trojročné učebné odbory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "trojročné učebné odbory"

Transkript

1 trojročné učebné odbory 6475 H technicko-administratívny pracovník predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL anglický jazyk ANJ etická výchova ETV 1 dejepis Dej 1 fyzika Fyz 1 matematika MAT 2 1,5 1,5 telesná výchova TEV 1,5 1,5 1,5 ekonomika EKO cvičná firma CVF 1 informatika INF učtovníctvo UCT 4 4 obchodná korešpondencia OBK 2 2 právna náuka PRN 1 technické kreslenie TCK 2 marketing MKT 1 materiály MTE 1 technológia TEC 1,5 1 1 strojníctvo STN 1 psych. práce PSP 1 odborný výcvik OVY spolu

2 trojročné učebné odbory 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL 2 1,5 2 anglický jazyk ANJ etická výchova ETV 1 fyzika FYZ 1 matematika MAT 2 2 1,5 informatika INF 1 ekonomika EKO 1 aplikovaná ekonomika AEK 1 telesná výchova TEV 1,5 1,5 1,5 technické kreslenie TCK 1 2 grafické systémy GRS 1,5 1 základy elektrotechniky ZAE 3 technológia TEC 1,5 elektrické stroje a prístroje ESP 2 1 elektronika ELE 1 1 elektrické merania ELR 1,5 elektrické mer. v spotrebnej el. EMS 1,5 využitie elektrickej energie VEE 1 1 elektrotechnológia ELG 1 1 odb.výcvik ,5 spolu

3 trojročné učebné odbory 3473 H 08 polygraf knihár predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL anglický jazyk ANJ etická výchova ETV 1 chémia CHE matematika MAT 1,5 1 1 telesná výchova TEV 1,5 1,5 1,5 aplikovaná ekonomika EKO 1 1 stroje a zariadenia STZ 1 0 polygrafia a médiá PYG polygrafické materiály PGM odborné kreslenie ODK 1 1 technológia TEC aplikovaná VT APT 1 1,5 1 estet. a výtv. vých. ETE 1 1 odborný výcvik OVY ,5 spolu ,5

4 trojročné učebné odbory 8545 H zlatník a klenotník predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL anglický jazyk ANJ etická výchova ETV 1 chémia CHE matematika MAT 1,5 1 1 telesná výchova TEV 1,5 1,5 1,5 aplikovaná ekonómia EKO 1 informatika. INF 1 1 technické kreslenie TCK 1 1 odborné kreslenie a modelovanie OBO 2 výtvarná príprava VPR 1,5 1 1 dejiny umenia a remesla DUR 1,5 2 materiály MTE 1,5 1 1 technológia TEC odborný výcvik OVY ,5 spolu

5 trojročné učebné odbory 2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. roč. slovenský jazyk a literatúra SJL 2 1,5 2 anglický jazyk ANJ etická výchova ETV 1 fyzika FYZ 1 matematika MAT 2 2 1,5 informatika INF 1 telesná výchova TEV 1,5 1,5 1,5 aplikovaná ekonomika AEK 1 technické kreslenie TCK materiály MTE 1,5 základy strojníctva ZSJ 2 technológia TEC 1 stroje a zariadenia STZ 2 2,5 aplikovaná informatika API 2 1 technológia opráv TOP 2 3 prevádzková spoľahlivosť strojov PKO 1 údržba a diagnostika UDD 1 odborný výcvik OVY ,5 spolu

6 jednoročné štúdium 7922 D 00 Prípravná trieda predmet skratka 1. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL 4 anglický jazyk ANJ 3 etická výchova ETV 1 fyzika FYZ 2 matematika MAT 4 telesná výchova TEV 2 technika THD 1 informatika INF 1 chémia CHE 1 geografia GEG 1 biológia BIO 1 výtvarná výchova VYV 1 odborný výcvik OVY 6 spolu 30

7 štvorročné študijné odbory 2682 K mechanik počítačových sieti predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL anglický jazyk ANJ konverz. v anglickom jazyku KAJ etická výchova ETV fyzika FYZ 2 2 matematika MAT informatika INF 2 telesná výchova TEV aplikovaná ekonomia AEK 2 prog.vyb.počítačov SWW techn.vyb.počítačov HWW základy elektrotech. ZAE 2 elektrické merania ELR 2 elektronika ELE 2 technológia TEC 1 programovanie PRO operačné systémy OSY 1 aplikácia počítačových sietí APK odborný výcvik OVY spolu

8 štvorročné študijné odbory 6446 K kozmetik predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL anglický jazyk ANJ konverz. v anglickom jazyku KAJ etická výchova ETV fyzika FYZ 1 chémia CHE matematika MAT 2 2 informatika INF telesná výchova TEV aplikovaná ekonomia AEK 2 zdravoveda ZDR technológia TEC materiály MTE derm. DRT ps. a sp.vých. SVP est.a vyt.vych ETE 2 prístr.a zar. PAZ 1 odborný výcvik OVY spolu

9 dvojročné denné nadstavbové štúdium 6476 L technicko-ekonomický pracovník predmet skratka 1. ročník 2. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL 2 3 cvičenia zo slov. jazyka CSJ 2 2 anglický jazyk ANJ 2 3 konv. v anglickom jazyku KAJ 2 2 dejepis DEJ informatika INF 2 1 matematika MAT 2 2 telesná výchova TEV 1 1 fyzika FYZ 1 ekonomika EKO 2 2 účtovníctvo UCT 4 4 právna náuka PRN 1 marketing MKT 1 výpočtová technika VYT 1 2 strojárska výroba STV 2 2 obchodná korešpondencia OBK 1 sekretárske práce SEP 1 1 odborná prax PRX 6 6 spolu 33 33

10 dvojročné denné nadstavbové štúdium 2675 L 02 elektrotechnika výroba a prevádzka strojov a zariadení predmet skratka 1. ročník 2. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL 2 3 anglický jazyk ANJ 2 2 konverzácia v angl. jazyku KAJ 2 2 cvičenia zo slovenského jazyka CSJ 2 2 matematika MAT 2 2 informatika INF 1 1 telesná výchova TEV 1 1 fyzika FYZ 2 1 aplikovaná ekonómia AEK 1 ekonomika EKO 1 výpočtová technika VYT 2 2 elektronika ELN 2 2 elektrické merania ELR 2 2 automatizácia AUT 1 1 elektrické stroje a prístroje ESP 3 2 využitie elektrickej energie VEE 1 2 odborná prax PRX 6 6 spolu 33 33

11 dvojročné denné nadstavbové štúdium 8501 L umeleckoremeselné práce predmet skratka 1. ročník 2. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL 2 3 anglický jazyk ANJ 2 3 konverzácia v angl. jazyku KAJ 2 2 cvičenia zo slovenského jazyka CSJ 2 2 matematika MAT 1 1 informatika INF 1 2 telesná výchova TEV 1 1 chémia Che 1 1 aplikovaná ekonómia AEK 1 ekonomika EKO 1 modelovanie Mod 1,5 1,5 dejiny umenia DU 1 3 Výtvarná príprava VýP 2 1 Technológia Tec 2 2 Materiály Mte 2 1 Technická príprava TPr 2 1 Navrhovanie Nav 1,5 1,5 odborná prax PRX 6 6 spolu 33 33

12 dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 6308 N verejná správa predmet skratka 1. ročník 2. ročník anglický jazyk ANJ 2 2 informatika INF 3 3 spoločenská komunikácia KMM 2 1 psychológia PSY 1 0 základy sociológie ZCI 1 0 základy politológie ZPG 1 1 hospodárska geografia HOG 1 1 základy práva ZYP 3 3 ekon. a riad. miest, obcí a regiónov ERR 2 2 aplikovaná ekonómia UCT 0 3 verejná správa VSA 4 4 verejné financie VFI 1 3 telesná výchova TEV 1 1 obchodná korešp. OBK 1 0 základy manažmentu a marketingu ZMM 1 0 územné plánovanie UPL 1 0 sociálna politika SOL 2 2 teória mimovládnych organizácií TMV 0 1 odborná prax PRX 6 6 spolu 33 33

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV Školský vzdelávací program Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene obsahuje možnosť využitia voliteľných hodín vo všetkých ročníkoch. V prvom a druhom ročníku boli voliteľné hodiny

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

S t r o j í r e n s t v í

S t r o j í r e n s t v í Zaměření : S t r o j í r e n s t v í P o č í t a č o v á g r a f i k a Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í Školní rok: 2010 / 11 A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY 33 33 33-35 35 33 132-134

Více

Hodin hodin v ročníku ( název a kategorie ) Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

Hodin hodin v ročníku ( název a kategorie ) Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Učební plán oboru : 23 41 M / 001 S T R O J Í R E N S T V Í Zaměření : P o č í t a č o v á g r a f i k a MŠMT ČR dne 29.12.1997 pod č.j. 37 747/97-23 1. Všeobecně vzdělávací 20 15 12 10 57 Občanská nauka

Více

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ, KROMĚŘÍŽ SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ Platný od 1. 9. 2005 Kroměříž 2005.01.12. Vypracoval: Antonín Hubáček Schválil: Ing. Miroslav Školoudík ZTV ředitel COPT Uč. plán 05 Obsah:

Více

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Učebný plán Študijný odbor: 5356 6 zdravotnícky asistent Denné štúdium absolventov základnej školy Kategórie a názvy Skratka Počet týždenných vyučovacích

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky 1. povinná zkouška Společná část maturitní zkoušky sub) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky I. Ekonomika před

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a. S t r o j í r e n s t v í

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a. S t r o j í r e n s t v í Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í Název ŠVP (2. až 4. ročník): P o č í t a č o v á g r a f i k a Název ŠVP : (1. ročník, od 1.9.2017): S t r o j í r e n s t v í 1. Všeobecně vzdělávací

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova 628/10

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova 628/10 č. j. SPŠSVM/0565/2018 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova 628/10 Učební plán studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 - RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ŠK. R. 2017/2018 Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Učební plány. Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech

Učební plány. Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2015/2016

Více

Seminár z matematiky 6 SEM Príprava na maturitnú skúšku z MAT Obsah (riešenie príkladov na MS) 4. MAT Cvičenia z matematiky 2 CVM Príprava na maturitn

Seminár z matematiky 6 SEM Príprava na maturitnú skúšku z MAT Obsah (riešenie príkladov na MS) 4. MAT Cvičenia z matematiky 2 CVM Príprava na maturitn Ponuka povinne voliteľných predmetov (seminárov) pre 4. ročník v školskom roku 2018/2019 Žiaci si vyberajú 14 hodín. Por.č. Predmet Názov seminára Počet hodín týždenne Skratka predmetu píšte na prihlášku

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

ELEKTROTECHNIKA. Prvý cudzí jazyk: anglický jazyk Druhý cudzí jazyk (3. a 4. ročník): nemecký jazyk ruský Jazyk

ELEKTROTECHNIKA. Prvý cudzí jazyk: anglický jazyk Druhý cudzí jazyk (3. a 4. ročník): nemecký jazyk ruský Jazyk Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky aplikovanej informatiky,

Více

Učební plán M/01 Dopravní prostředky

Učební plán M/01 Dopravní prostředky 23-45-M/01 Dopravní prostředky Školní vzdělávací program Dopravní prostředky Tento učební plán byl schválen pedagogickou radou a ředitelem školy s platností od 1. září 2013 Cizí jazyk 3 3 3 3 12 Matematika

Více

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020 ISCED (inovovaný) na šk. roky 0/06 až 09/00 Rámcové učebné plány za. 9. ročník Počet hodín šk. uč. plánu za.-9.roč. svet 4 4 Anglický jazyk Konv. v ANJ (nemecký, ruský) 6 + Informatika 4 4 Dejepis 6 6

Více

Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2017/2018

Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2017/2018 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2017/2018 : 044 / 432 36 37 : www.sosprk.sk : info@sosprk.sk Partner

Více

Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník

Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KÚA FHI EU v Bratislave Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. Bakalárske štúdium - denné hodiny

Více

Učební plány oborů L platné od 1. září 2014

Učební plány oborů L platné od 1. září 2014 Učební plány oborů L platné od 1. září 2014 34-53- L/01 Reprodukční grafik pro média 34-52- L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-57- L/01 Technik dokončovacího zpracování Všeobecně vzdělávací předměty

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie

Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie 1 Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie 442P102 Aplikovaná chémia 2 2 s 5 345E102 Manažment podniku 2 1 s 4 422A204 Ochrana a tvorba životného prostredia 1 2 s 4 523M118 Základy informatiky 0

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2013, 4. ročníky a 1. 3. ročníky s platností od 1. 9. 2015 školní rok 2017/2018 Asistent

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK A. Všeobecně vzdělávací Ročník: 1. Ročník: 2. Ročník: 3. Český jazyk a literatura CJL Čítanka č.1,ryšánková Jarmila - 68,Literatura v kostce,sochrová - 98,Český

Více

U Č E B N Í P L Á N s platností od 1. září 2018

U Č E B N Í P L Á N s platností od 1. září 2018 U Č E B N Í P L Á N s platností od. září 0 Studijní obor: M/ VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU.... Hodiny 9 7 0. všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura cjl Anglický jazyk aj Občanský základ

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika Délka vzdělávání: 4 Forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/16 ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED 3A v ročníkoch

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014

SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014 ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014 1. Učebnicu Mikrobiológia I pre chemické študijné odbory so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ DAŤ ŠANCU KAŽDÉMU ŽIAKOVI ZAŽIŤ ÚSPECH Vízia Slnko svieti na každého rovnako Vzdelávací pre 1.a 2. st. ZŠ Stupeň vzdelania ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Tanec 82 27 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 27 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Platnost: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Kategorie

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů včetně zkratek

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A. Obor vzdělání: GRAFICKÝ DESIGN 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury - ústní zkouška 3. Aranžování - ústní zkouška

Více

Metóda Konspektu SlPK

Metóda Konspektu SlPK Metóda Konspektu SlPK 1. skupina Antropológia, etnografia MDT Skupina Konspektu Znak 39 Etnografia. Etnológia. Folklór 39 572 Antropológia 572 2. skupina Biologické vedy 502 Životné prostredie, ochrana

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Spev 82 28 7 00 od šk. r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 28 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Změna na verzi 2.1 platná od 1. 9. 2019 strana 1 ze 5 Změnový list Verze 2.1 Změněná

Více

Seznam vyučovacích předmětů a vyučujících

Seznam vyučovacích předmětů a vyučujících Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 2018/19 Seznam vyučovacích předmětů a vyučujících 03.09.2018 1.AB Třídní učitel: Mgr. Oldřich Geryk IKT Informační a komunikační

Více

Seznam vyučovacích předmětů a vyučujících

Seznam vyučovacích předmětů a vyučujících Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 2017/18 Seznam vyučovacích předmětů a vyučujících 07.12.2017 1.AB Třídní učitel: Mgr. Veronika Besedová IKT Informační a komunikační

Více

INFORMACE O STUDIU OBORŮ

INFORMACE O STUDIU OBORŮ Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Purkyňova 97, 612 00 Brno www.purkynka.cz www.sspbrno.cz INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Maturitní zkouška na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod v roce 2013

Maturitní zkouška na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod v roce 2013 Rozhodnutí ředitele školy o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Agropodnikání 12 pro 1. ročník název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Základy společenských věd 1 1 1 0 3 + aplikovaná

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Vyššie odborné vzdelanie Hudba 82 29 7 03 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom : 82

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ): : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2.

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

Pokyny pro komisionální zkoušky za II. pololetí 2018/2019 k doplnění podkladů pro klasifikaci (N) a opravné zkoušky (5)

Pokyny pro komisionální zkoušky za II. pololetí 2018/2019 k doplnění podkladů pro klasifikaci (N) a opravné zkoušky (5) č. j. EDUPAR/339/2019 Pokyny pro komisionální zkoušky za II. pololetí 2018/2019 k doplnění podkladů pro klasifikaci (N) a opravné zkoušky (5) Platné pro: 1. 4. ročníky denní i dálkové formy studia Termín:

Více

Učební plány. všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Obory podle ŠVP platné od , počínaje 1.

Učební plány. všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Obory podle ŠVP platné od , počínaje 1. Učební plány všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od. 9. 5, počínaje. ročníkem Asistent zubního technika Laboratorní asistent Masér sportovní

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2:

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2: IV. Školský učebný plán V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. Rámcový učebný plán pre základné školy

Více

Dodatek č. 1. od 1. září 2014 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN. vysvědčení o maturitní zkoušce

Dodatek č. 1. od 1. září 2014 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN. vysvědčení o maturitní zkoušce Dodatek č. 1 Platnost: od 1. září 2014, počínaje 1. ročníkem ŠVP pro obor obchodní akademie změny od 1. 9. 2014 Obchodní akademie s půlenými hodinami UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání Dosažený

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Individuální vzdělávací plán žáka pro rok

Individuální vzdělávací plán žáka pro rok Čj: T728/08/1 Schválený ředitelem Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem dle učebního plánu ze dne 20. dubna 2006 - účinný od 1. září 2008 podle ustanoveni 18, 165 odst. 2 písmo I)

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ

PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM MATEŘŠKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA HORNICKÁ 37, PŘÍBRAM II, PSČ 61 1 Ě Ř Ě Ř PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 2. ROČNÍK EKONOMICKÉHO LYCEA Předmět (zkratka) Učebnice (autor, nakladatel) Poznámka Český jazyk a komunikace (CJK)

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 2. ROČNÍK EKONOMICKÉHO LYCEA Předmět (zkratka) Učebnice (autor, nakladatel) Poznámka Český jazyk a komunikace (CJK) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 2. ROČNÍK EKONOMICKÉHO LYCEA Český jazyk a komunikace Komunikace a sloh (učebnice českého jazyka pro střední školy) nakladatelství Fraus Mluvnice (učebnice českého jazyka

Více

Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, Ružomberok

Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, Ružomberok Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok : 044 / 432 36 37 : www.sosprk.sk : info@sosprk.sk Návrh

Více

34/34 34/34 33/33 33/33 134/134 C.

34/34 34/34 33/33 33/33 134/134 C. Gymnázium - všeobecné, 4 leté Chemie CHE 3 2 2 2 9 Biologie BIO 2 3 2 2 9 Písemná a elektronická komunikace PEK 2 - - - 2 povinných hodin za týden - 34 34 29 27 124 Blok 1 Technický - - - 2 4 6 Blok 2

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2013

Více

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Kód a názov ŠkVP Hudobno- dramatické umenie 82 26 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom :82 26

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

ROZVRH HODIN. Předměty 08:00 Od 08:55 Od 10:00 Od 10:55 Od 11:50 Od 12:45 Od Od 14:00 Od 14:55 Od Od

ROZVRH HODIN. Předměty 08:00 Od 08:55 Od 10:00 Od 10:55 Od 11:50 Od 12:45 Od Od 14:00 Od 14:55 Od Od Škola: ZŠ Truhlářská 9, Karlovy Vary 6. A borná pracovna: Školní rok: 0/0.... 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 08:00 08:55 0:00 0:55 :50 :5 :00 :55 08:5 09:0 0:5 :0 :5 :0 :5 5:0 učebního plánu VkZ M D Kt Tv VkO Gavlasová

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. ROČNÍK EKONOMICKÉHO LYCEA Předmět (zkratka) Učebnice (autor, nakladatel) Poznámka Český jazyk a komunikace (CJK)

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. ROČNÍK EKONOMICKÉHO LYCEA Předmět (zkratka) Učebnice (autor, nakladatel) Poznámka Český jazyk a komunikace (CJK) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. ROČNÍK EKONOMICKÉHO LYCEA Český jazyk a komunikace Komunikace a sloh (učebnice českého jazyka pro střední školy) nakladatelství Fraus Mluvnice (učebnice českého jazyka

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

INFORMACE O STUDIU OBORŮ

INFORMACE O STUDIU OBORŮ Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, 612 00 Brno www.purkynka.cz www.sspbrno.cz INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více