ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část"

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška o účetních záznamech stanovuje technickou formu částí účetní závěrky 2 Vyhláška č. 410 / 2009 Sb. stanoví Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek Rozvahy Výkazu zisku a ztráty Přílohy Přehledu o peněžních tocích Přehledu o změně vlastního kapitálu 3

2 Vyhláška č. 410 / 2009 Sb. dále stanoví pro vedení účetnictví státu směrnou účtovou osnovu účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv závazný vzor částí účetní závěrky 4 Vyhláška č. 410 / 2009 Sb. V této části videokurzu si vysvětlíme uspořádání, označování a obsahové vymezení položek (syntetických účtů) přílohy č. 1 - rozvahy a přílohy č. 2 - výkazu zisku a ztráty. 5 Uspořádání a označování položek rozvahy je v příloze č. 1 Strana AKTIV Stálá aktiva jsou označeny písmenem A I. - dlouhodobý nehmotný majetek (tř.0) II. III. IV. - dlouhodobý hmotný majetek (tř.0) - dlouhodobý finanční majetek (tř.0) - dlouhodobé pohledávky (tř.4) Jednotlivé položky (účty) jsou v rámci skupin označených I. až IV. označeny arabskými číslicemi 1.,2.,3., atd. Příklad: Účet 031- Pozemky označený A.II.1. Pozemky 6

3 Uspořádání a označování položek rozvahy je v příloze č. 1 Strana AKTIV Oběžná aktiva jsou označeny písmenem B I. - Zásoby II. - Krátkodobé pohledávky III. - Příjmové účty rozpočtového hospodaření IV. - Krátkodobý finanční majetek Jednotlivé položky (účty) jsou v rámci skupin označených I. až IV. označeny arabskými číslicemi 1.,2.,3., atd. Příklad: Účet Pokladna - označený B.IV.17.pokladna 7 Uspořádání a označování položek rozvahy je v příloze č. 1 Strana Pasiv Vlastní kapitál je označen písmenem C I. - Jmění účetní jednotky a upravující položky II. - Fondy účetní jednotky III. - Výsledek hospodaření Jednotlivé položky (účty) jsou v rámci skupin označených I. až III. označeny arabskými číslicemi 1.,2.,3., atd. Příklad: Účet 411-Fond odměn je označen C.II.1.Fond odměn 8 Uspořádání a označování položek rozvahy je v příloze č. 1 Strana Pasiv Cizí zdroje jsou označeny písmenem D I. - Výdajové účty rozpočtového hospodaření II. - Rezervy III. - Dlouhodobé závazky IV. - Krátkodobé závazky Jednotlivé položky (účty) jsou v rámci skupin označených I. až III. označeny arabskými číslicemi 1.,2.,3., atd. 9

4 Vyhláška č. 410 / 2009 Označování a uspořádání položek rozvahy je v příloze č.1. Kromě toho vyhláška stanovuje Obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy (rozvahových účtů) v 11 až 32 Upozornění: Členění a výklad je prováděn v návaznosti na paragrafy vyhlášky 410 ne na čísla účtů. 10 Dlouhodobý nehmotný majetek 11 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 12 Oprávky k DNM 13 Opravné položky k DNM Oprávky k DNM vyjadřují snižování ocenění DNM a současně vstupují do nákladů účetní jednotky. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnotu DNM a vytvářejí se na základě inventarizace majetku ( 65). Dojde-li k významnému snížení hodnoty majetku, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. 11 Dlouhodobý hmotný majetek 14 Dlouhodobý hmotný majetek 15 Oprávky k DHM 16 Opravné položky k DHM Oprávky k DHM vyjadřují snižování ocenění DHM a současně vstupují do nákladů účetní jednotky. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnotu DHM a vytvářejí se na základě inventarizace majetku ( 65). Dojde-li k významnému snížení hodnoty majetku, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. 12

5 Dlouhodobý finanční majetek 17 Dlouhodobý finanční majetek 18 Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku Dlouhodobý finanční majetek se neodpisuje a proto se k němu nevytvářejí oprávky. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnotu DFM a vytvářejí se na základě inventarizace majetku ( 65). Dojde-li k významnému snížení hodnoty majetku, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. 13 Pohledávky 19 Dlouhodobé pohledávky 22 Krátkodobé pohledávky 23 Opravné položky k pohledávkám Od se účty pohledávek rozčleňuji na pohledávky krátkodobé - účtová třída 3 a dlouhodobé - účtová třída 4. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávky vytvářejí se na základě inventarizace ( 65). Dojde-li k významnému snížení hodnoty majetku, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 10% snížení hodnoty. 14 Zásoby 20 Zásoby 21 Opravné položky k zásobám Položka zásoby obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, pořízení zboží, zboží na skladě a zboží na cestě. Účtová třída 1. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty zásob a vytvářejí se na základě inventarizace ( 65). Dojde-li k významnému snížení hodnoty zásob, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 10% snížení hodnoty. 15

6 Krátkodobý finanční majetek 25 Krátkodobý finanční majetek Kromě majetkových a dluhových cenných papírů patří do této skupiny účet 231- ZBÚ, 236 BÚ fondů ÚSC, ke kterým se přiřazuje rozpočtová skladba. Účet 241 Běžný účet, používá PO a ÚSC jenom v hospodářské činnosti. Účet 245 Jiné běžné účty i nadále slouží pro účtování cizích prostředků. Účet 243 je určen pro FKSP. 16 Vlastní kapitál 26 vlastní kapitál nová položka související s vlastními zdroji krytí (C.I.) Vlastní kapitál jmění účetní jednotky vyjadřuje vlastní zdroj krytí aktiv účetní jednotky, včetně oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků, dotací na pořízení dlouhodobého majetku. 17 Fondy účetní jednotky 27 Fondy účetní jednotky vlastní zdroje krytí (položka C.II.) K zásadním změnám v účtech fondů nedošlo. Nadále pro PO se budou používat rezervní fond, investiční fond a fond odměn. Změnily se čísla účtu a to z třídy 9 na třídu 4. Tedy uvedené fondy budou mít číslo účtu 411, 412, 413 a 416. V účetnictví obcí účet 419- Ostatní fondy nahradí účet 917 a

7 Výsledek hospodaření 28 výsledek hospodaření vlastní zdroje krytí (položka C.III.) Od budou i ÚSC účtovat o nákladech a výnosech a z toho vyplyne účtování na účtech 493 (963), 431 (931) a 432 (932) v hlavní i v hospodářské činnosti. V účetnictví PO dochází jenom k změně v číslech účtů. 19 Rezervy 30 Rezervy cizí zdroje (položka D.II.) Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle 26 zákona u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. U rezerv podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách se postupuje podle tohoto předpisu. 20 Závazky 31 Dlouhodobé závazky 32 Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky účtované v účtové skupině 45 jsou stejně členěny jako účty v účtové skupině 95 (951 dlouhodobé úvěry, 959 dlouhodobé závazky apod.) Krátkodobé závazky až na drobné změny v obsahovém vymezení se i nadále účtují v účtové skupině 32, 33, 34, 35, 36 a

8 Výkaz zisku a ztráty Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty je v příloze č. 2. Náklady jsou označeny písmenem A Výnosy jsou označeny písmenem B Obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty (nákladů a výnosů) 33 až Náklady 33 Náklady z činnosti 34 Finanční náklady 35 Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů Uvedené paragrafy specifikují jednotlivé položky nákladů. V praxi nahradí účty 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470 popř. účet 218. Na účtu 572 se budou účtovat poskytnuté příspěvky. 23 Výnosy 37 Výnosy z činnosti 38 Finanční výnosy 39 Výnosy z daní a poplatků 40 Výnosy z nároku na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů ÚSC a státních fondů Uvedené paragrafy podrobně specifikuji jednotlivé výnosy. Nahrazují účet 215, 216 případně účet

9 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Cílem třetího videokurzu Účetnictví státu bylo získání orientace ve vyhlášce a to v oblasti uspořádání, označování a obsahového vymezení účtů rozvahy A výkazu zisku a ztráty. 25 Účetnictví státu III Děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání ve čtvrtém videokurzů, který je věnován problematice převodového můstku. Abyste převodový můstek zvládli, jsou potřebné znalosti z předchozích videokurzů. Proto věnujte pozornost studiu všech částí. 26

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Neziskové organizace vznik účetnictví daně Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 6. 2010 Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více