TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC"

Transkript

1 TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC Otázky 1. Zmenšení objemu odlitku při tuhnutí taveniny se nazývá (UT2-7, str.13) stažení. smrštění. zmenšení. sražení. 2. Účel nálitků u odlitků litých do forem spočívá v tom, že vady se z tělesa odlitku se přemístí do nálitku. Takovými vadami jsou především (UT2-?) struskové a pískové vměstky. trhliny za tepla a za studena. lunkry (staženiny) a plynové bubliny. za studena spojená místa (studené spoje) a jiné vady spojení. 3. Dynamické lití, např. odstředivé lití, vede k jemnější struktuře než statické lití, takže i u problémových materiálů je ultrazvukové zkoušení jednoduché. Odstředivé lití slouží především k výrobě (UT2-7, str.4) hromadné malých dílů pro automobilový a strojírenský průmysl. velkých těles používaných jako tlakové armatury. trub a kuželů používaných v petrochemii. trubkových oblouků a trubkových tvarovek. 4. Při ultrazvukovém zkoušení odlitků se často používá nepřímá technika zjišťování vad. Při nepřímé technice se (UT2-6, str.5 a UT2-8, str.15) hodnotí šum z vnitřku zkoušeného kusu. pozoruje pokles koncového echa v oblastech s rovnoběžnými povrchy. místo od místa se měří reserva zesílení zkušebního systému. Platí odpověď A, B i C.. 5. Mnohé odlitky lité do forem mají drsný povrch. Která následující kombinace sondy a vazebního prostředku je nejvhodnější pro efektivní zkoušení z takového povrchu? (UT2-8, str.3) vazební prostředek s nízkou viskozitou a sonda s nízkou frekvencí. vazební prostředek s vysokou viskozitou a sonda s nízkou frekvencí a malým průměrem měniče. vazební prostředek s vysokou viskozitou a sonda s nízkou frekvencí a velkým průměrem měniče. vazební prostředek s nízkou viskozitou a sonda s nízkou frekvencí a velkým průměrem měniče. 6. Při ultrazvukovém zkoušení odlitků litých do forem se často používá ochranná folie na sondě. Tato folie má však nevýhodu, že (UT2-8, str.2) zmenšuje reservu zesílení. zhoršuje rozlišovací schopnost. Platí odpovědi A a B. Neplatí odpovědi A a B.. 7. Odlitky z následujících materiálů vykazují v mnoha případech různou rychlost šíření zvuku v různých směrech (UT2-?) z lité oceli a tvárné litiny. Strana 1 (celkem 25) Regazzo

2 z šedé a tvárné litiny. jen ze šedé litiny. jen z tvárné litiny. 8. Dva zkoušené kusy jsou z materiálů s různou rychlostí zvuku, například ocel a měď. Při kalibraci na oceli bude na obrazovce koncové echo z měděného kusu (UT 2-4, str. 5-6) před koncovým echem z oceli. za koncovým echem z oceli. podle nastaveného kalibračního rozsahu před a nebo za koncovým echem z oceli. Odpovědi A, B a C neplatí. 9. Materiály pro odlitky mají menší nebo větší rychlost ultrazvuku než ocel. Při použití úhlových sond vede menší rychlost ultrazvuku k (UT 2-1, str. 4 k N a UT 1-1, str k úhlu lomu) menší délce blízkého pole a většímu úhlu lomu. větší délce blízkého pole a většímu úhlu lomu. větší délce blízkého pole a menšímu úhlu lomu. větší délce blízkého pole. 10. Typické problémy, které vznikají při ultrazvukovém zkoušení odlitků jsou způsobeny hrubozrnnou strukturou. Takové indikace šumu (trávy) lze snížit volbou sondy s touto vlastností: (UT2-8, str.4) vysoké tlumení. malé rozevření svazku. použitím SE-sondy (dvojité) místo jednoměničové. Platí odpovědi A, B i C. 11. Při ultrazvukovém zkoušení odlitků by měl minimální odstup signálu (echa) od šumu mít obvykle hodnotu (UT2-8, str.4) 4 db 6 db 8 db 10 db 12. Sondou B2S-N byla na protilehlém povrchu odlitku (d = 150 mm) určena jeho prozvučitelnost. Požadovaný minimální odstup signálu od šumu 6 db byl změřen při reservě zesílení 30 db. Jaká je nejmenší náhradní velikost D KSR zjistitelné vady (UT2-8, str.4) D KSR = 3 mm D KSR = 4 mm D KSR = 5 mm D KSR = 2 mm 13. Jaké registrační zesílení V R je potřebné, aby v odlitku (d = 300 mm) byl přímou sondou B2S-N ještě prokázán odražeč s rovinným dnem (náhradní vada) D KSR = 3 mm, když základní zesílení pro koncové echo od protilehlé strany bylo změřeno V j = 32 db? (UT 2-8, str. 4-5 pro odstup 6 db) V R = 68 db V R = 81 db V R = 45 db V R = 58 db 14. Při ultrazvukovém zkoušení odlitků se používají SE-sondy (dvojité sondy) se střechovým úhlem γ = 0º pro zjišťování náhradních velikostí vad z AVG diagramů do hloubky t t = 25 mm. t = 75 mm. t = 10 mm. t = 200 mm. Strana 2 (celkem 25) Regazzo

3 Poznámka: Hodnotu t = 200 mm jsme odečetli z AVG diagramů k dvojitým sondám SEB2-0, SEB4-0 a MSEB4-0 se střechovým úhlem γ = 0º. Je nutno rozlišovat mezi rozsahem křivek v AVG diagramu (do 200 mm) a hloubkovým dosahem sond (2000 mm) Při ultrazvukovém zkoušení odlitků se používají SE-sondy (dvojité sondy) se střechovým úhlem γ = 0º pro zjišťování vad do hloubky t A) t = 200 mm B) t = 75 mm. C) t = 10 mm. D) t = 2000 mm. Správná odpověď je D. Poznámka: Hodnotu t = 2000 mm jsme odečetli z Katalogu sond Krautkrämer (2005), str. 15, údaj AB, k dvojitým sondám SEB2-0, SEB4-0 a MSEB4-0 se střechovým úhlem γ = 0º. 15. Ultrazvukové zkoušení odlitků na trhliny vzniklé za tepla, zejména v koutech a rozích je nejefektivnější dvojitými sondami, protože trhliny za tepla leží těsně pod povrchem nebo jsou na povrch otevřené. kolmým prozvučováním, protože je nejrychlejší a nejjednodušší. úhlovými sondami, protože svojí polohou ke zvukovému poli ultrazvukového svazku nejlépe odrážejí šikmo dopadající ultrazvukový svazek. Zkouškou prozářením. Ultrazvuk je pro to nevhodný V normě EN je pro ploché výrobky uveden tento počet tříd jakosti pro plošné zkoušení a zkoušení okrajů: 4 třídy pro plošné zkoušení a 4 třídy pro zkoušení okrajů. 5 tříd pro plošné zkoušení a 4 třídy pro zkoušení okrajů. 5 tříd pro plošné zkoušení a 5 tříd pro zkoušení okrajů. 4 třídy pro plošné zkoušení a 5 tříd pro zkoušení okrajů. 17. Ultrazvukové zkoušení podle EN se provádí (EN 10160, kap. 1) u výrobce. u dodavatele. u zákazníka nebo u přejímací organizace. Odpovědi A a B jsou správné. 18. Pro automatizované ultrazvukové zkoušení ve smyslu EN je charakteristické, že (EN 10160, kap. 3.5) sondy jsou na povrchu plechu usazovány operátorem. plech se skenuje po povrchu v předem daném rastru. vyhodnocování ultrazvukových signálů provádí elektronické zařízení. ultrazvukový signál vizuálně vyhodnocuje operátor. 19. Která sonda, daná svou frekvencí f a průměrem měniče D se může použít pro ultrazvukovou kontrolu plochých výrobků podle EN 10160? (EN 10160, kap. 6.1) f = 1 MHz, D = 12 mm f = 10 MHz, D = 5 mm f = 4 MHz, D = 12 mm f = 2 MHz, D = 30 mm 20. Maximální rychlost skenování v max pro zkoušení plochých výrobků podle EN je takto omezena (EN 10160, kap. 6.1) v max = 50 mm/s. Strana 3 (celkem 25) Regazzo

4 v max = 100 mm/s. v max = 150 mm/s. musí být taková, aby necelistvosti byly na obrazovce zaznamenány snadno a bez zpoždění nebo zařízením pro indikování necelistvostí. 21. Při ultrazvukovém zkoušení plochých výrobků podle EN lze podle uvážení výrobce použít tento vazební prostředek: vodu. olej. pastu. platí odpověď A, B i C. 22. Při ultrazvukovém zkoušení plochých výrobků podle EN v třídě jakosti S2/E3 se používá tato registrační mez, s výjimkou použití dvojitých sond, výška echa od vývrtu s plochým dnem D = 5 mm v odpovídající hloubce. výška echa od vývrtu s plochým dnem D = 8 mm v odpovídající hloubce. výška echa od vývrtu s plochým dnem D = 11 mm v odpovídající hloubce. výška koncového echa odpovídající hloubce. 23. Ultrazvukové zkoušení výkovků může být ovlivněno trhlinami na zkušební ploše. Tyto povrchové trhliny mohou mít u výkovků tyto příčiny: Příliš malá houževnatost materiálu nebo příčné vývrty ve strojírenských dílech. Porucha průběhu vláken ve výkovku. Příliš velká pnutí při chladnutí. Platí odpověď A, B i C. 24. Rozkování jádra (kovářský kříž) je typická vada, kterou lze zjistit ve výkovkách ultrazvukem. Která z následujících odpovědí týkajících se rozkování jádra není správná? Příčinou rozkování jádra je malé přetváření během jedné operace při vysoké teplotě. Jedná se o trhliny v jádře výkovku probíhající hvězdicově nebo rovně. Čím nižší je kovací teplota a čím větší je stupeň přetváření v jedné operaci, tím pravděpodobnější je výskyt rozkování jádra. Rozkování jádra dává většinou nerozlišitelné skupinové echo. 25. Vločkové trhliny jsou vady, které lze zjistit ultrazvukem. Vznik vloček je způsoben vysokým obsahem vodíku ve výchozím materiálu. dlouhým tepelným zpracováním. vysokou kovací teplotou. Platí odpověď A, B i C. 26. Nesvařená staženina (lunkr) v ose výkovku dá pravděpodobně toto echo: Jedno echo při současném poklesu koncového echa. Skupinu rozlišitelných ech. Skupinu nerozlišitelných ech. Ztrátu koncového echa bez výskytu vadového echa. 27. Která z následujících sond, definovaných průměrem měniče a frekvencí, je nejlepší pro vstupní ultrazvukové zkoušení kontislitku se čtvercovým průřezem o straně D = 400 mm? (UT 2-8, str. 3) D s = 10 mm, f N = 4 MHz D s = 24 mm, f N = 1 MHz D s = 24 mm, f N = 4 MHz D s = 12 mm, f N = 1 MHz Strana 4 (celkem 25) Regazzo

5 28. Pro radiální prozvučování kulatiny z feritické oceli o průměru D = 400 mm se má použít přímá sonda o D s = 19 mm a f N = 5 MHz. Lze pro AVG metodu použít koncové echo z protilehlého povrchu výkovku? (UT 2-5, str. 10) Ano, protože čtyřnásobek délky blízkého pole je menší než průměr výkovku. Ano, když se požadovaná citlivost zvýší o 6 db. Ano, protože čtyřnásobek délky blízkého pole je větší než průměr výkovku. Ano, protože dvojnásobek délky blízkého pole je větší než průměr výkovku 29. Při radiálním prozvučování kulatiny z oceli přímou sondou mohou vzniknout tvarová echa. Na kterých dílcích T Z1 a T Z2 časové základny se zobrazí na obrazovce pro kulatinu průměru D = 120 mm a rozsah časové základny (kalibrační rozsah) s j = 250 mm? (UT 2-5, str. 9-10) T Z1 = 4,8 a T Z2 = 9,6 dílku. T Z1 = 6,2 a T Z2 = 7,6 dílku. T Z1 = 6,2 a T Z2 = 8,0 dílku. T Z1 = 6,0 a T Z2 = 8,4 dílku. 30. Při osovém prozvučování (z čela) kulatiny přímou sondou mohou vzniknout i vedlejší echa. Na kterých dílcích T N1, T N2 a T N3 časové základny se zobrazí na obrazovce echa od protilehlého povrchu pro kulatinu průměru D = 80 mm a délky 350 mm, rozsah časové základny s j = 500 mm? (UT 2-5, str ) T N1 = 7,0 a T N2 = 9,4 dílku. T N1 = 8,2 a T N2 = 9,4 dílku. T N1 = 7,0, T N2 = 8,2 a T N3 = 9,4 dílku. T N1 = 8,0, T N2 = 9,0 a T N3 = 10,0 dílku. Poznámka: Otázka je matoucí, podle obr. 11 na str. 5 ve skriptech v kap. UT2-5 je značení N 1 a N 2 pro vedlejší echa. Pro 1. koncové echo je použito F. Dráhy ultrazvuku T N1, T N2, T N3 v dílkách měly být označeny T F, T N1, T N2, aby odpověď byla jednoznačná. Správné značení podle skript je dráha pro 1. KE s 1.KE = 350 mm v dílkách T F = 7 dráha pro 1. vedlejší echo s N1 = , = 410,8 mm v dílkách T N1 = 410,8. 10 / 500 = 410,8 / 50 = 8,22 dílku Dráha pro 2. vedlejší echo s N2 = , = 471,6 mm v dílkách T N2 = 471,6. 10 / 500 = 471,6 / 50 = 9,43 dílku 31. Do jaké délky L lze zkoušet kulatinu D = 80 mm z feritické oceli bez vlivu bočních stěn přímou sondou o D S = 24 mm a f N = 4 MHz? (UT 2-5, str. 11) L = 320 mm L = 640 mm L = 1160 mm L = 1260 mm 32. Feritický výkovek s tloušťkou stěny t = 80 mm se má zkoušet přímou sondou MB4S-N použitím AVG předsádky. Jaké dodatečné zesílení ΔV (db) je nutné při kalibraci podle koncového echa ze zkoušeného výkovku, aby křivka D KSR = 4 mm odpovídala registrační mezi D KSR = 2 mm? ΔV = 12 db ΔV = 0 db ΔV = 24 db ΔV = 18 db Strana 5 (celkem 25) Regazzo

6 AVG Předsádka schematický obrázek 33. Přímou sondou B2S-N se má zkoušet v radiálním směru prstencový výkovek s vnějším průměrem D a = 800 mm a vnitřním D i = 200 mm. Jaké registrační zesílení V R v db je nutné nastavit pro metodu vztažné výšky, když pro koncové echo od vnitřního povrchu bylo základní zesílení V j = 32 db a má být dodržena registrační mez D KSR = 3 mm? Poznámka : Přídavek zesílení ΔV je nutné určit z AVG diagramu pro sondu B2S-N. V R = 49 db V R = 62 db V R = 68 db V R = 76 db Strana 6 (celkem 25) Regazzo

7 34. Při velkých drahách ultrazvuku je nutné u zušlechtěných volných výkovků počítat s bludnými echy. Jejich vznik je spojen (UT 2-10, str. 9-10) s nízkou zkušební frekvencí. s vysokou zkušební frekvencí. s malým útlumem. Odpovědi A a C jsou správné. 35. U které skupiny výkovků má smysl šikmé prozvučování v obvodovém směru a je proto požadováno v mnoha předpisech? dlouhé kruhové výrobky, například tyčovina krátké kruhové výrobky, například kotouče Strana 7 (celkem 25) Regazzo

8 duté díly, například kroužky nebo trubky odpovědi A a B jsou správné 36. Pro které techniky a materiály je z principu použitelné ultrazvukové zkoušení výkovků podle EN ? mechanizovaná imerzní technika austenitická nerez ocel austeniticko-feritická ocel feritická nebo martenzitická ocel 37. Pro které výrobky je z principu použitelné ultrazvukové zkoušení výkovků podle EN ? zápustkové výkovky kované tyče výkovky turbínových rotorů výkovky generátorových rotorů 38. Mezi objednavatelem a dodavatelem výkovků je nutné podle EN dohodnout třídu jakosti rozsah zkoušení stadium výroby, ve kterém se provede ultrazvukové zkoušení odpovědi A, B i C jsou správné 39. Písemná instrukce (zkušební postup) ve smyslu EN musí být předložen v jedné následující formě jako popis výrobku, nebo jako písemný postup pro speciální použití, nebo tato část EN 10228, doplněná dodatečnými údaji s podrobnostmi zkoušky, souvisejícími s konkrétním použitím odpovědi A, B i C jsou správné 40. Které údaje musí minimálně obsahovat zkušební postup podle EN ? datum zkoušení jméno dodavatele rozsah zkoušení výsledek zkoušení 41. Které údaje nemusí obsahovat zkušební postup podle EN vazební prostředek výsledky zkoušení nastavení a kalibraci zkušební rastr 42. Podle EN musí ultrazvukový defektoskop umožnit toto zobrazení indikací A - zobrazení B - zobrazení C - zobrazení Platí odpovědi A, B i C. 43. Pro sondy pro zkoušení výkovků podle EN jsou přípustné tyto kombinace frekvence - úhel lomu f = 1 MHz, α = 90 f = 4 MHz, α = 30 f = 2 MHz, α = 0 Strana 8 (celkem 25) Regazzo

9 f = 10 MHz, α = Pro sondy pro zkoušení výkovků podle EN jsou přípustné tyto kombinace frekvence - průměr měniče f = 1 MHz, D o = 5 mm f = 2 MHz, D o = 20 mm f = 4 MHz, D o = 50 mm f = 8 MHz, D o = 12 mm 45. Podle EN musí být vazební prostředek použitý při zkoušení stejný jako při kalibraci nastavení citlivosti hodnocení vad Odpovědi A, B i C jsou správné. 46. Po ukončení ultrazvukového zkoušení podle EN se musí odstranit vazební prostředek ze zkoušeného předmětu, pokud by mohl rušit další zpracování. bránil dalším operacím. mohl poškodit jakost zkoušeného výrobku. Platí odpovědi A, B i C. 47. Pokud není v objednávce stanoveno jinak provádí se uz. zkoušení podle EN po konečném tepelném zpracování. před konečným tepelným zpracováním. v hotovém stavu před expedicí. při dodávce výchozího materiálu. 48. Jako příprava pro uz. zkoušení svaru s hrubou strukturou se provádí měření koeficientu útlumu. K tomu jsou potřeba tyto průchodové signály: (UT 2-4, str. 9) V prozvučení přes svar a na kontrolní měrce K1. V prozvučení přes základní materiál a W prozvučení přes svar. V prozvučení a W prozvučení přes svar. Odpovědi A, B a C nejsou správné. 49. Jaký je koeficient útlumu κ v db/m ve svaru pro sondu MWB60-4, když byly změřeny v příslušných dráhách pro KE tyto hodnoty V 1 = 12 db s 1 = 50 mm V 2 = 20 db s 2 = 100 mm κ = 80 db/m κ = 40 db/m κ = 20 db/m κ = 60 db/m Poznámka: Ztrátu rozevřením svazku ΔV s je nutné určit z AVG diagramu, není zadána. 50. Pro určení přechodové korekce ΔV T v db mezi kontrolní měrkou K1 a zkoušeným předmětem tloušťky d = 100 mm byly změřeny tyto hodnoty V T1 = 12 db V T2 = 30 db Kolik je přenosová korekce, když všechna měření byla provedena ve vzdáleném poli? V T = 6 db V T = 12 db Strana 9 (celkem 25) Regazzo

10 V T = 18 db V T nelze vypočítat bez zadání dalších údajů. 51. Které tvrzení týkající se techniky s referenční výškou není správné? Tato technika umožňuje plynulou práci zejména při hodnocení hodně odražečů. Překročení výšky echa ΔH U se musí určit z AVG diagramu. Vztažný bod musí být určen při maximální dráze ultrazvuku. Při malých drahách ultrazvuku překračují vztažnou výšku i neregistrované indikace. 52. Přenosová (přechodová) korekce slouží k vyrovnání rozdílů v zesílení mezi kontrolní měrkou a zkoušeným kusem. Tyto rozdíly jsou způsobeny jakostí povrchu a tloušťkou stěny. útlumem a tloušťkou stěny. útlumem a jakostí povrchu. drsností povrchu a křivostí povrchu. 53. Svar byl zkoušen AVG metodou bez korekce na útlum. Kalibrace citlivosti byla provedena na kontrolní měrce K2 na R25 mm. V dráze s U = 80 mm byla zjištěna vada. Jaká je chyba hodnocení ΔV v db vlivem zanedbání útlumu, když v zkoušeném předmětu je je koeficient útlumu κ PG = 60 db/m a v kontrolní měrce κ J = 20 db/m? Poznámka : Případné rozdíly vazby se zanedbávají. ΔV = 9,6 db ΔV = 8,6 db ΔV = 4,0 db ΔV = 5,5 db 54. Svar z austenitické oceli s velkým útlumem ultrazvuku se má zkoušet vysoce tlumenou úhlovou sondou. V tomto případě je nejlepší provést nastavení citlivosti technikou AVG s uvážením útlumu. na srovnávací měrce přímou metodou (metodou srovnávací měrky). pomocí běžné AVG předsádky. technikou AVG s uvážením paušální korekce na útlum. 55. Svar na tlakové nádobě s tloušťkou stěny d = 120 mm se má zkoušet ultrazvukem. Vnitřní podélné trhliny kolmé k povrchu, které nevycházejí na povrch, se nejlépe zjistí standardní technikou, tzn. úhlovou sondou 70 s nízkou frekvencí. standardní technikou, tzn. úhlovou sondou 70 s vysokou frekvencí. standardní technikou, tzn. úhlovou sondou 45 s vysokou frekvencí. tandemovou technikou. 56. U tandemové metody určuje vzájemná vzdálenost sond hloubkový rozsah, ve kterém lze zjistit vady. Tato vzdálenost musí být velká zejména, když se mají zjistit vady ve velké hloubce. se mají zjistit vady v malé hloubce blízko zkušebního povrchu. se mají zjistit vady uprostřed (v polovině tloušťky). Otázka je špatně položena. Vzdálenost sond nehraje žádnou roli. 57. Které tvrzení týkající se tandemové metody neplatí? Čím je větší tloušťka svaru, tím se musí rozdělit na více hloubkových zón. Většinou se používají úhlové sondy podélných vln. Nezávisle na vzdálenosti sond je vada indikována vždy v dráze odpovídající polovině kroku. Zkoušení se provádí většinou úhlovými sondami 45. Strana 10 (celkem 25) Regazzo

11 58. Při ultrazvukovém zkoušení svarů lze tvarová echa z kořenové oblasti svaru zmenšit (potlačit) svařováním kořene metodou WIG. odbroušením kořene svaru. prozvučováním pod velkým úhlem lomu 70. Odpovědi A, B i C jsou správné. 59. Při ultrazvukovém zkoušení svarů se vady klasifikují podle jejich tvaru (charakteru). Tato vada je obvykle charakterizována jako plošná struskový vměstek uvnitř svaru. nedostatečné provaření kořene. cizí vměstek v kořeni svaru. plynová bublina v krycí vrstvě svaru. 60. Při ultrazvukovém zkoušení svarů se vady klasifikují podle jejich tvaru (charakteru). Aby byla vada hodnocena jako bodová (objemová) musí platit výška echa při prozvučování z různých směrů je přibližně stejná. echodynamická křivka echa vykazuje plato. výška echa při prozvučování z různých směrů je různá. při A zobrazení je vada indikována skupinovým nerozlišitelným echem. 61. Která vada je ultrazvukem nejobtížněji zjistitelná? studený spoj kořenová trhlina jednotlivé póry řádkovité vměstky 62. V některých předpisech pro uz. zkoušení svarů je předepsána srovnávací měrka s drážkou pro charakterizaci indikací. Tato srovnávací měrka se používá pro rozlišení kořenové trhliny od kořenového neprůvaru pro rozlišení vnitřních bodových a plošných vad. pro přesné měření délky hubeného kořene. k určení polohy odražeče v oblasti blízko povrchu. 63. Účelem předběžného uz. zkoušení základního materiálu podle EN 1714 je ověřit, že zkoušení úhlovými sondami (L + T) nebude nepříznivě ovlivněno vadami v základním materiálu. zkoušení přímými sondami (N) nebude nepříznivě ovlivněno vadami v základním materiálu. nebyly zpracovány žádné vadné plechy. Ve svarech nejsou žádné vady. 64. Třídy zkoušení podle EN 1714 jsou označeny A až D. Pro kterou třídu zkoušení musí být vypracován písemný postup? (EN 1714, kap. 11, 2. odstavec) Pro třídu A Pro třídu B Pro třídu C Pro třídu D 65. Normu EN 1714 lze bez další dohody mezi smluvními stranami použít pro ultrazvukovou kontrolu těchto svarů: (EN 1714, kap. 1, 1. odstavec) plně provařené tupé svary svary feritických ocelí Strana 11 (celkem 25) Regazzo

12 svary tloušťky od 8 mm platí A, B i C 66. Pro nastavení zkušební citlivosti mohou být mezi smluvními stranami dohodnuty tyto metody: (EN 1714, kap. 10.2) příčný vývrt D Q = 3 mm AVG metoda pravoúhlá drážka hloubky 1 mm pro odpovídající úhel lomu a tloušťku platí A, B i C 67. Pro tloušťku t = 45 mm a metodu 2 podle EN 1712 se předpokládá použití úhlové sondy příčných vln o jmenovité frekvenci : ( EN 1712, tab. 1) f N = 1 MHz f N = 2 MHz f N = 4 MHz f N = 10 MHz 68. Podle EN 1712 se musí hodnotit všechny indikace, které překročí: (EN 1712, kap. 3.4) úroveň pro hodnocení 80 % výšky rastru obrazovky (80 % BSH) registrační mez mez přípustnosti 69. V protokolu se musí dokumentovat všechny indikace, které přesahují: (EN 1712, kap. 5) úroveň pro hodnocení (vyhledávací úroveň) 80 % BSH registrační úroveň mez přípustnosti 70. V protokolu se musí dokumentovat všechny indikace, které přesahují: (EN 1712, kap. 5) vyhledávací úroveň registrační úroveň mez přípustnosti platí A, B i C 71. Podle EN 1712 je délka indikace rovna: (EN 1712, kap.3.6) dráze sondy, na které výška echa překračuje úroveň pro hodnocení dráze sondy, na které výška echa překračuje úroveň pro registraci dráze sondy, na které výška echa překračuje 50 % maxima (metoda poloviční výšky) dráze sondy, na které výška echa překračuje 10 % maxima 72. Podle EN 1712 platí pro podélné i příčné vady jako jedno kriterium pro hodnocení: (EN 1712, příloha A) relativní délka podélné nebo příčné souřadnice indikace relativní výška echa v podélném nebo příčném směru echodynamika echa v podélném nebo příčném směru objemový nebo rovinný charakter indikace 73. Ultrazvukové indikace se hodnotí jako vyhovující nebo nevyhovující podle EN 1712 na základě těchto kriterií: (EN 1712, kap.4) délka indikace Strana 12 (celkem 25) Regazzo

13 výška echa indikace charakteru indikace podélné nebo příčné platí A, B i C 74. Pro stupeň přípustnosti 2 je podle EN 1712 celková délka jednotlivých přípustných indikací na délce 6 t rovna: (EN 1712, kap.4.6) 5 mm 10 mm 20 % délky 30 % délky 75. Pro stupeň přípustnosti 3 je podle EN 1712 celková délka jednotlivých přípustných indikací na délce 6 t rovna: (EN 1712, kap.4.6) 5 mm 10 mm 20 % délky 30 % délky 76. U trubek třídy U1 s vnějším průměrem D a 50 mm a při použití sond šířky větší než 12,5 mm zkoušených podle EN délka srovnávací drážky na srovnávacím vzorku (EN , kap. 5.4) nesmí být větší než 10 mm nesmí být větší než 12,5 mm je větší než 12,5 mm je 25 mm 77. Jestliže to předepisuje norma na výrobek zkouší se podle EN , příloha C, konce trubek, které nebyly vyzkoušeny automatizovaně, ručně nebo poloautomatizovaně v délce celé nevyzkoušené oblasti zvětšené o (EN , kap. C1) 10 % 15 % 20 % 0 % 78. Jestliže to předepisuje norma na výrobek zkouší se podle EN , příloha C, konce trubek, které nebyly vyzkoušeny automatizovaně, ručně nebo poloautomatizovaně při překrytí zkušebních linií (EN , kap. C1) 10 % šířky použité úhlové sondy 15 % šířky použité úhlové sondy 20 % šířky použité úhlové sondy 0 % šířky použité úhlové sondy 79. Při ručním ultrazvukovém zkoušení podle EN , příloha C, (EN , kap.c3) nesmí rychlost skenování v obou směrech překročit 150 mm/s. nesmí rychlost skenování v jednom směru překročit 180 mm/s. nesmí rychlost skenování ve dvou směrech pootočených o 90 překročit 100 mm/s. nesmí rychlost skenování překročit 50 mm/s a úhly lomu sond se musí lišit o Při ručním ultrazvukovém zkoušení podle EN , příloha C, trubek o malém vnějším průměru musí kontaktní plocha úhlové sondy (EN , kap.c3) být přizpůsobena křivosti zkoušené trubky. mít správnou polohu zajištěnu vodící lištou. Strana 13 (celkem 25) Regazzo

14 co nejmenší. vytvořena co největší pomocí vazebního prostředku s vysokou viskozitou. 81. EN se týká ultrazvukového zkoušení trubek pro zjišťování (EN , kap. 1) podélných necelistvostí příčnými a deskovými vlnami. podélných necelistvostí podélnými vlnami. příčných necelistvostí příčnými vlnami. příčných necelistvostí deskovými vlnami. 82. Během automatizovaného zkoušení podle EN relativní rychlost mezi trubkou a jednotkou sond (EN , kap. 3.2) překročit 150 mm/s. kolísat o více než 50 mm/s. kolísat o více než 10 %. Kolísat o více než ± 5 %. 83. Při použití deskových vln pro zkoušení trubek podle EN lze zkušební jednotku vybavit sondami těchto parametrů, frekvence f a šířka sondy měřená rovnoběžně s osou svaru w (EN , kap. 3.4 a 3.5) f = 2 MHz, w = 20 mm f = 0,4 MHz, w = 32 mm f = 2,5 MHz, w = 20 mm f = 0,5 MHz, w = 40 mm 84. Při ultrazvukovém zkoušení svarů trubek podle EN se prozvučuje (EN , kap. 3.3) rovnoběžně se svarem v jednom směru kolmo ke svaru ve dvou směrech rovnoběžně se svarem v obou směrech kolmo ke svaru v jednom směru 85. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN je drážka ve vzorku vyrobena (EN , kap ) pouze na vnějším povrchu pouze na vnitřním povrchu na vnitřním i vnějším povrchu podle vnitřního průměru platí A nebo C 86. Při ultrazvukovém zkoušení podle EN mohou být použity umělé vady pouze tehdy, když jsou (EN , kap ) jsou vyrobeny v porovnávacím vzorku s dostatečnou přesností dostatečně vzdáleny od konců porovnávacího vzorku dostatečně vzdáleny navzájem od sebe, aby se získaly zřetelně rozlišitelné indikace platí A, B i C 87. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN může být použita následující umělá vada pouze na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem (EN , kap ) drážka typu N rovnoběžná se svarem radiální průchozí vývrt drážka typu V rovnoběžná se svarem platí A, B i C Strana 14 (celkem 25) Regazzo

15 88. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN musí být drážka typu N vyrobena v porovnávacím vzorku následovně (EN , kap ) boční plochy drážky musí být rovnoběžné dno drážky musí s svírat úhel 60 s bočními stěnami podélná osa drážky musí být kolmá na osu svaru dno drážky musí být zaoblené 89. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN se nastaví mez třídění na monitoru následovně (EN , kap. 5.1, 1. odst.) amplituda umělé vady + 2 db 50 % amplitudy signálu příslušné umělé vady plná amplituda signálu umělé vady amplituda umělé vady + 10 db 90. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN musí být hloubka drážky pro třídu přípustnosti U2 (EN , kap a tab. 1) 5 % jmenovité tloušťky stěny, nejméně 0,3 mm 5 % jmenovité tloušťky stěny, nejméně 0,5 mm 10 % jmenovité tloušťky stěny, nejméně 0,5 mm 12,5 % jmenovité tloušťky stěny, nejméně 1,5 mm 91. Je-li k dispozici pouze jedna úroveň signalizace vady, musí se při ultrazvukovém zkoušení podle EN postupovat následovně (EN , kap. 5.1, 2. odst.) sondy se nastaví tak, aby signály od obou umělých vad byly pokud možno stejně velké pro nastavení spínací úrovně signalizačního obvodu zařízení (úrovně třídění) se použije plná amplituda menšího signálu pro nastavení spínací úrovně signalizačního obvodu zařízení (úrovně třídění) se použije plná amplituda většího signálu platí A a B 92. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN je nutné přezkoušet nastavení (EN , kap. 5.3) nejméně 1 x za každé 4 hodiny při změně obsluhujícího personálu na začátku a na konci zkoušení platí A, B i C 93. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN se nastavení zkušebního zařízení pravidelně kontroluje (EN , kap. 5.3) průchodem porovnávacího vzorku zkušebním zařízením kontrolou linearity podle EN zastavením zkoušení a opakováním základního nastavení zásahem technika výrobce zařízení 94. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN jsou vyhovující pouze ty trubky, u kterých (EN , kap. 6.1) nebyly zjištěny žádné indikace žádné indikace nedosáhly nastavenou signalizační úroveň žádné indikace nepřekročily nastavenou signalizační úroveň o méně než 3 db žádné indikace nepřekročily nastavenou signalizační úroveň o více než 3 db Strana 15 (celkem 25) Regazzo

16 95. U nevyhovující trubky podle EN se provede jedna nebo více z následujících činností (EN , kap. 6.4) trubka se považuje za nevyhovující nevyhovující oblast se odřízne trubka se opracuje a když úbytek stěny je v mezních úchylkách vyzkouší se trubka znovu, pokud indikace nedosáhnou nebo nepřekročí spínací úroveň signalizačního obvodu, je trubka vyhovující platí A, B i C Vzorový scénář I Zkoušený výrobek hrubý ocelový plech Jmenovitá tloušťka 45 mm Rozměry 50 m x 20 m Předpis EN Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto Zkušební technika Třída jakosti Stav automatizované ultrazvukové zkoušení s mezerovou vazbou S2 / E3 dodávaný stav bez speciální úpravy povrchu 96. Která z následujících sond bude pro zkoušení v souladu s normou EN pro dané zadání nejvhodnější (EN 10160, kap. 6.1, 6. odst.) dvojitá sonda f = 5 MHz, ohnisková vzdálenost 4 mm přímá sonda s jedním měničem, f = 2 MHz, D = 24 mm přímá sonda s jedním měničem, f = 5 MHz, D = 10 mm platí A, B i C Poznámka: Dvojitá sonda o f = 5 MHz a F = 4 mm je jako jediná použitelná z daného výběru sond, ostatní dvě přímé sondy (B2S a MB4S) mají mrtvé pásmo větší než 15 % tloušťky, tj. 7 mm, a jsou proto nepoužitelné. Sonda není vhodná, lepší bude SEB2 o f = 2 MHz a F = 15 mm pro danou tloušťku plechu 45 mm, velikost plechu 50 x 20 m a stav povrchu plechu (bez úpravy v dodaném stavu). 97. Šířka okrajového pásma, které musí být podle EN zkoušeno je (EN 10160, tab. 2) W = 50 mm W = 75 mm W = 100 mm W = 200 mm 98. Při plošném zkoušení podle EN musí být rastr pro skenování plechu (EN 10160, kap ) čtvercový o délce strany 200 mm čtvercový o délce strany 100 mm pravoúhlý 100 x 200 mm pravoúhlý o délce strany rovné průměru sondy 99. Jaký je vhodný rozsah časové základny s B pro zkoušení plechu podle EN (EN 10160, kap. 6.2) s B = 45 mm s B = 50 mm s B = 75 mm s B = 100 mm Strana 16 (celkem 25) Regazzo

17 Poznámka: Nastavení rozsahu časové základny s B = 100 mm, tzn. větší než 2 tloušťky, aby bylo vidět i 2. KE je zbytečné. Je také pouze doporučené. K hodnocení plechu se nepoužívá 2. KE (nejedná se o výkovek zkoušený podle ČSN EN ) a výhodnější je menší rozsah, pro analogový defektoskop 50 mm a digitální 60 mm. Tato otázka nemá jednoznačnou odpověď. Lze zvolit s B = 100 mm i s B = 50 mm a správnější je s B = 50 mm, protože 1.KE je okolo 8. dílku na obrazovce a je správně využita. Správná formulace pro správnou odpověď je například: Jaký je vhodný rozsah časové základny s B pro zkoušení plechu podle EN 10160, když mají být na obrazovce zobrazena první dvě koncová echa (EN 10160, kap. 6.2) s B = 45 mm s B = 50 mm s B = 75 mm s B = 100 mm 100. Citlivost V R, při které se provádí zkoušení plechu je podle EN (EN 10160, kap. 9.1., 3. odst. zdola) V R = 54 db taková, aby 1. KE dosáhlo 80 % BSH taková, aby 2. KE dosáhlo 80 % BSH taková, aby registrační linie odpovídala náhradní vadě D KSR = 5 mm Poznámka: Pozor na rozlišení mezi zkušební citlivostí (otázka 100 správná odpověď D) a citlivostí při nastavení rozsahu časové základny (otázka správná odpověď B) Nastavení přístroje před zkoušením plechu podle EN se provede při citlivosti (EN 10160, kap. 6.2) V R = 54 db takové, aby 1. KE dosáhlo 80 % BSH takové, aby 2. KE dosáhlo 80 % BSH takové, aby registrační linie odpovídala náhradní vadě D KSR = 5 mm 101. Při plošném zkoušení byl na ploše 1 x 1 m zjištěn nález : tři indikace plochy 60 mm 2, dvě indikace plochy 80 mm 2, jedna indikace plochy 105 mm 2.. Je tento nález přípustný podle EN 10160? (EN 10160, tab. 3) ne ne, poslední indikace je nepřípustná ne, kvůli celkové ploše indikací ne, kvůli počtu indikací 102. Při zkoušení okrajů plechu byl na 1 m hrany zjištěn nález : dvě indikace délky 10 mm, tři indikace délky 18 mm, jedna indikace délky 25 mm. Je tento nález přípustný podle EN 10160? (EN 10160, tab. 3) ano, ne, poslední indikace je nepřípustná ne, kvůli celkové délce indikací ne, kvůli počtu indikací 103. Které údaje nemusí obsahovat protokol o zkoušce plechu podle EN údaje o zkoušeném, plechu údaje o ultrazvukovém přístroji hloubka zjištěných indikací Strana 17 (celkem 25) Regazzo

18 podmínky zkoušení a výsledky Vzorový scénář II Zkoušený předmět Materiál Průměr Délka tyčová ocel feritická ocel D = 300 mm L = 1800 mm Požadavky z objednávky Norma pro zkoušení EN Jakostní třída 4 Rozsah zkoušení 100 % 104. Které z následujících údajů pro skenování tyče podle EN odpovídají normě? (EN , kap.12.4 a 12.5) Rychlost zkoušení 200 mm/s a překrytí 20 % efektivního průměru sondy. Rychlost zkoušení 150 mm/s a překrytí 5 % efektivního průměru sondy. Rychlost zkoušení 100 mm/s a překrytí 10 % efektivního průměru sondy. Platí A i B 105. Při stanovení způsobilosti ke zkoušení přímou sondou B4S-N byly změřeny následující hodnoty: V 1 = 28 db 1. koncové echo na 20 % BSH V 2 = 58 db šum na 20 % BSH Může být v tomto případě dodržena registrační mez podle EN ? (Použijte AVG diagram.) Ano, je zjistitelná umělá vada od velikosti D KSR = 1,5 mm Ano, je zjistitelná umělá vada od velikosti D KSR = 2,0 mm Ano, je zjistitelná umělá vada od velikosti D KSR = 3,0 mm Ne, je zjistitelná umělá vada od velikosti D KSR = 4,0 mm 106. Jaké dodatečné zesílení ΔV při použití AVG metody pro zjišťování osových vad podle EN odpovídá specifikaci, když se použije sonda B2S-N? (Použijte AVG diagram.) ΔV = 20 db ΔV = 30 db ΔV = 42 db Bez udání směru prozvučování nelze otázku zodpovědět V ose tyče byla zjištěna jedna jednotlivá bodová indikace. Při nastaveném registračním zesílení překračuje indikace vztažnou linii o ΔH U = 8 db. Jak se hodnotí tato indikace podle EN , pokud byla použita sonda B2S-N? (EN , tab. 5) Indikace je nepřípustná, protože byla překročena registrační mez. Indikace je nepřípustná, protože je větší než D KSR = 3 mm. Indikace je nepřípustná, protože je větší než D KSR = 2 mm. Indikace je přípustná, protože je menší než D KSR = 3 mm Ve středové oblasti byly zaregistrovány čtyři bodové indikace. Náhradní velikost těchto indikací byla mezi D KSR = 2 mm a D KSR = 3 mm. Vzdálenost mezi indikacemi byla 20 až 30 mm. Jak se vyhodnotí tyto indikace podle EN ? (EN , tab. 5) Indikace jsou nepřípustné, protože se jedná o shluk a byla překročena velikost D KSR = 2 mm. Indikace jsou přípustné, protože nebyla překročena maximální přípustná četnost 10 indikací na ploše A6. Strana 18 (celkem 25) Regazzo

19 Indikace jsou nepřípustné, protože se jedná o bodové indikace a byla překročena hodnota D KSR = 3 mm. Platí A i C Jaká další opatření je nutné provést v souladu s EN , když se zjistí pokles koncového echa o 50 %? (EN , tab. 5, pozn. 3) Dodatečné zkoušení sondou s jinou frekvencí nebo jinou technikou. Dodatečné zkoušení z jiného směru, aby byl reflektor lépe zjištěn. Sešrotování, když se jedná o malý levný výrobek, u kterého se nevyplatí náklady na nové zkoušení. Platí A i B. Vzorový scénář III Zkoušený předmět Materiál Průměr Tloušťka kované kotouče pro setrvačníky feritická ocel D = 800 mm t = 60 mm Požadavky z objednávky Stav ke zkoušení vykováno na hotovo, povrch mechanicky opracován Norma pro zkoušení EN Rozsah zkoušení v rastru Jakostní třída 3 Stanovení velikosti vad technika poloviční výšky echa rozměry vad nesmí překročit polovinu tloušťky stěny Nastavení citlivosti metoda referenční linie (AVG) K dispozici je následující přístrojové vybavení Ultrazvukový přístroj Sondy Vazební prostředek USM 3S nebo srovnatelný B2S-N, B4S-N, MWB45-N4, MWB60-N4 pasta na bázi vody a celulózy 110. Jak velký rozsah zkoušení podle EN je nutné volit pro zkušební úlohu podle scénáře III? (EN , tab. 3) 100 % skenování z vnějšího povrchu po celém obvodě 360. Čtvercový rastr po celém obvodě 360 a z jedné čelní plochy. Z obou čelních ploch Pro 3. třídu jakosti není nutné žádné ultrazvukové zkoušení Jaká drsnost povrchu je vyhovující pro provedení zkoušky podle EN ? (EN , tab. 1) R a = 25 μm R a = 15 μm R a = 20 μm R a = 12,5 μm 112. K nastavení registrační citlivosti pro přímou sondu B2S-n se použijí následující umělé vady: příčné vývrty D = 3 mm vývrty s plochým dnem (náhradní vady) D = 3 mm drážky hloubky t = 0,5 mm kruhový oblouk měrky K1 s korekcí Strana 19 (celkem 25) Regazzo

20 113. Při ultrazvukovém zkoušení je nutné registrovat následující pokles koncového echa (EN , tab. 5) R = 0,9 R = 0,8 R = 0,6 R = 0, Ve výkovku podle scénáře III byla zjištěna jednotlivá bodová indikace, která překračuje vztažnou (registrační) linii o ΔH U = 4 db. Jak se tato indikace hodnotí podle EN ? Nemusí se registrovat Registruje se a je přípustná Je nepřípustná Otázku nelze odpovědět, protože chybí údaje 115. Při ultrazvukovém zkoušení podle EN a scénáře III byla zjištěna jednotlivá protažená indikace, jejím maximální velikost echa překročila registrační linii o ΔH U = 10 db. Technikou poklesu echa o 6 db byla změřena její délka L = 35 mm. Jak se hodnotí tato indikace? (EN , tab. 5) Nemusí se registrovat Registruje se a je přípustná Je nepřípustná Otázku nelze odpovědět, protože chybí údaje Poznámka: Podle vztahu ΔH U = V R V U (UT2-6, str. 3 a obr. 2) platí, když ΔH U = + 10 db, tak vadové echo přesáhlo registrační linii o 10 db a vada se registruje. Když je ΔH U = - 10 db, tak vadové echo je 10 db pod registrační linií a vada se neregistruje. Dvě otázky jako příklad: Při ultrazvukovém zkoušení podle EN a scénáře III byla zjištěna jednotlivá protažená indikace. Pro její maximální echo bylo ΔH U = 10 db. Technikou poklesu echa o 6 db byla změřena její délka L = 35 mm. Jak se hodnotí tato indikace? Nemusí se registrovat Registruje se a je přípustná Registruje se a je nepřípustná Otázku nelze odpovědět, protože chybí údaje Správná odpověď je C Při ultrazvukovém zkoušení podle EN a scénáře III byla zjištěna jednotlivá protažená indikace. Pro její maximální echo bylo ΔH U = - 2 db. Technikou poklesu echa o 6 db byla změřena její délka L = 20 mm. Jak se hodnotí tato indikace? Nemusí se registrovat Registruje se a je přípustná Je nepřípustná Otázku nelze odpovědět, protože chybí údaje Správná odpověď je A Tři zjištěné bodové vady (1,2,3) byly zjištěny ve vrcholech trojúhelníku. Vzdálenosti mezi vadami jsou A 12 = 25 mm, A 23 = 34 mm, A 31 = 45 mm. Jek se hodnotí tyto nehomogenity podle scénáře III a normy EN ? (EN , tab. 5 a obr. 6) Jako jednotlivé bodové nehomogenity Strana 20 (celkem 25) Regazzo

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů Provozovna: ATG, s. r. o. Tel.: (+420 ) 23431 2201 Beranových 65 (+420 ) 23431 2202 Praha 9 - Letňany Fax: (+420 ) 23431 2205 199 02 E-mail: atg@atg.cz Česká Republika http: www.atg.cz HERCULES Přenosný

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky UCB Technometal, s.r.o 1 Obsah: 1. Oblast použití 2. Pojmy 3. Měrná hmotnost 4. Materiál 5. Označování

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice

Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Autor Český svářečský ústav s.r.o., e-mail: jaroslav.koukal@csuostrava.eu Annotation Post weld

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD Vladislava SEKERÁŠOVÁ Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ, ČD, a.s., Technická

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tváření za tepla, volné kování Ing. Kubíček

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2 Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln / Emmerthal Test Centre for Solar Thermal Components and Systems Zkušebna: Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2 Adresa: Kontaktní

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Pravidla pro vybavení závodiště

Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla FINA pro vybavení závodiště (FR) stanovují základní rozměry plaveckých bazénů a předpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazénů pro Olympijské hry

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Ltd.

Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Ltd. Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Ltd. UT SONATEST Ltd. Milton Keynes England ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY SONATEST ŘADA TLOUŠŤKOMĚRŮ T-GAGE Tato nová řada obsahuje celkem 5 typů ultrazvukových

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh:

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Zkušební institut: Institut pro zahradnictví, Vysoká škola Weihenstephan-Triesdorf (Ber.-Nr. 19/10)

Zkušební institut: Institut pro zahradnictví, Vysoká škola Weihenstephan-Triesdorf (Ber.-Nr. 19/10) Zpráva o zkoušce Výzkum odolnosti proti prorůstání kořenů fólie a nanášení na zelené střechy dle FLL metody Zkoušený výrobek Multiplan GV-u Objednavatel: VWS Vertriebs GmbH Am Rosengarten 5 636 07 Wächtersbach

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více