ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw"

Transkript

1 ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného brzdného a pohánìcího momentu. Umo¾òují zatì¾ovat a pohánìt zkou¹ené rotaèní zaøízení (elektrický stroj, spalovací motor, pøevodovka aj.). Dynamometry øady ASD umo¾òují práci ve ètyøkvadrantovém re¾imu, tzn. mohou brzdit i pohánìt zkou¹ené zaøízení v obou smìrech otáèení. Pro napájení asynchroních dynamometrù se vyu¾ívá frekvenèních mìnièù, které umo¾òují brzdnou energii vracet do elektrické sítì prostøednictvím rekuperaèní jednotky a nebo ji vyu¾ít pro napájení meziobvodù jiných frekvenèních mìnièù. Pøedností dynamometrù øady ASD je nízký moment setrvaènosti, ¹iroký rozsah pracovních otáèek a provoz s nízkými nároky na údr¾bu. V nabídce firmy jsou dvì varianty dynamometrù ASD. Dynamometry provedení ASD P mìøí moment snímaèem síly umístìným mezi vnitøní naklápìcí èástí a vnìjší kostrou stroje. Dynamometry provedení ASD S používají pro mìøení momentu tenzometrickou momentovou høídel, která je umístìna pøímo na výstupním konci høídele dynamometru. dodává podle po¾adavkù zákazníka rovnì¾ kompletní mìøicí pracovi¹tì s asynchronními dynamometry pro zku¹ebny elektrických toèivých strojù, pøevodovek, ruèního náøadí a dal¹ích zaøízení. Kromì zatì¾ovacího pohonu s dynamometrem tato pracovi¹tì dále obsahují mìøicí systém s pøevodníky a multifunkèními systémovými mìøicími pøístroji, øídicí a ovládací èást, sestavu PC a aplikaèní programové vybavení. Základní programové vybavení obsahuje v¾dy mìøicí èást pro sbìr a vyhodnocení dat s mo¾ností tisku protokolu. Na základì po¾adavkù zákazníka lze dodat i roz¹íøené zákaznické verze aplikaèního programového vybavení. ASD S ASD P /8 REV Zmìna technických údajù vyhrazena.

2 TYP DYNAMOMETRU øady ASD P ASD 1K-4 ASD P01-4/0096 ASD 30K-2 ASD P030-2/0036 ASD 46K-4 ASD P046-4/0220 ASD K-4 ASD P0-4/0312 ASD 8K-4 ASD P08-4/041 ASD 100K-4 ASD P100-4/0637 ASD 13K-4 ASD P13-4/0947 HODNOTY DYNAMOMETRU Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Jmenovitý výkon P n kw Výkon v n max P nmax kw 6, Jmenovitý moment M n1 Nm 93 80,6 3,8 3, Moment v n 2 M n2 Nm 47,8 6,4 28,7 28,7 108,7 160, Moment v n max M nmax Nm 9, 8,3 28,7 28,7 41,3 31,8 40,0 36,6 64,0 1, Maximální moment M max Nm Kalibraèní moment M kal Nm Jmenovité otáèky n 1 min Otáèky n 2 min Maximální otáèky n max min -1 Minimální provozní otáèky n min min -1 Proud naprázdno I 0 A Jmenovitý proud I n1 A Jmenovité napìtí U n1 V Napìtí v n 2 U n2 V Jmenovitá frekvence f n1 Hz Frekvence v n 2 f n2 Hz Frekvence v n max f nmax Hz cos fi - TECHNICKÁ DATA Kalibraèní rameno L C m 0,99 1,0194 1,0194 1,0194 1,0194 1,0194 1,0194 Kalibraèní hmotnost m KAL kg Snímaèe teploty - vinutí KTY84 PTC KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 - AS ložisko Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 - BS ložisko Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Moment setrvaènosti J kgm 2 0,0766 0,03 0,2626 0,4289 0,44 0,92 0,92 Barva dynamometru Hmotnost m kg Snímaè otáèek - typ ROD426 ERO1420 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 - poèet pulzù Snímaè síly - typ SM2 Z6FC3/ SM2 SM0 Z6FC3 kn Z6GC3 Z6GC3 Spojka - jmenovitá sílaf N N typ MECHANICKÉ ROZMÌRY - mm ,6 27,1 40 2,4 0,79 0,88 Rotex, Modulflex ,1 Modulflex ,4 82,4 0,87 0,86 Rotex, Modulflex Rotex, Modulflex Modulflex A B INFO VERTIKÁLNÍ PROVEDENÍ C D E F G H 38H6 3H6 48H6 4H6 60H6 60H6 I Modulflex K ,9 87, ,0 167,0 0, ,0 180,0 0,81 Modulflex ,0 268,4 0, /8 REV Zmìna technických údajù vyhrazena.

3 ASD 200K-4 ASD P200-4/127 ASD 220K-4 ASD P220-4/0934 ASD 220K-8 ASD P220-8/1868 ASD 330K-8 ASD P330-8/2801 ASD 400K-4 ASD P400-4/1863 ASD 440K-8 ASD P440-8/373 ASD 0K-4 ASD P0-4/3183 ASD 660K-4 ASD P660-4/4400 ASD 800K-4 ASD P800-4/496 Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor ,82 0,86 0,76 0,77 0,81 0,79 0,82 0,83 0,8 1,0194 1,0194 1,0194 1,0194 1,0194 1,0194 1,0194 1,0194 1, KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 1,9 1,8 3,46 6,7 2,441 11,1 7,66 6,6 16, ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD Z6GC3 Z6GC3 Z6FC3/ /2000/C3 Z6GC3 3410/2000/C3 3410C G 3420-G Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex H6 60H6 6H6 8H6 6H6 8H6 8H6 8H6 9H Pøíslu¹ enství pohonu s dynamometrem Øídicí jednotka s mìøením M3 Napájecí mìnièe SIEMENS Napájecí mìnièe Controltechniques /8 REV Zmìna technických údajù vyhrazena.

4 TYP DYNAMOMETRU øady ASD S ASD 1k-4/0312 ASD SP08-4/041 ASD S100-4/0637 ASD S13-4/0974 ASD S200-4/127 ASD S220-4/0934 HODNOTY DYNAMOMETRU Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Jmenovitý výkon P n kw Výkon v n max P nmax kw Jmenovitý moment M n1 Nm Moment v n 2 M n2 Nm Moment v n max M nmax Nm 40,0 36,6 64,0 1, Maximální moment M max Nm Kalibraèní moment M kal Nm Jmenovité otáèky n 1 min Otáèky n 2 min Maximální otáèky n max min Minimální provozní otáèky n min min -1 Proud naprázdno I 0 A 32,9 69,0 76,0 130, Jmenovitý proud I n1 A 87,1 167,0 180,0 268, Jmenovité napìtí U n1 V Napìtí v n 2 U n2 V Jmenovitá frekvence f n1 Hz Frekvence v n 2 f n2 Hz Frekvence v n max f nmax Hz cos fi - 0,86 0,78 0,81 0,78 0,82 0,86 TECHNICKÁ DATA Snímaèe teploty - vinutí KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 - AS ložisko Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 - BS ložisko Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Moment setrvaènosti J kgm 2 0,4289 0,44 0,92 0,92 1,9 1,8 Barva dynamometru Hmotnost m kg Snímaè otáèek - typ ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 - poèet pulzù Spojka - typ Rotex, Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex MECHANICKÉ ROZMÌRY - mm A B C D E F G H 48H6 4H6 60H6 60H6 6H6 60H6 I H G F I A C B D E /8 REV Zmìna technických údajù vyhrazena.

5 ASD S220-8/1868 ASD S330-8/2801 ASD S400-4/1863 ASD S440-8/373 ASD S0-4/3183 ASD S660-4/4400 ASD S800-4/496 Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor Brzda Motor ,76 0,77 0,81 0,79 0,82 0, ,8 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 KTY84 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 3,46 6,7 2,441 11,1 7,66 6,6 16, ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD426 ROD Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex Modulflex H6 8H6 6H6 8H6 8H6 8H6 9H Pøíslu¹ enství pohonu s dynamometrem Základové desky, pøípravky M324 Spojky Rexnord M324 Spojky KTR Spojky DR /8 REV Zmìna technických údajù vyhrazena.

6 SPOJKA MODULFLEX SNÍMAÈ OTÁÈEK ARETACE ASD P SNÍMAÈ SÍLY KALIBRAÈNÍ RAMENA A MISKY PRO ZÁVA Í SNÍMAÈ OTÁÈEK ASD S SPOJKA MODULFLEX ARETACE /8 REV Zmìna technických údajù vyhrazena.

7 Typový klíè asynchronních dynamometrù øady ASD A S D S / Asynchronní dynamometr Provedení P, S Výkon v kw Poèet pólù, 2, 4, 6, 8 Jmenovitý moment Momentové a výkonové charakteristiky asynchronního dynamometru M max P, M M kal BRZDA MOTOR M n1 M n1 Oblast krátkodobého pøetí¾ení P n, In1 BRZDA MOTOR P n, In1 P n, In2 P n, In2 M n2 M n2 Oblast trvalých zatí¾ení - S1 P, nmax I nmax M nmax 0 n n n min 1 n 2 max n Pou¾ité symboly v grafu: n [min-1 min ] - minimální provozní otáèky n [min-1 1 ] - jmenovité otáèky v pracovním bodì 1 n [min-1 2 ] - otáèky v pracovním bodì 2 n [min- max 1] - maximální otáèky M n1 [Nm] - jmenovitý moment v pracovním bodì 1 M n2 [Nm] - moment v pracovním bodì 2 M nmax [Nm] - moment pøi max. otáèkách M kal [Nm] - kalibraèní moment P n [kw] - jmenovitý výkon P nmax [kw] - výkon pøi max. otáèkách I n1 [A] - jmenovitý proud v pracovním bodì 1 I n2 [A] - proud v pracovním bodì 2 I nmax [A] - proud pøi max. otáèkách - momentová charakteristika brzdy - momentová charakteristika motoru - maximální krátkodobý moment - výkonová charakteristika brzdy - výkonová charakteristika motoru - maximální krátkodobý výkon /8 REV Zmìna technických údajù vyhrazena.

8 Pøíklady použití asynchronních dynamometrù øady ASD Siemens Electric Machines s.r.o., Drásov Siemens Elektromotory, s.r.o. závod Fren¹tát p. R. ÈVUT, Praha TATRA a.s., Kopøivnice /8 REV Zmìna technických údajù vyhrazena.

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Typ Type Typ M 25 M 40 M 50 M 71 M 90 F 50 F 63 F 80 F 100 W 25 W 40 W 50 W 71 W 90 ML 40 ML 50 ML 71 ML 90 MA 40 MA 50. motory)

Typ Type Typ M 25 M 40 M 50 M 71 M 90 F 50 F 63 F 80 F 100 W 25 W 40 W 50 W 71 W 90 ML 40 ML 50 ML 71 ML 90 MA 40 MA 50. motory) Střídavé servomotory s permanentními magnety Obecně Střídavé servomotory s permanentními magnety jsou určeny pro nejmodernější elektronicky řízené elektropohony se širokým regulačním rozsahem,vysokou dynamikou

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více