Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev"

Transkript

1 Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Eva Novotná ČHMÚ, oddělení podzemních vod, Na Šabatce 17, Praha tel Abstrakt : Referát seznamuje s problematikou výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánví. Problém měření průtoků povrchových toků, poloha stanic na tocích, vliv přehrad a umělých vodních děl. Klíčová slova: základní odtok,bilance V roce 2004 ČHMÚ přistoupilo k výpočtu základního odtoku i z Jihočeských pánví, které do té doby nebyly bilancované. To souvisí s platností zákona č.254 ( vodní zákon ) Sbírky z roku 2001, kde se ukládá v 22 sestavovat hydrologickou bilanci v povodích povrchových toků a hydrogeologických rajonech a předat ji podnikům Povodí k sestavení vodohospodářské bilance. Jeden ze základních prvků hydrologické bilance je velikost základního odtoku z daného povodí a z hydrogeologického rajonu. Výběr metody výpočtu základního odtoku závisí na datech, které jsou k dispozici,a na vlastnosti dané hydrogeologické struktury. ČHMÚ používá dvě základní skupiny metod, a to hydrologické a hydraulické modelování a metodu analogie, která porovnává režim podzemních vod v síti ústavu s celkovým odtokem z povodí. Nejčastěji se používá metoda Kliner-Kněžek, jejíž základní princip je vyhledávání ke zjištěným stavům hladin podzemních vod nejmenší celkový odtok.tato metoda vychází z předpokladu, že při postupném odtoku z povodí se nejdříve vyčerpá povrchový odtok a poté je odtok z povodí tvořen pouze složkou podzemních vod. Výchozí předpoklad této metody je, že odtok z území je přirozený, stejně jako režim podzemních vod. Při výpočtech základního odtoku v Jihočeských pánvích se však objevilo mnoho problémů, které mají vliv na spolehlivost výpočtů v jednotlivých hydrogeologických rajonech. 1. Budějovická pánev Základní otázkou při výpočtu základního odtoku v tomto rajonu bylo najít vhodnou vodoměrnou stanici.tímto rajonem protékají řeky Malše a Vltava, dále několik větších potoků. ČHMÚ pobočka České Budějovice měří průtoky na řekách Malše v profilu Roudné (DTB1150) a na řece Vltavě v profilu Březí ( DTB1110 ) a České Budějovice ( DTB1151). Ani jeden z těchto profilů nebylo možné použít, neboť průtoky na těchto profilech jsou ovlivněny vypouštěním vod z přehrad Římov a Lipno. Pro metodu Kliner Kněžek jsou určující minimální průtoky, které jsou tímto značně ovlivněné. To představuje velkou škodu, protože zvláště stanice České Budějovice by byla ideální, neboť se nachází v drenážní oblasti Budějovické pánve. Z důvodů nemožnosti použít hlavní vodoteče pánve, byla vybrána pro výpočet základního odtoku za rok 2003 účelová stanice na Bezdrevském potoce Lékařova Lhota, která se soustavně sleduje od roku protéká v severní části Budějovické pánvi od východu k západu a vlévá se do Vltavy u Bavorovic, jeho velikost povodí je 123 km 2. Průtoky na tomto profilu jsou ovlivněny vypouštěním nebo naopak napouštěním řady rybníků, které se zde nacházejí. Což se projevuje zvláště v podzimních měsících, kdy dochází k navýšení průtoků a dochází tím k ovlivnění výše základního odtoku. Přesto byly průtoky na této stanici v loňském roce použity. Průměrná hodnota základního odtoku za rok 2003 byla 0,457 m 3.s 1 a za rok ,529 m 3.s 1 ( přepočteno na plochu pánve ). Při pohledu na grafy průběhů průtoků je patrný velký rozdíl v minimálních průtocích. V hydrologickém roce 2003 byl minimální průtok 0,024 m 3.s -1, ale v roce 2004 byl minimální průtok pouze 0,003 m 3.s -1. Hodnoty 0,003 m 3.s -1 spíše ukazují na chybu při vyhodnocení průtoků.

2 Obrázek č.1 Průběh odtoku na Bezdrevském potoce ve stanici Lékařova Lhota v hydrologickém roce hydrologický rok 2003 Obrázek č.2 Detail průběhu minimálních průtoků za stejné období hydrologický rok 2003 Obrázek č.3 Průběh odtoku na Bezdrevském potoce ve stanici Lékařova Lhota v hyrologickém roce 2004 Bezdre vský potok hydrologický rok 2004

3 Obrázek č.4 Detail průběhu minimálních průtoků za stejné období hydrologický rok 2004 Další problém bylo vybrání reprezentativního objektu podzemních vod. Mělké kvartérní vrty se nachází v blízkosti řek Malše a Vltavy a jejich hladina je ovlivněna průtoky na těchto řekách. Hlubinná síť v Budějovické pánvi je málo reprezentativní a objekty sledované ČHMÚ jsou ovlivněné čerpáním v pánvi. Po vyhodnocení všech aspektů byl vybrán vrt hlubinný s otevřeným horním úsekem vystrojení VP7616 Dasný HP-IX, který se nachází v drenážní oblasti pánve.tento výběr se z hlediska perspektivy použití pro následující roky nezdál šťastný, neboť většími čerpacími zkouškami, které byly v letošním roce zvláště v oblasti Hrdějovic, kde se očekává v budoucích letech velké jímání, dochází k výraznému ovlivnění hladiny na tomto vrtu. Pro výpočet základního odtoku za rok 2004 byl použit vrt VP7614 Pištín, který se nachází při východním okraji pánve a jako hodnoty povrchového odtoku bylo použito mezipovodí ohraničené stanicemi České Budějovice, Roudné a Březí. Použití průtoků na mezipovodí bývá problém, neboť v denním kroku dosahují někdy data záporných hodnot. Přesto se domníváme, že došlo ke zpřesnění výsledků. Pro srovnání průměrná hodnota základního odtoku za rok 2003 byla 0,457 m 3.s 1 a za rok ,529 m 3.s 1 ( přepočteno na plochu pánve ). Ukázalo se, že výsledky jsou přesnější, a proto se do budoucna počítá s výpočtem základního odtoku pro Budějovickou pánev použitím tohoto mezipovodí. Z těchto důvodů bude sestaven i hydrologický model. Kriteriem hodnocení vodních zdrojů ve struktuře je pro podniky povodí, porovnání maximálních odběrů podzemní vody s minimálními zdroji podzemních vod ( minimální měsíční hodnota základního odtoku ). Tento poměr MAX/MIN byl pro Budějovickou pánev v roce 2003 větší něž 0.5. Do budoucna a s ohledem na novou rajonizace se v tomto rajonu jeví jako jediná správná metoda výpočtu základní odtok hydraulický model, který by měl ukázat odpovídají velikost základního odtoku. Takovýto model, ale ústav nemá v současné době k dispozici a jeho vytvoření bude záviset na rychlosti vybudování nové sítě v rámci projektu ISPA. 2. Třeboňská pánev sever Také v tomto hydrogeologickém rajonu se při sestavování základního odtoku ukázal jako největší problém výběr adekvátní limnigrafické stanice. ČHMÚ v tomto rajonu nemá žádnou použitelnou lmg stanici, a proto byla použita stanice VAK JČ na Bechyňském potoce v profilu V12 Veselí nad Lužnicí. Bechyňský potok protéká pánví od SV k JV a ve Veselí nad Lužnicí se vlévá do Lužnice, velikost povodí je 122,5 km 2.Do tohoto potoka se jižně od Borkovic vlévá Blatská stoka, která protéká Mažickými a Borkovickými blaty. V oblasti Borkovic se nachází hlavní regionální drenážní oblast, kde se odvodňují oba hlavní proudy podzemního odtoku, proud směřující z jihu s počátkem

4 v oblasti ševětínského granodioritu a proud od SZ začínající v oblasti Černické obory u Sudoměřic. Proto se výběr této stanice jeví jako optimální, ale bohužel průtoky v tomto potoce jsou ovlivněny faktorem, který má určující vliv na průtoky, zejména minimální. V období vegetace dochází k zarůstání potoka, a tím k navyšování stavů a průtoků. Ukazují se zde problémy se správným vyčíslováním konsumčních křivek. Tím dochází k navyšování i snižováním průtoku, což se projevuje zvláště v letních měsících, kdy rozdíl mezi převedeným průtokem a skutečně naměřeným činil od 40 do 240 l.s 1. To má zásadní vliv na výpočet základního odtoku pro tento rajon. Obrázek č.5 Průběh odtoku na Bechyňském potoce ve V-12 v hydrologickém roce 2004 Be chyňský potok kontrolní ČHMÚ VAK JČ Obrázek č.6 Detailní průběh rozdílů odtoku na Bechyňském potoce ve V-12 v hydrologickém roce 2004 Bechyňský potok l/s VAK JČ kontrolní ČHMÚ Proto je třeba určit nové měrné křivky a provést přepočty průtoků v celém období sledování tohoto profilu a sestavit hydrologický model, jeho výstupy porovnat s výstupy z hydraulického modelu, který má oddělení podzemních vod k dispozici. To by mělo vést k přesnějším výsledkům základního odtoku.

5 3. Třeboňská pánev jih V Třeboňské pánvi jih lze rozlišit z hlediska oběhu podzemní vody mělký a hlubší oběh podzemní vody. Mělký oběh probíhá ve svrchních partiích pánevní výplně a směřuje od míst infiltrace a od míst přítoků z krystalinika na okraji pánve do lokálních drenážních bází ( povrchové vodoteče). Hlubší regionální oběh směřuje do drenážních bází, které podle dosavadních představ reprezentují kvartérní sedimenty Lužnice a rašeliny u Třeboně. Na základě těchto hydrogeologických vlastností byl výběr limnigrafické stanice a objektu podzemních vod velmi obtížný. Hydrologická situace v tomto rajonu je velmi složitá, neboť vybudováním umělých vodních děl a převádění vod z jednoho povodí do druhého je pro bilancování daného rajonu velmi složité. Byla proto vybrána účelová limnigrafická stanice na řece Stropnici St30 Borovany, která se nachází v západní okraji stropnického příkopu. Řeka Stropnice představuje lokální drenážní oblast stropnického příkopu a profil Borovany by byl pro výpočet ideální, kdyby jeho vyčíslené průtoky nebyly zatíženy chybou.tento profil byl do roku 1997 měřen a vyhodnocován společností VAK JČ, v letech 1998 a 1999 byla měření přerušena a od roku 2000 měří a vyhodnocuje průtoky Povodí Vltavy v novém přemístěném profilu. Při porovnávání vzájemné relace průtoků vyčíslených ve stanici Borovany a Pašínovice ( lmg stanice ČHMÚ, závěrečný profil povodí ) je zřejmé, že i přes možnou existenci příronových a ztrátových úseků nejsou vyhodnoceny průtoky ve vzájemném souladu z hlediska relace mezi velikostí průtoku a lokalizací vodoměrného profilu. Proto provádí firma Progeo s.r.o. přepočet průtoků této stanice v souladu s lmg stanicí Pašínovice. Na základě takto přepočítaných dat se vypočítává základní odtok z dané oblasti. V roce 2004 nebyla data z této stanice k dispozici, a proto byl vybrán součet průtoků tří stanic 1200 Pilař Majdaléna (Zlatá stoka), 1220 Kazdovna ( Stará řeka Lužnice ) a 1280 Mláka Novosedly ( Nová řeka), k takto uměle vytvořené stanici byl na základě korelačních vztahů mezi průtokem a výškou hladiny podzemních vod vybrán objekt podzemní vody, a to vrt VP1004 Hamr, tím bylo možno vypočítat základní odtok v povodí Lužnice. Vypočítán byl na základě vztahů mezi průtoky na Stropnici mezi stanicemi v Pašínovicích a Borovanech, a tak bylo možno vypočítat základní odtok v povodí Stropnice. Součet obou základních odtoků dal zpřesňující hodnotu odtoku podzemní vody z Třeboňské pánve jih. V roce 2003 byl průměrný základní odtok 1,086 m 3.s 1, tak v roce 2004 byl 1,736 m 3.s 1 ( přepočteno na celou plochu pánve ). Použití metody Kliner-Kněžek v tomto rajonu se jeví jako velmi omezující a určující a správnější budou výstupy z hydraulického modelu. Také na tento rajon je hydraulický model na oddělení k dispozici. Závěr Výsledky základního odtoku z Jihočeských pánví závisí na kvalitě a kvantitě dat, které jsou k dispozici. Základní problém je lokalizace vodoměrné stanice, její vhodnost a správné měření a vyčíslování průtoků. Tento problém se jeví jako zásadní a bez vzájemné spolupráce Povodí Vltavy, ČHMÚ a podniku VAK JČ ke zpřesnění výše základního odtoku nedojde. K tomu by měla přispět i celková rekonstrukce mělké a hlubinné sítě vrtů v rámci projektu ISPA. Závěrem lze říci, že pro pánevní struktury se pro výpočet základního odtoku jeví jako jediná správná metoda kombinace hydrologického a hydraulického modelování. Hydraulický model používá ČHMÚ model modflow a v současné době je sestaven a nakalibrován i pro Třeboňskou pánev jih a sever.

Volný zásobní objem. Naplnění zásobního prostoru [%]

Volný zásobní objem. Naplnění zásobního prostoru [%] Povodí Vltavy státní podnik závod Horní Vltava Litvínovická silnice 5 371 21 České Budějovice Informační zpráva č. 25 Vydána: 30.06.2009 v 19:00 hod Vydal: Oblastní vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy,

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 7 Povodí Odry, státní

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody 5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody Podzemní vody jsou součástí celkového oběhu vody v povodí. Proto extrémní srážky v srpnu 2002 významně ovlivnily jejich režim a objem zásob, které se v horninovém

Více

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska HGR 2140 Třeboňská pánev jižní část HGR 2151 Třeboňská pánev severní část HGR 2152 Třeboňská pánev střední část Mgr. Michal

Více

Vltava - levostranný přítok vodního toku Labe - podélný profil ovlivnění významného vodního toku v oblasti povodí Horní Vltavy

Vltava - levostranný přítok vodního toku Labe - podélný profil ovlivnění významného vodního toku v oblasti povodí Horní Vltavy Graf č. 1 Vltava - levostranný přítok vodního toku Labe - podélný profil ovlivnění významného vodního toku v oblasti povodí Horní Vltavy celková délka toku 43,3 km; plocha povodí 289 km 2 ; největší přítok

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

Vztahy mezi základním a celkovým odtokem z povodí v závislosti na hydrogeologickém typu horninového prostředí

Vztahy mezi základním a celkovým odtokem z povodí v závislosti na hydrogeologickém typu horninového prostředí Ladislav Kašpárek, Radek Vlnas, Martin Hanel, Martina Peláková Vztahy mezi základním a celkovým odtokem z povodí v závislosti na hydrogeologickém typu horninového prostředí VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ

Více

Minimální průtoky ve vodohospodářské bilanci

Minimální průtoky ve vodohospodářské bilanci Jiří Dlabal Minimální průtoky ve vodohospodářské bilanci Seminář Charakteristiky M-denních a minimálních průtoků 29. září 2015 Novotného lávka 5, Praha Historie vodní bilance 1973 Státní vodohospodářská

Více

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ 4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ Tato část projektu se zabývala vyhodnocením dob opakování kulminačních (maximálních) průtoků a objemů povodňových vln, které se vyskytly v průběhu srpnové povodně 2002. Dalším

Více

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Praha, červenec 2016 0 1 Úvod Usnesení Vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

Královédvorská synklinála

Královédvorská synklinála Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologickém rajonu 4240 Královédvorská synklinála Ing. Jan Baier Ing. Jan Uhlík Ph.D. Témata prezentace: Metodika modelového hodnocení postup prací a cíle

Více

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Česká geologická služba 2010 2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. SPOLUPRÁCE vědecké instituce: Geofyzikální ústav

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení: Vedoucí útvaru: Ředitel

Více

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) RNDr. Svatopluk Šeda, Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. a Ing. Jiří Beránek Rajón 1510 Kvartér

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H h y d r o g e o l o g i c k

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č (mg/l) Jakost podzemní vody v ukazateli: Chloridy. Počet ohlášení / měření. Aritmetický průměr

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č (mg/l) Jakost podzemní vody v ukazateli: Chloridy. Počet ohlášení / měření. Aritmetický průměr 06 Jakost podzemní vody v ukazateli: Chloridy (mg/l) Tab. č.. Hydrogeologický rajón 0 0 60 60 60 60 Aritmetický Minimum 8,0 9,,0,0,6 0,9 0,8,0,0 Maximum Hydrogeologické rajóny v kvartérních sedimentech

Více

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod M. Martínková Osnova presentace Základní koncepce modelů proudění Modelové scénáře včetně vlivu klimatu na vývoj infiltrace Hlavní výsledky pro oblast

Více

Povodí Vltavy státní podnik Holečkova Praha 5

Povodí Vltavy státní podnik Holečkova Praha 5 Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 1 Vydána: 25.06.2013 v 12:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 22/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 22/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón 04 Jakost podzemní vody v ukazateli: Chloridy (mg/l) Tab. č. / Hydrogeologický rajón 0 40 60 60 60 60 Aritmetický Minimum, 0,0,4,8,0 7,,0,0,,7 Maximum Hydrogeologické rajóny v kvartérních sedimentech,

Více

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech - 25.06.2009-19:00 hod.

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech - 25.06.2009-19:00 hod. Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 9 Vydána: 25.06.2009 v 20:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých

Více

Na květen je sucho extrémní

Na květen je sucho extrémní 14. května 2018, v Praze Na květen je sucho extrémní Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen

Více

Stav sucha pokračuje i v říjnu

Stav sucha pokračuje i v říjnu Datum: 17. 10. 2018 Místo: Praha-Komořany TISKOVÁ ZPRÁVA Stav sucha pokračuje i v říjnu Srážkový deficit z letních měsíců pokračuje i nadále, do poloviny října představovaly srážkové úhrny na území České

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN 75 1400 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD Ing. Bohuslava Kulasová seminář Novotného lávka, Praha 29. září 2015 HYDROLOGICKÉ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Hydrologie (cvičení z hydrometrie)

Hydrologie (cvičení z hydrometrie) Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Hydrologie (cvičení z hydrometrie) Zhodnocení variability odtokového režimu pomocí základních grafických a statistických

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02 HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K 02 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. Spolupráce Vědecké instituce:

Více

ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2017

ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2017 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2017 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K N A D T R A T Í h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e

Více

Informační zpráva č. 18

Informační zpráva č. 18 Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5 - Smíchov www.pvl.cz Vodohospodářské info: www.voda.gov.cz Vodohospodářský dispečink tel.:257 329 425, 724 067 719 fax.: 257 326 310 e-mail:dispecink@pvl.cz

Více

Hydrologické poměry obce Lazsko

Hydrologické poměry obce Lazsko Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.

Více

ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2012

ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2012 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2012 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ 4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ Manuální hydrologické předpovědi jsou tradičním produktem předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Po zavedení hydrologických modelů jsou nyní vydávány pro

Více

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem

Více

Hydrologická situace. Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod.

Hydrologická situace. Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod. Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 12 Vydána: 26.06.2009 v 08:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

Metodický pokyn. hodnocení výhledového stavu Článek 7 - Hodnocení jakosti povrchových vod... 15

Metodický pokyn. hodnocení výhledového stavu Článek 7 - Hodnocení jakosti povrchových vod... 15 Metodický pokyn pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí (k ustanovením 5, 6, 7, 8 a 9 vyhlášky č. 431/2001 Sb.,o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)

Více

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38 5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Regionální předpovědní pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává předpovědi pro povodí Vltavy po vodní dílo Orlík, tedy povodí Vltavy, Lužnice a Otavy.

Více

Obsah. Zpráva. Titulní list Účel studie Popis současného stavu Rozbor hydrologických a hydrotechnických údajů Shrnutí Závěr

Obsah. Zpráva. Titulní list Účel studie Popis současného stavu Rozbor hydrologických a hydrotechnických údajů Shrnutí Závěr Obsah Zpráva Titulní list Účel studie Popis současného stavu Rozbor hydrologických a hydrotechnických údajů Shrnutí Závěr Hydrologické a hydrotechnické výpočty Výkresová část Situace zatrubnění 1 : 1 500

Více

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod.

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod. Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 2 Vydána: 21.07.2011 v 13:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

Vodní toky a povrchové vody C 4

Vodní toky a povrchové vody C 4 Doplňující záznamy: Ing. H.Broftová R.Novák Ing. J. Čurda 0 11/2008 ČISTOPIS v.r. v.r. v.r. Revize Datum Popis Navrhl Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Statutární město České Budějovice nám. Přemysla

Více

Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5

Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 3 Vydána: 26.06.2013 v 06:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování

Více

Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny

Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny Adam Beran, Ladislav Kašpárek Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny Rybníky 2019, 13. 6. 2019 ČVUT Motivace Průběh počasí v letech 2014 2018 - Srážky PET 2018 Motivace Výpar z vodní hladiny je důležitá

Více

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

Příloha č. 3 k Příkazu č. 3/2017

Příloha č. 3 k Příkazu č. 3/2017 Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5 - Smíchov www.pvl.cz Vodohospodářské info: www.voda.gov.cz Vodohospodářský dispečink tel.:257 329 425, 724 067 719 fax.: 257 326 310 e-mail:dispecink@pvl.cz

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY POVODEŇ KVĚTEN Soutok Černé a Malše

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY POVODEŇ KVĚTEN Soutok Černé a Malše SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY POVODEŇ KVĚTEN 2010 Soutok Černé a Malše 14.5.2010 ČERVEN 2010 á á í í ě Á í Á í Ě Ň í á í á í áě č Ě á á áš í á í á á íě Souhrnná zpráva o povodni

Více

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Více

Jímací území Podlažice. Institut minimální hladiny podzemní vody a jeho význam

Jímací území Podlažice. Institut minimální hladiny podzemní vody a jeho význam Jímací území Podlažice Institut minimální hladiny podzemní vody a jeho význam Proč právě Podlažice? V České republice je málo vodárensky tak významných území jako Podlažice u Chrasti v okrese Chrudim.

Více

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Úvod - Na základě novely vodního zákona č. 150/2010 Sb. bylo MŽP pověřeno připravit nařízení

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance oblasti povodí Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance oblasti povodí Odry Vodohospodářská bilance oblasti povodí Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í A J A K O S T I P O D Z E M N Í C H V O D V O B L A S T I P O V O D Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 0 Povodí Odry,

Více

Péče o zdroje podzemní vody ve státních podnicích Povodí

Péče o zdroje podzemní vody ve státních podnicích Povodí Péče o zdroje podzemní vody ve státních podnicích Povodí Zuzana Keprtová Povodí Vltavy, státní podnik Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 27.-28. 3.2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova

Více

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před

Více

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim Ladislav Kašpárek a Roman Kožín VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Možnosti změn infiltrace změnou orné půdy na les Pro odhad toho, jak se projeví změna

Více

Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi. RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.

Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi. RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D. Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D. PROGEO, s.r.o., Tiché údolí 113, Roztoky u Prahy, 252

Více

ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCE KLY

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCE KLY STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCE KLY VIZUALIZACE ZÁMĚRU PPO Ing. Filip Kysnar, Ph.D. Kly 17.5.2017 OSNOVA PREZENTACE Cíle dnešního setkání Obec Kly a povodně Historie přípravy projektu

Více

Influence of the Šance water reservoir on the Ostravice River Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici

Influence of the Šance water reservoir on the Ostravice River Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici Influence of the Šance water reservoir on the Ostravice River Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici Jana BOHDÁLKOVÁ a, Radim KONUPČÍK a, Jiřina VONTOROVÁ b a Ostravská univerzita v Ostravě, jana.bohdalkova@osu.cz,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Vltava

ČESKÁ REPUBLIKA Vltava Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Vltava Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K 01 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n

Více

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno SUCHO v ČR Ve střední Evropě se sucho vyskytuje NAHODILE jako důsledek nepravidelně se vyskytujících období

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu Pavel Fošumpaur Účely Vltavské kaskády 1. zajištění minimálního průtoku

Více

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

Český hydrometeorologický ústav pobočka České Budějovice

Český hydrometeorologický ústav pobočka České Budějovice Český hydrometeorologický ústav pobočka České Budějovice vypracovalo RPP ČHMÚ České Budějovice 1 Meteorologická situace 3. -7. 9. 2007 Vpád studeného vzduchu od severu do střední Evropy dne 3.9. vyvolal

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních Financování povodňov ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 FUNKCE VODOHOSPODÁŘSK SKÉHO DISPEČINKU INKU POVODÍ VLTAVY V SYSTÉMU POVODŇOV OVÉ SLUŽBY Ing. Petr Hovorka Oblastní vodohospodářský ský dispečink

Více

Hydrologická bilance povodí

Hydrologická bilance povodí Hydrologická bilance povodí Hospodaření s vodou v krajině, respektive hospodaření krajiny s vodou z pohledu hydrologa Ing. Petr Šercl, Ph.D. Osnova: Základní složky hydrologické bilance Velký a malý hydrologický

Více

Informace o stavu vodních zdrojů a jejich výhledu v rámci hydrologického povodí Vltavy

Informace o stavu vodních zdrojů a jejich výhledu v rámci hydrologického povodí Vltavy Informace o stavu vodních zdrojů a jejich výhledu v rámci hydrologického povodí Vltavy Pracovní jednání Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8 15000 Praha 5 Generální ředitelství Budova B, sál Orlík

Více

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod.

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod. Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 3 Vydána: 21.07.2011 v 19:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

Vývoj regionální kontaminace dusičnany v severníčásti Třeboňské pánve model a skutečnost. Stanislav Čurda, PROGEO s.r.o.

Vývoj regionální kontaminace dusičnany v severníčásti Třeboňské pánve model a skutečnost. Stanislav Čurda, PROGEO s.r.o. Vývoj regionální kontaminace dusičnany v severníčásti Třeboňské pánve model a skutečnost Stanislav Čurda, PROGEO s.r.o. Jihočeské pánve útvary podzemních vod - -3-4 -5 Prachatice Vodňany Písek Týn n. Vlt.

Více

Hydrologické sucho v ČR

Hydrologické sucho v ČR Hydrologické sucho v ČR Aktuální stav koncem září 2018 neprší, neprší, ba ani neleje, můj milý koníčku, nikam se nejede, vyschla už docela, ta naše luka a kukačka, ta už nezakuká Radek Čekal, Jan Kubát

Více

Ochrana vodních zdrojů s využitím výsledků hydraulických modelů

Ochrana vodních zdrojů s využitím výsledků hydraulických modelů Ochrana vodních zdrojů s využitím výsledků hydraulických modelů RNDr. Martin Milický Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Podzemní vody ve vodoprávním řízení, 24.10.2018, ČVTVHS, Novotného lávka Témata prezentace: Hydraulické

Více

Modelová simulace odběrů podzemní vody - podklad pro rozhodování o ochraně a rozvoji vodního zdroje (bilance, doba dotoku k jímacím objektům)

Modelová simulace odběrů podzemní vody - podklad pro rozhodování o ochraně a rozvoji vodního zdroje (bilance, doba dotoku k jímacím objektům) Modelová simulace odběrů podzemní vody - podklad pro rozhodování o ochraně a rozvoji vodního zdroje (bilance, doba dotoku k jímacím objektům) Groundwater flow model a tool to support decision processes

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I

ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I h y d r o g e o l o g i c k é p o s o

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod.

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod. Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 14 Vydána: 06.06.2013 v 05:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,budovatelů 2830, 434 37 Most ABSTRAKT: V zájmovém

Více

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157 Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov

Více

Strategické řízení nádrží a VH soustav v podmínkách klimatické změny

Strategické řízení nádrží a VH soustav v podmínkách klimatické změny Strategické řízení nádrží a VH soustav v podmínkách klimatické změny Pavel Fošumpaur, Martin Hanel SAP 2018 1.10.2018 1. Úvod řízení nádrží Strategické řízení (řešení v řadách prům. měsíčních průtoků)

Více

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv

Více

POSOUZENÍ PROVOZU KANALIZACE V OBCI DOBŘÍŇ A NÁVRH ÚPRAV NA KANALIZAČNÍM SYSTÉMU

POSOUZENÍ PROVOZU KANALIZACE V OBCI DOBŘÍŇ A NÁVRH ÚPRAV NA KANALIZAČNÍM SYSTÉMU POSOUZENÍ PROVOZU KANALIZACE V OBCI DOBŘÍŇ A NÁVRH ÚPRAV NA KANALIZAČNÍM SYSTÉMU Vypracoval: Ing. Martin Jakoubek Ing. Mikuláš Exner Filip Soudek Objednatel: Obec Dobříň Shrnutí dosavadní činnosti Dosavadní

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Vodní hospodářství a vodní stavby Proč si zvolit obor Vodní hospodářství

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2017

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2017 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2017 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více