a služeb sociální péče, sociální poradenství a to včetně sociálně výchovné prevence u problémových skupin obyvatel, pracoval s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením, spolupracoval se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, církvemi, charitativními a jinými organizacemi na území města a obcí spadajících našemu pověřenému úřadu, koordinoval poskytování sociálních služeb, podílel se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených a starých občanů, rozhodoval o zvláštním příjemci důchodu, spolupracoval s poskytovatelem pečovatelské služby na zajištění sociálních služeb pro 40 občanů, navrhl, sepsal a doporučil 21 žádostí o zavedení pečovatelské služby, plnil úkoly stanovené zákonem o pomoci v hmotné nouzi, pomáhal řešit situaci osob v hmotné nouzi, zpracoval a předal úřadu prá 166 spisů příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, zjišťoval potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce a pověřeného úřadu, zajišťoval dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města a spolupracoval s obcemi v rámci pověřeného úřadu (přenesená působnost pro obce: Bašť, Bořanovice, Husinec, Klíčany, Klecany, Líbeznice, Máslovice, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby), zajišťoval výkon veřejného opatrovnictví u 2 klientů omezených nebo zbavených způsobilosti. Spisová a skartační činnost: zabezpečoval provoz spisovny, do které převzal 131 archivních boxů složek spisů, zabezpečil archivační činnost úřadu, oblastnímu archivu předal 55 archivních boxů spisů k archivaci a 721 boxů spisů ke schválení skartace, kterou poté zajistil. Odolen 2/2013 5

6 zprávy z radnice Podatelna - Informační centrum: zajišťoval činnosti spojené s provozem podatelny Městského úřadu Odolena Voda včetně komplexního zajišťování spisové služby, převzal a zapsal písemností a faktur (z toho písemností podaných elektronicky datovou schránkou), odeslal písemností (z toho prostřednictvím datových schránek 1 239, zveřejněním na úřední desce 234), zabezpečil předání doručené pošty jednotlivým odborům, zajistil vyhotovení kopií pro občany, zabezpečil zveřejňování informací na úřední desce a vývěskách města, udržoval informační tabule v prostorách městského úřadu a na území města, evidoval a vydával pokladní stvrzenky, zajistil prodej 433 propagačních materiálů města v ceně Kč, přijal 11 stížností, zajišťoval činnost Informačního centra, vedl evidenci ztrát a nálezů, přijal 32 nálezů. Správa místních a správních poplatků: ve smyslu zákona byl správcem daní a poplatků u místních poplatků na základě obecně závazných vyhlášek města Odolena Voda (za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze psů), tyto poplatky vybíral, odeslal 952 občanům výzvu k úhradě nezaplaceného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů v roce 2012 a 59 majitelům psů výzvu k úhradě nezaplaceného poplatku ze psů, na žádost rozhodoval o splátkovém kalendáři místních poplatků, vrácení poměrné části poplatku, osvobození od poplatků, vymáhal nedoplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2011 vydáním 324 platebních výměrů a 9 platebních výměrů za poplatek ze psů, vydal 13 rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů podle zákona o loteriích a jiných podobných akcích a vyhlášek MF, na základě těchto rozhodnutí vyměřil správní poplatek, provedl kontrolu provozování výherních hracích přístrojů dle zákona, zavedl elektronickou evidenci 750 hrobů a 290 kolumbárií, zpracoval 81 smluv na nájem hrobového místa, upozornil nájemce na ukončení doby nájmu. Ostatní činnosti: vedl evidenci Sbírek zákonů, zajišťoval jejich vyhledávání a vypůjčování, zabezpečoval činnost centrální pokladny úřadu, vybral místních a správních poplatků, zajišťoval pokladní služby pro potřeby města, proplatil 691 výdajových dokladů, jako pověřený obecní úřad je volebním orgánem pro obce Bašť, Bořanovice, Husinec, Klíčany, Klecany, Líbeznice, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby, v roce 2012 zajistil nové volby do zastupitelstva obce Panenské Břežany, včetně přezkoumání a rozhodnutí o registraci kandidátních listin, zajištění tisku volebních lístků, školení volební komise, vyhlášení výsledků voleb a vydání osvědčení o zvolení, plnil volební úkoly pověřeného úřadu pro volby do zastupitelstva kraje a přípravu volby prezidenta republiky, včetně dodání volebních materiálů pro všechny obce našeho pověřeného úřadu, zajištění školení 19 volebních komisí a převzetí výsledků voleb z 19 volebních okrsků. Tyto činnosti správního odboru zajišťovalo v roce 2012 celkem 7 zaměstnanců. n Romana Duranová, vedoucí správního odboru Souhrn činnosti Technických služeb města Odolena Voda v roce 2012 Silnice a komunikace Technické služby města Odolena Voda mají ve své správě dle pasportu komunikací 9 988,1 m chodníků a ,7 m vozovek. Opravy, výtluky a povrch vozovek se zajišťuje dodavatelsky. Chodníky opravují TS. Výstavby nových chodníků se provádějí z části dodavatelsky a z části vlastními silami. Součástí těchto komunikací je také zajištění a správa vodorovného a svislého značení. Komunikace silniční Opravy silničních komunikací (MK tř. III.) Výtluky po zimním období byly provedeny dodavatelsky na všech vytipovaných komunikacích, především v hlavních jízdních pruzích. Komunikace pěší Vlastními silami jsme opravovali a vybudovali několik nových chodníků v průběhu celého roku, především po zimním období, celkem opraveno / vybudováno 357 m 2. Chodník ul. U Lékárny m 2 Chodník ul. Květnová m 2 Chodník před bytovým domem Dolní náměstí m 2 Rozšíření zastávky MHD u ZŠ m 2 celkem m 2 Zimní údržba V rámci přípravy na zimní sezónu 2012/2013 jsme řádně připravili příslušnou techniku a doplnili inertní posypový materiál (štěrk, posypová sůl). Z loňské zimy, která v naší lokalitě nebyla nijak krutá, jsme ušetřili na posypové soli 13 t a pro letošní zimní období jsme přikoupili 28 t. Celkem máme v současné době k dispozici 41 t. Pro zimní údržbu (ZÚ) komunikací používáme výhradně inertní materiál (drcené kamenivo štěrk). Inertní materiál je podstatně finančně náročnější (doprava, aplikace, jarní úklid použitého posypového materiálu), na druhé straně ekonomii vyvažuje příznivější vliv na ekologii, především na zeleň města. Použití průmyslových solí pro ZÚ má daleko větší negativní vliv na narušení povrchu komunikací, asfaltových směsí, ale i betonových dlažeb, stále více používaných na komunikacích města (silničních i pěších) a následně i na opravy povrchů takto ošetřených komunikací. V neposlední řadě se použití solí negativně odráží např. vdechování posypových solí, zdravotní problémy s psími tlapkami atd. Zimní údržba místních komunikací je mnohdy komplikována nevhodně zaparkovanými motorovými vozidly. Porušení předpisů silniční dopravy ze strany motoristů mnohdy brání plynulé- 6 Odolen 2/2013

7 zprávy z radnice mu průjezdu našich mechanizačních prostředků. V úzkých průjezdních profilech jsou tak řidiči těchto strojů vystaveni velkému riziku. Nevyčerpané zásoby posypového materiálu jsou ponechány jako zásoba na další rok. Výkon trestu obecně prospěšných prací v roce 2012 Celkem bylo na území města odpracováno 966 hodin 18 osobami. Veřejné osvětlení Technické služby města spravují více jak 680 stožárů veřejného osvětlení (VO). Jde především o výměny výbojek, zkorodovaných stožárů a odstraňování poruch VO. V roce 2012 jsme zprovoznili osvětlení v ul. U Fary, kde bylo umístěno 5 ks stožárů VO. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň V této kapitole je obsažena nejrozsáhlejší činnost TS, především údržba veřejné zeleně města (42 ha), ale i plochy zeleně MŠ, ZŠ v ul. Komenského, městské části sportovního areálu, budov města květinová výzdoba, rekultivace bio skládky a likvidace černých skládek (travnaté plochy, stromy, keře). V rámci této kapitoly zajišťujeme mimo jiné: 1. Pravidelný odvoz odpadu z odpadkových nádob rozmístěných ve městě, ale i v okrajových částech. 2. Téměř každodenní prací se stává úklid kolem sběrných hnízd kontejnerů na tříděný odpad, který vyváží ASA spol. s.r.o. 3. Úklid černých skládek v celém katastru města. 4. Správu dětských pískovišť, sportovišť a sportovních plácků. 5. Údržbu a obnovu mobiliáře. 6. Květinovou výzdobu města. 7. Systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad občanů a veřejné zeleně. Základní škola a mateřské školy Zřizovatelem ZŠ a MŠ je město a tudíž z tohoto titulu technické služby zajišťují kompletní servis s jejich údržbou. Činnosti, které nejsou TS schopny obstarat z důvodu vybavení, zajišťuje organizační odbor města dodavatelsky. V roce 2012 byla například rozšířena nákladová rampa pro přísun materiálu do kuchyně MŠ, v základní umělecké škole vybudováno sociální zařízení, opravena vnější fasáda MŠ u kostela (portál vchodu). V ZŠ byl vybudován bezbariérový přístup do budovy a realizovány běžné drobné opravy, vyklizení půdních a sklepních prostor ZŠ a následná likvidace ve sběrném dvoře města. Realizace pomocí TS Rekonstrukce pánských WC v městské restauraci Opera Rekonstrukce dámských WC v městské restauraci Opera Rekonstrukce klubovny seniorů Položení linolea v knihovně Hálkova domku Uložení svodových žlabů na městské cestě pod pštrosí farmou Zprovoznění veřejného osvětlení v ul. U Fary Oprava chodníku v ul. U Lékárny Rozšíření zastávky MHD v ul. Školní Rekonstrukce doskočiště ve sportovním areálu Rekonstrukce původní podatelny na MěÚ Výstavba nákladové rampy MŠ Betonový věnec, hasičská zbrojnice v ul. Květnová Odvodnění hasičské zbrojnice v ul. Květnová Odstranění prodejny v ul. Revoluční (odprac. hodiny + technika) Oprava podhledu zastřešeného chodníku v MŠ Výstavba sociál. zařízení v ZUŠ Rekonstrukce chodníku mezi bytovými domy, Dolní náměstí Rekonstrukce kanalizace, Dolní náměstí Úprava terénu (uložení obrubníků), Dolní náměstí Oprava chodníku v ul. Květnová Zprůchodnění a úprava povrchu polní cesty z ul. Za Klokočkou Nám. V. Hálka Zprůchodnění a úprava povrchu polní cesty z ul. Za Humny Nad Štolami Úprava povrchu cesty v ul. Na Zdolnici Oprava veřejného osvětlení v ul. Komenského Elektroinstalace ve sportovním areálu Zateplení půdních prostor bytového domu v ul. Lidická Přípravné práce pro rekonstrukci byt. domu na MŠ v ul. Lidická CELKEM Materiálové náklady Kč Kč 880 Kč materiál zajistila kulturní komise Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč materiál z rozpočtu dobr. hasičů materiál z rozpočtu dobr. hasičů Kč Kč ,8 Kč Kč Kč Kč ,8 Kč 6 766,6 Kč ,3 Kč Kč ,3 Kč ,2 Kč Kč materiál Kč provedené práce přefakturovány správcovské firmě Centra započato v prosinci Kč Foto: Archiv MěÚ Tento výčet je pouze nástin nejdůležitějších prací, které pro město technické služby v roce 2012 prováděly. Mimo to se TS samozřejmě zabývaly úklidem města, údržbou zeleně v zimním období a údržbou komunikací. Též jsme pro potřeby města vyrobili mobilní městské pódium. Zhotovili jsme i nové lavičky, které se v průběhu roku objevily ve městě. n Tomáš Špička, vedoucí TS Odolen 2/2013 7

8 zprávy z radnice Technické služby v novém roce Začátek roku byl na blátě, teploty se pohybovaly, a to i v nočních hodinách, nad nulou a dosahovaly teplotních rekordů. Dalo by se říci, že do ploviny zimního období musely technické služby vyjet cca 2x, a to , kdy bylo silné náledí, a , kdy napadlo 5 cm sněhové pokrývky. Zaměstnanci TS mají ovšem stále co dělat. V dílně technických služeb se již nyní připravuje technika pro údržbu městské zeleně, probíhá výměna olejů v sekačkách, broušení a montáž nožů, broušení řetězů do motorových pil apod. Též se připravuje informační panel, který bude umístěn v Dolínku naproti rodnému domku Vítězslava Hálka. V týdnu po Třech králích jsme postupně demontovali vánoční výzdobu města a odstranili vánoční stromy. Kolem kontejnerového stání se objevily vyhozené vánoční stromky, které naši pracovníci postupně odvezli na bio sklád- Foto: Archiv MěÚ ku. Jen pro ilustraci odvezlo se 9 kontejnerů na Avii. V časovém rozpětí od vánočních svátků po první lednový týden došlo k několika poruchám veřejného osvětlení, které náš elektrikář postupně opravil. Zedníci připravili kancelář, včetně vymalování, pro městského počítačového technika v podkroví MěÚ. Nadále pokračují přípravné práce na budoucí školce v ul. Lidická, kde v současné době čekáme na spuštění stavebních prací po vydání stavebního povolení. V minulých letech se takovéto veliké akce zajišťovaly dodavatelsky. Technické služby města též zajišťovaly během poslední třetiny měsíce prosince a v průběhu ledna volby hlavy státu. Celkový plán TS pro rok 2013 V roce 2013 technické služby budou nadále pokračovat v údržbářských pracích pro město na jeho mobiliáři. Zimní a letní údržba komunikací, péče o městskou zeleň jsou samozřejmostí. Jednou z velkých akcí bude rekonstrukce bytového domu na mateřskou dvoutřídku v ul. Lidická. V jarních měsících se pustíme do údržby zeleně a také do výstavby nových plánovaných chodníků. Též nás čeká vybudování parkoviště před služebnou městské policie. Dokončení drenáže kolem hasičské zbrojnice. Budeme pokračovat v údržbě a rekonstrukcích 20 dětských hřišť, kde budou umístěny nové hrací prvky. Vybudujeme nové doskočiště ohraničené gumovými obrubníky, kam bude navezen nový kačírek. Nesmíme zapomenout na údržbu svislých dopravních značek. Po zimním období bude postupně proveden úklid města zbavení ulic posypu a následné vyspravení výtluků. V dílně TS bude prováděna údržba techniky, dle požadavku výroba a údržba laviček a průběžná údržba dětských hřišť. Po provedení kompletní digitalizace města, která by měla být dokončena v roce 2013, technické služby zpracují digitalizaci městské zeleně formou pasportu městské zeleně. Je jasné, že během roku vyvstane mnoho dalších požadavků, které bude třeba realizovat. Domnívám se však, že se daných úkolů zhostíme se ctí a tak jako v loňském roce se nám podaří vše dovést do zdárného konce. n Tomáš Špička, vedoucí TS Nevhodné parkování z pohledu zimní údržby Blahopřejeme jubilea V lednu 2013 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Zdeněk Kubovec Odolena Voda Věroslava Šmídová Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Ladislav Vacík Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Věra Moravcová Dolínek Josef Zigo Odolena Voda Třiaosmdesátiny Olga Šimůnková Odolena Voda Danuška Zemanová Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Zdeňka Králová Odolena Voda Libuše Žáčková Odolena Voda Pětaosmdesátiny Zlatko Čech Odolena Voda Jaroslav Krejza Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Městská policie informuje Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o několika změnách ve službách Městské policie Odolena Voda. První změna je zásadní od poloviny ledna byl zřízen a aktivován nový telefonní kontakt na městskou policii: Na této lince nám můžete sdělovat vaše podněty, dotazy a veškeré další informace. Od začátku února jsou obnoveny oficiální úřední hodiny městské policie: každé pondělí od 15:30 Rád bych se s vámi podělil o mimopracovní úspěchy našich strážníků. Jsem hrdý na to, že mezi nimi jsou aktivní sportovci, kteří se nebojí poměřit své síly s ostatními strážníky při náročných sportovních kláních. Poslední den roku 2012 se náš dlouholetý zaměstnanec pan Petr Sirotek účastnil tradiční akce v Kralupech nad Vltavou, kde se utkali vyznavači silových sportů. Náš strážník obsadil nádherné třetí místo v disciplíně zvané Bench press a to úctyhodným výkonem 182,5 kg. Petr Sirotek se umis- do 17:00 hodin. V tuto dobu se můžete osobně dostavit na služebnu Městské policie Odolena Voda na adrese: ul. Pod Tvrzí 395, v domě s pečovatelskou službou. n Patrik Kolbábek, velitel městské policie KONTAKTNÍ TELEFON MĚSTSKÉ POLICIE ODOLENA VODA Ze života městské policie Foto: Archiv MěP ťuje na předních místech v této sportovní kategorii dlouhodobě a my mu děkujeme za vzornou reprezentaci naší městské policie. n Patrik Kolbábek, velitel městské policie 8 Odolen 2/2013

9 zprávy z radnice Činnost městské knihovny v roce 2012 Základní údaje Název: Městská knihovna Odolena Voda n Zřizovatel: Město Odolena Voda n Adresa: ČSA 362, Odolena Voda n Vedoucí: Naděžda Střelbová n Spolupracovníci: Eva Dušková, Ludmila Nová sobotní provoz, Jana Herejková sobotní provoz pobočka Dolínek n Telefonní kontakt: n knihovna. volny.cz n Webové stránky: knihovnaodolenavoda.wz.cz/ Provozní doba pro veřejnost n Pondělí n Úterý n Středa ZAVŘENO n Čtvrtek n Pátek 9 12 n Sobota 8 12 Pobočka Dolínek Hálkův domek n Sobota Služby, které knihovna poskytuje čtenářům i návštěvníkům půjčování knih a časopisů rezervování knih prodlužování výpůjček: telefonicky , em meziknihovní výpůjční služba kopírování, laminování, skenování internet zdarma lekce informační výchovy pro děti MŠ, ZŠ exkurze po knihovně poskytování informací o městě, občanské vybavenosti, úřadech, firmách, službách prodej upomínkových předmětů, týkajících se Odoleny Vody Městská knihovna v Odoleně Vodě měla k zaregistrováno 577 čtenářů, z toho 157 dětí do 15-ti let. Knih a časopisů se půjčilo celkem ks. Dospělí čtenáři si vypůjčili svazků, z toho beletrie a naučné literatury. Děti do 15-ti let celkem svazků, z toho beletrie a 527 naučné literatury. Z celkového počtu výpůjček bylo časopisů. Webové stránky navštívilo uživatelů. Městskou knihovnu v roce 2012 navštívilo návštěvníků, z toho bylo virtuálních návštěvníků, kteří vstoupili do elektronického výpůjčního protokolu i katalogu z prostor mimo knihovnu. Stav knihovního fondu k byl svazků tj sv. beletrie a sv. naučné literatury. Pravidelně odebíráme 40 titulů časopisů. Z výměnného fondu Městské knihovny Mladá Boleslav jsme, jako každoročně, obdrželi 101 knih odborné literatury, které jsou našim čtenářům k dispozici po celý 1 rok. V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme vyřídili 5 požadavků našich čtenářů a 2 požadavky z jiných knihoven. Komisi pro projednávání přestupků jsme předložili 2 případy podezření na spáchání přestupku proti majetku (nevrácení zapůjčených knih). V průběhu roku se uskutečnilo 20 lekcí informatické výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ a děti z místní MŠ. Snažíme se postupně už ty nejmenší seznamovat zábavnou formou s knihou pro nejmladší čtenáře v lekcích pod názvem Poprvé v knihovně Žáci prvního stupně se účastní lekcí pod názvem Cesta k informacím. Jejich témata jsou: 1. třída: Písmo vznik a vývoj; 2. třída: Psací materiály historie a současnost; 3. třída: Kniha její vývoj a uspořádání; 4. třída: Ilustrace od počátků po dnešek; 5. třída: Funkce knihovny v 21. století. Celkem se informatických lekcí zúčastnilo 502 dětí. Formou sponzorského daru byly dětem poskytnuty časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Junior. Samolepky a záložky do knih od nakladatelství EGMONT a Fragment. Vše v celkové hodnotě téměř Kč. V rámci projektu Národní knihovny Knížky pro prvňáčky jsme získali pro děti zdarma 70 ks knížek od Miloše Kratochvíla: Školníci. Knihy byly předány Základní škole Odolena Voda. Připravili jsme pro děti diplomy, z nakladatelství TRITON bylo zakoupeno 400 ks mini knížeček od autora Miloše Kratochvíla v hodnotě 2000 Kč. V knihovně je k dispozici 6 počítačů pro veřejnost a počet uživatelů internetu, který je pro čtenáře i návštěvníky knihovny zdarma, činil v loňském roce Oproti roku 2011 jsme zaznamenali nárůst o 1701 uživatelů. Pro potřeby samostatného ON-LINE katalogu slouží další 1 počítač. Na pobočce Dolínek Hálkův domek se nachází 900 titulů beletrie i odborné literatury. Je zde umístěna literatura zaměřená na život a dílo Vítězslava Hálka. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska vyhlásili pro rok 2012 soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy. Naše městská knihovna obsadila v kategorii Města do obyvatel 4. místo. V průběhu roku 2012 jsme získali příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje ve výši Kč. Finanční spoluúčast města byla 12,2 % k příspěvku. Částka byla využita na rozšíření a zlepšení vzhledu mobiliáře i celkového prostředí knihovny. Byly zakoupeny nové zarážky knih, regálové abecední rozřaďovače, židle do prostor k internetu pro veřejnost a pro studijní místa. Do dětského oddělení byl zakoupen stojan upozorňující na novinky v oddělení pro děti a mládež. Přihlásili jsme se do projektu Česká knihovna Od Moravské zemské knihovny v Brně jsme obdrželi námi zvolené knihy od českých autorů v ceně Kč zdarma. Základ naší činnosti tvoří výběr knih, nákup a jejich následné zpracování v programu CLAVIUS. V roce 2012 přibylo 637 knih. V knihovně prodáváme zájemcům publikace o Odoleně Vodě, jízdní řády, zpravodaj Odolen v roce 2012 za Kč. Platidel Vodolský dukát bylo prodáno za Kč. Za kopírování bylo vybráno Kč. Zápisné bylo uhrazeno v hodnotě Kč. Zpozdné činilo Kč. Koncem roku 2012 jsme též vyhověli přání pana Romana Straky ohledně prodeje vstupenek Kulturní komise Rady města Odolena Voda. Prodali jsme vstupenky na 3 kulturní akce v celkové hodnotě Kč. Celkově se v knihovně v roce 2012 uskutečnil prodej za Kč. n Naděžda Střelbová, vedoucí městské knihovny Odolen 2/2013 9

10 školství Zprávičky z naší školičky Leden nás zasypal sněhovou nadílkou. Děti si užívaly zimních radovánek bobovaly a stavěly sněhuláky. Také zhlédly několik divadelních představení. Předškoláci se podívali do prvních tříd ZŠ, aby věděli, co je čeká a pilně se připravovali na zápis do školy. Úspěšně ukončili plavecký výcvik v Kralupech nad Vltavou. Třída Koťátek si udělala Sněhulákový den. Děti z Kuřátek vyhodnotily soutěž o nejkrásnějšího anděla, která proběhla v prosinci. A co nás čeká v únoru? Masopustní rej a cirkusové představení VARIETE CECILIE. Štěpánka Barcalová Pozvání do mateřské školy Zveme všechny naše příznivce a zájemce do Mateřské školy Odolena Voda na Den otevřených dveří: Kdy? v úterý Kde? ve všech třídách mateřské školy v ul. Komenského a U Kostela V kolik? od 9.30 do hod. Foto: Archiv MŠ Foto: Archiv MŠ Pozvánka na zápis do I. třídy Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí prvňáčci, dovolujeme si vás po- O L E D N zvat na zápis dětí do první třídy, který se uskuteční ve středu 6. února 2013 O A v budově základní školy od 16 do 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA hodin. S sebou si přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud vaše dítě mělo odklad školní docházky, přineste Rozhodnutí o tomto odkladu. K zápisu pro školní rok 2013/14 jdou děti narozené od do a od do Děti, které u zápisu byly v loňském roce a měly odklad školní docházky, už k zápisu nemusí. Prosíme ale rodiče těchto dětí, aby nám oznámili co nejdříve po termínu zápisu, nejpozději však do konce února, zda dítě na naši základní školu nastoupí. Pokud dítě mělo odklad školní docházky a ze závažného důvodu nebylo v loňském roce u zápisu, musí se k zápisu v tomto termínu dostavit. Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče srdečně zve ředitelství a pedagogický sbor Základní školy Odolena Voda. Zápis do Mateřské školy Odolena Voda Kdy? od pondělí do čtvrtka Kde? v kanceláři ředitelky mateřské školy V kolik? od 10 do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte Co s sebou? občanský průkaz, rodný list dítěte Do kdy zápis končí, odevzdat: vyplněnou žádost od lékaře potvrzený evidenční list dítěte, který dostanete u zápisu Stručná kritéria k přijetí (podrobná u zápisu nebo na webu školy) trvalý nebo hlášený pobyt v Odoleně Vodě, věk 3 roky k dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě a dítě s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě Sbíráme víčka pro Aničku Sběr plastových víček na naší škole pokračuje. Tentokrát sbíráme víčka z PET lahví pro pětiletou Aničku, která trpí genetickou vadou Rett syndromem. Veškeré prostředky slouží k úhradě biologické léčby. Anička je téměř šestiletá holčička, která trpí vzácnou genetickou vadou Rett syndromem. Nechodí, nemluví, nemá úchop, je autistická, trpí hyperventilací, stereotypními pohyby rukou a dalšími problémy. Přesto všechno se umí nádherně smát a je to velká bojovnice. Přibližně půl roku podstupuje biologickou léčbu, která je velmi nákladná a nehradí ji zdravotní pojišťovna. Za první půl rok jsou u ní vidět drobné pokroky, a proto chce matka s léčbou co nejdéle pokračovat. Pomozte nám prosím sbírat víčka. Jde o víčka z PET lahví, džusů, mléka. Musí jít o potraviny, ne např. o aviváže apod. Víčka musí být bez cenovek. Sbíráme opět u hlavního vchodu do školy nebo v jednotlivých třídách. Děkuji všem za pomoc a spolupráci. Jana Smetanová 10 OdOlen 2/2013

11 školství Putovní pohár šampiónů Poslední týden školy před vánočními prázdninami proběhl první ročník sportovního klání o Putovní pohár šampionů. Zúčastnit se ho mohli všichni žáci školy. Celkem mezi sebou změřilo síly 19 tříd a to ve 4 kategoriích. Na prvním stupni se třídy utkaly ve vybíjené. A jak to dopadlo? V kategorii tříd zvítězila 2.A, v kategorii tříd na stupni vítězů stanula třída 5.B. Na druhém stup- ni se soutěžilo ve florbalu a vybíjené. Součet umístění v obou sportovních hrách určil vítěze. V kategorii tříd se vítězem stala třída 6.A a v kategorii tříd zvítězila 9.A. Ani na naše nejmenší prvňáčky jsem nezapomněli, pro ně byla připravena hodina her s plyšáky. Děkujeme všem žákům z osmých a devátých ročníků za pomoc při organizaci turnaje a soudcování jednotlivých zápasů. Všem zúčastněným gratulujeme ke sportovnímu výkonu, jak řekl zakladatel novodobých olympijských her Pierre de Coubertin Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře. obvykle bývá zkracováno na Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Přesto i vítězství je pro naše mladé sportovce důležité. n Monika Vodičková Vítězná 2.A Vítězná 5.B Fota: Monika Vodičková Vítězná 6.A Vítězná 9.A Kuřátka a 5.A aneb Spolupráce pro radost Žáci 5.A od začátku školního roku intenzivně spolupracují s třídou Kuřátek z mateřské školy. Pravidelně se setkávají při nejrůznějších příležitostech, například společně cvičili ve sportovní hale, tvořili vánoční věnce, školáci chodí po vyučování svým malým kamarádům do školky několikrát týdně číst před spaním pohádky. Čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili besídkou s předáním vlastnoručně vyrobených drobných dárků. Vzájemné setkávání obohacuje děti o nové zážitky, posiluje v nich vědomí, že jsou důležité, potřebné, v kolektivu mají své místo. Také z pohledu učitele jde o jedinečnou inspiraci a zkušenost. Je neuvěřitelné sledovat, jak se z nesmělých, mnohdy zakřiknutých páťáků stávají dominantní osobnosti, které jsou schopné přijmout zodpovědnost. Pouto přátelství je oboustranné. S radostí sledujeme, jak aktivně a radostně děti přistupují ke všem plánovaným akcím. V letošním roce chys- Foto: Monika Vodičková táme návštěvu předškoláků při slavnostním předávání pololetních vysvědčení, výlet do zoo a na statek Leonard do Veliké Vsi. n Monika Vodičková, Saša Kováříková a Štěpánka Barcalová Odolen 2/

12 organizace a spolky Vodolský revír v únoru Únor je pro myslivce měsícem loveckého klidu, ochrany zvěře a péče o ni. Zvěř totiž v zimních měsících ztrácí hodně tukových zásob. Srncům rostou parůžky, v těle samic spárkaté zvěře se vyvíjejí mláďata, proto pokračuje pravidelné přikrmování. Zvěř v tomto období potřebuje hlavně klid. Do potravy pro srnčí zvěř jsou přimíchávána léčiva, která jsou určena proti vnitřním parazitům, střečkovitosti a obsahují také potřebné minerály a vitamíny. Pokud se drží stálá sněhová pokrývka, je nutné kontrolovat zásypy a doplňovat krmiva kaž- dý týden. V únoru jsou myslivci především hospodáři. Kontrolují i zdravotní stav zvěře, při pochůzkách si všímají její kondice, stavu osrstění a opeření. Již koncem tohoto měsíce proběhne každoroční sčítání zvěře. Při společné pochůzce honitbou zjišťujeme stav jednotlivých druhů myslivecky obhospodařované zvěře a na základě zjištěných počtů hospodář začne plánovat myslivecký rok Sčítání zvěře již tradičně kombinujeme s naháňkou na škodnou. n Za honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Fota: Archiv Klubu seniorů V pondělí nám na naše setkání přišel na klávesy zahrát pan Zdenek Peterka. Společně jsme si také zazpívali a strávili příjemné odpoledne. Zavítal mezi nás i pan místostarosta Karel Philipp, bylo to pro nás příjemné překvapení. Zveme i další seniory k hezkému posezení do Klubu seniorů na Horním náměstí, každé pondělí od 13 do 15 hodin. n Za Klub seniorů předsedkyně Marie Malá 12 Odolen 2/2013

13 organizace a spolky Ohlédnutí za rokem 2012 ve Farní charitě Neratovice Jsou tu první týdny roku 2013 a my bychom se rádi ohlédli za rokem předešlým, zhodnotili, co všechno se v tomto roce událo v činnosti Farní charity Neratovice. Farní charita Neratovice prošla certifikací a obhájila certifikát ISO 2009/9006 na Kvalitu péče. Za další úspěch, na který jsme hrdí, považujeme získání Národní ceny kvality Start Plus. Cena byla předána paní ředitelce Miloslavě Machovcové na Pražském hradě. Je to výsledek dobré a stabilně kvalitní péče, kterou naše organizace poskytuje svým klientům ve zdravotní i sociální oblasti. Naše organizace, Farní charita Neratovice, se stále rozvíjí. V sociální oblasti jsme rozšířili nabídku našich služeb o Osobní asistenci a Odlehčovací službu, tím nabízíme našim klientům ucelenou řadu terénních programů péče, kdy si každý v naší nabídce dokáže najít typ služby, který mu dokonale vyhovuje. V loňském roce, stejně jako letos zdravotní sestřičky navštěvovaly pacienty v jejich domovech, na základě indikace praktického lékaře chodily aplikovat injekce, odebírat krev, převazovat rány, ale poskytovaly i komplexní péči a terénní hospicovou péči u pacientů, kteří chtějí co nejdéle ve své nemoci zůstat se svými blízkými. Pečovatelky svým klientům zabezpečovaly nákupy, úklidy, osobní hygienu, zajistily teplou stravu nebo jim dělaly společnost, popovídaly si s nimi, vyslechly jejich trápení a pomohly dobrou radou nebo pohlazením. Tato práce je velmi vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky. Svých zaměstnanců si velice vážíme a i touto cestou bychom jim chtěli za jejich práci poděkovat. Naše organizace nezabezpečuje klienty jen po stránce zdravotní či sociální, ale snažíme se jim zpříjemnit život i jinak. V loňském roce se nám podařilo zorganizovat několik společných akcí na jednotlivých střediscích pálení čarodějnic, Májová veselice, Mikulášská besídka, Vánoční posezení, účastnili jsme se výstavy Senior handicap v Lysé nad Labem, dále pak výstavy v Praze na úřadu Středočeského kraje, v Mělníce a dalších. Tradicí se stal Charitní ples a Společné setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice, kde se setkávají klienti ze všech našich středisek. Klientům se věnujeme také jednotlivě, na střediscích se s nimi naše pečovatelky snaží setkávat i mimo pracovní dobu, při čaji či kávě si popovídají a proberou co je nového, co je zajímá nebo trápí. Na některých střediscích jsou klienti zruční a vyrábějí různé dekorace a předměty pro potěšení sobě i druhým. Všechna naše střediska se svými zaměstnanci se každoročně účastní celorepublikové charitní akce, kterou je Tříkrálová sbírka. Všem, kdo i letos, v prvních lednových dnech, přispěli našim koledníkům do kasiček, moc děkujeme a ujišťujeme všechny dárce, že jejich příspěvky jdou jen na dobročinné účely České charity. Celkový výtěžek bude znám později, sdělíme vám ho v příštím čísle, ale již nyní bychom rádi poděkovali všem, kteří nám s organizací a realizací Tříkrálové sbírky pomáhali. Myslíme si, že loňský rok byl v činnosti Farní charity Neratovice úspěšný a budeme se i v roce 2013 snažit, aby klienti a pacienti byli v péči zaměstnanců Farní charity Neratovice spokojení. n Hana Jarská, vedoucí sociální péče Farní charity Neratovice Dětské centrum Sluníčko Milí příznivci DC Sluníčko, v měsíci únoru jsme pro vás připravili: Od 7. února budou pokračovat hudební kurzy Yamaha v druhém pololetí, opět ve čtvrtek dopoledne. Noví zájemci se mohou hlásit na seznam.cz. Na děti se nadále těšíme v naší Miniškoličce (Po, St, Pá 8:30 11:30 hodin). Pokračují kurzy anglického jazyka pro dospělé, cvičení pro maminky, cvičení s miminky i pro těhotné. Všechny potřebné informace naleznete na našich webových stránkách dc-slunicko.webnode.cz/. Na vás a především vaše děti se těší maminky dobrovolnice, které toto vše připravují: Pavlína Sáblová, Eva Linhartová, Jana Dobešová, Jana Weberová, Eva Makovcová, Barbora Kubisková. Dětské centrum Sluníčko vás zve na KARNEVAL Pro děti jsou připraveny jednoduché soutěže, diskotéka, soutěž o nejlepší masky a malý dárek. NEDĚLE 3. března hodin Sportovní hala Odolena Voda Vstupné 40 Kč / dítě, dospělí vstup dobrovolný (pokud máte 2 a více dětí, zaplatí pouze 80 Kč) Prosíme, vezměte si s sebou VŠICHNI přezuvky. (bačkůrky, tenisky, nejlépe se světlou podrážkou) Karneval pořádáme s podporou Kulturní komise města OV a Volejbalu Aero Odolena Voda. Další zajímavé informace najdete na: www. dc-slunicko.webnode.cz Těšíme se na vás! www. dcslunicko-bazarek.webnode.cz Odolen 2/

14 organizace a spolky / kultura a volný čas Knihovna nové knihy Pro děti Francesca Simonová: Darebák David a dinosauři, Darebák David a tělo Zábavné čtení pro malé zvídavé čtenáře. Lenka Rožnovská: Vojta a Pepík Marcipánek Čtení pro prvňáčky. Martina Drijverová: Zlobilky Gabriela Futová: Naše máma je bosorka! Knížky z edice Už si čteme sami. Šmoula reportér Komiks pro nejmenší čtenáře. Martin Vopěnka: Spící spravedlnost 2. díl dobrodružného románu pro mládež. Vojtěch Steklač: Mirek a spol. Nové příběhy holešovických kluků. Beletrie Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně Dílo opředeno dávnou tradicí žen, léčitelek, věštkyň a vědem. Hana Marie Körnerová: Dokud se budeš smát Příběh o tom, že nejbližší pomocná ruka je vždycky na konci vlastní paže. Marek Halter: Pražský kabalista Historický román z rudolfínské Prahy. Danielle Steel: Zásah osudu Alexandra Potter: Kde je ta holka? Lisa Klwypas: Citlivá místa Romány ze současnosti. Sue Graftonová: V jako Vendeta John Grisham: Theodore Boone Únos Detektivní romány. Paul Christopher: Údolí Templářů Příběh plný dobrodružství a napětí. František Niedl: Útěk do pekel Kaskáda nepředvídatelných událostí hl. hrdiny v období 2. světové války. EL James: Padesát odstínů šedi Strhující román o temných touhách v každém z nás. n Naďa Střelbová Dětské centrum Sluníčko a Divadlo Úsměv zve všechny děti na pohádku O BÁBĚ CHŘIPCE Kdy? V neděli 10. února od 16:00 hodin Kde? Ve velkém sále Klubu Aero tak mě děti napadá, bába chřipka to jsem já! V jedné kapse nosím kašel a v té druhé rýmu Příběh vypráví o tom, jak se v zimě máte děti oblékat, jak jíst vitamíny, abyste nedopadly jako Kuba z naší pohádky. Vstupné: 30,- Kč / dítě, dospělí vstup dobrovolný Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou Města Odolena Voda - děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: Dětské centrum Sluníčko zve všechny děti na procházku lesem a KRMENÍ PTÁČKŮ Sejdeme se ve středu 20. února v 16:00 hodin u hlavního vchodu do ZŠ Projdeme se lesem, společně najdeme pěkné místo a ozdobíme ptáčkům stromy dobrotami. Také necháme něco pro ostatní lesní zvířátka. Budeme rádi, když přinesete nějaká jablka, mrkev a podobné laskominy, ale není to podmínkou. Těšíme se na vás! Další zajímavé informace najdete na: www. dc-slunicko.webnode.cz sir Humphrey Appleby Bernard Wooley James Hacker Akce je ZDARMA, jen si uděláme hezké odpoledne. www. dcslunicko-bazarek.webnode.cz Frank Weisel JISTĚ, PANE MINISTŘE Sobota 23. března 2013 od hodin v Divadle na Vinohradech Pojeďte si spolu s kulturní komisí oživit postavy z populárního seriálu Jonathana Lynna a Anthonyho Jaye z prostředí vysoké britské politiky se všemi jeho zákulisními intrikami a manévry tolik blízkými realitě české politické scény s brilantními výkony Viktora Preisse, Františka Němce, Jana Šťastného a Svatopluka Skopala. Třicet vstupenek do řady v přízemí divadla za jednotnou cenu 340 Kč si můžete zakoupit od pondělí 4. února 2013 v Městské knihovně Odolena Voda na ulici Československé armády 362 (pondělí a čtvrtek 9 12 a hodin, úterý 9 12 a hodin, pátek 9 12 hodin). Doprava je zajištěna v ceně 50 Kč (žáci, studenti do 26 let a senioři nad 60 let mají dopravu zdarma). Odjezd autobusu ve hodin od Klubu Aero v Revoluční ulici 305. Návrat zpět do Odoleny Vody je předpokládán v cca hodin. 14 Odolen 2/2013

15 kultura a volný čas Kulturní komise Rady m sta Odolena Voda zve na povídání ISLAND láska na druhý pohled Jan Liška fotograf Víte, co to je nemoc z úžasu? Tak si zaje te na Island a ur it se s touto diagnózou vrátíte. Budete už dávno v teple domova, pod tlakem všedních i nevšedních starostí, ale sta í, když jen zav ete o i a "rozb hne se Vám film", za nou se vyno ovat jména. Hekla, Krafla, Geysir, Eyjafjallajökull, Myvatn... a všechny tyto názvy získávají konkrétní tvar a podobu. To je Island. Zabalte a je te, stojí to opravdu za to. Foto: Pavel Novotný Místnost. 9 Klubu Aero Úterý 19. února 2013, hodin Vstupné dobrovolné Vánoční zpívání a koledování pro čtyři pomáhající tlapky Těsně před začátkem Zpívání, které na sklonku loňského roku kvůli ustavičnému dešti muselo namísto stromečku stojícího uprostřed Horního náměstí chtě nechtě přijmout azyl v blízkém podloubí (ještě že je máme), poznamenal jeden z přítomných kolegů z kulturní komise něco v tom smyslu, že o Vánocích prší, zatímco říjnovou drakyádu bylo potřeba odvolat kvůli sněhu. Jsou to ale paradoxy, utrousil by nejspíš sládek z Havlovy Audience, ale jinak by s tím nic moc dělat nešlo. Za ta léta beru Zpívání jako poslední dveře ke Štědrému dni a podle zaplněnosti podloubí soudím, že je nás na Vodolce takových mnohem více. Vzdor čemukoliv, i počasí. (Díky!) Role předzpěvovatelů vánočních koled se tentokrát ochotně ujaly děti z pěveckého souboru místní pobočky Základní umělecké školy v Klecanech pod vedením paní učitelek Ivany Portlové a Michaely Eremiašové. Klobouk dolů, ukázaly se jako hotoví profesionálové, protože je nedokázalo vyvést z míry ani ustavičné bubnování vody padající z okapů. (Moc děkuji!) A teď k tomu neméně důležitému: Pokladnička, kterou jsme na městském úřadě 28. prosince 2012 rozpečetili, vydala Kč. (Do třetice mnohokrát díky!) Týž den jsem je s Vaším dovolením složil na účet občanského sdružení Helppes, centra výcviku psů pro postižené v Praze, které coby adresáta Vašich finančních příspěvků vybraly členky komise sociální a školské. Rád tlumočím poklonu ředitelky sdružení, paní Zuzany Daušové, všem štědrým Čenkovákům, Dolíňákům a Vodolákům, doplněnou o přání, aby nad všemi po celý rok 2013 bděl (nejen) strážný anděl Helppes. Nelze se k němu nepřipojit. Za všechny, kteří připravili Zpívání u vánočního stromečku Roman Straka Fotografické novoročenky aneb Galerie plná přání, Minigalerie, vernisáž OdOlen 2/

16 kultura a volný čas Kino Vltava Program na únor Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 1. pá Snížek, bílý kožíšek (Španělsko) 130,- Kč děti do 15ti let 105,- Kč Gangster Squad Lovci mafie (USA) 90,- Kč Nic nás nerozdělí (Španělsko / USA) 100,- Kč Saw 3 (USA) 70,- Kč so Čtyřlístek ve službách krále (ČR) 120,- Kč Paralelní světy 3D (Kanada / Francie) 130,- Kč Nespoutaný Django (USA) 130,- Kč ne Příběhy cvrčka a štěňátka 1 (ČR) 40,- KČ O myšce a medvědovi (Francie) 90,- Kč Lincoln (USA / Indie) 100,- Kč Paralelní světy 3D (Kanada / Francie) 130,- Kč st Lincoln (USA / Indie) 100,- Kč čt Nespoutaný Django (USA) 120,- Kč pá Konečná (USA) 100,- Kč Hitchcock (USA) 100,- Kč Babycall (Norsko) 90,- Kč so Čtyřlístek ve službách krále (ČR) 120,- Kč Carmen 3D (ČR) 130,- Kč Konečná (USA) 100,- Kč ne Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni (ČR) 40,- Kč Nespoutaný Django (USA) 120,- Kč Lincoln (USA / Indie) 100,- Kč st Paralelní světy (Kanada / Francie) 90,- Kč čt Hitchcock (USA) 100,- Kč pá Hobit: neočekávaná cesta (USA / Nový Zéland) 90,- Kč Nádherné bytost (USA) 100,- Kč Maniac (USA) 90,- Kč so Snížek, bílý kožíšek (Španělsko) 100,- Kč Nádherné bytost (USA) 100,- Kč Bídníci (VB) 80,- Kč ne Čtyřlístek ve službách krále (ČR) 100,- Kč Nádherné bytost (USA) 100,- Kč st Mistr (USA) 65,-Kč FKV/ 80,- Kč čt Babovřesky (ČR) 130,- Kč pá Zero Dark Thirty (USA) 100,- Kč Babovřesky (ČR) 130,- Kč Babycall (Norsko) 90,- Kč st Čtyřlístek ve službách krále (ČR) 100,- Kč Hobit: neočekávaná cesta 3D (USA / Nový Zéland) 120,- Kč Babovřesky (ČR) 130,- Kč čt Snížek, bílý kožíšek (Španělsko) 80,- Kč Nespoutaný Django (USA) 120,- Kč Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic 3D 150,- Kč ne čt ne ne po út út ne ne st čt ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na únor Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. Taneční kurzy Pokračovací taneční kurz pro mládež / Základní taneční kurz pro dospělé / Pokračovací taneční kurz pro dospělé / Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč Tančírna Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár Masopust Vstupné: zdarma Taneční kurzy Pokračovací taneční kurz pro mládež / Základní taneční kurz pro dospělé / Pokračovací taneční kurz pro dospělé / Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč Geraldine Aron Můj báječný rozvod Vstupné: 400,- Kč / 350,- Kč senioři, studenti Zápis do základních tanečních kurzů pro mládež Dne 12. února začíná zápis do tanečních kurzů pro mládež na období září prosinec Kurz obsahuje 10 lekcí, 2 prodloužené a 1 věneček. Cena kurzu je 2.000,- Kč / osoba. PŘIJÍMÁME POUZE PÁRY. Je také možné zakoupit si gardenku pro doprovod, která platí na všech 10 lekcí i obě prodloužené, NIKOLIV VŠAK NA VĚNEČEK. Cena gardenky je 400,- Kč. REZERVACE (TELEFONEM, ČI EM) NENÍ MOŽNÁ JE TŘEBA ROVNOU ZAPLATIT KURZOVNÉ NA MÍSTĚ. Odpolední kurz bude probíhat od 18:00 do 19:45 a večerní kurz od 20:15 do 22:00 hodin. Zlatovláska POHÁDKA V KINĚ Vstupné: 60,- Kč Velká párty se Čtyřlístkem Vstupné: vernisáž výstavy zdarma, film 100,- Kč Taneční kurzy Pokračovací taneční kurz pro mládež / Základní taneční kurz pro dospělé / Pokračovací taneční kurz pro dospělé / Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč Šansony a jiné písně Vstupné: 130,- Kč Pokračovací taneční kurz pro mládež Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč 23. pá Madagaskar 3 (USA) 80,- Kč Let (USA) 100,- Kč Babovřesky (ČR) 130,- Kč ne O statečné princezně (ČR) 40,- Kč Čtyřlístek ve službách krále (ČR) 100,- Kč Babovřesky (ČR) 130,- Kč Let (USA) 100,- Kč pá so pá pá Plesy v únoru 2013 Ples Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda Rybářský ples Maturitní ples oktávy Gymnázia Jana Palacha Mělník Maturitní ples SOŠ Velvary 16 Odolen 2/2013

17 sport Fotbal Vážení příznivci vodolského fotbalu. Omlouvám se za poněkud menší množství informací z dění v našem fotbalovém oddíle, ale jak jistě víte, v zimních měsících se mistrovské soutěže nehrají, je takzvaná okurková sezóna. Minikopaná a přípravka Minikopaná a přípravka zahájily přípravu na jarní část své mistrovské soutěže tréninkem ve sportovní hale. Minikopaná má tréninky 2x týdně a v rámci zimní přípravy je přihlášena do Libišské klece turnaj hraný na umělé travnaté ploše. V průběhu tří měsíců sehraje postupně čtyři utkání. Dále se zúčastnila v lednu turnaje stejně starých chlapců v Kralupech a dalších dvou turnajů v hale. Přípravka trénuje pouze 1x týdně v hale. V rámci zimní přípravy má v plánu účast na třech turnajích (kam je již přihlášena). Dva turnaje se uskuteční ve sportovní hale v Odoleně Vodě 1x jako pořadatel,1x jako host a třetí turnaj se koná v Kralupech. Mladší žáci Mladší žáci se připravují na jarní část mistrovské soutěže tréninkem ve sportovní hale. Jak v průběhu ledna, tak i v prvé polovině února. Starší žáci Starší žáci již v prvé polovině ledna zahájili tréninky ve sportovní hale přípravu na jarní sezónu. Trénovali 3x týdně, 1x v hale (pátek) a 2x venku (pondělí, středa) v prostoru sportovního areálu a budou takto pokračovat i v únoru. V jednání je účast žáků na zimním turnaji. Dorost Dorost zahájil tréninkem ve sportovní hale jarní přípravu na dobře rozehranou mistrovskou soutěž krajské I. A třídy. Od se budou tréninky konat v pátek v hale a v neděli venku v prostorách sportovního areálu v Odoleně Vodě. A mužstvo A mužstvo zahájilo přípravu na jarní část své mistrovské soutěže začátkem ledna, kdy se trénovalo 1x týdně (úterý) v hale od hod. Od začátku února se trénuje 2-3x týdně. V úterý v hale a ve čtvrtek a o víkendu venku v prostoru sportovního areálu. Součástí přípravy je účast mužstva v zimním turnaji pořádaném FK Spolana Neratovice. Všechna utkání se hrají na umělé travnaté hrací ploše v Neratovicích. První utkání bylo hráno proti FK Neratovice/Byškovice B, Aero FK Brandýs/ Boleslav, Start Mlékojedy Aero. Ve dnech , a se hrálo o konečné umístění v turnaji. S výsledky vás seznámím v příštím čísle Odolenu. n Vladimír Kulíšek Foto: Pavel Novotný Volejbal v Odoleně Vodě AERO vs. FATRA Zlín 0:3 (-18,-22,-20) V rámci 10. kola jsme přivítali FATRU Zlín, se kterou jsme se utkali i v rámci Českého poháru. Bohužel se nepodařilo zopakovat tehdejší domácí výhru, naopak Zlín neztratil ani set a odjížděl spokojen. ČZU Praha vs. AERO 3:2 (27,19,-23,-17,16) V předehrávaném 11. kole odcestovali hráči AERA do hlavního města na palubovku ČZU. Domácí, tabulkově lépe postavený tým, si určitě chtěl před Vánoci na hráčích AERA smlsnout a nepřipustit žádné zaváhání. To se nakonec podařilo. Dukla Liberec vs. AERO 3:2 (-20,22,-25,23,16) Ve 12. kole, kterým začínala druhá polovina základní části volejbalové extraligy, se rozběhly odvety a AERO čekal vedoucí celek soutěže Dukla Liberec. Dukla v naší hale vyhrála v prvním kole zaslouženě, ale rozdíl ve výkonu obou týmů až tak rozdílný nebyl. Tentokrát své síly obě mužstva změřila na palubovce v Liberci. Tento zápas nabídl zajímavý souboj i na trenérských postech, domácí tým vede jako hlavní trenér Michal Nekola, na střídačce AE- RA působí jako asistent trenéra jeho otec Miroslav Nekola. AERO v Liberci bojovalo a domů se vrátilo se zaslouženým bodem. AERO vs. Havířov 2:3 (21,-20,-23,18,-13). V rámci 13. kola Extraligy mužů přivítalo AERO soupeře z daleka Havířov. Po minulém kole, kdy AERO po zlepšeném výkonu nevyužilo 4 matchbally v Liberci, chtělo před domácími fanoušky uspět. Bohužel však ve zlepšeném výkonu nepokračovalo. Ústí n/l vs. AERO 2:3 (17,-17,-23,24,-7) Ve 13. kole AERO zajíždělo k velmi důležitému utkání, k poslednímu celku extraligové tabulky, do Ústí nad Labem. Domácí si uvědomovali, že to je pro ně Odolen 2/

18 sport jedna z posledních šancí, pokusit se přiblížit celkům, které jsou v tabulce nad nimi, a prahli po vítězství. To však AERO nedopustilo a odvezlo si z Ústí třetí výhru v sezoně, dva body a posun v tabulce na desáté místo s 11 body. Utkání hraná v únoru 2013: :00 Brno vs. AERO :30 AERO vs. Benátky n/j :00 Ostrava vs. AERO :30 AERO vs. Příbram Obracíme se na veřejnost s žádostí o jakoukoli informaci týkající se dokumentace místního volejbalu od roku Dále hledáme stavební dokumentaci k výstavbě zdejší sportovní haly od roku Informace můžete předat buď osobně přímo ve sportovní hale nebo na n Vladimír Bednář Aero kadeti Tým kadetů v lednu zavítal do Kolína na turnaj v rámci 4. kola. Kadeti dosud neokusili porážku, dokonce ani ztrátu jediného setu a v tomto duchu chtěli pokračovat. V prvním utkání změřili své síly s Nymburkem, převaha byla jasně na straně AERA, které vyhrálo 2:0 (9,8). Následující utkání, tentokrát s Benátkami nad Jizerou, mělo téměř totožný průběh a druhé vítězství 2:0 (7,9) přibylo na konto AERA. Další dvě utkání už ale byla o trochu složitější. Kadeti se utkali nejprve s pražským Prosekem. Utkání bylo zbytečně nervózní, ale hráči se nenechali rozhodit a zvítězili 2:0 (17,12). Utkání s domácími začalo dobře pro AERO Foto: Pavel Novotný a první set si připsalo na svou stranu. Druhý set byl o trochu vyrovnanější, ale přesto osmibodový rozdíl na konci rozhodl o tom, že kadeti AERA opět prodloužili svou bilanci, kdy z 12 zápasů vše vyhráli a neztratili jediný set. Kolín vs. AERO 0:2 (-11,-17) n Z internetových stránek Aero Odolena Voda volejbal připravil František Podskalský Fota: Pavel Novotný 18 Odolen 2/2013

19 sport Fota: Pavel Novotný Odolen 2/

20 zajímavosti Dopravní zpravodajství Každý účastník silničního provozu uvítá aktuální informace o překážkách a nástrahách na komunikaci, po které právě jede. Včasné a kvalitní dopravní informace výrazně zvyšují plynulost a bezpečnost na pozemních komunikacích a mohou tak zabránit zdržení, stressovým situacím, ale i zbytečným tragédiím. Projíždíte okolo dopravní nehody? Vidíte v jízdním pruhu zbytek pneumatiky nebo rozsypaný náklad? Dojeli jste na konec kolony? Je na komunikaci spadlý strom nebo mrtvé zvíře? Ztěžují jízdu povětrnostní podmínky? Sdělte nám to! Myslíte si, že překážku v provozu ohlásil již někdo před vámi? Odmítnutí se neo- bávejte. Opakovaná informace je lepší než žádná! Zapojte se i vy! Zavolejte na linku tísňového volání 158 a zpřístupněte tak rychle informaci ostatním. Policie České republiky ze zákona zpracovává a poskytuje dopravní informace o: dopravních nehodách, pokud vytvářejí překážku provozu nebo pokud šetření nebo odstraňování následků dopravní nehody brání plynulému provozu na pozemní komunikaci, okamžité hustotě a rychlosti dopravního proudu v lokalizovaném úseku pozemní komunikace (stupně 1 5), požáru vozidel a jejich nákladů na pozemní komunikaci nebo v její bezprostřední blízkosti, překážce provozu na pozemní komunikaci, haváriích sítí pozemní komunikace nebo v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace, poruchách součástí a příslušenství pozemní komunikace, čekacích dobách způsobených administrativními nebo jinými opatřeními, nařízeném aktuálním omezení průjezdnosti pozemní komunikace pro určité typy vozidel, nebezpečí z důvodu jiné mimořádné situace. Policie České republiky získává dopravní informace zejména prostřednictvím volání na linku tísňového volání 158. Toto volání spravují integrovaná operační střediska Policie ČR v rámci příslušného území krajského ředitelství policie. Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský Firma regionu Foto: Archiv oddílu Rok uběhl jako voda a klub Beruška oslavil své první narozeniny. Od založení se tento klub dostal do podvědomí mnoha maminek v Odoleně Vodě a okolí. Klub Beruška jim nabízí vedle pravidelné dopolední školičky, zájmových, jazykových, pohybových a vzdělávacích kurzů a kroužků i kulturní akce pro děti. Největším oceněním pro klub jsou spokojené děti a jejich maminky, nicméně si vážíme i oce- nění, které jsme za první rok získali. Jde o postup do středočeského finále soutěže Živnostník roku 2012 a nyní i titul Firma regionu. Na otázku, jak vznikla myšlenka založit klub Beruška, odpovídá vedoucí klubu paní Dagmar Berková: Napadlo mě, že bych ráda provozovala aktivitu, kde se bude cítit dobře i můj malý syn Filípek. Vzhledem k tomu, že jsou mu v současné době tři roky a je to velký rebel, který nevydrží ani minutu v klidu, musela jsem zvolit prostředí, které by bavilo i jeho. Proto jsem se rozhodla založit klub pro děti, kde se i můj syn bude zúčastňovat kurzů a kroužků, které napomáhají fyzickému a psychickému rozvoji dítěte, bude se zde setkávat se svými vrstevníky a v neposlední řadě zde budu mít příležitost zúročit své zkušenosti jako bývalá mažoretka. 20 OdOlen 2/2013

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města

Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Odolena Voda se nachází 17km severně od hlavního města Prahy po dálnici D8 nebo po staré teplické výpadovce E 55. Městečko čítá

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více