4. Učební plán a organizace vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Učební plán a organizace vzdělávání"

Transkript

1 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-. ročník, druhé období ročník,.období ročník. Očekávané výstupy jsou stanoveny na konci 1. období jako orientační a na konci 2. období a. období jako závazné. Základní vyučovací jednotkou je jedna vyučovací hodina (45 min.). Rozvrh hodin v týdnu není ŠVP chápán jako dogma. Učitelé (zejména na 1.stupni) si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových dotací jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časových úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.) Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně je ponecháno na vyučujících, aby sami zvolili takové metody a formy výuky, které budou vést k očekávanému efektu a dosažení očekávaných kompetencí. Respektování osobnosti dítěte a uplatňování pozitivní motivace by měly být neodmyslitelnými součástmi práce vyučujícího. 12

2 Učební plán pro ročník: ( úpravy k změny barevně ) Oblasti Jazyk a jazyková komunikace Čj Cj M + apl. Člověk a jeho svět Prvouka Vl. / Přír. Um. a kult. (Vv + Hv) Pracovní výchova Tělesná výchova Informat. Celkem týdně 1. roč roč ,5 1 2,5-22. roč , , roč roč Celkem 1. st Využití disponibilní časové dotace ( 14 hodin ): - 5h na posílení dotace vzděl. oboru Český jazyk a literatura ( vzděl. žáků s SPU; komunikativní dovednosti ) - h na posílení dotace vzděl. oblasti Člověk a jeho svět ( environmentální výchova a další průřezová témata; výchova ke zdraví ) - h na posílení dotace vzděl. oblasti Umění a kultura ( estetická výchova; dramatická výchova ) - 1h na posílení dotace vzděl. oboru Tělesná výchova ( plavecký výcvik ve 2. a.ročníku ) - 2h na posílení dotace vzděl. oboru Matematika a její aplikace ( rozvoj logického myšlení; problémové úlohy; rýsování ) 1

3 Učební plán pro ročník: sport ( úprava k změny barevně ) Oblasti Čj Aj 2.Cj M + apl Inf. Čl. a spol. Čl. a přír. Um. a kult. D + ORv Př+Z+F+Ch Vv + Hv Těl. vých. Prac. vých. O SV Volit. předm Celk. týd. 6. roč ,5+1, roč ,5+1, roč ,5+1, roč ,5+1,5+1,5+1, Celkem 2. st Využití disponibilní časové dotace ( 24 hodin ): - 6h dotace na vzděl. obor Další cizí jazyk ( ročník ) - 2h na posílení dotace vzděl. oblasti Člověk a příroda ( environmentální výchova; integrovaný vzdělávací obor Výchova ke zdraví ) - 7h na posílení dotace vzděl. oboru Tělesná výchova ( sportovní zaměření školy sportovní třídy ) - 1h na zavedení samostatného vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova v 6.ročníku ( obsahuje i část integrovaného vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ) - 2h na posílení integrovaného vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v Občanské a rodinné výchově v 7.ročníku - 1h na posílení dotace vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ( rozvoj logického myšlení; problémové úlohy ) - 4h dotace na volitelné vzdělávací obsahy 14

4 Dotace volitelných vzdělávacích obsahů ( nabídka volitelných předmětů v návaznosti na vzdělávací obory ): - 1h v 7.roč. ( Sportovní výchova; Specializovaná informatika; Biologická praktika ) - 1h v 8.roč. ( Sportovní výchova; Ekologická praktika; Specializovaná informatika ) - 2h v 9.roč. ( Sportovní výchova; specializovaná M; specializovaný Čj; Konverzace v Cj; Ekologická praktika; Specializovaná informatika) Učební plán pro ročník: ( úprava k změny barevně ) Oblasti Čj Aj 2.Cj M + apl Inf Čl. a spol. Čl. a přír. Um. a kult. D + ORv Př+Z+F+Ch Vv + Hv Těl. vých. Prac. vých. OSV Volit. předm Celk. týd. 6. roč roč roč roč ,5+1, Celkem 2. st * Využití disponibilní časové dotace ( 24 hodin ): - 6h dotace na vzdělávací obor Další cizí jazyk ( ročník ) - 6h na posílení vzdělávací oblasti Člověk a příroda ( environmentální výchova, integrovaný vzdělávací obor Výchova ke zdraví ) - 1h na zavedení samostatného vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova v 6.ročníku ( obsahuje i část integrovaného vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ) - 1h na posílení dotace vzděl. oboru Český jazyk a literatura ( čtení s porozuměním; komunikativní dovednosti ) - 1h na posílení dotace vzděl. oboru Matematika a její aplikace ( rozvoj logického myšlení; problémové úlohy ) - 1h na zavedení samostatného předmětu Pracovní výchova v 6.ročníku ( práce s technickými materiály; pěstitelské práce, chovatelství ) - 2h na posílení dotace integrovaného vzděl. obsahu Občanská a rodinná výchova v 6.-9.roč. - 6h dotace na volitelné vzdělávací obsahy 15

5 Dotace volitelných vzdělávacích obsahů ( + návrh vzdělávacích oborů ): - 1h v 7.roč. ( Specializovaná informatika; Biologická praktika ) - 2h v 8.roč. ( Ekologické praktikum; Specializovaná informatika; Sportovní výchova; Domácnost ) - h v 9.roč. ( Specializovaná informatika; Ekologická praktika; Specializovaná M; Specializovaný Čj; Konverzace v Cj; Sportovní výchova; Domácnost ) Poznámka: Dotace ve výši hodin ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví přesunuta do integrovaného vzdělávacího předmětu Občanská a rodinná výchova na hodinovou dotaci pro výuku vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v ročníku Poznámky k učebnímu plánu ŠVP Skladba vyučovacích předmětů ŠVP Závazné vyučovací předměty Zkratka Vztah ke vzdělávací oblasti RVP Vztah k oboru vzdělávací oblasti RVP Český jazyk Čj Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Aj, Nj, Rj, Fj Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Matematika M Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informatika Inf Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Prvouka Prv Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Vl Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Př Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Dějepis D Člověk a společnost Dějepis Občanská a rodinná výchova ORv Člověk a společnost Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Osobnostní a sociální výchova OSV Průřezové téma "OSV" Průřezové téma "OSV" Přírodopis Př Člověk a příroda Přírodopis Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Zeměpis Z Člověk a příroda Zeměpis 16

6 Fyzika F Člověk a příroda Fyzika Chemie Ch Člověk a příroda Chemie Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výtvarná výchova Vv Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Hv Umění a kultura Hudební výchova Tělesná výchova Tv Člověk a zdraví Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Pracovní výchova Pv Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty (nabídka) Sportovní výchova Ekologická praktika Biologická praktika Specializovaná informatika Specializovaná matematika Specializovaný český jazyk Domácnost Konverzace v cizím jazyce zkratka Spv Epr Bpr SInf SM SČj Dom KCj Nepovinné předměty Plavání Atletická průprava zkratka Plav Atp 17

7 Průřezová témata Průřezová témata (uvedená v RVP ZV) tvoří povinnou součást základního vzdělávání Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova OSV VDE EGS MKV EV MV Zapracování průřezových témat do jednotlivých vzdělávacích obrů je zařazeno v závěru části "Učební osnovy" ŠVP. Na 1. stupni preferuje ŠVP podobu projektů v jednotlivých ročnících. 18

8 Program primární prevence sociálně patologických jevů Začlenění Minimálního preventivního programu do Školního vzdělávacího programu Problematika primární prevence sociálně patologických jevů je v kompetenci školního metodika prevence. Ten, v součinnosti s osobami podílejícími se na programu primární prevence sociálně patologických jevů, vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradensk Program primární prevence sociálně patologických jevů, zvláště protidrogové prevence předpokládá u všech pedagogických pracovníků školy systematické, nenásilné působení na žáky v době vyučování i mimo ně. Tím se rozumí především posilování osobnosti každého dítěte, utváření pozitivních a aktivních životních postojů vedoucích ke zdravým rozhodnutím, uvědomění si odpovědnosti za zdraví vlastní i za zdraví ostatních, vytváření kvalitních hodnotových žebříčků, nabízení pozitivních alternativ činností a chování, trénink v dovednostech odmítat nevhodné, i když mezi spolužáky atraktivní chování (nauč se říkat NE již od nejmladšího školního věku). Program je i nositelem multikulturní výchovy a vzdělávání, které pomáhají v rozvoji prosociálních kompetencí v kontextu multidimenzionálního vnímání postmoderní společnosti dnešního typu, jakožto atributu ovlivňujícího míru úspěšnosti socializace dětí a mládeže. Míra úspěšnosti této koncepce je samozřejmě také závislá na aktivní spolupráci rodičů. Poznámky k vyučovacím předmětům ŠVP Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí (oborů vzdělávacích oblastí) RVP je ve Školním vzdělávacím programu rozpracován do konkrétních vyučovacích předmětů, které škola žákům v daném vzdělávacím období v jednotlivých ročnících nabízí. Skladba těchto předmětů respektuje závazný platný Rámcový učební plán pro základní vzdělávání, zohledňuje aktuální vzdělávací podmínky školy a vytčené vzdělávací priority. ŠVP rozlišuje vzdělávací předměty: závazné, (povinně) volitelné a nepovinné. Školní vzdělávací program umožňuje i existenci zájmových útvarů (zájmových kroužků, které mohou mít různé formy organizace i různé zdroje financování (včetně příspěvků rodičů). Vzdělávací obor RVP Výchova ke zdraví není ve ŠVP samostatným předmětem, ale jeho obsah a očekávané výstupy jsou přičleněny k vyučovacím předmětům Přírodopis, Občanská a rodinná výchova, Chemie, Fyzika a Tělesná výchova. Předmět Občanská a rodinná výchova je integrovaným předmětem vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Obsahuje i část učiva oblasti Člověk a svět práce. Smyslem integrace je vytvoření užších vazeb mezi výchovou k občanským životním postojům, k aktivnímu rozvíjení a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek včetně odpovědnosti za své zdraví a přípravou mladých lidí na život v jejich budoucí rodině. Samostatný předmět Osobnostní a sociální výchova v 6. ročníku obsahuje větší část očekávaných výstupů průřezového tématu OSV. Zařazení tohoto samostatného předmětu do učebního plánu ŠVP je logickým navázáním na minulé období, kdy byla OSV ve škole vyučována jako samostatný předmět a později jako integrovaná součást předmětu Rodinná výchova. Volitelné předměty jsou ve ŠVP koncipovány jako aktuální vzdělávací nabídka reagující na požadavky žáků a na aktuální vzdělávací podmínky a možnosti školy. Škola v učebních plánech pro daný školní rok uvede, které volitelné předměty ve kterých ročnících a v jaké týdenní hodinové dotaci nabízí. Žáci jsou povinni (v závazném počtu hodin pro daný ročník) vybrat si z uvedené nabídky. O zařazení žáka do skupiny volitelného předmětu rozhoduje ředitel školy. Volitelné předměty slouží jako hodiny rozvíjející nadání žáků v jimi vybrané oblasti nebo jako hodiny s rozšiřujícím vzdělávacím obsahem připravující žáky na další studium. Konkrétní hodinovou dotaci jednotlivých volitelných a nepovinných předmětů stanovuje před začátkem školního roku ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Konkrétní vzdělávací výstup a obsah volitelného předmětu stanovuje vyučující na začátku každého školního roku. Nepovinný předmět Plavání je zařazen jako potřebná rehabilitace a regenerace pro žáky třídy se sportovním zaměření se specializací na fotbal. Nepovinný předmět Atletická průprava je zařazen jako doplňující pro žáky 6. třídy se sportovním zaměřením se specializací na fotbal. 19

9 Žáci jsou ve všech volitelných a nepovinných předmětech klasifikování podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí tohoto Školního vzdělávacího programu. Za součást učebního plánu školy jsou považovány i všechny ostatní akce (výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní aj.), které jsou aktuálně zařazeny do ročních (měsíčních) plánů školy. Patří sem i účast ve státních a mezinárodních projektech, účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také veškeré volnočasové aktivity organizované školou (školní družinou a školním klubem). Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou dlouhodobě do učebních plánů jednotlivých ročníků zařazeny tyto další školní akce, projekty, programy: Ročníkové nebo třídní akce: 2. ročník Povinný plavecký výcvik 20 hodin 2. pololetí Škola v přírodě 1 týden podzim, jaro. ročník Povinný plavecký výcvik 20 hodin 2. pololetí Škola v přírodě 1 týden podzim, jaro 4. ročník Zimní škola v přírodě 1 týden leden 5. ročník Zimní škola v přírodě 1 týden leden třída se sportovním zaměřením Zimní sportovní soustředění 1 týden leden 6., 8. a 9. třída bez sportovního zaměření Škola v přírodě 1 týden podzim, jaro 7. ročník Lyžařský kurz 1 týden - leden 20

10 Celoškolní projekty a programy: ročník "Rok s Hornickým muzeem Příbram" celoroční systém besed, exkurzí a společných akcí vhodně navazující a doplňující výuku v různých předmětech EV, VDO, EGS ročník "Veletrh" prezentace školy pro rodiče a veřejnost MK celoročně květen ročník Den Země EV 22. duben ročník "Škola v ohrožení" ochrana člověka za mimořádných situací a první pomoc "Výchova ke zdraví" květen ročník Masopust lidové zvyky a tradice únor ročník Sportovní den "Výchova ke zdraví" 1. červen MDD ročník Sportovní den "Výchova ke zdraví" září ročník Zdravé zuby "Výchova ke zdraví" duben ročník BESIP besedy a praxe na dopravním hřišti podzim, jaro 21