ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část"

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup účetní jednotky k 1. lednu Účetní jednotka uzavírá účetní knihy k v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění ČÚS č Při otevření účetních knih k musí navazovat stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva účtu 491 Počáteční účet rozvažný na stav účtu 962 Konečný účet rozvažný), a to v souladu s převodovým můstkem, zajišťujícím též bilanční kontinuitu. 3

2 Český účetní standard č Účetní jednotka k 1.lednu 2010 a) Sestaví účetní rozvrh podle 78 vyhlášky, b) Stanoví převodový můstek v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto standardu a c) Otevře účetní knihy v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a ČÚS účinnými k Účtová třída 0 Převodový můstek je rozšířená o syntetické účty (SÚ) 015, 044, 045, 053 a 068 zrušené účty 026, 064 a 065 úpravy názvu účtů (ostatní, jiný) 5 Účtová skupina 01 - DNM K podstatné změně nedošlo Obsahové vymezení DNM 11 vyhlášky Účet Povolenky na emise a preferenční limity - v účetnictví ÚSC a PO se neužívá 6

3 Účtová skupina 02 - DHM odpisovaný K podstatné změně v SU nedošlo Nová je závazná analytika účtu xx až 01xx - Bytové domy a bytové jednotky 02xx - Budovy pro služby obyvatelstvu 03xx - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 04xx - Komunikace a veřejné osvětlení 05xx - Jiné inženýrské sítě 06xx až 09xx - Ostatní stavby 7 Účtová skupina 03 - DHM neodpisovaný V návaznosti na přílohu 5 došlo k závazné analytice účtu pozemky 00xx až 01xx - stavební pozemky 02xx - lesní pozemky 03xx - zahrady, pastviny, louky rybníky 04xx - zastavěná plocha, 05xx až 09xx - ostatní pozemky 8 Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Doplněné účty Uspořádací účet technického zhodnocení DNM Uspořádací účet technického zhodnocení DHM Podle 14 vyhlášky se na tyto účty účtují náklady, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než stanovená hranice. Pokud jsou podmínky splněny nejpozději k rozvahovému dni, zvýši se o toto ocenění hodnota majetku. Pokud podmínky splněny nejsou, převede se tato hodnota do nákladů. 9

4 Účtová skupina 05 - poskytnuté zálohy na DM V této účtové skupině byl nově pořízen účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek K jiné změně nedošlo 10 Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek Nový účet Termínované vklady dlouhodobé Obsahové vymezení položek této účtové skupiny je v Účtová skupina 07,08 - Oprávky k DNM a DHM Účty oprávek jsou členěny v návaznosti na majetkové účty DNM a DHM účtové skupiny 01 a 02 Účty účtové skupiny 03 se neodpisují a proto k nim nejsou účty oprávek V rozvaze se stavy na těchto účtech uvádějí v kolonce korekce 12

5 Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky Nově stanovené účty účtové skupiny 15 opravné položky k DNM 16 opravné položky k DHM 17 opravné položky k DFM 18 opravné položky k zásobám 19 opravné položky k pohledávkám O opravných položkách se v r neúčtuje s výjimkou opravných položek k pohledávkám. 13 Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Účtová skupina 21 zrušena, účty na konci účetního období nevykazují zůstatek Účty 211, 217 a 218 zrušeny bez náhrady Účty 213, 214 nahrazeny účtem 572 Účty 215, 216 nahrazeny účty 6xx 14 Účtová skupina 22 - Bankovní účty OSS a běžné účty státních fondů ČÚS Transfery v odst. 3.3 stanovuje: V případě transferů poskytovaných formou limitu výdajů se informace o otevření limitu výdajů nepovažuje za významnou, nestanoví-li jiný právní předpis nebo účetní jednotka jinak O otevření limitu výdajů ÚSC neúčtuje 15

6 Účtová skupina 23 - Bankovní účty ÚSC Účet ZBÚ se převede na: 231 ZBÚ ÚSC 244 Termínované vklady krátkodobé 068 Termínované vklady dlouhodobé Účet 232 a zrušen Účet Běžné účty fondů ÚSC 16 Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty Účet Běžný účet - zůstává pro účtování hospodářské činnosti Účet Termínované vklady krátkodobé - nový účet Účet Jiné běžné účty - zůstává pro účtování cizích a sdružených prostředků 17 Účtová skupina 25, 26 a 28 Účtová skupina 25, 26 a 28 je bez důležitých změn (Byl zrušen účet Pořízení krátkodobého finančního majetku) Obsahové vymezení jednotlivých položek zůstalo nezměněno. Došlo k upřesnění názvu Ostatní a jiný 18

7 Účtová skupina 27 - Návratné finanční výpomoci (NFV) Účtová skupina 27 - návratné finanční výpomoci (NFV) byla zrušena a zůstatky účtů 271, 273, 274, a 275 se převedou na účet Poskytnuté NFV krátkodobé účet Poskytnuté NFV dlouhodobé účet 277- Poskytnuté NFV fyzickým osobám se převede na účet ostatní krátkodobé pohledávky a účet ostatní dlouhodobé pohledávky účet Přijaté NFV se převede na účet Přijaté NFV krátkodobé účet Přijaté NFV dlouhodobé 19 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Zásadní změny v účtové třídě: Pohledávky se rozčlenily na krátkodobé (3xx) a dlouhodobé (46x) Účet Poskytnuté NFV krátkodobé, změna obsahového vymezení účtu Účet Závazky z dělené správy a kaucí, změna v obsahovém vymezení účtu 20 Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky Účty 371 až 374 nově zřízené účty pro účtování pohledávek a závazků vyplývajících z přijímaných nebo poskytovaných dotací Účet Ostatní krátkodobé pohledávky Účet Ostatní krátkodobé závazky 21

8 Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv Přechodné účty aktiv a pasiv převedou zůstatek v případech účtování hospodářské činnosti Účet Kurzové rozdíly aktivní Účet Kurzové rozdíly pasivní převeden na účet Kurzové rozdíly 22 Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty Účet opravná položka k pohledávkám se převádí na syntetické účty účtové skupiny 19 Účty 395 a obsahové vymezení zůstava nezměněno 23 Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování V této účtové třídě vznikly nové účty: Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky Převedly se účty z účtové třídy 9 Účtová skupina 41, 43, 44 a 45 se převedla z účtu 91, 93, 94 a 95 24

9 Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky Účet Jmění (převod účtu tř. 9) Účet Nový účet na přijaté investiční dotace Účet Kurzové rozdíly (převod účtů 386 a 387) Účet Oceňovací rozdíly při změně metody (zůstatek se nepřevádí, použije se při účtování v průběhu roku) Účet Opravy chyb minulých let 25 Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky Nově zřízené účty dlouhodobých pohledávek, na které se převedou zůstatky dlouhodobých pohledávek účtové skupiny 31 - Pohledávky a účtové skupiny 27 - Návratné finanční výpomoci roku Účtová třída 7 a 8 Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetníctví zůstává nezměněna Územní samosprávné celky využívají tyto účtové třídy v omezené míře 27

10 Účtová třída 9 - Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty, rok 2009 Účty a) účtové skupiny 90 byly zrušeny a zůstatky převedeny na nové účty účtové skupiny 40 b) účtové skupiny 91, 93, 94 a 95 byly převedeny na účty účtové skupiny 41, 43, 44 a Účtová skupina 90, rok 2009 Účet Fond dlouhodobého majetku se převede na účet: 401 Jmění účetní jednotky a 403 Dotace na pořízení DM (078 a 088 Oprávky k drobnému DNM a DHM) Účty 902, 903, 933, 964 a 965 se převedou na účet Účtová třída 9 - Podrozvahové účty, rok 2010 Oproti roku 2009 je podrozvahová evidence závazná a musí se používat účty podle směrné účtové osnovy Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky (bývalá operativní evidence dlouhodobého majetku a evidence najatého majetku nebo majetku ve výpůjčce) 30

11 Účtová třída 9 - Podrozvahové účty, rok 2010 Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Vyhláška v 79 - Přechodná ustanovení odst. 7 stanovuje povinnost uvádět v příloze účetní závěrky tyto hodnoty až za období od Účtová třída 9 - Podrozvahové účty, rok 2010 Účtová skupina 93, 94, 95 - Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Tyto podrozvahové účty jsou povinné již od Protože se jedná o nové účty, nebudou se převádět zůstatky, ale bude se nově účtovat od Děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání na dalších videokurzech a seminářích. Vaši Alena a Peter Kučerovi 33

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hrubá Vrbka; IČO 00284921; 696 73 Hrubá Vrbka 133 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více