Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika"

Transkript

1 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod. 3. ročník Slovenský jazyk a literatúra Cudzí jazyk - AJ Matematika Informatická Prírodoveda 0,5 + 1, Vlastiveda Etická / náboženská Pracovné vyučovanie Výtvarná Hudobná hod. 4. ročník Poznámky 0,5 + 0, Delenie tried RIK,GRK,PRA, ETV Zdravie a Telesná pohyb Spolu Poznámky: 1) týždenných vyučovacích v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. 2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov a na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 3) Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 4) Delenie tried na skupiny je len v predmete NAV. 5) Čiernou farbou sú označené povinné hodiny a červenou voliteľné hodiny zo ŠkVP. 6) Navýšenie voliteľných v predmetoch: SJL 1 hod. v 1. ročníku, 2 hod. v 2. ročníku, 2 hod. v 3. ročníku, 2 hod. vo 4. ročníku MAT - 1 hod. v 3. ročníku, 1 hod. v 4. ročníku PRI 1, 5 hod. v 1. ročníku, 1 hod. v 3. ročníku, 1 hod. vo 4. ročníku VLA - 1 hod. v 3. ročníku, 1 hod. vo 4. ročníku ETV/NAV 0, 5 hod. v 1. ročníku VYV 1 hod. v 1., 2. a 3. ročníku

2 5. Ročník Vzdelávacia oblasť Predmety SVP Slovenský jazyk a komunikácia ŠkVP 5.A 5.B 5.C Slovenský jazyk Prvý cudzí jazyk 3 2 Anglický jazyk 5. a Človek a príroda Biológia a,b,c Matematika a práca Matematika 3,5 1, s informáciami 5. a,b,c Informatika 0,5 0, a,b,c Človek a spoločnosť Dejepis Geografia a,b Občianska Človek a hodnoty Náboženská Etická Umenie a Kultúra Výtvarná Zdravie a pohyb Hudobná Telesná a športová Športová príprava c Človek a svet práce Technika-projekt b Spolu Poznámky : 1) týždenných vyučovacích v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. 2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 3) skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie tried a vytváraní skupín je v súlade s 15 Vyhlášky MS SR č. 230/2008 Z.z. z 28. apríla 2008 o základnej škole. 4) Delenie tried na skupiny v predmetoch: 5. a, b NAV / 2. Skupiny /, 5.b, c ANJ / 3. Skupiny /, 5. b,c - INF / 3. skupiny /. 5) Na vyučovanie predmetu náboženská a etická sa spájajú žiaci rôznych tried. Gréckokatolícke náboženstvo- spájajú sa žiaci rôznych ročníkov / 5.c a 6.c 6) Telesná a športová sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov. 7) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné hodiny. Modrou farbou sú vyznačené hodiny v rámci projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami

3 8) V oblasti Človek a svet práce zavedený predmet Technika/projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami / 5.B 1h/týždeň

4 6.ročník Vzdelávacia oblasť Predmety SVP ŠkVP Slovenský jazyk a Slovenský jazyk 4 1 komunikácia 6. a,b,c Prvý cudzí jazyk 3 2 Anglický jazyk Druhý cudzí jazyk Nemecký/Ruský jazyk 6. a a,b,c Človek a príroda Biológia a,b Fyzika/projekt b Chémia 0,5 Matematika a práca s informáciami Človek a spoločnosť Človek a hodnoty 6.A 6.B 6.C Matematika a,b,c Informatika 0,5 0,5 6. a,b, c Dejepis Geografia Občianska Náboženská Etická Umenie a Kultúra Výtvarná Hudobná Zdravie a pohyb Telesná a športová Športová príprava 4 6. c 4 Človek a svet práce Technika-projekt 1 6.b 1 Spolu Poznámky: 1) týždenných vyučovacích v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. 2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 3) skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie tried a vytváraní skupín je v súlade s 15 Vyhlášky MS SR č. 230/2008 Z.z. z 28. apríla 2008 o základnej škole. 4) Delenie tried na skupiny v predmetoch:6. a, b NAV /2. Skupiny /, 6. b,c ANJ, / 3. Skupiny /

5 6. b, c - INF / 3. skupiny /, 6. a, b, c - RUJ / 2. skupiny /, NEJ / 2. skupiny / 5) Na vyučovanie predmetu náboženská a etická sa spájajú žiaci rôznych tried. Gréckokatolícke náboženstvo- spájajú sa žiaci rôznych ročníkov / 6.c a 5.c 6) Telesná a športová sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov. 7) Učebný predmet chémia bude navýšený v siedmom ročníku. 8) Implementácia finančnej gramotnosti do ŠkVP MAT. 9) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné hodiny, 10) V predmete Fyzika/projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami / 6.B 1h/týždeň 11) V oblasti Človek a svet práce zavedený predmet Technika/projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami sa zvýšil počet v 6.B na 1h/týždeň 12) V predmete chémia sa znížila dotácia o 0,5/6.a,b,c_tento predmet sa v 6. roč nevyučuje/navýšený vo vyšších ročníkoch na základe požiadavky PK Pr. predmetov

6 7.ročník Vzdelávacia oblasť Predmety SVP ŠkVP Slovenský jazyk a Slovenský jazyk 4 1 komunikácia 7. a,b,c Prvý cudzí jazyk 3 2 Anglický jazyk Druhý cudzí jazyk Nemecký/Ruský jazyk 7. a a,b,c Človek a príroda Biológia 1,5 0,5 7. a,b Fyzika/ projekt b,c Chémia 0,5 1,5 7. a,b 7.A 7.B 7.C , ,5 7.c Matematika a práca Matematika 3,5 0, s informáciami 7.a 1,5 7. b,c Informatika 0,5 0, ,5 7. a,b Človek a spoločnosť Dejepis Geografia Človek a hodnoty Občianska Náboženská Etická Umenie a Kultúra Výtvarná Hudobná Zdravie a pohyb Telesná a športová Športová príprava 4 7. c 4 Človek a svet práce Technika 0,5 0,5 0,5 0,5 Svet práce 0,5 0,5 0,5 0,5 Spolu Poznámky : 1) týždenných vyučovacích v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. 2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba.

7 3) Učebné predmety v triede 7. c, ktoré majú počet v týždni 1,5 (biológia) a 0,5 ( informatika) sa vyučujú nasledovne: biológia 1 hodina v týždni celá trieda, 0,5 hodiny v týždni delená trieda na 2 skupiny, pričom 1. skupina má biológiu, 2. skupina informatiku. 4) Učebné predmety svet práce a technika v triedach 7. a, b, c, ktoré majú počet v týždni 0,5 (svet práce a technika) sa vyučujú ako 1 - hodinové každý týždeň, pričom trieda sa delí na dve skupiny (1. skupina SVP, 2. skupina TECH). 5) skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie tried a vytváraní skupín je v súlade s 15 Vyhlášky MS SR č. 230/2008 Z.z. z 28. apríla 2008 o základnej škole. 6) Delenie tried na skupiny v predmetoch: 7. a,b,c RUJ / 3. Skupiny /, NEJ / 2. Skupiny /, 7.a,b INF/ 2. skupiny / a 7. C / 2. Skupiny /, 7.abc - NAV / 4. skupiny /, 7. b,c - ANJ / 3. skupiny /, 7. abc - SVP-TECH /6. Skupín /, 7) Telesná a športová sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov. 8) Na vyučovanie predmetu náboženská a etická sa spájajú žiaci rôznych tried. 9) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné hodiny 10) V predmete Fyzika/projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami - 7.b,c o 1h/týždeň

8 8. Ročník Vzdelávacia oblasť Predmety SVP Slovenský jazyk a komunikácia Prvý cudzí jazyk ŠkVP 8.A 8.B 8.C Slovenský jazyk Anglický jazyk Druhý cudzí jazyk Nemecký/Ruský jazyk a,b a,b,c Človek a príroda Biológia Fyzika Chémia Matematika a práca Matematika s informáciami 8. a,b,c Informatika 0,5 0, a,b,c Človek a spoločnosť Dejepis Geografia a,b Občianska 0,5 0, a,b,c Človek a hodnoty Náboženská Etická 0,5 0,5 8. a,b,c Umenie a Kultúra Výchova umením 0,5 0,5 8.a,b,c Zdravie a pohyb Telesná a športová Športová príprava 4 8. c 4 Človek a svet práce Technika 0,5 0,5 0,5 0,5 Svet práce 0,5 0,5 0,5 0,5 Spolu Poznámky : 1) týždenných vyučovacích v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. 2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 3) Učebné predmety v triede 8. a, 8. b, 8. c, ktoré majú počet v týždni 0,5 (svet práce a technika sa vyučujú ako 1 - hodinové každý týždeň, pričom trieda sa delí na dve skupiny (1. skupina SVP, 2. skupina TECH). 4) skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie tried a vytváraní skupín je v súlade s 15 Vyhlášky MS SR č. 230/2008 Z.z. z 28. apríla 2008 o základnej škole.

9 5) Delenie tried na skupiny v predmetoch: 8. ab ANJ, INF / 3. Skupiny / a 8. c / 2. Skupiny /, 8. ab RUJ / 2. Skupiny / a 8.c / 1. Skupina /, 8.ab NEJ / 2. Skupiny / a 8.c / 1. Skupina /, 8.ab NAV / 3.skupiny / a 8.c / 2.skupiny /, 8.abc - SVP-TECH / 6.skupín 6) Implementácia finančnej gramotnosti do ŠkVP MAT. 7) Telesná a športová sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov. 8) Na vyučovanie predmetu náboženská a etická sa spájajú žiaci rôznych tried. 9) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné hodiny

10 9.Ročník Vzdelávacia oblasť Predmety SVP Slovenský jazyk a komunikácia Prvý cudzí jazyk ŠkVP 9.A 9.B 9.C Slovenský jazyk Anglický jazyk Druhý cudzí jazyk Nemecký/Ruský jazyk a,b,c a,b,c Človek a príroda Biológia Fyzika/ projekt a,b,c Chémia Matematika a práca Matematika s informáciami 9. a,b,c Informatika 0,5 0, a,b,c Človek a spoločnosť Dejepis Geografia a,b Občianska 0,5 0,5 0,5 0,5 Človek a hodnoty Náboženská 0,5 0, Etická 9. a,b,c Umenie a Kultúra Výchova umením 0,5 0,5 0,5 0,5 Zdravie a pohyb Telesná a športová Športová príprava 4 9. c 4 Človek a svet práce Technika 1 9.b 1 Spolu Poznámky : 1) týždenných vyučovacích v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. 2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 3) Učebné predmety v triede 9. a, 9. b, 9. c, ktoré majú počet v týždni 0,5 (občianska a umením) sa vyučujú ako 1 - hodinové každý týždeň, pričom trieda sa delí na dve skupiny (1. skupina OBV a 2. skupina VYU).

11 4) skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie tried a vytváraní skupín je v súlade s 15 Vyhlášky MS SR č. 230/2008 Z.z. z 28. apríla 2008 o základnej škole. 5) Delenie tried na skupiny v predmetoch: 9. bc ANJ / 3.skupiny / a 9.a / 1.skupina /, 9.bc RUJ / 3.skupiny / a 9.a / 1.skupina /, 9.bc NEJ / 1.skupina /, 9.bc - INF / 3.skupiny /9. bc NAV / 4 skupiny /,9. abc - OBV-VYU / 6.skupín / 6) Implementácia finančnej gramotnosti do ŠkVP MAT. 7) Telesná a športová sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov. 8) Na vyučovanie predmetu náboženská a etická sa spájajú žiaci rôznych tried. 9) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné hodiny 10) V predmete Fyzika/projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami sa zvýšil počet v 9.a,b,c o 1h/týždeň 11) V oblasti Človek a svet práce zavedený predmet Technika/projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami sa zvýšil počet v 9.B o 1h/týždeň.

12 Prehľad tematických okruhov prierezových tém primárne vzdelávanie 1. DOV - Dopravná k bezpečnosti v cestnej premávke 2. ENV - Environmentálna 3. OSR - Osobný a sociálny rozvoj 4. OŽZ - Ochrana života a zdravia 5. TPZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník DOV MAT, PRI, SJL, TEV MAT, PRI, SJL, TEV MAT, PRI, TEV MAT, PRI, TEV ENV PRI, MAT, VYV, TEV, HUV PRI, MAT, VYV, TEV, PRI, MAT, VYV, TEV PRI, MAT, VYV, TEV OSR SJL, ETV, NAV SJL, ETV, NAV, INV SJL, ETV, NAV, INV SJL, ETV, NAV, INV OŽZ PRI, TEV PRI, TEV PRI, TEV PRI, TEV TPZ PRI PRI, INV PRI, INV PRI, INV MEV HUV HUV, SJL HUV, SJL HUV, SJL MUV HUV, VYV HUV, VYV, VLA HUV, VYV, VLA HUV, VYV,VLA RVTĽK MAT, PRI, SJL, HUV, MAT, PRI, SJL, HUV, MAT,SJL,VLA,HUV MAT,SJL,VLA,HUV 6. MEV - Mediálna 7. MUV - Multikultúrna 8. REV Regionálna a tradičná ľudová kultúra

13 PREHĽAD TEMATICKÝCH OKRUHOV PRIEREZOVÝCH TÉM nižšie stredné vzdelávanie Prierezové 5.ročník 6.ročnik 7.ročník 8.ročník 9.ročník témy DOV SJL, ANJ, SJL, NEJ, SJL, NEJ NEJ SJL MAT, INF, VYV ENV SJL, BIO, DEJ, OBN,,NAV, ETV, VYV, TSV SJL, ANJ, RUJ, OBN GEG, EM, BIO, DEJ,NAV, SJL, NEJ, RUJ CHEM, BIO, OBN, TSV SVP,TECH, NEJ, RUJ, BIO CHEM, OBN, SVP, TSV TECH SJL, BIO, CHEM, VYU OSR OŽZ TPZ MEV MUV REV SJL, OBN, MAT, INF, NAV, ETV, VYV, TSV SJL, OBN, INF, VYV SJL, ANJ, DEJ, OBN, MAT,INF, VYV, HUV SJL, ANJ, DEJ, OBN,NAV, VYV SJL, ANJ, OBN, INF,NAV, VYV, HUV SJL, BIO, DEJ, VYV, HUV VYV, TSV SJL, NEJ, RUJ, FYZ, CHEM, BIO, OBN, INF,NAV, ETV, VYV, HUV, TSV RUJ, BIO, OBN, INF,NAV, VYV, TSV SJL, ANJ, NEJ, RUJ, FYZ, BIO, DEJ, OBN, MAT, INF, VYV, HUV SJL, NEJ, DEJ, OBN, VYV SJL, ANJ, NEJ, OBN,NAV, VYV, HUV SJL, RUJ, BIO, DEJ, OBN, VYV, HUV VYV SJL, NEJ, RUJ, CHEM, BIO, OBN, MAT, INF, ETV, SVP, VYV TECH, TSV RUJ, BIO, OBN, MAT, ETV, SVP, TECH, TSV SJL, NEJ, RUJ, BIO, DEJ, OBN, MAT, INF, SVP, TECH, HUV SJL, NEJ, RUJ, BIO, OBN, VYV SJL, RUJ, OBN, VYV, HUV BIO, DEJ, OBN, SVP, VYV SJL, NEJ, RUJ, CHEM, OBN, MAT, INF,NAV, ETV, TECH, VYU, TSV RUJ, CHEM, BIO, OBN, ETV, SVP, TECH, TSV SJL, RUJ, DEJ CHEM, OBN, MAT, INF, SVP, TECH, VYU SJL, NEJ, RUJ, DEJ, OBN,NAV, ETV SJL, NEJ, RUJ DEJ, VYU OBN,NAV BIO, DEJ, OBN, VYU SJL, BIO,DEJ, MAT, ETV, CHEM, NAV, RUJ, VYU BIO, DEJ, ETV, CHEM, RUJ, VYU RUJ, DEJ, BIO, CHEM, MAT, VYU SJL, DEJ, ETV,GEG SJL, DEJ, NAV, RUJ SJL, BIO, DEJ, RUJ, VYU

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená

Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená Škola: 1. základní škola Plzeň, Zábělská 5, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Helena Lišková Koordinátor ŠVP:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola

Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola Obsah přílohy 1.) změna ve 4. kapitole Učební plán, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, předmět cizí jazyk 2.) změna ve 4. kapitole Učební plán, předmět

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv Třída: 1.A Čt/Ps Ma Čt Čt Ma Čt/Ps Prv Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps Český jazyk 9 Prvouka 2 Tělesná výchova 2 Prv Čt Čt/Ps Hv Ma Čt/Ps Vv Celkem 20 Mgr. Vlasta Šolcová Třída: 2.A Ma Čt/Ps Ma Prv Čt/Ps Ma Pč Čt/Ps

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G.

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G. OBSAH Identifikační údaje.. 2 Charakteristika školy... 3 Charakteristika ŠVP.... 4 Učební plán.. 11 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura... 14 Anglický jazyk. 27 Konverzace v anglickém

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 5 ÚDAJE O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 21

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 5 ÚDAJE O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 21 OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2 1. GYMNÁZIUM 2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 5 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 15 ÚDAJE O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 21 VÝSLEDKY VÝCHOVY A

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2 1. GYMNÁZIUM 2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 5 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 1)

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 1) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 1) Gymnázia J. S. Machara Brandýs nad Labem Stará Boleslav Královická 668 NON SCHOLAE SED VITAE Nižší stupeň osmiletého gymnázia (základní vzdělávání)

Více

ROZVRH HODIN. Předměty 08:00 Od 08:55 Od 10:00 Od 10:55 Od 11:50 Od 12:45 Od Od 14:00 Od 14:55 Od Od

ROZVRH HODIN. Předměty 08:00 Od 08:55 Od 10:00 Od 10:55 Od 11:50 Od 12:45 Od Od 14:00 Od 14:55 Od Od Škola: ZŠ Truhlářská 9, Karlovy Vary 6. A borná pracovna: Školní rok: 0/0.... 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 08:00 08:55 0:00 0:55 :50 :5 :00 :55 08:5 09:0 0:5 :0 :5 :0 :5 5:0 učebního plánu VkZ M D Kt Tv VkO Gavlasová

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROZVRH HODIN ČJ M ČJ VV. M ČJ TV ČJ Přírodověda ČJ PRV ČJ HV M ČJ TV ČJ ČJ M PR PČ. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Chrášťany I. třída, 1.

ROZVRH HODIN ČJ M ČJ VV. M ČJ TV ČJ Přírodověda ČJ PRV ČJ HV M ČJ TV ČJ ČJ M PR PČ. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Chrášťany I. třída, 1. I. třída, 1. ročník Školní rok 014/01 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Kabelová Kabelová Kabelová

Více

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 2013-2014

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 2013-2014 Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 213-214. 1. 2. Od 6:55 Od 7:45 Od 8:4 Od 9:4 Od 1:35 Od 11:3 Od 12:2 Od 13:15 Od 14:1 Od 15:5 Předměty podle Do 7:4 Do 8:3 Do 9:25 Do 1:25

Více

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MILÉ STUDENTKY A MILÍ STUDENTI, VÁŽENÍ RODIČE, máte v rukou informační brožuru, jejímž cílem je poskytnout Vám přehledné

Více

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05 řední průmyslová škola, Na Větřáku, Jedovnice B :0 - :0 :0 - : CEJ DEJ ELN Mt A B B ESV CEJ CIT Gr ELN Mt DEJ A B B B B CIT Gr ESV CEJ CHE B B B B B ESV FYZ A A B B CAD Ko OBN ELN Mt FYZ B B B B B řední

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Gorkého 867, 530 02 Pardubice

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Gorkého 867, 530 02 Pardubice Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Gorkého 867, 530 02 Pardubice Školní vzdělávací program Gymnázium-živé jazyky Čtyřletý vzdělávací program čj.: ŠVP 1/1/2009 ŠVP GY

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Učebnice pro školní rok 2011/2012 pro třídu 1.A

Učebnice pro školní rok 2011/2012 pro třídu 1.A Učebnice pro školní rok 2011/2012 pro třídu 1.A Dějiny literatury od starověku do počátku 19.století Čítanka k Dějinám literatury od starověku k poč. 19. století Český jazyk pro 1. roč. SOŠ Time to talk

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 27. listopadu 2007 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2. Didaktická kompetence

Více

OŠETŘOVATEL (53-41-H/01) učební plán

OŠETŘOVATEL (53-41-H/01) učební plán třída 3.OŠ Cizí jazyk AJ/NJ 2/2 2/2 2/2-6/6 Fyzika FYZ 0 2 0-2 Chemie CHE 2 0 0-2 Odborný výcvik ODV 0 7/7 15/15-22/22 Osobnostní a sociální výchova OSV 0 0 0-0 Multikulturní ošetřovatelství MOS 0 0 0-0

Více

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola Zlín Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Profil absolventa gymnázia Kvalitní všeobecné vzdělání Odborné znalosti ve zvolené specializaci Aktivní znalost dvou

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více