Přijímací řízení pro studium od školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016"

Transkript

1 Přijímací řízení pro studium od školního roku Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor K/81) od školního roku bude přijato nejvýše 60 žáků pátých tříd základní školy. Součástí přijímacího řízení budou centrálně zadávané jednotné testy a přijímací zkoušky, jejich prominutí není možné. 2 Termín Centrálně zadávané testy pro první kolo přijímacího řízení budou uchazeči o studium skládat ve čtvrtek 16. dubna 2015 První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech: 1. termín: středa 22. dubna termín: čtvrtek 23. dubna Přihláška, pozvánky na centrálně zadávané testy a přijímací zkoušky Přihlášku je třeba spolu se všemi přílohami (potvrzení dokládající další skutečnosti a výsledky v soutěžích viz dále, popř. potvrzení Pedagogicko-psychologické poradny) doručit na adresu gymnázia, tedy na adresu Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno nejpozději do 15. března Rozhodující je přitom datum doručení, nikoli datum odevzdání k poštovní či jiné přepravě. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou přijaty. Potvrzení o umístění a bodovém zisku v hodnocených předmětových soutěžích (viz dále) je třeba doručit škole nejpozději 15. března 2015 (výjimku tvoří pouze potvrzení o bodovém zisku a umístění v soutěžích, které se konají po termínu 1. března 2015 např. Matematický klokan. Taková potvrzení je možno doručit do 15. dubna 2015). Přihlášku je možno získat na základní škole, kterou žák navštěvuje, v prodejně tiskopisů SEVT, formulář přihlášky je možné vytisknout z webových stránek Přihláška je platná i v černobílém provedení (pozor, na uvedených stránkách je k dispozici formulář platný pro tento školní rok, starší formuláře nelze použít!). Zákonní zástupci uchazeče mimo jiné vyplní název a adresu dvou škol uvedené v pořadí podle zájmu. Podle těchto údajů budou uchazeči dne skládat centrálně zadávané testy. Nastane jeden z těchto případů: Bude-li na 1. místě uvedeno Gymnázium Brno-Řečkovice, bude žák centrálně zadávané testy skládat v budově Gymnázia Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2. Žák obdrží v dostatečném předstihu pozvánku k těmto testům, na pozvánce bude uvedena adresa gymnázia Brno-Řečkovice. Bude-li na 1. místě uvedena jiná škola, která také využívá pro své centrálně zadávané testy, bude žák skládat tyto testy na této jiné škole a výsledky z těchto testů se mu započítají i pro na Gymnázium Brno-Řečkovice. Žák obdrží v dostatečném předstihu pozvánku k těmto testům, na pozvánce bude uvedena adresa této jiné školy. Bude-li na 1. místě uvedena jiná škola, která nevyužívá pro své centrálně zadávané testy, bude žák centrálně zadávané testy skládat v budově Gymnázia Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2. Žák obdrží v dostatečném předstihu pozvánku k těmto testům, na pozvánce bude uvedena adresa gymnázia Brno-Řečkovice. Zákonní zástupci dále vyplní termín přijímací zkoušky, a to buď nebo V tomto zvoleném termínu bude žák skládat přijímací zkoušku sestavenou gymnáziem, nemá souvislost s centrálně zadávanými testy. Žák obdrží v dostatečném předstihu pozvánku na zvolený termín.

2 Z výše uvedeného vyplývá, že každý uchazeč bude přijímací zkoušku skládat ve dvou dnech, a sice (v budově Gymnázia Brno-Řečkovice nebo v budově jiného gymnázia) a nebo v budově gymnázia Brno-Řečkovice. 4 Kritéria pro přijetí Každý uchazeč obdrží v průběhu přijímacího řízení body. Bude možno získat nejvýše 100 bodů, z toho: za prospěch na základní škole nejvýše 10 bodů za výsledky centrálně zadávaných testů nejvýše 20 bodů za výsledky přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů za další skutečnosti, které osvědčují předpoklady ke studiu nejvýše 10 bodů Každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo. Celkové pořadí uchazečů pak bude stanoveno podle zákona č. 561/2004 Sb., 60, odst. (4), a 61 odst.(2), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 394/2008 Sb. Hodnocení za prospěch na základní škole Hodnotí se prospěch (známky) ve všech předmětech ve 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy s výjimkou předmětů, ve kterých se realizuje pouze vzdělávací obsah vzdělávacích oborů hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova (podle RVP ZV). Je-li vzdělávací obsah vzdělávacího oboru cizí jazyk vyučován ve více než jednom předmětu, hodnotí se pouze nejlepší prospěch z těchto předmětů. Případné slovní hodnocení převede základní škola na tradiční pětistupňovou klasifikaci. Body jsou přiděleny podle této tabulky: Počet dvojek ve 2. pololetí 4. třídy ZŠ Počet dvojek v 1. pololetí 5. třídy ZŠ Přidělené body V případě, že je některá z posuzovaných známek ve 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy ZŠ známka dobře nebo horší (trojka a hůře), nebo jde o případ, který není uveden v tabulce, není pro účely přijímacího řízení přidělen žádný bod za prospěch ze ZŠ. Výsledky centrálně zadávaných testů Centrálně zadávané testy budou sestaveny Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (vyhlášeno MŠMT dne , ve znění dodatků 1 a 2). Tyto testy budou skládány na všech zapojených školách podle jednotného zkušebního schématu dne V testech budou zastoupeny jak uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí, tak otevřené úlohy, ve kterých žáci odpovědi tvoří. Půjde o: test z českého jazyka maximální bodová hodnota 50 bodů bude pro účely přijímacího řízení přepočítána na maximum 10 bodů test z matematiky maximální bodová hodnota 50 bodů bude pro účely přijímacího řízení přepočítána na maximum 10 bodů Oba testy budou ohodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, poté bude v obou testech proveden přepočet bodů takto:

3 n - body přidělené za vyřešení testu Přepočtené body pro 30 bodů a méně více než 30 bodů 0 bodů (n 30) : 2 bodů Přijímací zkouška Přijímací zkouška má písemnou formu a sestává ze dvou částí: Písemné ověření základních znalostí z českého jazyka maximální bodový zisk bude přepočítán na 30 bodů Písemné ověření základních znalostí z matematiky maximální bodový zisk bude přepočítán na 30 bodů Přidělení bodů podle výsledků přijímací zkoušky Písemné ověření základních znalostí z českého jazyka písemná zkouška bude mít trvání 45 minut. Bude obsahovat úlohy z českého jazyka v rozsahu prvního stupně ZŠ do konce prvního pololetí 5. třídy. Zkouška bude sestavena z šesti úloh které budou ohodnoceny 2, 2, 3, 3, 10 a 10 body (budou zařazeny v jiném pořadí, bodování bude u zadání uvedeno, některé úlohy mohou být rozděleny na podúlohy). Písemné ověření základních znalostí z matematiky písemná zkouška bude mít trvání 45 minut. Bude obsahovat úlohy z matematiky v rozsahu prvního stupně ZŠ do konce prvního pololetí 5. třídy. Zkouška bude sestavena z pěti úloh které budou ohodnoceny 2, 3, 5, 10 a 10 body (budou zařazeny v jiném pořadí, bodování bude u zadání uvedeno, některé úlohy mohou být rozděleny na podúlohy). Body budou přidělovány nejen za správný výsledek, ale i za správný postup řešení. Protože se může průběh probíraného učiva na jednotlivých školách lišit, k sestavení úloh v obou částech přijímací zkoušky bude použita látka, která je definována doporučenými učebními osnovami uvedenými na stránkách Maximální možný bodový zisk 30 bodů za vyřešení úloh v každé z částí přijímací zkoušky bude pro potřeby přijímacího řízení přepočítán na maximum 30 bodů takto: n - body přidělené za vyřešení úloh Přepočtené body pro 8 bodů a méně více než 8 bodů a méně než 28 bodů 28 bodů a více 0 bodů (n. 1,5) 12 bodů 30 bodů Uchazeč, který nezíská z obou přijímací zkoušky celkem aspoň 30 bodů (přepočtených bodů pro ), nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být ke studiu přijat. Uzpůsobení podmínek pro uchazeče s diagnostikovanou SPU Uchazeči, který doloží potvrzení Pedagogicko-psychologické poradny, že má diagnostikovánu některou ze SPU, bude na řešení každého z centrálně zadávaných testů a na řešení každé písemné části přijímací zkoušky prodloužen čas o 10 minut. Další skutečnosti, které osvědčují předpoklady ke studiu Hodnotí se úspěšná účast v těchto soutěžích pro žáky 1. stupně ZŠ vyhlašovaných MŠMT (za školní roky 2013/14 a 2014/15): Matematická olympiáda kategorie Z5 (MOZ5 soutěž pro žáky 5. tříd)

4 Matematický klokan Pythagoriáda Logická olympiáda kategorie A Pohár vědy olympiáda fyziky a dalších věd, kategorie B Bobřík informatiky, kategorie Mini Celostátní přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna Evropa ve škole, literární část, I. kategorie Dále se hodnotí úspěšná účast v těchto soutěžích nevyhlašovaných MŠMT: MATESO (Matematická soutěž pro žáky 5. tříd) matematické miniolympiádě (MmO soutěž pro žáky 4. tříd, někdy s názvem Žabákova matematická olympiáda) Babylon (soutěž v čtenářské gramotnosti pro žáky 5. tříd) Dále se hodnotí pravidelná zájmová činnost. Za úspěšnou účast v soutěžích budou přiděleny body podle následujících tabulek. Vždy je přidělen počet bodů odpovídající nejlepšímu výsledku žáka (body ve sloupcích se nesčítají): Umístění v městském kole MOZ5 Bodový zisk v soutěži Matematický klokan Zisk aspoň 2 bodů Úspěšný řešitel místo místo místo 2 body 3 body 4 body 5 bodů 6 bodů 90, více než 90 a méně než 100 bodů 100, více než 100 a méně než 110 bodů 110 bodů a více Pythagoriáda Účast se ziskem nejméně 50% bodů 1 bod Logická olympiáda Pohár vědy Bobřík informatiky Účast v krajském kole se ziskem min. 10% bodů Účast ve finále se ziskem min. 10% bodů místo ve finále Účast v koresp. části se ziskem min. 20% bodů Účast ve finále místo ve finále 2 body 3 body 4 body Účast se ziskem nejméně 50% bodů 1 bod Přehlídka recitátorů Účast v oblastním kole Účast v krajském kole 1 bod 2 body

5 Evropa ve škole Přepočtené body pro MATESO Umístění v městském kole MmO Účast Účast v krajském kole Účast v ústředním kole místo v ústředním kole 4 body Úspěšný řešitel školního kola Účast v městském kole se ziskem min. 2 bodů Úspěšný řešitel městského kola Zisk min. 2 body Úspěšný řešitel místo 2 body 3 body 4 body Babylon (čtenářská gramotnost) Úspěšný řešitel školního kola Účast v městském kole se ziskem min. 2 bodů Úspěšný řešitel městského kola Potvrzení o umístění v soutěži uchazeč doloží prostou kopií výsledkové listiny vydané pořádající institucí (stačí strana se jménem uchazeče, musí však být patrno, o jakou soutěž a které postupové kolo se jedná a jakého bodového zisku žák dosáhl). Na této kopii výsledkové listiny musí být uveden odkaz webová adresa na které je možno celou výsledkovou listinu ověřit. Pravidelná zájmová činnost: Uchazeč, který je, nebo byl, v době od 1. září 2013 do 21. dubna 2015 členem sportovního oddílu aspoň 1 rok, nebo který pravidelně navštěvuje, nebo navštěvoval, v době od 1. září 2013 do 21. dubna 2015 ZUŠ či zájmový kroužek u jiné instituce aspoň 1 rok, obdrží pro účely přijímacího řízení 2 body. Za pravidelnou zájmovou činnost (ve více oddílech či kroužcích apod.) lze získat celkem nejvýše 4 body. Pravidelná zájmová činnost musí být doložena potvrzením, ze kterého musí být patrno, že se uchazeč této činnosti věnuje, nebo věnoval, v době od 1. září 2013 do 21. dubna 2015 aspoň jeden rok (může se jednat o jeden školní rok). Musí jít o činnost, kdy je žák soustavně připravován k účasti na sportovních soutěžích pravidelným tréninkem, případně o jinou činnost se vzdělávací náplní, jako je návštěva všech hudebních, dramatických a dalších kurzů v ZUŠ, navštěvování jazykové školy, všech zájmových kroužků organizovaných Středisky volného času. Za členství ve skautském, pionýrském a jiném podobném oddíle se body nepřidělují, potvrzení soukromých sportovních trenérů ani soukromých učitelů se nepřijímají. I když bude součet bodů přidělených uchazeči za další skutečnosti vyšší než 10 bodů, pro účely přijímacího řízení se započítá maximální hodnota 10 bodů. Formulář potvrzení, že uchazeč navštěvuje, popř. navštěvoval, sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti, je k dispozici na stránkách školy Potvrzení je třeba doručit na adresu gymnázia nejpozději 15. března Později doručená potvrzení nebudou přijata. 5 Stanovení pořadí uchazečů Žebříček uchazečů bude sestaven společný pro oba termíny podle bodů získaných za všechny části přijímací zkoušky. Každému uchazeči budou sečteny: 1) získané body za prospěch na základní škole, 2) přepočtené body získané vyřešením centrálně zadávaných testů 3) harmonizované a přepočtené body získané písemným ověřením základních znalostí z českého jazyka (písemnou zkouškou sestavenou gymnáziem), 4) harmonizované a přepočtené body získané písemným ověřením základních znalostí z matematiky (písemnou zkouškou sestavenou gymnáziem),

6 5) body získané za další skutečnosti. Harmonizace bodů získaných písemnými zkouškami bude provedena ekvipercentilovou metodou, která stručně znamená, že stejným percentilům v obou termínech budou přiřazeny stejné body. Konkrétně bude přepočet probíhat takto: Bude určen průměrný bodový zisk v každém z termínů. Body obdržené v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem budou použity přímo. Body obdržené v termínu s nižším průměrným bodovým ziskem budou harmonizovány tak, že podle bodů udělených v tomto termínu bude sestaveno samostatné pořadí pro tento termín, budou určeny percentily pro tento termín a pak budou stanoveny body, které těmto percentilům odpovídají v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem. Tím budou zohledněny všechny rozdíly zkoušek v prvním a druhém termínu a bude stanoveno společné pořadí. Matematicky je možné tento proces popsat: b = b 1, účastnil-li se uchazeč termínu zkoušek s vyšším průměrným bodovým ziskem a b = P 1 1 (p 2 ), kde p 2 = P 2 (b 2 ), účastnil-li se uchazeč termínu zkoušek s nižším průměrným bodovým ziskem. b jsou přidělené body pro účely výpočtu pořadí, b 1 je bodové ohodnocení výsledku zkoušky v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem, b 2 je bodové ohodnocení výsledku zkoušky v termínu s nižším průměrným bodovým ziskem, p 1 = P 1 (b 1 ) je funkce, která bodům b 1 v termínu zkoušky s vyšším průměrným bodovým ziskem přiřazuje příslušný percentil p 1 umístění v rámci výsledků za tento termín, p 2 = P 2 (b 2 ) je funkce, která bodům b 2 získaným v termínu zkoušky s nižším průměrným bodovým ziskem přiřazuje příslušný percentil p 2 umístění v rámci výsledků za tento termín, b = P 1 1 (p 2 ) je inverzní funkce k funkci P 1, která percentilu přiřazenému podle umístění v termínu s nižším průměrným bodovým ziskem přiřazuje body, které by v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem odpovídaly tomuto percentilu. V případě, že bude průměrný bodový zisk v prvním i ve druhém termínu shodný, budou harmonizovány body získané ve druhém termínu. Konečné pořadí bude stanoveno na základě součtu všech získaných bodů po harmonizaci a přepočtu podle vzorců uvedených výše. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria podle tohoto pořadí : a) vyšší součet (harmonizovaných a přepočtených) bodů z obou písemných částí přijímací zkoušky a (přepočtených) bodů z centrálně zadávaných testů b) vyšší součet (harmonizovaných a přepočtených) bodů z obou písemných částí přijímací zkoušky c) vyšší počet (harmonizovaných a přepočtených) bodů z písemné zkoušky skládané za účelem ověření základních znalostí z matematiky d) los Bude přijato nejvýše 60 uchazečů, na odvolání nebude ponecháno žádné místo. RNDr. Peter Krupka, PhD. ředitel gymnázia

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Přijímací řízení 2014/2015

Přijímací řízení 2014/2015 Přijímací řízení 2014/2015 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz/sluzby-(1)/vychovny-poradce Zdroje informací www.vejrostova.cz

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORU 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Termíny II. kola přijímacího řízení v SŠ pro TP GEMINI Termín: 30. června 2015 Součástí

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více