Objednávkový formulář na rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednávkový formulář na rok 2009"

Transkript

1 M A G A Z Í N Vydavatel STENELLA s.r.o. Bělehradská 77, Praha 2 Majitel vydavatelství Mirek Pospíšil Šéfredaktor Ing. Martin Havel Grafická úprava Akademický malíř Marek Jodas Inzerce Aleš Čermák příjem inzerce a předplatné Alice Bulínová tel.: fax: evidováno pod číslem MK ČR E ISSN Ročník 3, číslo 3 M A G A Z Í N Objednávkový formulář na rok 2009 Roční předplatné (4 čísla): pro Česko 480 Kč pro Slovensko 19 Běžná cena jednoho čísla: pro Česko 125 Kč pro Slovensko 5 Způsob platby: Složenkou Fakturou Vaše údaje: Jméno: * Příjmení: * Společnost: IČO / DIČ: Ulice a číslo: * A N R G II K Pád společnosti Moravia Energo aneb jaká rizika jsou spjata s obchodováním s elektrickou energií CO SE VLASTNĚ STALO? V Í TR E LN Á R TE NV S T Í Spoluspalování biomasy v Elektrárně Kladno Ing. Petr Karafiát, ředitel pro enginering a ekologii, ECK Generating, s. r. o. PŘEDSTAVENÍ ELEKTRÁRNY Elektrárna Kladno je kombinovaný zdroj elektrické energie a tepla nacházející se cca 15 km severozápadně od Prahy v areálu bývalých hutí POLDI, dnes označovaném jako Průmyslová zóna Kladno východ. Areál bývalé závodní teplárny POLDI SONP byla razantně přestavěn v plnohodnotný energetický zdroj v létech 1997 až 2000 s použitím nejmodernějších technologií. V současné době výrobna zahrnuje čtyři výrobní bloky o celkovém tepelném výkonu cca 900 MWt a elektrickém 370 MWe. Hlavní výrobní kapacitu představují dva identické bloky, každý o plném kondenzačním výkonu cca 135,3 MWe, osazené atmosférickými cirkulačními fluidními kotli konstrukce ABB Combustion Engineering Fextech s parametry přehřáté páry na rychlouzávěru turbín rovnými tlaku cca 12,5 MPa a teplotě cca 538 ºC. Kotle byly navrženy pro spalování černého a hnědého uhlí coby základního paliva a extralehkého topného oleje určeného pro najíždění a stabilizaci spalovacího procesu. Na konci minulého roku u a aa začátkem m roku 2009 byla jednou z z velmi sledovaných kauz situace ohledně finančních potíží společnosti Moravia Energo a a jejího následného né bankrotu. Jedná se o o velmi zajímavý případ, který učebnicovým způsobem prezentuje veškerá rizika obchodu s s elektrickou energií. T Tato rizika podle mého názoru nejsou v v České republice dostatečně ě známa z a a to často ani mezi odbornou veřejností či dokonce některými aktivními obchodníky. odníky. Myslím, že se jedná o o aktuální téma a a přivítal jsem nápad magazínu PRO-ENERGY se mu věnovat. ním profinancováním svých h závazků. (resp. prodaný) produkt není schopen uplat- Zhruba tři měsíce po realizaci této transakce společnost Moravia Energo zbankroto- Objemové riziko spočívá v tom, že se změ- Power Exchange Central Europe vala. Proč se tak stalo? Byl obchodní í model ní objem dodávaného množství energie v prů- této společnosti opravdu tak silný, jak vždy běhu od uzavření kontraktu do jeho dodávky. tvrdilo její vedení? O pravých příčinách mů- Obchodník s s elektřinou se dostává do situace, žeme jen spekulovat mohlo jít o chyby při kdy se mu část energie buď nedostává anebo nit na trhu se ziskem. David Kučera, generální sekretář, Moravia Energo byla velmi aktivním obchodníkem na Power Exchage Central Euroky, která nevěřila ve v zdraví společnosti a a za- může vyústit ve finanční ztrátu (ale teoretic- uzavírání kontraktů, ktů, mohlo jít o zájem ban- přebývá a a vybilancování vzniklé pozice pro něj pe, dříve Energetická burza Praha (dále jen chovala se vůči ní tak, aby minimalizovala riky také zisk v závislosti na cenovém pohybu). PXE). Prostřednictvím PXE nakupovala výzika svých ztrát. Mohlo jít také o ekonomické K tomuto může dojít u opčních kontraktů, znamné množství elektrické energie, kterou zájmy vlastníků společnosti, sti, kteří byli záro- u dodávek konečným zákazníkům, u výrobců současné prodávala konečným spotřebiteveň i i odběrateli, a a bankrot společnosti v té- elektrické energie apod. lům. Obchod běžel velmi dobře až do léta ku 2008, Moravii se dařilo získávat nové zátu při nákupu u elektřiny ektřin v okamžiku vyvázání chodníka a a ten je vědomě podstupuje vý- roto situaci pro o ně ě znamenal nejlevnější varian- Cenové a a objemové riziko je riziko obkazníky a postupně budovat poměrně značné se z z kontraktů tů ů se společnosti Moravia Enerměnou za dosažení očekávaného zisku. Tato rizika je nutné řídit (=omezovat) tak, aby portfolio kontraktů podle veřejně dostupgo. a a jistě lze vymyslet t mnoho dalších důných informací se roční dodávka la okolo 2 TWh, tj. cca 3 % českého trhu. Oble působnosti osti investigativní ivní žurnalistiky, my negativních skutečností obchodník zrealizo- pohybovavodů či jejich kombinací.. To je však již po- v případě výskytu jakýchkoliv neočekávaných chod d běžel velmi dobře až do léta roku se pojďme zaměřit na tento to případ z z hledisval ztráty ve stále ještě rozumné míře a a tyto případné ztráty pro něj nebyly likvidační. Moravia si pořídila značnou část ké é energie na PXE za situace, kdy ceny stánout chyby, které vedly k zániku společnosti. Oproti tomu kreditní riziko je riziko sele pouze rostly, a a každodenně tak inkasova- V tétoto souvislosti osti se v tisku objevily spekulhání protistrany. Toto riziko se skládá ze la v souladu s s pravidly vypořádání od PXE lace, že e se Moravia Energo dostala do potíží dvou podkategorií: (1) rizika za nezaplacení elektricka risk managementu a a pokusme se odhad- značné sumy v řádech stovek milionů korun. mimo jiné také vlivem nesprávně navržené- dodané energie a a (2) rizika za neplnění nasmlouvaných kontraktů (nedodání či neo- Obrat nastal v červenci 2008, kdy ceny trické energie začaly vzhledem k nastupující tedy na tento případ podívat a a začněme s s trodebrání nasmlouvané elektrické energie). elekho o systému vypořádání na burze. Pojďme se ekonomické recesi klesat. Společnost na tuto skutečnost nereagovala dostatečně rych- podceňováno. chou u teorie. Zejména toto druhé riziko bývá velmi často le a dostala se do situace, kdy sama neměla Pro ilustraci, o jakých částkách zde mlu- prostředky na uhrazení svých závazků z ob- víme, uvedu několik příkladů. Roční dodávchodování a na její místo musela nastou- ka 5 MW (standardně (ta obchodovaný odovaný výkon pit příslušná clearingová banka. Vzhledem v rámci jedné é transakce) v základním zatíže- ke skutečnosti, že clearingová banka byla Základní rizika, která podstupuje obchod- ní í při ceně 50 EUR/MWh po o 30 dnech do- současně i bankou financující aktivity Moravie, rozhodla se tato banka neřešit situaci třebitel) s elektrickou energií jsou v zásadě tři: vídá finanční í hodnotě (kreditnímu riziku) iku) ník (ale i výrobce, dodavatel a a dokonce i i spo- dávky (standardní ardní í fakturační ační období) odpo- okamžitým uzavřením pozic, nýbrž analyzovala různé varianty postupu. ziko. standardní platbu do 15 dnů je celková výše cenové riziko, objemové riziko a kreditní ri EUR (cca 4,7 mil. Kč), připočteme-li Výsledkem těchto horečných snah bylo rozhodnutí o odchodu z PXE, uzavření čívá v tom, že si subjekt na trhu nakoupí (či Riziko z nesplněných nasmlouvaných kon- Cenové riziko je každému zřejmé. Spo- expozice EUR (cca 7 mil. Kč). otevřených pozic na burze a jejich znovuotevření pomocí bilaterálních kontraktů zašího prodeje (resp. nákupu) tzv. otevře po- 5 MW dodávky v základním zatížení v období prodá) elektrickou energii za účelem pozdějtraktů závisí na vývoji cen. Pro roční kontrakt jištěných bankovní garancí. Smyslem této zici. Nezáleží na tom, zda-li se jedná o nákup před započetím jeho dodávky znamená pohyb operace bylo nalezení protistrany, která bude na velkoobchodním trhu s následným prodejem spotřebitelům či o čistě spekulativní jící částce EUR (cca 1,1 mil. Kč). Tako- ceny o 1 EUR/MWh kreditní riziko odpovída- akceptovat za úplatu převzetí burzovních kontraktů a tím rizika dané protistrany při transakci. Dojde-li po této úvodní transakci z hlediska tohoto subjektu k nepříznivéset uzavřít nový náhradní kontrakt s jiným vouto ztrátu realizuje obchodník, bude-li mu- nižší kvalitě finančního zajištění, než jaké vyžaduje burza. Předpokladem této operace bylo, že obchodní model Moravie je zdravý a že (resp. růstu), bude toto pro obchodníka zna- Zatímco se výše rizika za nezaplacení domu cenovému vývoji, tj. cenovému poklesu obchodním partnerem. společnost má pouze problémy s momentálmenat finanční ztrátu, protože nakoupený dané energie dá velmi efektivně kontrolovat 20 PŘÍPRAVY NA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOMASY V souvislosti s požadavky na omezování produkce fosilního CO 2 byla hledána možná řešení s minimálními požadavky na zásah do existující technologie a organizace výroby. Kromě hledání úspor a optimalizace řízení procesu byla pozornost zaměřena na možnost substituce části fosilního paliva biomasou. Po konzultacích s dodavatelem kotle a dále na základě výsledku průzkumu možností lokálních dodavatelů byla za nejvhodnější formu biomasy vybrána dřevní štěpka kategorizovaná jako S2. Jedná se o drcený dřevní odpad (větve, slabé kmínky, pařezy atd.) vznikající při těžbě a zpracování dřeva v lesích a údržbě veřejné zeleně. Jedná se tedy z hlediska další využitelnosti tohoto materiálu o dřevní odpad, a proto jeho spalování v žádném případě nekonkuruje výrobě potravin ani jiných plodin využitelných v průmyslu. Vzhledem k tomu, že se na provoz elektrárny vztahuje zákon o integrované prevenci, 32 Výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů nabývá stále na větším významu. Stejně jako při produkci těchto médií z klasických zdrojů či za použití již letitou praxí odzkoušených výrobních postupů, by i při aplikaci obnovitelných zdrojů mělo být přihlíženo k maximální hospodárnosti celého procesu. Jednou z cest, jak plnit požadavky na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a přitom nezatěžovat tuto výrobu nadměrnými ekonomickými náklady, je možnost spoluspalování biomasy ve stávajících energetických zařízeních s minimálními nároky na jejich úpravu. Kotle s fluidními topeništi se jeví vzhledem ke své konstrukci a možnostem jako optimální řešení. Spoluspalování biomasy v kotlích Elektrárny Kladno je přímo ukázkovým příkladem takovéhoto řešení. JAKÁ Á RIZIKA A NA SEBE OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU U BERE? JE E BURZOVNÍ ZPŮSOB B VYPOŘÁDÁNÍ SPRÁVNĚ NAVRŽEN? N? M A G A Z Í N bylo nutno před zahájením spalování zajistit změnu platného povolení tak, aby bylo možno biomasu v kotlích spolu s uhlím legálně spalovat. V roce 2006 byly proto uskutečněny dvě zkoušky, které měly prokázat vhodnost a zvolené formy biomasy a praktické technické možnosti vlastního technologického procesu. Cílem první zkoušky bylo ověřit dopravitelnost biomasy do ohniště kotle vzhledem k tomu, že záměr od počátku počítal s možností využít stávající palivové trasy bez nutnosti jejich zásadních úprav. Na základě výsledků této zkoušky bylo konstatováno, že je možno do uhlí přidávat podíl až 10 % biomasy bez negativního vlivu na provoz zauhlovacího systému. Následovala druhá spalovací v krajním případě se ukončí dodávka a a ta- protože nemá žádné prostředky, jak donuné podstatné odlišnosti od jinde používaných to část kreditního rizika již dále neroste, ritit protistranu k dozajištění svých závazků. systémů. Mimochodem, na obchodování ziko z z nesplnění nasmlouvaných kontraktů Logickým vyústěním potom je pozastavení s s futures na PXE dnes dohlíží Česká národní je při standardních bilaterálních obchodech obchodování takové společnosti, aby se je- banka, od které PXE obdržela licenci tzv. re- poměrně těžko řiditelné a a může nekontrolojí expozice dále nezvyšovala. Má-li takovýto gulovaného trhu a a součástí licenčního řízení vatelně růst v závislosti na cenovém vývoji. hříšník problémů s s obchodními partnery bylo také prozkoumání způsobu vypořádání Opět pro ilustraci -- pokles cen za posled- více, dostává se tímto do vážných provozních obchodů na PXE. ních 12 měsíců byl až 50 %, což na ročních problémů, protože má značně limitované Hlavní výhody burzovního mechanizmu kontraktech mohlo teoreticky činit ztrátu až možnosti v řízení svého portfolia kontraktů. spočívají v jeho naprosté robustnosti (zajiš- 40 EUR/MWh, tj. na 5 MW (43,8 GWh) kon- Riziko kreditní expozice plně řeší burzovtění) a a transparentnosti. Jednotliví účastníci traktu teoretickou ztrátu až 1,75 mil. EUR ní mechanizmus a a to tak, že se každý den pro- obchodování nemusí řešit problémy spoje- (46 mil. Kč). Pro srovnání spekulativní obvádí přecenění portfolií jednotlivých účastné s s kreditní expozicí realizovaných obchochodníci uzavírají své pozice tehdy, dosáhníků obchodování a a jednotlivé expozice se dů a a management těchto firem má každodennou-li zisku v řádu desítek centů na MWh. každý den nejen vyúčtují, ale i i prostřednicně informaci z z nezávislého zdroje burzy, Zisk okolo 1 EUR/MWh je méně častý, zistvím clearingových bank zaplatí. Nemá-li jak si daná firma při obchodování vede. Naky v objemu 3 EUR/MWh jsou výjimečné. někdo dostatek prostředků pro další obchovíc burzovní systém agreguje kreditní expo- Co z z toho vyplývá? Jedna transakce, při které dování/pokrytí svých závazků, clearingová zici a a po obchodníkovi je požadován pouze selže protistrana velmi snadno vymaže zisky banka má právo požádat burzu o ukončení kapitál na pokrytí rizik z z uzavřených kon- mnohadenního snažení. obchodování pro daného obchodníka. V pratraktů a a za stávajících cen bez zbytečných re- Jak jednotlivé společnosti řeší tuto problexi to burza provede tak, že uzavře příslušzerv na očekávaný cenový vývoj. Toto je výmatiku? Různě. Některé velmi profesionálné protiobchody, aby výsledkem byl nulový hoda oproti standardnímu bilaterálnímu ně, některé přivírají oči, protože my ener- závazek daného obchodníka odebírat či do- obchodování, kde často po kapitálově slabgetici si přeci věříme, některé se spoléhají dávat elektrickou energii. Vzhledem ke kažších obchodnících bývají vyžadovány garan- na rating a a některé požadují bankovní garandodennímu finančnímu vypořádání lze tuto ce od různých obchodních partnerů v objece po protistraně, pokud to obchodní vztah operaci provést s s relativně minimálními domu vysoce přesahujícím stávající kreditní umožňuje. Často se stává, že obchodníkova datečnými ztrátami. expozici a a úroveň obchodních aktivit. Bur- kreditní expozice vůči nějakému obchodní- Výše popsaným způsobem fungují všechzovní mechanizmus je kapitálově méně námu partnerovi nekontrolovatelně stoupne ny standardní burzy, na kterých se obchoduročnější než obchodování na bilaterální bázi vlivem pohybu cen. Tato společnost pak neje elektrická energie, ale fungují takto obecně při stejné úrovni zajištění a a garance vypořání schopna svoji pozici vůči svému obchod- všechny burzy obchodující futures na kodání obchodů. nímu partnerovi dozajistit, protože buď nemodity či na jiné finanční instrumenty. PXE Mezi hlavní rizika pro jednotlivé účastchce anebo už nemá potřebné finanční zdroje uplatňuje při vypořádání obchodů nejnovější níky burzovního obchodování patří přísnost ani kreditní linky. Postižený obchodní part- poznatky a a zkušenosti z z mezinárodního obchodu a a implementovaný systém nemá žád- Toto pociťují zejména výrobci a a dodavatelé konečným spotřebitelům, kteří se rozhodnou svoji produkci umisťovat na burze či naopak nakupovat zde energii pro konečné spotřebitele. Takové subjekty se při burzovním obchodování mohou dostat do situace, kdy v případě nepříznivého cenového vývoje mohou být požadavky na profinancování jejich obchodních pozic značné. Takovouto situaci jsou pak schopny řešit společnosti buď kapitálově velmi silné anebo společnosti s s velmi dobrým obchodním modelem a a systémem řízení rizik. Možná skutečně byl, avšak jedno je podle mého názoru evidentní risk management byl v této společnost na nedostatečné úrovni. Je s s podivem, že když společnost inkaso- vala stamilionové částky na svůj účet v do- bě, kdy ceny šly nahoru, nebyla připravena na situaci, že ceny mohou u klesat a a a bude tře- ba mít k dispozici d obdobné částky na vypo- řádání závazků vůči PXE, respektive ektive clearin- gové bance. Řízení rizik nespočívá pouze p v tom, že mám jako dodavatel nakoupené a a zároveň prodané stejné množství energie s s diverzifi- a a nekompromisnost vůči všem účastníkům. ner má v takovém případě většinou smůlu, BYL OBCHODNÍ MODEL SPOLEČNOSTI MORAVIA ENERGO OPRAVDU SILNÝ? M A G A Z Í N vání biomasy ve formě dřevní štěpky spolu s hnědým uhlím. Biomasa tak nahrazuje část primární energie doposud získávané pouze z fosilního paliva, tj. hnědého uhlí. Díky tomu, že se v průběhu roku stal proces spalování více rutinním a vztahy s dodavateli se stabilizovaly, množství spalované štěpky postupně narůstalo. Tento trend pokračuje i v roce K 31. červenci 2009 tak bylo v kotlích spolu s hnědým uhlím spáleno celkem tun štěpky a vyrobeno přibližně 46,9 GWh zelené elektřiny. Toto množství představuje průměrnou roční spotřebu cca 16 tisíc běžných domácností. Použitá štěpka nahradila cca tun hnědého uhlí, což reprezentuje přibližně 29 těžkých uhelných vlaků po 20 vagónech. Nezanedbatelná je i úspora ve spotřebě sorbentu (vápence) užitého pro odsiřování a množství popelovin, které je nutno odvézt k přepracování a uložení (úspora činí cca tun). Vzhledem k tomu, že oba bloky pracují i v částečném kogeneračním režimu, bylo také z biomasy vyrobeno cca GJ tepla pro teplárenské účely. Hlavním přínosem zkouška spojená s měřením emisí do ovzduší. Výsledky této zkoušky prokázaly, že spo- který díky náhradě uhlí biomasou nebyl vy- je ovšem úspora fosilního oxidu uhličitého, luspalování biomasy až do obsahu 10 % energie ve vstupujícím palivu do kotle nemá dené období asi tun. puštěn do atmosféry Země, což činí za uve- negativní vliv na emise do ovzduší. Na základě výsledků uvedených zkoušek byla násled- od dvou hlavních dodavatelů, kteří zajišťují Společnost nakupuje štěpku primárně ně v roce 2007 provedena změna platného shromažďování biomasy a její přípravu (drcení) na potřebnou velikost. Zavážení do za- integrovaného povolení umožňující legální spoluspalování biomasy ve fluidních kotlích uhlovacího systému (hlubinného zásobníku) č. 4 a 5. je zajištěno mobilní mechanizací (nakladačem). V souvislosti s nabídkami na dodávky biomasy i jiného charakteru (odpady ze zemědělské a potravinářské výroby, cíleně pěstované rostlin atd.) se prověřují možnosti Počátkem minulého roku bylo ve fluidních kotlích dvou hlavních výrobních bloků Elektrárny Kladno zahájeno spoluspalo- to dobudování oddělené palivové trasy pro ta paliva. VÝSLEDKY A PŘÍNOSY SPOLUSPALOVÁNÍ 21 Vydavatelství používá služeb Newton Information Technology s.r.o. Veškerá autorská práva k PRO-ENERGY magazínu vykonává vydavatel. Jakékoliv užití časopisu nebo jeho části je bez souhlasu vydavatele zakázáno. Za obsah inzerce ručí zadavatel. Město: * PSČ: * Stát: * Telefon / fax: * Za původnost a obsahovou stránku příspěvků ručí autor. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli souhlas vydat jej v tiskové podobě jakož i v elektronické podobě, zejména na na CD nebo na internetu. Podpis: * povinné údaje Adresa redakce, příjem inzerce a předplatné STENELLA s.r.o., Bělehradská 77, Praha 2 Alice Bulínová, tel.: , fax: , 1

2 O B S A H ELEKTROENERGETIKA 6 HISTORICKÝ VÝVOJ SPOTŘEBY ELEKTŘINY, PREDIKCE A EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI Ing. Pavel Liedermann, Ing. Jiří Ptáček, Ph.D., Ing. Michal Macenauer, Ph.D. EGU Brno, a. s., Ing. Igor Chemišinec, Ph.D. Operátor trhu s elektřinou, a. s. Spotřeba elektřiny je podstatným faktorem, který odráží stav celé společnosti. Je významným indikátorem stavu hospodářství, který ukazuje na změny dříve, než statistické ekonomické ukazatele. Na druhé straně má vývoj spotřeby elektřiny určité charakteristiky a dlouhodobé trendy dobře patrné při pohledu na velmi dlouhou časovou řadu, zahrnující život několika generací. 9 PROBLEMATIKA POVOLOVACÍCH PROCEDUR A JEJÍ VLIV NA REALIZACI INVESTIČNÍCH AKCÍ ČEPS Ing. Pavel Švejnar, JUDr. Imrich Kliment, ČEPS, a.s. Veřejnoprávní projednávání v přípravě energetických staveb je záležitostí velice zdlouhavou a i dle závěrečné zprávy Nezávislé energetické komise značně byrokraticky náročnou. Tato skutečnost má zásadní vliv na plnění jedné ze základních povinností akciové společnosti ČEPS, provozovatele české elektroenergetické přenosové soustavy, kterou je nezbytná obnova soustavy a její racionální rozvoj. Zatímco vlastní fyzická výstavba vedení trvá 1 2 roky (v závislosti od jeho délky), vyřizování všech povolovacích procedur se může protáhnout na 8 10 let. Jaké konkrétní kroky legislativní proces obnáší a jakým způsobem by se dal zjednodušit? 14 DOSTAVBA JE MOCHOVCE 3 A 4 POKRAČUJE Rozhovor s Petrom Andraškom, ředitelem projektu jaderné části dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce. V PRO-ENERGY magazínu č. 4/2008 zazněla zmínka o zahájení dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. 2 S odstupem tři čtvrtě roku jsem se na vývoj dostavby elektrárny zeptal Petra Andraška, ředitele projektu jaderné části dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce. 18 ENERGETICKÁ ŠTIKA SI VYPUSTILA RYBNÍK Dean Brabec, Managing Director CEE společnosti Arthur D. Little Obchodník s elektrickou energií Moravia Energo se na českém energetickém trhu etabloval ještě dlouho před zahájením obchodování s elektřinou na Pražské burze. V roce 2007 fi rma dosáhla obratu 3,369 miliardy korun a utržila 3,201 miliardy Kč. Hospodařila se ziskem před zdaněním 98,8 milionu Kč. Svým zákazníkům na více než jednom tisíci odběrných míst dodala Moravia Energo v roce 2007 přes gigawatthodin elektřiny. Firma vlastní vysokonapěťovou linku pro import elektřiny z Polska a má řadu ambiciózních projektů jako např. plynovod do Polska či výstavbu paroplynové elektrárny v Prostějově. Ve čtvrtek 19. února 2009 však Moravia Energo přerušuje dodávku elektřiny svým zákazníkům. O čtyři dny později je společnost Moravia Energo vyřazena z obchodování na Pražské burze a dodávku elektřiny pro více jak jeden tisíc odběrných míst z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu zajišťují společnosti ČEZ, E.ON a Pražská energetika. Po čtvrtém největším obchodníkovi s elektřinou v zemi zůstávají dluhy ve výši téměř pěti miliard. Přišel pád společnosti Moravia Energo jako blesk z čistého nebe? Bylo možné situaci předvídat nebo jí dokonce zabránit? Kde hledat hlavní příčiny pádu Moravia Energo? Jaký dopad měl krach společnosti na další účastníky trhu? Může se podobná situace na trhu opakovat a jak ji zabránit? 20 PÁD SPOLEČNOSTI MORAVIA ENERGO ANEB JAKÁ RIZIKA JSOU SPJATA S OBCHODOVÁNÍM S ELEKTRICKOU ENERGIÍ David Kučera, generální sekretář, Power Exchange Central Europe Na konci minulého roku a začátkem roku 2009 byla jednou z velmi sledovaných kauz situace ohledně fi nančních potíží společnosti Moravia Energo a jejího následného bankrotu. Jedná se o velmi zajímavý případ, který učebnicovým způsobem prezentuje veškerá rizika obchodu s elektrickou energií. Tato rizika podle mého názoru nejsou v České republice dostatečně známa a to často ani mezi odbornou veřejností či dokonce některými aktivními obchodníky. Myslím, že se jedná o aktuální téma a přivítal jsem nápad magazínu PRO- ENERGY se mu věnovat. 24 SLED UDÁLOSTÍ PŘI OMEZOVÁNÍ ČINNOSTI OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU MORAVIA ENERGO, A.S., Z POHLEDU SPOLEČNOSTI OPERÁTOR TRHU S ELEKTŘINOU Ing. Jiří Šťastný, generální ředitel, Operátor trhu s elektřinou 25 VŠECHNO ZLÉ JE NAKONEC K NĚČEMU DOBRÉ, ANEB I CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ Ing. Josef Fiřt, Ing. Blahoslav Němeček, Energetický regulační úřad Z pohledu Energetického regulačního úřadu si netroufáme hodnotit příčiny úpadku Moravia Energo, a.s. a s ohledem na nám dostupné informace se omezme na konstatování, že Moravia Energo si v celkovém rozsahu portfolia svých aktivit vzala příliš velké sousto, které zejména s ohledem na výrazný pokles cen na burze s elektřinou nebyla schopna ustát z hlediska cash fl ow.

3 M A G A Z Í N PLYNÁRENSTVÍ 26 JAKÝ VLIV BUDE MÍT PLYNOVÁ KRIZE A EKONOMICKÁ RECESE NA BUDOUCNOST DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU PRO ČESKOU REPUBLIKU? Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Josef Kastl, Česká plynárenská unie Globální ekonomická krize a plynová krize mezi Ruskem a Ukrajinou v lednu 2009 výrazným způsobem, a zřejmě i dlouhodobě, poznamenaly světovou energetiku. Samozřejmě měly vliv i na vnímání plynárenství jak v EU, tak v České republice. Předmětem tohoto článku jsou úvahy a odpovědi na otázky, jaká je perspektiva užití plynu v České republice po obou krizích. TEPLO TEPLÁRENSTVÍ 32 SPOLUSPALOVÁNÍ BIOMASY V ELEKTRÁRNĚ KLADNO Ing. Petr Karafiát, ředitel pro enginering a ekologii, ECK Generating, s. r. o. Výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů nabývá stále na větším významu. Stejně jako při produkci těchto médií z klasických zdrojů či za použití již letitou praxí odzkoušených výrobních postupů, by i při aplikaci obnovitelných zdrojů mělo být přihlíženo k maximální hospodárnosti celého procesu. Jednou z cest, jak plnit požadavky na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a přitom nezatěžovat tuto výrobu nadměrnými ekonomickými náklady, je možnost spoluspalování biomasy ve stávajících energetických zařízeních s minimálními nároky na jejich úpravu. Kotle s fl uidními topeništi se jeví vzhledem ke své konstrukci a možnostem jako optimální řešení. Spoluspalování biomasy v kotlích Elektrárny Kladno je přímo ukázkovým příkladem takovéhoto řešení. EKOLOGIE HOSPODÁRNOST 36 FOTOVOLTAIKA VČERA A DNES Bronislav Bechnik, Czech RE Agency Oblast fotovoltaiky prošla za posledních několik let značným rozvojem. Podpora jejího rozvoje je, podobně jako v případě ostatních obnovitelných zdrojů energie, motivována snahou Evropské unie o snížení energetické závislosti a emisí skleníkových plynů. Článek se věnuje historii uplatnění fotovoltaických zdrojů v České republice a popisuje principy slunečních elektráren s možnostmi vývoje do budoucna. 44 VÝVOJ V OBORU VĚTRNÉ ENERGETIKY V ČR A VE SVĚTĚ Ing. Pavel Prchal, místopředseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE), Mgr. Jiří Přikryl, člen předsednictva ČSVE Tento článek předkládá ohlédnutí za dosavadním vývojem oboru větrné energetiky za rok 2008 a první polovinu roku letošního. Formou několika zajímavých statistických údajů popisuje aktuální stav ve větrných elektrárnách instalovaných u nás i ve světě, ukazuje nejnovější vývojové trendy těchto strojů a nahlíží do problematiky plánování projektů s přihlédnutím k aktuálním limitům pro jejich rozvoj. 50 VYUŽÍVANIE GEOTERMÁNEJ ENERGIE V NEMECKU VS. SLOVENSKO Peter Horbaj, Ján Pinka, Patricia Čekanová, Technická univerzita v Košiciach, Strojnická fakulta, Gerhard Braunmiller, Ebert-Ingenieure München GbR Článok sa venuje situácii vo využívaní geotermálnej energie v Nemecku v porovnaní se skúsenosťami v Slovenskej republike v tejto oblasti. 58 PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE K LIKVIDACI ODPADU PŘEDSTAVUJÍ ŘADU RIZIK Petr Havel, nezávislý novinář Skutečnost, že je a zejména bude likvidace odpadů všeho druhu velmi dobrý byznys, je celkem dostatečně známa. Zejména v případě nových nebo dosud nepříliš známých technologií likvidace odpadů ale chybí (a nebo nejsou dostatečně prezentovány) důležité informace, které jsou klíčové pro potřebnou ekonomickou návratnost, a také pro dopady na životní prostředí lidí, kteří v okolí spaloven žijí. Článek přibližuje plazmovou technologii likvidace odpadů s jejich přínosy a riziky. 62 JI PROJEKTY Mgr. Mario Vöröš, Det Norske Veritas Schéma projektov spoločnej implementácie pomáha industrializovaným krajinám znižovať emisie skleníkových plynov nákladovo efektívnym spôsobom. Podporuje transfer technológií a know-how medzi účastníckymi štátmi. Det Norske Veritas otvorilo novú jednotku pre región stredná a východná Európa so sídlom v Prahe. Účelom pobočky je byť bližšie ku zákazníkovi a pružne reagovať na jeho potreby nielen v Čechách, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a či v Bosne ale aj na Ukrajine a v Rusku. ZAJÍMAVOSTI KONFERENCE VELETRHY 66 JADERNÁ ENERGETIKA: RENESANCE NEBO RESUSCITACE? Dana Drábová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zdá se, že nadšení pro jadernou energii opět roste. Po více než dvaceti letech stagnace, nenaplněných očekávání a občas i důkladných rozčarování předvídají osobnosti jaderného průmyslu její návrat na výsluní. Stalo se módou mluvit o renesanci jaderné energetiky, což zahrnuje také očekávané zdvojnásobení či dokonce ztrojnásobení současného instalovaného výkonu jaderných bloků do roku 2050, rozšíření jaderných elektráren do nových zemí zejména Středního Východu a jihovýchodní Asie, komerční využití reaktorů nové generace a nových technologií pro přepracování vyhořelého jaderného paliva. 71 ÚVOD DO VODÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Aleš Doucek, Ing. Luděk Janík, Ústav jaderného výzkumu Řež Vodíkové hospodářství je soubor technologických řešení pro uspokojování energetických potřeb, jejichž společným jmenovatelem je vodík. Vodík zde nevystupuje jako klasické palivo, ale jako energetický vektor neboli nosič energie. To znamená, že jej nelze těžit (vodík v elementární formě se na zemi prakticky nevyskytuje), ale musí být s určitými ztrátami energie vyráběn. Vodíkové technologie jsou tedy pouze maximálně tak ekologicky čisté, jak čisté jsou primární zdroje energie a suroviny, které jsou při výrobě vodíku využity. Na druhou stranu může být vodík vyroben z širokého spektra výchozích látek (voda, biomasa, zemní plyn atd.) za použití různých zdrojů energie zahrnujících obnovitelné zdroje nebo jadernou energii. Zvláště výhodné je spojení výroby vodíku s jadernými reaktory generace IV., jejichž vývoj v dnešní době probíhá. 77 OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ OBCHODOVANIE S EMISNÝMI KVÓTAMI Ing. Pavlína Novotná, MSc., Odd. emisního obchodování, Carbon Capital Markets Dne se v Kúpelích Brusno, nedaleko slovenské Banské Bystrice, konal první ročník konference Obchodovanie s emisnými kvótami, jejímž cílem bylo informovat společnosti, které mají povinnosti v rámci Evropského systému obchodování s emisními kvótami, o celkové problematice, počínaje monitorováním a ověřením emisí, přes správu emisních komodit v registru emisních kvót až po jejich zobchodování. Pozornost byla věnována nejen současnému obchodovacímu období, ale také výhledu do třetího obchodovacího období ( ). 3

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M A G A Z Í N Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Korespondenční adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

ČEZ a.s. po valné hromadě. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80. Datum

ČEZ a.s. po valné hromadě. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80. Datum Update: 18.6.2004 ČEZ a.s. po valné hromadě Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1.1.2003 1.2.2003 1.3.2003 1.4.2003 1.5.2003 1.6.2003 1.7.2003 1.8.2003

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více