ABECEDNÍ ÈÁST - SEZNAM FIREM PODLE ABECEDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABECEDNÍ ÈÁST - SEZNAM FIREM PODLE ABECEDY"

Transkript

1 3 AI 3 3M Èesko, V Parku 2343/ Praha 4 Tel.: formuláø na www *Elektroizolaèní pásky, široký *Chemikálie pro èištìní a ochranu elektrotechnických zaøízení *Zalévací, tìsnící a stínící hmoty, tmely, gely - široký A A - Z ELEKTRO, specializovaný èasopis Vydavatelství GIVERSDON, Veleslavínská 48/ Praha 6 Tel.: *Odborné èasopisy *Odborné energetické èasopisy A.P.O. - ELMOS, v.o.s. Pražská Nová Paka Tel.: neelektrických velièin *Teplomìry pro prùmysl *Hladinomìry, stavoznaky A.R. TECHNIK, nám. T. G. Masaryka Zlín Tel.: *Inženýring v oblasti elektro, energo *Pøedprojektová a projektová èinnost v oblasti elektro a energo rozvodù *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù a zaøízení A.S.T. BOHEMIA, Gregorova 2115/ Praha 4 Tel.: *Sloupy, stožáry, rámy a jejich pøíslušenství *Stožáry díly - stožárová výzbroj *Pøíslušenství kabelù a vodièù - prùchodky ABB Štìtkova 18 Tel.: IÈ: DIÈ: CZ Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Generální øeditel: Hannu KASI Øeditelka PR a marketingové komunikace: Lucie JANDOVÁ Cizí jednací jazyky: Eng. Rok zahájení èinnosti firmy: 1992 Poèet zamìstnancù: 3300 *Elektromotory, generátory, frekvenèní mìnièe, jejich díly, projekce, dodávky, opravy, pøestavba, servis, údržba, revize *Transformátory, jejich díly *Automatizaèní technika v energetických systémech, vèetnì vizualizace *Øídící systémy v prùmyslu, prùmyslová instrumentace a analytika *Inženýring, komplexní dodávky automatizaèních øešení *Návrh, realizace a servis robotizovaných pracoviš ve všech prùmyslových odvìtvích *Školící støedisko s výukovými roboty *Poradenství, konzultace *Prùmyslové roboty, periferie, automatizované celky *Domovní elektroinstalaèní materiál ABB (www.abb.cz) je pøední svìtovou spoleèností pùsobící v oblasti energetiky a automatizace. V Èeské republice pùsobí na osmi lokalitách a zamìstnává více než 3300 lidí. ABB, Discrete Automation and Motion (Elektro - Praga - domovní elektroinstalaèní materiál) Resslova Jablonec nad Nisou Tel.: *Vypínaèe bytové, dekorativní, široký *Zástrèky a zásuvky *Komponenty systémù pro øízení inteligentních budov ABBAS, a.s. Edisonova Brno Tel.: *Docházkové systémy *Systémy protipožární a poplachové signalizace ABF, a.s. Organizátoøi odborných veletrhù FOR ELEKTRON, FOR ENERGO, FOR AUTOMATION a FOR ELEKTRON MOTION Mimoòská Praha 9 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Generální øeditel: Ing. Jaroslav ÈÍŽEK, MBA Obchodní øeditel: Daniel BARTOŠ, DiS. Cizí jednací jazyky: Eng., Ger. Rok zahájení èinnosti firmy: Poèet zamìstnancù: 50 Roèní obrat: (mil. Kè) 170 Firma je èlenem: SOVA ÈR, HK ÈR *Organizátoøi odborných veletrhù a výstav *Odborné veletrhy, výstavy, konference, semináøe *Organizátoøi odborných konferencí *Organizátoøi odborných semináøù Spoleènost je mimo jiné organizátorem Mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky FOR ELEKTRON. Více na v viz náš inzerát na 2. stranì obálky ABE.TEC, Prùmyslová Pardubice Tel.: *Pájecí stroje, zaøízení, pøíslušenství *Velkoobchod s náøadím, ruèním elektrickým náøadím, stroji a pøístroji pro elektrikáøe opravy, servis v oblasti elektrického pájecího zaøízení ABEGU, a.s. Krkonošská Desná Tel.: *Mìøení elektromagnického prostøedí *Elektromagnetická kompatibilita (EMC) ABEL C&C, Severní Plzeò Tel.: montáže, servis bezpeènostních kamerových systémù *Systémy protipožární a poplachové signalizace *Docházkové systémy ACOND, a.s. Sažinova Milevsko Tel.: *Tepelná èerpadla dodávky, instalace, servis a revize systémù klimatizace *Rekuperátory ACTEC, Horòátecká 481/ Praha 8 Tel.: *Internetový E-shop obchod *Poèítaèe typu notebook ADASH, Hlubinská 32/ Ostrava Tel.: *Akcelerometry pro mìøení vibraèních charakteristik *Analyzátory vibrací a hluku ADEN LP, è.p Jeseník nad Odrou Tel.: *Energomontáže *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, servis, revize trafostanic, mìníren, rozvoden, transformátorù ADI - GLOBAL DISTRIBUTION Havránkova Brno Tel.: *Systémy protipožární a poplachové signalizace *Systémy øízení inteligentních budov, vèetnì vizualizace AEC ELEKTROTECHNIKA, Na Rovinách Praha 4 Tel.: *Anténní systémy *Komponenty pro pøíjem televizního analogového, digitálního a satelitního signálu *Pøístroje pro mìøení TV a radiového signálu AEF, Pekaøská 86 Tel.: *Frekvenèní mìnièe - široký *Servomotory *Softstartéry AEG POWER SOLUTIONS, Na vlastní pùdì 6/ Praha 15 Tel.: *Záložní zdroje elektrické energie *Napájecí zdroje AC/DC *Regulátory, regulaèní systémy - široký AF - CONSULT CR, Magistrù 13 Tel.: *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù a zaøízení opravy, servis, revize zaøízení pro výrobu stlaèeného vzduchu, tlakových nádob opravy, servis, revize zaøízení pro èerpací techniku AF POWER AGENCY, a.s. Thámova Praha 8 Tel.: * Odborné energetické èasopisy AFCON POWER & AUTOMATION, Kollarova Kromìøíž Tel.: *Aplikaèní software speciální pro vizualièní a øídící systémy v prùmyslu *Systémová implementace SW, digitalizace inženýrských sítí a prùmyslových procesù MES AFRO BOHEMIA, Kolovratská Øíèany Tel.: *Konektory - široký *Elektronky - široký *Vlnovody AGM RECYKLING, Velké Tìšany Kromìøíž Tel.: *Recyklace elektroodpadu AIR EKONOM, Brojova Plzeò Tel.: opravy, servis, revize zaøízení pro výrobu stlaèeného vzduchu, tlakových nádob *Kompresory *Tlakové nádoby pro skladování stlaèeného vzduchu èi plynù, zakázková výroba AIR PRODUCTS, Ústecká Dìèín Tel.: *Technické plyny široký AIRFLOW LUFTTECHNIK GmbH, o.s., Praha Hostýnská Praha 10 Tel.: * Ventilátory radiální malé 3 A 39

2 AJ AL A AJP - TECH, Hudcova 553/78c Brno Tel.: *Snímaèe - široký *Senzory - široký *Pøístroje pro elektrochemické znaèení AK SIGNAL BRNO, a.s. Kulkova 26/ Brno Tel.: *Automatizaèní technika v železnièním provozu a železnièní infrastruktuøe, vèetnì vizualizace *Mìøicí ústøedny *Dispeèerské stoly AKAM Vodaøská 232/ Brno Tel.: *Napájecí zdroje spínané AKERMANN ELECTRONIC Praha, Moskevská 949/ Praha 10 Tel.: *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními AKI ELECTRONIC, Znojemská Jihlava Tel.: *Klávesnice fóliové a štítky ALARM ABSOLON, Bøezinova Praha 8 Tel.: *Velkoobchod se zabezpeèovací technikou proti krádežím a protipožárním zaøízením *Docházkové systémy *Identifikaèní systémy pøístupové ACESS ALARM CZ, Novomìstská Dobruška Tel.: bezpeènostních zaøízení na ochranu proti krádeži EZS ALARMTECHNIK PRAHA, Strojírenská 260/ Praha 5 Tel.: *Systémy protipožární a poplachové signalizace *Kamerové bezpeènostní systémy ALBERTINA TRADING, Osek Osek Tel.: *Ruèní a strojní zaøízení etiketovací, razitkovací ke znaèení a rozlišování výrobkù a zboží *Dávkovací zaøízení pro pøesné dávkování a nanášení tekutin, past, tmelù apod. ALEF NULA, a.s. U Plynárny 1002/ Praha 10 Tel.: instalace, opravy a servis poèítaèù a poèítaèových sítí ALEXANDER BINZEL SVÁØECÍ TECHNIKA, Maixnerova Hoøice Tel.: *Díly a pøíslušenství pro elektrické sváøecí stroje - široký *Hoøáky automatové, robotové, strojní ALEXANDER ELECTRIC, Podìbradská 56/ Praha 9 Tel.: * Napájecí zdroje AC/DC * Napájecí zdroje DC/DC ALFA IN, a.s. Nová Ves Okøíšky Tel.: *Sváøecí elektrické stroje ALFA LAVAL, U Nákladového nádraží 6 Tel.: *Výmìníky tepla *Èerpadla - široký *Ventily - široký ALFA UNION, a.s. Mezi Vodami Praha 4 Tel.: *Trakèní výzbroj *Odpojovaèe *Rozvádìèe, rozvodnice, rozvodové desky, skøínì rozvádìèù, díly ALFATRONIC, U Páté baterie Praha 6 Tel.: katalogový prodej ALIMEX, Ke Zvoli Dolní Bøežany Tel.: *Aplikaèní software pro oblast technického zabezpeèení objektù *Prùmyslové bezpeènostní kamerové systémy (uzavøené televizní okruhy) PTV ALKON ÈÁSLAV, Chotusická Èáslav Tel.: *Systémy protipožární a poplachové signalizace *Èasomìrné pøístroje, jejich díly, prùmyslové služby a práce ALL FOR POWER èasopis pro energetiku Thámova Praha 8 Tel.: *Odborné energetické èasopisy ALLIANCE WINDING EQUIPMENT, Inc. Lešany Nelahozeves Tel.: *Elektromotory - široký *Generátory ALLKABEL, Plzeòská Mýto v Èechách Tel.: *Velkoobchod s kabely, vodièi, dráty ALLOS, Hybernská Praha 1 Tel.: ALMETO, Žejdlicova Polná Tel.: *Filtry odrušovací, zhášecí *Senzory - široký Alpiq Energy SE River Garden Rohanské nábøeží 670/ Praha 8 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Kontaktní osoby: Key Account Manager: Ing. Petr RADINA Sales Customer Support: Drahomíra KREJÈÍKOVÁ Head of Origination CZ & SK: Michal DUBEÒ Cizí jednací jazyky: Eng., Ger. Rok zahájení èinnosti firmy: 1996 Poèet zamìstnancù: 60 Firma je èlenem: Asociace energetických manažerù *Obchod s elektrickou energií *Výroba elektrické energie *Výkup elektrické energie od nezávislých výrobcù *Poradenství, plánování, projekty, øízení rizik, strukturalizace dodávek v oblasti elektrické energie Individuální øešení dodávek elektrické energie, synergie z propojení mezi výrobou a uživatelem elektøiny. Optimalizace nákladù souvisejících s nákupem elektøiny. v viz náš inzerát na str. 5 ALPOS, Prùbìžná 6178/ Ostrava Tel.: ALSIG, Havíøská Plzeò Tel.: servis zaøízení pro elektrické akustické, vizuální signalizaèní pøístroje a poplachových zaøízení *Kamerové bezpeènostní systémy *Docházkové systémy ALSTOM Grid SAS - organizaèní složka BB Centrum - budova Beta Vyskoèilova 1481/4 Tel.: IÈ: DIÈ: CZ *Odpojovaèe VVN *Vypínaèe výkonové VVN *Transformátory mìøicí VVN (napì ové i proudové) *Transformátory pro VVN, silové (výkonové) *Kompenzaèní zaøízení velmi vysokého napìtí - široký *Elektrické ochrany - široký *Øídící, automatizaèní, manipulaèní, vizualizaèní technika, øídící systémy *Zapouzdøené rozvodny VVN ALSTOM POWER CZ, Olomoucká 7/ Brno Tel.: *Kotle horkovodní (teplovodní), vèetnì pøíslušenství *Kotle parní montáž, opravy, servis revize topných zaøízení, kotlù ALTA, a.s. Štefánikova 41 Tel.: *Díly a zaøízení pro jaderné elektrárny *Palivo do jaderných elektráren *Výroba elektrické energie, vèetnì rozvodu ALTEKO, Dobøíšská Hostomice Tel.: dodávky, instalace, servis a revize systémù klimatizace ALTER - EKO, Nám. Dr. V. Holého Praha 8 Tel.: *Tepelná èerpadla *Fotovoltalické moduly instalace, servis a revize tepelných systémù vèetnì pøíslušenství ALTRON, a.s. Novodvorská 994/ Praha 4 Tel.: *Automatizaèní a øídící technika uplatnitelná v rùzných oborech podnikání, vèetnì vizualizace *Napájecí systémy vèetnì monitoringu prùbìhu a mìøení spotøeby elektrické energie *Frekvenèní mìnièe 40

3 AM AR AMAKO, Havlíèkova Heømanùv Mìstec Tel.: *Sloupy, stožáry, rámy a jejich pøíslušenství *Stožáry díly - výložníky AMARO, Karlovo nám Praha 2 Tel.: *Odborné elektronické èasopisy AMES SERVIS, Barákova Zásmuky Tel.: *Frekvenèní mìnièe - široký *Pohony (elektromotory s mìnièem) servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických AMEST, Ke Kablu Praha 10 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Øeditel: Ing. Jaroslav STANÌK Obchodní øeditel: Bc. Aleš FOLWARCZNY Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., Rus. Rok zahájení èinnosti firmy: 1990 Poèet zamìstnancù: 28 Roèní obrat: (mil. Kè) 50 *Mìøicí systémy *Mìøicí systémy pro mìøení rozmìrù souèástí v prùmyslu *Destruktivní a nedestruktivní testování, pøístroje, pøíslušenství, mìøení, servis *Mìøící pøístroje pro mìøení geometrických velièin *Mìøení geometrických velièin Výroba kontrolních stanic, rozmìrová kontrola, nedestruktivní kontrola, kontrolní pøípravky, kalibrace, kontrola ozubení, kontrola železnièních prvkù, defektoskopická kontrola. AMIT, Naskové 3/1100 Tel.: *Zobrazovací jednotky programovatelné *Sbìrnice pro decentralizované vstupy a výstupy AMPERE - ELECTRIC, Na Spojce 6/ Ostrava 2 Tel.: *Distributor, prodejce elektroinstalaèního materiálu zahranièních výrobcù v ÈR *Spínaèe vaèkové *Kabely prodlužovací vícezásuvkové s pøepì ovou ochranou AMSET GROUP Molákova 573/ Polanka nad Odrou Tel.: *Výstavba a instalace sítí pro informatiku - datové sítì servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických AMSOFT, Maøákova 2757/ Ostrava Tel.: *Øídící, automatizaèní, robotizaèní, manipulaèní, vizualizaèní technika, automatizace *Automatizaèní technika v energetických systémech, vèetnì vizualizace AMT MÌØICÍ TECHNIKA, Leštínská 2418/ Praha 9 Tel.: *Mìøicí pøístroje *Oscilátory, osciloskopy, oscilografy *Zkoušeèky - široký Amtest - TM Svatováclavská Uherské Hradištì Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Jednatel: Ing. Jiøí KROÈA Majitel: Ing. Roman HONIG Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., Rus. Firma je èlenem: Èeské kalibraèní sdružení Èeská metrologická spoleènost Kalibraèné združenie SR Aeroflex/Weinschel, ABI Electronics, Andeen - Hagerling, Acksen - Electrocorder, GemsSensors, IETLabs, MINTL, Picotest, QuadTech, Symmetricom, KIMO Instruments, Kambic Metrology, Tegam, USC, Radian Research, Schuetzinger elektrických a neelektrických velièin - široký *Testery - široký *Mìøièe - široký *Ostatní mìøicí pøístroje a zaøízení pro mìøení elektrických velièin *Ostatní mìøicí pøístroje neelektrických velièin *Senzory, optosenzory, snímaèe *Etalony a dekády elektrických velièin, elektrického odporu, indukènosti a kapacity *Synchronizace poèítaèových a prùmyslových sítí - NTP servery øízené GPS *Analýza souèástek, diagnostika poruch elektroniky a plošných spojù *Kalibrace, úøední ovìøení, servis mìøicích pøístrojù *Elektromìry *Etalony frekvence a èasu, frekvenèní systémy øízené GPS Amtest - TM je mezinárodnì pracující spoleènost pokraèující ve 40-ti leté tradici dodávek pøesné mìøicí techniky pro kalibraci, testování a diagnostiku elektrických v laboratorních i prùmyslových podmínkách. v viz náš inzerát na str. 5 AMTECH, Palackého tø. 153b Brno Tel.: *Stroje a zaøízení pro výrobu desek plošných spojù opravy, servis, revize zaøízení k výrobì desek plošných spojù *Pájecí stroje, zaøízení, vèetnì pøíslušenství AMTEST Czech Republic, Jeèná 29a Brno Tel.: *Stroje a zaøízení pro výrobu desek plošných spojù opravy, servis, revize zaøízení k výrobì desek plošných spojù *Teplotní profilomìry pro výrobu desek plošných spojù ANTARES - AZV, U Høištì 2/ Pøerov Tel.: *Filtraèní zaøízení pro filtraci a èištìní vody a kapalin, vèetnì pøíslušenství *Oddìlovací, odkalovací nádoby ANTICOR BOHEMIA, Místecká 537/ Ostrava Tel.: *Elektroizolaèní pásky - široký *Zalévací, tìsnící a stínící hmoty, tmely, gely - široký *Izolaèní tkanice a provazce - široký ANTON PAAR GmbH, org. sl. Bìlohorská Praha 6 Tel.: *Analyzátory logické *Ostatní mìøicí pøístroje neelektrických velièin APAMA - NIKATOR, Lazaretní Brno Tel.: apama.cz opravy, servis pøi výrobì desek plošných spojù *Desky plošných spojù zakázková výroba *Desky plošných spojù sériová velkovýroba APATOR METRA, Havlíèkova 919/ Šumperk Tel.: *Teplomìry pro prùmysl - široký *Teplomìry kapilární *Indikátory teploty APEL, Jiráskova Jièín Tel.: *Dispeèerské panely a systémy *Návìstní panely *Informaèní panely, tabule APEX, U Vìže 149/ Liberec Tel.: *Programovatelné terminály *Displeje inteligentní LCD APPLYCON, Pallova Plzeò Tel.: *Inženýring v oblasti elektro, energo *Testery pro vysokonapì ovou energetiku *Konektory - široký APT, V Potoèkách 1537/ Praha 12 Tel.: *Rozvádìèe elektrické do výbušného prostøedí AQ ELECTRONIC, Køenová 60a Tel.: *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními ARAKO, Hviezdoslavova Opava Tel.: *Armatury - široký ARCELORMITTAL Frýdek - Místek, a.s. Køižíkova Frýdek - Místek Tel.: *Transformátorové díly - trafoplechy, pøístøižky *Elektroinstalaèní materiál - ocelové zemnící a spojovací pásy, pásky ARCELORMITTAL OSTRAVA, a.s. Vratimovská Ostrava Tel.: * Koks, koksárenský plyn ARCELORMITTAL TECHNOTRON, Køižíkova Frýdek - Místek Tel.: *Transformátorové díly - jádra magnetických obvodù dìlená - C a Q ARCO TECHNIK, Kutnohorská Praha 10 Tel.: *Izolaèní materiály a výrobky pro elektrotechniku a energetiku *Pøíslušenství kabelù a vodièù - bandážovací pásky *Elektroinstalaèní plastové výrobky - konstrukèní prvky ARGO - HYTOS, Dìlnická Vrchlabí Tel.: ARIANE, a.s. Antala Staška 1859/34 Tel.: *Tiskárny - široký *Tiskárny - pro èárový kód *Nástroje pro práci s kabely - popisovací a znaèící systémy kabelù, vodièù, bužírek A 41

4 AR AW A ARKYS, Podstránská Brno Tel.: *Elektroinstalaèní kabelové úložné systémy drátìné *Rozvádìèe, rozvodnice, rozvodové desky, skøínì rozvádìèù, díly *Distributor, prodejce elektroinstalaèního materiálu ARPEX MORAVA, Teslova Ostrava Tel.: *Systémy protipožární a poplachové signalizace *Øídící systémy pro velké osvìtlovací soustavy a mìstské soustavy veøejného osvìtlení ARROW ELECTRONICS Czech Republic, Hvìzdova 1716/2b Praha 4 Tel.: formuláø na www - katalogový prodej ART JGS, Mlýnská Praha 6 Tel.: *Svítidla pro filmovou, televizní, jevištní, koncertní a disco produkci *Osvìtlovací soustavy pro filmovou, televizní, jevištní, koncertní a disco produkci *Poradenství, projekty, návrhy, výroba, dodávky, instalace, servis v oblasti svìtelných zdrojù AS - INTERFACE Èeská republika Údolní 244/53 Tel.: *Sbìrnice pro decentralizované vstupy a výstupy *Organizátoøi odborných semináøù *Organizátoøi odborných veletrhù a výstav ASCO/JOUCOMATIC, Ovèí hájek Praha 5 Tel.: *Ventily - široký *Ventily solenoidové *Ventily ovládané tlakem ASICENTRUM, Novodvorská Praha 4 Tel.: *Integrované obvody - poradenství, návrhy, projekty, výroba, instalace, dodávky, servis *CAD software pro elektroniku, sítì nízkého napìtí ASISIMPORT, Janovská Praha 10 Tel.: *Baterie alkalické *Svítilny s klasickou žárovkou *Nabíjeèe - široký, vèetnì pøíslušenství ASM, Rožmberská Praha 9 Tel.: *Poèítaèe kanceláøské *Poèítaèe typu notebook *Komponenty pro poèítaèové a datové sítì ASPERA, Dubièné Rudolfov Tel.: ATICO, Hluboèepská Praha 5 str2gcb.eps Tel.: *Velkoobchod s osvìtlovací technikou *Velkoobchod s hromosvodovým ASTRA ELECTRIC, Hu ská Kladno Tel.: ASTRA MS SOFTWARE, Nivy Otrokovice Tel.: *CAD software - široký *Aplikaèní software v elektrotechnice *Pøedprojektová a projektová èinnost v oblasti elektro a energo rozvodù ASYS IJD, Heverova Kolín 4 Tel.: *Výstavba a instalace sítí pro informatiku - datové sítì AT COMPUS, Uhlíøská 1064/ Ostrava *Poèítaèe prùmyslové (odolné proti prachu, vodì, otøesùm) *Poèítaèové prùmyslové systémy pro øízení technologií (ECT) ATAS ELEKTROMOTORY Náchod, a.s. Bratøí Èapkù Náchod Tel.: *Elektromotory asynchronní - široký *Elektromotory komutátorové *Elektromotry typu EC motory ATD ELEKTRONIK, Luženice Domažlice Tel.: *Distributor, prodejce elektroinstalaèního materiálu zahranièních výrobcù v ÈR ATECOM, Fugnerovo nábøeží Bílovice nad Svitavou Tel.: *Senzory - široký *Spínaèe - široký *Pøevodníky neelektrických velièin ATG, Beranových Praha 9 Tel.: *Destruktivní a nedestruktivní testování, pøístroje, pøíslušenství, mìøení, servis *Pøezkušování odborné zpùsobilosti, certifikace odborného personálu ATMOS - Jaroslav CANKAØ a syn Velenského Bìlá pod Bezdìzem Tel.: *Kotle na tuhá paliva, díly ATMOS CHRÁST, Plzeòská Chrást u Plznì Tel.: *Elektrocentrály - široký *Elektrocentrály stacionární motory a systémy (motorgenerátory) *Kompresory ATOS PLZEÒ, Høbitovní Plzeò Tel.: *Pracovní obleky, obuv, ochranné pomùcky, hygienické potøeby, brašny, kufry, tašky, kapsy *Velkoobchod s pracovními ochrannými pomùckami, pracovními odìvy, pracovní obuví ATOS, Bohumínská 188/ Ostrava Tel.: *Velkoobchod s audio, video, televizní a satelitní technikou *Zaøízení pro monitoring radiového provozu ATOTECH CZ, a.s. Belgická Jablonec n. Nisou Tel.: *Stroje a zaøízení pro výrobu desek plošných spojù *Chemické prostøedky pro galvanizaci ATRIA CONTROL, Vídeòská Vestec Jesenice Tel.: servis zaøízení pro øízení prùmyslových procesù, automatizace výrobních zaøízení, vèetnì vizualizace *Mìøení, analýzy elektrických instalace, servis a revize tepelných systémù vèetnì pøíslušenství ATROLAT, Kaštanová Tøinec Tel.: *Snímaèe - široký *Senzory - široký *Displeje inteligentní LCD AURA, a.s. 5. kvìtna Milevsko Tel.: * Automatizaèní technika pro øízení *Snímaèe vibrací *Interfaceové moduly AUTEL, a.s. Oldøichovice Tøinec Tel.: *Inženýring v oblasti elektro, energo *Mìøení v energetice a analýzy, regulace (EPC) AUTOCONT CONTROL SYSTEMS, Kafkova 1853/ Ostrava Tel.: *Aplikaèní software speciální pro vizualièní a øídící systémy v prùmyslu *Øídící velíny, pulty, stoly, centra AUTODESK, Karolinská 650/ Praha 8 Tel.: *CAD software pro strojírenství *CAD software pro elektrotechniku *CAD software pro elektroniku, sítì nízkého napìtí AUTOMA - odborný èasopis pro automatizaèní techniku, Vydavatel FCC PUBLIC, Pod Vodárenskou vìží Praha 8 Tel.: *Odborné èasopisy pro automatizaci a øízení AV ENGINEERING, a.s. Kvítková Zlín Tel.: *CAD/CAM/CAE - SW technologie pro prùmyslovou výrobu AVACOM Drahobejlova 1073/ Praha 9 Tel.: *Baterie - široký *Nabíjeèe - široký *Akumulátory olovìné bezúdržbové AVALON, Rokycanova 279/18 Tel.: AVK GENERÁTORY, Benátky Vsetín Tel.: *Generátory *Díly elektráren a zaøízení na výrobu elektrické energie AWOS, Výzkumná Pardubice Tel.: *Desky plošných spojù osazované a pájené SMD technikou *Desky plošných spojù, mikrosestavy *Desky plošných spojù výroba a dodávky šablon 42

5 AX BE AXIOM TECH, Kamenná Zlín Tel.: *CAD/CAM/CAE - SW technologie pro prùmyslovou výrobu AXL ELECTRONICS, Na Žertvách Praha 8 Tel.: *Alarmy, autoalarmy AZ ELEKTROPROJEKCE, Pøemyšlenská 13a Praha 8 Tel.: AZ ELEKTROSTAV, a.s. Bobnická Nymburk Tel.: instalace, montáže, opravy a servis v oblasti elektrotechniky *Rozvádìèe elektrické (do 1000 V) *Rozvádìèe elektrické (nad 1000 V) AZT, Køenová 19 Tel.: *Pájecí stroje, zaøízení, pøíslušenství opravy, servis v oblasti elektrického pájecího zaøízení *Náøadí pro elektrikáøe, elektrické pøístroje a nástroje AZW, a.s. Ponávka 2 Tel.: instalace, montáže, opravy a servis v oblasti elektrotechniky AŽD PRAHA, Žirovnická 2/ Praha 10 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ *Øídící, zabezpeèovací a automatizaèní systémy pro dopravu *Dopravní telematika *Výzkum v oblasti železnièní, trakèní a kolejové techniky Obchodní zastoupení GE Energy Industrial Solutions - NN prvky v viz náš inzerát na str. 6 B B&B ELEKTRO, Táborská Benešov u Prahy Tel.: katalogový prodej *Velkoobchod s kabely, vodièi, dráty a pøíslušenstvím *Velkoobchod s osvìtlovací technikou B&B SYSTEMS PLUS, a.s. Na Slunci Hovorèovice Tel.: *Elektrárny fotovoltaické B.I.D. SERVICES, Milíèova 406/20 Tel.: *Organizátoøi odborných konferencí B:TECH, a.s. U Borové Havlíèkùv Brod Tel.: *Systémy øízení inteligentních budov *Rozvádìèe - široký B+R AUTOMATIZACE, Stránského Brno Tel.: *Automatizaèní technika BAGELA CZ, Baštínov Havlíèkùv Brod Tel.: *Nástroje pro práci s kabely - odvíjecí pouzdra a mechanismy na protahování kabelù montáže, servis, revize v oblasti kabelù, vodièù, drátù BAK SYSTÉMY, Ke Statku 18 - Purkratice Písek Tel.: *Rozvádìèe, rozvodnice, rozvodové desky, skøínì rozvádìèù, díly *Skøínì pro rozvádìèe - široký *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, servis, opravy, rekonstrukce, revize elektrických rozvodných zaøízení BALLUFF CZ, Pelušková Praha 9 Tel.: Fax: *Snímaèe - široký *Senzory - široký *Optosenzory BAMAS - ELEKTRO, Slepá 3253/1a Kravaøe Tel.: *Topná tìlesa speciální *Termoèlánky *Termostaty provozní BANNER BATERIE ÈR, Pøátelství Praha 10 Tel.: *Velkoobchod s akumulátory, bateriemi, napájecími zdroji a systémy, vèetnì nabíjeèù a pøíslušenstvím *Nabíjeèe - široký *Baterie - široký BARTEC Jana Palacha Kralupy n. Vltavou Tel.: *Rozvádìèe elektrické do EEX prostøedí *Spínaèe do EEX prostøedí elektrických BAS ELEKTRA Brno, Maøíkova Brno Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Øeditel, jednatel: Svatopluk BOHATA Obchodní øeditel: Svatopluk BOHATA Cizí jednací jazyky: Eng., Ger. Rok zahájení èinnosti firmy: 1992 Poèet zamìstnancù: 25 Roèní obrat: (mil. Kè) 35 Export: (mil. Kè) 10 *Zdroje velmi vysokého napìtí pro napájení speciálních zaøízení *Odpojovaèe dálkovì elektricky ovládané pro VN a VVN *Automatizaèní technika zamìøená na ochranu životního prostøedí z prùmyslových procesù, vèetnì vizualizace *Optimalizaèní jednotka pro chod prùmyslových strojù a zaøízení *Mìøící pøístroje pro mìøení spalin, emisí *Prachomìry *Rozvádìèe elektrické pro VN a VVN *Transformátory pro VVN *Inženýring *Projektová èinnost v oblasti výzbroje strojù a zaøízení Výroba zdrojù VVN pro napájení elektroodluèovaèù (EO), zaøízení pro elektronické øízení EO, mìøení úèinnosti odluèování a øízení celého procesu odluèování. v viz náš inzerát na str. 5 BATERIA SLANÝ CZ, Netovická Slaný Tel.: *Baterie - široký *Akumulátory prùmyslové *Akumulátory - široký BATERIE CENTRUM, Øíèní 974/ Vratimov Tel.: *Baterie - široký *Nabíjeèe - široký BATTEX, Politických vìzòù Slaný Tel.: *Akumulátory, baterie, napájecí zdroje a systémy, galvanické, èlánky, nabíjeèe * Baterie nikl - cadmiové (Ni-Cd) * Akumulátory olovìné bezúdržbové BAUMÜLLER BRNO, Skalice nad Svitavou Boskovice Tel.: *Elektromotory - široký *Díly elektromotorù, generátorù, alternátodù, dynam a pøíslušenství instalace a modernizace elektromotorù, pohonù, generátorù, dynam BB ELEKTROMONTÁŽE Útoèištì Klášterec nad Ohøí Tel.: *Energomontáže servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických BEAM ÈR, V Areálu Jesenice u Prahy Tel.: *Vysavaèe prùmyslové BEATRONIC SUPPLY, Výstavištì Brno Tel.: *Senzory inkrementální pro mìøení rychlosti, zrychlení, dráhy, úhlu elektrických, široký *Klávesnice do EX prùmyslového prostøedí BECH AKKU POWER BATERIE, Kozojedy Kralovice Tel.: *Galvanické èlánky *Baterie - poradenství, projekty, výroba, *Nabíjeèe - široký BEN - TECHNICKÁ LITERATURA, Vìšínova 140/ Praha 10 Tel.: *Odborné knihy, skripta a podobné tiskoviny z oblasti mikroelektroniky, elektrotechniky a energetiky BENNING CR, Zahradní Kosmonosy Tel.: *Frekvenèní mìnièe BERENIKA PLUS, Na Valech Litomìøice Tel.: BERGER POSITEC, Palackého tøída Brno Tel.: *Elektromotory krokové *Servopohony pákové BETA ELEKTRONIKA, è.p Støezimíø A B 43

6 BE C B C Tel.: *Kabely telefonní *Souèástky elektronické - kondenzátory, odpory, diody, filtry, tranzistory, integrované obvody *Zástrèky, zásuvky, konektory, svorkovnice, vèetnì dílù BETTRA, V Háji 1092/ Praha 7 Tel.: *Elektroinstalaèní plastové výrobky, kabelové prùchodky vodo, plynotìsné BHV SENZORY, Družstevní Knìževes u Prahy Tel.: *Snímaèe tlaku *Membránové oddìlovaèe *Manometry - široký BI ESSE CZ, Koterovská Plzeò Tel.: *Velkoobchod s kabely, vodièi, dráty a pøíslušenstvím *Velkoobchod s osvìtlovací technikou *Velkoobchod s hromosvody BIESTERFELD SILCOM, Novodvorská Praha 4 Tel.: *Chemie pro elektro a energo prùmysl *Zalévací, tìsnící a stínící hmoty, tmely, gely - široký *Pájecí a maskovací chemikálie pro elektrotechniku BJV ELEKTRO, Bohumínská 788/ Ostrava Tel.: *Energomontáže *Revize elektroinstalace, revizní zprávy BKE, a.s. U Výzkumu Hrušovany u Brna Tel.: *Napájecí zdroje - široký *Napájecí systémy poradenství, projekty, výroba, instalace, servis, revize BLUM - PRÙMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, Strahovice Chuchelná Tel.: *Napájecí zdroje - široký *Transformátory - široký *Tlumivky akumulaèní pro spínané zdroje BLUMENBECKER PRAG, Poèernická Praha 10 Tel.: *Sváøecí elektrické stroje - široký *Robotizaèní technika, vèetnì pøíslušenství BLUE PANTHER, Mezi Vodami Praha 4 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Vedoucí pøedstavitel spoleènosti: Øeditel: Ing. Jaroslav SMETANA Cizí jednací jazyky: Eng. Rok zahájení èinnosti firmy: 1992 Poèet zamìstnancù: 15 Roèní obrat: (mil. Kè) 60 Export: (mil. Kè) 5 Import: (mil. Kè) 45 Podíl zahranièního kapitálu: 0 Firma je èlenem: Èeské kalibraèní sdružení Svaz chladící a klimatizaèní techniky *Prodej mìøicí techniky *Kalibrace mìøicích pøístrojù *Akreditovaná kalibraèní laboratoø *Servis mìøicí techniky *Dodávky kompenzaèních systémù *Audity kvality a mìøení kvality *Audity energetické *Školení v oblasti mìøení *Mìøení a audity termovizí *Poradenství v oblasti mìøicí techniky Zastoupení Fluke, Elspec, Flir, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, Extech, Kimo, Finero, Schleich. Autorizovaný servis Fluke. Akreditovaná kalibraèní laboratoø È2332. v viz náš inzerát na str. 7 BM COM, Vídeòská Vestec Tel.: *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními *Distributor, prodejce elektronických souèástek a zaøízení BMR - Ing. Petr Beèvaøovský Balbínova Rychnov nad Knìžnou Tel.: *Regulátory vícezónové ekvitermní *Regulátory jalového výkonu *Pøevodníky elektrických BOHEMIA ENERGY ENTITY, Na Poøíèí Praha 1 Tel.: * Obchod s elektrickou energií * Plyny - rozvod, obchod BOHEMIATEX, Sebranice Sebranice u Litomyšle Tel.: *Tìsnící pásky - široký *Tepelnì izolaèní materiály na bázi sklenìných vláken ( tkaniny, pásky, ucpávky, šòùry, tìsnìní) BOKI ROBOTIZOVANÉ SYSTÉMY, Nad Bezednou Dobrovíz Tel.: *Sváøecí elektrické stroje - široký BOHEMIA - Trafo Havlíèkova Nové Mìsto nad Metují Tel.: Fax: www. bohemia-trafo.cz Øeditel spoleènosti: Josef BERAN Obchodník - technik: Václav Zach Fakturantka: Iva Kozlová Cizí jednací jazyky: Ger. Rok zahájení èinnosti firmy: 1998 Poèet zamìstnancù: 60 IÈ: DIÈ: CZ *Transformátory zakázková výroba i do 24 hodin *Transformátory jednofázové *Transformátory tøífázové *Transformátory oddìlovací, bezpeènostní *Transformátory suché *Transformátory speciální *Transformátory pro NN *Autotransformátory *Tlumivky pro filtry a FM *Tlumivky výstupní *Tlumivky výkonové *Tlumivky a transformátory z hliníkových pasù *Sí ové zdroje v viz náš inzerát na str. 99 BONUS HK, K. Èapka Hradec Králové Tel.: *Krystaly *Filtry - široký *Rezonátory keramické BOSCH TERMOTECHNIKA, Obchodní divize DAKON Prùmyslová 372/ Praha 10 Tel.: *Kotle na tuhá paliva, díly ke kotlùm a radiátorùm *Plynové kotle stacionární *Plynové kotle závìsné BOTTLING PRINTING, Bezruèova Mikulov Tel.: *Tiskárny, popisovaèe štítkù, etiket papírových i samolepících *Tiskárny - pro èárový kód *Identifikaèní a výrobní štítky BREMA, Klánova 1535/65a Praha 4 Tel.: *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, servis, opravy, rekonstrukce, revize el. rozvodných zaøízení *Mìøení, analýzy elektrických BRILUM.CZ, Evropská Modøice Tel.: *Svítidla elektrická pro prùmysl, interiérová, venkovní a speciální, široký BRUGG KABEL CZ, U Botièe Prùhonice Tel.: *Velkoobchod s kabely, vodièi, dráty BRUSH SEM, E. Beneše 564/ Plzeò Tel.: *Elektromotory - široký *Generátory BS SIGNÁL PLZEÒ, Zborovská 158/ Plzeò Tel.: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, Olbrachtova Praha 4 Tel.: formuláø na www *Certifikace *Poradenství, technické inspekce BURISCH Czech, Svitavská Blansko Tel.: *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními BUSINESSCOM, a.s. Dobrušská 1797/ Praha 4 Tel.: *Telekomunikaèní technika, mobilní a telefonní pøístroje, díly *Komponenty pro telekomunikaèní sítì a systémy BV ELEKTRONIK, Puškinova Holice v Èechách Tel.: *Transformátory - široký *Tlumivky - široký *Transformátory mìøicí BVD PECE, Podlesí Sadov Tel.: *Pece pro prùmysl elektrické i plynové - široký BW - TERMO 2000, Vysokomýtská Holice Tel.: *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù *Hromosvodové systémy C C & D, Nad Zámeènicí 2127/28 Tel.:

7 C CO *Chemikálie pro úpravu technologických vod *Chemické výrobky - pro použití v rùzných branžích C.T.S.E. SERVIS, Slavíkova 6068/ Ostrava Tel.: *Energomontáže CADware, Aloisina výšina 447/ Liberec Tel.: Fax: Mobil: IÈ: DIÈ: CZ *CAD software pro elektrotechniku *CAD software pro elektroniku, sítì nízkého napìtí *Aplikaèní software v elektrotechnice *Aplikaèní software v elektronice *Odborné elektronické èasopisy DPS Elektronika od A do Z - odborný èasopis CAMBRIDE COMPANY, Kramolná Praha 9 Tel.: CAMO, Osvobození Slavièín Tel.: *Tiskárny - široký *Poèítaèe kanceláøské *Telekomunikaèní technika, mobilní a telefonní pøístroje, díly CANDELA, Štefáèkova Brno Tel.: *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù, zaøízení CANOCOMPUTER, Stará Osada Brno Tel.: *Poèítaèe, vèetnì pøíslušenství a spotøebního materiálu CARBOUNION BOHEMIA, Václavské nám. 846/ Praha 1 Tel.: *Obchod s elektrickou energií *Plyny - rozvod, obchod CARL STAHL & spol., Mikulovická Praha 9 Tel.: *Velkoobchod se zvedacím a hydraulickým zaøízením CARL ZEISS, Radlická 14/3201 Tel.: *Elektronické mikroskopy - široký *Oftalmologické pøístroje pro léèbu zraku CB & I, Holandská Brno 2 Tel.: opravy, servis, revize zaøízení pro zpracovatelskou techniku ropných produktù *Automatizaèní technika v petrochemickém prùmyslu, vèetnì vizualizace *Konstrukce a práce na stavbì dálkových trubních vedení ropy, plynu a nafty CBH, s.r.o Strmá Èeský Tìšín Tel.: servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických *Vzduchotechnická zaøízení budov, provozù CEGELEC, a.s. Chodovská Praha 4 *Trakèní výzbroj *Poradenství, návrhy, vývoj, dodávky, servis, revize komponentù pro elektrickou výzbroj kolových vozidel *Trakèní mìnièe CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaníèkova 1594/ Ústí nad Labem Tel.: formuláø na www *Obchod s elektrickou energií *Obchod s plyny prostøednictvím sítí CERAMTEC Czech Republic, Žerotínova Šumperk Tel.: *Izolátory a izolanty sklokeramické *Porcelánové a keramické výrobky pro elektro a energotechniku CERTEX, Pod Terebkou 4/15 Tel.: CESA, a.s. Jiøího Potùèka Pardubice Tel.: *Systémy øízení inteligentních budov *Automatizaèní technika v energetických systémech, vèetnì vizualizace *Video telekomunikaèní systémy pro budovy CIT INTERNATIONAL, Neèasova Nové Mìsto na Moravì Tel.: *Distributor, prodejce elektronických souèástek a zaøízení *Optosenzory, pøíslušenství, díly *Desky plošných spojù, návrhy, výroba *LCD displeje od alfanumerických po vysoce svítivé. *Led komponenty - široký ( ks druhù) *Led osvìtlení CITEL ELECTRONICS, organizaèní složka Èeskoslovenského exilu 1888/ Praha 4 Tel.: Mobil: IÈ: DIÈ: CZ Vedoucí organizaèní složky: Ing. Jiøí KOVÁØ Obchodní øeditel: Ing. Jan HLAVÁÈEK Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., Fre. Rok zahájení èinnosti firmy: 2002 Poèet zamìstnancù: 4 Podíl zahranièního kapitálu: 100% *Svodièe bleskových proudù, jiskøištì uzavøená *Svodièe pøepìtí, bleskojistky, široký *Svodièe pøepìtí pro sítì NN *Pøepì ové ochrany pro pøenos datových a informaèních signálù *Pøepì ové ochrany pro koaxiální a satelitní systémy *Pøepì ové ochrany pro telekomunikaèní a telefonní vedení *Pøepì ové ochrany - široký *Bleskojistky - široký CITEL je významný svìtový výrobce pøepì ových ochran a svìtovým inovátorem v oblasti ochrany proti pøepìtí. Jeho výrobky se vyznaèují výborným pomìrem kvalita / cena. v viz náš inzerát na str. 8 CLEANFIX, Šumavská 3 Tel.: *Èistící a úklidové stroje, zaøízení a èinnosti *Poradenství, opravy, servis úklidové a èistící techniky, vèetnì dodávek komponentù, pøíslušenství, èistících prostøedkù CLEANTEX, a.s. Olomoucká Prostìjov Tel.: *Pracovní obleky antistatické *Pracovní rukavice antistatické CLEVERTECH, U Høištì Svìtice Øíèany u Prahy Tel.: *Pøístroje a systémy pro zdravotnictví *Snímaèe a analyzátory psychofyziologických parametrù ve zdravotnictví *Pøístroje pro biomedicínský výzkum CLOOS PRAHA, Vídeòská Vestec Jesenice Tel.: *Sváøecí elektrické stroje - široký COFELY, a.s. Lhotecká 793/ Praha 4 Tel.: *Poradenství, projekce, dodávky, servis, trafostanic, rozvoden COLSYS - AUTOMATIK, a.s. Hu ská Kladno Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Pøedseda pøedstavenstva: Ing. Josef POKORNÝ Obchodní øeditel: Ing. Jiøí KASNER Cizí jednací jazyky: Eng., Ger. Rok zahájení èinnosti firmy: 1997 Poèet zamìstnancù: 22 Roèní obrat (mil. Kè): 40 Export (mil. Kè): 2 Import (mil. Kè): 4 Podíl zahranièního kapitálu: 0 *Energetický management - implementace *Prùmyslové komunikaèní sítì *Prùmyslová automatizace *Projekce elektro - NN, slaboproud *Projekce prùmyslových sítí *Odborné poradenství - energetický management *Odborné poradenství - prùmyslové sítì Zastoupení ÈR a SR - Hirschmann Industrial Ethernet. Aplikaèní partner Energis. v viz náš inzerát na str. 8 ComAp a.s. Kundratka 2359/ Praha 8 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Pøedseda pøedstavenstva: Ing. Libor MERTL Místopøedseda pøedstavenstva: Ing. Martin MÁLEK Kontaktní osoba: Ing. Jiøí VAØEKA Kontaktní osoba: Ing. Petr HANÈ Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., Rus., Spa., Pol. Rok zahájení èinnosti firmy: 1991 Poèet zamìstnancù: 150 Firma je èlenem: AMPS *Vývoj, výroba a prodej øídících systémù pro motorgenerátorová soustrojí *Øízení záložních zdrojù a kogeneraèních jednotek *Vykrývání odbìrových špièek a øešení 1/4 hodinového maxima *Vzdálené øízení a monitoring *Pøestavby starých øídících systémù *Sí ové ochrany, ochranné relé MainsPro *Pøestavby dieselových motorù na duální palivo *Poradenství v oblasti øízení záložních zdrojù a kogeneraèních jednotek *Øídící systémy pro motory, èerpadla a kompresory C 45

8 CO ÈE C È COGEBI, a.s. Vožická Tábor Tel.: *Izolaèní materiály a výrobky pro elektrotechniku a energetiku *Sklo, porcelán, keramika, køemík, slída, beton, guma COMAR NETLINE, Hudcova 532/78b Brno Tel.: *Ethernet routery pro optické i metalické sítì *VOIP brány pro internetovou telefonii COMET SYSTEM, 1. máje Rožnov pod Radhoštìm Tel.: *Teplomìry pro prùmysl *Vlhkomìry *Tlakomìry /barometry/ COMFIS, Hradiš ská Buchlovice Tel.: *Identifikaèní systémy pøístupové ACESS *Biometrické kontrolní pøístupové systémy COMPAS AUTOMATIZACE, Nádražní 610/ Žïár nad Sázavou Tel.: COMPLETE CZ, V Rovinách 520/46 Tel.: dodávky, instalace, servis a revize systémù klimatizace *Projekty, dodávky, instalace, opravy, servis poèítaèù, sítí a ostatního pøíslušenství montáže, servis, revize ventilátorù, vìtracích jednotek COMPUTER - Odborný èasopis Vydává MLADÁ FRONTA, a.s. Jakubská 5 Tel.: *Odborné èasopisy ostatní COMTES FHT, a.s. Prùmyslová Dobøany Tel.: *Výzkum v oblasti nových materiálù *Aplikaèní software pro modelování a simulaci prùbìhu technologických procesù a chování prototypù CONDUCTIX - WAMPFLER U Cukrovaru Slatiòany Tel.: *Trakèní vedení, napájecí troleje *Komponenty pro pohyblivé pøívody *Kabelové bubny a cívky (prázdné), vèetnì skladovacích systémù CONEC, Louèka Újezd Tel.: *Konektory - široký *Konektory do desek plošných spojù *Konektory filtrované CONEL, Sokolská Ústí nad Orlicí III Tel.: *Modemy - široký *Radiomodemy *GSM - GPRS modemy CONERGY ÈR, Na Strži 65 Tel.: *Solární èlánky *Regulátory pro fotovoltaické systémy *Soustavy vytápìní s netradièními zdroji energie - solární systémy CONNECTRONICS, Billundská Kladno Tel.: *Kabely, vodièe, dráty, pøípojnicové systémy, pøíslušenství kabelù, nástroje, stroje *Kabely, vodièe, dráty na vinutí CONRAD ELECTRONIC Èeská republika, Sazeèská 645/ Praha 10 Tel.: *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními CONSENTA, Hellichova Praha 1 Tel.: *Plynové regulátory *Plamenojistky pro potrubí i nádrže CONTEG, Na Vítìzné pláni 1719/4 Tel.: *Rozvádìèe - široký *Rozvádìèe pro telekomunikaèní a datová zaøízení *Díly a pøíslušenství pro rozvádìèe a rozvodná zaøízení, široký CONTEK, V Závìtøí 6/ Praha 7 Tel.: *Pohony (elektromotory s mìnièem) servis zaøízení pro øízení prùmyslových procesù, automatizace výrobních zaøízení, vèetnì vizualizace CONTEX PRAHA, Mlýnská 60/ Praha 6 Tel.: *Konektory - široký *Konektory prùmyslové - široký *Konektory do desek plošných spojù CONTEX, Brnìnská 700/ Hradec Králové Tel.: *Kabelové svazky konfekciované *Kabelové svazky nekonfekciované *Pøíslušenství kabelù a vodièù - široký CONTRA, B. Martinù 64 Tel.: *Spínací bezpeènostní hrany a rohože *Monitory do EEX prùmyslového prostøedí *Klávesnice do EX prùmyslového prostøedí CONTROL ENGINEERING ÈESKO Mánesova 536/ Èeský Tìšín *Odborné èasopisy pro automatizaci a øízení CONTROL TECHNIQUES BRNO, Podnikatelská 2b Brno Tel.: *Frekvenèní mìnièe *Pohony (elektromotory s mìnièem) instalace a modernizace pohonù, elektromotorù, generátorù, dynam CONTROLTECH, Tøídvorská Kolín Tel.: CRESSTO Hasièská Rožnov pod Radhoštìm Tel.: *Senzory tlakové *Tlakomìry /barometry/ *Manometry digitální CRYOMETAL, Kolovratská Øíèany u Prahy Tel.: *Láhve na skladování a pøevoz plynu *Kontejnery na skladování a pøevoz plynu CS PRO - TEC Praha, Na Struze Praha 1 Tel.: *Elektromagnety *Ventily solenoidové *Ventily elektromagnetické CUBE CZ, Ferdinandov Hejnice Tel.: opravy, servis pøi výrobì desek plošných spojù *Desky plošných spojù zakázková výroba prototypù desek *Desky plošných spojù kompletní CUPRO PK, Vysoká Zlín Tel.: *Bezpeènostní, výstražné, navigaèní tabulky, ohranièovací pásy *Samolepící štítky bezpeènostní, výstražné, navigaèní a informaèní *Fotoluminiscenèní bezpeènostní, výstražné, navigaèní a informaèní tabulky CWS, Masarykova 750/ Ústí nad Labem Tel.: *Elektroinstalaèní kabelové úložné systémy plastové, vèetnì pøíslušenství - široký *Elektroinstalaèní trubky tuhé plastové CYGNI SOFTWARE, a.s. Francouzská Praha 2 Tel.: *CRM marketingový a obchodní software *Úèetní software CZC.CZ, Brodská Pøíbram Tel.: *Poèítaèe, vèetnì pøíslušenství *Mobilní telefonní pøístroje *Internetový E-shop obchod CZECH COAL, a.s. Evropská 2690/ Praha 6 Tel.: *Obchod s elektrickou energií *Hnìdé energetické uhlí *Obchod s elektrickou energií a teplem CZECH NATURE ENERGY, a.s. Èástkova Plzeò Tel.: dodávky, servis zaøízení pro využití obnovitelných zdrojù elektrické energie *Poradenství, konzultace, projekty, dodávky, instalace, servis a revize tepelných systémù, vèetnì pøíslušenství *Soustavy vytápìní s netradièními zdroji energie - solární systémy, vèetnì pøíslušenství È ÈD - TELEMATIKA, a.s. Pernerova 2819/2a Tel.: *Poskytování datových a hlasových služeb prostøednictvím telefonní sítì *Intranet - tvorba webových aplikací pro prùmyslové firmy i státní správu, servis *Poskytování pøístupu do multimediálního, vysoce flexibilního prostøedí pro integrovaný pøenos dat, hlasu, videa ÈERVA EXPORT IMPORT, a.s. Archeologická Hostivice Tel.: *Pracovní obleky, obuv, ochranné pomùcky, hygienické potøeby, brašny, kufry, tašky, kapsy - široký ÈESAL Jaroslav - ELEKTRO Fügnerova Blovice Tel.: ÈESKÁ ENERGIE, a.s. Beranových 65/ Praha 9 Tel.: *Obchod s elektrickou energií *Obchod s plyny prostøednictvím sítí 46

9 ÈE DA ÈEPS, a.s. Elektrárenská 774/ Praha 10 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Pøedseda pøedstavenstva: Ing. Vladimír Tošovský Pøedseda dozorèí rady: Ing. Tomáš Hüner Poèet zamìstnancù k :498 Roèní obrat v r /v mil. Kè/: ,8 Rok založení: 1998 Hlavní èinnost: *Pøenos elektrické energie *Zajiš ování rovnováhy mezi výrobou a spotøebou elektrické energie *Rozvoj, údržba a obnova elektroenergetické pøenosové soustavy ÈR *Spolupráce s ostatními provozovateli PS v Evropì v viz náš inzerát na str. 9 ÈESKÁ EXPORTNÍ BANKA, a.s. Vodièkova 34/ Praha 1 Tel.: *Bankovní služby *Bankovní úvìry *Poskytování krátkodobých finanèních úvìrù na zajištìní exportu, importu ÈEZ - SKUPINA ÈEZ Duhová 2/ Praha 4 Tel.: *Výroba elektrické energie *Rozvod elektrické energie *Obchod s elektrickou energií ÈEZ DISTRIBUCE, a.s. Teplická 874/ Dìèín Tel.: *Distribuce elektrické energie a obchod s elektrickou energií *Pøenos elektrické energie ÈEZ DISTRIBUÈNÍ SLUŽBY, Riegrovo námìstí 1493/ Hradec Králové Tel.: *Rozvoj, údržba, revize, obnova pøenosové soustavy elektrické energie ÈR a propojení na zahranièní dodavatele *Provozování a správa elektrotechnických rozvodù *Správa energetických rozvodù a zaøízení ÈEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, Komenského Hostivice Tel.: *Obslužné èinnosti energetických zaøízení ÈEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY, Výstavní 1144/ Ostrava Tel.: *Provozování a správa elektrotechnických rozvodù a zaøízení *Montáže, opravy veøejného osvìtlení *Demineralizovaná voda ÈEZ ENERGO, Karolinská 661/ Praha 8 Tel.: *Kogeneraèní jednotky *Poradenství, vývoj, výroba, dodávky, revize, servis v oblasti øízení záložních zdrojù a kogeneraèních jednotek ÈEZ ENERGOSERVIS, Bráfova Tøebíè Tel.: dodávky, instalace, servis, opravy a rekonstrukce turbín dodávky, servis zaøízení elektráren a zaøízení pro výrobu elektrické energie *Energomontáže ÈEZ ICT SERVICES, a.s. Duhová 3/ Praha 4 Tel.: *Systémová implementace SW, digitalizace inženýrských sítí a prùmyslových procesù MES *Aplikaèní software pro správu energetických sítí *Firemní prùmyslové WEBy - pro øízení procesù v reálném èase ÈEZ KORPORÁTNÍ SLUŽBY, 28.øíjna 3123/ Ostrava Tel.: *Správa majetku *Leasing dopravní techniky ÈEZ LOGISTIKA, 28. øíjna 3123/ Ostrava Tel.: *Logistické služby interní ÈEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE, Køižíkova Hradec Králové Tel.: *Obnovitelné zdroje energie - vìtrná energie, malé vodní elektrárny, biomasa ÈEZ PRODEJ, Duhová 1/ Praha 4 Tel.: *Obchod s elektrickou energií a teplem *Plyny - rozvod, obchod ÈEZ TEPLÁRENSKÁ, a.s. Bezruèova Øíèany u Prahy Tel.: *Výroba tepla vè. obchodu s teplem ÈEZ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY, Guldenerova 2577/ Plzeò Tel.: *Obchodní, servisní èinnosti, služby ÈEZ, a.s. Duhová 2/ Praha 4 Tel.: *Výroba elektrické energie *Rozvod elektrické energie *Obchod s elektrickou energií ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNA DÌTMAROVICE Dìtmarovice Dìtmarovice Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNA HODONÍN U Elektrárny Hodonín Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNA LEDVICE Ledvice Bílina Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNA MÌLNÍK Horní Poèáply Horní Poèaply Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNA POÈERADY Poèerady Poèerady Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNA PRUNÉØOV Prunéøov Kadaò Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNA TISOVÁ Tisová Sokolov 1 Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNY POØÍÈÍ Poøíèí Trutnov Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., ELEKTRÁRNY TUŠIMICE Tušimice Kadaò Tel.: *Elektrárny tepelné ÈEZ, a.s., JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY Dukovany Dukovany Tel.: *Elektrárny jaderné ÈEZ, a.s., JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN Temelín - elektrárna Temelín Tel.: * Elektrárny jaderné ÈEZ, a.s., VODNÍ ELEKTRÁRNY Štìchovice Štìchovice Tel.: *Elektrárny vodní ÈKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. Kolbenova 936/5e Praha 9 Tel.: *Pohony (elektromotory s mìnièem) *Regulátory napìtí generátorù - budící soustavy *Mìnírny stabilní ÈKD ENERGY, a.s. Kolbenova 609/ Praha 9 Tel.: *Poradenství, projekty, návrhy, dodávky, instalace, zaøízení kotelen *Kogeneraèní jednotky ÈKD GROUP, a.s. Na Sychrovì 975/ Praha 10 Tel.: *Investièní dodávky, investice v oblasti elektro, energo *Podnik zahranièního obchodu, specializující se na dodávky komplexních technologických celkù pro energetiku, petrochemii *Rekonstrukce a modernizace elektrického zaøízení elektráren ÈKD PRAHA DIZ, a.s. Kolbenova Praha 9 Tel.: *Mìnírny stabilní montáž, opravy, servis chladících a mrazících zaøízení *Spøažené systémy elektrárna - teplárna ÈNTL - ÈESKÉ NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, Teplická Praha 9 Tel.: *Odborné elektrotechnické èasopisy *Odborné èasopisy pro chlazení a klimatizaci *Odborné èasopisy pro instalatérství ÈVUT Praha - FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Technická 2 - ÈVUT FEL Praha 6 Tel.: *Vzdìlávání odborné vysokoškolské ÈVUT Praha - FAKULTA ELETROTECHNICKÁ Katedra KYBERNETIKY Technická Praha 6 Tel.: *Vzdìlávání odborné vysokoškolské ÈZT, Letohradská Praha 7 Tel.: *Odborné noviny pro stavebnictví a bydlení D DABOK, Ke Kotláøce 292/8 Tel.: DABOX, Šenovská 543/101 È D 47

10 DA DI D Ostrava Tel.: DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC, U Nové Hospody Plzeò Tel.: *Klimatizaèní zaøízení DAISY, Hrusická Praha 4 Tel.: *Aplikaèní software v elektrotechnice *Aplikaèní software v energetice *Pøedprojektová a projektová èinnost v oblasti elektro a energo rozvodù DALKIA COMMODITIES CZ, 28.øíjna 3337/ Ostrava Tel.: *Obchod s elektrickou energií *Obchod s povolenkami na emise *Plyny - rozvod, obchod DALKIA Èeská republika, a.s. 28. øíjna 3337/ Ostrava Tel.: *Výroba tepla *Obchod s teplem *Výroba elektrické energie DANFOSS, V Parku 2316/ Praha 4 Tel.: *Frekvenèní mìnièe *Softstartéry *Pøevodovky samostatné k elektrickým motorùm, pohonùm, servopohonùm, armaturám, ventilùm DATACON MSI, 1. pluku 12 a Praha 8 Tel.: *Snímaèe tlaku *Snímaèe rozdílù tlakù *Pøevodníky elektrických DATALITE, Štìpánská 51/ Praha 1 Tel.: *Systémy øízení inteligentních budov DATAPARTNER, Senovážné nám. 241/ Èeské Budìjovice Tel.: *Poèítaèe prùmyslové (odolné proti prachu, vodì, otøesùm) a technologických procesù *Mìøení elektrických a neelektrických velièin v prùmyslu, regulace DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s. Holoubkov Holoubkov Tel.: *Rozvádìèe - široký DCOM, Kšírova Brno Tel.: *Operátorské panely a pulty *Radiové a anténní systémy *Telemetrické systémy pro vzdálené odeèty snímaných dat na bázi GSM DCT Czech, Tovární Èerná Hora Tel.: *Èistící chemikálie - široký *Èistící roztoky pro èištìní DPS po pájení *Myèky šablon pro výrobu desek plošných spojù DDA, Šámalova 307/ Brno Tel.: *Velkoobchod s kabely, vodièi, dráty a pøíslušenstvím DEHOR - ELSPEC Litvínov, Jiráskova Litvínov Tel.: *Napájecí zdroje spínané *Nabíjeèe - široký *Vybíjeèe DEL a.s. Strojírenská Žïár nad Sázavou Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Výkonný øeditel: Ing. Jiøí KABELKA Obchodní øeditel: Ing. Zdenìk KRÁLÍÈEK Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., Rus. *Robotizaèní technika *Inženýring v oblasti elektrotechniky *Elektrodokumentace *Programování, vytváøení SW *Rozvádìèe elektrické pro nn *Rozvádìèe elektrické atypické *Rozvádìèe pro telekomunikaèní a datová zaøízení Engineering ve strojírenství, prùmyslová automatizace, výroba rozvádìèù. v viz náš inzerát na str. 10 DELCAM BRNO, Purkyòova 35e Brno Tel.: *CAD software pro strojírenství DELONG INSTRUMENTS, a.s. Palackého tøída 153b Brno Tel.: *Elektronové mikroskopy *Spektroskopické systémy pro nedestruktivní analýzy materiálu DELTA ENERGY SYSTEMS (CR), Perucká 2482/ Praha 2 Tel.: *Statické mìnièe - usmìròovaèe *Napájecí zdroje UPS systémy *Akumulátory - široký DELTA PLZEÒ, Doudlevecká Plzeò Tel.: *Kamerové bezpeènostní systémy montáže, servis bezpeènostních kamerových systémù DEMONTA - ELEKTRO, Moráòská Velké Meziøíèí Tel.: *Distributor, prodejce elektroinstalaèního materiálu *Vykupování nadbyteèných zásob elektroinstalaèního materiálu a jeho další prodej DEOM, Jinonická Praha 5 Tel.: servis zaøízení pro mìøení a testování *Mìøicí systémy pro mìøení rozmìrù souèástí v prùmyslu *Interferometry laserové DEWETRON - PRAHA, Tehovská 25/ Praha 10 Tel.: servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických *Automatizaèní technika *Aplikaèní software speciální pro vizualièní a øídící systémy D-EX INSTRUMENTS, Optátova Brno Tel.: *Prùtokomìry - široký *Vlhkomìry *Hladinomìry, stavoznaky DEXON CZECH, Na Novém Poli 381/ Karviná Tel.: *Rozsáhlé ozvuèovací mìstské a firemní systémy *Mìstské rozhlasové systémy bezdrátové DF Deutsche Forfait, Panská 4/ Praha 1 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Jednatel: Ing. Dalibor HANKA Cizí jednací jazyky: Eng. Rok zahájení èinnosti firmy: 2000 Poèet zamìstnancù: 2 Podíl zahranièního kapitálu: 100% *Forfaiting *Odkup pohledávek DFC DESIGN, Strmá 3001/ 11B Brno Tel.: prùmyslových a procesù *Snímaèové systémy strojového vidìní DIAL TELECOM, a.s. Køižíkova 36a/ Praha 8 Tel.: *Telefonní operátor *Poskytování datových a hlasových služeb prostøednictvím telefonní sítì *Internet DIAMETRAL, spol. s r.o. Hrdoòovická Praha 9 - Horní Poèernice Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Øeditel: Miroslav BULKA Obchodní øeditel: Vít MAJTÁS Cizí jednací jazyky: Eng., Ger. Rok zahájení èinnosti: 1992 Poèet zamìstnancù: 20 *Elektrolaboratorní stoly a pracovištì *Laboratorní zdroje AC/DC *Mikropájeèky *Fóliové štítky a klávesnice *Dispeèerská pracovištì *Napájecí zdroje, oddìlovací transformátory *Autotransformátory 1F a 3F *Svìtelná návìstí, zakázková svítidla VarioLab+ technologická pracovištì a laboratorní stoly. VarioStav výuková pracovištì pro školství, pro elektro obory. Laboratorní zdroje, pájeèky a fóliové štítky, autotransformátory. v viz náš inzerát na str. 10 DIAMO, s.p. Máchova Stráž pod Ralskem Tel.: *Uranové rudy a jejich koncentráty DIAMO, s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka Dolní Rožínka Tel.: *Uranové rudy a jejich koncentráty DIAMO, s.p., o.z. ODRA Sirotèí 1145/ Ostrava Tel.: *Uranové rudy a jejich koncentráty DIAMO, s.p., o.z. Tìžba a úprava uranu Pod Vinicí Stráž pod Ralskem Tel.: *Uranové rudy a jejich koncentráty DICOM, Sokolovská Uherské Hradištì 48

11 DI E Tel.: *Telefonní pøístroje speciální *Radiostanice pro speciální úèely *GPRS pøístroje pro urèení polohy globálního navigaèního systému Dinel, U Tescomy Zlín Tel.: Fax: Mobil: Obchodní zástupci spoleènosti: Obchodní zástupce - Slovensko a severní Morava: Ing. František GAJDÙŠEK Obchodní zástupce - Èechy: Ing. Pavel BUÈEK Obchodní zástupce - východní Èechy, jižní Morava: Ing. Radim VALKO Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., Rus. Rok zahájení èinnosti: 1995 Poèet zamìstnancù: 20 IÈ: DIÈ: CZ *Hladinomìry, stavoznaky *Prùtokomìry - široký *Senzory - široký *Senzory hladinové *Snímaèe - široký *Snímaèe hladinové radarové *Spínaèe - široký *Spínaèe kapacitní *Spínaèe limitní pro kapaliny *Spínaèe do EEX prostøedí *Senzory - široký *Automatizaèní technika - široký *Ostatní mìøící pøístroje neelektrických velièin Pøední výrobce systémù pro mìøení výšky hladiny a prùtoku. Hladinomìry, kapacitní hladinové snímaèe, prùtokomìry, zobrazovací, vyhodnocovací a napájecí jednotky. v viz náš inzerát na str. 10 DISTRELEC Ges.m.b.H. Dresdner Strasse Vídeò (Rakousko) Tel.: Fax: Distributor elektroniky v ÈR, nabízí široký *Elektronických souèástek *Elektroinstalaèního materiálu *Elektrotechnického materiálu *Mìøících pøístrojù, nástrojù a náøadí *Automatizaèní a regulaèní techniky Doplòkové informace: Výrobky více než výrobcù Obsáhlý výbìr kvalitních výrobkù v viz náš inzerát na str. 11 DISA, Barvy 784/ Brno Tel.: *Èerpadla, vèetnì pøíslušenství, široký servis pro èerpací techniku DJM LIGHT BULBS, Brnìnská Modøice Tel.: *Velkoobchod s osvìtlovací technikou DK - ELVIS, ul. 28. øíjna 886/ Ostrava Tel.: *Elektromìry nové i repasované *Kalibrace, úøední ovìøení, opravy, pøezkoušení, servis elektromìrù DK GROUP, a.s. Ždírec Polna Tel.: *Akumulátory olovìné bezúdržbové *Kabely topné *Systémy EZS, EPS DNA CENTRAL EUROPE, Podolí Nehvizdy Tel.: *Infraèervené snímaèe pohybu *Spínaèe - dálkové ruèní ovladaèe a miniovladaèe spínaèù DNA ENERGIE, Kmochova Kolín Tel.: *Svítidla, záøivky, výbojky, baterky, díly svítidel, majáky, stožáry *Poradenství, projekty, návrhy, výroba, dodávky, instalace, servis v oblasti svìtelných zdrojù *Øídící systémy pro velké osvìtlovací soustavy DODÁVKY AUTOMATIZACE, ul. 1. máje 34/ Ostrava Tel.: *Rozvádìèe - široký *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, rekonstrukce, servis, opravy, revize eleketrických rozvodných zaøízení DOHNÁLEK PETR ING., f.o. Mladé Buky Mladé Buky Tel.: *Elektrické ochrany instalace, testování vèetnì protokolizace elektrických ochran *Školení, školicí støedisko - rùzné oblasti zamìøení dle konkrétní firmy DOMAT CONTROL SYSTEM, U Panasonicu Pardubice Tel.: *Systémy øízení inteligentních budov *Dispeèerské stoly systémù inteligentních budov DOOSAN ŠKODA POWER, Tylova 1/ Plzeò Tel.: *Turbíny parní dodávky, instalace, servis, opravy a rekonstrukce turbín *Výmìníky tepla DPH, Nová Ves pod Pleší 145 E Nová Ves pod Pleší Tel.: instalace, montáže, opravy a servis v oblasti elektrotechniky *Údržba, èištìní energetických zaøízení DRAKA KABELY, Tøebíèská 777/ Velké Meziøíèí Tel.: formuláø na www *Kabely silové *Kabelové svazky nekonfekciované *Kabely datové DRIBO, Pražákova Brno Tel.: *Vypínaèe výkonové *Odpojovaèe *Odpínaèe DROPTOP COMPUTING, Na Bøevnovské pláni Praha 6 Tel.: *Tiskárny - pro èárový kód DRUŽSTVO ELEKTROPROGRES PRAHA Kundratka 1944/ Praha 8 Tel.: instalace, montáže, opravy a servis v oblasti elektrotechniky instalace, montáže, servis v oblasti elektroniky DSTECHNIK.CZ, Litvínovice Èeské Budìjovice Tel.: *Autoalarmy *Kamerové bezpeènostní systémy *Frekvenèní mìnièe DT TECHNIC, Riegerova Teplice Tel.: *Díly hromosvodù - široký DULASPOL - DULAVA Rudolf Slovenská Karviná - Hranice Tel.: *Poradenství, projekty, návrhy, výroba, dodávky, instalace, servis v oblasti svìtelných zdrojù instalace, servis a revize tepelných systémù, vèetnì pøíslušenství DUOMONT, Armády 214/ Praha 5 Tel.: *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù *Revize elektroinstalace DYGER, Výstavištì Brno Tel.: *Automatizaèní a øídící technika uplatnitelná v rùzných oborech podnikání, vèetnì vizualizace E E - THERM, a.s. Kubišova 1382/ Praha 8 Tel.: technologických procesù, vèetnì vizualizace *Regulátory procesní E PLUS, Pila Karlovy Vary Tel.: v prùmyslu i v domáctnostech E SYSTEM, Vlastislavova 303/3 Tel.: v prùmyslu i v domáctnostech *Energomontáže E&K AUTOMATION, V Oblouku Èestlice Tel.: *Øídící, automatizaèní, robotizaèní, manipulaèní, vizualizaèní technika E.MONT, Vratislavovo nám Nové Mìsto na Moravì Tel.: energomontáže *Mìøení E.ON Energie, a.s. F. A. Gerstnera 2151/ Èeské Budìjovice Tel.: IÈ: DIÈ: CZ *Obchod s elektrickou energií *Obchod s plynem v viz náš inzerát na str. 14 E.ON DISTRIBUCE, a.s. F. A. Gerstnera 2151/ Èeské Budìjovice Tel.: *Rozvod elektrické energie *Rozvoj, údržba, revize, obnova pøenosové soustavy elektrické energie ÈR a propojení na zahranièní dodavatele E.ON SERVISNÍ, F. A. Gerstnera 2151/ Èeské Budìjovice Tel.: montáže, opravy, servis, revize v oblasti vysokonapì ové energetiky D E 49

12 EA EG E EASYTHERM.CZ, Sídlištì Hegerova Polièka Tel.: *Regulátory teplotní *Senzory teplotní *Elektrické topné patrony na principu topného drátu Eaton Elektrotechnika (døíve Moeller Elektrotechnika) Komárovská Praha 9 Tel.: IÈ: DIÈ: CZ *Jistièe *Jistièe výkonové *Proudové chránièe *Rozvodnice a rozvádìèe VN a VN Portfolio Cooper Industries: *Rozvádìèe a elektroinstalaèní materiál pro prostøedí s nebezpeèím výbuchu *Systémy nouzového osvìtlení *Pojistky *EPS *Automatizace budov v viz náš inzerát na str. 11 EBIS, Køižíkova 70a Brno Tel.: *Elektrická zabezpeèovací a poplachová zaøízení na ochranu proti krádeži, požáru, díly, montáž, servis *Identifikaèní systémy, pøíslušenství a díly IDS *Docházkové systémy EBM - PAPST CZ, Kaštanová 34a Brno Tel.: *Ventilátory - široký EBM TZB, Haškova Brno Tel.: *Audity energetické *Rozvádìèe - široký *Komponenty systémù pro øízení inteligentních budov EBV ELEKTRONIK, Argentinská 38/ Praha 7 Tel.: *Distributor, prodejce elektronických souèástek a zaøízení ECOENERG, Mírové námìstí Kadaò Tel.: *Elektrárny vìtrné ECOM, Americká Praha 2 Tel.: *Èerpadla - široký *Detektory, lokalizátory *Detektory plynù ECOREM Stará cesta Jemnice Tel.: Fax: Mobil: Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Jednatel, øeditel: Petr ŠENDA Rok zahájení èinnosti firmy: 2007 *Mìøení elektrických a neelektrických velièin v prùmyslu, regulace *Vyvedení výkonu generátorù KJ a alternativních zdrojù elektrické energie *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù a zaøízení *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, servis, opravy, rekonstrukce, revize elektrických rozvodných zaøízení *Kabelové svazky konfekciované *Kabelové svazky nekonfekciované *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, servis, revize trafostanic, mìníren, rozvoden, transformátorù v viz náš inzerát na str. 11 ECOREM Consulting Stará cesta Jemnice Tel.: Fax: Mobil: Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Jednatel, øeditel: Petr ŠENDA Rok zahájení èinnosti firmy: 2012 *Posuzování vlivù na životní prostøedí dle zákona è.100/2001 Sb. (EIA, SEA) *Zpracování integrovaného povolení (IPPC) *Vyhodnocení vlivù zámìru na krajinný ráz dle zákona è. 114/1992 Sb. *Poradenství a expertní èinnost v oblasti životního prostøedí (vodní hospodáøství, odpadové hospodáøství, ovzduší, energetika, obnovitelné zdroje aj.) *Služba externí podnikový ekolog a externí technik BOZP *Poradenství a expertní èinnost v oblasti BOZP *Školení v oblasti životního prostøedí a BOZP v viz náš inzerát na str. 11 ECOM, Zahradní Èeské Meziøíèí Tel.: *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními *Kondenzátory elektrické *Odpory miniaturní ECOMAL, Mlýnská Pøeštice Tel.: *Kondenzátory pro mikroelektroniku, široký *Odpory miniaturní - široký *Tranzistory - široký EDHAL, Lánovská Vrchlabí Tel.: EDITEL CZ, V Parku 2309/ Praha 4 Tel.: *Software pro správu dokumentù *Úèetní software *Aplikaèní software pro archivování dokumentù EDTS, Strážná Zlín Tel.: *Softstartéry *PLC programovatelné automaty a øídící moduly *Frekvenèní mìnièe - široký EEIKA Brno, Jahodová Brno Tel.: *Transformaèní stanice - pøemístitelné (kioskové) *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, servis, revize trafostanic, mìníren, rozvoden, transformátorù *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù a zaøízení EFACEC Praha, Hluboèepská 70/ Praha 5 Tel.: *Transformátory distribuèní *Vypínaèe výkonové *Rozvádìèe, rozvodnice, rozvodové desky, skøínì rozvádìèù, díly EFD INTERNATIONAL Inc. Krajanská 366/ Praha 4 Tel.: *Dávkovací systémy pro pøesné dávkování a nanášení tekutin, past, tmelù apod. EFG CZ, Na Jarovì 4 Tel.: *Identifikaèní systémy, pøíslušenství a díly IDS EGC - ENERGOCONSULT Èeské Budìjovice, Èechova Èeské Budìjovice Tel.: *Aplikaèní software v energetice *Poèítaèe prùmyslové (odolné proti prachu, vodì, otøesùm) *Pøijímaèe HDO EGE, spol. s r.o. Novohradská Èeské Budìjovice Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ *Zapouzdøené vodièe - generátorové vývody elektráren *Tlumivky *Transformátory *Stožáry pro energetiku *Ocelové konstrukce *Analýza elektrických sítí *Fotovoltaické elektrárny EGE - TRADING, Starochodovská 41/ Praha 4 Tel.: *Kompletace dodávek pro výstavbu a rekonstrukce rozvoden, elektráren transformoven, tepláren a venkovních pøenosových a distribuèních vedení NN, VN a VVN EGEM, Novohradská 736/ Èeské Budìjovice Tel.: *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, servis, opravy, rekonstrukce, revize elektrických rozvoden instalace, montáže, opravy, servis, revize v oblasti vysokonapì ové energetiky *Výstavba elektrických rozvoden - NN, VN, VVN EGP INVEST, A. Dvoøáka Uherský Brod Tel.: *Projektová èinnost pro energetické stavebnictví *Investièní dodávky, investice v oblasti elektro, energo *Inženýring v oblasti energetiky EGST, Všehrdova 293/ Hradec Králové Tel.: instalace, montáže, opravy, servis, revize v oblasti vysokonapì ové energetiky EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, Prùmyslová Znojmo Tel.: *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, servis, revize transformátorù, cívek *Cívky díly - indukèní prvky cívek EGÚ BRNO, a.s. Hudcova 487/76a Brno Tel.: * Inženýring v oblasti elektro, energo 50

13 EG EL *Konzultaèní èinnost *Mìøení v energetice a analýzy, regulace (EPC) EGÚ PRAHA ENGINEERING, a.s. Podnikatelská Praha 9 Tel.: *Mìøení, analýzy elektrických velièin, regulace *Mìøení elektrických a neelektrických velièin v prùmyslu, regulace *Monitoring elektrických velièin prostøednictvím mìøení EKO - ŠIMKO, 1. máje Náchod Tel.: *Odsávací zaøízení pro sváøeèská pracovištì *Vysavaèe prùmyslové EKOL, Marie Majerové Ledeè nad Sázavou Tel.: dodávky, instalace, servis, opravy a rekonstrukce turbín *Turbíny parní *Synchronizaèní soupravy pro turbínová soustrojí EKORA, Sinkulova 48/329 Tel.: *Audity ekologické *Pøípravné práce pro stavby a staveništì v oblasti elektro, energo *Prùzkumné hydrogeologické práce pro stavby a staveništì v oblasti elektro, energo František Køeèek - EKOTERM Bìlohorská Praha 6 Tel.: *Kabely topné *Elektrické spínací hodiny, èasové termostaty pro tepelnou techniku *Elektrické vytápìcí systémy EKOWATT CZ, Švábky Praha 8 Tel.: *Audity energetické servis zaøízení pro mìøení a testování opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických EKOWATT, o.s. Internetový portál ENERGETIKA Bubenská Praha 7 Tel.: *Odborné internetové servery z oblasti energetiky EKS PRAHA, Za Zastávkou Praha 10 Tel.: dodávky, instalace, servis a revize systémù klimatizace *Klimatizaèní zaøízení, vèetnì pøíslušenství *Díly a aktivní prvky zaøízení pro klimatizaci EL - INSTA CZECH, s.r.o Jízdárenská Hrušovany u Brna Tel.: *Elektrárny vìtrné *Elektrárny fotovoltaické *Obnovitelné zdroje energie - biomasa EL - PROM Praha Jana Masaryka Praha 2 Tel.: instalace, montáže, opravy, servis, revize v oblasti vysokonapì ové energetiky instalace, montáže, opravy a servis v oblasti elektrotechniky EL - SIGNÁL, Lindauerova 90/ Plzeò Tel.: *Elektrická zabezpeèovací a poplachová zaøízení na ochranu proti krádeži, požáru, díly, montáž, servis servis zaøízení pro elektrické akustické, vizuální signalizaèní pøístroje a poplachových zaøízení EL - STROJ, Dubská Kladno Tel.: *Energomontáže *Opravy, pøevíjení transformátorù EL - VY, Ès. Armády Chrudim Tel.: *Rozvádìèe výtahové *Pohony (elektromotory s mìnièem) ELA, Sokolova Brno Tel.: *Prùtokomìry kapalin ultrazvukové *Hladinomìry, stavoznaky *Ultrazvukové sondy ELATEC, Jiráskova Vysoké Mýto Tel.: *Souèástky elektronické - kondenzátory, odpory, diody, filtry, tranzistory, integrované obvody *Displeje LCD segmentové *Poèítaèové prùmyslové systémy pro øízení technologií (ECT) ELBEN CB, Klostermannova Èeské Budìjovice Tel.: ELBI ELECTRONICS U Vìže Praha 9 Tel.: *Ochranná zaøízení pro telekomunikaèní pøístroje proti odposlechu ELCO ELEKTRO, Plazy Mladá Boleslav Tel.: *Velkoobchod s kabely, vodièi, dráty a pøíslušenstvím *Velkoobchod s hromosvodovým ELCO Nymburk, Maršála Konìva Nymburk Tel.: ELCOM, a.s. Na Vìtrovì Praha 4 Tel.: *Rozvádìèe kompenzaèní *Rozvádìèe elektrické pro NN *Elektromotory, generátory, dynama, jejich díly, dodávky, opravy, pøestavba, servis, údržba, revize ELCON, Cesta Svobody Øíèany Tel.: *Svorkovnice - široký *Rozvodnice - široký *Elektroinstalaèní krabice plastové - široký ELDACO, a.s. Olomoucká Brno Tel.: servis zaøízení elektráren a zaøízení pro výrobu elektrické energie *Elektrárny vìtrné ELDIAG, Novosibøinská Praha 9 Tel.: *Zkušebnictví v oblasti energetiky ELECO VEP CZ, Vídeòská 546/ Brno Tel.: *Spínaèe - široký *Svítidla signální, kontrolky *Led diody široký (polovodièové zdroje svìtla) ELECT - ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY, s.r.o Nádražní Karlovy Vary Tel.: *Pøesné laboratorní váhy *Automatizaèní technika v energetických systémech, vèetnì vizualizace ELECTRO WORLD, Chlumecká Praha 9 Tel.: *Velkoobchody odborné *Velkoobchod s elektronickým zaøízením pro domácnosti ELECTRON, Tylova Brno Tel.: *Tiskárny - pro prùmyslové provozy *Popisovaèe souèástek na principu plotru ELECTRONIC DESIGN & SERVICE, Velkopavlovická Brno Tel.: *Desky plošných spojù zakázková výroba *Spínaèe èasové *Regulátory topných systémù ekvitermní ELECTRONICS - Zdenìk Holomý Hemy Valašské Meziøíèí Tel.: *Sirény, houkaèky, signální sloupy, široký *Svìtelné majáky multinapì ové zábleskové *Výstražné svìtelné soupravy pro vozy s pøedností v jízdì a pro speciální pracovní stroje ELECTRONIK - INFO.CZ - Portál ze svìta elektroniky Vydává MALUTKI MEDIA, Tìrlická 475/ Horní Suchá Tel.: *Odborné internetové servery z oblasti elektroniky, elektrotechniky ELECTROSCOPE Odborný on-line èasopis pro elektrotechniku Univerzitní Plzeò Tel.: *Odborné elektrotechnické èasopisy ELEKON, Brnìnská 411/ Vyškov Tel.: *Hlavní elektronické hodiny urèené pro øízení podružných hodin v systémech jednotného èasu JÈ *Docházkové hodiny elektronické, hodiny zaznamenávající datum a hodinu s tiskárnou *Poradenství, projekce, dodávky, prùmyslových èasomìøièù ELEKTRÁRNA CHVALETICE, a.s. K Elektrárnì Chvaletice Tel.: *Elektrárny tepelné ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s. Opatovice nad Labem Pardubice 2 Tel.: formuláø na www *Výroba tepla vè. dálkové pøepravy *Obchod s elektrickou energií ELEKTRIC - HRANICE, Galašova Hranice Tel.: ELEKTRIKA.CZ, Novolíšeòská 8a Brno Tel.: *Odborné internetové servery z oblasti elektroniky, elektrotechniky ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA, a.s. nám. Hrdinù 1693/4a Tel.: E 51

14 EL EL E *Trakèní vedení, napájecí troleje *Trakèní mìnièe instalace, montáže, opravy, servis, revize v oblasti vysokonapì ové energetiky ELEKTRO - CENTRUM DKV, Libušská 189 a Praha 4 Tel.: ELEKTRO - COMP, Maloskalická Èeská Skalice Tel.: ELEKTRO - fa PAVELEK, Ostravská Opava Tel.: ELEKTRO - IMPORT JABLONEC, Maršovice Jablonec nad Nisou Tel.: *Elektroinstalaèní plastové a kovové výrobky *Elektroinstalaèní trubky a hadice plastové - široký *Elektroinstalaèní krabice plastové - široký ELEKTRO - INSTALACE CZ, Jihlavská Havlíèkùv Brod Tel.: *Elektroinstalaèní kabelové úložné systémy z kovù, barevných i neželezných, drátù, vèetnì pøíslušenství *Energosloupy s výsuvnou stropní rozpìrou pro vedení instalací *Elektroinstalaèní kabelové úložné systémy plastové, pro interiéry s estetickým designem, vèetnì instalaèních pøístrojù ELEKTRO - LUMEN, Hranická Hranice IV Tel.: *Svítidla pro veøejná osvìtlení *Svítidla pro prùmysl ELEKTRO - Odborný èasopis pro silnoproudou elektrotechniku v praxi Pod Vodárenskou vìží Praha 8 Tel.: *Odborné energetické èasopisy ELEKTRO - QUATRO, nám. Republiky 146/ Žïár nad Sázavou Tel.: v obytných budovách ELEKTRO - SYSTÉM - TECHNIK, Pod Pekárnami 338/ Praha 9 Tel.: *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními *Velkoobchod s kabely, vodièi, dráty a pøíslušenstvím *Velkoobchod s telekomunikaèními, GSM, IP, pøístroji a zaøízením ELEKTRO A TRH - Odborný elektrotechnický èasopis Vydavatel Stanislav Prchal - RIKO Ludvíka Podéštì 1868/ Ostrava Tel.: *Odborné elektrotechnické èasopisy ELEKTRO DUO, Jihlavská Žïár nad Sázavou Tel.: *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù ELEKTRO HEKT - SERVIS, Cihelní 224/ Malé Hoštice Tel.: *Revize elektroinstalace ELEKTRO KSK, Lidická Lanškroun Tel.: ELEKTRO MARKET SERVIS, Litomìøická Libìchov Tel.: ELEKTRO MORAVIA, Køenová 19 Tel.: ELEKTRO PLUS, Vodaøská Brno Tel.: v obytných budovách v prùmyslových objektech a na pracovištích ELEKTRO S.M.S., Dobrovodská Èeské Budìjovice Tel.: ELEKTRO SOCHOR, Špitálka 25 Tel.: *Rozvádìèe - široký *Opravy a údržba elektrického zaøízení a elektrických strojù ELEKTRO SUCHÝ, V Podzámèí Blatná Tel.: *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù a zaøízení dodávky, montáže, servis, revize hromosvodù *Revize elektroinstalace ELEKTRO TRIO, Nádražní Humpolec Tel.: servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických ELEKTRO VÁCHA, Buk Husinec Tel.: ELEKTRO, Ibsenova Olomouc Tel.: dodávky, montáže, servis, revize hromosvodù *Rozvádìèe, rozvodnice, rozvodové desky, skøínì rozvádìèù, díly ELEKTRO, v.d. v Beèovì nad Teplou Tovární Beèov nad Teplou Tel.: Fax: Mobil: IÈ: DIÈ: CZ *Svorkovnice a svorky - široký *Svornice øadové *Svorky zemnící *Svorkovnice ekvipotenciální *Svorkovnice pro stožáry veøejného osvìtlení *Konektory - široký v viz náš inzerát na str. 12 ELEKTROBOCK CZ, Blanenská Kuøim Tel.: *Velkoobchod s elektronickým zaøízením pro domácnosti *Zvonky domovní *Infraèervené snímaèe pohybu k zapnutí svìtel ELEKTROÈAS, Podìbradská Praha 9 Tel.: *Èasomìrné pøístroje, jejich díly, prùmyslové služby a práce èasomìrných pøístrojù a zaøízení ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY, Boleslavova 15 Tel.: *Ventilátory, vèetnì pøíslušenství *Pøíslušenství ventilátorù montáže, servis, revize ventilátorù, vìtracích jednotek ELEKTROENERGETIKA spol. s r.o. U Elektrárny 3030/ Hodonín Tel.: Mobil: IÈ: DIÈ: CZ Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Jednatel: Ing. Karel SOVÁK Ekonom: Ing. Hana SOVÁKOVÁ Právník: Mgr. Zuzana TINTHOFER Cizí jednací jazyky: Eng., Rus., Spa. Rok zahájení èinnosti firmy: 1998 Poèet zamìstnancù: 5-10 Roèní obrat: (mil. Kè) 8 Podíl zahranièního kapitálu: (mil. Kè) 0 Naše provozovna: Zkušebna VN a VVN E-45 je èlenem Asociace zkušeben vysokého napìtí * Elektrická mìøení a zkoušky pro energetiku: Mìøení a diagnostika izolaèních systémù, zkoušky zvýšeným pøiloženým napìtím, zkoušky transformátorových olejù, pravidelné zkoušky izolovaného náøadí a pracovních pomùcek pro práci na elektrickém zaøízení, zkoušky dielektrických rukavic. * Údržba, opravy, rekonstrukce zaøízení podnikové energetiky: Vstupní a podružné rozvodny 3AC 110, 35, 22, 6,3 kv Spínací pøístroje, mìøící transformátory, ochrany, pøípojnice, uzemnìní, pospojování. Transformátory distribuèní, pecní, speciální, suché i olejové. Opravy na stanovišti TR, dílenské opravy, mobilní filtraèní stanice, olejová laboratoø. Kabelové soubory trasování, vyhledání místa poruchy, opravy. Mìøení a zkoušky kabelù pøiloženým napìtím pøed uvedením do provozu i periodické. * Revize elektrické instalace bez omezení napìtí v objektech tø. A i B. * Školení bezpeènosti práce na elektrických zaøízeních, pøednášky a periodické pøezkoušení odborné zpùsobilosti ve smyslu 14 vyhlášky ÈÚBP è.50/78 Sb. v požadovaném rozsahu pro organizace i jednotlivce. V dobì dílenské opravy Vám zapùjèíme: *Mobilní trafostanici OLGA (250 kva 22/0,4 kv). *Náhradní vypínaè, transformátor, pøípadnì prodáme repasované, plnì funkèní zaøízení se zárukou a Vaše i vadné zaøízení odkoupíme. *Vykupujeme nevyužité zásoby a zaøízení pro vn (trafa, spínaèe, omezovaèe napìtí) v viz náš inzerát na str. 13 ELEKTROIN, Èechova Náchod Tel.:

15 EL EL * Elektroinstalaèní práce ELEKTROINSTALA BBS, Javorská Jílové u Dìèína Tel.: ELEKTROINSTALATÉR - Odborný èasopis Vydává ÈNTL, Teplická Praha 9 Tel.: *Odborné elektrotechnické èasopisy ELEKTROKOMPONENTY AZ, Pražská Písek Tel.: *Elektroinstalaèní kabelové úložné systémy plastové, vèetnì pøíslušenství - široký *Regulátory teplotní *Teplomìry pro prùmysl - široký ELEKTROKOV, a.s. Kotkova 3582/ Znojmo Tel.: *Transformátory, cívky, jejich díly, projekce, dodávky, opravy, pøestavba, servis, údržba, revize *Transformátory toroidní *Autotransformátory ELEKTROLA, è.p Otrokovice Tel.: *Revize zaøízení rozvoden a trafostanic *Montáže, opravy, rekonstrukce rozvoden a trafostanic *Opravy, pøevíjení a údržba transformátorù ELEKTROLINE, a.s. K Ládví 1805/ Praha 8 Tel.: *Trakèní vedení, napájecí troleje *Díly elektrických kolejových a kolových vozidel, prùmyslové služby a práce *Kolejový a kolový elektrický vozový park, návrhy, vývoj, výroba, opravy, údržba, servis, díly ELEKTROMAT KAUFMAN, Trojanova Kladno Tel.: *Velkoobchod s akumulátory, bateriemi, napájecími zdroji a systémy, vèetnì nabíjeèù a pøíslušenstvím *Velkoobchod s hromosvodovým ELEKTROMÌRY, Námìstí Trhový Štìpánov Tel.: *Elektromìry nové *Elektromìry repasované *Transformátory mìøicí (napì ové i proudové) ELEKTROMONT BRNO, a.s. Fr. Stránecké 10/548 Tel.: *Revize elektroinstalace instalace, montáže, opravy a servis v oblasti elektrotechniky ELEKTROMONTÁŽE MCE Pražského povstání Benešov Tel.: *Energomontáže *Hromosvodové systémy, projekty, dodávky, montáže, servis, revize ELEKTROMONTÁŽE STAVBY, Smeèenská Slaný Tel.: ELEKTROMONTÁŽE ŠTAIF, Pod Vysokou Zruè - Senec Tel.: *Hromosvodové systémy, projekty, dodávky, montáže, servis, revize *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù ELEKTRONICKÉ SOUÈÁSTKY CZ, a.s. Syllabova 2980/37A Ostrava Tel.: *Kondenzátory elektrické široký *Kondenzátory silové *Kondenzátory kompenzaèní široký ELEKTRONIK - INFO - Èasopis Vydává FANDA ELEKTRONIK, Tìrlická 475/ Horní Suchá Tel.: *Odborné elektronické èasopisy *Odborné internetové servery z oblasti elektroniky, elektrotechniky ELEKTROPOHONY, Závodí Frenštát pod Radhoštìm Tel.: *Pohony (elektromotory s mìnièem) instalace a modernizace elektromotorù, pohonù, generátorù, dynam *Softstartéry ELEKTROPOMÙCKY PARDUBICE, Raisova Pardubice Tel.: *Fázovací soupravy *Vypínací tyèe *Zkoušeèky - široký ELEKTROPRIM - KOUTNÍK, a.s. Baarova 3/58 Tel.: instalace, montáže, opravy a servis v oblasti elektrotechniky *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù a zaøízení na slaboproudých rozvodù elektrické energie ELEKTROSERVIS Hodonín, Sacharovova 2242/ Hodonín Tel.: ELEKTROSPOJ, Radiová Praha 10 Tel.: a osvìtlovací technikou ELEKTROSYSTEM, a.s. Bratislavská 53 Tel.: *Aplikaèní software speciální pro vizualièní a øídící systémy v prùmyslu *Øídící velíny, pulty, stoly, centra ELEKTROŠTIKA, K Holému vrchu Praha 5 Tel.: *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù a zaøízení ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY, Karlín Èejè Tel.: *Sváøecí elektrické stroje *Stroje a zaøízení pro elektrické svaøování plazmou *Svaøovací inventory ELEKTROTECHNICKÝ MAGAZÍN Vydavatel - Ing. Pavel Hála Ètvrtì Brno Tel.: *Odborné energetické èasopisy *Odborné elektrotechnické èasopisy Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Pod Lisem Praha 8 - Troja Tel.: Øeditel: Bc. Dalibor TATÝREK Obchodní námìstek: Ing. Jarmil MIKULÍK Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., Rus., PL Rok zahájení èinnosti firmy: 1919 Firma je èlenem: AAAO, CQS, HK ÈR, CCA, HAR, ENEC a další. IÈ: DIÈ: CZ *Zkušebnictví v oblasti elektrotechniky *Certifikace *Ovìøování *Systémy øízení *Metrologie, kalibrace *Speciální služby: školení pronájem prostor a zaøízení zakázkové analýzy znalecké èinnosti Poskytováním profesionálních služeb v oblasti ovìøování, zkušebnictví, certifikace elektrotechnických výrobkù a systémù øízení pomáháme našim partnerùm správnì a rychle vstupovat na trh. v viz náš inzerát na str. 15 ELEKTROTECHNIKA V PRAXI Odborný èasopis Vydavatel spoleènost BAEL Korunní Ostrava Tel.: *Odborné elektrotechnické èasopisy *Organizátoøi odborných veletrhù a výstav *Odborné èasopisy ELEKTROTREND, K Vápence Pardubice Tel.: *Rozvádìèe - široký ELEKTROPRÙMYSL.CZ Vydavatel Bc. Jaroslav Bubeníèek Holzova 2846/ Brno Tel.: *Odborné elektrotechnické èasopisy ELEMAN, Boøivojova 878/35 Tel.: *Svorkovnice a svorky *Vypínaèe, odpínaèe *Elektroinstalaèní krabice plastové ELESTAV, Vraclavská Vysoké Mýto Tel.: v obytných budovách ELETIS, 1.máje Lužec nad Vltavou Tel.: ELEXIM, a.s. Riegrovo nám. 179/ Kromìøíž Tel.: Fax: Mobil: IÈ: DIÈ: CZ Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Øeditel: Jindøich GEISLER Obchod: Petr ZAPLETAL Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., Rus., Spa. *Spínaèe mechanické *Spínaèe koncové *Spínaèe vaèkové *Mikrospínaèe - PETERCEM *Mìøící pøístroje - algodue *Distributor, prodejce elektroinstalaèního materiálu zahranièních výrobcù v ÈR ISO 9001:2010 Certifikovaný dodavatel ÈEZ a.s. v viz náš inzerát na str. 13 E 53

16 EL EL E ELFA - SRB, Øeèice Blatná Tel.: *Optoelektronické infraèervené snímaèe pro závorové systémy *Zdravotnické pøístroje na principu elektrod *Masážní a rehabilatèní pøístroje ELFETEX, Høbitovní 31a Plzeò Tel.: *Velkoobchod s náøadím, ruèním elektrickým náøadím a pøístroji pro obory voda - topení - plyn *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními ELFIS, Kolmá Praha 9 Tel.: *Statické mìnièe - záložní napájeèe UPS *Statické mìnièe - støídaèe *Tlumivky - široký ELFRA PLUS, Mlýnské nábø Brno Tel.: *Rozvádìèe, rozvodnice, rozvodové desky, skøínì rozvádìèù, díly *Rozvádìèe elektrické pro NN *Rozvádìèe elektrické pro VN a VVN ELGAS, Semtínská Pardubice Tel.: *Elektromìry nové *Elektromìry elektronické neelektrických velièin - široký ELCHEMCO, Pražská 810/ Praha 10 Tel.: *Zalévací, tìsnící a stínící hmoty, tmely, gely - široký *Chemie pro elektro, energo prùmysl ELICOMP, Vážní Hradec Králové Tel.: dodávky, montáže, servis, revize hromosvodù *Topné podlahové elektrické systémy pro domácnosti ELIDIS, Úžická Odolená Voda Tel.: *Magnety permanentní *Transformátorové díly - jádra magnetických obvodù - toroidní ELIHER, Fáblovka Pardubice Tel.: ELIM, Luèní Volary Tel.: *Palubní poèítaèové jednotky pro motorová vozidla *Pøevodníky neelektrických velièin *Led diody široký (polovodièové zdroje svìtla) ELIMON, a.s. Heyrovského nám. 288/ Praha 6 Tel.: *Obchod s elektrickou energií *Plyny - rozvod, obchod *Hnìdé energetické uhlí ELIMONT, Prùmyslová Pøeštice Tel.: *Revize elektroinstalace *Energomontáže ELIMPORT Rybníky Dobøíš Tel.: ELIN, Pražská Hradec Králové 4 Tel.: ELING BOHEMIA, Tøída Maršála Malinovského Uherské Hradištì Tel.: *Skøíòky, panely pro umístìní ovládacích prvkù zaøízení a pøístrojù *Svorky - široký *Jistièe - široký ELINS PLUS, Objízdná Otrokovice Tel.: v obytných budovách ELINSTA BH, Novovysoèanská Praha 9 Tel.: katalogový prodej *Velkoobchod s osvìtlovací technikou ELINT - CK, Plešivec - Cihelna Èeský Krumlov Tel.: ELIOS, Blanenská Kuøim Tel.: v obytných budovách ELIS PLZEÒ, a.s. Luèní Plzeò Tel.: Formuláø na www * Prùtokomìry kapalin mechanické * Prùtokomìry kapalin ultrazvukové * Hladinomìry, stavoznaky ELIS PRAHA, Oldøichova Praha 2 Tel.: *Inženýring v oblasti elektro, energo *Inženýring v oblasti elektrotechniky *Inženýring v oblasti energetiky ELKAS, Kolbenova 568/ Praha 9 Tel.: ELKO ELEKTRO, Mikuláše Støely Krucemburk Tel.: ELKO EP, Palackého Holešov - Všetuly Tel.: *Jistièe, elektrické ochrany *Proudové chránièe *Relé - široký ELKOV ELEKTRO, a.s. Kšírova 705/ Brno Tel.: *Velkoobchod s osvìtlovací technikou ELLEX GK, Rudolfovská Èeské Budìjovice Tel.: *Velkoobchod s audio, video, televizní a satelitní technikou ELMARO, Krajíøova 119/ Daèice Tel.: servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických ELMER SOFTWARE, Pavlická 123/ Praha 5 Tel.: *CAD software pro elektrotechniku ELMET GROUP, Kamýcká 15/ Praha 6 Tel.: *Velkoobchod s elektrospotøebièi pro domácnost *Velkoobchod s kabely, vodièi, dráty a pøíslušenstvím ELMONT BRNO ENGINEERING, Dornych Brno Tel.: instalace, montáže, opravy, servis, revize v oblasti vysokonapì ové energetiky ELMOZ, a.s. Jamborova Brno Tel.: * Elektroinstalaèní práce * Elektromontáže * Rozvádìèe elektrické pro NN ELNAS, Oblekovice Znojmo Tel.: *Svítidla elektrická pro prùmysl, interiérová, venkovní a speciální, široký *Svítidla domovní interiérová nástìnná *Svítidla domovní interiérová stropní ELO+, Za Nádražím Písek Tel.: *Adaptéry pro optická vlákna *Poèítaèové sítì ethernetové prùmyslové ELOK OPAVA, Sádek Velké Heraltice Tel.: *Interfaceové moduly *Pøevodníky neelektrických velièin *Telemetrické systémy pro vzdálené odeèty snímaných dat na bázi GSM ELPA KUPEÈEK, Dolní nábøeží Varnsdorf Tel.: *Robotizaèní technika *Projektová èinnost v oblasti elektrovýzbroje strojù a zaøízení ELPE, Myslotínská Pelhøimov Tel.: *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù ELPLAST - KPZ Rokycany Mleèice Zbiroh Tel.: *Rozvádìèe - široký ELPLAST Hradec Králové, a.s. Dobøenice Dobøenice Tel.: *Rozvádìèe - široký ELPO UPS, V Sedlci Praha 6 Tel.: *Statické mìnièe - záložní napájeèe UPS *Usmìròovaèe *Nabíjeèe - široký ELPOCO, Štìrboholská Praha 10 Tel.: *Sbìrnice a pøíslušenství sbìrnic - široký *Skøíòky speciální pro PC a IT *Pøíslušenství kabelù a vodièù - široký 54

17 EL EM ELPREMO, Øepèínská Olomouc Tel.: ELPRO - DELICIA, a.s. Strakonická Pøíbram Tel.: instalace, montáže, opravy, servis, revize v oblasti vysokonapì ové energetiky ELPRO - ENERGO, Dlouhá Praha 1 Tel.: *Velkoobchod s transformátory a tlumivkami *Svodièe pøepìtí pro sítì VN *Kioskovité objekty standardizované, uzamykatelné, prázdné pro elektro a energo zaøízení - plechové ELPRO DRIVE, Na aleji Tøinec - Kanada Tel.: *Inženýring v oblasti elektro, energo *Pohony regulované - støídavé i stejnosmìrné *Poradenství, projekce, dodávky, instalace, servis v oblasti mìnièù ELPROS PRAHA, U Smaltovny 1563/19b Praha 7 Tel.: ELPROZ Dr. Martínka Ostrava Tel.: *Relé polovodièová AC - AC *Relé polovodièová DC - AC *Relé polovodièová DC - DC ELREG PARDUBICE, Arnošta z Pardubic Pardubice Tel.: ELRON ELEKTRO, Milady Horákové Kladno Tel.: a osvìtlovací technikou ELROZ, a.s. Tovární Plesná u Chebu Tel.: *Rozvádìèe - široký ELSACO Jaselská Kolín 3 Tel.: *Vizualizaèní technika - široký *Sbìrnice a pøíslušenství sbìrnic ELSO - PHILIPS SERVICE, Kladenská Praha 6 Tel.: *Projekty, dodávky, instalace, opravy, servis poèítaèù, sítí a ostatního pøíslušenství ELSON, Pražská Praha 10 Tel.: Jan Janovský - ELSTAP Hoøanská cesta Most Tel.: *Distributor, prodejce elektroinstalaèního materiálu zahranièních výrobcù v ÈR *Topné podlahové elektrické systémy pro domácnosti *Topné elektrické systémy proti zamrzání okapù ELSTAR COM, Jezuitská Litomìøice Tel.: *Výstavba a instalace sítí pro informatiku - datové sítì *Anténní systémy ELSTAV LIGHTING, Výstavní 2942/ Ostrava Tel.: *Sloupy, stožáry, rámy a jejich pøíslušenství *Svorkovnice pro stožáry veøejného osvìtlení *Svítidla elektrická pro prùmysl, interiérová, venkovní a speciální - široký ELSY, Podnikatelská Praha 9 Tel.: *Docházkové systémy *Turnikety *Transformátorové díly - feritová jádra transformátorù a cívek ELTECH CZ, Krokova 993/ Dìèín 1 Tel.: *Kabely silové *Pøíslušenství kabelù a vodièù, široký ELTEQ, Puškinova Liberec 25 Tel.: *Elektroinstalaèní krabice s pøíslušenstvím z hliníku *Pøíslušenství kabelù a vodièù - vývodky *Elektroinstalaèní trubky a hadice plastové - široký ELTEST, Klivarova 356/ Praha 4 Tel.: *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù *Odborné posudky *Projektová èinnost v oblasti elektro rozvodù ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010/14 P.O.Box 3, Praha Praha 4 Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, servis, opravy, rekonstrukce, revize elektrických rozvodných zaøízení *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, servis, opravy, rekonstrukce, revize elektrických rozvoden *Rekonstrukce a modernizace elektrického zaøízení elektráren dodávky, servis zaøízení elektráren a zaøízení pro výrobu elektrické energie *Elektroinstalaèní a energomontážní práce, opravy, revize rozvodù a zaøízení v viz náš inzerát na str. 13 ELTODO - CITELUM, Novodvorská 1010/ Praha 4 Tel.: *Osvìtlovací soustavy pro venkovní osvìtlení *Osvìtlovací soustavy pro architektonické osvìtlení *Poradenství, navrhování, projektování, dodávky, instalace, servis, opravy v oblasti velkých osvìtlovacích soustav ELTODO DOPRAVNÍ SYSTÉMY, Novodvorská 1010/ Praha 4 Tel.: *Svítidla pro dopravní stavby a dopravní omezení na silnicích *Svìtelná výstražná svìtla, svìtelné majáky, svìtelné semafory *Osvìtlovací soustavy pro osvìtlení dopravních staveb, tunelù ELTRAF, a.s. Kralice Uhlíøské Janovice Tel.: *Transformaèní stanice - pøemístitelné (blokové) *Rozvádìèe distribuèní *Transformátorové díly - kryty a krytky transformátorù ELTRANS ELEKTROMONTÁŽE, Kateøinská Stráž nad Nisou Tel.: v obytných budovách ELV.S MORAVA, Èeskobratrská Prostìjov Tel.: *Stožáry pro uchycení svìtelných zdrojù * Stožáry pro energetiku * Stožáry díly - stožárová výzbroj ELVAC, a.s. Hasièská Ostrava Tel.: *Rozvádìèe, rozvodnice, rozvodové desky, skøínì rozvádìèù, díly Petr Vièan - ELVI Vigantice Rožnov pod Radhoštìm Tel.: *Transformátory - široký *Tlumivky - široký *Kabely, vodièe, dráty na vinutí široký ELVI, Hatì Pøíbram 3 Tel.: *Telekomunikaèní systémy pro budovy *Video telekomunikaèní systémy pro budovy *Systémy pro dálková ovládání vrat ELVIA, Podìbradská Praha 9 Tel.: *Prezentaèní technika *Studiová technika Jan Nižník- ELVIS Brnìnská 2188/ Žïár nad Sázavou Tel.: *Docházkové systémy servis zaøízení pro elektrické akustické, vizuální signalizaèní pøístroje a poplachových zaøízení ELVOSPOL, Cukrovarská Zastávka Tel.: *Elektromotory, generátory, dynama, jejich díly, projekce, dodávky, opravy, pøestavba, servis, údržba, revize ELZED, Vrážská 1540/26a Praha 5 Tel.: v obytných budovách v prùmyslových objektech ELZY, Jarošovská 433/II Jindøichùv Hradec Tel.: *Pulty centrální ochrany instalace, opravy a servis poèítaèù a poèítaèových sítí EM BRNO, Jílkova Brno Tel.: *Elektromotory - široký *Elektromotory asynchronní *Elektromotory asynchronní pro nevýbušné prostøedí E 55

18 EM EN E EMAS ELEKTROMATERIÁL, a.s. Prùbìžná Praha 10 Tel.: *Velkoobchody odborné *Kabely, vodièe, dráty, pøípojnicové systémy, pøíslušenství kabelù, nástroje, stroje *Oddìlovaèe - spínaèe, pøepínaèe, vypínaèe, odpínaèe, taktovaèe, cyklovaèe, èasovaèe, stykaèe, uzemòovaèe, softstartéry EMC PLUG, Na Boøích Plzeò Tel.: *Záložní zdroje elektrické energie *Elektrocentrály stacionární motory a systémy (motorgenerátory) *Rozvádìèe - široký EMCOMP, Na Roudné Plzeò Tel.: *Elektrocentrály - široký *Statické mìnièe - záložní napájeèe UPS *Statické mìnièe - støídaèe EMCOS, Nákladní Teplice Tel.: *Rozvádìèe kompenzaèní *Rozvádìèe - široký *Díly a pøíslušenství pro rozvádìèe a rozvodná zaøízení EMERSON NETWORK POWER srl - org. sl. Hájkova 2747/22 Tel.: *Napájecí zdroje UPS systémy *Napájecí zdroje AC/DC *Poèítaèe prùmyslové (odolné proti prachu, vodì, otøesùm) EMERSON PROCESS MANAGEMENT, Hájkova 2747/22 Tel.: elektrických *Mìøení elektrických a neelektrických velièin v prùmyslu, regulace EMKAD CZ, Plaèkov Holešov Tel.: *Hromosvodové systémy, projekty, dodávky, montáže, servis, revize *Izolátory a izolanty sklokeramické EMKO CASE, a.s. Øípská 20a Brno Tel.: *Skøínì poèítaèù *Monitory dotykové pro prùmyslové použití *Senzory - široký EMKO PRAHA, U Mlýna 1797/ Praha 4 Tel.: *Skøíòky pro pøístroje *Skøínì pro øídící a ovládací prvky, vèetnì nosných systémù *Napájecí zdroje - široký EMONTAS ENERGO, Koroptví Stará Bìlá Tel.: *Rozvoj, údržba, revize, obnova dálkových elektrických vedení VN venkovních nadzemních *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, servis, revize trafostanic, mìníren, rozvoden, transformátorù *Montáže, opravy, údržba veøejného osvìtlení EMOPRO, Polièná Valašské Meziøíèí Tel.: servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických EMOS, Šíøava 295/ Pøerov Tel.: *Akumulátory, baterie, napájecí zdroje a systémy, galvanické, èlánky, nabíjeèe *Telekomunikaèní systémy pro budovy EMP ELEKTRICKÉ POHONY, Selská Brno Tel.: *Spouštìèe motorové s nadproudovou a zkratovou ochranou *Stykaèe - široký *Ministykaèe EMP, Nádražní Slavkov u Brna Tel.: *Elektromotory - široký *Elektromotory asynchronní jednofázové i trojfázové EMPOS, U Nových vil Praha 10 Tel.: elektrických velièin, široký *Pøístroje pro mìøení radioaktivity *Napájecí zdroje - široký EMS 3000, Litomìøická Libìchov Tel.: v obytných budovách v prùmyslových objektech EN - CENTRUM, Lidická 66 Tel.: elektrických *Termokamery, termovizní mìøicí systémy ENCABLES, Janáèkovo nábø. 13/1153 Tel.: *Distributor, prodejce elektroinstalaèního materiálu *Kabely, vodièe, dráty na vinutí ENERG - SERVIS, a.s. Pøíkop 843/4 Tel.: *Elektrárny vodní *Výroba elektrické energie *Rozvod elektrické energie ENERGETICKÉ CENTRUM, Otín Jindøichùv Hradec Tel.: *Výroba elektrické energie *Výroba tepla ENERGETICKÉ OPRAVNY, a.s. Prunéøov Kadaò Tel.: *Díly pro turbíny a pomocná zaøízení turbín - široký *Poradenství, projekty, návrhy, dodávky,, opravy zaøízení kotelen *Opravy, servis, revize armatur ENERGETIKA - odborný èasopis Vydává - ÈESKÝ SVAZ ZAMÌSTNAVATELÙ V ENERGETICE Partyzánská Praha 7 Tel.: *Odborné energetické èasopisy ENERGETIKA SERVIS, Køižíkova Èeské Budìjovice Tel.: *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, servis, opravy, rekonstrukce, revize elektrických rozvoden *Poradenství, projekty, výroba, dodávky, servis, opravy, rekonstrukce, revize el. rozvodných zaøízení *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, servis, revize trafostanic, mìníren, rozvoden, transformátorù ENERGETIKA TØINEC, a.s. Prùmyslová Tøinec Tel.: *Distribuce elektrické energie a obchod s elektrickou energií *Tepelná energie vèetnì rozvodu *Rozvod vody ENERGIE & PENÍZE - odborný èasopis, vydává AKRA CZ, K Ovèínu Praha 8 Tel.: *Odborné energetické èasopisy ENERGIE KOLEM NÁS - odborný èasopis, vydává Rostislav Smieja - SPAR Božkova Karviná - Ráj Tel.: *Odborné energetické èasopisy ENERGO - PRO, a.s. Nám. Míru 62/ Svitavy Tel.: *Elektrárny vodní *Obchod s elektrickou energií ENERGO - STEEL, Vøesinská 66/ Ostrava Tel.: *Audity energetické *Energetické konzultaèní a poradenské služby ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, 5. kvìtna Turnov Tel.: *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, revize trafostanic, mìníren, rozvoden, transformátorù servis, opravy, rekonstrukce, revize elektrických rozvoden *Pøedprojektová èinnost pro budování rozvoden, transformaèních stanic, mìníren ENERGO LAR, Javornická Rychnov nad Knìžnou Tel.: *Obchod s elektrickou energií *Obchod s plyny prostøednictvím sítí ENERGO Praha, U Krèského nádraží 228/15 Tel.: *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù ENERGO Tušimice, Tušimice Kadaò Tel.: *Inženýring v oblasti energetiky *Energetické konzultaèní a poradenské služby *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù ENERGOCONT ARC, Syllabova 1260/ Ostrava Tel.: *Datalogeery - systémy sbìru a záznamu dat *Monitoring energetických velièin prostøednictvím mìøení *Telemetrické systémy pro vzdálené odeèty snímaných dat na bázi GSM ENERGOMONITOR, Hlubinská Ostrava Tel.: *Monitoring elektrických velièin prostøednictvím mìøení ENERGOPOINT, Køídlovická Brno Tel.: *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, servis, revize trafostanic, mìníren, rozvoden, transformátorù *Transformátory - výkup a repase starých transformátorù *Opravy, pøevíjení a údržba transformátorù ENERGOPROJEKT PRAHA Divize ÚJV Øež, a.s. Vyskoèilova 3/ Praha 4 Tel.:

19 EN ES *Výzkum v oblasti jaderné energetiky vèetnì nových technologií *Pøedprojektová a projektová èinnost v oblasti elektro a energo rozvodù *Audity energetické ENERGOSERVIS, Dukelská Chomutov Tel.: *Nedestruktivní testování - široký služeb *Pøístroje pro nedestruktivní testování - NDT *Diagnostika stavu zaøízení, poradenství v NDT a DT ENERGOTRANS, a.s. Partyzánská 7/ Praha 7 Tel.: *Rozvod tepelné energie ENERGY 21, a.s. Pobøežní Praha 8 Tel.: *Obchod s elektrickou energií ENERGY BENEFIT CENTRE, a.s. Køenova 438/ Praha 6 Tel.: servis, revize v oblasti topení *Inženýring v oblasti elektro, energo instalace, servis a revize tepelných systémù vèetnì pøíslušenství ENERGY PROJECT, Vrahovická Prostìjov Tel.: *Projektová èinnost v oblasti energo rozvodù ENERGZET, a.s. Jedovnická 4303/2a Brno Tel.: *Výroba elektrické energie a rozvod *Rozvod tepelné energie *Tepelná energie, vèetnì rozvodu ENERSYS, Roztylské nám. 649/ Praha 4 Tel.: *Akumulátory olovìné stanièní *Baterie prùmyslové *Elektrocentrály - široký ENERTIS, Kutnohorská 11/ Praha 10 Tel.: *Transformátory pro VN, silové (výkonové) *Rozvádìèe elektrické pro VN a VVN *Odpojovaèe ENETEX - TEP Masarykova Modøice Tel.: *Frekvenèní mìnièe *Servomotory - široký ENGESER, Okružní Havlíèkùv Brod Tel.: *Kabelové svazky konfekciované *Kabelové svazky nekonfekciované ENPROSPOL, Resslova 357/ Dìèín IV Tel.: *Projektová èinnost v oblasti energo rozvodù *Projektová a architektonická èinnost pro mìstské elektrické sítì a osvìtlení *Projektová èinnost pro energetické koncepce regionù, mìst a obcí ENSINGER, Prùmyslová Dobøany Tel.: *Plastové díly pro prùmyslové elektrické stroje, pøístroje a zaøízení *Plastové výrobky pro prùmysl ENSTO CZECH, Komerèní zóna Èestlice (Praha - východ) Obchodní Èestlice Tel.: , IÈ: DIÈ: CZ *Venkovní izolované vedení a kabelové pøíslušenství NN a VN *Venkovní spínací pøístroje *Svodièe pøepìtí *Elektromìry *Øešení pro nabíjení elektromobilù v viz náš inzerát na str. 16 ENVINET, a.s. Modøínová Tøebíè Tel.: *Zaøízení pro jaderné elektrárny ENVIROS, Na Rovnosti 1 Tel.: *Energetické a environmentální konzultaèní a poradenské služby EP ENERGY TRADING, a.s. Klimentská Praha 1 Tel.: *Obchod s elektrickou energií a plyny EP ROŽNOV, a.s. B. Nìmcové Rožnov pod Radhoštìm Tel.: *Investice v oblasti elektro, energo *Inženýring v oblasti energetiky, energo EPA, a.s. Podnikatelská Praha 9 Tel.: *Pøijímaèe HDO *Vibrátory pro prùmyslové použití EPO GEARMOT, Závodí Frenštát pod Radhoštìm Tel.: *Ocelové konstrukce pro elektrotechniku a energetiku EPM ELEKTROPØÍSTROJ, Mezi Vodami Praha 4 - Modøany Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Øeditel, jednatel: Ing. Miroslav PROKEŠ Obchodní øeditel: Ing. Jiøí DRAHORÁD Cizí jednací jazyky: Eng., Ger., RUS Rok zahájení èinnosti firmy: 1925 Poèet zamìstnancù: 80 Roèní obrat: (mil. Kè) 70 Export: (mil. Kè) 25 Import: (mil. Kè) 0,5 *Stykaèe - široký *Relé nadproudé *Relé èasová *Spínaèe vaèkové *Vypínaèe vaèkové *Pøepínaèe vaèkové *Plastové díly pro elektro a energo stroje, pøístroje a zaøízení Lisovna plastù Elektropøístroj Kováøská EPOS Lišov, Miletínská è Lišov Tel.: *Systémy protipožární signalizace EPRIN, Hybešova 38 Tel.: *Tiskárny - pro èárový kód *Èteèky èárového kódu *Ruèní a strojní zaøízení etiketovací, razitkovací ke znaèení a rozlišování výrobkù a zboží EPRONA, a.s. Horní Rokytnice nad Jizerou Tel.: *Rozvádìèe - široký *Rozvádìèe pro technologická zaøízení *Rozvádìèe pro telekomunikaèní a datová zaøízení EPZ, Husova Pøíbram Tel.: *Revize elektroinstalace ERA COMPONENTS, Michelská 12a Tel.: *Velkoobchod s elektronickými souèástkami a zaøízeními *Transformátory zakázková výroba, dle požadavkù zákazníka ERMONTA, Bøest Bøest Tel.: *Energomontáže *Revize, revizní zprávy elektro, energo instalací, zaøízení a pøístrojù ERMEG, Žitavská 629/ Liberec 11 Tel.: Fax: Mobil: Jednatel, obchodní øeditel: Pavel JELÍNEK Cizí jednací jazyky: Eng., Ger. Rok zahájení èinnosti firmy: 1990 Poèet zamìstnancù: 9 Roèní obrat za rok 2012 (mil. Kè): 80 Export (mil. Kè): 20 Import (mil. Kè): 55 IÈ: DIÈ: CZ *Zalévací, tìsnící a stínící hmoty, tmely, gely - široký *Impregnaèní laky *Transformátorové díly - trafoplechy, kostry transformátorù a cívek, speciální svorky *Navíjecí stroje pro výrobu transformátorù a cívek *Magnety permanentní *Stroje pro výrobu a úpravu vodièù, kabelù a kabelových svazkù, široký *Tepelné ochrany *Pájecí stroje, zaøízení, vèetnì pøíslušenství *Rentgenová zaøízení pro kontrolu desek plošných spojù - digitální systémy *Elektroizolaèní pásky z PVC *Pájecí a maskovací chemikálie *Mìdìné lakované vodièe do prùmìru 0,5 mm a vysokofrekvenèní lanka *Pokovené vodièe Zastupujeme firmy: Arno Fuchs, Adels, Arzner, Cookson, DuPont, Elektrisola, Finetech, Hübers, IWT, JOVIL, Kaschke, SIPRO, Uchyia, Viscom, Waasner, Weisser, WEVO, Brenscheidt. Distribujeme zboží firem: Atlasmagnetics, Arno Fuchs, BRADY, CMC, Cookson, DuPont, Weisser, Uchyia, WEVO. Sklad: Žitavská 585/46, Liberec, tel.: v viz náš inzerát na str. 99 ESB ELEKTRICKÉ STROJE, a.s. Vídeòská 297/ Brno Tel.: *Opravy, pøevíjení a údržba transformátorù *Revize transformátorù *Poradenství, projekce, dodávky, opravy, pøestavby, servis, revize transformátorù, cívek ESCAD TRADE, Ukrajinská 2a Praha 10 Tel.: *Kamery bezpeènostních systémù s pøepínáním den/noc *Digitální záznamová zaøízení pro bezpeènostní kamery *Videopojítka radiová ESCAD, a.s. Žitavského Praha 5 Tel.: E 57

20 ES EX E *Aplikaèní software ve strojírenství *Automatizaèní technika ESIKO, Petra Bezruèe Kladno 1 Tel.: *Výstavba sítí pro telekomunikace *Dodávky, instalace poèítaèù, sítí ESIT CZ, Øepná 13/ Plzeò Tel.: *Regulátory jalového výkonu *Datalogeery *Programování, vytváøení SW ESK, Zborovská Brno Tel.: *Hoøáky na kapalné a plynné palivo ESOKOM, Albertova Kromìøíž Tel.: *Kamerové systémy CCTV ESONIC, a.s. Heømánková 122/ Praha 10 Tel.: *Aplikaèní software pro automatizaci *Automatizaèní technika *Rozvádìèe pro automatizaci ASØ ESPO, Dopravní Rožnov pod Radhoštìm Tel.: Fax: IÈ: DIÈ: CZ Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Øeditel, jednatel: Ing. Petr ŠMAJSTRLA Obchodní øeditel: Ing. Michal STANÌK Cizí jednací jazyky: Eng., Ger. Rok zahájení èinnosti firmy: 1994 Poèet zamìstnancù: 115 Roèní obrat: (mil. Kè) 245 Podíl zahranièního kapitálu: (%) 100 Export: (mil. Kè) 220 Import: (mil. Kè) 25 *Elektromotory - široký *Elektromotory stejnosmìrné *Elektromotory momentové *Elektromotory synchronní *Generátory *Elektromotory asynchronní - široký *Elektromotory asynchronní pro nevýbušné prostøedí *Elektromotory komutátorové *Elektromotory krokové *Díly elektromotorù, generátorù, alternátorù, dynam a pøíslušenství Elektromotory a generátory dle specifikace zákazníka. Pohony dle požadavku zákazníka. Elektromotory pro výrobní stroje, vozidla, vìtrné a vodní elektrárny. Speciální generátory. ESP HOLDING, a.s. Revoluèní 178/ Ústí nad Labem Tel.: *Poèítaèe prùmyslové (odolné proti prachu, vodì, otøesùm) *Poèítaèe hand - held *Systémy pro výrobu èárových kódù ke znaèení zboží ESPO, Vídeòská Brno Tel.: *Poèítaèe, díly poèítaèù, vèetnì pøíslušenství ESTA, Kounická Ivanèice Tel.: *Rozvádìèe elektromìrové ESTELAR, Palackého Holešov Tel.: *Docházkové systémy *Identifikaèní systémy pøístupové ACESS *Turnikety ESWELD, Husova Hoøice v Podkrkonoší Tel.: *Stroje a zaøízení pro bodové odporové elektrické sváøení *Stroje a zaøízení pro odporové švové elektrické sváøení *Díly a pøíslušenství pro elektrické sváøecí stroje - široký ESYS, Perucká Praha 2 Tel.: dodávky, montáže, servis, revize hromosvodù ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. Zborovská 54/ Plzeò Tel.: *Transformátory regulaèní *Transformátory neregulaèní *Transformátory tøífázové ETES TEPLO, Køižíkova Brno servis, opravy, revize zaøízení pro mìøení elektrických ETS - C, Kolbenova 936/5e Praha 9 Tel.: *Automatizaèní technika v elektrických systémech, vizualizace ETS CZ Nový Bor, a.s. B. Egermanna Nový Bor Tel.: ETS MONTÁŽE, Malešická 19 Tel.: *Revize elektro, energo instalací *Rozvádìèe elektrické pro NN EUCHNER ELECTRIC, Vídeòská 134/ Brno Tel.: *Snímaèe - široký EUROENERGY, Švédská 22 Tel.: *Energetické konzultaèní a poradenské služby *Finanèní a investièní poradenství EUROPE EASY ENERGY a.s. Hvìzdova 1716/2b Praha 4 Tel.: *Obchod s elektrickou energií *Plyny - rozvod, obchod EUROPEL, Podnikatelská Praha 9 Tel.: *Pøedprojektová a projektová èinnost v oblasti elektro a energo rozvodù *Zkušebnictví v oblasti elektrotechniky EUTIT, Stará Voda Mariánské Láznì Tel.: *Potrubí, vèetnì pøíslušenství pro energetické úèely EVÈ, Arnošta z Pardubic Pardubice Tel.: *Inženýring v oblasti energetiky *Energetické konzultaèní a poradenské služby *Obnovitelné zdroje energie - solární EVERMAX, Oderská Praha 9 Tel.: opravy, servis, revize zaøízení k výrobì desek plošných spojù *Poradenství, projekty, pøi výrobì desek plošných spojù *Stroje pro automatickou výrobu desek plošných spojù EVVA, V Bokách II è. 1048/ Praha 5 Tel.: *Elektronické dveøní zámky EWCZ, Dolní 3137/ Prostìjov Tel.: *Elektrárny vìtrné dodávky, servis zaøízení elektráren a zaøízení pro výrobu elektrické energie EX - TECHNIK, Na Peèonce 1903/ Ostrava Tel.: *Mìøení, analýzy elektrických *Opravy, servis elektrických vozidel, vozíkù, zvedákù *Elektrická akustická nebo vizuální signalizaèní zaøízení EXACTEC, Vzdušná 56/ Liberec Tel.: *Díly pro automatizaèní a øídící techniku - široký *Prùmyslové roboty (ne sváøecí) EXIF, Rytíøova 809/ Praha 4 Tel.: *Pohony (elektromotory s mìnièem) *Servomotory - široký *Frekvenèní mìnièe EXIMUS CS, Èapkova Blansko Tel.: *Mìøicí pøístroje *Pøevodníky elektrických *Manometry - široký EXMONT - ENERGO, a.s. Bohunická Brno Tel.: *Turbíny parní, vodní *Elektromotory, generátory, dynama, jejich díly, projekce, dodávky, opravy, pøestavba, servis, údržba, revize Exportní garanèní a pojiš ovací spoleènost, a.s. Vodièkova 34/ Praha 1 Tel.: Vedoucí pøedstavitelé spoleènosti: Generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva: Ing. Jan PROCHÁZKA Øeditelka Odboru PR a komunikace, tisková mluvèí: Hana HIKELOVÁ Cizí jednací jazyky: Eng., Rus. IÈ: DIÈ: CZ *Pojištìní rizik exportu *Podpora exportu v viz náš inzerát na str. 12 EXPRESS ALARM CZECH, Kramolná 1207/ Praha 9 Tel.: *Velkoobchod se zabezpeèovací technikou EZS, EPS EXX, Karlovarská 1104/ Praha 6 Tel.: *Svítidla elektrická pro prùmysl, interiérová, venkovní a speciální *Osvìtlovací soustavy pro architektonické osvìtlení *Svítidla pro nouzové osvìtlení 58

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Filozofie společnosti

Filozofie společnosti Filozofie společnosti Jsme si vědomi, že základním měřítkem naší konkurenceschopnosti je kvalita poskytovaných služeb. A jenom zákazník je ten, kdo může tuto kvalitu potvrdit. Předvídat a pochopit potřeby

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

620 vystavovatelù bude prezentovat své produkty, inovativní myšlenky a projekty budoucnosti napøíè všemi nomenklaturními 2

620 vystavovatelù bude prezentovat své produkty, inovativní myšlenky a projekty budoucnosti napøíè všemi nomenklaturními 2 Zajímavosti vystavovatelů na veletrhu AMPER 2013 620 vystavovatelù bude prezentovat své produkty, inovativní myšlenky a projekty budoucnosti napøíè všemi nomenklaturními 2 body veletrhu AMPER 2013. V areálu

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Představení firem NIERSBERGER. Instalujeme inteligentní řešení

Představení firem NIERSBERGER. Instalujeme inteligentní řešení Představení firem NIERSBERGER Instalujeme inteligentní řešení Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám představit firmy Niersberger Instalace, s.r.o., Niersberger Slovakia, s.r.o. a Niersberger Rus,

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ Rychloseznamka4inovace pro obor: ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, PŘÍSTROJE Olomouc, Jeremenkova 40a Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje 28. dubna 2015 SEZNAM

Více

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC)

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC) ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC) SUNFIN PRAHA je česká společnost zaměřená na kompletní realizace projektů pro zaručenou úsporu energie nyní s cílem vyvíjet,

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

Motivační aktivity. Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. Kristýna Friedrischková

Motivační aktivity. Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. Kristýna Friedrischková Motivační aktivity Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. Kristýna Friedrischková VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, kat.450 v/v skupina Systémy Alternativních Zdrojů

Více

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Praha, 23. dubna 2013 Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Antonio Džaja Sales Manager East Europe & CIS www.heliocentris.com Agenda I. Úvod Co je Heliocentris Academia?

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

ABB v České republice Představení ABB s.r.o. ABB Group September 30, 2013 Slide 1

ABB v České republice Představení ABB s.r.o. ABB Group September 30, 2013 Slide 1 ABB v České republice Představení ABB s.r.o. September 30, 2013 Slide 1 Světový lídr v oblasti energetiky a automatizace Sídlo: Curych, Švýcarsko Okolo 145 000 zaměstnanců v přibližně 100 zemích Zakázky

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Publikace je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém. Je vhodná též pro pracující v oboru i laickou veøejnost. Všechna publikovaná

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř

E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno VESELÝ, Pavel Adresa Štěpánovice 80, Klatovy, 339 01 Telefon Fax E-mail cv@cbradio.cz Národnost Česká Datum narození 30.12.1976

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012

DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Podmínky účasti v 14. vydání katalogu DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Členění katalogu Katalog je složen z barevných plošných inzerátů a odborných článků. Plošné inzeráty jsou v katalogu

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

Konference EVV. Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s.

Konference EVV. Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s. Konference EVV Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s. Obsah: ELKO EP Holding, a.s. ve zkratce Vývoj výrobků Vývojové oddělení Vlastní zkušebna Vývoj technologií Video o firmě

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více