Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů"

Transkript

1 Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci bytů: 1.1. Stanovy družstva v čl. 45 a 46 určují, že nájemce smí provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě jen se souhlasem družstva a to i v případě, že stavební úpravy provádí člen - nájemce zcela na svůj náklad. Stavebními úpravami bytu nebo podstatnými změnami v bytě se rozumí např. přemísťování dveří, zazdívání nebo zřizování oken, příček, zavádění nebo změny vodovodního, elektrického, plynového či jiného vedení, rekonstrukce bytových jader, rekonstrukce topení atd. Porušení této povinnosti nájemce lze kvalifikovat jako hrubé porušení povinností plynoucích z nájmu a družstvo má právo se domáhat uvedení bytu do původního stavu na náklad nájemce Nájemce požádá družstvo o souhlas se stavební úpravou formou tiskopisu "Žádost o stavební úpravu". K žádosti nájemce přiloží technické podklady, příp. proj. dokumentaci, statický posudek apod. Pokud se jedná o stavební úpravy společných prostor, je nutné k žádosti přiložit zápis z členské schůze samosprávy s usnesením o souhlasu s vyčíslením dodatečného členského vkladu v souladu se stanovami družstva. Nájemce (žadatel o stavební úpravu) zaplatí správní poplatek stanovený platnou směrnicí družstva Žádost o stavební úpravu projedná výbor samosprávy a svůj souhlas, případně připomínky uvede na tiskopisu Žádost je projednána technickou komisí, která navrhne podmínky individuálně podle druhu stavební úpravy. Technická komise předá představenstvu žádost ke schválení Představenstvo družstva na návrh technické komise stanoví podmínky, za jakých lze stavební úpravu provést a družstvo vydá nájemci (žadateli) písemný souhlas s provedením stavebních úprav. Souhlas družstva nenahrazuje souhlas, respektive rozhodnutí stavebního úřadu, pokud je ho podle předpisů o stavebním řízení zapotřebí. Souhlas družstva jako vlastníka domu musí nájemce doložit stavebnímu úřadu spolu s ohlášením nebo žádostí o stavební povolení ( 58 odst. 3 stavebního zákona, dále jen SZ) Pokud stavební úprava vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení stavebního úřadu, nájemce je povinen tak učinit. Ohlášení stavebních úprav v bytě si zajistí nájemce sám. Provedení stavebních úprav ve společných prostorách, (příp. změnu užívání) ohlásí na stavební úřad družstvo (spoluvlastník) domu Stavební úpravu může nájemce provést jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle 107 SZ, platí, že stavební úřad souhlas udělil Nájemce oznámí obvyklým způsobem v domě počátek a konec stavebních úprav a souhlas družstva spolu se souhlasem (rozhodnutím) stavebního úřadu předloží předsedovi samosprávy Svépomocí může dle 160 SZ stavebník sám pro sebe provádět stavby dle písmene a) a b), pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý : a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v 103 SZ, b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v 104 SZ, V ostatních případech může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím V průběhu stavebních úprav musí nájemce umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou provádění oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku Po dokončení stavebních úprav vyzve nájemce družstvo k písemnému předání provedené stavební úpravy a předloží předepsané revize elektrického zařízení a plynového zařízení apod. pokud jsou nutné, a

2 protokol o předání stavebních úprav vystavený oprávněnou firmou. V případě, že dojde stavebními úpravami ke zhodnocení bytu žadatel předloží družstvu ke stanovení výše členského podílu originály dokladů potvrzujících vynaložené náklady. V případě, že na stavební úpravu bylo vydáno stavební povolení je nutné po dokončení požádat stavební úřad o kolaudační souhlas. 2. Postup při provádění stav. úprav zajišťovaných vlastníky bytů: 2.1. Vlastník jednotky ohlásí provedení stavební úpravy v bytě výboru společenství vlastníků, pověřenému vlastníkovi příp. správci. Stavební úpravy se provádí dle znění zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a v souladu se stanovami společenství. Správce doporučuje projednat stavební úpravu, zvlášť její technické řešení s pracovníky družstva. Využitím jejich praktických zkušeností lze zabránit dalším dodatečným stavebním úpravám (např. zpřístupnění spol. rozvodů ZTI za účelem výměny cejchování vodoměrů apod.) u již dříve nedostatečně provedených stavebních úprav Pokud se jedná o stavební úpravy včetně záboru společných prostor, předloží stavebník správci před uzavřením smlouvy o výstavbě zápis ze schůze společenství vlastníků a souhlas s úhradou nákladů na změnu prohlášení vlastníka Pokud stavební úprava vyžaduje v souladu se stavebním zákonem ohlášení nebo stavebního povolení stavebnímu úřadu, stavebník je povinen tak učinit. Ohlášení stavebních úprav podává vlastník jednotky, ohlášení stavebních úprav společných prostor, příp. změnu užívání spol. prostor a nebytových prostor ve vlastnictví spoluvlastníků, podává výbor společenství, pověřený vlastník, případně všichni spoluvlastníci Stavební úpravu může nájemce provést jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle 107 SZ, platí, že stavební úřad souhlas udělil Vlastník jednotky oznámí obvyklým způsobem v domě počátek a konec stavebních úprav a souhlas (rozhodnutí) stavebního úřadu předloží předsedovi výboru společenství vlastníků (příp. pověřenému vlastníkovi) Svépomocí může dle 160 SZ stavebník sám pro sebe provádět stavby dle písmene a) a b), pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý : a)stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v 103 SZ, b)stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v 104 SZ, V ostatních případech může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 2.7. V průběhu stavebních úprav musí vlastník jednotky umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou provádění oprav a úprav souvisejících s opravami ostat. jednotek a domu jako celku Po dokončení stavebních úprav jednotky vyzve vlastník jednotky předsedu společenství vlastníků (pověřeného vlastníka), příp. správce ke kontrole dodržení podmínek stavební úpravy ukončené zápisem. Vlastník jednotky předloží protokol o předepsané revize elektrického zařízení a plynového zařízení apod., pokud jsou potřeba. V případě, že na stavební úpravu bylo vydáno stavební povolení je nutné po dokončení požádat stavební úřad o kolaudační souhlas.

3 3. Povinnosti stavebníků vyplývající ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, v souladu s prováděcími předpisy a nařízeními 3.1. Právní předpis Stavba, jejich změny, udržovací práce, změny dokončených staveb, terénní úpravy a odstraňování staveb lze provádět pouze v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stav. řádu v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami Ohlášení a stav. povolení Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich, a dále změny dokončených staveb (nástavby, přístavby, stav. úpravy) lze provádět jen: a) podle stavebního povolení b) na základě ohlášení stavebnímu úřadu Stavební povolení se vyžaduje u staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nejsou uvedeny v 103 SZ a v 104 SZ Ohlášení ani stavební povolení nevyžadují: stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které jsou uvedeny v 103 SZ Ohlášení vyžadují: stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které jsou uvedeny v 104 SZ 3.3. Pojmy stavebního řádu Stavbou se rozumí: veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebnětechnické provedení, použité stavební výrobky, materiál a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavbou se rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby Změna dokončené stavby je: a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojená s dosavadní stavbou c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby, Změna stavby před jejím dokončením je změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem Údržba stavby jsou práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost Oprávnění k provádění staveb Stavbu a její změnu může provádět jen právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvlášt. předpisů (autorizované osoby dle zák. ČNR č. 360/1992 Sb. v platném znění Svépomocí může dle 160 SZ stavebník sám pro sebe provádět stavby dle písmene a) a b), pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý : a)stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v 103 SZ, b)stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v 104 SZ, 3.5. Výrobky pro stavbu Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu přepokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost a hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla Povinnosti stavebníka Stavebník je povinen zjistit u stavebního úřadu, zda stavba podléhá ohlášení nebo stavebnímu povolení.

4 Nestanoví-li stav. úřad do 40-ti dnů stavebníkovi, že stavba, stavební úprava, udržovací práce podléhají stav. povolení, může ji stavebník provést. Stavebník musí prokázat, že je vlastníkem pozemku nebo stavby, anebo má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu, provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní. Vlastnické právo se prokazuje většinou výpisem z katastru nemovitostí. Nájemce stavby předkládá písemnou dohodu s vlastníkem stavby. Pokud stavební úřad vyžaduje po stavebníkovi stavební povolení, stavebník podává stavebnímu úřadu žádost o stavební povolení s předepsanou dokumentací. U stavby, která má z části spočívat na stavbě ve vlastnictví jiné osoby, musí stavebník připojit k žádosti o povolení stavby písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s vlastníkem stavby na jejíž části má spočívat. Totéž platí i v případech, kdy se obě stavby mají provádět současně Kolaudační souhlas Dokončenou stavbu nebo část stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení lze užívat jen na základě oznámení nebo kolaudačního souhlasu. Stavební úřad do 15-ti dnů od doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné prohlídky stavby. Stav. úřad zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s ohlášením, podle vydaného stavebního povolení, zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví a bezpečnost nebo životní prostředí. Nezjistí-li závady bránící bezpečnému užívání stavby vydá do 15-ti dnů kolaudační souhlas Změna užívání Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému mimo jiné v kolaudačním souhlasu, v ohlášení stavby a ve stavebním povolení. Změna účelu užívání stavby je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu Údržba stavby Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Neprovádí-li vlastník řádně údržbu stavby, může mu stavební úřad nařídit, aby v určené lhůtě a za stanovených podmínek zjednal nápravu. Uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni umožnit provedení nařízené údržby stavby. Shora uvedené platí přiměřeně i pro terénní úpravy a práce Nezbytné úpravy Vyžaduje-li to veřejný zájem z důvodů hygienických, bezpečnostní, požárních, provozních, ohrožení životního prostředí a estetických, nařídí stavební úřad provedení nezbytných úprav na stavbě vlastníku stavby nebo na stavebním pozemku vlastníku stavebního pozemku. Stavební úřad stanoví rozsah, způsob, podmínky a lhůtu jejich provedení, případně předložení dokumentace nebo jiných podkladů na náklad vlastníka. Nařízené úpravy je vlastník stavby nebo pozemku povinen provést na svůj náklad Odstraňování staveb Stavební úřad nařídí vlastníkovi stavby její odstranění v případě, že: a) závadná stavba ohrožuje život nebo zdraví osob a nelze ji hospodárně opravit b) stavby nebo zařízení jsou postavené bez stav. povolení nebo v rozporu s ním c) k níž bylo stavební povolení zrušeno Náklady na odstranění stavby nese její vlastník. Vlastník odstraňované stavby odpovídá za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemku, pokud nebyla vyvolána jejich závadným stavem Nařízení zabezpečovacích prací Ohrožuje-li stavba svým technickým stavem život nebo zdraví osob nebo zvířat stavební úřad nařídí vlastníkovi stavby provedení zabezpečovacích prací. Nezajistí-li provedení zabezpečovacích prací vlastník stavby, stav. úřad ve spoluprácí s obcí zajistí jejich okamžité provedení prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů, která je k provedení prací odborně vybavena. Takové osobě může stavební úřad provedení prací nařídit. Neodkladné zabezpečovací práce se provádějí na náklad vlastníka stavby.

5 3.13. Stavební dozor Zajišťuje ochranu veřejných zájmů, jakož i práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob. Orgány stavebního dozoru jsou pověření pracovníci stavebního úřadu Sankce Přestupky občanů proti stavebnímu řádu řeší stavebního zákona. 4. Provádění vestaveb bytových jednotek ze společných prostor domu ve vlastnictví družstva 4.1. Zájem o vestavbu bytové jednotky projevuje člen družstva (zájemce) na družstvu písemnou formou a to prostřednictvím výboru samosprávy domu Příslušný provozní technik družstva, spolu se zástupcem SA, a případně i se zájemcem, provede kontrolu údajů uvedených zájemcem na místě (rozsah vestavby a velikosti), posoudí vhodnost navrhované vestavby a stanoví technické podmínky v případě realizace včetně jejich nákladů Na základě těchto podkladů provede provozně-organizační úsek družstva propočet majetkového prospěchu stavebníka v reprodukčních pořizovacích cenách podle metodiky, popř. i jiné metodiky (anuita, apod.) vypracované SČMBD Praha. Majetkový prospěch spočívá v tom, že stavebník použije stávající konstrukce, zařízení domu, inženýrské sítě apod Vyhotovené technické a ekonomické posouzení nástavby předá družstvo výboru samosprávy, který připraví jednání členské schůze samosprávy k: - rozhodnutí o změně charakteru užívání společných prostor domu (čl. 89, odst. 2), písm. i) stanov), - doporučení (návrhu) výše dodatečného členského vkladu člena pro představenstvo družstva (čl. 89, odst. 2, písm. j) změny stanov) Členská schůze samosprávy o záležitostech uvedených v předchozím bodě hlasuje ve smyslu ustanovení čl. 91 změny stanov. Při návrhu výše dodatečného členského vkladu na vestavbu bytové jednotky jsou dále zvažována SA hlediska: - dalších investic do domu, pořízených svépomocí nebo přímou finanční dotací členů družstva, - tržní hlediska (poloha bytů, blízkost zdrojů energií apod.) V případě více zájemců o vestavbu se postupuje v souladu se stanoveným pořadníkem v družstvu. Pokud zájemci nejsou v pořadníku a jsou členy družstva (popř. rod. příslušníci) ze stejného domu, o pořadí rozhoduje nejvyšší nabídka stavebníka na výši dodatečného členského vkladu. Dále je možno zvolit variantu z členů se zájemci v příbuzenském vztahu. Členy komise (min. 3-členné) pro provedení losování, může rovněž určit členská schůze SA. Pokud nedojde k dohodě o členech komise, přizve si na losování zástupce družstva nebo za úhradu notáře Celková výše vložených prostředků do vestavby bytové jednotky (dodatečný členský vklad a členský podíl), by neměla překročit obvyklou cenu podobných bytů na místě Po kladném projednání souhlasu dle bodu 4) předá výbor samosprávy družstvu zápis z členské schůze spolu s pozvánkou a prezenční listinou. Na základě vyjádření technické a ekonomické komise pak rozhodne o vestavbě bytu a o výši dodatečného členského vkladu představenstvo na své nejbližší schůzi (viz. čl. 16 Stanov družstva). Své rozhodnutí sdělí zájemci a výboru samosprávy písemně Dle čl. 15 Stanov družstva stanoví družstvo před zahájením vestavby zálohovou výši členského podílu tak, aby jeho výška kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na byt. Členský podíl se skládá z peněžitého plnění a jiného plnění (hodnota práce případně věcná plnění). Rozsah jiného na členský podíl je určen smlouvou o jiném plnění na členský podíl, uzavřenou mezi členem a družstvem Vestavbu bytové jednotky provádí člen družstva plně ze svých prostředků Po kladném rozhodnutí představenstva objednává zájemce zpracování projektové dokumentace na vestavbu. Stavební povolení vyřizuje družstvo, dále družstvo vykonává v průběhu výstavby technický dozor. Tyto práce vykonává družstvo za úhradu nájemce - stavebníka Po dokončení výstavby družstvo provede finanční vypořádání se členem - stanoví konečné pořizovací náklady vestavby a výši členského podílu a dále vypořádá se členem zálohu na členský podíl

6 včetně případného jiného plnění Dodatečný členský vklad je zdroj financování investičních výdajů v příslušném domě, o jeho použití rozhoduje představenstvo Nájemné pro byt pořízený členským podílem člena družstva je věcně usměrňováno podle Stanov družstva. 5. Provádění drobných oprav v bytě Provádění drobných oprav v bytě, jejich rozsah, řeší Směrnice č. 11/05 o stanovení rozsahu drobných oprav v bytě, které si nájemce hradí sám, a dále 687 a násl. Občanského zákoníku. Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 14/05. Směrnici schválilo představenstvo Macochy, stavebního bytového družstva Blansko dne

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více