MONITORING ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K VENKOVNÍMU A VNITŘNÍMU OVZDUŠÍ. MUDr.H. Kazmarová RNDr.B.Kotlík Státní zdravotní ústav Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITORING ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K VENKOVNÍMU A VNITŘNÍMU OVZDUŠÍ. MUDr.H. Kazmarová RNDr.B.Kotlík Státní zdravotní ústav Praha"

Transkript

1 MONITORING ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K VENKOVNÍMU A VNITŘNÍMU OVZDUŠÍ MUDr.H. Kazmarová RNDr.B.Kotlík Státní zdravotní ústav Praha

2 MZSO - začátek Stav společnosti Stav životního prostředí Příklad regionálního systému v ostravsko-karvinské karvinské oblasti Materiál schválený usnesením vlády č.369/1991 Projekt 1992 Zahájení 1994

3 MZSO - začátek Cíle Popis zdravotního stavu obyvatelstva a charakteristika kvality venkovního ovzduší. Zhodnocení trendu vývoje sledovaných ukazatelů. Posouzení a zhodnocení zdravotních rizik sledovaných parametrů. Zhodnocení situace v zátěži obyvatelstva vybranými škodlivinami ve vnitřním prostředí.

4 MZSO - začátek Monitoring vycházel z: existující sítě stacionárních stanic hygienické služby zkušeností se sledováním zdravotního stavu v HS kompetencí v oblasti ochrany ovzduší (MZ ČR * MŽP) Stavu ovzduší v roce 1993

5 MZSO - Vývoj a změny Redukce počtu stanic HS ze 130 na 47 Ukončení měření SO 2, na části stanic i NO X a CO Snížení počtu vzorků aerosolu pro analýzy kovů Ukončeno sledování Zn,, zavedeno sledování Mn,, organických látek (VOC, PAU), PM 10/2,5, Monitoring vnitřního ovzduší

6 MZSO - Vývoj a změny Sledování ukazatelů ZS Zpracování dat QAQC

7 Monitoring zdravotního stavu Incidence ARO 1994 zahájení, od r měst, cca 120 lékařů a pacientů Prevalence alergických onemocnění u dětí pilotní studie 1996 a etapa (17 měst) studie případů mnohočetných alergií studie u 17 letých etapa (17 měst) etapa ( 17 měst) Hospitalizace pro akutní stavy dýchacího ústrojí a návštěvy na pohotovostech 1997 a 98-9 měst

8 MZSO - současnost Výstupy a dostupnost informací Odborné zprávy jednotlivých subsystémů Tištěná forma vždy v červenci Informační CD Na jak dílčí výstupy tak celá zpráva ke stažení včetně druhé části zaměřené na jednotlivá sídla Využívání dat v praxi

9 MZSO -Současnost Požadavky na informace z MZSO Možnost hodnocení dlouhodobých trendů - stabilita dat Pokrytí koncentrační variability v rámci sídel v ČR Možnost orientačního hodnocení expozice z venkovního ovzduší a vnitřního ovzduší (mobilní měřicí systémy)

10 BUDOUCNOST (?...) Spektrum látek (aerosol,so 2,VOC) Analýzy Reprezentativnost Interpretace dat, propojení měřených hodnot s modelovanými Využívání výstupů Kvalita vnitřního prostředí

11 Malé shrnutí Každá výroční zpráva za subsystém I. obsahuje: Souhrn aktuální legislativy Kompletní tabelární a grafické zpracování dat o kvalitě venkovního a vnitřního ovzduší a sledovaných parametrech zdravotního stavu (MONARO, alergie) Komplexní hodnocení kvality ovzduší (index kvality ovzduší - IKO, plnění imisních limitů a samozřejmě část věnovanou hodnocení zdravotních rizik) Souhrn a závěry

12 Vývoj zpracování dat (co se nevyvíjí je odsouzeno k zániku..) Tabelární a grafické souhrny Interpretace ve vazbě na sídla (Jednalo se sice o základní deskripci, ale další využití těchto výstupů, zvláště ve vazbě na hodnocení zdravotních rizik bylo nemožné až neférové). Od měst k typickým městským lokalitám Skupinové hodnocení vyšší representativnost výstupů

13 Nejproblémovější částí hodnocení zdravotních rizik je stanovení expozice Přitom Pokud už je v místě měření, tak se jedná o jednu/dvě měřicí stanice - většina lokalit je nepokryta měřením. Representativnost stanic instalovaných v sídlech je v řádu stovek metrů až jednotek kilometrů. Bodová staniční měření je velmi obtížné provázat s demografickými údaji. Modelová zpracování selhávají právě u látek, které jsou ze zdravotního hlediska nejzajímavější tj. u aerosolu, persistentních sloučenin, prvků..

14 Zkušenosti říkají, že využití bodově ohraničených omezeně representativních staničních měření nebo významnými a navíc obtížně kvantifikovatelnými nejistotami zatížených modelových zpracování se ukazuje jako nedostačující; možnou cestou ke zlepšení representativnost dat získávaných ze stacionárních stanic v sídlech je zobecnění a pochopení významu získávané informace; pro hodnocení potenciální expozice obyvatel je nutno reálná data z měřicí sítě v sídlech provázat s dalšími informacemi. Primárně s demografickými údaji - zvláště s podklady o hustotě a struktuře osídlení. Cílem je adresnost a obecnost získané informace.

15 Naměřené hodnoty bývají zpracovány a presentovány různě (jak kdo snese).. tabelární zpracování ve formě středních hodnot či alespoň náznaku rozdělení souboru dat (koncentrační třídy, hodnoty kvantilů ) grafická zpracování středních hodnot za sídla nebo za jednotlivé stanice kartodiagramy modelové izokoncentrační vrstvy vycházející z emisních bilancí založené primárně na rozptylu škodlivin tj. změně koncentrace v závislosti na vzdálenosti od zdroje,, meteorologických podmínkách, topografii terénu a emisních faktorech Krigingem či lineárními interpolacemi získané izokoncentrační vrstvy vycházející z měřených hodnot

16 PM 10 (2006 zdroj ČHMÚ)

17 BaP (rok 2006 zdroj ČHMÚ)

18 Lze to ale zkusit i jinak Kategorizací existujících většinových typů městských lokalit a jejich skupinovým zpracování s následným zobecněním získaných výsledků i do neproměřovaných lokalit. kategorizace stanic a typů městských lokalit vychází z kritérií EUROAIRnet tj. z 97/101/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. ledna 1997, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech, Official Journal L 035, 05/02/1997 P ) (kategorie i rozdělení zahrnutých stanic lze nalézt v odborné zprávě za rok 2006 a na szu.cz/chzp/ovzdusi/mzso/documents/p_2. /p_2.htm) použitá kritéria akcentují variabilní podíl intenzity okolní dopravy, podíl jednotlivých typů zdrojů vytápění a případnou zátěž významným průmyslovým zdrojem

19 Stanice v systému MZSO počty měření v lokalitách kód deskripce PM 10 NO 2 benzen BaP As Cd Ni celkem typu 1 M - pozadová M - obytná zóna pouze s lokálními zdroji M - obytná zóna pouze se zdroji REZZO II. a III M - obytná zóna s dopravní zátěží 2 až 5 tis. vozidel/24 hodin M - obytná zóna s dopravní zátěží 5 až 10 tis. vozidel/24 hodin M - obytná zóna s více jak 10 tis. vozidel/24 hodin M - obytná zóna s více jak 10 tis. vozidel/24 hodin - kaňony P - obytná zóna s průmyslovou a nízkou dopravní zátěží P - obytná zóna s průmyslovou a dopravní zátěží P - obytná zóna s průmyslovou zátěží P - pozadová V - zemědělská V - průmyslová V - obytná s nízkou úrovní dopravy V - obytná se střední úrovní dopravy V - obytná s vysokou úrovní dopravy CELKEM zahrnuto stanic počet v hodnocení celkem typu 5 5 Ni kód typu stanice PM10 NO2 benzen BaP As Cd

20 Hypotéza v městských lokalitách s podobnou topografickou charakteristikou, strukturou a dynamikou zdrojů znečištění ovzduší, dopravní zátěží a účelem využití (obytná, průmyslová, dopravní, obchodní ) budou imisní charakteristiky, sezónní chování a dlouhodobé trendy podobné. Tedy lze získané výstupy, i když s určitou mírou nejistoty, zobecňovat. Dílčí postupy hodnocení a interpretace dat, postupy zpracování v GIS až do fáze hodnocení zdravotních rizik byly ověřeny na studii v Liberci v roce Základním omezením jsou změny v časové linii tj. dynamika zdrojů, nejistoty/chyby při kategorizaci stanic nemožnost postižení specifických látek/zdrojů převážně průmyslových

21 Měsíční a roční hodnoty - PM 10 avg PM10 v µg/m 3 avg PM10 µg/m 3 AVG PM10 v µg/m PM 10 - Rozpětí ročních průměrů v hodnocených městských lokalitách PM PM Průběhy - Průběhy měsíčních měsíčních hodnot hodnot v průmyslových v městských lokalitách lokalitách a a na na pozaďové pozaďové stanici stanici (imisní roční limit 40 µg/m 3 ) M - obytná zóna s více jak 10 tis. vozidel/24 hodin - kaňony 11 P - pozadová P - pozadová 2 M - obytná zóna pouze s lokálními zdroji 8 P - obytná zóna s průmyslovou a nízkou dopravní zátěží M - obytná zóna pouze se zdroji REZZO II. a III. 9 P - obytná 4 M - zóna obytná s průmyslovou zóna s dopravní a dopravní zátěží zátěží 2 až 5 tis. vozidel/24 hodin P - obytná 5 M - obytná zóna s průmyslovou zóna s dopravní zátěží zátěží 5 až 10 tis. vozidel/24 hodin 6 M - obytná zóna s více jak 10 tis. vozidel/24 hodin , až 75 percentil AVG jednotlivých skupin hodnota pozadí ČR měsíc rokuleden Leden Únor Únor Březen Březen Duben Duben Květen Květen Červen Červen Září Říjen Listopad Prosinec typ Červenec lokality Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

22 Měsíční a roční hodnoty - NO 2 AVG avg NO2 v µg/m NO 2 - Rozpětí ročních průměrů v hodnocených městských lokalitách NO - NO Průběhy měsíčních hodnot v v průmyslových městských lokalitách a a na na pozaďové stanici 100 (imisní roční limit 40 µg/m 3 ) M - obytná zóna s více jak 10 tis. vozidel/24 hodin - kaňony 11 P - pozadová M - obytná zóna 11 P pouze - pozadová s lokálními zdroji 3 M - obytná zóna pouze se zdroji REZZO II. a III. 4 M - obytná zóna 8 25 s P - až dopravní obytná 75 percentil zátěží 2 až 5 tis. vozidel/24 hodin 5 M - obytná zóna s dopravní zátěží 5 až 10 tis. vozidel/24 hodin 6 M - obytná zóna s více jak 10 zóna tis. s vozidel/24 průmyslovou hodina nízkou dopravní zátěží 80 hodnota pozadí ČR 80 9 P - obytná zóna s průmyslovou a dopravní zátěží AVG P - obytná jednotlivých zóna s skupin průmyslovou zátěží , typ lokality Leden Leden Únor Únor Březen Březen Duben Duben Květen Květen Červen Červen Červenec Červenec Srpen Srpen Září Září Říjen Říjen Listopad Listopad Prosinec Prosinec avg NO2 v µg/m 3

23 Měsíční a roční hodnoty - BaP AVG BaP v v ng/m AVG BaP v ng/m BaP - BaP Průběhy - BaP - Rozpětí měsíčních ročních hodnot hodnot průměrů v v průmyslových městských v jednotlivých lokalitách městských a a na lokalitách na pozaďové stanici (cílový imisní roční limit 1ng/m 3 ) 11 P 11 - pozadová P - pozadová 2 M - obytná zóna pouze s lokálními zdroji 25 až 75 percentil 3 M - 8 obytná P AVG - obytná jednotlivých zóna zóna pouze s skupin průmyslovou se zdroji REZZO hodnota a nízkou II. pozadí a dopravní III. ČR zátěží 4 M - 10 obytná P - obytná zóna zóna s dopravní s průmyslovou zátěží 2 až zátěží 5 tis. vozidel/24 hodin 5 M - obytná zóna s dopravní zátěží 5 až 10 tis. vozidel/24 hodin 6M- obytná zóna s více jak 10 tis. vozidel/24 hodin ,86 0 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec typ lokality Leden 2 Únor 3Březen Duben 4 Květen 5 Červen 6 Červenec7 Srpen 8Září Říjen 9 Listopad 10 Prosinec

24 Když se to dá dohromady BaP v ng/m benzen 3 PM10 3 NO2 v v μg/m městské, Roční Roční nezatížené aritmetické lokality průměry NO benzenu městské, 2 v ovzduší v dopravně ovzduší městských zatížené městských lokalit lokality lokalit v roce v 2006 roce hot2006 městské, Roční aritmetické průměry benzo[a ]pyrenu v ovzduší městských lokalit v roce 2006 městské, nezatížené lokality městské, městské, dopravně dopravně zatížené zatížené lokality lokality v Jihlavě, hotměstské, městské, spot průmyslem průmysl a 14 městské, lokality nezatížené v Plzni, lokality v Plzni, Sokolově, městské, Č. Budějovicích, dopravně zatížené Mostě, Ostravě, městské, H. průmyslem spot a dopravou a průmysl zatížené a doprava 12 Sokolově, Praze Brně, a Liberci Žďáru n/s, Praze, Králové, Ústí lokality n/l, v Olomouci Brně, Teplicích, a Kladně. Mostu, Zvýrazněn dopravou zatížené lokality doprava lokality v Ústí n/l, Liberci a v Ústí n/l dopravní H. Králové, "Hot spot" Olomouci v Legerově a v Praze. ulici v Praze v Ústí n/l, Karviné Karviné a v a v Ostravě. 80 Ostravě. Zvýrazněna lokalita ve vlečce roční imisní limit NO průmyslového zdroje v 2-40 μg/m 3 Bartovicích v Ostravě , ,40 2,16 1,29 Roční aritmetické průměry PM 10 v ovzduší městských lokalit v roce 2006 roční imisní limit PM μg/m 3 roční imisní limit roční benzenu cílový imisní - 5 μg/m limit 3 BaP - 1 ng/m 3 1,23 3,17 1,86 1,47 1,7 2,47 1,20 2,18 1,25 21,5 1,87 2,3 1,44 2,82 1,02 28,1 1,27 1,83 1,00 4,90 2,03 2,19 1,70 2,37 1,91 2,58 1,98 1,84 1,54 1,79 2,15 1,25 1,35 30,3 6,18 3,81 2,29 5,47 2,40 6,14 60,3 6,71 6,79 34,7 4,18 4,84 4,58 45,4 11,52 3,96 8,4 3,92 33,1 venkovská, pozaďová stanice 11,53 v Košeticích 0,86 48,1 12,09 26,8

25 Pokud použijeme uvedené pro hodnocení zdravotních rizik

26 PM 10 Rozpětí ročních průměrů suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2006 v ČR a v jednotlivých typech městských lokalit Jen část pozaďových lokalit a ČR městských lokalit bez dopravní města celkem zátěže je charakterizována lokality bez dopravní zátěže zátěží suspendovanými částicemi, lokality s dopravní zátěží která neznamená podstatné průmyslové lokality pozadí ČR zdravotní riziko. Města již od mírné zátěže dopravou spolu s roční AVG v µg/m3 lokalitami ovlivněnými průmyslem představují pro obyvatele nezanedbatelné zvýšení zdravotního rizika. ika. Sumárně při počtu zemřelých 104,4 tisíc obyvatel ČR v roce 2006 lze z uvedených dat odhadnout, že navýšení celkové úmrtnosti způsobené expozici suspendovaným částicím frakce PM 10 bylo v rozsahu od do osob. Roční průměry PM 10 (µg/m 3 ) % navýšení celkové úmrtnosti rok 2006 min max min max ČR 11,4 64,9-13,5 Města celkem 14,9 64,9-13,5 Lokality bez dopravní zátěže 14,9 38,2-5,5 Lokality s dopravní zátěží 25,8 61,1 1,7 12,3 Průmyslové lokality 32,3 64,9 3,7 13,5

27 Odhadovaná ILCR z potenciální expozice koncentracím benzenu se v městských lokalitách pohybuje od několika případů na 100 tisíc až na 1 milión obyvatel za 70 let. V průmyslových lokalitách Benzen Srovnání rozpětí teoretického odhadu pravděpodobnosti zvýšení počtu nádorových onemocnění z příjmu benzenu z venkovního ovzduší v roce 2006 v ČR a pro jednotlivé typy městských lokalit 1,00E-07 1,00E-06 1,00E-05 1,00E-04 1,00E-03 1,00E-02 je hodnota individuálního rizika vyšší a představuje teoreticky 2 až 7 případů na 100 tisíc obyvatel. Vyjádřeno populačním rizikem, kdyby v celé České republice byly koncentrace benzenu v ovzduší stejné jako v nejzatíženější průmyslové oblasti, představovala by tato expozice riziko přibližně 10 případů za rok na 10 miliónů obyvatel. ČR města celkem lokality bez dopravní zátěže lokality s dopravní zátěží průmyslové lokality pozadí ČR Benzen roční průměry (µg/m 3 ) karcinogenní riziko (ILCR) populační riziko 2006 min max min max min max ČR (10 mil. obyvatel) 0,50 12,10 3,00E-06 7,26E-05 0,43 10,37 města (nad 5 tis. 5 mil. ob.) 1,20 12,10 7,20E-06 7,26E-05 0,51 5,19 lokality bez dopravní zátěže 1,20 3,17 7,17E-06 1,90E-05 0,51 1,36 lokality s dopravní zátěží 1,27 4,90 7,59E-06 2,94E-05 0,54 2,10 průmyslové lokality 3,92 12,09 2,35E-05 7,25E-05 1,68 5,18

28 BaP ILCR odhadované na základě potenciální expozice koncentracím PAU se v městských lokalitách pohybuje v rozmezí od 1 případu na tisíc až několika případů na 100 tisíc obyvatel za 70 let. Z toho v průmyslem ovlivněných lokalitách je ILCR vyšší než v ostatních městských lokalitách a představuje teoreticky 2 až 10 případů na 10 tisíc obyvatel. Vyjádřeno populačním rizikem, kdyby na území celé České republiky byly koncentrace PAU v ovzduší stejné jako v nejzatíženější průmyslové oblasti (Ostravsko-Karvinsko), představovala by tato expozice riziko přibližně 144 případů za rok na 10 miliónů obyvatel. V ostatních městských lokalitách bylo populační riziko několikanásobně nižší.

29 BaP Suma PAU roční průměry (ng/m 3 ) karcinogenní riziko (ILCR) populační riziko 2006 min max min max min max ČR (10 mil. obyvatel) 1,82 70,70 1,75E-05 1,00E-03 2,50 143,55 města (nad 5 tis. 5 mil. ob.) 8,50 70,70 1,05E-04 1,00E-03 7,49 71,77 lokality bez dopravní zátěže 8,01 24,96 8,92E-05 2,44E-04 6,37 17,41 lokality s dopravní zátěží 7,66 21,72 8,78E-05 2,26E-04 6,27 16,16 průmyslové lokality 19,03 70,95 2,01E-04 1,00E-03 14,34 71,94 Srovnání rozpětí teoretického odhadu pravděpodobnosti zvýšení počtu nádorových onemocnění z příjmu sumy PAU z venkovního ovzduší v roce 2006 v ČR a pro jednotlivé typy městských lokalit ČR města celkem lokality bez dopravní zátěže lokality s dopravní zátěží průmyslové lokality pozadí ČR 1,00E-07 1,00E-06 1,00E-05 1,00E-04 1,00E-03 1,00E-02

30 As Srovnání rozpětí teoretického odhadu pravděpodobnosti zvýšení počtu nádorových onemocnění z příjmu As z venkovního ovzduší v roce 2006 v ČR a pro jednotlivé typy městských lokalit ILCR odhadované na základě potenciální expozice ČR koncentracím arsenu se v města celkem městských lokalitách pohybuje lokality bez dopravní zátěže lokality s dopravní zátěží ve společensky přijatelném průmyslové lokality rozmezí několika případů na pozadí ČR milión až 10 miliónů obyvatel za 70 let.. V průmyslových lokalitách je hodnota individuálního rizika o 1 řád vyšší. Vyjádřeno populačním rizikem, i kdyby v celé České republice r byly koncentrace arsenu v ovzduší stejné jako v nejzatíženější průmyslové oblasti, nepředstavovala by tato expozice riziko větší í než necelé tři případy za rok na 10 miliónů obyvatel. 1,00E-07 1,00E-06 1,00E-05 1,00E-04 1,00E-03 1,00E-02 Arsen roční průměry (µg/m 3 ) karcinogenní riziko (ILCR) populační riziko 2006 min max min max min max ČR (10 mil. obyvatel) 0,40 13,50 6,00E-07 2,03E-05 0,09 2,89 města (nad 5 tis. 5 mil. ob.) 0,60 13,50 9,00E-07 2,03E-05 0,06 1,45 lokality bez dopravní zátěže 0,64 4,36 9,67E-07 6,55E-06 0,07 0,47 lokality s dopravní zátěží 0,76 5,25 1,14E-06 7,87E-06 0,08 0,56 průmyslové lokality 1,43 13,54 2,14E-06 2,03E-05 0,15 1,45

31 V kontextu přirozeného rizika předčasného úmrtí, které je 1*10-4 se už jedná o významné hodnoty...

32 Souhrn Uvedený model je funkční pro NO 2, SO 2, suspendované částice, As, benzen a BaP,, tj. pro indikátory spalovacích ch procesů - doprava, lokáln lní topeniště,, REZZO II Výhodou je plošnost, obecnost a použitelnost získaných výstupů Problémem jsou specifické, často výhradně průmyslov myslové zdroje - Mn, Cr,, Cd, některn které VOC. je nedostatečná úroveň pokrytí typů lokalit je dynamika zdrojů v okolí stanic změny v krátkodobých horizontech. S tím t m souvisí změny v kategorizaci stanic.

33 Děkujeme Vám za pozornost

MONITORING ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K VENKOVNÍMU A VNITŘNÍMU OVZDUŠÍ. MUDr.H. Kazmarová RNDr.B.Kotlík Státní zdravotní ústav Praha

MONITORING ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K VENKOVNÍMU A VNITŘNÍMU OVZDUŠÍ. MUDr.H. Kazmarová RNDr.B.Kotlík Státní zdravotní ústav Praha MONITORING ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K VENKOVNÍMU A VNITŘNÍMU OVZDUŠÍ MUDr.H. Kazmarová RNDr.B.Kotlík Státní zdravotní ústav Praha MZSO - východiska Stav společnosti Stav životního prostředí

Více

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..)

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., MUDr. Helena Kazmarová, b.kotlik@szu.cz, SZÚ Praha Hodnocení kvality ovzduší (odhad

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Vliv ovzduší v MSK na zdraví populace v regionu

Vliv ovzduší v MSK na zdraví populace v regionu KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vliv ovzduší v MSK na zdraví populace v regionu diskusní panel Český Těšín, 21.5.214, Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz

Více

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67 Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí z 15 pražských měřících stanic (provozovaných ČHMÚ, SZÚ a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n/l), na kterých jsou v

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Obsah Hodnocení zdravotních rizik Expozice Popis imisní situace možnosti a problémy Rozptylové

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Výsledky měření vnitřního ovzduší ve školách

Výsledky měření vnitřního ovzduší ve školách Výsledky měření vnitřního ovzduší ve školách M.Mikešová, B.Kotlík, K.Žejglicová, H.Kazmarová Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Použité fotografie pochází z fotodokumentace

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, 3.3.214 MUDr. Helena Šebáková a kol. helena.sebakova@khsova.cz

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, 5.2.214 MUDr. Helena Šebáková a kol. helena.sebakova@khsova.cz

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Naše ne zcela dobré zkušenosti s používáním zákona č. 472/2005 Sb. a souvisejících předpisů. - aplikace souvisejících předpisů (nařízení a vyhlášky)

Naše ne zcela dobré zkušenosti s používáním zákona č. 472/2005 Sb. a souvisejících předpisů. - aplikace souvisejících předpisů (nařízení a vyhlášky) Zákon o ochraně ovzduší některé vybrané části z pohledu uživatele B. Kotlík, H. Kazmarová, SZÚ Praha Zákon označuje soubor právních norem, který přijímá zákonodárce a který má obecnou závaznost. Naše ne

Více

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha pro H.R.A. -kdy a proč Ve fázi f zadání pro přípravu p pravu podkladů, rozptylové studie předchází V rámci

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Jak to vlastně je.? Exponenciální nárůst počtu vozidel po roce 1989 Saturace komunikací v sídlech (tranzitní, obslužná a cílová doprava) až 80 tisíc vozidel/24

Více

PM 10 NEBO PM 2,5. (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1

PM 10 NEBO PM 2,5. (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1 PM 10 NEBO PM 2,5 (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1 OCHFL, CLČ OPVZ,, 2 OMZSO, COČ OPVZ - SZÚ, Šrobárova 48, 100 42, Praha 10 Ochrana ovzduší ve státní správě Beroun 9. -11.

Více

B. Kotlík, J. Loosová Národní referenční laboratoř pro venkovní a vnitřní ovzduší Státní zdravotní ústav a KHS Libereckého

B. Kotlík, J. Loosová Národní referenční laboratoř pro venkovní a vnitřní ovzduší Státní zdravotní ústav a KHS Libereckého Údolí Ploučnice B. Kotlík, J. Loosová Národní referenční laboratoř pro venkovní a vnitřní ovzduší (bohumil.kotlik@szu.cz) Státní zdravotní ústav a KHS Libereckého kraje úvodem Většinou napřed zazvoní telefon

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Emisní přístup k ochraně ovzduší K zajištění přípustné úrovně znečišťování ovzduší byly stanoveny: Emisní limity

Více

KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH

KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH VaV 740/4/01 Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), Ing. Jiří Morávek

Více

Monitoring ovzduší stav a vývoj subsystému. a jak to možná bude dál. MUDr. H. Kazmarová, RNDr. B. Kotlík, Ph.D. Konference MZSO Milovy 4. - 5.10.

Monitoring ovzduší stav a vývoj subsystému. a jak to možná bude dál. MUDr. H. Kazmarová, RNDr. B. Kotlík, Ph.D. Konference MZSO Milovy 4. - 5.10. Monitoring ovzduší stav a vývoj subsystému a jak to možná bude dál. Konference MZSO Milovy 4. - 5.10.2011 MUDr. H. Kazmarová, RNDr. B. Kotlík, Ph.D Kam monitoring dospěl 2 zpracování a interpretace dat

Více

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren Jan Horálek Motivace nový Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 11 odst. 6: K posouzení, zda dochází k překročení některého imisních limitů

Více

MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí

MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí Systém monitorování zdravotních rizik ze znečištěného životního prostředí MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí aústředí monitoringu, SZÚ Co je Systém monitorování koordinovaný systém

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

legislativa v oblasti

legislativa v oblasti Aktuáln lní EU a česká legislativa v oblasti venkovního ovzduší Konzultační den hygieny ovzduší, SZÚ, 11.12.2008 1996/62/ES 1999/30/ES 2000/69/ES 2002/3/ES (Rámcová) (SO 2, NO X, PM 10, Pb) (C 6 H 6, CO)

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke kvalitě ovzduší v MS kraji , Havířov

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke kvalitě ovzduší v MS kraji , Havířov KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke kvalitě ovzduší v MS kraji 2.1.211, Havířov MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr.

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví , Klub Atlantik Ostrava

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví , Klub Atlantik Ostrava KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví 3.11.2011, Klub Atlantik Ostrava MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší v České republice Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí

Více

M.Mikešová, B.Kotlík, H.Kazmarová K.Žejglicová,

M.Mikešová, B.Kotlík, H.Kazmarová K.Žejglicová, Měření vnitřního ovzduší ve školách M.Mikešová, B.Kotlík, H.Kazmarová K.Žejglicová, Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Použité fotografie pochází z fotodokumentace ZÚ Brno,

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ Vladimír Adamec 1, Bohumil Pokorný 2, Roman Ličbinský 1, Jiří Huzlík 1, Andrea Krumlová 2 1 Centrum dopravního výzkumu, ČR Zdravotní ústav se sídlem

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

Odhad vlivu expozice aerosolovým částicím na populační zdraví v Česku

Odhad vlivu expozice aerosolovým částicím na populační zdraví v Česku Odhad vlivu expozice aerosolovým částicím na populační zdraví v Česku RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. 1,2 RNDr. Vladimíra Puklová 1 1 Státní zdravotní ústav 2 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Více

Vybrané zdravotní a socioekonomické. ke znečištěnému ovzduší , Ostrava

Vybrané zdravotní a socioekonomické. ke znečištěnému ovzduší , Ostrava KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní a socioekonomické ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší 8.11.2012, Ostrava MUDr. Helena Šebáková a kol. Mgr.

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

(opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň)

(opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň) (opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň) 23.-25.9.2008 Radostovice 2008 O výstavbě dálnice spojující Prahu se západní hranicí České republiky, označovanou nyní jako D 5, se uvažovalo

Více

Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem. Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá

Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem. Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá Roční provoz 2013 AIM - 24 stanic MIM - 17 stanic Laboratoř PAH 24 odběrových míst Gravimetrická

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví 13.12.211, Třinec MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE IX. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra

Více

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví 13.12.211, Třinec MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší NRL pro venkovní ovzduší CELOSTÁTNÍ KONZULTAČNÍ DEN CENTRA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 24. 11. 2011 - AKTUÁLNÍ TÉMATA Z HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření

Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření Protokol o měření 007/2013_14/OVA Měřící místo: Ostrava - Laguny Ostramo GPS souřadnice: 49 50'26.82"S, 18 15'8.59"V Nadmořská výška místa: 205 m.n.m. Datum měření: 25.8.2014 Čas měření: od 10.00 do 17.00

Více

Měření vnitřního ovzduší ve školách

Měření vnitřního ovzduší ve školách Měření vnitřního ovzduší ve školách M.Mikešová, B.Kotlík, H.Kazmarová K.Žejglicová, Centrum laboratorních činností SZÚ Praha - Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Centrum odborných činností SZÚ Praha

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků S:\!Projekty\_Interni projekty\doprava Jan Sládeček, Lea Paličková, Jana Ďoubalová, Václav Novák, Jan Horálek, Josef Keder, Martin Beran, Hana Škáchová, Leona Vlasáková

Více

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Blanka Krejčí, Libor Černikovský, Josef Keder, Lucie Hellebrandová, Ivan Tomášek, Vladimír Lollek Zakázka MŽP Řešitel: ČHMÚ Termín: 11.12.2013

Více

Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR

Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR Jana Ostatnická ČHMÚ Moravskoslezský kraj Aglomerace Moravskoslezský kraj je oblast s nejvíce znečištěným ovzduším

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

POPIS ODBĚROVÉHO MÍSTA

POPIS ODBĚROVÉHO MÍSTA POPIS ODBĚROVÉHO MÍSTA F22 Zopowy Adresa: ul. Opawska, Zopowy (arál ZŠ a MŠ) umístění odb. místa: měřicí místo je umístěno v areálu ZŠ a MŠ v polské obci Zopowy Vzhledem k okolní zástavbě a své poloze

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Konzultační den hygieny ovzduší 13.12.2005 Josef Keder Český hydrometeorologický ústav keder@chmi.cz Osnova Proč modelování? Modelování

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

K MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PŮVODU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ KOMBINACE IMISNÍCH A METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ. Josef Keder

K MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PŮVODU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ KOMBINACE IMISNÍCH A METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ. Josef Keder K MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PŮVODU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ KOMBINACE IMISNÍCH A METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ Josef Keder keder@chmi.cz Víme: co, kolik, kde, kdy Kvalitně prováděná měření koncentrací znečišťujících

Více

Aktuální mapy znečištění ovzduší v evropském i českém měřítku (roční charakteristiky) a vývoj v oblasti mapování

Aktuální mapy znečištění ovzduší v evropském i českém měřítku (roční charakteristiky) a vývoj v oblasti mapování Aktuální mapy znečištění ovzduší v evropském i českém měřítku (roční charakteristiky) a vývoj v oblasti mapování Jan Horálek Jana Ostatnická, Jana Schovánková, Pavel Kurfürst Peter de Smet, Leonor Tarrasón,

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Kopřivnice

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Kopřivnice KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví 19.1.211, Kopřivnice MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ Blanka Krejčí, Anna Synková ČHMÚ, pobočka Ostrava Osnova Měření velikostního spektra částic na Ostravsku Ostrava-Fifejdy 2008 2015 O.-Poruba vs. O.-Fifejdy Epizoda dálkového

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU

Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU I. Kvalita ovzduší v ČR II. Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR náměstkyně ministra Ing. Berenika Peštová, Ph.D. I. Kvalita

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Ambulantní měření na území Jihomoravského kraje. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Ing. Zdeněk Elfenbein Ing. Jana Šimková

Ambulantní měření na území Jihomoravského kraje. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Ing. Zdeněk Elfenbein Ing. Jana Šimková Ambulantní měření na území Jihomoravského kraje Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Ing. Zdeněk Elfenbein Ing. Jana Šimková Úvod První výsledky z dlouhodobější měřící kampaně Významný podíl OZKO na území kraje za

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Novinky v legislativě

Novinky v legislativě Novinky v legislativě 1. Od roku 1989 do roku 2006 - Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v České republice 2. NV 429/2005 Sb. - Aktuální podzákonná norma 3. Výhled do budoucnosti 4. Direktivy

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 12. duben 2019 Obsah Shrnutí...

Více

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Bucek s.r.o. Dr. Robert Skeřil

Více

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe Alena Kacerovská 19. listopadu 2013, Plzeň ÚVOD

Více

Ovzduší a zdraví v Moravskoslezském kraji Konference Buď zdráv, 6. až Hucisko - Polská republika

Ovzduší a zdraví v Moravskoslezském kraji Konference Buď zdráv, 6. až Hucisko - Polská republika KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší a zdraví v Moravskoslezském kraji Konference Buď zdráv, 6. až 8.1.214 Hucisko - Polská republika MUDr. Helena Šebáková a kol.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 2.4 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva

Více

Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem HISTORIE MONITORINGU OVZDUŠÍ 50. léta Rozvoj těžkého průmyslu a výstavba hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoří, což mělo za následek zhoršení

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Protokol o měření. Popis místa měření: Fotografie z měření:

Protokol o měření. Popis místa měření: Fotografie z měření: Protokol o měření Měřící místo: Stadion Bazaly, Slezská Ostrava GPS souřadnice: 49 50' 35" N, 18 18' 0" E Nadmořská výška místa: 250 m Datum měření: 13. března 2014 Čas měření: od 13.00 do 16.00 hod Popis

Více

Blíž k lidem aneb vše v jednom. MUDr. Helena Kazmarová, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. Státní zdravotní ústav

Blíž k lidem aneb vše v jednom. MUDr. Helena Kazmarová, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. Státní zdravotní ústav Blíž k lidem aneb vše v jednom MUDr. Helena Kazmarová, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. Státní zdravotní ústav Výstupy a zpracování dat z monitoringu INDEX naplnění poptávky po jasné informaci požadavek jednoduše

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Ochrana ovzduší ve státní správě IX

Ochrana ovzduší ve státní správě IX PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (zpracováno s využitím výstupů projektu TAČR - TA01020500) Ochrana ovzduší ve státní správě IX 22.-24.10.2014 SPORT-V-HOTEL, HROTOVICE Podrobný emisně-imisní model ČR pro současný

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k ivotnímu prostøedí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k ivotnímu prostøedí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k ivotnímu prostøedí Souhrnná zpráva za rok 2005 Most Sokolov Mìlník Kladno Praha Pøíbram Benešov Havlíèkùv Brod Ústí n. O.

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Zdravotní rizika expozic znečišťujícím látkám v ovzduší Ostravy O N D Ř E J M A C H A C Z K A

Zdravotní rizika expozic znečišťujícím látkám v ovzduší Ostravy O N D Ř E J M A C H A C Z K A Zdravotní rizika expozic znečišťujícím látkám v ovzduší Ostravy V Í T Ě Z S L A V J I Ř Í K O N D Ř E J M A C H A C Z K A Ú S T A V E P I D E M I O L O G I E A O C H R A N Y V E Ř E J N É H O Z D R A V

Více

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Data a jejich zdroje Český hydrometeorologický ústav, www.chmi.cz Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

Více