Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj / dne k zaøazení do seznamu uèebnic pro støední odborné školy s dobou platnosti 6 let.

2 Uèebnice se liší od pøedcházejících velmi podstatnì svým pojetím a obsahem. Dosavadní uèebnice obsahovaly buï pøevážnì popis vlastností jednotlivých elektrotechnických materiálù, nebo naopak popis technologie jednotlivých elektrotechnických souèástek; tato nová uèebnice vytváøí vhodnou syntézu obou pojetí. První èást je vìnována hlavním druhùm materiálù, a to z hlediska jejich fyzikálních vlastností a aplikace v moderní elektronice a elektrotechnice. Druhá èást se zabývá pøípravou materiálù s uspoøádanou strukturou, tj. objemových monokrystalù a tenkých monokrystalických vrstev. Na ni navazuje kapitola týkající se zmìny vlastností materiálu zmìnou složení, která kromì klasické technologie smìsí, slitin a slouèenin, obsahuje speciální technologické procesy pøi výrobì polovodièù. Protože tyto speciální materiálové technologie vyžadují èasto prùbìh procesù bez vlivu vnìjší atmosféry, byly zaøazeny základy vakuové techniky a technologie, na které navazují technologie funkèních tenkých a tlustých vrstev. Po tìchto, v podstatì základních poznatcích o materiálech a progresivních technologických procesech, následují dílèí kapitoly vìnované jednotlivým technologiím polovodièových souèástek a mikroelektronických obvodù, optoelektroniky a pasivních souèástek vèetnì plošných spojù. V závìreèné èásti je na technologii pøípravy objemových monokrystalù struènì demonstrována nutnost respektovat zásady ekologie. V druhém vydání byla náplò uèebnice rozšíøena o problematiku výroby ve tøech specifických oblastech: elektrochemické pojednávající o zpracování plastù, tj. vytváøení plastových výrobkù pro elektroniku a elektrochechniku; elektromechanické obsahující výrobu elektrického vinutí v souèástkách a strojích a elektronické zahrnující komplexní problematiku výroby desek technologií povrchové montáže. Ve tøetím vydání byla v materiálové oblasti doplnìna problematika: Kapalné krystaly a v technologické oblasti další èást: Technologie konstrukèních souèástek. Novou problematikou z oblasti výroby se zabývá èást: Technický rozvoj a technická administrativa. Uèebnice je urèena pro støední školy zamìøené na elektroniku, elektrotechniku a pøíbuzné obory. Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost díla zodpovídá autor. Názvy výrobcù zaøízení a hardwarových nebo softwarových produktù mohou být ochrannými známkami. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechna práva vyhrazena. Doc. Ing. Josef Šavel, CSc., Praha 2004 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 odborná recenze: Ing. Antonín Blahovec, Ing. Jiøí Hozman Šavel Josef: Elektrotechnologie BEN technická literatura, Praha rozšíøené vydání ISBN

3 A Obsah Obsah 1. Úvod Materiály pro elektrotechniku, druhy a vlastnosti Elektricky vodivé materiály vodièe Charakteristické vlastnosti elektricky vodivých materiálù Druhy a vlastnosti elektricky vodivých materiálù Magnetické materiály Fyzikální podstata magnetismu Základní vlastnosti magnetických materiálù Druhy a vlastnosti magnetických materiálù Elektroizolaèní materiály izolanty a dielektrika Základní vlastnosti izolantù a dielektrik Druhy a vlastnosti elektrických izolantù a dielektrik Polovodièové materiály polovodièe Fyzikální podstata elektrické vodivosti Druhy a vlastnosti polovodièových materiálù Zmìna vlastností materiálù zmìnou struktury Nekrystalické, polykrystalické a monokrystalické látky Základy nauky o krystalech Struktura krystalu Poruchy krystalù Pøíprava objemových monokrystalù Význam a použití monokrystalù Metody pro pøípravu objemových monokrystalù Pøíprava tenkých monokrystalických vrstev Význam a použití monokrystalických vrstev Postupy vytváøení epitaxních vrstev Zmìna vlastností materiálù zmìnou složení Smìs, slitina, slouèenina Smìsi Slitiny Slouèeniny Technologické procesy Proces difuze Proces iontové implantace

4 Elektrotechnologie 5. Základy vakuové techniky a technologie Význam a využití vakuové techniky a technologie Èerpání plynù a typy vývìv Vývìvy pracující na základì pøenosu molekul transportní vývìvy Vývìvy pracující na základì vazby molekul na svých stìnách Mìøení vakua Vakuometr termoelektrický Vakuometr ionizaèní Nìkteré bìžné procesy realizované ve vakuu Aplikace vakua v technice a technologii Technologie vakuových souèástek pro elektroniku Technologie tenkých vrstev Klasifikace vrstev Vakuové napaøování Princip napaøování Odpaøovací zdroje výparníky Vakuové napaøovací zaøízení Napaøované materiály Podložky Katodové naprašování Princip naprašování Katodové naprašovací zaøízení Aplikace tenkých vrstev v elektronice Tenkovrstvové vodièe a kontakty Tenkovrstvové rezistory Tenkovrstvové kondenzátory Tvarování a umístìní vrstev Technologie tlustých vrstev Pøíprava tlustých vrstev Sítotiskové pasty Sítotisk Sítotiskové a kovové šablony Vypalování Podložky Aplikace tlustých vrstev v elektronice Vodivé vrstvy Odporové vrstvy Dielektrické a izolaèní vrstvy A 4

5 A Obsah 8. Technologie polovodièových souèástek a integrovaných obvodù Technologie bipolární struktury Hrotový kontakt Slitinové technologie Difuzní technologie Mesa-technologie Epitaxní technologie Planární technologie Technologie unipolární struktury Technologický postup pøi výrobì integrovaných obvodù Monolitické integrované obvody Hybridní integrované obvody Technologie optoelektroniky Optoelektronický pøenos Optické vlákno vláknový svìtlovod Vlastnosti svìtlovodu Technologie výroby svìtlovodù Svìtlovodné kabely Optické spojovací a vazební souèástky Spojovací souèástky Vazební souèástky Generátory optických kmitoètù Polovodièové luminiscenèní diody Polovodièové laserové diody Modulátory optických kmitoètù Detektory záøení Fotodiody PIN Lavinové fotodiody Kapalné krystaly Struktury a fáze termotropních kapalných krystalù Fyzikální vlastnosti kapalných krystalù Aplikace Technologie pasivních souèástek Rezistory Potenciometry Elektrolytické kondenzátory Kondenzátory s papírovým dielektrikem Kondenzátory s metalizovaným papírovým dielektrikem

6 Elektrotechnologie A 10.6 Kondenzátory s dielektrikem z plastù Kondenzátory slídové Kondenzátory keramické Kondenzátory promìnné Technologie konstrukèních souèástek Konektory Konektory øadové nepøímé Konektory øadové pøímé Konektory s øeznými kontakty pro ploché kabely Konektory pøístrojové - lichobìžníkové Konektory kruhové Konektory koaxiální Hyperboloidní kontakt - Hypcon Otoèné pøepínaèe a spínaèe Tlaèítkové soupravy Funkce a konstrukce fóliových klávesnic Typové rozdìlení klávesnic Klávesnice se zabudovanými LED Relé Miniaturní relé s montáží na plošné spoje Jazýèková relé Elektromechanické filtry Technologie plošných spojù Základní a pomocné materiály Základní plátované materiály Svìtlocitlivé roztoky pro fotoleptání Suché vrstvové rezisty Kovové rezisty Leptadla Chemické pøípravky pro pokovovací láznì Technologické metody výroby plošných spojù Zásady návrhu a konstrukce plošných spojù Technologie a ekologie Zpracování plastù vytváøení plastových výrobkù pro elektroniku a elektrotechniku Charakteristika plastù Rozdìlení plastù podle teplotního chování Pøísady (aditiva) plastù Obecné vlastnosti plastù

7 A Obsah 14.2 Druhy plastù a jejich vlastnosti Technologie plastových výrobkù Vytváøení výrobkù z plynného stavu Vytváøení výrobkù z kapalného stavu Vytváøení výrobkù z kapalného a tekutého stavu Vytváøení výrobkù z plastových disperzí, emulzí nebo roztokù Vytváøení výrobkù z jemných plastových prachù Vytváøení výrobkù z plastových prachù, drtí, granulátù, premixù a prepregù Tvarování Výroba elektrického vinutí v souèástkách a strojích Druhy a vlastnosti vinutí podle funkce a provedení Jednovrstvové vinutí Vícevrstvové vinutí Zaøízení pro výrobu vinutí Tøídìní navíjecích strojù Navíjecí stroje pro válcová vinutí Navíjecí stroje pro køížová vinutí Navíjecí stroje pro prstencová vinutí Stroje pro navíjení tvarových cívek Navíjeèky kotev toèivých strojù Stroje pro navíjení statorù Tìžké navíjecí stroje Výroba desek technologií povrchové montáže Charakteristika nové metody montáže Hlavní dùvody pro zavádìní povrchové montáže Typy souèástek a pouzder pro technologii povrchové montáže Pasivní diskrétní souèástky Pouzdra SOT Pouzdra SOIC Pouzdra CC Pouzdra FLAT-PACK Pouzdra PIN-GRID-ARRAY Souèástky MICROPACKS Nìkteré druhy souèástek pro povrchovou montáž (SMD) Vývody souèástek Pravoúhlé rezistory SMD Rezistory MELF Rezistorová pole

8 Elektrotechnologie A Monolitické keramické kondenzátory Elektrolytické tantalové kondenzátory Elektrolytické hliníkové kondenzátory Kondenzátory s dielektrikem z plastù Tranzistory a diody Integrované obvody v pouzdru SO Obvody Flat Pack a Quad Pack Keramické nosièe èipu Plastové nosièe èipu Pouzdra PGA Vlastní montáž holých èipù Konektory pro povrchovou montáž Další konstrukèní souèástky pro povrchovou montáž Montážní substráty pro technologii povrchové montáže Desky s plošnými spoji Keramické substráty Substráty s izolovaným kovovým jádrem Metody pájení a lepení u povrchové montáže souèástek Pájení pøetavením Pájení vlnou Lepení Výbìr odbìr a osazování souèástek na montážní substráty Typy zásobníkù Zaøízení pro výbìr a osazování souèástek Technický rozvoj a technická administrativa Vynálezy - patenty Technická normalizace a metrologie Zkušebnictví Jakost - kvalita Spolehlivost a životnost LITERATURA Dodatek tabulky Knihy nakladatelství BEN technická literatura Kde nás najdete (adresy, telefonní a faxové spojení, Internet firmy BEN technická literatura) 8

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ENERGETIKA V PØÍKLADECH ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Miroslav HAVLÍÈEK OSOBNÍ POÈÍTAÈE A ZÁKLADY ELEKTRONIKY ANGLICKY Z praxe pro praxi ètenáøù, studentù a pøekladatelù 1997 Pøíruèka, první a jediná svého druhu v èeštinì, má sloužit ètenáøùm se základní

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ vvv Jaroslav Balátì AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ Praha 2003 Jaroslav Balátì AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ Lektoøi Prof Dr h c Ing Antonín Víteèek, CSc Doc Ing Petr Vysoký, CSc Bez pøedchozího písemného svolení

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Předmluva... 6 Seznam použitých symbolů... 7. 1 Úvod. 11 1.1 Teorie elektrických obvodů... 11

Předmluva... 6 Seznam použitých symbolů... 7. 1 Úvod. 11 1.1 Teorie elektrických obvodů... 11 Libor Gajdošík Metody analýzy lineárních obvodù 1. díl Praha 2011 Libor Gajdošík Metody analýzy lineárních obvodù 1. díl Neprošlo jazykovou, typografickou ani odbornou korekturou. Bez pøedchozího písemného

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV,

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, MCM Obsah 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy (Thick Films) 3 Tenké vrstvy (Thin Films) 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Závěr

Více

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI ÈÍSLO 16 (4/01) PROSINEC 2001 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY... 1 NOVINKY Technologie BGA... 2 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTÉM MANAGEMENTU

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. díl Optoelektroika optoelektroické prvky a optická vláka www.lica.cz www.belde.com Praha 2005 Firma LICA je pøedí èeský dodavatel techologií pro provozovatele

Více

= = S S L L S S L L S V U

= = S S L L S S L L S V U ROÈNÍK X/2005. ÈÍSLO 2 Dìjiny Z dìjin pøenosu vìdyzpráv a na techniky dálku Historie elektøiny a magtizmu ROÈNÍK LIV/2005. ÈÍSLO 2 V TOMTO SEŠITÌ Z dìjin vìdy a techniky... 1 Roèník 2004 na CD ROM... 2

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat,

Více

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo www.msvelektronika.cz 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Dìjiny pøenosu zpráv na dálku ROÈNÍK VII/2002. ÈÍSLO 3 Historie elektøiny a magnetizmu ROÈNÍK LI/2002. ÈÍSLO 3 V TOMTO SEŠITÌ Dìjiny pøenosu zpráv na dálku... 1 ANTÉNY (NEJEN) PRO AMATÉR- SKÁ PÁSMA Šroubovicové

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testování desek plošných spojů Lukáš Mergl 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více