UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta. Lucia Beňušková Monika Kipeťová Šárka Kovaříková. Seminární práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta. Lucia Beňušková Monika Kipeťová Šárka Kovaříková. Seminární práce"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Lucia Beňušková Monika Kipeťová Šárka Kovaříková SROVNÁNÍ HOSPICOVÉ PÉČE U NÁS A VE SVĚTĚ Seminární práce PRAHA

2 ÚVOD Se smrtí a umíráním se můžeme setkat každý den. Stačí si jen zapnout televizi nebo si přečíst akční příběh. Na rozdíl od skutečného života je téma smrti a umírání v zábavných programech velmi oblíbené. Naproti tomu setkání se skutečným koncem lidského života nevidíme často. Pokud však žijeme dostatečně dlouho, jsme zákonitě konfrontováni se situací, kdy umírá náš známý, nebo dokonce náš nejbližší. A to už není ani akční film, ale konkrétní životní situace, která nám připomíná konečnost našeho vlastního života. Přinutí nás zabývat se odkládaným tématem a často zjišťujeme, že nejsme připraveni. Ve velké většině nemáme žádnou nebo jen minimální zkušenost s doprovázením lidí, kterým se již v nedaleké budoucnosti rýsují hranice jejich života. Situace blížící se smrti milovaného člověka je vnímána jako hrozná a těžká životní zkouška. Je tím těžší, čím větší je citový vztah k umírajícímu a čím méně víme o tom, co nás na této cestě čeká. Platí zde však pravidlo, které dnes a denně potvrzuje praxe hospicového hnutí. Doprovázení blízkých lidí na konci jejich života je nejen službou pro ně, ale neméně i službou doprovázejícím. Každý kdo touto zkouškou prošel, jistě zakusil, že i jeho tyto chvíle obohatili a získal vzácnou zkušenost. Pozitivní zkušenost je však podmíněna fungujícím systémem služeb, které zajišťují, že konec života nemusí být charakterizován blížící se smrtí - umíráním, ale naopak životem až do konce. Přestože nemůžeme zachránit každý lidský život, žijeme v době, kdy nemusí odcházející zbytečně trpět. Můžeme konstatovat, že přes upřímnou snahu mnohých lékařů a zdravotníků, nebyla doposud v naší republice péče o pacienty v terminálních stavech uspokojivě vyřešena. Naštěstí se rychle rozvíjí paliativní péče a léčba bolesti - algeziologie, probíhají vzdělávací kurzy pro lékaře a zdravotníky, vydávají se publikace s touto tématikou. Tak jako se v minulosti vydělily disciplíny jako gynekologie, porodnictví a neonatologie, stane se časem běžnou i specializace na paliativní medicínu. Konec života si zaslouží stejnou pozornost i specializovanou zdravotní péči jako jeho začátek. 1 Téma konce lidského života se vrací do celé společnosti a přestává být tabu. Od počátku devadesátých let se i v naší republice rozvíjí hospicové hnutí sdružující všechny, kteří věří, že život má svou hodnotu bez ohledu na to, kolik ho ještě zbývá. V České republice je hospicové hnutí poměrně mladé. Jeho zakladatelkou je MUDr. Marie Svatošová. Asociace hospicového hnutí byla založena roce 1994 v Praze a podporuje především vzdělávání a výměnu zkušeností týkající se této oblasti. 2 Dle připravovaného zákona o zdravotní péči jehož předkladatelem je ministerstvo zdravotnictví, se hospicovou péčí rozumí komplexní paliativní léčba péče, zohledňující potřeby pacienta v preterminálním stavu, u něhož byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba s cílem minimalizovat bolest a zmírnit obtíže související se základní onemocněním. Je součástí následné lůžkové péče nebo zvláštní ambulantní péče. 3 Cílem tohoto hnutí je vytvoření podmínek pro udržení kvality života i na jeho konci. Nejde zdaleka jen o úkol pro zdravotníky, hospicové téma je celospolečenské. 4 Největší brzdou rozvoje hospicového hnutí jsou finance. Nejde pouze o prostředky investiční, ale i provozní. 5 1 Srov. Filec, Václav: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice, ( ). 2 ( ). 3 Srov. tamtéž. 4 Srov. Filec, Václav: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice, ( ). 5 Srov. ( ). 2

3 Definice hospice Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje hospicovou péči jako aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin. Můžeme říci, že hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy pacienty nemoc bezprostředně ohrožuje na životě, nemocnice jim nemá dále co nabídnout a není možná či nepostačuje domácí péče. 6 Je však důležité doplnit, že hospice nejsou domy pro umírání (i když jsou pro smrtelně nemocné). Nejde v nich ani tak o smrt a umírání, jako o co nejplnější a nejhodnotnější život až do samého konce. 7 Hospic klade důraz na individuální potřeby a přání pacienta, snaží se vytvářet prostředí, kde by dotyčný mohl být se svými blízkými. V zahraničí je obvyklá úzká vazba denních stacionářů (tj. zařízení, které umožňuje denní návštěvy pacienta) na hospic. Historie hospicového hnutí Současná hospicová péče navazuje na tradici klášterních útulků. Dnešní zdomácnělý název hospic pochází z latinského hospes, které označovalo hosta (ale i hostinského). Substantivum hospitale pak útulek pro nemajetné a chudé nebo nemocnici. Použití pojmu hospice k označení institucí zabývajících se péčí o umírající zavedla poprvé paní Jeane Garnier, která založila tyto útulky v roce 1842 v Lyonu ve Francii. Irské charitativní sestry otevřely v Dublinu ženský hospic v roce 1879 a v Londýně útulek sv. Josefa v roce První moderní hospic, který nese jméno sv. Kryštofa, vznikl z iniciativy Cecilly Saundersové opět v Londýně v roce Stal se příkladem pro mnoho obdobných zařízení, kterých je ve světě v současné době více než Hospice u nás I v České republice již působí několik hospiců a poskytuje se hospicová péče i když tyto pojmy současná legislativa nezná. Praxe v tomto případě naštěstí předběhla legislativu. 9 Hospice totiž usilovaly o legislativní ukotvení víc než 10 let. Až v roce 2006 Poslanecká sněmovna do zákona č. 48/1997 Sb. doplnila 22a s názvem Zvláštní ústavní péče péče paliativní a lůžková ve znění: Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu. 10 Rozvoj hospicové péče byl v ČR nastartován v rámci změn, které v českém zdravotnictví probíhaly od začátku devadesátých let. V roce 1991 byl na Ministerstvu zdravotnictví zřízen odbor zdravotně sociální péče, který podporoval rozvoj nových druhů zdravotních služeb, které v ČR dosud chyběly nebo byly nedostatečně rozvinuty. Pro tyto služby je typické, že přesahují hranice rezortních kompetencí, jsou komplexní a zahrnují i účast příjemců péče a jejich zainteresovaného okolí. Ministerstvo zdravotnictví podporovalo v první polovině devadesátých let rozvoj home care, komplexní domácí péče jejíž součástí je i zdravotní péče, poskytovaná v domovech pacientů. Od roku 1991 do roku 1994 probíhal experimentální projekt s názvem charitní 6 Srov. Florence. Časopis moderního ošetřovatelství, č. 11, 11(2006), 1. 7 SVATOŠOVÁ Marie: Názor na eutanazii v České republice. Otázky a odpovědi lidí s Dr. Svatošovou, ( ) 8 cit., ( ). 9 ( ). 10 Tamtéž 3

4 ošetřovatelská služba v rodinách, jehož úkolem bylo rozšířit v ČR domácí zdravotní péči v situaci, kdy pro ni ještě neexistovaly legislativní podmínky. Zdravotní péči poskytovanou v domovech pacientů bylo nutno v průběhu experimentu hradit nesystémově přímo ze státních dotací poskytovaných Ministerstvem zdravotnictví. Výsledkem byl po čtyřech letech stav, který umožnil za pochodu přejít na systémové financování ze zdravotního pojištění. V ČR již v té době pracovala více než stovka agentur domácí péče a veřejnost i zdravotníci začali domácí péči vnímat jako běžnou součást zdravotních služeb. Již v průběhu zmíněného experimentu se však začala vyčleňovat péče o pacienty v terminálních stavech jako samostatná problematika. Samotné pojmy hospic a hospicová péče začaly získávat přesnější obrysy a obsah opět přímo v praxi, podobně jako tomu bylo předtím v případě domácí péče. Dá se říci, že potřeba hospicové péče vyrostla přímo ze zkušeností spojených s poskytováním domácí zdravotní péče. V rámci koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína se již počítá se specializovanou hospicovou péčí poskytovanou na potřebné odborné úrovni domovech pacientů. Některé agentury domácí péče ale tyto služby poskytují již dnes. A není náhodou, že současně s ukončením experimentu Charitní ošetřovatelská služba v rodinách začalo Ministerstvo zdravotnictví investičními dotacemi podporovat vznik prvního modelového hospice v České republice. 11 Podpora vzniku hospiců v ČR výrazně facilitovala přijetí hospicové myšlenky v celé společnosti. S každým hospicem přibývala nejen nová lůžka pro indikované pacienty, ale vznikala centra hospicová péče v regionu. Přestože si vznik každého nového hospice vyžádal investiční dotace v řádu několika desítek milionů korun, zdaleka to nestačilo. Bylo nutné systematicky podporovat šíření hospicové myšlenky všemi způsoby, které měl odbor zdravotně sociální péče MZ k dispozici. Současně byly proto státními dotacemi podpořeny kurzy paliativní medicíny pro zdravotníky i projekty rozsáhlé edukační činnosti určené nejširší veřejnosti. Jednalo se přednášková turné k problematice hospicová péče, která dosud neskončila. Bylo zřízeno hospicové edukační centrum, vydávány tématické publikace a natáčeny video i audiopořady s hospicovou tématikou, které byly šířeny v medií. V souhrnu se jednalo o informační ofenzivu, která připravovala půdu pro přijetí hospicové myšlenky v celé společnosti a která stále probíhá. Bylo důležité, aby hospicová myšlenka nebyla přijímána nezkresleně a také jako rezignace na kauzální léčbu v případě, kdy je ještě možná a účelná. 12 Formy hospicové péče - - Je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Na hranice jejích možností se narazí brzy tam, kde rodinné zázemí buď vůbec schází, nebo e časem vyčerpá, prostě dojdou síly. Ale důvody mohou být i jiné, např. prostorové. - Stacionární hospicová péče (denní pobyty) - Pacient je do hospicového stacionáře přijat ráno, a odpoledne nebo k večeru se vrací domů. Táto forma je vhodná pouze pro nemocné v místě nebo z blízkého okolí. V určité fázi onemocnění ale může být pro některé nemocné tím nejvhodnějším řešením. Důvod může být různý, např.: důvod diagnostický, léčebný, psychoterapeutický, azylový. - Lůžková hospicová péče - Důvodem lůžkové hospicová péče může být vše, co bylo uvedeno u péče stacionární, a to tehdy, není-li možné každodenní dojíždění nemocného, buď pro jeho zdravotní stav, nebo vzdálenost bydliště od hospice. Byl by zásadní omyl si myslet, že nemocný, který si přijde lehnout na hospicová lůžko, musí na něm i zemřít. Samozřejmé může, ale nemusí. Přicházejí na krátkodobé, zpravidla opakované pobyty zcela svobodné a dobrovolné, tehdy, kdy oni sami cítí, že je to pro ně dobré.) 11 Srov. tamtéž, ( ). 12 tamtéž. tamtéž, ( ). 4

5 Hospic se zaměřuje na celého člověka, bere ho v jeho celistvosti. A proto také hospic reaguje na okruhy potřeb pacienta, a to: biologické, psychologické, sociální a spirituální. Srovnání situace v paliativní péči u nás a ve světě V naší republice v současné době existuje celkem 10 hospiců, které dohromady poskytují 280 lůžek. Podle propočtů WHO je to poměrně málo (teoreticky by tu mělo být přes 500). Všechny mají uzavřenu smlouvu se zdravotními pojišťovnami, ovšem to ještě neznamená, že se v této oblasti nevyskytují žádné problémy z finančních důvodů se pojišťovny brání nasmlouvat všechna lůžka u nově otvíraných hospiců. Navíc mobilní hospice, které jsou v cizině zcela běžné, v naší republice dle zákona vůbec neexistují (nejsou zakotveny v platné legislativě). Pro srovnání: v roce 2002 již ve více než 100 zemích světa fungovalo přes 8000 zařízení paliativní péče, z toho 3000 v Evropě (4000 v Severní Americe). V některých zemích v západní Evropě je deklarován přístup ke kvalitní paliativní péči jako právo každého nevyléčitelně nemocného a umírajícího pacienta. V Americe existuje Hospice Association of America, které sdružuje celkem 3078 hospiců. Kromě hospiců je na tomto kontinentu značně rozšířena domácí hospicová péče, kterou poskytuje téměř 8000 agentur. V Americe bylo ošetřeno v roce 2003 kolem umírajících. 13 V ČR umírá za rok přibližně osob, ovšem pouze jedno procento z nich využívá paliativní péči. Podle výzkumů veřejného mínění jsou lidé s péčí o umírající nespokojeni asi 70 % lidí dožívá v nemocnicích, LDN, případně v domovech důchodců, ač 80 % dotázaných v těchto institucích umírat nechce. 14 V naší republice bohužel ještě není veřejnost zvyklá zabývat se koncem života, proto je tak těžké proniknout do médií a nastolit diskusi, která by se netýkala pouze eutanazie. Oproti ostatním státům máme hodně co dohánět. V cizině se lépe daří otvírat toto téma, získávat peníze a celkově zlepšovat úroveň paliativní péče. V Evropě je právo pacienta na paliativní péči dokonce kodifikováno v Radě Evropy. Začíná se klást důraz zejména na dostupnost paliativní péče tedy v jiných zemích se neřeší jako u nás otázka proč hospice, ale jak nejlépe. V řadě jazyků vycházejí odborné publikace týkající se posledních fází lidského života, je možné navštívit téměř nekonečnou řadu webových stránek určených nejen pacientům, ale všem, kdo se zajímají o tuto problematiku. Tyto stránky jsou velmi profesionální (zejména americké) a na každé z nich zájemce najde zajímavosti z této oblasti i radu či kontakt, kam se může obrátit o pomoc. Naštěstí i u nás máme řadu kvalitních textů, např. od prof. Jiřího Vorlíčka Paliativní medicína (vyšla již dvakrát), dr. Marie Svatošové (např. Hospice a umění doprovázet), dr. Heleny Haškovcové a dalších autorů. Na internetu lze nalézt vyčerpávající informace o stavu paliativní péče u nás a návštěvnost těchto stránek kupodivu stoupá (seznam uvádíme v seznamu literatury). Nelze vynechat ani Projekt Paliativní péče v České republice, jejímž nositelem je Hospicové občanské sdružení Cesta domů. Činnost tohoto sdružení se zaměřuje na dvě oblasti: provoz domácího hospicu v Praze (nabízí konkrétní pomoc rodinám, které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma), snaha o společenské a legislativní změny (jež by umožnily rozšířit kvalitní péči o umírající u nás) Tamtéž, s Srov. Sláma, O. Špinka, Š.: Koncepce paliativní péče v České republice. Cesta domů, Praha Srov. O organizaci paliativní péče. Cesta domů, Praha

6 Financování hospiců Podporou hospicové péče se Česká republika zařazuje mezi vyspělé země, kde je tento druh péče běžnou součástí zdravotnických a sociálních služeb. Rozvoj hospicové péče, což je málo známo, byl u nás jednoznačně umožněn státní podporou. Hospice v ČR jsou zcela nebo zčásti financovány penězi dárců a sponzorů. Některé lůžkové hospice jsou částečně hrazeny z peněz zdravotních pojišťoven, ale tyto peníze zdaleka nepokrývají potřeby kvalitní paliativní péče. Proto jsou hospice z velké míry, často zcela závislé na darech a grantech. 16 Hospicová péče v České republice je koncipována jako zásadně přístupná pro všechny indikované pacienty bez sociální diskriminace příliš vysokými doplatky. Financování hospiců je vícezdrojové, obdobně jako je tomu v jiných zemích. V našich podmínkách pokrývají platby zdravotních pojišťoven zpravidla 25 až 40 % celkových provozních nákladů. Zbytek je nutno zajistit z jiných zdrojů, např. z dotací jiných orgánů (zejména Ministerstva práce a sociálních věcí), dále z vlastních prostředků zřizovatele, z darů, příp. z výnosů vlastní hospodářské činnosti. V zahraničí je určitá část provozních nákladů kryta i z odkazů pacientů, kteří v hospici ukončili svůj život. Tato praxe se u nás zatím příliš neujala. 17 Všechny naše hospice mají smlouvu s VZP i s dalšími zdravotními pojišťovnami, jak již bylo uvedeno dříve. Před šesti lety byl ovšem první hospic otevřen přímo partyzánsky, bez legislativního a finančního zajištění, bohužel i v dnešní době platby pojišťoven pokrývají někdy asi polovinu provozních nákladů, asi 20 % přispívá formou dotace např. ministerstvo práce a sociálních věcí, stejnou částku se daří získat od dárců a sponzorů. Zbývajícími asi 10 % si přispívá pacient. 18 Diecézní charitě v Hradci Králové poskytlo MZ v létech 1994 a 1995 částku přibližné 20 milionů korun investičních dotací, která se tak stala zřizovatelem prvního hospice v České republice. Byl to hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci. 19 Dnes v naší zemi existuje již 13 lůžkových hospiců a přibývají i mobilní hospice. 16 Cit. ( ). 17 Srov. FILEC Václav: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice, ( ). 18 Srov ( ). 6

7 Seznam literatury Filec, V.: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice, ( ) O organizaci paliativní péče. Cesta domů, Praha Sláma, O. Špinka, Š.: Koncepce paliativní péče v ČR. Cesta domů, Praha Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet. Ecce homo, Praha 2003 (5. vyd.) Svatošová, M.: Názor na eutanazii v České republice. Otázky a odpovědi lidí s Dr. Svatošovou, ( ) Umírání a paliativní péče v ČR. Cesta domů, Praha Užitečné odkazy na internetu 7

8 PŘÍLOHA: Seznam hospiců v ČR Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Kraj Vysočina Kralovéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Zlinský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Název Adresa Služby Typ Stav Poznámka Hospic sv. Alžběty v Brně Hospic sv. Alžběty Kamenná Brno Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně Hospic Anežky České v Červeném Kostelci Jiráskova Rajhrad 5. května Červený Kostelec okres Náchod Hospic Štrasburk v Praze Bohnická Praha 8 - Bohnice Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích Hospic v Mostě Citadela dům hospicové péče ve Valašském Meziříčí Rybářské nám 662/ Litoměřice Hospic v Mostě,o.p.s. Svážná ul MOST Diakonie ČCE - hospic CITADELA Žerotínova Valašské Meziříčí Jiné: Hospicová poradna Jiné: Ambulantní péče. Lůžková a ambulantní rehabilitace. Sociální péče. Psycholog. Vzdělávací centrum Jiné: Poradenská činnost. Transport. Stáže odborníku i laické verejnosti, Poradna a půjčovna zdravotnických pomůcek, Čajovna, (Prodejna levných oděvů) Jiné: Domácí hospicová péče (od ), na vyžádání služby klinických psychologů a psychiatrů, služby psychoterapeuta a služby spirituální. Služby sociální pracovnice Jiné: Poradenství. Stáže pro studenty Jiné: Ambulance bolesti Jiné: sociální poradenství, odborné stáže Hospic Havlíčkův Brod? Hospic Projektuje se Hospic sv. Lazara v Plzni Sladkovského tř Plzeň Hospic sv. Jana N. Neumana v Prachaticích o.s. Hospic sv. Jana N. Neumana Neumannova 144 Prachatice více... Jiné: Poradenské služby, stáže Hospic v Chrudimi Chrudim Jiné: ambulantní péče Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava Zd. Chalabaly Ostrava - Bělský Jiné: mobilní hospic, Hospic Projektuje se více... 8

9 Hospic v Jablonci nad Nisou Hospic na Svatém Kopečku Olomouc Hospic sv. Lukáše Cesta domů Les Sadové nám. 24 Olomouc Svatý Kopeček Charvátská ulice Ostrava - Výškovice Hospicové občanské sdružení Cesta domů Bubenská Praha 7 poradenství Hospic více... : poradenská činnost, stáže pro studenty, odborníky i laiky Jiné: poradenská činnost, stáže odborníku i laické veřejnosti Hospic Buduje se více... Jiné: Edukační centrum, knihovna Hospic Dobrého Pastýře Čerčany Sokolská ul Čerčany Česká katolická charita Vladislavova Praha 1 Stacionáre - denní pobyty Jiné: Edukační centrum Hospic Buduje se více... Jiné: Charitativní služby pro lidi v nouzi Agentura domácí péče Otevřen více... Centrum rozvoje hospicové péče v ČR Červený Kostelec Umirani.cz Jiné: informace, internetová poradna, prostor pro diskusi, burza věcí Nadační fond Umění doprovázet Nadační fond Umění doprovázet Rabasova Nové Strašecí Jiné: Podpora rozvoje hospicového hnutí v ČR Ecce homo, Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí APHPP, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Mobilní hospicová jednotka Nevanova Praha 6 Modletická 1401/8 149 Praha 4 Repinova Ostrava Jiné: edukační činnost (přednášky, konzultace, poradenství, propagace apod.) : Poradenství Jiné Otevřen více... Národní centrum domácí péče České republiky Sekce paliativní medicíny SSLB Klimentská Praha 1 Interní hematoonkologická klinika FN Brno Bohunice Jihlavská Brno Jiné: Poradenský servis, vydávání odborných publikací Jiné Hospicové hnutí - VYSOČINA Dětský hospic v Malejovicích (Posázaví) IAHPC - Medzinárodná asociácia pre hospic a paliatívnu starostlivosť Žďárská Nové Město na Moravě Malejovice EAPC - Európska asociácia paliatívnej starostlivosti Jiné: Hospicové služby v sociálně zdravotnických zařízeních a doma Jiné Dětský hopic Buduje se více... Staženo ze serveru Cesta domů [www.cestadomu.cz], Cesta domů 9

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA Předpokládané zahájení provozu listopad 2018 Zpracovali: Ing. Lukáš Beránek, Ing. Jan Dokulil, PhDr. Ludmila Novotná, Mgr. Jana Pokorná, grafická úprava: Bc. Eliška Beránková,

Více

Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí?

Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí? Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí? Jan Švancara (ÚZIS) Jan.Svancara@uzis.cz Kvantifikace potřeby paliativní péče (příklad) Stárnutí populace Poměr ekonomicky aktivních ku seniorům (PSR) se v České

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Pan Vítězslav Vavroušek: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážené dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat svému

Pan Vítězslav Vavroušek: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážené dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat svému Pan Vítězslav Vavroušek: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážené dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat svému předřečníkovi, že svým svěžím přednesem přece jenom vás trošku

Více

HOSPICOVÁ PÉČE V ČR. PhDr. Robert Huneš

HOSPICOVÁ PÉČE V ČR. PhDr. Robert Huneš HOSPICOVÁ PÉČE V ČR PhDr. Robert Huneš ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Úvodní slovo prezidentky APHPP

Úvodní slovo prezidentky APHPP XX Úvodní slovo prezidentky APHPP Bezpečnou a neklamnou známkou každého života je růst. Co roste, to žije. Před téměř patnácti lety, 8. prosince 1995, byl slavnostně otevřen první český lůžkový hospic.

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Komunitní péče Domácí péče Historie a současnost domácí péče PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Vlastní

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Péče o těžce nemocného a umírajícího v domácí hospicové péči z pohledu pečujícího

Péče o těžce nemocného a umírajícího v domácí hospicové péči z pohledu pečujícího Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 133; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace

Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace PhDr. Martin Loučka, PhD. Centrum paliativní péče, Praha Oddělení lékařské psychologie, 3.LF UK Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 1. 11. 2016

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Zlepšení kvality paliativní péče o pacienty s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou v

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Kteří pacienti potřebují paliativní péči

Kteří pacienti potřebují paliativní péči Kteří pacienti potřebují paliativní péči (několik podnětů k přemýšlení a diskusi) Ondřej Sláma Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP Masarykův onkologický ústav Brno Brno, 11.10.2017 Co je paliativní

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR

Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR Kateřina Rusinová 1.LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Průzkumy veřejného mínění

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více