PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY TÉMA: GEOLOGICKÝ VÝVOJ - učebnice Zeměpis naší vlasti str.8-9 GEOLOGICKÝ VÝVOJ Území naší republiky se skládá ze dvou odlišných jednotek. Česká vysočina - vyplňuje většinu státu - nejvíce ji poznamenalo hercynské vrásnění v prvohorách Karpaty - východní část republiky - vytvořily se ve třetihorách při alpínském vrásnění Alpínské vrásnění ovlivnilo i Českou vysočinu rozlámání povrchu a projevy sopečné činnosti. Ve čtvrtohorách zasáhlo území republiky několik ledových dob. TÉMA: GEOLOGICKÝ VÝVOJ ETAPY - učebnice Zeměpis naší vlasti str.8-9 GEOLOGICKÝ VÝVOJ ETAPY Starohory vývoj České vysočiny Prvohory hercynské vrásnění, horniny České vysočiny zvrásněny a vyzdviţeny v pohoří, pánve zatopeny vodou hromadění písků, jílů, přesliček a plavuní sloje černého uhlí (Ostravsko, Kladensko) Druhohory hercynská pohoří rozrušována a zarovnávána, v severních Čechách mělké moře, usazování pískovců a jílovců vytvoření České tabule Třetihory po nárazu euroasijské a africké desky alpínské vrásnění karpatská pohoří. V České vysočině podél zlomů vyzdviţeny Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky. Pokleslá území pánve (sloje hnědého uhlí). Sopečná činnost České středohoří, Doupovské hory. Čtvrtohory střídání dob ledových a meziledových. Pevninský ledovec na severní Moravě, horské ledovce. Po roztání ledovců vznik jezer (Šumava). Říční síť dostává dnešní podobu.

2 TÉMA: POVRCH - učebnice Zeměpis naší vlasti str POVRCH Povrch ČR tvoří především pahorkatiny ( m.n.m.) a vrchoviny ( m.n.m.). Rozlohou nevelké níţiny, roviny a pánve (do 300 m.n.m.) najdeme v okolí řek a hornatiny ( m.n.m.) v pohraničních oblastech. Nejniţší bod ČR Hřensko (115 m.n.m.) Nejvyšší bod ČR Sněţka (1602 m.n.m.) Na území ČR se nachází 4 geomorfologické jednotky: - Česká vysočina většina území - Západní Karpaty východ Moravy a Slezska - Panonská pánev výběţek na jiţní Moravě - Středopolská níţina výběţek ve Slezsku TÉMA: ČESKÁ VYSOČINA - učebnice Zeměpis naší vlasti str ČESKÁ VYSOČINA Česká kotlina - vnitřní část Čech - lemována horami - protékají jí řeky Labe a Vltava Třeboňská a Českobudějovická pánev (rybníky) Středočeská pahorkatina (tvořená ţulou) Brdy Český kras (Koněpruské jeskyně) Praţská plošina Křivoklátská vrchovina (biosférická rezervace) Chebská, Sokolovská a Mostecká pánev (těţba hnědého uhlí) Slavkovský les, Doupovské hory, České středohoří (sopečné útvary) Česká tabule (plochý povrch tvořený usazenými horninami, největší zásoby podzemních vod, skalní pískovcová města)

3 Pohraniční pohoří České kotliny Novohradské hory (Ţofínský prales) Šumava (NP a CHKO Šumava, Boubínský prales, ledovcová jezera) Český les Krušné hory (hrásťové pohoří, velmi poškozené lesy) Děčínská vrchovina (NP České Švýcarsko ochrana pískovcových skalních útvarů) Luţické hory Ještědsko-kozákovský hřbet (Ještěd, Kozákov naleziště polodrahokamů) Jizerské hory Krkonoše (nejvyšší české pohoří, dva rovnoběţné hřbety, Krkonošský NP), Labský a Obří důl kamenná moře (stopy po zalednění ve čtvrtohorách) Broumovská vrchovina největší pískovcová skalní města v Česku (Adršpach, Teplice nad Metují) Orlické hory Moravskoslezská část České vysočiny Králický Sněţník (pramen řeky Moravy) Rychlebské hory Hrubý a Nízký Jeseník (nejvyšší pohoří Moravy) Českomoravská vrchovina (střední částí prochází hlavní evropské rozvodí), nejvyšší výšky Jihlavské vrchy a Ţďárské vrchy, nejseverněji Ţelezné hory Boskovická brázda Brněnská (Drahanská) vrchovina (vápencové útvary Moravského krasu jeskyně, propast Macocha, ponorná říčka Punkva) TÉMA: ZÁPADNÍ KARPATY - učebnice Zeměpis naší vlasti str ZÁPADNÍ KARPATY Vněkarpatské sníţeniny o pásmo sníţenin, které odděluje Českou vysočinu a Karpaty o Dyjskosvratecký úval (úrodná oblast), Vyškovská brána, Hornomoravský úval (úrodná oblast), Moravská brána, Ostravská pánev (loţiska černého uhlí) Vnější Západní Karpaty o Středomoravské Karpaty (Ţdánický les, Chřiby) o při moravsko-slovenské hranici se táhnou Bílé Karpaty a Javorníky o Hostýnské a Vsetínské vrchy o Moravskoslezské Beskydy

4 TÉMA: PANONSKÁ PÁNEV - učebnice Zeměpis naší vlasti str PANONSKÁ PÁNEV Na jiţní Moravu proniká výběţek Panonské pánve, který se nazývá Vídeňská pánev. - Dolnomoravský úval (podél řeky Moravy, úrodná a teplá oblast, vinice) - Pavlovské vrchy (vápencové, CHKO Pálava) TÉMA: STŘEDOPOLSKÉ NÍŽINY - učebnice Zeměpis naší vlasti str STŘEDOPOLSKÉ NÍŢINY Ve Slezsku zasahuje z Polska do ČR výběţek Středoevropské níţiny (okolí Hlučína na Ostravsku).

5 TÉMA: PODNEBÍ - učebnice Zeměpis naší vlasti str PODNEBÍ Česká republika leţí v mírném pásu a má přechodné podnebí (mezi oceánským a kontinentálním). Velký vliv má nadmořská výška. Počasí je proměnlivé střídají se tlakové výše a níţe a atmosférické fronty, mění se směr proudění vzduchu. Převládá západní proudění. TEPLOTA Vliv má nadmořská výška a členitost povrchu. Teplota vzduchu v ČR klesá o 0,6 C na 100 výškových metrů. V zimním období nastávají teplotní inverze kdy se v údolích hromadí těţší studený vzduch a okolní svahy a hřbety jsou teplejší. Průměrná roční teplota je 7,5 C. Průměrné lednové teploty se pohybují od 7 C na horách po 0 C v níţinách. Červencové pak od 7 C na horách po 20 C v Praze a na jiţní Moravě. SRÁŢKY Sráţky u nás rostou s nadmořskou výškou a členitostí reliéfu (návětrná a závětrná strana hor). Návětrné strany hor aţ 1500mm sráţek Jizerské hory (Bílý Potok), Moravskoslezské Beskydy (Lysá hora). Nejsušší místa mm sráţek - Dyjskosvratecký úval (okolí Znojma) a závětrná strana Krušných hor (Ţatecko, Lounsko sráţkový stín). PODNEBNÉ OBLASTI 1)Teplá oblast do výšek asi 300 m.n.m., průměrná teplota nad 8 C, sráţky okolo 600 mm. Polabí, Povltaví, Poohří, úvaly na Moravě 2)Mírně teplá oblast zahrnuje pahorkatiny a vrchoviny ( m.n.m.), průměrná teplota 5-8 C, sráţky v rozmezí mm. 3)Chladná oblast zahrnuje vrcholové části vrchovin a hornatin, průměrná teplota nedosahuje 5 C a mnoţství sráţek je nad 800 mm (polovina sráţek padá ve formě sněhu).

6 TÉMA: VODSTVO - učebnice Zeměpis naší vlasti str VODSTVO Naším územím probíhá hlavní evropské rozvodí naše vodní toky odvádějí vodu do tří moří Severního, Baltského a Černého. ŘEKY Na území ČR máme poměrně hustou říční síť. Vltava nejdelší řeka (433 km), Vltavská kaskáda (přehrady Lipno, Orlík, Slapy, Štěchovice) Labe na našem území dlouhá 370 km, lodní doprava, odvodňuje 2/3 území ČR, úrodná Polabská níţina Morava v Česku 277 km, na dolním toku tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem Dyje 287 km, tvoří hranici ČR s Rakouskem, přehrady Vranov a Nové Mlýny, NP Podyjí Ohře 291 km, severozápadní Čechy, přehradní nádrţe Skalka a Nechranice Berounka 240 km, vzniká soutokem Mţe s Radbuzou v Plzni Odra 135 km, odvádí vody ze severní Moravy, ústí do Baltského moře JEZERA Na jezera je naše země chudá. ledovcová (Šumava 5 jezer největší a nejhlubší je Černé jezero, 40m hloubka a 18,5 ha rozloha, dále Čertovo j. a Plešné j.) krasová j. (v Macoše, v Hranické propasti) hrazená j. (Mladotické) rašelinová j. (Tříjezerní slať na Šumavě, Mechová jezírka v Jeseníkách atd.) umělá j. zatopené prostory po těţbě, rekultivační plochy např.jezero Most RYBNÍKY Byly budovány od 14.století. Dnes v ČR asi rybníků. Největší v jiţních Čechách - Rožmberk (489 ha), Horusický r., Bezdrev. Známé jsou i Máchovo jezero či Nesyt na jiţní Moravě. PŘEHRADNÍ NÁDRŢE Význam: ochrana před povodněmi, výroba energie, zdroj pitné nebo uţitkové vody, rekreace. Největší Lipno (49 km 2 ), nejhlubší (max.74 m) Orlík. K rekreaci slouţí např. Slapy, Vranov, Rozkoš. Zdroj pitné vody: přehrada Švihov na Ţelivce zásobuje Prahu. PODZEMNÍ VODY Podzemní vody jsou zásobárnou pitné vody (oblast České tabule) a v místech, kde vyvěrají minerální prameny, byly zřízeny lázně (např. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice).

7 TÉMA: PŮDY - učebnice Zeměpis naší vlasti str PŮDY Převaţujícím půdním typem u nás jsou hnědozemě a kambizemě. Nejúrodnější půdy (černozemě) se vyskytují pouze ve středních Čechách a na střední a jiţní Moravě. Úrodnost půd u nás značně ohroţuje větrná a vodní eroze. Půdní typy v ČR Černozemě hodně humusu, níţiny: Polabí, Poohří, moravské úvaly Hnědozemě hnědý půdní horizont, pahorkatiny v Čechách a na Moravě Kambizemě (hnědé lesní půdy) mírně kyselé, úrodné, vrchoviny, pod původními listnatými a smíšenými lesy, např. podhůří Šumavy Podzoly vrchoviny a hornatiny, pod jehličnatými lesy, vyţadují stálé hnojení, Šumava, Krkonoše Nivní půdy na náplavech řek, vyuţívají se jako louky, Polabí, Pomoraví, Podyjí Rendziny na vápencích, Český a Moravský kras

8 TÉMA: ŽIVÁ PŘÍRODA - učebnice Zeměpis naší vlasti str ŢIVÁ PŘÍRODA V ČR převládá biota (ţivé organismy) středoevropská. Ke změnám v druhovém sloţení rostlin a ţivočichů u nás přispívá zejména nadmořská výška. Lesy tvoří v ČR asi 33% rozlohy území. Níţiny a pahorkatiny jsou intenzivně hospodářsky vyuţívány (pěstování plodin) lesy tvoří jen 3-10% území. Naopak pohraniční pohoří jsou zalesněna z 95%. Původní listnaté dubovo-bukové lesy nahradily jehličnaté monokultury (smrk, borovice). Horní hranice lesa leţí u nás přibliţně ve výšce 1300 m nad mořem. Značné plochy našich lesů jsou poškozeny zplodinami z tepelných elektráren a průmyslu. Problémy ţivotního prostředí Nevyhovující kvalita ovzduší vypouštění CO 2, oxidu siřičitého a oxidů dusíku (průmysl, doprava) Nadměrný hluk - doprava Znečištění vod odpadní vody z průmyslu, zemědělství a lidských obydlí Devastace lesů odlesňování, poškození zplodinami z průmyslu (kyselé deště) Změny povrchu těţba nerostů, lomy, haldy, skládky komunálního odpadu, stavba silnic Poškozování půd eroze (odnos) půdy, záplavy, sesuvy, chybná orba, nadměrná chemizace Ekologicky stabilní krajina taková, která má moţnost obnovit původní stav po škodlivých zásazích člověka. Je nutné chránit, zlepšovat a nově zakládat vegetaci v krajině.

9 TÉMA: OCHRANA PŘÍRODY - učebnice Zeměpis naší vlasti str OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Přes nepříznivý vliv hospodářství se na některých místech našeho státu zachovala i příroda málo porušená. Takové krajiny je třeba chránit pro příští generace. Podle rozlohy a stupně ochrany rozlišujeme několik kategorií chráněných území: Národní parky (NP) rozlehlá území, hodnotná, málo pozměněná příroda biologický, vodohospodářský a rekreační význam omezená hospodářská činnost Krkonošský NP - nejstarší v ČR - ochrana: skalních hradby (mrazové zvětrávání), balvanová moře (stopy po zalednění), rašeliniště, zachovány ţivé organismy z dob ledových (lomikámen sněţný) - lesy postiţeny průmyslovými exhalacemi z české, polské i německé strany NP Šumava - největší v ČR - nejcennější přírodní památky Modravské slatě, Mrtvý luh, Povydří, Trojmezná hora - jezera: Plešné, Prášilské, Laka - ţivočichové: tetřev, výr velký, vydra říční, návrat rysa ostrovida do přírody NP Podyjí - na jiţní Moravě u hranic s Rakouskem - kaňonovité údolí meandrujícího středního toku Dyje mezi Znojmem a Vranovem - velká druhová rozmanitost rostlinstva, teplomilné druhy NP České Švýcarsko - severní Čechy část Děčínské vrchoviny - četné pískovcové skalní útvary, hluboce zaříznutá údolí se soutěskami (řeka Kamenice) - místy původní borové a bukové porosty - Pravčická brána

10 Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - krajiny s atraktivní přírodou a historickými památkami - velkou plochu zaujímají lesy, louky a pastviny - lidská sídla a vyuţívání přírody ve vzájemném souladu - u nás celkem 24 CHKO např. Blanský les zalesněné pohoří, nejvyšší vrchol Kleť (1083 m) Český kras krápníkové Koněpruské jeskyně, paleontologická naleziště, hrad Karlštejn Český ráj skalní města (Prachovské skály), třetihorní vyvřeliny (Trosky, Muţský), hrady: Kost, Bezděz Jeseníky vzácná horská květena nad horní hranicí lesa, vrchol Praděd (1492 m) Moravský kras náš nejdokonaleji vyvinutý kras: závrty, ponory, propasti (Macocha), mnoho jeskyní (Punkevní, Kateřinská, Amatérská), 18 druhů netopýrů Pálava vápencové Pavlovské vrchy, stepní a teplomilné rostliny, archeologická naleziště (Dolní Věstonice), uměle vysazená koza bezoárová Třeboňsko harmonická kulturní krajina, rybníky a kanály (Zlatá stoka, Nová řeka), rašeliniště, luţní lesy, rozmanitá vodní fauna a ptactvo, biosférická rezervace UNESCO Národní přírodní rezervace (NPR) - menší území, mimořádná příroda - Adršpaské skalní město, Boubínský a Ţofínský prales Přírodní rezervace (PR) - jednotlivé přírodní celky (rašeliniště, pozůstatky sopečné či ledovcové činnosti) - např.panská skála (kamenné varhany, sloupovitá odlučnost čediče) Národní přírodní památky a Přírodní památky (NPP, PP) - malé přírodní útvary, skály, jezera, jeskyně, naleziště nerostů či vzácných rostlin a ţivočichů - např. propast u Hranic na Moravě Mezinárodní biosférické rezervace UNESCO - harmonické krajiny, kde jsou hospodářské vlivy v souladu s přírodou - NP Šumava a Krkonoše, CHKO Třeboňsko, Křivoklátsko a Bílé Karpaty, biosférická rezervace Dolní Morava (Pálava, Lednicko-valtický areál, niva dolní Moravy) Mokřady - ochrana významných světových mokřadů - např. Třeboňské rybníky, Lednické rybníky, Krkonošská rašeliniště

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Členění území ČR, kraje a krajská města

Členění území ČR, kraje a krajská města 1) Území České republiky se člení: a) do 13 krajů b) do 14 krajů c) do 18 krajů 2) Centrem každého kraje je: a) okresní město b) hlavní město c) krajské město Členění území ČR, kraje a krajská města 3)

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Jméno a příjmení: Tomáš Myška Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Vymezení typů vodních toků

Vymezení typů vodních toků Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Vymezení typů vodních toků RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. a kol. Praha, 2009 Vymezení typů vodních toků Autorský tým: RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., PřF

Více

CZ.1.07/3.2.06/01.0019

CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Zpracovatel: SEDUCTUS, s.r.o. Moskevská 14 Most 434 01 Dokument byl zpracován v rámci realizace projektu Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Obsah OBSAH 1 1 ÚVOD

Více

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí Životní prostředí na Opavsku Příručka ochránce životního prostředí Opavská radnice Hláska na Horním náměstí Na vydání této publikace se významně podíleli nebo ji podpořili: Moravskoslezský kraj Statutární

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5 Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech Příloha č.5 Obsah: 1. VÝVOJ A PROMĚNY KRAJINY V REGIONU... 2 1.1. PLEISTOCÉN (STARŠÍ KVARTÉR OBDOBÍ LEDOVÝCH DOB)... 2 1.2. HOLOCÉN (MLADŠÍ KVARTÉR POLEDOVÉ

Více

Hydrobiologie. Lentické (stojaté) vody: Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA. Rozdělení sladkých vod 22.10.2013. 4.

Hydrobiologie. Lentické (stojaté) vody: Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA. Rozdělení sladkých vod 22.10.2013. 4. Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA Hydrobiologie Rozdělení sladkých vod 4. přednáška Biologická charakteristika vodního prostředí STOJATÉ VODY Lotické (tekoucí) vody Lentické (stojaté) vody rozdělení

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie EVROPA Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie Hranice: přírodní : nejsevernější bod: nejzápadnější bod: nejjižnější bod: vyhledej podle atlasu

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více