TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC"

Transkript

1 TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC Otázky 1. Zmenšení objemu odlitku při tuhnutí taveniny se nazývá (UT2-7, str.13) stažení. smrštění. zmenšení. sražení. 2. Účel nálitků u odlitků litých do forem spočívá v tom, že vady se z tělesa odlitku se přemístí do nálitku. Takovými vadami jsou především (UT2-?) struskové a pískové vměstky. trhliny za tepla a za studena. lunkry (staženiny) a plynové bubliny. za studena spojená místa (studené spoje) a jiné vady spojení. 3. Dynamické lití, např. odstředivé lití, vede k jemnější struktuře než statické lití, takže i u problémových materiálů je ultrazvukové zkoušení jednoduché. Odstředivé lití slouží především k výrobě (UT2-7, str.4) hromadné malých dílů pro automobilový a strojírenský průmysl. velkých těles používaných jako tlakové armatury. trub a kuželů používaných v petrochemii. trubkových oblouků a trubkových tvarovek. 4. Při ultrazvukovém zkoušení odlitků se často používá nepřímá technika zjišťování vad. Při nepřímé technice se (UT2-6, str.5 a UT2-8, str.15) hodnotí šum z vnitřku zkoušeného kusu. pozoruje pokles koncového echa v oblastech s rovnoběžnými povrchy. místo od místa se měří reserva zesílení zkušebního systému. Platí odpověď A, B i C.. 5. Mnohé odlitky lité do forem mají drsný povrch. Která následující kombinace sondy a vazebního prostředku je nejvhodnější pro efektivní zkoušení z takového povrchu? (UT2-8, str.3) vazební prostředek s nízkou viskozitou a sonda s nízkou frekvencí. vazební prostředek s vysokou viskozitou a sonda s nízkou frekvencí a malým průměrem měniče. vazební prostředek s vysokou viskozitou a sonda s nízkou frekvencí a velkým průměrem měniče. vazební prostředek s nízkou viskozitou a sonda s nízkou frekvencí a velkým průměrem měniče. 6. Při ultrazvukovém zkoušení odlitků litých do forem se často používá ochranná folie na sondě. Tato folie má však nevýhodu, že (UT2-8, str.2) zmenšuje reservu zesílení. zhoršuje rozlišovací schopnost. Platí odpovědi A a B. Neplatí odpovědi A a B.. 7. Odlitky z následujících materiálů vykazují v mnoha případech různou rychlost šíření zvuku v různých směrech (UT2-?) z lité oceli a tvárné litiny. Strana 1 (celkem 25) Regazzo

2 z šedé a tvárné litiny. jen ze šedé litiny. jen z tvárné litiny. 8. Dva zkoušené kusy jsou z materiálů s různou rychlostí zvuku, například ocel a měď. Při kalibraci na oceli bude na obrazovce koncové echo z měděného kusu (UT 2-4, str. 5-6) před koncovým echem z oceli. za koncovým echem z oceli. podle nastaveného kalibračního rozsahu před a nebo za koncovým echem z oceli. Odpovědi A, B a C neplatí. 9. Materiály pro odlitky mají menší nebo větší rychlost ultrazvuku než ocel. Při použití úhlových sond vede menší rychlost ultrazvuku k (UT 2-1, str. 4 k N a UT 1-1, str k úhlu lomu) menší délce blízkého pole a většímu úhlu lomu. větší délce blízkého pole a většímu úhlu lomu. větší délce blízkého pole a menšímu úhlu lomu. větší délce blízkého pole. 10. Typické problémy, které vznikají při ultrazvukovém zkoušení odlitků jsou způsobeny hrubozrnnou strukturou. Takové indikace šumu (trávy) lze snížit volbou sondy s touto vlastností: (UT2-8, str.4) vysoké tlumení. malé rozevření svazku. použitím SE-sondy (dvojité) místo jednoměničové. Platí odpovědi A, B i C. 11. Při ultrazvukovém zkoušení odlitků by měl minimální odstup signálu (echa) od šumu mít obvykle hodnotu (UT2-8, str.4) 4 db 6 db 8 db 10 db 12. Sondou B2S-N byla na protilehlém povrchu odlitku (d = 150 mm) určena jeho prozvučitelnost. Požadovaný minimální odstup signálu od šumu 6 db byl změřen při reservě zesílení 30 db. Jaká je nejmenší náhradní velikost D KSR zjistitelné vady (UT2-8, str.4) D KSR = 3 mm D KSR = 4 mm D KSR = 5 mm D KSR = 2 mm 13. Jaké registrační zesílení V R je potřebné, aby v odlitku (d = 300 mm) byl přímou sondou B2S-N ještě prokázán odražeč s rovinným dnem (náhradní vada) D KSR = 3 mm, když základní zesílení pro koncové echo od protilehlé strany bylo změřeno V j = 32 db? (UT 2-8, str. 4-5 pro odstup 6 db) V R = 68 db V R = 81 db V R = 45 db V R = 58 db 14. Při ultrazvukovém zkoušení odlitků se používají SE-sondy (dvojité sondy) se střechovým úhlem γ = 0º pro zjišťování náhradních velikostí vad z AVG diagramů do hloubky t t = 25 mm. t = 75 mm. t = 10 mm. t = 200 mm. Strana 2 (celkem 25) Regazzo

3 Poznámka: Hodnotu t = 200 mm jsme odečetli z AVG diagramů k dvojitým sondám SEB2-0, SEB4-0 a MSEB4-0 se střechovým úhlem γ = 0º. Je nutno rozlišovat mezi rozsahem křivek v AVG diagramu (do 200 mm) a hloubkovým dosahem sond (2000 mm) Při ultrazvukovém zkoušení odlitků se používají SE-sondy (dvojité sondy) se střechovým úhlem γ = 0º pro zjišťování vad do hloubky t A) t = 200 mm B) t = 75 mm. C) t = 10 mm. D) t = 2000 mm. Správná odpověď je D. Poznámka: Hodnotu t = 2000 mm jsme odečetli z Katalogu sond Krautkrämer (2005), str. 15, údaj AB, k dvojitým sondám SEB2-0, SEB4-0 a MSEB4-0 se střechovým úhlem γ = 0º. 15. Ultrazvukové zkoušení odlitků na trhliny vzniklé za tepla, zejména v koutech a rozích je nejefektivnější dvojitými sondami, protože trhliny za tepla leží těsně pod povrchem nebo jsou na povrch otevřené. kolmým prozvučováním, protože je nejrychlejší a nejjednodušší. úhlovými sondami, protože svojí polohou ke zvukovému poli ultrazvukového svazku nejlépe odrážejí šikmo dopadající ultrazvukový svazek. Zkouškou prozářením. Ultrazvuk je pro to nevhodný V normě EN je pro ploché výrobky uveden tento počet tříd jakosti pro plošné zkoušení a zkoušení okrajů: 4 třídy pro plošné zkoušení a 4 třídy pro zkoušení okrajů. 5 tříd pro plošné zkoušení a 4 třídy pro zkoušení okrajů. 5 tříd pro plošné zkoušení a 5 tříd pro zkoušení okrajů. 4 třídy pro plošné zkoušení a 5 tříd pro zkoušení okrajů. 17. Ultrazvukové zkoušení podle EN se provádí (EN 10160, kap. 1) u výrobce. u dodavatele. u zákazníka nebo u přejímací organizace. Odpovědi A a B jsou správné. 18. Pro automatizované ultrazvukové zkoušení ve smyslu EN je charakteristické, že (EN 10160, kap. 3.5) sondy jsou na povrchu plechu usazovány operátorem. plech se skenuje po povrchu v předem daném rastru. vyhodnocování ultrazvukových signálů provádí elektronické zařízení. ultrazvukový signál vizuálně vyhodnocuje operátor. 19. Která sonda, daná svou frekvencí f a průměrem měniče D se může použít pro ultrazvukovou kontrolu plochých výrobků podle EN 10160? (EN 10160, kap. 6.1) f = 1 MHz, D = 12 mm f = 10 MHz, D = 5 mm f = 4 MHz, D = 12 mm f = 2 MHz, D = 30 mm 20. Maximální rychlost skenování v max pro zkoušení plochých výrobků podle EN je takto omezena (EN 10160, kap. 6.1) v max = 50 mm/s. Strana 3 (celkem 25) Regazzo

4 v max = 100 mm/s. v max = 150 mm/s. musí být taková, aby necelistvosti byly na obrazovce zaznamenány snadno a bez zpoždění nebo zařízením pro indikování necelistvostí. 21. Při ultrazvukovém zkoušení plochých výrobků podle EN lze podle uvážení výrobce použít tento vazební prostředek: vodu. olej. pastu. platí odpověď A, B i C. 22. Při ultrazvukovém zkoušení plochých výrobků podle EN v třídě jakosti S2/E3 se používá tato registrační mez, s výjimkou použití dvojitých sond, výška echa od vývrtu s plochým dnem D = 5 mm v odpovídající hloubce. výška echa od vývrtu s plochým dnem D = 8 mm v odpovídající hloubce. výška echa od vývrtu s plochým dnem D = 11 mm v odpovídající hloubce. výška koncového echa odpovídající hloubce. 23. Ultrazvukové zkoušení výkovků může být ovlivněno trhlinami na zkušební ploše. Tyto povrchové trhliny mohou mít u výkovků tyto příčiny: Příliš malá houževnatost materiálu nebo příčné vývrty ve strojírenských dílech. Porucha průběhu vláken ve výkovku. Příliš velká pnutí při chladnutí. Platí odpověď A, B i C. 24. Rozkování jádra (kovářský kříž) je typická vada, kterou lze zjistit ve výkovkách ultrazvukem. Která z následujících odpovědí týkajících se rozkování jádra není správná? Příčinou rozkování jádra je malé přetváření během jedné operace při vysoké teplotě. Jedná se o trhliny v jádře výkovku probíhající hvězdicově nebo rovně. Čím nižší je kovací teplota a čím větší je stupeň přetváření v jedné operaci, tím pravděpodobnější je výskyt rozkování jádra. Rozkování jádra dává většinou nerozlišitelné skupinové echo. 25. Vločkové trhliny jsou vady, které lze zjistit ultrazvukem. Vznik vloček je způsoben vysokým obsahem vodíku ve výchozím materiálu. dlouhým tepelným zpracováním. vysokou kovací teplotou. Platí odpověď A, B i C. 26. Nesvařená staženina (lunkr) v ose výkovku dá pravděpodobně toto echo: Jedno echo při současném poklesu koncového echa. Skupinu rozlišitelných ech. Skupinu nerozlišitelných ech. Ztrátu koncového echa bez výskytu vadového echa. 27. Která z následujících sond, definovaných průměrem měniče a frekvencí, je nejlepší pro vstupní ultrazvukové zkoušení kontislitku se čtvercovým průřezem o straně D = 400 mm? (UT 2-8, str. 3) D s = 10 mm, f N = 4 MHz D s = 24 mm, f N = 1 MHz D s = 24 mm, f N = 4 MHz D s = 12 mm, f N = 1 MHz Strana 4 (celkem 25) Regazzo

5 28. Pro radiální prozvučování kulatiny z feritické oceli o průměru D = 400 mm se má použít přímá sonda o D s = 19 mm a f N = 5 MHz. Lze pro AVG metodu použít koncové echo z protilehlého povrchu výkovku? (UT 2-5, str. 10) Ano, protože čtyřnásobek délky blízkého pole je menší než průměr výkovku. Ano, když se požadovaná citlivost zvýší o 6 db. Ano, protože čtyřnásobek délky blízkého pole je větší než průměr výkovku. Ano, protože dvojnásobek délky blízkého pole je větší než průměr výkovku 29. Při radiálním prozvučování kulatiny z oceli přímou sondou mohou vzniknout tvarová echa. Na kterých dílcích T Z1 a T Z2 časové základny se zobrazí na obrazovce pro kulatinu průměru D = 120 mm a rozsah časové základny (kalibrační rozsah) s j = 250 mm? (UT 2-5, str. 9-10) T Z1 = 4,8 a T Z2 = 9,6 dílku. T Z1 = 6,2 a T Z2 = 7,6 dílku. T Z1 = 6,2 a T Z2 = 8,0 dílku. T Z1 = 6,0 a T Z2 = 8,4 dílku. 30. Při osovém prozvučování (z čela) kulatiny přímou sondou mohou vzniknout i vedlejší echa. Na kterých dílcích T N1, T N2 a T N3 časové základny se zobrazí na obrazovce echa od protilehlého povrchu pro kulatinu průměru D = 80 mm a délky 350 mm, rozsah časové základny s j = 500 mm? (UT 2-5, str ) T N1 = 7,0 a T N2 = 9,4 dílku. T N1 = 8,2 a T N2 = 9,4 dílku. T N1 = 7,0, T N2 = 8,2 a T N3 = 9,4 dílku. T N1 = 8,0, T N2 = 9,0 a T N3 = 10,0 dílku. Poznámka: Otázka je matoucí, podle obr. 11 na str. 5 ve skriptech v kap. UT2-5 je značení N 1 a N 2 pro vedlejší echa. Pro 1. koncové echo je použito F. Dráhy ultrazvuku T N1, T N2, T N3 v dílkách měly být označeny T F, T N1, T N2, aby odpověď byla jednoznačná. Správné značení podle skript je dráha pro 1. KE s 1.KE = 350 mm v dílkách T F = 7 dráha pro 1. vedlejší echo s N1 = , = 410,8 mm v dílkách T N1 = 410,8. 10 / 500 = 410,8 / 50 = 8,22 dílku Dráha pro 2. vedlejší echo s N2 = , = 471,6 mm v dílkách T N2 = 471,6. 10 / 500 = 471,6 / 50 = 9,43 dílku 31. Do jaké délky L lze zkoušet kulatinu D = 80 mm z feritické oceli bez vlivu bočních stěn přímou sondou o D S = 24 mm a f N = 4 MHz? (UT 2-5, str. 11) L = 320 mm L = 640 mm L = 1160 mm L = 1260 mm 32. Feritický výkovek s tloušťkou stěny t = 80 mm se má zkoušet přímou sondou MB4S-N použitím AVG předsádky. Jaké dodatečné zesílení ΔV (db) je nutné při kalibraci podle koncového echa ze zkoušeného výkovku, aby křivka D KSR = 4 mm odpovídala registrační mezi D KSR = 2 mm? ΔV = 12 db ΔV = 0 db ΔV = 24 db ΔV = 18 db Strana 5 (celkem 25) Regazzo

6 AVG Předsádka schematický obrázek 33. Přímou sondou B2S-N se má zkoušet v radiálním směru prstencový výkovek s vnějším průměrem D a = 800 mm a vnitřním D i = 200 mm. Jaké registrační zesílení V R v db je nutné nastavit pro metodu vztažné výšky, když pro koncové echo od vnitřního povrchu bylo základní zesílení V j = 32 db a má být dodržena registrační mez D KSR = 3 mm? Poznámka : Přídavek zesílení ΔV je nutné určit z AVG diagramu pro sondu B2S-N. V R = 49 db V R = 62 db V R = 68 db V R = 76 db Strana 6 (celkem 25) Regazzo

7 34. Při velkých drahách ultrazvuku je nutné u zušlechtěných volných výkovků počítat s bludnými echy. Jejich vznik je spojen (UT 2-10, str. 9-10) s nízkou zkušební frekvencí. s vysokou zkušební frekvencí. s malým útlumem. Odpovědi A a C jsou správné. 35. U které skupiny výkovků má smysl šikmé prozvučování v obvodovém směru a je proto požadováno v mnoha předpisech? dlouhé kruhové výrobky, například tyčovina krátké kruhové výrobky, například kotouče Strana 7 (celkem 25) Regazzo

8 duté díly, například kroužky nebo trubky odpovědi A a B jsou správné 36. Pro které techniky a materiály je z principu použitelné ultrazvukové zkoušení výkovků podle EN ? mechanizovaná imerzní technika austenitická nerez ocel austeniticko-feritická ocel feritická nebo martenzitická ocel 37. Pro které výrobky je z principu použitelné ultrazvukové zkoušení výkovků podle EN ? zápustkové výkovky kované tyče výkovky turbínových rotorů výkovky generátorových rotorů 38. Mezi objednavatelem a dodavatelem výkovků je nutné podle EN dohodnout třídu jakosti rozsah zkoušení stadium výroby, ve kterém se provede ultrazvukové zkoušení odpovědi A, B i C jsou správné 39. Písemná instrukce (zkušební postup) ve smyslu EN musí být předložen v jedné následující formě jako popis výrobku, nebo jako písemný postup pro speciální použití, nebo tato část EN 10228, doplněná dodatečnými údaji s podrobnostmi zkoušky, souvisejícími s konkrétním použitím odpovědi A, B i C jsou správné 40. Které údaje musí minimálně obsahovat zkušební postup podle EN ? datum zkoušení jméno dodavatele rozsah zkoušení výsledek zkoušení 41. Které údaje nemusí obsahovat zkušební postup podle EN vazební prostředek výsledky zkoušení nastavení a kalibraci zkušební rastr 42. Podle EN musí ultrazvukový defektoskop umožnit toto zobrazení indikací A - zobrazení B - zobrazení C - zobrazení Platí odpovědi A, B i C. 43. Pro sondy pro zkoušení výkovků podle EN jsou přípustné tyto kombinace frekvence - úhel lomu f = 1 MHz, α = 90 f = 4 MHz, α = 30 f = 2 MHz, α = 0 Strana 8 (celkem 25) Regazzo

9 f = 10 MHz, α = Pro sondy pro zkoušení výkovků podle EN jsou přípustné tyto kombinace frekvence - průměr měniče f = 1 MHz, D o = 5 mm f = 2 MHz, D o = 20 mm f = 4 MHz, D o = 50 mm f = 8 MHz, D o = 12 mm 45. Podle EN musí být vazební prostředek použitý při zkoušení stejný jako při kalibraci nastavení citlivosti hodnocení vad Odpovědi A, B i C jsou správné. 46. Po ukončení ultrazvukového zkoušení podle EN se musí odstranit vazební prostředek ze zkoušeného předmětu, pokud by mohl rušit další zpracování. bránil dalším operacím. mohl poškodit jakost zkoušeného výrobku. Platí odpovědi A, B i C. 47. Pokud není v objednávce stanoveno jinak provádí se uz. zkoušení podle EN po konečném tepelném zpracování. před konečným tepelným zpracováním. v hotovém stavu před expedicí. při dodávce výchozího materiálu. 48. Jako příprava pro uz. zkoušení svaru s hrubou strukturou se provádí měření koeficientu útlumu. K tomu jsou potřeba tyto průchodové signály: (UT 2-4, str. 9) V prozvučení přes svar a na kontrolní měrce K1. V prozvučení přes základní materiál a W prozvučení přes svar. V prozvučení a W prozvučení přes svar. Odpovědi A, B a C nejsou správné. 49. Jaký je koeficient útlumu κ v db/m ve svaru pro sondu MWB60-4, když byly změřeny v příslušných dráhách pro KE tyto hodnoty V 1 = 12 db s 1 = 50 mm V 2 = 20 db s 2 = 100 mm κ = 80 db/m κ = 40 db/m κ = 20 db/m κ = 60 db/m Poznámka: Ztrátu rozevřením svazku ΔV s je nutné určit z AVG diagramu, není zadána. 50. Pro určení přechodové korekce ΔV T v db mezi kontrolní měrkou K1 a zkoušeným předmětem tloušťky d = 100 mm byly změřeny tyto hodnoty V T1 = 12 db V T2 = 30 db Kolik je přenosová korekce, když všechna měření byla provedena ve vzdáleném poli? V T = 6 db V T = 12 db Strana 9 (celkem 25) Regazzo

10 V T = 18 db V T nelze vypočítat bez zadání dalších údajů. 51. Které tvrzení týkající se techniky s referenční výškou není správné? Tato technika umožňuje plynulou práci zejména při hodnocení hodně odražečů. Překročení výšky echa ΔH U se musí určit z AVG diagramu. Vztažný bod musí být určen při maximální dráze ultrazvuku. Při malých drahách ultrazvuku překračují vztažnou výšku i neregistrované indikace. 52. Přenosová (přechodová) korekce slouží k vyrovnání rozdílů v zesílení mezi kontrolní měrkou a zkoušeným kusem. Tyto rozdíly jsou způsobeny jakostí povrchu a tloušťkou stěny. útlumem a tloušťkou stěny. útlumem a jakostí povrchu. drsností povrchu a křivostí povrchu. 53. Svar byl zkoušen AVG metodou bez korekce na útlum. Kalibrace citlivosti byla provedena na kontrolní měrce K2 na R25 mm. V dráze s U = 80 mm byla zjištěna vada. Jaká je chyba hodnocení ΔV v db vlivem zanedbání útlumu, když v zkoušeném předmětu je je koeficient útlumu κ PG = 60 db/m a v kontrolní měrce κ J = 20 db/m? Poznámka : Případné rozdíly vazby se zanedbávají. ΔV = 9,6 db ΔV = 8,6 db ΔV = 4,0 db ΔV = 5,5 db 54. Svar z austenitické oceli s velkým útlumem ultrazvuku se má zkoušet vysoce tlumenou úhlovou sondou. V tomto případě je nejlepší provést nastavení citlivosti technikou AVG s uvážením útlumu. na srovnávací měrce přímou metodou (metodou srovnávací měrky). pomocí běžné AVG předsádky. technikou AVG s uvážením paušální korekce na útlum. 55. Svar na tlakové nádobě s tloušťkou stěny d = 120 mm se má zkoušet ultrazvukem. Vnitřní podélné trhliny kolmé k povrchu, které nevycházejí na povrch, se nejlépe zjistí standardní technikou, tzn. úhlovou sondou 70 s nízkou frekvencí. standardní technikou, tzn. úhlovou sondou 70 s vysokou frekvencí. standardní technikou, tzn. úhlovou sondou 45 s vysokou frekvencí. tandemovou technikou. 56. U tandemové metody určuje vzájemná vzdálenost sond hloubkový rozsah, ve kterém lze zjistit vady. Tato vzdálenost musí být velká zejména, když se mají zjistit vady ve velké hloubce. se mají zjistit vady v malé hloubce blízko zkušebního povrchu. se mají zjistit vady uprostřed (v polovině tloušťky). Otázka je špatně položena. Vzdálenost sond nehraje žádnou roli. 57. Které tvrzení týkající se tandemové metody neplatí? Čím je větší tloušťka svaru, tím se musí rozdělit na více hloubkových zón. Většinou se používají úhlové sondy podélných vln. Nezávisle na vzdálenosti sond je vada indikována vždy v dráze odpovídající polovině kroku. Zkoušení se provádí většinou úhlovými sondami 45. Strana 10 (celkem 25) Regazzo

11 58. Při ultrazvukovém zkoušení svarů lze tvarová echa z kořenové oblasti svaru zmenšit (potlačit) svařováním kořene metodou WIG. odbroušením kořene svaru. prozvučováním pod velkým úhlem lomu 70. Odpovědi A, B i C jsou správné. 59. Při ultrazvukovém zkoušení svarů se vady klasifikují podle jejich tvaru (charakteru). Tato vada je obvykle charakterizována jako plošná struskový vměstek uvnitř svaru. nedostatečné provaření kořene. cizí vměstek v kořeni svaru. plynová bublina v krycí vrstvě svaru. 60. Při ultrazvukovém zkoušení svarů se vady klasifikují podle jejich tvaru (charakteru). Aby byla vada hodnocena jako bodová (objemová) musí platit výška echa při prozvučování z různých směrů je přibližně stejná. echodynamická křivka echa vykazuje plato. výška echa při prozvučování z různých směrů je různá. při A zobrazení je vada indikována skupinovým nerozlišitelným echem. 61. Která vada je ultrazvukem nejobtížněji zjistitelná? studený spoj kořenová trhlina jednotlivé póry řádkovité vměstky 62. V některých předpisech pro uz. zkoušení svarů je předepsána srovnávací měrka s drážkou pro charakterizaci indikací. Tato srovnávací měrka se používá pro rozlišení kořenové trhliny od kořenového neprůvaru pro rozlišení vnitřních bodových a plošných vad. pro přesné měření délky hubeného kořene. k určení polohy odražeče v oblasti blízko povrchu. 63. Účelem předběžného uz. zkoušení základního materiálu podle EN 1714 je ověřit, že zkoušení úhlovými sondami (L + T) nebude nepříznivě ovlivněno vadami v základním materiálu. zkoušení přímými sondami (N) nebude nepříznivě ovlivněno vadami v základním materiálu. nebyly zpracovány žádné vadné plechy. Ve svarech nejsou žádné vady. 64. Třídy zkoušení podle EN 1714 jsou označeny A až D. Pro kterou třídu zkoušení musí být vypracován písemný postup? (EN 1714, kap. 11, 2. odstavec) Pro třídu A Pro třídu B Pro třídu C Pro třídu D 65. Normu EN 1714 lze bez další dohody mezi smluvními stranami použít pro ultrazvukovou kontrolu těchto svarů: (EN 1714, kap. 1, 1. odstavec) plně provařené tupé svary svary feritických ocelí Strana 11 (celkem 25) Regazzo

12 svary tloušťky od 8 mm platí A, B i C 66. Pro nastavení zkušební citlivosti mohou být mezi smluvními stranami dohodnuty tyto metody: (EN 1714, kap. 10.2) příčný vývrt D Q = 3 mm AVG metoda pravoúhlá drážka hloubky 1 mm pro odpovídající úhel lomu a tloušťku platí A, B i C 67. Pro tloušťku t = 45 mm a metodu 2 podle EN 1712 se předpokládá použití úhlové sondy příčných vln o jmenovité frekvenci : ( EN 1712, tab. 1) f N = 1 MHz f N = 2 MHz f N = 4 MHz f N = 10 MHz 68. Podle EN 1712 se musí hodnotit všechny indikace, které překročí: (EN 1712, kap. 3.4) úroveň pro hodnocení 80 % výšky rastru obrazovky (80 % BSH) registrační mez mez přípustnosti 69. V protokolu se musí dokumentovat všechny indikace, které přesahují: (EN 1712, kap. 5) úroveň pro hodnocení (vyhledávací úroveň) 80 % BSH registrační úroveň mez přípustnosti 70. V protokolu se musí dokumentovat všechny indikace, které přesahují: (EN 1712, kap. 5) vyhledávací úroveň registrační úroveň mez přípustnosti platí A, B i C 71. Podle EN 1712 je délka indikace rovna: (EN 1712, kap.3.6) dráze sondy, na které výška echa překračuje úroveň pro hodnocení dráze sondy, na které výška echa překračuje úroveň pro registraci dráze sondy, na které výška echa překračuje 50 % maxima (metoda poloviční výšky) dráze sondy, na které výška echa překračuje 10 % maxima 72. Podle EN 1712 platí pro podélné i příčné vady jako jedno kriterium pro hodnocení: (EN 1712, příloha A) relativní délka podélné nebo příčné souřadnice indikace relativní výška echa v podélném nebo příčném směru echodynamika echa v podélném nebo příčném směru objemový nebo rovinný charakter indikace 73. Ultrazvukové indikace se hodnotí jako vyhovující nebo nevyhovující podle EN 1712 na základě těchto kriterií: (EN 1712, kap.4) délka indikace Strana 12 (celkem 25) Regazzo

13 výška echa indikace charakteru indikace podélné nebo příčné platí A, B i C 74. Pro stupeň přípustnosti 2 je podle EN 1712 celková délka jednotlivých přípustných indikací na délce 6 t rovna: (EN 1712, kap.4.6) 5 mm 10 mm 20 % délky 30 % délky 75. Pro stupeň přípustnosti 3 je podle EN 1712 celková délka jednotlivých přípustných indikací na délce 6 t rovna: (EN 1712, kap.4.6) 5 mm 10 mm 20 % délky 30 % délky 76. U trubek třídy U1 s vnějším průměrem D a 50 mm a při použití sond šířky větší než 12,5 mm zkoušených podle EN délka srovnávací drážky na srovnávacím vzorku (EN , kap. 5.4) nesmí být větší než 10 mm nesmí být větší než 12,5 mm je větší než 12,5 mm je 25 mm 77. Jestliže to předepisuje norma na výrobek zkouší se podle EN , příloha C, konce trubek, které nebyly vyzkoušeny automatizovaně, ručně nebo poloautomatizovaně v délce celé nevyzkoušené oblasti zvětšené o (EN , kap. C1) 10 % 15 % 20 % 0 % 78. Jestliže to předepisuje norma na výrobek zkouší se podle EN , příloha C, konce trubek, které nebyly vyzkoušeny automatizovaně, ručně nebo poloautomatizovaně při překrytí zkušebních linií (EN , kap. C1) 10 % šířky použité úhlové sondy 15 % šířky použité úhlové sondy 20 % šířky použité úhlové sondy 0 % šířky použité úhlové sondy 79. Při ručním ultrazvukovém zkoušení podle EN , příloha C, (EN , kap.c3) nesmí rychlost skenování v obou směrech překročit 150 mm/s. nesmí rychlost skenování v jednom směru překročit 180 mm/s. nesmí rychlost skenování ve dvou směrech pootočených o 90 překročit 100 mm/s. nesmí rychlost skenování překročit 50 mm/s a úhly lomu sond se musí lišit o Při ručním ultrazvukovém zkoušení podle EN , příloha C, trubek o malém vnějším průměru musí kontaktní plocha úhlové sondy (EN , kap.c3) být přizpůsobena křivosti zkoušené trubky. mít správnou polohu zajištěnu vodící lištou. Strana 13 (celkem 25) Regazzo

14 co nejmenší. vytvořena co největší pomocí vazebního prostředku s vysokou viskozitou. 81. EN se týká ultrazvukového zkoušení trubek pro zjišťování (EN , kap. 1) podélných necelistvostí příčnými a deskovými vlnami. podélných necelistvostí podélnými vlnami. příčných necelistvostí příčnými vlnami. příčných necelistvostí deskovými vlnami. 82. Během automatizovaného zkoušení podle EN relativní rychlost mezi trubkou a jednotkou sond (EN , kap. 3.2) překročit 150 mm/s. kolísat o více než 50 mm/s. kolísat o více než 10 %. Kolísat o více než ± 5 %. 83. Při použití deskových vln pro zkoušení trubek podle EN lze zkušební jednotku vybavit sondami těchto parametrů, frekvence f a šířka sondy měřená rovnoběžně s osou svaru w (EN , kap. 3.4 a 3.5) f = 2 MHz, w = 20 mm f = 0,4 MHz, w = 32 mm f = 2,5 MHz, w = 20 mm f = 0,5 MHz, w = 40 mm 84. Při ultrazvukovém zkoušení svarů trubek podle EN se prozvučuje (EN , kap. 3.3) rovnoběžně se svarem v jednom směru kolmo ke svaru ve dvou směrech rovnoběžně se svarem v obou směrech kolmo ke svaru v jednom směru 85. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN je drážka ve vzorku vyrobena (EN , kap ) pouze na vnějším povrchu pouze na vnitřním povrchu na vnitřním i vnějším povrchu podle vnitřního průměru platí A nebo C 86. Při ultrazvukovém zkoušení podle EN mohou být použity umělé vady pouze tehdy, když jsou (EN , kap ) jsou vyrobeny v porovnávacím vzorku s dostatečnou přesností dostatečně vzdáleny od konců porovnávacího vzorku dostatečně vzdáleny navzájem od sebe, aby se získaly zřetelně rozlišitelné indikace platí A, B i C 87. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN může být použita následující umělá vada pouze na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem (EN , kap ) drážka typu N rovnoběžná se svarem radiální průchozí vývrt drážka typu V rovnoběžná se svarem platí A, B i C Strana 14 (celkem 25) Regazzo

15 88. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN musí být drážka typu N vyrobena v porovnávacím vzorku následovně (EN , kap ) boční plochy drážky musí být rovnoběžné dno drážky musí s svírat úhel 60 s bočními stěnami podélná osa drážky musí být kolmá na osu svaru dno drážky musí být zaoblené 89. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN se nastaví mez třídění na monitoru následovně (EN , kap. 5.1, 1. odst.) amplituda umělé vady + 2 db 50 % amplitudy signálu příslušné umělé vady plná amplituda signálu umělé vady amplituda umělé vady + 10 db 90. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN musí být hloubka drážky pro třídu přípustnosti U2 (EN , kap a tab. 1) 5 % jmenovité tloušťky stěny, nejméně 0,3 mm 5 % jmenovité tloušťky stěny, nejméně 0,5 mm 10 % jmenovité tloušťky stěny, nejméně 0,5 mm 12,5 % jmenovité tloušťky stěny, nejméně 1,5 mm 91. Je-li k dispozici pouze jedna úroveň signalizace vady, musí se při ultrazvukovém zkoušení podle EN postupovat následovně (EN , kap. 5.1, 2. odst.) sondy se nastaví tak, aby signály od obou umělých vad byly pokud možno stejně velké pro nastavení spínací úrovně signalizačního obvodu zařízení (úrovně třídění) se použije plná amplituda menšího signálu pro nastavení spínací úrovně signalizačního obvodu zařízení (úrovně třídění) se použije plná amplituda většího signálu platí A a B 92. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN je nutné přezkoušet nastavení (EN , kap. 5.3) nejméně 1 x za každé 4 hodiny při změně obsluhujícího personálu na začátku a na konci zkoušení platí A, B i C 93. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN se nastavení zkušebního zařízení pravidelně kontroluje (EN , kap. 5.3) průchodem porovnávacího vzorku zkušebním zařízením kontrolou linearity podle EN zastavením zkoušení a opakováním základního nastavení zásahem technika výrobce zařízení 94. Při automatizovaném ultrazvukovém zkoušení podle EN jsou vyhovující pouze ty trubky, u kterých (EN , kap. 6.1) nebyly zjištěny žádné indikace žádné indikace nedosáhly nastavenou signalizační úroveň žádné indikace nepřekročily nastavenou signalizační úroveň o méně než 3 db žádné indikace nepřekročily nastavenou signalizační úroveň o více než 3 db Strana 15 (celkem 25) Regazzo

16 95. U nevyhovující trubky podle EN se provede jedna nebo více z následujících činností (EN , kap. 6.4) trubka se považuje za nevyhovující nevyhovující oblast se odřízne trubka se opracuje a když úbytek stěny je v mezních úchylkách vyzkouší se trubka znovu, pokud indikace nedosáhnou nebo nepřekročí spínací úroveň signalizačního obvodu, je trubka vyhovující platí A, B i C Vzorový scénář I Zkoušený výrobek hrubý ocelový plech Jmenovitá tloušťka 45 mm Rozměry 50 m x 20 m Předpis EN Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto Zkušební technika Třída jakosti Stav automatizované ultrazvukové zkoušení s mezerovou vazbou S2 / E3 dodávaný stav bez speciální úpravy povrchu 96. Která z následujících sond bude pro zkoušení v souladu s normou EN pro dané zadání nejvhodnější (EN 10160, kap. 6.1, 6. odst.) dvojitá sonda f = 5 MHz, ohnisková vzdálenost 4 mm přímá sonda s jedním měničem, f = 2 MHz, D = 24 mm přímá sonda s jedním měničem, f = 5 MHz, D = 10 mm platí A, B i C Poznámka: Dvojitá sonda o f = 5 MHz a F = 4 mm je jako jediná použitelná z daného výběru sond, ostatní dvě přímé sondy (B2S a MB4S) mají mrtvé pásmo větší než 15 % tloušťky, tj. 7 mm, a jsou proto nepoužitelné. Sonda není vhodná, lepší bude SEB2 o f = 2 MHz a F = 15 mm pro danou tloušťku plechu 45 mm, velikost plechu 50 x 20 m a stav povrchu plechu (bez úpravy v dodaném stavu). 97. Šířka okrajového pásma, které musí být podle EN zkoušeno je (EN 10160, tab. 2) W = 50 mm W = 75 mm W = 100 mm W = 200 mm 98. Při plošném zkoušení podle EN musí být rastr pro skenování plechu (EN 10160, kap ) čtvercový o délce strany 200 mm čtvercový o délce strany 100 mm pravoúhlý 100 x 200 mm pravoúhlý o délce strany rovné průměru sondy 99. Jaký je vhodný rozsah časové základny s B pro zkoušení plechu podle EN (EN 10160, kap. 6.2) s B = 45 mm s B = 50 mm s B = 75 mm s B = 100 mm Strana 16 (celkem 25) Regazzo

17 Poznámka: Nastavení rozsahu časové základny s B = 100 mm, tzn. větší než 2 tloušťky, aby bylo vidět i 2. KE je zbytečné. Je také pouze doporučené. K hodnocení plechu se nepoužívá 2. KE (nejedná se o výkovek zkoušený podle ČSN EN ) a výhodnější je menší rozsah, pro analogový defektoskop 50 mm a digitální 60 mm. Tato otázka nemá jednoznačnou odpověď. Lze zvolit s B = 100 mm i s B = 50 mm a správnější je s B = 50 mm, protože 1.KE je okolo 8. dílku na obrazovce a je správně využita. Správná formulace pro správnou odpověď je například: Jaký je vhodný rozsah časové základny s B pro zkoušení plechu podle EN 10160, když mají být na obrazovce zobrazena první dvě koncová echa (EN 10160, kap. 6.2) s B = 45 mm s B = 50 mm s B = 75 mm s B = 100 mm 100. Citlivost V R, při které se provádí zkoušení plechu je podle EN (EN 10160, kap. 9.1., 3. odst. zdola) V R = 54 db taková, aby 1. KE dosáhlo 80 % BSH taková, aby 2. KE dosáhlo 80 % BSH taková, aby registrační linie odpovídala náhradní vadě D KSR = 5 mm Poznámka: Pozor na rozlišení mezi zkušební citlivostí (otázka 100 správná odpověď D) a citlivostí při nastavení rozsahu časové základny (otázka správná odpověď B) Nastavení přístroje před zkoušením plechu podle EN se provede při citlivosti (EN 10160, kap. 6.2) V R = 54 db takové, aby 1. KE dosáhlo 80 % BSH takové, aby 2. KE dosáhlo 80 % BSH takové, aby registrační linie odpovídala náhradní vadě D KSR = 5 mm 101. Při plošném zkoušení byl na ploše 1 x 1 m zjištěn nález : tři indikace plochy 60 mm 2, dvě indikace plochy 80 mm 2, jedna indikace plochy 105 mm 2.. Je tento nález přípustný podle EN 10160? (EN 10160, tab. 3) ne ne, poslední indikace je nepřípustná ne, kvůli celkové ploše indikací ne, kvůli počtu indikací 102. Při zkoušení okrajů plechu byl na 1 m hrany zjištěn nález : dvě indikace délky 10 mm, tři indikace délky 18 mm, jedna indikace délky 25 mm. Je tento nález přípustný podle EN 10160? (EN 10160, tab. 3) ano, ne, poslední indikace je nepřípustná ne, kvůli celkové délce indikací ne, kvůli počtu indikací 103. Které údaje nemusí obsahovat protokol o zkoušce plechu podle EN údaje o zkoušeném, plechu údaje o ultrazvukovém přístroji hloubka zjištěných indikací Strana 17 (celkem 25) Regazzo

18 podmínky zkoušení a výsledky Vzorový scénář II Zkoušený předmět Materiál Průměr Délka tyčová ocel feritická ocel D = 300 mm L = 1800 mm Požadavky z objednávky Norma pro zkoušení EN Jakostní třída 4 Rozsah zkoušení 100 % 104. Které z následujících údajů pro skenování tyče podle EN odpovídají normě? (EN , kap.12.4 a 12.5) Rychlost zkoušení 200 mm/s a překrytí 20 % efektivního průměru sondy. Rychlost zkoušení 150 mm/s a překrytí 5 % efektivního průměru sondy. Rychlost zkoušení 100 mm/s a překrytí 10 % efektivního průměru sondy. Platí A i B 105. Při stanovení způsobilosti ke zkoušení přímou sondou B4S-N byly změřeny následující hodnoty: V 1 = 28 db 1. koncové echo na 20 % BSH V 2 = 58 db šum na 20 % BSH Může být v tomto případě dodržena registrační mez podle EN ? (Použijte AVG diagram.) Ano, je zjistitelná umělá vada od velikosti D KSR = 1,5 mm Ano, je zjistitelná umělá vada od velikosti D KSR = 2,0 mm Ano, je zjistitelná umělá vada od velikosti D KSR = 3,0 mm Ne, je zjistitelná umělá vada od velikosti D KSR = 4,0 mm 106. Jaké dodatečné zesílení ΔV při použití AVG metody pro zjišťování osových vad podle EN odpovídá specifikaci, když se použije sonda B2S-N? (Použijte AVG diagram.) ΔV = 20 db ΔV = 30 db ΔV = 42 db Bez udání směru prozvučování nelze otázku zodpovědět V ose tyče byla zjištěna jedna jednotlivá bodová indikace. Při nastaveném registračním zesílení překračuje indikace vztažnou linii o ΔH U = 8 db. Jak se hodnotí tato indikace podle EN , pokud byla použita sonda B2S-N? (EN , tab. 5) Indikace je nepřípustná, protože byla překročena registrační mez. Indikace je nepřípustná, protože je větší než D KSR = 3 mm. Indikace je nepřípustná, protože je větší než D KSR = 2 mm. Indikace je přípustná, protože je menší než D KSR = 3 mm Ve středové oblasti byly zaregistrovány čtyři bodové indikace. Náhradní velikost těchto indikací byla mezi D KSR = 2 mm a D KSR = 3 mm. Vzdálenost mezi indikacemi byla 20 až 30 mm. Jak se vyhodnotí tyto indikace podle EN ? (EN , tab. 5) Indikace jsou nepřípustné, protože se jedná o shluk a byla překročena velikost D KSR = 2 mm. Indikace jsou přípustné, protože nebyla překročena maximální přípustná četnost 10 indikací na ploše A6. Strana 18 (celkem 25) Regazzo

19 Indikace jsou nepřípustné, protože se jedná o bodové indikace a byla překročena hodnota D KSR = 3 mm. Platí A i C Jaká další opatření je nutné provést v souladu s EN , když se zjistí pokles koncového echa o 50 %? (EN , tab. 5, pozn. 3) Dodatečné zkoušení sondou s jinou frekvencí nebo jinou technikou. Dodatečné zkoušení z jiného směru, aby byl reflektor lépe zjištěn. Sešrotování, když se jedná o malý levný výrobek, u kterého se nevyplatí náklady na nové zkoušení. Platí A i B. Vzorový scénář III Zkoušený předmět Materiál Průměr Tloušťka kované kotouče pro setrvačníky feritická ocel D = 800 mm t = 60 mm Požadavky z objednávky Stav ke zkoušení vykováno na hotovo, povrch mechanicky opracován Norma pro zkoušení EN Rozsah zkoušení v rastru Jakostní třída 3 Stanovení velikosti vad technika poloviční výšky echa rozměry vad nesmí překročit polovinu tloušťky stěny Nastavení citlivosti metoda referenční linie (AVG) K dispozici je následující přístrojové vybavení Ultrazvukový přístroj Sondy Vazební prostředek USM 3S nebo srovnatelný B2S-N, B4S-N, MWB45-N4, MWB60-N4 pasta na bázi vody a celulózy 110. Jak velký rozsah zkoušení podle EN je nutné volit pro zkušební úlohu podle scénáře III? (EN , tab. 3) 100 % skenování z vnějšího povrchu po celém obvodě 360. Čtvercový rastr po celém obvodě 360 a z jedné čelní plochy. Z obou čelních ploch Pro 3. třídu jakosti není nutné žádné ultrazvukové zkoušení Jaká drsnost povrchu je vyhovující pro provedení zkoušky podle EN ? (EN , tab. 1) R a = 25 μm R a = 15 μm R a = 20 μm R a = 12,5 μm 112. K nastavení registrační citlivosti pro přímou sondu B2S-n se použijí následující umělé vady: příčné vývrty D = 3 mm vývrty s plochým dnem (náhradní vady) D = 3 mm drážky hloubky t = 0,5 mm kruhový oblouk měrky K1 s korekcí Strana 19 (celkem 25) Regazzo

20 113. Při ultrazvukovém zkoušení je nutné registrovat následující pokles koncového echa (EN , tab. 5) R = 0,9 R = 0,8 R = 0,6 R = 0, Ve výkovku podle scénáře III byla zjištěna jednotlivá bodová indikace, která překračuje vztažnou (registrační) linii o ΔH U = 4 db. Jak se tato indikace hodnotí podle EN ? Nemusí se registrovat Registruje se a je přípustná Je nepřípustná Otázku nelze odpovědět, protože chybí údaje 115. Při ultrazvukovém zkoušení podle EN a scénáře III byla zjištěna jednotlivá protažená indikace, jejím maximální velikost echa překročila registrační linii o ΔH U = 10 db. Technikou poklesu echa o 6 db byla změřena její délka L = 35 mm. Jak se hodnotí tato indikace? (EN , tab. 5) Nemusí se registrovat Registruje se a je přípustná Je nepřípustná Otázku nelze odpovědět, protože chybí údaje Poznámka: Podle vztahu ΔH U = V R V U (UT2-6, str. 3 a obr. 2) platí, když ΔH U = + 10 db, tak vadové echo přesáhlo registrační linii o 10 db a vada se registruje. Když je ΔH U = - 10 db, tak vadové echo je 10 db pod registrační linií a vada se neregistruje. Dvě otázky jako příklad: Při ultrazvukovém zkoušení podle EN a scénáře III byla zjištěna jednotlivá protažená indikace. Pro její maximální echo bylo ΔH U = 10 db. Technikou poklesu echa o 6 db byla změřena její délka L = 35 mm. Jak se hodnotí tato indikace? Nemusí se registrovat Registruje se a je přípustná Registruje se a je nepřípustná Otázku nelze odpovědět, protože chybí údaje Správná odpověď je C Při ultrazvukovém zkoušení podle EN a scénáře III byla zjištěna jednotlivá protažená indikace. Pro její maximální echo bylo ΔH U = - 2 db. Technikou poklesu echa o 6 db byla změřena její délka L = 20 mm. Jak se hodnotí tato indikace? Nemusí se registrovat Registruje se a je přípustná Je nepřípustná Otázku nelze odpovědět, protože chybí údaje Správná odpověď je A Tři zjištěné bodové vady (1,2,3) byly zjištěny ve vrcholech trojúhelníku. Vzdálenosti mezi vadami jsou A 12 = 25 mm, A 23 = 34 mm, A 31 = 45 mm. Jek se hodnotí tyto nehomogenity podle scénáře III a normy EN ? (EN , tab. 5 a obr. 6) Jako jednotlivé bodové nehomogenity Strana 20 (celkem 25) Regazzo

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/2 Specifická část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/2 Specifická část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/2 Specifická část QC Otázky výrobky a vady 1. Plošné vady v plechách, jako například zdvojeniny, jsou způsobeny segregacemi v ingotu. staženinami v ingotu. segregacemi v kontislitku.

Více

ULTRASONIC TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy ultrazvukové metody dle systému ISO / 3

ULTRASONIC TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy ultrazvukové metody dle systému ISO / 3 ULTRASONIC TESTING Sylabus pro kurzy ultrazvukové metody dle systému ISO 9712 UT PROCES SYSTÉM METODA ÚVOD STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 UT 1, 2, 3 MS, w, c, t - 4 / 2015 ŽBÁNEK

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 2/1 Všeobecná část

TEST PRO VÝUKU č. UT 2/1 Všeobecná část TEST PRO VÝUKU č. UT 2/1 Všeobecná část Otázky - fyzikální základy 1. Přes vodní předdráhu se má nastavit v hliníku úhel lomu příčné vlny α T, Al = 70. Úhel dopadu ve vodě α L,W ve stupních ( ) musí potom

Více

Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD

Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD Ing. Miloš Kováčik, SlovCert s. r. o. Bratislava, Jan Kolář ČEZ JE Temelín Úvod V jaderné energetice a těžkých chemických

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

Základy ultrazvuku. Tab. 6.1

Základy ultrazvuku. Tab. 6.1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem Ing. Regazza Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Regazzo Richard, Regazzová Marcela R & R NDT Zeleneč V článku se zabýváme měřením tloušťky

Více

Kopírování pouze se souhlasem firmy Testima nebo Ing. Richarda Regazza

Kopírování pouze se souhlasem firmy Testima nebo Ing. Richarda Regazza Výklad k tabulce dat v Datovém listu sond firmy Krautkrämer ERLÄUTERUNG ZU DEN DATENBLÄTTERN FÜR PRÜFKÖPFE Krautkrämer GmbH Ing.Richard Regazzo,CSc., Marcela Regazzová, Lubomír Bartulík, R & R NDT Zeleneč

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Seznam platných norem z oboru DT k

Seznam platných norem z oboru DT k Seznam platných norem z oboru DT k 30.9.2011 Stupeň Znak Číslo Název ČSNEN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň

Více

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7 EDDY CURRENT TESTING Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 ET PROCES SYSTÉM METODA STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 ET 1, 2, 3 MS, t - 4 / 2015 ROXER ÚVOD

Více

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených

Více

Ultrazvuková kontrola odlitků lopatek

Ultrazvuková kontrola odlitků lopatek Ultrazvuková kontrola odlitků lopatek Regazzo Richard, Regazzová Marcela R&R NDT Zeleneč Článek pojednává o ultrazvukové kontrole odlitků lopatek ze slitinové oceli na odlitky ČSN 422715. Dokumentované

Více

Ultrazvukové zkoušení materiálů DZM - 2013. http://1.bp.blogspot.com/-_rtpuuvjbdk/tggpeztxodi/aaaaaaaaac0/ncsuvkujp1m/s1600/1.jpg

Ultrazvukové zkoušení materiálů DZM - 2013. http://1.bp.blogspot.com/-_rtpuuvjbdk/tggpeztxodi/aaaaaaaaac0/ncsuvkujp1m/s1600/1.jpg Ultrazvukové zkoušení materiálů DZM - 2013 1 http://1.bp.blogspot.com/-_rtpuuvjbdk/tggpeztxodi/aaaaaaaaac0/ncsuvkujp1m/s1600/1.jpg Výhody použití ultrazvuku analýza vad povrchových i vnitřních možnost

Více

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje

Více

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - -

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení technické dodací podmínky. Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nižších teplotách. Způsob výroby a dodávaný

Více

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI

Více

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky ČS E 10025 3 září 2005 Způsob výroby volí výrobce.. Pokud to bylo

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla Způsob výroby a dodávaný stav Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 3: Trubky z nelegovaných jemnozrnných ocelí. Podle ČSN EN 1216-3 23-9 + Změna A1 24-11

Více

Technologičnost konstrukce

Technologičnost konstrukce Technologičnost konstrukce - přizpůsobení konstrukce dílu způsobu výroby a vlastnostem materiálu s cílem zajistit maximální efektivitu a kvalitu výroby - Do jisté míry rozhoduje konstruktér na základě

Více

ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU

ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU Přednosti a využití zobrazení S, B a C při zkoušení tlustostěnných výkovků ultrazvukem. Kováčik Miloslav, Ing., Hyža Rastislav, Ing., Slovcert s.r.o. Bratislava ÚVOD Tlustostěnné výkovky patří k výrobkům,

Více

Ocelový tubusový stožár

Ocelový tubusový stožár Ocelový tubusový stožár Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožáry mají výšku většinou 40 105m, výjimečně i více. V těchto délkách by je nebylo možné přepravovat a

Více

Použití techniky Phased Array pro stanovení reálných rozměrů necelistvostí ve svarech potrubních systémů

Použití techniky Phased Array pro stanovení reálných rozměrů necelistvostí ve svarech potrubních systémů Použití techniky Phased Array pro stanovení reálných rozměrů necelistvostí ve svarech potrubních systémů Jan Kolář Abstrakt V příspěvku jsou uvedeny první zkušenosti s technikou zkoušení Phased Array,

Více

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Předmět normy Vstupní materiál pro výrobu dutých profilů Stav dodávky dutých profilů

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

ČSN EN OPRAVA 2

ČSN EN OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.2.3 Říjen 26 Netopené tlakové nádoby Část 5: Kontrola a zkoušení ČSN EN 13445-5 OPRAVA 2 69 5245 idt EN 13445-5:22/Cor.16:25-1 Corrigendum Tato oprava ČSN EN 13445-5:23 je

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Podle ČSN EN 10051 květen 2011 Oblast použití Výrobky

Více

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4. VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 10084 Oceli k cementování Technické dodací podmínky Údaje pro objednávání.1 Povinné

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily Vnější rozměry (D,B,H) Tloušťka (T) Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti ± 1%, min. ± 0,5 mm a max ± 10mm 10%

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje - 1 - Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje Ultrazvuková kontrola Ing. Jaroslav Smejkal, Testima, spol. s r.o. zpracováno dle materiálů GE IT Krautkramer Zkoušení výkovků není jednoduchou

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Zjišťování přilnavosti spojení vložky s tělesem válců bloku motoru

Zjišťování přilnavosti spojení vložky s tělesem válců bloku motoru Zjišťování přilnavosti spojení vložky s tělesem válců bloku motoru Ing. Miloslav Kováčik, Slovcert s.r.o., Bratislava 1. Popis objektu Vložky do válců j sou litinové, j e j ich tloušťka je v konečném stavu

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N 15 010 Sekce technické služby kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace,

Více

Ultrazvukový defektoskop MFD800C

Ultrazvukový defektoskop MFD800C Ultrazvukový defektoskop MFD800C 1 Úvod MFD800C je moderní digitální ultrazvukový defektoskop s vícebarevným LCD displejem a množství nových vlastností, aby splňoval náročné požadavky kontroly kvality.

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

2. přednáška. Petr Konvalinka

2. přednáška. Petr Konvalinka EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 2. přednáška Petr Konvalinka Experimentální vyšetřování pevnostních vlastností betonu Nedestruktivní metody zkoušky pevnosti Schmidtovo kladívko odpor v otlačení pull-out

Více

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů Provozovna: ATG, s. r. o. Tel.: (+420 ) 23431 2201 Beranových 65 (+420 ) 23431 2202 Praha 9 - Letňany Fax: (+420 ) 23431 2205 199 02 E-mail: atg@atg.cz Česká Republika http: www.atg.cz HERCULES Přenosný

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ 1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ Při obloukovém svařování se používají tyto základní druhy svarů : svar lemový, svar tupý (I, V, X, U a poloviční V, X, U), svar koutový (rohový). 1.2 PŘÍPRAVA SVAROVÝCH

Více

PENETRANT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO / 3

PENETRANT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO / 3 PENETRANT TESTING Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO 9712 PT PROCES SYSTÉM METODA ÚVOD STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 PT 1, 2, 3 MS, w, c - 4 / 2015 ŠKEŘÍK Kapilární

Více

Elcometer NDT FD700+ & FD700DL+, Ultrazvukový defektoskop

Elcometer NDT FD700+ & FD700DL+, Ultrazvukový defektoskop Elcometer NDT FD700+ & FD700DL+, Ultrazvukový defektoskop Ultrazvukové defektoskopy FD700+ & FD700DL+ Tyto ruční defektoskopy kombinují nejvyspělejší metody detekce defektů s pokročilými vlastnostmi tloušťky

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM:

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: A. PRACOVNÍCI NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ KVALIFIKAČNÍ A CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM (KCS) PODLE POŽADAVKŮ STANDARDU STD-101 APC (ČSN EN 473) 1.

Více

Ultrazvuková technika TOFD při určení hloubkových rozměrů vad

Ultrazvuková technika TOFD při určení hloubkových rozměrů vad Ultrazvuková technika TOFD při určení hloubkových rozměrů vad Ing. Miloš Kováčik, Ing. Pavol Kučík Slovcert s.r.o., Bratislava, Slovensko Principy metodiky TOFD (Time of flight diffraction technique) Výpočet

Více

Teplota austenitizace o C

Teplota austenitizace o C Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení technické dodací podmínky. Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách. Způsob výroby a dodávaný

Více

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉ IMPULSNÍ METODY VE STAVEBNÍ PRAXI POSSIBILITIES OF THE ULTRASONIC PULSE METHODS IN CONSTRUCTION PRACTICE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉ IMPULSNÍ METODY VE STAVEBNÍ PRAXI POSSIBILITIES OF THE ULTRASONIC PULSE METHODS IN CONSTRUCTION PRACTICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING MOŽNOSTI VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉ IMPULSNÍ

Více

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky ZKOUŠENÍ MATERIÁLU Defektoskopie a technologické zkoušky Zkoušení materiálů bez porušení Nedestruktivní zkoušky (nezpůsobují trvalou změnu tvaru, rozměrů nebo struktury): metody zkoumání struktur (optická

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 Svařování jako hlavní proces spojování ocelových Group Základní požadavek v souvislosti s ČSN EN 1090-2: systém jakosti

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Podniková norma. Nákup řeziva. Verze: N020-4 Aktualizace: Správce normy: Ing. Miroslav Roubal

Podniková norma. Nákup řeziva. Verze: N020-4 Aktualizace: Správce normy: Ing. Miroslav Roubal Podniková norma Nákup řeziva Verze: N020-4 Aktualizace: Správce normy: Ing. Miroslav Roubal MATERIÁLOVÉ POŽADAVKY Materiál Materiálem pro dodávky je bukové popřípadě habrové řezivo. Rozměry Tloušťka: Šířka

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Svarové spoje druhy, značení

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu Typ liniové sítě záleží na požadavcích na přesnost. Mezi tyto sítě patří: polygonové sítě -> polygonový pořad vedený souběžně s liniovou stavbou troj a čtyřúhelníkové řetězce -> zdvojený polygonový pořad

Více

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Navařování srdcovek výhybek s nadměrným opotřebením ručně elektrickým obloukem

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

Podniková norma. Nákup řeziva. Verze: N020-6 Aktualizace: 15.9.2014. Správce normy: Ing. Miroslav Roubal

Podniková norma. Nákup řeziva. Verze: N020-6 Aktualizace: 15.9.2014. Správce normy: Ing. Miroslav Roubal Podniková norma Nákup řeziva Verze: N020-6 Aktualizace: 15.9.2014 Správce normy: Ing. Miroslav Roubal 1 MATERIÁLOVÉ POŽADAVKY Materiál Materiálem pro dodávky je bukové a habrové řezivo. Rozměry Tloušťka:

Více

AUTOMATIZOVANÝ KONTROLNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI PODPOVRCHOVÝCH VAD V ŽELEZNIČNÍCH KOLEJNICÍCH. Základní údaje. Kontaktní osoba v závodě 2003 tel.

AUTOMATIZOVANÝ KONTROLNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI PODPOVRCHOVÝCH VAD V ŽELEZNIČNÍCH KOLEJNICÍCH. Základní údaje. Kontaktní osoba v závodě 2003 tel. ATG, s. r. o. office : Tel.: (+420) 234 312 201-4 Beranových 65 Fax: (+420) 234 312 205 199 02 Praha 9- Letňany E-mail: atg@atg.cz Czech Republic http: www.atg.cz AUTOMATIZOVANÝ KONTROLNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

TECHNICKÝ LIST. změřte si svůj úspěch

TECHNICKÝ LIST. změřte si svůj úspěch Elcometer NDT CG100B, CG100BDL, CG100ABDL & CG100ABDL+ Přístroje na měření tloušťky vrstvy koroze Tyto přístroje z produktové řady Elcometer NDT obsahují nejvíce funkcí a zároveň se snadno používají a

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Karel Mikeš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Více

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -

Více

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Postup navařování srdcovek výhybek poloautomatem plněnou elektrodou P-NA-P-02/2013

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

+ S pl. S = S p. 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) 9. ročník Tělesa

+ S pl. S = S p. 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) 9. ročník Tělesa 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstavu tvaru n-úhelníku. Podle počtu vrcholů n-úhelníku má jehlan název. Stěny tvoří n rovnoramenných trojúhelníků se společným vrcholem

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M Přechodné typy antén a) štěrbinové antény - buzení el. polem napříč štěrbinou (vlnovod) z - galvanicky generátor mezi hranami - zdrojem záření - pole ve štěrbině (plošná a.) nebo magnetický proud (lineární

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán rovinný obrazec, v obrázku vyznačený barevnou výplní, který představuje

Více

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.12.2004. Předmět normy Tato norma stanoví postup měření průměru příze a celkové

Více