Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO"

Transkript

1 Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/ , , ,00 SOUHRN Rozpočet obce po RO 2012/ , , ,15 Změna RO 2012/ , , ,85 Rozpočtový schodek ve výši ,- Kč je zcela kryt přebytkem z roku 2011 ve výši ,- Kč. Schodek vzniká v důsledku koupě souboru nemovitostí čp. 7 v Noutonicích (hospoda), kterou byl ukončen šestiletý soudní spor, v rámci kterého spoluvlastníci požadovali zrušení spoluvlastnického podílu obce Lichoceves. Na koupi celého souboru nemovitostí obec Lichoceves přímo vynaložila celkem ,- Kč ( ,- Kč odkup zástavní smlouvy a půjčky vlastníků souboru nemovitostí čp. 7 od společnosti ROSEN REAL s.r.o. a ,- Kč za pohledávku OSSZ, která měla zástavní právo na souboru nemovitostí). Na příjmové stránce dochází ke snížení sdílených daní (mimo daně fyzických osob) oproti rozpočtovému opatření č. 2012/03. Zvyšuje se příjem z daně z nemovitostí, který z části tvoří výběr nedoplatků z předchozích let. Stejné platí pro zvýšené příjmy obce z nájmu nebytových a bytových prostor. Snižuje se příjem z nájemních smluv na hrobová místa, neboť část smluv nebyla prodloužena a nájemní vztah byl ukončen (hrobová místa budou uvolněna pro nové nájemce). Na výdajové stránce dochází ke zvýšení výdajů ve výši ,- Kč na opravu budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna), které budou kompenzované dotací SZIF v 1Q roku Alokované finanční prostředky obce na spolufinancování projektu ve výši ,- Kč byly čerpané ve výši ,- Kč (DPH, která nemůže být hrazena z dotace, 10% spoluúčast a náklady na projektové práce a stavební dozor). Dále dochází ke zvýšení výdajů na právní zastoupení obce ve sporu o spoluvlastnický podíl souboru nemovitostí čp. 7 (hospoda v Noutonicích) o ,- Kč a výdajů na úhradu daně z převodu nemovitosti za spoluvlastnický podíl na čp. 7 dle rozsudku Krajského soudu z Ostatní nerealizované plánované výdaje se rozpočtově převádějí na krytí rozpočtového schodku. pol. Položka Par. skupina Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti Plnění k PŘÍJMY Schválený 2012/03 RO 2012/04 Upravený 2012/04 Poznámka , , , ,28 konečná výše sdílené daně , , , ,44 konečná výše sdílené daně 1122 Daň z příjmů právnických osob , , , ,39 konečná výše sdílené daně Daň z přidané hodnoty , , , ,58 konečná výše sdílené daně Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl.živ.prostředí , , , , , , , ,50 konečný příjem z tříděného odpadu (Eko-Kom) Poplatek ze psů 6 920, ,00 0, , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Místní poplatek , ,00 0, ,00 (novelou zákona o loteriích zrušen) strana 1

2 Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky (výpisy z registrů, za TP, za VHP) , , , ,98 konečný stav výběru , , , ,00 konečný stav výběru , , , , Daň z nemovitostí , , , ,98 konečný stav výběru Dotace na volby do kraj , , , ,90 vyúčtovaná dotace na volby do krajského Dotace na volbu prezidenta ČR 1 000,00 0, , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR souhrn. dotač. vztahu nová položka: dotace na pořádání volby prezidenta ČR (v případě nevyčerpání povinnost vrácení) , ,00 60, ,00 konečná výše dotace na výkon přenesené správy Neinvestiční přijaté transfery (dotace z prostředků ČR a EU) , ,00 0, ,00 konečná výše dotace na rekonstrukci veřejného rozhlasu (SZIF) Přijaté neinvestiční dary rekreace 5 000, , , ,00 dary občanů a firem na pořádání obecních slavností Přijaté neinvestiční dary (klubovna) , , , ,00 dary občanů a firem na vybavení klubovny Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Bytové hospodářství , , , ,00 zvýšení: úhrada pohledávek Nebytové hospodářství , , , ,00 zvýšení: úhrada pohledávek Pohřebnictví , , , ,00 snížení: zrušení nájemní smluv na hrobová místa Komunální služby a území rozvoj jinde , ,00 0, ,00 konečná výše náhrad za věcná břemena Příjmy z prodeje zboží Činnost místní správy 1 500, ,00 0, ,00 prodej evidenčních známek pro psy Příjmy z úroků (část) Činnost místní správy 340,16 280,00 60,16 340,16 konečná výše příjmu z úroku na běžném účtu Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 129, ,00 429, ,29 konečná výše příjmu z úroku na termínovaném účtu PŘÍJMY CELKEM , , , ,50 strana 2

3 pol. Položka Par. skupina Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a veter. péče Ubytování a stravování (příspěvek na obědy seniorů) Plnění k VÝDAJE Schválený 2012/03 RO 2012/04 Upravený 2012/ , ,00 0, , , , , ,00 Cestovní ruch 0, , ,00 0,00 Poznámka Nákup ostatních služeb Silnice 0, , ,00 0, Výdaje na dopravní územní obslužnost Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy (autobusy) 2 887, ,00-613, , , , , , Nákup ostatních služeb Pitná voda 0, , ,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Odvádění a čistění odpad. vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené , , , ,00 zvýšení: ÚŘ 0, , ,00 0, Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,00 0, Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným Předškolní zařízení 9 000, , , ,00 organizacím Neinvestiční dotace obcím Předškolní zařízení 0, , ,00 0, Neinvestiční dotace obcím Základní školy , , , , Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas) Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas) Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže rekreace 3 200, ,00 0, , , ,00-917, , , ,00 0, ,00 1/2 nákladů za osvětlení kostela 3 035, , , , , , , , , , , ,00 zvýšení: náklady na obecní slavnosti strana 3

4 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (DPH) Opravy a udržování (vlastní zdroje) Opravy a udržování (zdroje ČR) Opravy a udržování (zdroje EU) , , , , , , , , ,00 0, , , ,60 0, , , ,40 0, , ,40 Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): projektové práce a stavební dozor Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): DPH (není uznatelným nákladem a nemůže být uhrazena z dotace) Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): 10% spolufinancování projektu Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): bude hrazeno dotací SZIF v 1Q roku 2013 Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): bude hrazeno dotací SZIF v 1Q roku Opravy a udržování Nebytové hospodářství 4 692, , , , Odkup pohledávky (Mudranincovi) Nebytové hospodářství , ,00 0, , Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství ,00 0, , , Opravy a udržování Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , , , ,00 nová položka: pohledávka OSSZ započtená na kupní cenu nemovitosti čp. 7 Noutonicích Elektrická energie Veřejné osvětlení , ,00-863, , Opravy a udržování Veřejné osvětlení , , , , Nákup ostatních služeb Pohřebnictví , , , ,00 zvýšení: svoz a uložení odpadu ze hřbitova Opravy a udržování Pohřebnictví 1 547, , , , Nákup ostatních služeb Územní plánování 0, , ,00 0, Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00-424, , , , , , Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů , , , ,00 zvýšení: vyšší frekvence svozu tříděných plastů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 strana 4

5 Neinvestiční transfery obcím Obecní polici Velké přílepy , , , , Soudní náhrady, výlohy , ,00 0, , Neinvestiční dotace obcím Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, ,00 0, ,00 Zastupitelstva obcí , ,00 0, ,00 Zastupitelstva obcí , ,00 0, ,00 Zastupitelstva obcí , ,00 0, , Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí 3 300, , , , Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné soc. pojistné a příspěvek na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , ,00 konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev 0, , ,00 0,00 konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev 4 853, , , ,90 konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev 9 600,00 0, , ,00 konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev 1 138,00 0, , ,00 konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev 1 024,00 976,00 48, ,00 konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev Činnost místní správy , , , ,00 zvýšení: DoPP na podzimní úklid veřejné zeleně Činnost místní správy , ,00 35, ,00 Činnost místní správy 8 919, ,00-681, , Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy 1 726, , , , Činnost místní správy , , , , Elektrická energie Činnost místní správy , , , , Služby pošt Činnost místní správy 2 749, , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy , , , ,75 zvýšení: změna tarifu internetu strana 5

6 Služby peněžních ústavů Činnost místní správy 5 827, ,00 827, ,00 zvýšení: vyšší bankovní poplatky Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy , , , ,00 zvýšení: náklady na právní zastoupení obce s vlastníky čp. 7 v Noutonicích Nákup ostatních služeb Činnost místní správy , , , ,00 zvýšení: aktualizace SW Misys Programové vybavení Činnost místní správy , , , , Pohoštění Činnost místní správy 472,00 500,00-28,00 472, Věcné dary Činnost místní správy 3 760, ,00 699, ,00 zvýšení: dar občanům k 85. narozeninám Neinvestiční dotace obcím Činnost místní správy 1 000, ,00 0, , Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu roz. Činnost místní správy 8 392, ,00-0, ,80 Činnost místní správy ,00 400, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy 9 123,00 0, , ,00 zvýšení: úhrada daně z převodu nemovitostí čp. 7 v Nou (dle rozsudku KS) nová položka: odklad splatnosti daně z převodu nemovitosti čp. 7 (bude kompenzováno pojistným plněním) Platby daní a poplatků krajům Činnost místní správy 240, , ,00 240, Dary obyvatelstvu Činnost místní správy , , , , Nákup ostatních služeb Převody vlastním rozpočtovým účtům Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,65 strana 6

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více