MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc"

Transkript

1 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/234460/2017/OZP/VH/Pos V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/027656/2017/OZP Uvádějte vždy v korespondenci Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková Telefon: Obnova rozvodů vodovodu a přivaděče z VDJ Drahlov O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle 115 vodního zákona a 112 stavebního zákona oznamuje, že stavebník Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty, IČO: , Brodecká 1, Dub nad Moravou, v zastoupení: AGPOL s.r.o., IČO: , Jungmannova 153/12, Hodolany, Olomouc 9, požádal podáním ze dne o vydání rozhodnutí podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona a 115 stavebního zákona, o povolení stavby Obnova rozvodů vodovodu a přivaděče z VDJ Drahlov na pozemcích parc. č. 494 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 498 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 579/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 589/3 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 617 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 618 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 651 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 652 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 657 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 906 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 907 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 908/29 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 908/30 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 908/31 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 908/32 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 908/33 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 908/35 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, a to následujících stavebních objektů: řad A na pozemcích parc.č. 906;907;908/32, katastrální území Charváty, obec Charváty, konec: ,77, ,34; ,67, ,31) řad B na pozemcích parc.č. 906;908/32, katastrální území Charváty, obec Charváty, Olomoucký kraj, č.h.p Morava, orientační určení polohy (souřadnice X;Y začátek, konec: ,5, ,37; ,66, ,21)

2 řad C na pozemcích parc.č. 908/29;908/30;908/31;908/32;908/33;908/35, katastrální území Charváty, obec Charváty, Olomoucký kraj, č.h.p Morava, orientační určení polohy (souřadnice X;Y začátek, konec: ,8, ,61; ,28, ,39) řad 40 na pozemcích parc.č. 579/1;652;657, katastrální území Charváty, obec Charváty, konec: ,32, ,19; ,27, ,49) řad 40-1 na pozemcích parc.č. 617;618;652, katastrální území Charváty, obec Charváty, Olomoucký kraj, č.h.p Morava, orientační určení polohy (souřadnice X;Y začátek, konec: ,67, ,7; ,47, ,92) řad 40-2 na pozemcích parc.č. 494;498;652, katastrální území Charváty, obec Charváty, Olomoucký kraj, č.h.p Morava, orientační určení polohy (souřadnice X;Y začátek, konec: ,8, ,35; ,96, ,34) řad 40-3 na pozemcích parc.č. 579/1;589/3;652, katastrální území Charváty, obec Charváty, konec: ,5, ,14; ,88, ,39) řad 40-4 na pozemcích parc.č. 579/1;651;652, katastrální území Charváty, obec Charváty, konec: ,31, ,17; ,29, ,46). Popis stavby: SO 01 Přivaděče z VDJ Drahlov V rámci objektu je navržena rekonstrukce : - přiváděcího řadu A v úseku od rozdělovací a vodoměrné šachty kde na řad A navazují řad B a řad C až po vývod řadu A z vodojemu Drahlov - přiváděcího řadu B v úseku od rozdělovací a vodoměrné šachty na řadu A po obslužnou komunikaci k vodojemu - přiváděcího řadu C v úseku od odbočení řadu 40 do spotřebiště Čertoryje, po rozdělovací a vodoměrnou šachtu na začátku řadu A Původní potrubí LT bude nahrazeno novým potrubím, dimenze potrubí, niveleta a trasa zůstanou zachovány. V rámci rekonstrukce bude provedena také nová rozdělovací a vodoměrná šachty s měřením na řadu B a C. Provedena bude nová stavební část, tak i nové trubní armaturní vystrojení. SO 01 Přivaděče z VDJ Drahlov Je navržena rekonstrukce stávající vodovodní sítě v obci Charváty, místní části Čerotryje. Řad Materiál potrubí PE100 SDR17 Celkem délka Objekt 225x13,4 160x9,8 110x10,0 90x8,2 mm mm mm mm m ŘAD A 315,0 315 SO 01 ŘAD B 61,0 61 SO 01 ŘAD C 149,0 149 SO 01 ŘAD SO 02 ŘAD SO 02 ŘAD SO 02 ŘAD SO 02 ŘAD SO 02 Celkem 376, ,

3 Nad vodovodní potrubí bude umístěn signalizační vodič a výstražná fólie. Stávající šachty v nevyhovujícím technickém stavu na síti pro veřejnou potřebu budou nahrazeny šachtami novými. Řad A - rozdělovací a vodoměrná šachta 3,5 x 2,0 m, vnitřní výška šachty 1,9 m Hydranty : Podzemní hydrant DN 80 mm + šoupátko Nadzemní hydrant DN 80 mm + šoupátko Chráničky : Při křížení silnice III/43511 ve správě SSOK bude potrubí kluzně uloženo v chráničce PE x 13,4mm, řízené horizontální vrtání. Domovní přípojky vodovodu nejsou předmětem vodoprávního řízení. Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracoval AGPOL s.r.o., IČ: , Jungmannova 12, Olomouc, a ověřil Ing. Ondřej Vaculín, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT , pod zak.č. 2755/040, v 12/2016. Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi. K vodoprávnímu řízení bylo předloženo: - projekt stavby - plná moc - kopie katastrální mapy, výpis z KN - vyjádření Úřadu Městyse Dub nad Moravou, odb. výstavby, č.j. DnM/17/99/Häu z smlouvy o právu provést stavby - stanovisko MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/182972/2016/OZP/VH/Gib ze dne stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM043692/ /Ho ze dne závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/02699/2017/OC/HOK, sp. zn. KHSOC/02699/2017 ze dne závazné stanovisko HZS OK Olomouc, č.j. HSOL-256-2/2017 ze dne vyjádření Národního památkového ústavu, č.j. NPÚ-391/ /2016 ze dne vyjádření MMOl, odb. stavební, OPK, č.j. SMOL/221400/2016/OS/PK/Jan ze dne vyjádření SSOK, zn. SSOK-OL 1589/2017/CF ze dne sdělení ŘSD ČR, zn /11300/2016 ze dne vyjádření správců sítí - Moravská vodárenská, a.s., zn. OLB8301/03/07/17/gr z ČEZ Distribuce, a.s., zn z , zn z ČEZ ICT Services, a.s., zn z GridServices, s.r.o., zn z Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: /16 z , dodatek zn /16 z ČEPS, a.s., zn. 1145/16/BRN, 52/2016/11330/Še z SEM MO Brno, sp.zn / OÚZ-BR z itself s r.o., č.j. 17/ z T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E01835/17 z UPC ČR, s.r.o. z České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/161185/2017 z Vzhledem k ustanovení 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení 109 stavebního zákona a 115 vodního zákona. 6 ks 1 ks 3

4 Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu 112 odst. 2 citovaného stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci vodoprávního řízení mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Olomouce, učiněným nejpozději do: 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinni sdělit svá stanoviska dotčené orgány. Podle ustanovení 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území se podle 114 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí vždy v úřední dny pondělí a středa od 8,00 12,00, 13,00-17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, č. dv. 4.26, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem. otisk razítka Doručení: Ing. Hana Zvoníčková vedoucí oddělení vodního hospodářství Podle ust. 25 a 144 správního řádu a 113 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení 25 a 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko 4... sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

5 Rozdělovník: Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku): stavebník Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty, Brodecká 1, Dub nad Moravou, v zastoupení: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Hodolany, Olomouc 9 Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Charváty, IČO: , Charváty 98, Dub nad Moravou: vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb Obec Charváty, Charváty 98, Dub nad Moravou, v zastoupení: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Hodolany, Olomouc 9 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc 9 ANNA BABIÁNKOVÁ, Čertoryje 215, Charváty, Dub nad Moravou LUDMILA UHLÍŘOVÁ, Drahlov 127, Charváty, Dub nad Moravou VLADIMÍR ZBOŽÍNEK, Spytihněv 50, Spytihněv BOŽENA ZBOŽÍNKOVÁ, Spytihněv 50, Spytihněv vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb parc. č. 459 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 460/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 461/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 471/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 471/2 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 473 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 475 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 477 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 479 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 481 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 483/2 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 484 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 486 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 488 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 490 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 491 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 492 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 493 v k.ú. Charváty, obec Charváty, trvalý travní porost, parc. č. 495 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 497/2 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 509 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 510 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 511 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 512 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 513 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 514 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 517 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 520 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 523/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 525/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 527 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 529 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 534 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 535 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 536 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 539 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 540 v k.ú. Charváty, obec Charváty, trvalý travní porost, parc. č. 543 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 545 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 546 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 547 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 552 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 556 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 561/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 561/2 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 562 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 566 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 571 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 574 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 575 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 577 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 581 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 583 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 585 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 586/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 586/2 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 586/3 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 586/5 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 586/6 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 586/7 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 587 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 588 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 590 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 593/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, trvalý travní porost, parc. č. 593/3 v k.ú. Charváty, obec Charváty, trvalý travní porost, parc. č. 594 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 596/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 596/2 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 597 v k.ú. Charváty, obec Charváty, trvalý travní porost, parc. č. 601 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 602 v k.ú. Charváty, obec Charváty, trvalý travní porost, parc. č. 603 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 604 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 605 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 607/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 607/2 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, 5

6 parc. č. 608 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 613/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 616 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 619 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 620 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 624 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 625 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 626 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 627 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 628 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 629 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 631/1 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 633 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 635 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 636/2 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zahrada, parc. č. 637 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 639 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 640 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 643 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 646 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 647 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 648 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 649 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 650 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 653 v k.ú. Charváty, obec Charváty, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 654 v k.ú. Charváty, obec Charváty, trvalý travní porost, parc. č. 655 v k.ú. Charváty, obec Charváty, trvalý travní porost, parc. č. 656 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 658 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 900 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 904/13 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 908/27 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 908/28 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 928/5 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 928/34 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 928/37 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 928/41 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 928/43 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 928/44 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 928/46 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 928/47 v k.ú. Charváty, obec Charváty, ostatní plocha, parc. č. 975 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 976 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 977 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 978 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 979 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda, parc. č. 980 v k.ú. Charváty, obec Charváty, orná půda dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, Praha 101 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, Praha 3 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, Děčín 2 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, Brno 2 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc 9 Dotčené orgány a ostatní (na vědomí): Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: , Wolkerova 74/6, Nová Ulice, Olomouc 9 Magistrát města Olomouce, IČO: , odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc 9 Magistrát města Olomouce, IČO: , odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc 9 Úřad městyse Dub nad Moravou, IČO: , stavební úřad, Brodecká 1, Dub nad Moravou Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: , územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, Povel, Olomouc 9 Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, IČO: , Horní náměstí 410/25, Olomouc, Olomouc 9 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, Brno 2 Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc 9 Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc 9 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, Brno 2 spis 6

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/034176/2018/OZP/VH/Gib

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/056014/2019/OZP/VH/Gib

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta - A/20 Č. j. SMOL/164330/2019/OZP/VH/Koz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/039948/2019/OZP/VH/Pos

Více

O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/3922/2013/Gi Spisový znak.podznak 231.2, skartační znak/skart. lhůta A/20 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/267187/2018/OZP/VH/Huc

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/001994/2019/OZP/VH/Sko

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/152809/2019/OZP/VH/Pos

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/098049/2018/OZP/VH/Gib

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/042944/2019/OZP/VH/Pos

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/17/1392/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.17/941/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 28.11.2017 MMJ/OŽP/144590/2017-DoJ Bc. Doskočil/3322 20.12.2017 SZ-MMJ/OŽP/25820/2017/2 oprávněná úř. osoba jihlvp17v01nmg jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/18/1636/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.18/1579/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/137362/2019/OZP/VH/Skb

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/000889/2017/OZP/VH/Sko

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 330, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/100855/2017/OS/PS/Pri V Olomouci 25.04.2017

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta - A/20 Č. j. SMOL/228046/2018/OZP/VH/Koz V Olomouci 24.9.2018 Spisová

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/157336/2018/OZP/VH/Hun

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí Nám. Přemysla Otakara 777, Litovel tel.:

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí Nám. Přemysla Otakara 777, Litovel tel.: Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí Nám. Přemysla Otakara 777, 784 01 Litovel tel.: 585153222 Dle rozdělovníku Č. j.: LIT13054/2017 SPIS. ZNAK: 23 1.2 skart. zn.: A/20 Úřední osoba: Ing. Helena

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/038866/2019/OZP/VH/Gib

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-21 Hranice, dne: 2.1.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/46517/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 09.05.2019 SZ-MMJ/OŽP/13630/2019/3 jiri.doskocil@jihlava-city.cz jihlvp19v00ppa

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/117509/2019/OZP/VH/Sme

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-8841/2016 Č.j.: MeDO-54433/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/100679/2015/OS/US/Sem V Olomouci 06.05.2015

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Hranice Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č. j. OSUZPD/13870/17-3 V Hranicích dne 26.03.2018 Oprávněná úřední

Více

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 79064/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/73731/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/185890/2018/OZP/VH/Gib

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 26.07.2016 MMJ/OŽP/9111/2016-2 Bc. Doskočil/726 09.09.2016 141106/2016/MMJ oprávněná úř. osoba jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oznámení

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/18/1160/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.18/1141/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j.: ŽP/17223/2018-34 V Sedlčanech dne: 16.1.2019 JID: 2023/2019/MUSED Vyřizuje: Ing. arch. Maja Langerová Tel.: 318 822 742 + linka 234

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/19647/2019/ŽP/Ku Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 13.06.2019 Číslo spisu: 3678/2019 Tel: 465 514 216 Spis. značka: ŽP-Vod/3678/2019

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/18/2019-3 Pelhřimov, dne: 7.1.2019 Žadatel: Městys Nová Cerekev (IČO - 00248720), Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/273145/2017/OZP/VH/Pos

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/133527/2019/OS/US/Cer V i 20.5.2019 Spisová značka:

Více

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ZS - 2013 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1385/2017/So Obec Hukvaldy vyřizuje: Ing. Sandra Sobotková Hukvaldy 3 e-mail : sobotkova@brusperk-mesto.cz 739 46 Hukvaldy

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/202833/2019/OZP/VH/Sme

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Č.j.: 7329/2014- SŘ-858/2014/RAM V Hrádku nad Nisou dne 5.11.2014 Spis.č.: SP /2013 Vyřizuje: Ing. Milan Rada E-mail: rada.milan@muhradek.cz

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 40328/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-9/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

*MMFMX012E75B* OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením. veřejná vyhláška.

*MMFMX012E75B* OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením. veřejná vyhláška. MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX012E75B* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 119137/2018 SP. ZN. MMFM_S 9690/2018/OŽPaZ/KliR

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e-mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 2652/2017/OV/DŠ/4 6. února 2018 Spisový znak: 253.2 Skartační znak:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 93355/2017 V Břeclavi dne 27.11.2017 Spisová značka: MUBR-S 70510/2017 OŽP/Ce Vyřizuje: Ing.

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor životního prostředí a stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor životního prostředí a stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor životního prostředí a stavebního úřadu Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUB/OŽP-12714/2018 ves Spisová zn.: OŽP-3741/2018-ves Počet listů/příloh: 3/0 dle rozdělovníku Vyřizuje:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VODOVOD PŘÍČOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VODOVOD PŘÍČOVY Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č. j.: ŽP/13282/2018-14 V Sedlčanech dne 17.9.2018 Vyřizuje: Ing. Kateřina Doušová Telefon.: 318 822 742 + linka 234 E-mail: dousova@mesto-sedlcany.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-117/2018/Ruc Úp-1839/2018/RL/ Bc. Libuše Rückerová 499 859 067 stavebni.odbor@upice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 43105/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-3/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 913/16/2300/71/To Brno 21.03.2016 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.8.2016 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/29949/2016/LELO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/272848/2017/OS/US/Zb V Olomouci 4.12.2017

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/277899/2017/OS/US/Sem V Olomouci 04.12.2017

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Věra Fiřtová / OZNÁMENÍ

Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Věra Fiřtová / OZNÁMENÍ M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX01CKNC8* S00FX01CKNC8 Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor Číslo jednací METAB

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 48385903 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 95145/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/53416/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

OZNÁMENÍ o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX0139ZMU* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 153247/2018 SP. ZN. MMFM_S 18188/2018/OŽPaZ/KliR

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení. Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne žádost, kterou podala

Oznámení o zahájení stavebního řízení. Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne žádost, kterou podala MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Horní nám. 69, 746 26 Opava Odbor dopravy Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací *MMOPX01ATVTY* MMOPX01ATVTY Váš dopis zn: Ze dne: 15.8.2016 č. j.: MMOP 97167/2016 Spis. značka:

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/46461/Kv- OZN.zah.SŘ Vyřizuje: Mgr. Tomáš Květoň Telefon: 382 330 606, 382 330 555 E-mail: tomas.kveton@mupisek.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České mládeže 632/32 460 06 Liberec

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 537/2017 Zn. sp.: BATE 512/2017 Batelov 08.06.2017 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX0102Z2K SP.ZN.: MMFM_S 2116/2018/ODaSH/Sab

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/090661/2019/OZP/VH/Pos

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/081363/2013 ST2/Pel MMHK/131032/2013 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz DATUM: 23. července 2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/121366/2019/OZP/VH/Pos

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí Váš dopis zn.: Ze dne: 16.08.2018 Číslo jednací: MUKR/15316/2018/OŽP/GS Evidenč. číslo: 16153/2018 Spis. značka: MUKR/13237/2018 Spis. znak: 231.8 Skart.

Více