Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013"

Transkript

1 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály. V městské části Praha-Satalice není umístěna měřicí stanice imisního monitoringu. Vzhledem k tomu, že účelem posouzení je kvalita ovzduší po zprovoznění Vysočanské radikály, pro reprezentaci situace v dané oblasti byly vybrány výsledky měření blízké automatizované imisní stanice (AIM) Praha 9 Vysočany. Tato stanice je klasifikovaná jako dopravní vzhledem k umístění na nám. OSN blízko křižovatky frekventovaných komunikací Kolbenova a Freyova (obr. 1). Obr. 1 Umístění stanice AIM Praha 9-Vysočany a vyznačení hlavních komunikací v okolí stanice a Satalic Vysočanská radiála byla otevřena dne Na základě dat ze Sčítání dopravy v roce 2010 a 2013 (zdroj: ŘSD ČR) lze konstatovat, že celkový počet vozidel se zvýšil v úsecích Kbelská, Novopacká a Pražský okruh (řádově tisíce vozidel). Jedná se o úseky, které jsou propojeny Vysočanskou radiálou. Tou v roce 2013 projelo 20700/19500 (sčítání v obou směrech) vozidel. Naopak v úsecích Chlumecká, Kbelská 2 a Kolbenova 2 se celkový počet vozidel mezi lety 2010 a 2013 snížil (řádově stovky až tisíce vozidel). V přímém okolí stanice automatizovaného imisního monitoringu AIM ČHMÚ Praha 9-Vysočany ke změně provozu mezi lety 2010 a 2013 víceméně nedošlo. Vývoj kvality ovzduší v letech v Satalicích lze odhadnout na základě dat naměřených na stanici AIM Praha 9-Vysočany a na základě dat v Satalicích odvozených z map polí koncentrací některých znečišťujících látek. Vývoj kvality ovzduší v hodnoceném období ( ) odpovídá celorepublikovému trendu koncentrací znečišťujících látek (obr. 2). V roce 2005 koncentrace většiny znečišťujících látek stouply a v roce 2006 dosáhly svých maxim. V následujících dvou letech byl naopak zaznamenán pokles koncentrací. V roce 2009 nebyl trend jednoznačný, koncentrace většiny látek opět klesly nebo stagnovaly, stouply ale koncentrace PM 10. V roce

2 2010 dosáhly úrovně látek v rámci hodnoceného období svého druhého maxima. Naopak od u 2011, k jehož konci byla Vysočanská radiála otevřena, lze konstatovat klesající trend imisních charakteristik NO 2 a PM 10 (pro SO 2 a CO nejsou k dispozici data, podrobněji viz tabulka 1). V letech s potencionálním ovlivněním kvality ovzduší v důsledku provozu na Vysočanské radiále, dosáhly koncentrace NO 2 a PM 10 stejné až nižší úrovně v porovnání s průměrnými koncentracemi za období (tedy za období bez možného ovlivnění kvality ovzduší Vysočanskou radiálou) obr nk 25. nejvyšší hodinová koncentrace SO 2 4nk 4. nejvyšší 24 hodinová koncentrace SO 2 36nk 36. nejvyšší 24 hodinová koncentrace PM 10 x roční aritmetický průměr 19nk 19. nejvyšší hodinová koncentrace NO 2 8hk nejvyšší 8 hodinová klouzavá průměrná koncentrace CO LV imisní limit Obr. 2 Koncentrace znečišťujících látek (SO 2, PM 10, PM 2,5, NO 2 a CO) v porovnání s imisními limity dle zákona č. 201/2012 Sb., stanice AIM Praha 9-Vysočany,

3 36nk 36. nejvyšší 24 hodinová koncentrace PM 10 x roční aritmetický průměr 19nk 19. nejvyšší hodinová koncentrace NO 2 průměr : průměrná hodnota imisní charakteristiky za y Obr. 3 Imisní charakteristika PM 10 a NO 2, , v porovnání s jejich průměry ( ), stanice AIM Praha 9-Vysočany b) Porovnání dostupných naměřených údajů s vyhlášenými imisními limity pro ochranu zdraví lidí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Shrnující údaje naměřených znečišťujících látek ze stanice AIM Praha 9-Vysočany jsou porovnány v následující tabulce s imisními limity pro ochranu zdraví lidí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (obr. 2, tabulka 1). Všechny y jsou vztaženy k této v současnosti platné legislativě. V uvedených letech se na stanici AIM Praha 9-Vysočany pohybovaly koncentrace znečišťujících látek SO 2 a CO výrazně pod imisním limitem. Měření těchto látek zde bylo, podobně jako na dalších stanicích v ČR, ukončeno. Koncentrace SO 2 a CO dlouhodobě nepřekračují své imisní limity na stanicích v celé České republice. V letech , 2010 a 2011 došlo na této lokalitě k překročení imisního limitu u 36. nejvyšší 24 hodinové koncentrace PM 10. V roce 2011, kdy byla Vysočanská radiála otevřena, došlo k překročení imisního limitu ještě před jejím otevřením. Tzn. imisní limitu pro 24hodinovou koncentraci PM 10 byl překročen dne 6. listopadu Roční imisní limit PM 10

4 byl překročen pouze v roce Zatímco v denních koncentracích úroveň znečištění ovzduší PM 10 v jednotlivých letech kolísá, v ročním průměru je patrný klesající trend. V případě PM 2,5 došlo na stanici AIM Praha 9-Vysočany k překročení imisního limitu rovněž v roce Pro tuto jemnou frakci částic platí výrazný klesající trend. Měření PM 2,5 bylo na této stanici ukončeno. Hodinový limit NO 2 nebyl, v období , na této lokalitě překročen. K překročení ročního imisního limitu NO 2 došlo v letech , 2010 a Mírně klesající trend je patrný i u ročního průměru NO 2, v posledních dvou letech byly koncentrace těsně pod imisním limitem. Tabulka 1 Imisní charakteristiky znečišťujících látek na stanici AIM Praha 9-Vysočany, Roky/znečiš. látka SO 2 PM 10 PM 2,5 NO 2 CO 25nk 4nk 36nk x x 19nk x 8hk Imisní limit zdraví Povolený počet překročení 24x za 3x za 35x za Hodnoty koncentrací látek v µg.m -3 25nk 25. nejvyšší hodinová koncentrace SO 2 4nk 4. nejvyšší 24 hodinová koncentrace SO 2 36nk 36. nejvyšší 24 hodinová koncentrace PM 10 x roční aritmetický průměr 19nk 19. nejvyšší hodinová koncentrace NO 2 8hk nejvyšší 8 hodinová klouzavá průměrná koncentrace CO tučně zvýrazněné koncentrace překračují imisní limit 18x za

5 c) Zhotovení odhadu meziročního chodu veličin PM 10 a NO 2 pro oblast Praha- Satalice z plošných map imisních koncentrací v letech Pro území městské části Praha-Satalice byl spočten meziroční chod koncentrací suspendovaných částic PM 10 a koncentrací oxidu dusičitého NO 2 v letech Pro PM 10 byl spočten chod koncentrací spočten jak pro roční průměr, tak pro 36. nejvyšší denní průměr v roce. Použito bylo příslušných map imisních koncentrací, které jsou každoročně počítány v prostorovém rozlišení 1x1 km (Ostatnická a kol., 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Mapy jsou konstruovány pomocí kombinace imisních dat naměřených na stanicích imisního monitoringu (primární data) s plošnými odhady koncentrací pomocí modelů transportu a rozptylu a s dalšími doplňkovými parametry (sekundární data). Použitou metodikou je přitom lineární regrese primárních sekundárních dat s následnou prostorovou interpolací reziduí této regrese. Venkovské, městské pozaďové a dopravní znečištění je přitom mapováno zvlášť s využitím měřených dat na stanicích příslušného typu, příslušné vrstvy (venkovská, městská pozaďová, dopravní) jsou slučovány dohromady pomocí gridu hustoty populace a pomocí emisí z dopravy. Je třeba zmínit, že příslušné odhady koncentrací jsou zatíženy nejistotou, která je odhadována přibližně na úrovni 20 % v případě ročního průměru a na úrovni 25 % v případě 36. nejvyšší denní průměrné koncentrace. V případě ročního průměru NO 2 je nejistota odhadována přibližně na úrovni 30%. Při odhadu meziročního chodu koncentrací na území městské části Praha-Satalice bylo využito šesti buněk gridu 1x1 km, které buď celé, nebo zčásti spadají do katastru dané Městské části. Jednotlivým buňkám gridu byla přičtena váha odpovídající poměru, v jakém daná buňka gridu spadá do katastru příslušné městské části. Je třeba ještě zmínit, že prezentovaný roční chod je třeba brát jako přibližný. Je totiž brát v úvahu jednak nejistotu odhadu v jednotlivých letech (viz výše), jednak skutečnost, že mapy v jednotlivých letech nejsou počítány ze zcela porovnatelných podkladů, např. počet měřicích stanic použitých k tvorbě mapy se v jednotlivých letech může lišit. Nicméně odhadnuté hodnoty ročních průměrných koncentrací pro PM 10 a NO 2 leží pod imisním limitem; imisní limit pro 36. nejvyšší 24hodinovou koncentraci PM 10 byl dle odhadu překročen v městské části Satalice v letech 2006, 2007 a V těchto letech došlo k překročení i na stanici Praha 9-Vysočany.

6 Meziroční chod PM 10 na území MČ Praha-Satalice v letech Odhadnuté hodnoty koncentrací ročních charakteristik pro PM 10 pro městskou část Praha- Satalice v letech jsou prezentovány v tabulce 2 a na obr. 4. Tabulka 2 Roční charakteristiky koncentrací PM 10 v letech odhadnuté pro Městskou část Praha-Satalice LV roční průměr (µg.m -3 ) 38,7 28,6 25,6 28,7 24,6 26,3 24, nejvyšší 24 hod. prům. koncentrace (µg.m -3 ) 64,0 50,6 41,2 43,8 45,4 51,7 44,2 50 Obr. 4 Meziroční chod koncentrací PM 10 v letech na území MČ Praha- Satalice

7 Odhadnuté hodnoty koncentrací ročních charakteristik NO 2 pro Městskou část Praha-Satalice v letech jsou prezentovány jednak v tabulce 3 a na obr. 5. Tabulka 3 Roční charakteristiky koncentrací NO 2 v letech odhadnuté pro Městskou část Praha-Satalice LV roční průměr (µg.m -3 ) 27,6 23,6 25,4 22,9 19,9 22,2 20,5 40 Obr. 5 Meziroční chod koncentrací NO 2 v letech na území MČ Praha- Satalice Literatura Ostatnická J. a kol. (2007). Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ČHMÚ. Ostatnická J. a kol. (2008). Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ČHMÚ. Ostatnická J. a kol. (2009). Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ČHMÚ. Ostatnická J. a kol. (2010). Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ČHMÚ. Ostatnická J. a kol. (2011). Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ČHMÚ. Ostatnická J. a kol. (2012). Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ČHMÚ. Ostatnická J. a kol. (2013). Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ČHMÚ.

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Hodnocení zdravotních rizik pro záměr. HRA Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Evidenční č. 1/2014

Hodnocení zdravotních rizik pro záměr. HRA Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Evidenční č. 1/2014 Hodnocení zdravotních rizik pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko Evidenční č. 1/2014 Zadavatel: Název firmy: ENVIGEA s.r.o. Sídlo firmy: Jánská 864/4, 460 01 Liberec IČO:

Více

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2012

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2012 A T E M Ateliér ekologických modelů, INTEGOVANÝ POGAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KAJE AKTUALIZACE Červen Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje Aktualizace ZADAL:

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L

PARALELNÍ RWY 06R/24L Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ frakce PM 10 včetně sekundární prašnosti vypracoval:

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Platný podpis PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA MORAVSKOSLEZSKO - CZ08Z ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna CZ08Z Moravskoslezsko Datum schválení: červenec 2015

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Zdravotní ústav se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno Hodnocení zdravotních rizik Vliv imisních koncentrací PM 10 a hluku ze záměru výstavby recyklační

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA MORAVSKOSLEZSKO - CZ08Z

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA MORAVSKOSLEZSKO - CZ08Z PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA MORAVSKOSLEZSKO - CZ08Z ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna CZ08Z Moravskoslezsko Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Střední Morava CZ07 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 V KOV SYST M Bpv SOU ADNICOV SYST M S-JTSK 0,000 = xxx,xx m n. m. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: 01 - - 02 03 - - - - Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 Sdruen

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Brno, leden 2013 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Zadavatel: Zastoupené: Hlavní město

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A Datum

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z. V Praze dne 17. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

PROGRůM ZLEPŠOVÁNÍ KVůLITY OVZDUŠÍ

PROGRůM ZLEPŠOVÁNÍ KVůLITY OVZDUŠÍ Signature Not Digitally Verified signed by Bc. Kurt Dědič Date: 2015.07.14 14:32:11 CEST Reason: nedefinovany Location: nedefinovany Bc. Kurt Dědi č PROGRůM ZLEPŠOVÁNÍ KVůLITY OVZDUŠÍ ZÓNů MORůVSKOSLEZSKO

Více