UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta. Lucia Beňušková Monika Kipeťová Šárka Kovaříková. Seminární práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta. Lucia Beňušková Monika Kipeťová Šárka Kovaříková. Seminární práce"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Lucia Beňušková Monika Kipeťová Šárka Kovaříková SROVNÁNÍ HOSPICOVÉ PÉČE U NÁS A VE SVĚTĚ Seminární práce PRAHA

2 ÚVOD Se smrtí a umíráním se můžeme setkat každý den. Stačí si jen zapnout televizi nebo si přečíst akční příběh. Na rozdíl od skutečného života je téma smrti a umírání v zábavných programech velmi oblíbené. Naproti tomu setkání se skutečným koncem lidského života nevidíme často. Pokud však žijeme dostatečně dlouho, jsme zákonitě konfrontováni se situací, kdy umírá náš známý, nebo dokonce náš nejbližší. A to už není ani akční film, ale konkrétní životní situace, která nám připomíná konečnost našeho vlastního života. Přinutí nás zabývat se odkládaným tématem a často zjišťujeme, že nejsme připraveni. Ve velké většině nemáme žádnou nebo jen minimální zkušenost s doprovázením lidí, kterým se již v nedaleké budoucnosti rýsují hranice jejich života. Situace blížící se smrti milovaného člověka je vnímána jako hrozná a těžká životní zkouška. Je tím těžší, čím větší je citový vztah k umírajícímu a čím méně víme o tom, co nás na této cestě čeká. Platí zde však pravidlo, které dnes a denně potvrzuje praxe hospicového hnutí. Doprovázení blízkých lidí na konci jejich života je nejen službou pro ně, ale neméně i službou doprovázejícím. Každý kdo touto zkouškou prošel, jistě zakusil, že i jeho tyto chvíle obohatili a získal vzácnou zkušenost. Pozitivní zkušenost je však podmíněna fungujícím systémem služeb, které zajišťují, že konec života nemusí být charakterizován blížící se smrtí - umíráním, ale naopak životem až do konce. Přestože nemůžeme zachránit každý lidský život, žijeme v době, kdy nemusí odcházející zbytečně trpět. Můžeme konstatovat, že přes upřímnou snahu mnohých lékařů a zdravotníků, nebyla doposud v naší republice péče o pacienty v terminálních stavech uspokojivě vyřešena. Naštěstí se rychle rozvíjí paliativní péče a léčba bolesti - algeziologie, probíhají vzdělávací kurzy pro lékaře a zdravotníky, vydávají se publikace s touto tématikou. Tak jako se v minulosti vydělily disciplíny jako gynekologie, porodnictví a neonatologie, stane se časem běžnou i specializace na paliativní medicínu. Konec života si zaslouží stejnou pozornost i specializovanou zdravotní péči jako jeho začátek. 1 Téma konce lidského života se vrací do celé společnosti a přestává být tabu. Od počátku devadesátých let se i v naší republice rozvíjí hospicové hnutí sdružující všechny, kteří věří, že život má svou hodnotu bez ohledu na to, kolik ho ještě zbývá. V České republice je hospicové hnutí poměrně mladé. Jeho zakladatelkou je MUDr. Marie Svatošová. Asociace hospicového hnutí byla založena roce 1994 v Praze a podporuje především vzdělávání a výměnu zkušeností týkající se této oblasti. 2 Dle připravovaného zákona o zdravotní péči jehož předkladatelem je ministerstvo zdravotnictví, se hospicovou péčí rozumí komplexní paliativní léčba péče, zohledňující potřeby pacienta v preterminálním stavu, u něhož byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba s cílem minimalizovat bolest a zmírnit obtíže související se základní onemocněním. Je součástí následné lůžkové péče nebo zvláštní ambulantní péče. 3 Cílem tohoto hnutí je vytvoření podmínek pro udržení kvality života i na jeho konci. Nejde zdaleka jen o úkol pro zdravotníky, hospicové téma je celospolečenské. 4 Největší brzdou rozvoje hospicového hnutí jsou finance. Nejde pouze o prostředky investiční, ale i provozní. 5 1 Srov. Filec, Václav: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice, ( ). 2 ( ). 3 Srov. tamtéž. 4 Srov. Filec, Václav: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice, ( ). 5 Srov. ( ). 2

3 Definice hospice Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje hospicovou péči jako aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin. Můžeme říci, že hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy pacienty nemoc bezprostředně ohrožuje na životě, nemocnice jim nemá dále co nabídnout a není možná či nepostačuje domácí péče. 6 Je však důležité doplnit, že hospice nejsou domy pro umírání (i když jsou pro smrtelně nemocné). Nejde v nich ani tak o smrt a umírání, jako o co nejplnější a nejhodnotnější život až do samého konce. 7 Hospic klade důraz na individuální potřeby a přání pacienta, snaží se vytvářet prostředí, kde by dotyčný mohl být se svými blízkými. V zahraničí je obvyklá úzká vazba denních stacionářů (tj. zařízení, které umožňuje denní návštěvy pacienta) na hospic. Historie hospicového hnutí Současná hospicová péče navazuje na tradici klášterních útulků. Dnešní zdomácnělý název hospic pochází z latinského hospes, které označovalo hosta (ale i hostinského). Substantivum hospitale pak útulek pro nemajetné a chudé nebo nemocnici. Použití pojmu hospice k označení institucí zabývajících se péčí o umírající zavedla poprvé paní Jeane Garnier, která založila tyto útulky v roce 1842 v Lyonu ve Francii. Irské charitativní sestry otevřely v Dublinu ženský hospic v roce 1879 a v Londýně útulek sv. Josefa v roce První moderní hospic, který nese jméno sv. Kryštofa, vznikl z iniciativy Cecilly Saundersové opět v Londýně v roce Stal se příkladem pro mnoho obdobných zařízení, kterých je ve světě v současné době více než Hospice u nás I v České republice již působí několik hospiců a poskytuje se hospicová péče i když tyto pojmy současná legislativa nezná. Praxe v tomto případě naštěstí předběhla legislativu. 9 Hospice totiž usilovaly o legislativní ukotvení víc než 10 let. Až v roce 2006 Poslanecká sněmovna do zákona č. 48/1997 Sb. doplnila 22a s názvem Zvláštní ústavní péče péče paliativní a lůžková ve znění: Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu. 10 Rozvoj hospicové péče byl v ČR nastartován v rámci změn, které v českém zdravotnictví probíhaly od začátku devadesátých let. V roce 1991 byl na Ministerstvu zdravotnictví zřízen odbor zdravotně sociální péče, který podporoval rozvoj nových druhů zdravotních služeb, které v ČR dosud chyběly nebo byly nedostatečně rozvinuty. Pro tyto služby je typické, že přesahují hranice rezortních kompetencí, jsou komplexní a zahrnují i účast příjemců péče a jejich zainteresovaného okolí. Ministerstvo zdravotnictví podporovalo v první polovině devadesátých let rozvoj home care, komplexní domácí péče jejíž součástí je i zdravotní péče, poskytovaná v domovech pacientů. Od roku 1991 do roku 1994 probíhal experimentální projekt s názvem charitní 6 Srov. Florence. Časopis moderního ošetřovatelství, č. 11, 11(2006), 1. 7 SVATOŠOVÁ Marie: Názor na eutanazii v České republice. Otázky a odpovědi lidí s Dr. Svatošovou, ( ) 8 cit., ( ). 9 ( ). 10 Tamtéž 3

4 ošetřovatelská služba v rodinách, jehož úkolem bylo rozšířit v ČR domácí zdravotní péči v situaci, kdy pro ni ještě neexistovaly legislativní podmínky. Zdravotní péči poskytovanou v domovech pacientů bylo nutno v průběhu experimentu hradit nesystémově přímo ze státních dotací poskytovaných Ministerstvem zdravotnictví. Výsledkem byl po čtyřech letech stav, který umožnil za pochodu přejít na systémové financování ze zdravotního pojištění. V ČR již v té době pracovala více než stovka agentur domácí péče a veřejnost i zdravotníci začali domácí péči vnímat jako běžnou součást zdravotních služeb. Již v průběhu zmíněného experimentu se však začala vyčleňovat péče o pacienty v terminálních stavech jako samostatná problematika. Samotné pojmy hospic a hospicová péče začaly získávat přesnější obrysy a obsah opět přímo v praxi, podobně jako tomu bylo předtím v případě domácí péče. Dá se říci, že potřeba hospicové péče vyrostla přímo ze zkušeností spojených s poskytováním domácí zdravotní péče. V rámci koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína se již počítá se specializovanou hospicovou péčí poskytovanou na potřebné odborné úrovni domovech pacientů. Některé agentury domácí péče ale tyto služby poskytují již dnes. A není náhodou, že současně s ukončením experimentu Charitní ošetřovatelská služba v rodinách začalo Ministerstvo zdravotnictví investičními dotacemi podporovat vznik prvního modelového hospice v České republice. 11 Podpora vzniku hospiců v ČR výrazně facilitovala přijetí hospicové myšlenky v celé společnosti. S každým hospicem přibývala nejen nová lůžka pro indikované pacienty, ale vznikala centra hospicová péče v regionu. Přestože si vznik každého nového hospice vyžádal investiční dotace v řádu několika desítek milionů korun, zdaleka to nestačilo. Bylo nutné systematicky podporovat šíření hospicové myšlenky všemi způsoby, které měl odbor zdravotně sociální péče MZ k dispozici. Současně byly proto státními dotacemi podpořeny kurzy paliativní medicíny pro zdravotníky i projekty rozsáhlé edukační činnosti určené nejširší veřejnosti. Jednalo se přednášková turné k problematice hospicová péče, která dosud neskončila. Bylo zřízeno hospicové edukační centrum, vydávány tématické publikace a natáčeny video i audiopořady s hospicovou tématikou, které byly šířeny v medií. V souhrnu se jednalo o informační ofenzivu, která připravovala půdu pro přijetí hospicové myšlenky v celé společnosti a která stále probíhá. Bylo důležité, aby hospicová myšlenka nebyla přijímána nezkresleně a také jako rezignace na kauzální léčbu v případě, kdy je ještě možná a účelná. 12 Formy hospicové péče - - Je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Na hranice jejích možností se narazí brzy tam, kde rodinné zázemí buď vůbec schází, nebo e časem vyčerpá, prostě dojdou síly. Ale důvody mohou být i jiné, např. prostorové. - Stacionární hospicová péče (denní pobyty) - Pacient je do hospicového stacionáře přijat ráno, a odpoledne nebo k večeru se vrací domů. Táto forma je vhodná pouze pro nemocné v místě nebo z blízkého okolí. V určité fázi onemocnění ale může být pro některé nemocné tím nejvhodnějším řešením. Důvod může být různý, např.: důvod diagnostický, léčebný, psychoterapeutický, azylový. - Lůžková hospicová péče - Důvodem lůžkové hospicová péče může být vše, co bylo uvedeno u péče stacionární, a to tehdy, není-li možné každodenní dojíždění nemocného, buď pro jeho zdravotní stav, nebo vzdálenost bydliště od hospice. Byl by zásadní omyl si myslet, že nemocný, který si přijde lehnout na hospicová lůžko, musí na něm i zemřít. Samozřejmé může, ale nemusí. Přicházejí na krátkodobé, zpravidla opakované pobyty zcela svobodné a dobrovolné, tehdy, kdy oni sami cítí, že je to pro ně dobré.) 11 Srov. tamtéž, ( ). 12 tamtéž. tamtéž, ( ). 4

5 Hospic se zaměřuje na celého člověka, bere ho v jeho celistvosti. A proto také hospic reaguje na okruhy potřeb pacienta, a to: biologické, psychologické, sociální a spirituální. Srovnání situace v paliativní péči u nás a ve světě V naší republice v současné době existuje celkem 10 hospiců, které dohromady poskytují 280 lůžek. Podle propočtů WHO je to poměrně málo (teoreticky by tu mělo být přes 500). Všechny mají uzavřenu smlouvu se zdravotními pojišťovnami, ovšem to ještě neznamená, že se v této oblasti nevyskytují žádné problémy z finančních důvodů se pojišťovny brání nasmlouvat všechna lůžka u nově otvíraných hospiců. Navíc mobilní hospice, které jsou v cizině zcela běžné, v naší republice dle zákona vůbec neexistují (nejsou zakotveny v platné legislativě). Pro srovnání: v roce 2002 již ve více než 100 zemích světa fungovalo přes 8000 zařízení paliativní péče, z toho 3000 v Evropě (4000 v Severní Americe). V některých zemích v západní Evropě je deklarován přístup ke kvalitní paliativní péči jako právo každého nevyléčitelně nemocného a umírajícího pacienta. V Americe existuje Hospice Association of America, které sdružuje celkem 3078 hospiců. Kromě hospiců je na tomto kontinentu značně rozšířena domácí hospicová péče, kterou poskytuje téměř 8000 agentur. V Americe bylo ošetřeno v roce 2003 kolem umírajících. 13 V ČR umírá za rok přibližně osob, ovšem pouze jedno procento z nich využívá paliativní péči. Podle výzkumů veřejného mínění jsou lidé s péčí o umírající nespokojeni asi 70 % lidí dožívá v nemocnicích, LDN, případně v domovech důchodců, ač 80 % dotázaných v těchto institucích umírat nechce. 14 V naší republice bohužel ještě není veřejnost zvyklá zabývat se koncem života, proto je tak těžké proniknout do médií a nastolit diskusi, která by se netýkala pouze eutanazie. Oproti ostatním státům máme hodně co dohánět. V cizině se lépe daří otvírat toto téma, získávat peníze a celkově zlepšovat úroveň paliativní péče. V Evropě je právo pacienta na paliativní péči dokonce kodifikováno v Radě Evropy. Začíná se klást důraz zejména na dostupnost paliativní péče tedy v jiných zemích se neřeší jako u nás otázka proč hospice, ale jak nejlépe. V řadě jazyků vycházejí odborné publikace týkající se posledních fází lidského života, je možné navštívit téměř nekonečnou řadu webových stránek určených nejen pacientům, ale všem, kdo se zajímají o tuto problematiku. Tyto stránky jsou velmi profesionální (zejména americké) a na každé z nich zájemce najde zajímavosti z této oblasti i radu či kontakt, kam se může obrátit o pomoc. Naštěstí i u nás máme řadu kvalitních textů, např. od prof. Jiřího Vorlíčka Paliativní medicína (vyšla již dvakrát), dr. Marie Svatošové (např. Hospice a umění doprovázet), dr. Heleny Haškovcové a dalších autorů. Na internetu lze nalézt vyčerpávající informace o stavu paliativní péče u nás a návštěvnost těchto stránek kupodivu stoupá (seznam uvádíme v seznamu literatury). Nelze vynechat ani Projekt Paliativní péče v České republice, jejímž nositelem je Hospicové občanské sdružení Cesta domů. Činnost tohoto sdružení se zaměřuje na dvě oblasti: provoz domácího hospicu v Praze (nabízí konkrétní pomoc rodinám, které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma), snaha o společenské a legislativní změny (jež by umožnily rozšířit kvalitní péči o umírající u nás) Tamtéž, s Srov. Sláma, O. Špinka, Š.: Koncepce paliativní péče v České republice. Cesta domů, Praha Srov. O organizaci paliativní péče. Cesta domů, Praha

6 Financování hospiců Podporou hospicové péče se Česká republika zařazuje mezi vyspělé země, kde je tento druh péče běžnou součástí zdravotnických a sociálních služeb. Rozvoj hospicové péče, což je málo známo, byl u nás jednoznačně umožněn státní podporou. Hospice v ČR jsou zcela nebo zčásti financovány penězi dárců a sponzorů. Některé lůžkové hospice jsou částečně hrazeny z peněz zdravotních pojišťoven, ale tyto peníze zdaleka nepokrývají potřeby kvalitní paliativní péče. Proto jsou hospice z velké míry, často zcela závislé na darech a grantech. 16 Hospicová péče v České republice je koncipována jako zásadně přístupná pro všechny indikované pacienty bez sociální diskriminace příliš vysokými doplatky. Financování hospiců je vícezdrojové, obdobně jako je tomu v jiných zemích. V našich podmínkách pokrývají platby zdravotních pojišťoven zpravidla 25 až 40 % celkových provozních nákladů. Zbytek je nutno zajistit z jiných zdrojů, např. z dotací jiných orgánů (zejména Ministerstva práce a sociálních věcí), dále z vlastních prostředků zřizovatele, z darů, příp. z výnosů vlastní hospodářské činnosti. V zahraničí je určitá část provozních nákladů kryta i z odkazů pacientů, kteří v hospici ukončili svůj život. Tato praxe se u nás zatím příliš neujala. 17 Všechny naše hospice mají smlouvu s VZP i s dalšími zdravotními pojišťovnami, jak již bylo uvedeno dříve. Před šesti lety byl ovšem první hospic otevřen přímo partyzánsky, bez legislativního a finančního zajištění, bohužel i v dnešní době platby pojišťoven pokrývají někdy asi polovinu provozních nákladů, asi 20 % přispívá formou dotace např. ministerstvo práce a sociálních věcí, stejnou částku se daří získat od dárců a sponzorů. Zbývajícími asi 10 % si přispívá pacient. 18 Diecézní charitě v Hradci Králové poskytlo MZ v létech 1994 a 1995 částku přibližné 20 milionů korun investičních dotací, která se tak stala zřizovatelem prvního hospice v České republice. Byl to hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci. 19 Dnes v naší zemi existuje již 13 lůžkových hospiců a přibývají i mobilní hospice. 16 Cit. ( ). 17 Srov. FILEC Václav: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice, ( ). 18 Srov ( ). 6

7 Seznam literatury Filec, V.: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice, ( ) O organizaci paliativní péče. Cesta domů, Praha Sláma, O. Špinka, Š.: Koncepce paliativní péče v ČR. Cesta domů, Praha Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet. Ecce homo, Praha 2003 (5. vyd.) Svatošová, M.: Názor na eutanazii v České republice. Otázky a odpovědi lidí s Dr. Svatošovou, ( ) Umírání a paliativní péče v ČR. Cesta domů, Praha Užitečné odkazy na internetu 7

8 PŘÍLOHA: Seznam hospiců v ČR Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Kraj Vysočina Kralovéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Zlinský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Název Adresa Služby Typ Stav Poznámka Hospic sv. Alžběty v Brně Hospic sv. Alžběty Kamenná Brno Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně Hospic Anežky České v Červeném Kostelci Jiráskova Rajhrad 5. května Červený Kostelec okres Náchod Hospic Štrasburk v Praze Bohnická Praha 8 - Bohnice Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích Hospic v Mostě Citadela dům hospicové péče ve Valašském Meziříčí Rybářské nám 662/ Litoměřice Hospic v Mostě,o.p.s. Svážná ul MOST Diakonie ČCE - hospic CITADELA Žerotínova Valašské Meziříčí Jiné: Hospicová poradna Jiné: Ambulantní péče. Lůžková a ambulantní rehabilitace. Sociální péče. Psycholog. Vzdělávací centrum Jiné: Poradenská činnost. Transport. Stáže odborníku i laické verejnosti, Poradna a půjčovna zdravotnických pomůcek, Čajovna, (Prodejna levných oděvů) Jiné: Domácí hospicová péče (od ), na vyžádání služby klinických psychologů a psychiatrů, služby psychoterapeuta a služby spirituální. Služby sociální pracovnice Jiné: Poradenství. Stáže pro studenty Jiné: Ambulance bolesti Jiné: sociální poradenství, odborné stáže Hospic Havlíčkův Brod? Hospic Projektuje se Hospic sv. Lazara v Plzni Sladkovského tř Plzeň Hospic sv. Jana N. Neumana v Prachaticích o.s. Hospic sv. Jana N. Neumana Neumannova 144 Prachatice více... Jiné: Poradenské služby, stáže Hospic v Chrudimi Chrudim Jiné: ambulantní péče Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava Zd. Chalabaly Ostrava - Bělský Jiné: mobilní hospic, Hospic Projektuje se více... 8

9 Hospic v Jablonci nad Nisou Hospic na Svatém Kopečku Olomouc Hospic sv. Lukáše Cesta domů Les Sadové nám. 24 Olomouc Svatý Kopeček Charvátská ulice Ostrava - Výškovice Hospicové občanské sdružení Cesta domů Bubenská Praha 7 poradenství Hospic více... : poradenská činnost, stáže pro studenty, odborníky i laiky Jiné: poradenská činnost, stáže odborníku i laické veřejnosti Hospic Buduje se více... Jiné: Edukační centrum, knihovna Hospic Dobrého Pastýře Čerčany Sokolská ul Čerčany Česká katolická charita Vladislavova Praha 1 Stacionáre - denní pobyty Jiné: Edukační centrum Hospic Buduje se více... Jiné: Charitativní služby pro lidi v nouzi Agentura domácí péče Otevřen více... Centrum rozvoje hospicové péče v ČR Červený Kostelec Umirani.cz Jiné: informace, internetová poradna, prostor pro diskusi, burza věcí Nadační fond Umění doprovázet Nadační fond Umění doprovázet Rabasova Nové Strašecí Jiné: Podpora rozvoje hospicového hnutí v ČR Ecce homo, Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí APHPP, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Mobilní hospicová jednotka Nevanova Praha 6 Modletická 1401/8 149 Praha 4 Repinova Ostrava Jiné: edukační činnost (přednášky, konzultace, poradenství, propagace apod.) : Poradenství Jiné Otevřen více... Národní centrum domácí péče České republiky Sekce paliativní medicíny SSLB Klimentská Praha 1 Interní hematoonkologická klinika FN Brno Bohunice Jihlavská Brno Jiné: Poradenský servis, vydávání odborných publikací Jiné Hospicové hnutí - VYSOČINA Dětský hospic v Malejovicích (Posázaví) IAHPC - Medzinárodná asociácia pre hospic a paliatívnu starostlivosť Žďárská Nové Město na Moravě Malejovice EAPC - Európska asociácia paliatívnej starostlivosti Jiné: Hospicové služby v sociálně zdravotnických zařízeních a doma Jiné Dětský hopic Buduje se více... Staženo ze serveru Cesta domů [www.cestadomu.cz], Cesta domů 9

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Pan Vítězslav Vavroušek: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážené dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat svému

Pan Vítězslav Vavroušek: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážené dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat svému Pan Vítězslav Vavroušek: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážené dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat svému předřečníkovi, že svým svěžím přednesem přece jenom vás trošku

Více

HOSPICOVÁ PÉČE V ČR. PhDr. Robert Huneš

HOSPICOVÁ PÉČE V ČR. PhDr. Robert Huneš HOSPICOVÁ PÉČE V ČR PhDr. Robert Huneš ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Úvodní slovo prezidentky APHPP

Úvodní slovo prezidentky APHPP XX Úvodní slovo prezidentky APHPP Bezpečnou a neklamnou známkou každého života je růst. Co roste, to žije. Před téměř patnácti lety, 8. prosince 1995, byl slavnostně otevřen první český lůžkový hospic.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Druhý ročník programu zaměřený na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Druhý ročník programu zaměřený na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Druhý ročník programu zaměřený na podporu péče o umírající v ČR Letošní ročník jsme soustředili na dvě prioritní témata. Zaprvé na rozvoj regionální spolupráce mezi organizacemi zaměřený

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie 1 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU MUDr. Marie Svatošová je vůdčí osobností českého hospicového hnutí a zakladatelka prvního hospice v Čechách v Červeném

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

- Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od 1.8.2003 do 30.10.2004

- Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od 1.8.2003 do 30.10.2004 Závěrečná zpráva projektu Dobrovolníci v hospicovém hnutí ( I.textová část) Popis projektu 1. Všeobecné údaje - Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 18. 7. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 18. 7. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 18. 7. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice Přítomni: MUDr. Mar(n Hollý (předseda PS ČLS JEP) PhDr. Mgr. Jan Bodnár (Odbor EF MZČR) MUDr. Simona Papežová (MZČR) PhDr.

Více

OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL... 3 HL. MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ... 4 JIHOČESKÝ KRAJ... 4 PLZEŇSKÝ KRAJ...

OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL... 3 HL. MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ... 4 JIHOČESKÝ KRAJ... 4 PLZEŇSKÝ KRAJ... OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL... 3 HL. MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ... 4 JIHOČESKÝ KRAJ... 4 PLZEŇSKÝ KRAJ... 4 KARLOVARSKÝ KRAJ... 4 ÚSTECKÝ KRAJ... 5 LIBERECKÝ KRAJ... 5

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LEŠKOVÁ LUDMILA FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Ludmila Lešková Studijní obor:

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Z á p i s. Omluveni: Ing. Winter, p. Fiala, MUDr. Otava, RNDr. Stejskal, MUDr. Tichý,

Z á p i s. Omluveni: Ing. Winter, p. Fiala, MUDr. Otava, RNDr. Stejskal, MUDr. Tichý, Z á p i s z 13. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 5. 2010 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více